Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY"

Transkrypt

1 Wolsztyn: I. dostawa pasków odczynnikowych wraz z dzierżawą czytnika pasków do analizy moczu; II. dostawa odczynników wraz materiałami zużywalnymi i z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych dla SP ZOZ w Wolsztynie; Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wschowska 3, Wolsztyn, woj. wielkopolskie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: I. dostawa pasków odczynnikowych wraz z dzierżawą czytnika pasków do analizy moczu; II. dostawa odczynników wraz materiałami zużywalnymi i z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych dla SP ZOZ w Wolsztynie;. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na 2. niezależne od siebie części (tj. pakiety/zadania), tj.: Zadanie I: dostawa pasków odczynnikowych wraz z dzierżawą czytnika pasków do analizy moczu; Zadanie II: dostawa odczynników wraz materiałami zużywalnymi i z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych. Każda z części stanowi odrębny przedmiot zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub więcej pakietów-zadań. Zamawiający wymaga jednak, aby składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie pozycje asortymentowe w poszczególnych zadaniach. Nie dopuszcza się możliwości pominięcia pozycji w pakiecie. Przedmiot zamówienia w rozbiciu na zadania (I i II) obejmuje sukcesywne 24 miesięczne dostawy pasków odczynnikowych, odczynników, materiałów zużywalnych (w miarę zgłaszanych potrzeb) wraz z dzierżawą analizatorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne) oraz wymagane ilości (formularz asortymentowo-cenowy) zostały odpowiednio opisane w załączniku nr 2A i 2B oraz w załączniku nr 3A i 3B do SIWZ. 6. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) Wszystkie odczynniki, materiały zużywalne, paski muszą spełniać właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe, wymogi co do opakowania (znak CE na opakowaniu) i przechowywania oraz posiadać pozwolenie dopuszczające do obrotu, c) Wszystkie zaoferowane w ofercie odczynniki muszą posiadać aktualne karty charakterystyk (dotyczy to tylko odczynników zawierających substancje niebezpieczne), które zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą, d) Zamawiający wymaga także dostarczenia z pierwszą dostawą metodyki w języku polskim, e) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę analizatory wraz z odczynnikami, paskami zakwalifikowanymi do wyrobów medycznych i materiały zużywalne zakwalifikowane do wyrobów medycznych spełniały narzucone przepisami prawa

2 wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadały wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.z 2010r. Nr 107, poz.679 ), f) Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator/y i odczynniki pochodziły od jednego producenta lub były dedykowane do zaoferowanego aparatu. g) Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków sukcesywnych dostaw, gwarancji, dzierżawy oraz serwisowania przedmiotowego zamówienia zawarto we wzorze umowy, która stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Dodatkowe informacje dotyczące złożenia oferty: W laboratorium Zamawiającego na podstawie zakupionej licencji używany jest informatyczny system laboratoryjny o nazwie Prometeusz. Obsługę informatyczną celem zapewnienia kompatybilności sprzętu w tym zakresie pełni Firma GEM Jarosław Kołton, ul. Borkowska 11A/7, Kraków, tel. Kom Firma ta jest odpowiedzialna za utrzymanie i działanie całego systemu informatycznego w Laboratorium. W związku z powyższym będzie również nadzorowała od strony technicznej podłączenie zaoferowanego analizatora do systemu informatycznego. Wykonawca w cenę złożonej oferty wkalkuluje sobie koszty związane z podłączeniem analizatora do sieci laboratoryjnej przez firmę GEM oraz dla Zadania nr 2 (biochemia) zakupi licencję na dodatkowe stanowisko do systemu informatycznego Prometeusz wraz ze stacją roboczą (monitor, komputer, drukarka ). II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania o Działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień w związku, z czym Zamawiający nie precyzuje tego warunku III.3.2) Wiedza i doświadczenie o Zamawiający uzna za potwierdzony warunek, jeżeli wykonawca w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje dostawy o podobnym charakterze tj. wykaże się realizacją co najmniej: - w zakresie zadania nr 1 - dwoma dostawami pasków odczynnikowych wraz z dzierżawą czytnika pasków do analizy moczu na kwotę brutto: co najmniej zł

3 każda, - w zakresie pakietu nr 2 - dwoma dostawami odczynników biochemicznych wraz z dzierżawa analizatora biochemicznego na kwotę brutto: co najmniej zł każda, Spełnienie powyższego warunku należy potwierdzić wykazem głównych dostaw oraz dokumentem, że wykonane lub wykonywane dostawy zostały lub są zrealizowane należycie. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale VI SIWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy kwoty określone w dokumentach składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału wyrażone są w innych walutach niż PLN, do ich przeliczania na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs NBP dla danej waluty z dnia przekazania ogłoszenia do publikacji. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nie udostępnienie nie ponosi winy. III.3.3) Potencjał techniczny o Zmawiajacy nie precyzuje tego warunku III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia o Zmawiajacy nie precyzuje tego warunku III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa o Zmawiajacy nie precyzuje tego warunku III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

4 których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

5 III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a) Wypełniony zgodnie z treścią i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub dokument sporządzony wg jego wzoru b) wypełnione i podpisane parametry graniczne zaoferowanego/ ych analizatorów odpowiednio - załączniki nr 2A i 2B, c) wypełnione i podpisane formularze asortym.-ilościowo-cenowe na zadania, odpowiednio - załączniki nr 3A i 3B, d) wskazanie części zamówienia, której wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy - na formularzu oferty. e) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo do złożenia oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, oraz wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, f) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena termin dostaw cząstkowych - 10 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Strony na zasadzie art. 144 ustawy Pzp ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach: 1. jeżeli nastąpiła zmiana danych

6 podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), 2. nastąpiła zmiana nazwy handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia, 3. nastąpiła zmiana sposobu konfekcjonowania przedmiotu zamówienia, 4. nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) - istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż określona w umowie, 5. w przypadku pojawienia się produktu nowszego technologicznie pod warunkiem zachowania parametrów podstawowych, zaoferowanych w ofercie i przy cenie nie wyższej niż określona w umowie oraz uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 6. w przypadku zaistnienie incydentu medycznego - możliwość wprowadzenia produktu równoważnego o tych samych parametrach i zastosowaniu, 7. w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie, 8. w przypadku zmiany ilości sztuk w opakowaniu - nastąpi przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań, 9. gdy, zajdzie konieczność zmiany wygrodzenia Wykonawcy w stosunku do kwoty podanej w ofercie w przypadkach niżej opisanych: 1. zmiany urzędowej stawki podatku VAT - w takiej sytuacji cena netto z oferty pozostanie niezmienna, natomiast cena brutto zostanie obliczona z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT, 2. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 3. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez wykonawcę, że zmiany będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, czego nie można było przewidzieć w momencie składania oferty. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany umowy. Zmiany umowy ujęte powyżej wymagają sporządzenia aneksu do umowy zaakceptowanego przez obie strony. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP ZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, Wolsztyn. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 11:45, miejsce: SP ZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, Wolsztyn, Sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: I. dostawa pasków odczynnikowych wraz z dzierżawą czytnika pasków do analizy moczu. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa pasków odczynnikowych wraz z dzierżawą czytnika pasków do analizy moczu; 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne) oraz wymagane ilości (formularz asortymentowo-cenowy) zostały odpowiednio opisane w załączniku nr 2A i 2B do SIWZ.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ,

7 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 90 o 2. termin dostaw cząstkowych - 10 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: II. dostawa odczynników wraz materiałami zużywalnymi i z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: II. dostawa odczynników wraz materiałami zużywalnymi i z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznychszczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne) oraz wymagane ilości (formularz asortymentowo-cenowy) zostały odpowiednio opisane w załączniku nr 3A i 3B do SIWZ.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 90 o 2. termin dostaw cząstkowych - 10

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/41OA/11/2012 O WARTO CI PONI EJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014 1 Specyfikacja niniejsza zawiera: DZIA I INFORMACJE OGÓLNE Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty DZIA II UMOWA GENERALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23 Page 1 of 5 Zielona Góra: Przetarg nieograniczony na organizacj szkole w ramach projektu Lubuski Przedsi biorca, realizowanego w ramach Dzia ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Numer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA O WARTO CI NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA O WARTO CI NA: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj cego: ZP/72/D/PN/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA O WARTO CI równej lub przekraczaj cej kwoty okre lone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie

Rozbiórka budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie ODDZIA REGIONALNY OLSZTYN Ul. Kasprowicza 1 10 219 Olsztyn tel. (0-89) 542-21-00 fax. (0-89) 542-21-09 e-mail: olsztyn@wam.com.pl http://www.wam.net.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

yciem B T w Drawsku Pomorskim (CSWL G bokie).

yciem B T w Drawsku Pomorskim (CSWL G bokie). WYTYCZNE DO POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ZADANIA: Wykonanie robót teletechnicznych na budowie przystosowania o rodka do szkolenia z u yciem T w Drawsku Pomorskim (CSWL

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/08UK/03/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/08UK/03/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/08UK/03/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/1/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony PN/33AM/11/2011 o warto ci poni ej 193 000 euro

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony PN/33AM/11/2011 o warto ci poni ej 193 000 euro SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony PN/33AM/11/2011 o warto ci poni ej 193 000 euro

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2010-11-15

Warszawa dn. 2010-11-15 Warszawa dn. 2010-11-15 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Pa stwa do udzia u w przetargu nieograniczonym na us ug hotelarsk obejmuj c organizacj konferencji Problemy Recyclingu 2011. Oferty zgodne

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/21US/06/2013 POWY EJ 200 000 EURO US UGI SPRZ TANIA SZPITALA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/21US/06/2013 POWY EJ 200 000 EURO US UGI SPRZ TANIA SZPITALA 1. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/21US/06/2013 POWY EJ 200 000 EURO NA US UGI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POST POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE Przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkó ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014/PO KL. Osoba, z któr mo na kontaktowa si w sprawach zwi zanych z zapytaniem: Wojciech ebi ski

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014/PO KL. Osoba, z któr mo na kontaktowa si w sprawach zwi zanych z zapytaniem: Wojciech ebi ski I. Informacje ogólne o zamawiaj cym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014/PO KL Trzebiatów dnia 25 sierpnia 2014 r. Zak ad Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Miros awice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Spó dzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego 92-531 ód, ul. Beli Bartoka 67 Tel. 042 673 82 51 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Wykonanie projektów budowlano wykonawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Rozdzia 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Rozdzia 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 5/24 Za cznik do obwieszczenia Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. (poz. 710) USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. 1) I) o pracowniczych programach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/22/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2009 r. PROJEKT ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2009 r. w sprawie szczegó owych warunków, jakim powinna odpowiada lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej

Bardziej szczegółowo