OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: ILO.S A/21/2015 Roboty remontowo-budowlane, instalacyjne oraz związane z techniką sceniczną w auli budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, przy ul. Piłsudskiego 4. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, Tarnów, ul. Piłsudskiego 4 tel. (14) , faks (14) , II. Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Roboty remontowo-budowlane, instalacyjne oraz związane z techniką sceniczną w auli budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, przy ul. Piłsudskiego 4. II.1.2) Rodzaj zamówienia: : roboty budowlane II.1.3) Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Remont ścian polegający na: demontażu istniejących elementów wystroju wnętrza auli, w tym również demontażu istniejącej okładziny ceramicznej, zlokalizowanej na ścianie z oknami, wykonaniu otworu w ścianie pomiędzy aulą a reżyserką, umożliwiającego zamontowanie okna reżyserskiego - na etapie wykonawczym ustalić z Inwestorem ewentualną zmianę lokalizacji lub wielkość okna, skuciu odpadających elementy tynków, uzupełnieniu ubytków, wyszpachlowaniu i wymalowaniu ścian lub wykonaniu okładzin ściennych zgodnie z rysunkami. 2. Remont sufitu polegający na: skuciu odpadających elementów tynków, uzupełnieniu ubytków wyszpachlowaniu i wymalowaniu. W przypadku przebiegu rur nad istniejącą obudową g-k należy wykonać zabudowy gipsowo- kartonowe 3. Remont podłogi polegający na: zdemontowaniu istniejących okładzin stopni sceny i podestu w auli, zdemontowaniu parkietu, wykonaniu wylewki pod nowo projektowany parkiet z deski dębowej o wymiarach 16 x 90 x (mm), wykonaniu stopni sceny oraz stopnia podestu z deski klejonej wykonaniu listw cokołowych, wykonaniu podestu w pomieszczeniu reżyserki i obłożeniu wykładziną dywanową. 4. Rem on t stolark i p o l egając y n a: zdemontowaniu okładziny drewnopodobnej drzwi i ich remoncie łącznie z malowaniem, ewentualnie wykonaniu nowych, remoncie okuć i szyldów, wykonania okna reżyserskiego z profili aluminiowych. 5. Wykonanie prac instalacyjnych w tym: 1. wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i osprzętem elektrycznym, instalację nagłośnieniową, instalację oświetlenia scenicznego wraz z oświetleniem scenicznym, instalację multimedialną

2 2. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z urządzeniami końcowymi i wykonanie instalacji klimatyzacji bez urządzeń końcowych. 6. Wykonanie prac związanych z wyposażeniem: a) montaż rolet materiałowych podgumowanych w oknach, b) wykonanie listw odbojowych drewnianych, fornirowanych, c) wykonanie opaski drewnianej, fornirowanej wokół okna sceny, d) wykonanie podestu technicznego z balustradą w pomieszczeniu reżyserki, obłożenie stopni i płaszczyzny podłogi podestu wykładziną dywanową, 7. Wykonanie prac związanych z techniką sceniczną: e) dostawa i montaż kurtyny z pluszu dekoracyjnego trudno zapalnego - sterowanej elektrycznie z rozsuwem bocznym dwustronnym, f) dostawa i montaż kurtyny stałej z pluszu dekoracyjnego trudno zapalnego z paldamentem zamykającym" okno sceny w górnej części g) dostawa i montaż horyzontu stałego z możliwością rozsuwu ręcznego z czarnego, trudno zapalnego materiału typu molton h) dostawa i montaż sztankietu I na potrzeby dekoracji i oświetlenia scenicznego i) dostawa i montaż sztankietu II na potrzeby dla dekoracji j) dostawa i montaż oświetlenia scenicznego w konstrukcji stałej wykonanej zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu k) montaż ekranu zwijanego elektrycznie, sterowanego z poziomu reżyserki, l) montaż kulis bocznych z czarnego, trudno zapalnego materiału typu molton. 2. Szczegółowy zakres robót został określony w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę: MODULOR Sp. z o.o.; Tarnów, ul. Najświętszej Marii Panny 2A stanowiącej załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).. II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: nie dotyczy. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem Instalacje niskiego napięcia Inne instalacje elektryczne Instalowanie drzwi i okien Roboty w zakresie podłóg drewnianych Roboty malarskie 3. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Data zakończenia: r. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

3 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia pkt III.4.1. III.3.2) Wiedza i doświadczenie O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, lub przebudowie, lub remoncie budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego wielorodzinnego o wartości robót nie mniejszej niż zł brutto. Zamawiający wymaga załączenia dowodów określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jeżeli Wykonawca w przetargu polega zasobach innego podmiotu - wiedzy i doświadczeniu (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków): a) podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dowodów musi wynikać, że roboty budowlane zrealizowane przez ten podmiot zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, b) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami trakcie realizacji zamówienia - w szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia jak wskazano wyżej, na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści dokumentów i oświadczenia pkt III.4.1, z zastrzeżeniem pkt III.6.1. III.3.3) Potencjał techniczny Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia pkt III.4.1. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno budowlanej. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy, b) instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej

4 specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem, że zachowują swoją ważność oraz z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz z późn. zm.) i przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Jeżeli Wykonawca (niezależnie od charakteru prawnego łączących stosunków z innymi podmiotami) polega na zasobach innych podmiotów - osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. W szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji osób jak wskazano wyżej, na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczeń i dokumentu - pkt III.4.1, z zastrzeżeniem pkt III.6.1. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia - pkt III.4.1. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

5 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.4) Dokumenty potwierdzające przynależność do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. III.5) INFORMACJA O DOKUMNETACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USLUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM: nie dotyczy. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III. 4) albo w pkt III. 5) 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy Pzp). Zakres zobowiązania podmiotu trzeciego winien bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania podmiotu trzeciego tj. określać czego konkretnie zobowiązanie dotyczy oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia (Informator UZP nr 11/2011). W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, pisemne zobowiązanie winno zawierać informację o sposobie udostępnienia wiedzy i doświadczenia, tj. w jakim charakterze podmiot ten będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3. W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.2 tiret drugie lub z innego dokumentu załączonego do oferty, do oferty dodatkowo należy załączyć stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwa złożone do przetargu mają być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia r., sygn. akt V Ca 85/07).

6 Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena 85% 2. Rozszerzenie okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane 15%. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w następujących przypadkach: I. Terminu wykonania robót w przypadku: 1) wystąpienia zamówień dodatkowych, określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) wystąpienia robót zamiennych lub rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej; 3) wystąpienia zdarzeń losowych; 4) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. odkrycie niewybuchu, itp. 5) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, itp; 6) wystąpienie przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych, nie zawinionego przez Wykonawcę; 7) wystąpienia okoliczności, o których mowa w 5 ust. 3 niniejszej umowy 8) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, nie zawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów lub urządzeń, 9) przedłużenia się okresu uzyskania zezwoleń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 10) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny. II. Sposobu i zakresu wykonania robót w przypadkach: 1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej lub robót zamiennych. III. Innych postanowień umowy w przypadkach: 1) Zmiany stawek podatku od towarów i usług, w takim przypadku zmianie ulegnie wartość brutto; 2) Zmiany podwykonawców; 3) Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 2. Zmiana umowy, o której mowa powyżej może zostać dokonana, jeżeli:

7 1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt I. przyczyny wystąpienia wpływają na niemożność dochowania terminu wykonania robót; 2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt II. zmiana wynika z: a) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów robót niż przewidzianych w dokumentacji projektowej, b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy wymagają, c) z innych przyczyn, gdy zmiana nie jest istotna lub jest korzystna dla Zamawiającego. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 4, Tarnów, Sekretariat Dyrektora Szkoły, Tarnów, ul. Piłsudskiego 4, pok. I-10, Tel IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: r., godz miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie, Sekretariat Dyrektora Szkoły, Tarnów, ul. Piłsudskiego 4, pok. I-10 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.), składając odrębne oferty w przetargu zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie. Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: r. Tarnów, dnia r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 167548-2014; data zamieszczenia: 19.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 167548-2014; data zamieszczenia: 19.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 6 2014-05-19 12:19 Gdańsk: Przebudowa szatni szkolnej w Gimnazjum Nr 12 w Gdańsku, ul.wrzeszczańska 29 Numer ogłoszenia: 167548-2014; data zamieszczenia: 19.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kowary: Remont sali gimnastycznej z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach Numer ogłoszenia: 208293-2011; data zamieszczenia: 02.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Montaż instalacji

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp18koszalin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp18koszalin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp18koszalin.pl Koszalin: Roboty budowlane obejmujące II etap modernizacji sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: SZKOŁA MARZEŃ-Remont głównego dziedzińca szkolnego oraz placu apelowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2015-06-16 14:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Aleksandrów Łódzki: Modernizacja podjazdu z zadaszeniem dla osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku- elewacją wejścia SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim,Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja basenu przy XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku ul. Pilotów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 16 w Gdańsku, ul. Ubocze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont pokrycia dachu wraz z remontem więźby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl Gniezno: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem południowo wschodniej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488. Łódź: MODERNIZACJA INFORMATORIUM I SALI SZKOLENIOWEJ, ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWEJ LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ DOSTAWA URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 89210-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 89210-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 6 2015-04-20 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Przebudowa boiska sportowego przy III Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bysławskiej oraz budowa

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy. Kraków: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na nadbudowie stacji transformatorowej - budowa dachu o konstrukcji drewnianej, na obiekcie INIG - PIB przy ul. Armii Krajowej 3, 38-400

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Remont budynku nr 15 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w obiekcie przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 109755-2015; data zamieszczenia: 23.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pg.gda.pl Gdańsk: Modernizacja i remont infrastruktury nauko-badawczej wraz z zapleczem w budynkach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 6 2015-07-23 09:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Montaż windy na istniejącym obiekcie Internatu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Łódź: dostawa modułów gaśniczych Numer ogłoszenia: 113201-2015; data zamieszczenia: 29.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: dostawa modułów gaśniczych Numer ogłoszenia: 113201-2015; data zamieszczenia: 29.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz /zamowienia_publiczne Łódź: dostawa modułów

Bardziej szczegółowo