Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuw.waw.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzmiuwwawpl Radom: Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć polegających na budowie wałów przeciwpowodziowych chroniących dolinę rzeki Wisły Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu, ul Wernera 4a, Radom, woj mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: wzmiuwwawpl I 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II11) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć polegających na budowie wałów przeciwpowodziowych chroniących dolinę rzeki Wisły II12) Rodzaj zamówienia: usługi II13) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć polegających na budowie wałów przeciwpowodziowych chroniących dolinę rzeki Wisły w ramach n/w zadań: Część 1: Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w miejscowości Lucimia, gm Przyłęk Budowa wału rzeki Wisły na długości 0,96 km w miejscowości Gniazdków, gm Chotcza Część 2: Budowa wału lewego rzeki Radomki na długości 2,4 km w miejscowości Kłoda, gm Magnuszew Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 5,2 km w miejscowości Kłoda-Ostrów, gm Magnuszew

2 II14) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie II15) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II16) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2 II17) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie II2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: - Część 1: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - Część 2: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert 2 Wadium może być wniesione w formie: - pieniężnej - przelewem na konto Oddziału WZMiUW w Radomiu w banku PeKaO SA Nr przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego, potwierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej do godziny będącej upływem terminu składania ofert Kopię przelewu należy załączyć do oferty - poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancji bankowych, - gwarancji ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Tj: DzU z 9 marca 2007 r Nr 42, poz 275 z późn zm) Dokumenty potwierdzające złożenie wadium w innej formie niż pieniężna, winny być wystawione na WZMiUW w Warszawie ul Ksawerów 8 i złożone przed upływem terminu składania ofert w oryginale w siedzibie Oddziału WZMiUW - pokój 111, a w ofercie należy umieścić poświadczoną za zgodność kserokopię III2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III 31) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

3 o Nie dotyczy III32) Wiedza i doświadczenie o Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub inwentaryzacji przyrodniczej spełniającego wymogi art 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz U z 2008 r Nr 199, poz 1227 ze zm) dla przedsięwzięcia obejmującego swym oddziaływaniem dolinę rzeczną Zamówienia te winny być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę tego warunku należy przedłożyć dokument określony w pkt X2 niniejszej SIWZ na form nr 3 oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia III33) Potencjał techniczny o Nie dotyczy III34) Osoby zdolne do wykonania zamówienia o Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone Wymaga się, aby w/w osoby i sprawdzający wykazali się uczestnictwem w wykonaniu co najmniej 1 opracowania dotyczącego oceny oddziaływania przedsięwzięć na ekosystemy przyrodnicze, np raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę tego warunku należy przedłożyć dokument określony w pkt X3 niniejszej SIWZ na form nr 4 III35) Sytuacja ekonomiczna i finansowa o Dla spełnienia powyższego warunku wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego dokumentu wymienionego w pkt X4 SIWZ

4 III4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART 24 UST 1 USTAWY III41) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art 22 ust 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia III42) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia III7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV11) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV2) KRYTERIA OCENY OFERT IV21) Kryteria oceny ofert: najniższa cena IV22) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie IV3) ZMIANA UMOWY

5 Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1 Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust 2 niniejszego paragrafu 2 Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, a w szczególności zmiany mogą dotyczyć: a) zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, b) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, c) zmiany terminu realizacji umowy 3 Zamawiający dopuszcza ponadto możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: a) zmiany nazwy zadania, jeżeli zajdzie taka konieczność w trakcie realizacji przedmiotu umowy b) zmiany ustalonego w umowie wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w innych przypadkach określonych w niniejszej umowie 4 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie IV4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV41) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wzmiuwwawpl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu ul Wernera 4a Radom - pokój nr 6 IV44) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Wojewódzkiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu ul Wernera 4a Radom - pokój nr 102 IV45) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV417) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

6 CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w miejscowości Lucimia, gm Przyłęk Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania Budowa wału rzeki Wisły na długości 0,96 km w miejscowości Gniazdków, gm Chotcza 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotowy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zwany dalej raportem zostanie opracowany dla potrzeb uzyskania przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięć inwestycyjnych, zgodnie z wymaganiami nałożonymi na Zamawiającego w postanowieniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Raport będący przedmiotem zamówienia powinien zawierać elementy wymienione w art66 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2008 Nr 199 poz 1227), na podstawie wykonanych: 1 Analizy przyrodniczej 2 Analizy ornitologicznej 3 Analizy entomologicznej 4 Opinii hydrologicznej wraz z analizą oddziaływania przedsięwzięcia 5 Obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji prac 6 Obliczenia hałasu w fazie realizacji przedsięwzięcia 7 Analizy przedsięwzięcia z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (KZGW 2012) 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania Budowa wału lewego rzeki Radomki na długości 2,4 km w miejscowości Kłoda, gm Magnuszew Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 5,2 km w miejscowości Kłoda-Ostrów, gm Magnuszew 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotowy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zwany dalej raportem zostanie opracowany dla potrzeb uzyskania przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięć inwestycyjnych, zgodnie z wymaganiami nałożonymi na Zamawiającego w postanowieniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Raport będący przedmiotem zamówienia powinien zawierać elementy wymienione w art66 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2008 Nr 199 poz 1227), na podstawie wykonanych: 1 Analizy przyrodniczej

7 2 Analizy ornitologicznej 3 Analizy entomologicznej 4 Opinii hydrologicznej wraz z analizą oddziaływania przedsięwzięcia 5 Obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji prac 6 Obliczenia hałasu w fazie realizacji przedsięwzięcia 7 Analizy przedsięwzięcia z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (KZGW 2012) 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna. Warszawa: Dwa zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych będących w administracji WZMiUW zlokalizowanych na terenie Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Lublin: PE/KOMINIARZE/2012 Numer ogłoszenia: 527028-2012; data zamieszczenia: 24.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lublin: PE/KOMINIARZE/2012 Numer ogłoszenia: 527028-2012; data zamieszczenia: 24.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: PE/KOMINIARZE/2012 Numer ogłoszenia: 527028-2012; data zamieszczenia: 24.12.2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH Numer ogłoszenia: 164171-2012; data zamieszczenia: 27.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH Numer ogłoszenia: 164171-2012; data zamieszczenia: 27.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arimr.gov.pl Warszawa: DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH Numer ogłoszenia: 164171-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gmina-bartoszyce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gmina-bartoszyce. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gmina-bartoszyce.pl Bartoszyce: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 120016N w Połęczu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8278309, faks 22 8278309.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8278309, faks 22 8278309. Warszawa: Świadczenie usługi sprzątania gmachu głównego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Numer ogłoszenia: 397152-2014; data zamieszczenia: 03.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.waw.pl Warszawa: Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.umww.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.umww.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Poznań: Usługa przeprowadzki wyposażenia oraz zasobu akt na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Numer ogłoszenia: 200398-2010; data zamieszczenia: 08.07.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl 1 z 5 2012-07-25 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Warszawa: Opracowanie pomysłu kreatywnego i produkcja dwóch

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 6 2015-07-30 08:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl Kozienice: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia młodzieży na praktyki do Elektrownii Kozienice S.A. Numer ogłoszenia: 206327-2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.somonino.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.somonino.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.somonino.pl Somonino: Dostawa wyposażenia do szkoły podstawowej w Egiertowie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kowary: Remont sali gimnastycznej z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach Numer ogłoszenia: 208293-2011; data zamieszczenia: 02.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3)

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg nieograniczony : "Usługa kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego". Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych dla dorosłych uczestników Projektu Aktywny Targówek w podziale na 3 części : część nr 1 : Od konfliktu do współpracy - warsztaty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Tłumaczenie z języka rosyjskiego na angielski książki badawczej poświęconej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22 1 z 5 2015-05-22 15:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Wykonanie usług projektowych w zakresie opracowania i wykonania projektu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Aleksandrów Łódzki: Modernizacja podjazdu z zadaszeniem dla osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku- elewacją wejścia SPZOZ w Aleksandrowie Łódzkim,Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: dostawa kiosków multimedialnych Numer ogłoszenia: 328938-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bydgoszcz: dostawa kiosków multimedialnych Numer ogłoszenia: 328938-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Bydgoszcz: dostawa kiosków multimedialnych Numer ogłoszenia: 328938-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-5782/JP/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-5782/JP/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-5782/JP/12 Warszawa: Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych Numer ogłoszenia w BZP: 355042-2012; data zamieszczenia: 19.09.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo