Szczecin, 14 stycznia medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL /11-00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczecin, 14 stycznia 2013. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00"

Transkrypt

1 Pogłębiona analiza dostępnych danych statystycznych i opracowań pochodzących ze statystyki publicznej dotyczącej realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni medycznych. Szczecin, 14 stycznia 2013

2 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 4 II. Regulowane zawody medyczne Definicja regulowanego zawodu medycznego Warunki formalno prawne wykonywana zawodu lekarza i pielęgniarki... 6 III. Obowiązki prawne absolwentów uczelni medycznych związanych z wykonywanymi zawodami regulowanymi IV. Uniwersytety medyczne, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych Informacje ogólne Wykaz uniwersytetów medycznych w Polsce, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych Charakterystyka oraz analiza struktur uniwersytetów medycznych w Polsce, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych w kontekście monitoringu losów absolwentów uczelni medycznych kształcących w regulowanych zawodach medycznych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Gdański Uniwersytet Medyczny Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (w Krakowie) Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Warszawski Uniwersytet Medyczny Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Dane teleadresowe V. Wykaz Wyższych Szkół Medycznych, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych magistra pielęgniarstwa i/lub magistra położnictwa VI. Stopień realizacji procesu monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe w Polsce

3 VII. Stopień realizacji procesu monitoringu losów absolwentów przez medyczne uczelnie wyższe VIII. Analiza danych dotyczących sposobu realizacji procesu monitoringu losów absolwentów przez wybrane medyczne uczelnie wyższe Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Uniwersytet Jagielloński Collegium Balticum Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Łodzi IX. Piśmiennictwo..52 3

4 I. Wstęp Przedmiotem opracowania jest pogłębiona analiza informacji statystycznych na temat realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni medycznych. Obowiązek monitorowania losów absolwentów po trzech i pięciu latach od ukończenia edukacji w szkole wyższej, nakłada na uczelnie znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Monitoring ma dostosować ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz pozwolić uczelniom budować swoją markę. Skorzystają na tym również młodzi ludzie, którzy dowiedzą się, po jakich studiach mają największe szanse na pracę. Jakkolwiek brakuje spójnej koncepcji jego realizacji. Na wstępie należy zaznaczyć, iż z uwagi na krótki okres realizacji procesu monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe w Polsce oraz nieliczne uczelnie realizujące ten proces, dane statystyczne w tym zakresie się nieliczne. W opracowaniu skupiono się na analizie danych statystycznych i opracowań pochodzących ze statystyki publicznej w obszarach badawczych: 1) wskazanie stopnia realizacji procesu monitoringu losów absolwentów przez szkoły wyższe, 2) wskazanie stopnia realizacji procesu monitoringu losów absolwentów przez wyższe szkoły medyczne, 3) analiza danych dotyczących wyników procesu monitoringu losów absolwentów przez wybrane szkoły wyższe. Opracowanie statystyczne zostało poprzedzone informacjami ogólnymi pochodzącymi ze statystyki publicznej, które dotyczą: 1) definicji regulowanego zawodu medycznego, 2) obowiązków prawnych absolwentów uczelni medycznych związanych z wykonywanymi zawodami regulowanymi, 3) wyższych szkół medycznych w Polsce charakterystyka, analiza struktur, dane teleadresowe. W opracowaniu podano również informacje dotyczące wyższych szkół medycznych, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych magistra pielęgniarstwa i/lub magistra położnictwa (wykaz). 4

5 II. Regulowane zawody medyczne 2.1. Definicja regulowanego zawodu medycznego Pojęcie zawodu regulowanego wprowadza ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 394). W paragrafie 1 pkt 1 ustawa wskazuje, iż zawód regulowany to zespół czynności zawodowych, których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w przepisach polskich. Z uwagi na członkowstwo Polski w Unii Europejskiej i wewnątrz wspólnotowe uznawanie kwalifikacji regulowanych zawodów medycznych należałoby rozszerzyć definicję i wskazać, iż: zawód regulowany to zespół czynności zawodowych, których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymogów określonych w przepisach danego państwa członkowskiego dotyczących dostępu do wykonywania danego zawodu. Każde państwo członkowskie UE decyduje o uregulowaniu dostępu do zawodów. Ten sam zawód może więc być zawodem regulowanym w jednym państwie członkowskim UE, podczas gdy w innych państwach członkowskich nie będzie on regulowany. Wykaz zawodów regulowanych w Polsce: Zawody systemu ogólnego. Sektorowe zawody medyczne. Lekarze weterynarii. Architekci. Zawody prawnicze. W celu ustalenia, jakie zawody medyczne w Polsce są zawodami regulowanymi należy w pierwszej kolejności odnieść się do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Ustawa ta określa: 1) zasady wykonywania działalności leczniczej; 2) zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami; 3) zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 4) normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych; 5) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. 5

6 Artykuł 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej wskazuje, iż osoba wykonująca zawód medyczny to osoba uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Definicja ta zatem wskazuje konieczność spełniania dwóch przesłanek łącznie, aby można było mówić o osobie świadczącej usługi medyczne, jako o osobie wykonującej zawód medyczny: 1) osoba ta musi posiadać fachowe kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny oraz 2) osoba ta musi posiadać prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych wynikające z przepisów prawa. Zgodnie z powyższą definicją zawodami medycznymi są: 1. zawód lekarza i lekarza dentysty zasady i warunki wykonywania tych zawodów uregulowane są w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: z dnia 27 września 2011 r.; Dz. U. Nr 277, poz. 1634); 2. zawód pielęgniarki i położnej zasady i warunki wykonywania tych zawodów uregulowane są w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz z późn. zm.) 2.2. Warunki formalno prawne wykonywana zawodu lekarza i pielęgniarki Zawód lekarza i lekarza dentysty Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń określonych w ust. 1, w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych. Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia, nauczanie zawodu lekarza, kierowanie podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz i Nr 185, poz. 1092) lub zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2) lub urzędach te podmioty 6

7 obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Prawo wykonywania zawodu lekarza Lekarzem, zgodnie z Art. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 3. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza; 4. wykazuje nienaganną postawę etyczną; 5. posiada: a) dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą, lub b) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w Art. 6b, i towarzyszące mu, odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w Art. 6b, lub c) dyplom lekarza wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej; 6. odbyła staż podyplomowy; 7. złożyła z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Państwowy w języku polskim lub w języku, w jakim były prowadzone studia na kierunku lekarskim. Prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty Lekarzem dentystą, zgodnie z Art. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 7

8 3. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza dentysty; 4. wykazuje nienaganną postawę etyczną; 5. posiada: a) dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą, lub b) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza dentysty, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w Art. 6b, i towarzyszące mu, odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w Art. 6b, lub c) dyplom lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej; 6. odbyła staż podyplomowy; 7. złożyła z wynikiem pozytywnym Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy w języku polskim lub w języku, w jakim były prowadzone studia na kierunku lekarsko - dentystycznym Zawód pielęgniarki Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; 5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również: 1) nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych; 2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa; 3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych; 8

9 4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 6) zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia; 7) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną; 8) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności; 9) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie; 10) zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016); 11) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu; 12) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy Zawód położnej Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 1) rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej; 2) kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka; 3) prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej; 4) przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego; 5) podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy; 6) sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego; 9

10 7) badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji; 8) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 9) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; 10) profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych; 11) rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza; 12) sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą; 13) prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie: a) przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia. 2. Za wykonywanie zawodu położnej uważa się również: 1) nauczanie zawodu położnej lub pielęgniarki oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego położnych lub pielęgniarek; 2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie wykonywania zawodu położnej, w szczególności opieki nad kobietą, noworodkiem lub rodziną; 3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych; 4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 6) zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia; 7) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych położnej określonych w ustawie; 8) zatrudnienie na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 9) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu; 10) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy położnej, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 10

11 Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobie: 1) posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej; 2) posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych; 3) której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki; 4) która wykazuje nienaganną postawę etyczną. Prawo wykonywania zawodu położnej Prawo wykonywania zawodu położnej przysługuje osobie: 1) posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły położnych lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej; 2) posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych; 3) której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu położnej; 4) która wykazuje nienaganną postawę etyczną. Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. 11

12 III. Obowiązki prawne absolwentów uczelni medycznych związanych z wykonywanymi zawodami regulowanymi. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 wraz z nowelizacją z dnia 28 kwietnia 2011 r. Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. nałożone zostały następujące obowiązki na lekarzy i lekarzy dentystów: Art. 3 Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Art. 18. Lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich nałożone zostały następujące obowiązki na izby lekarskie: Rozdział 1: Zadania i zasady działania samorządu lekarzy oraz prawa i obowiązki jego członków Art. 5. Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności: Ust. 11) prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestrów praktyk lekarskich i rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza; Art. 25. Okręgowa rada lekarska kieruje działalnością okręgowej izby lekarskiej w okresie między okręgowymi zjazdami lekarzy, w szczególności: Ust. 12) prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów; Ust. 13) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; Ust. 14) prowadzi okręgowy rejestr indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz grupowych praktyk lekarskich; Rozdział 4: Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej Art Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej rejestrem, stanowi zbiór dokumentów i danych lekarzy (w tym): 12

13 1) posiadających prawo wykonywania zawodu: a) wykonujących zawód na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej, b) niewykonujących zawodu i zamieszkałych na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej; 2) którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu śmierci lub utraty prawa wykonywania zawodu; 3) którzy nie stali się członkami izby z mocy ustawy i których dokumenty przekazane zostały okręgowym izbom lekarskim przez administrację szczebla wojewódzkiego. 2. Dane i dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oznacza się w rejestrze jako dane archiwalne. 3. Listy członków okręgowej izby lekarskiej, o której mowa w art. 6 ust. 1, stanowią dane lekarzy, o których mowa w ust. 1 pkt Dane rejestru gromadzone są w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.6). USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej nałożone zostały następujące obowiązki na pielęgniarki i położne: Art Rejestr pielęgniarek i rejestr położnych prowadzi okręgowa rada pielęgniarek i położnych. 2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, zawierają dane, o których mowa w art. 44 ust. 1, i są prowadzone w formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zniszczenie. Dane zawarte w rejestrach nie mogą być z nich usunięte. 3. Wpisu danych do rejestrów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie dokumentów przedstawionych przez pielęgniarkę lub położną w postępowaniu w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. 4. Wpisu, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się niezwłocznie po podjęciu uchwały przez okręgową radę pielęgniarek i położnych w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. 5. Zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych do rejestrów dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki lub położnej. 6. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych na wniosek osoby wpisanej do rejestru niezwłocznie wydaje wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym tej osoby. Wydanie wypisu jest bezpłatne. 7. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych jest obowiązana do przekazywania Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych danych, w formie elektronicznej, z prowadzonego przez 13

14 siebie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych, nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru. Art Pielęgniarka i położna są obowiązane, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, do udzielenia pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038). Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych nałożone zostały następujące obowiązki na samorząd pielęgniarek i położnych: Art. 1. Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków. Art Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zwany dalej samorządem, reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 2. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa. 3. Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa. 4. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są: 1) Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych; 2) Okręgowe izby pielęgniarek i położnych; Art. 11. Ust. 2. Członkowie samorządu są obowiązani: 1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 2) sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe; 3) przestrzegać uchwał organów izb; 4) regularnie opłacać składkę członkowską; 5) aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych. Art Izby otrzymują z budżetu państwa środki finansowe na: 1) prowadzenie rejestrów pielęgniarek i położnych, w tym rejestrów pielęgniarek i położnych czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód; 2) stwierdzanie oraz przyznawanie prawa wykonywania zawodu; 3) wydawanie prawa wykonywania zawodu. 14

15 IV. Uniwersytety medyczne, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych 4.1. Informacje ogólne Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tj. z dnia 26 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 572)) wskazuje ramy struktur Uczelni wyższych w Polsce. Z uwagi na powyższe, struktura wyższych uczelni medycznych w Polsce jest na wszystkich uczelniach podobna. Uczelnie działają na podstawie i w granicach prawa oraz uchwalonego Statutu. Strukturę organizacyjną uczelni tworzą: 1) wydziały, 2) jednostki wewnętrzne wydziałów, 3) jednostki organizacyjne administracji, 4) jednostki ogólnouczelniane i inne jednostki organizacyjne. ORGANY UCZELNI Organami kolegialnymi uczelni publicznej są senat i rady podstawowych jednostek organizacyjnych. W publicznej uczelni, jeżeli statut tak stanowi, obok senatu lub organu kolegialnego może działać konwent. W publicznej uczelni zawodowej działa konwent. Organy kolegialne uczelni niepublicznej określa jej Statut. Przepisy ustawy dotyczące Senatu stosuje się odpowiednio do najwyższego organu kolegialnego uczelni niepublicznej. Organami jednoosobowymi uczelni są rektor i kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych. Kierownikiem wydziału jest dziekan. Statut uczelni niepublicznej może przewidywać istnienie innego, oprócz rektora, organu jednoosobowego. Organami wyborczymi uczelni publicznej są kolegia elektorów. W organach kolegialnych uczelni i organach wyborczych uczelni publicznej są reprezentowani nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Rektor Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów uczelni. 15

16 Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni, uchwalaną przez organ kolegialny uczelni wskazany w statucie. Uchwała może określić środki na wdrażanie tej strategii, w tym pochodzące z funduszu rozwoju uczelni. Rektor uczelni publicznej podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub Kanclerza. Senatu uczelni Skład Senatu uczelni określa Statut. Ustawa i Statut uczelni publicznej określają tryb wyboru i procentowy udział w składzie Senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. W posiedzeniach senatu uczelni publicznej uczestniczą, z głosem doradczym, kanclerz, kwestor, dyrektor biblioteki głównej oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w tej uczelni, po jednym z każdego związku. Kompetencje senatu uczelni określa statut uczelni, z wyjątkiem spraw uregulowanych w ustawie. Kanclerz uczelni Kanclerz uczelni publicznej kieruje jej administracją i gospodarką w zakresie określonym przez statut oraz rektora. Kanclerza uczelni publicznej zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii senatu. Kanclerz uczelni publicznej odpowiada za swoją działalność przed rektorem. Kwestor uczelni Kwestor uczelni publicznej pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą kanclerza. Obowiązki i uprawnienia kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy. Kwestora uczelni publicznej powołuje i odwołuje rektor na wniosek kanclerza. Administracja uczelni Organizację oraz zasady działania administracji uczelni publicznej określa regulamin organizacyjny, chyba że statut stanowi inaczej. Tryb ustalania regulaminu organizacyjnego określa statut. Organizację oraz zasady działania administracji uczelni niepublicznej określa regulamin organizacyjny nadany przez założyciela lub przez organ wskazany w statucie. Jednostkami organizacyjnymi Uczelni są: 1) wydziały, 2) jednostki ogólnouczelniane, 3) jednostki organizacyjne administracji, 4) inne jednostki. Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest Wydział. Na wydziałach prowadzone są kierunki studiów. 16

17 4.2. Wykaz uniwersytetów medycznych w Polsce, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych Lp Nazwa uniwersytetu Data założenia Liczba studentów (2011/2012) 1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ,6 tyś. 2 Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ,3 tyś. 3 Gdański Uniwersytet Medyczny ,2 tys. 4 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ,6 tyś. 5 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ,8 tyś. 6 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 1944/1950 3,8 tyś. 7 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 1950/2002 7,6 tyś. 8 Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ,1 tyś. 9 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1920/1950 8,1 tyś. 10 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ,8 tyś. 17

18 Lp Nazwa uniwersytetu Data założenia Liczba studentów (2011/2012) 11 Warszawski Uniwersytet Medyczny 1809/ tyś. 12 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 1811/1950 5,9 tyś. 13 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2005 Brak danych 14 Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy ,9 tyś. 15 Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2001 Brak danych 16 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ,1 tyś. Źródło: oraz badania własne Charakterystyka oraz analiza struktur uniwersytetów medycznych w Polsce, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych w kontekście monitoringu losów absolwentów uczelni medycznych kształcących w regulowanych zawodach medycznych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Jest to publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym powstała 3 lutego 1950 roku. Uniwersytet utworzony został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 57), jako Akademia Medyczna w Białymstoku oraz na podstawie ustawy z dnia 28 stycznia 2008r. o 18

19 nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ( Dz. U. Nr 39 poz. 224) jest Uczelnią publiczną. Nadzór nad Uniwersytetem Medycznym sprawuje Minister Zdrowia. Na Uniwersytecie funkcjonują trzy wydziały: 1) Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim; na Wydziale prowadzone są następujące kierunki: lekarski - studia również w j. angielskim lekarsko-dentystyczny techniki dentystyczne 2) Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, na Wydziale prowadzone są następujące kierunki: analityka medyczna farmacja kosmetologia 3) Wydział Nauk o Zdrowiu, na Wydziale prowadzone są następujące kierunki: dietetyka elektroradiologia fizjoterapia logopedia z fono-audiologią pielęgniarstwo położnictwo ratownictwo medyczne zdrowie publiczne Na podstawie informacji przedstawionych na stronie Internetowej uczelni nie można stwierdzić, czy na uczelni prowadzony jest monitoring losów absolwentów Uczelni. Na podstawie schematu organizacyjnego uczelni, sugeruje się kontakt w tym zakresie z biurem Rektora, Prorektorem ds. ds. Studenckich lub Biurem Karier Uczelni Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najmłodszą publiczną uczelnią medyczną w Polsce, której ofertę dydaktyczną stanowi trzynaście kierunków prowadzonych na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu. Proces dydaktyczny przebiega na poziomach: studia I stopnia, studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie i studia III stopnia. Uczelnia realizuje również studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim. 19

20 Na Uniwersytecie funkcjonują trzy wydziały oraz następujące kierunki: 1) Wydział Lekarski: lekarski, biotechnologia studia anglojęzyczne dla cudzoziemców 2) Wydział Farmaceutyczny: farmacja analityka medyczna kosmetologia (studia I i II stopnia) 3) Wydział Nauk o Zdrowiu fizjoterapia, dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne. W strukturze Uczelni znajduje się m.in. Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM (Biuro karier). Jest to jednostka organizacyjna podległa funkcjonalnie Prorektorowi ds. Kształcenia. Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM m.in.: Zbiera i udostępnia oferty pracy krajowej i zagranicznej na stronie internetowej Biura Karier oraz Studentom zarejestrowanym w bazie Biura Karier przesyła oferty pracy na skrzynkę mailową Organizuje spotkania z doradcą zawodowym który, podczas indywidualnej rozmowy doradczej pomoże określić predyspozycje zawodowe i wskaże najodpowiedniejszą ścieżkę kariery zawodowej. Zbiera i udostępnia informacje o wydarzeniach na lokalnym rynku pracy. Organizuje prezentacje, sympozja oraz targi pracy. Umożliwia okazje do bezpośredniego spotkania z pracodawcą celem poznania warunków panujących w danej firmie oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników Organizuje nieobowiązkowe praktyki zawodowe dla studentów CM. Pomaga studentom w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, by zwiększyć ich atrakcyjność na rynku pracy. Prowadzi zajęcia warsztatowe podczas których przekazuje uczestnikom wiedzę na wybrane tematy poszukiwania pracy. Monitoruje kariery zawodowe absolwentów. Na podstawie informacji przedstawionych na stronie Internetowej uczelni stwierdza się, iż Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM (Biuro karier) zajmuje się m.in. badaniem losów absolwentów CM. Na stronie internetowej Biura Karier znajduje się jeden formularz ankiety Badanie 20

21 losów absolwentów CM UMK 2012, która jest wymagana przez uczelnię przy wpisie do karty obiegowej. Więcej informacji na temat prowadzonego monitoringu losów absolwentów nie zamieszczono Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny, jest uczelnią publiczną, powołaną dekretem Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 października 1945 r. o utworzeniu Akademii Lekarskiej w Gdańsku, nawiązującą do tradycji Atheneum Gedanense z Katedrą Anatomii i Medycyny, założoną w 1580 r. oraz Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy: Gdański Uniwersytet Medyczny ; na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, innych obowiązujących przepisów prawa i Statutu. Uniwersytet ma osobowość prawną. Uniwersytet w języku angielskim nosi nazwę Medical University of Gdańsk. Siedzibą Uczelni jest Gdańsk. Uniwersytet używa nazwy skróconej GUMed. Gdański Uniwersytet Medyczny kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest blisko 700 studentów zagranicznych, co stanowi 10 proc. wszystkich studentów w Uczelni oraz ponad 50% obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Co roku studia na uczelni podejmuje około 150 młodych ludzi z zagranicy. Najliczniejsza grupa to Szwedzi (jest ich ponad 400). O jedno miejsce na studiach angielskojęzycznych ubiega się co roku od 2,5 do 3 kandydatów. Uniwersytet kształci studentów na: 1) Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym, 2) Wydziale Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, 3) Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. 4) Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii tworzonym przez GUMed i Uniwersytet Gdański. Kierunki studiów prowadzone na wydziałach: 1) lekarski 2) lekarski English Division 3) lekarsko-dentystyczny 4) pielęgniarstwo 5) pielęgniarstwo tzw. pomostowe 6) położnictwo 7) położnictwo tzw. pomostowe 8) elektroradiologia 9) fizjoterapia 10) ratownictwo medyczne 11) techniki dentystyczne 12) dietetyka 21

22 13) zdrowie publiczne 14) zdrowie środowiskowe 15) farmacja 16) farmacja English Division 17) analityka medyczna Na podstawie informacji przedstawionych na stronie internetowej uczelni nie można stwierdzić, czy na uczelni prowadzony jest monitoring losów absolwentów Uczelni. Na podstawie schematu organizacyjnego uczelni, sugeruje się kontakt w tym zakresie z biurem Rektora Uczelni, Prorektorem ds. rozwoju i organizacji kształcenia lub Akademickim Biurem Karier Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. o założeniu Akademii Lekarskiej w Bytomiu (Dz. U. Nr 21, poz. 146) jest publiczną wyższą uczelnią medyczną. Uczelnia posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Katowice. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Statutu. Uczelni działają następujące wydziały: 1) Wydział Lekarski w Katowicach, 2) Wydział Lekarski w Zabrzu, 3) Wydział Farmaceutyczny, 4) Wydział Nauk o Zdrowiu, 5) Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach: 1) lekarskim, 2) lekarsko-dentystycznym, 3) farmacji, 4) analityki medycznej, 5) biotechnologii, 6) dietetyki, 7) kosmetologii, 8) pielęgniarstwa, 9) położnictwa, 22

23 10) fizjoterapii 11) ratownictwa medycznego, 12) zdrowia publicznego. Uczelnia posiada certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 r. na kierunku lekarskim w Katowicach. W ramach pięciu wydziałów SUM kształceni są lekarze medycyny, lekarze dentyści, farmaceuci, analitycy medyczni, biotechnolodzy, a także specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii. Oprócz studiów stacjonarnych SUM stworzyła możliwość studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych). W ramach szkolenia podyplomowego prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie, a także szkolenia i kursy specjalizacyjne. W strukturze Uczelni znajduje się m.in. Sekcja Karier Studenckich i Promocji Uczelni (Biuro karier). Jest to jednostka organizacyjna podległa funkcjonalnie Prorektorowi ds. Studiów i Studentów. Do obowiązków Sekcji Karier Studenckich i Promocji Uczelni należy m.in. - w zakresie spraw absolwentów: dostarczanie kompleksowego wsparcia studentom i absolwentom Uniwersytetu w planowaniu, rozpoczęciu i dalszym rozwoju kariery zawodowej pozyskiwanie informacji o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego, udostępnianie informacji o aktualnych ofertach pracy udostępnianie informacji o stażach i praktykach krajowych i zagranicznych w branży medycznej prowadzenie doradztwa zawodowego w formach doradztwa indywidualnego i warsztatów grupowych, przekazywanie studentom i absolwentom niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się na rynku pracy, dzięki organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji udział w Targach Pracy, poradnictwo zawodowe indywidualne oraz poradnictwo grupowe współpraca z Agencjami Pośrednictwa Pracy, Urzędami Pracy, monitorowanie karier zawodowych absolwentów. - w zakresie promocji Uczelni: kontakt z mediami dbanie o wizerunek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Na podstawie informacji przedstawionych na stronie internetowej uczelni stwierdza się, iż Sekcja Karier Studenckich i Promocji Uczelni (Biuro karier) zajmuje się m.in. badaniem losów absolwentów SUM od roku akademickiego 2012/2013. Na stronie internetowej Biura Karier znajduje się informacja, że w styczniu 2013 roku rozpoczyna się Badanie losów absolwentów SUM w Katowicach oraz prośba o wzięcie udziału w badaniu ankietowym on-line, które będzie miało na celu stworzenie raportu na temat losów zawodowych absolwentów SUM, którzy zakończyli edukację lub etap kształcenia w Uniwersytecie w roku akademickim 2012/2013. Ankiety będą rozsyłane drogą poczty elektronicznej. 23

24 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (w Krakowie) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego to jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego grupująca wydziały medyczne, najstarsza i jedna z większych tego typu w Polsce. W Collegium Medicum skupione są wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzące działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i organizacyjną w zakresie nauk medycznych, farmacji i nauk o zdrowiu oraz uczestniczące w sprawowaniu opieki zdrowotnej w powiązaniu z wykonywaniem zadań dydaktycznych i badawczych. W CM UJ prowadzone są wydziały i kierunki: 1) Wydział Lekarski Lekarski Lekarsko dentystyczny Dietetyka 2) Wydział Lekarski Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców Lekarski 3) Wydział Farmaceutyczny Farmacja Analityka medyczna Kosmetologia 4) Wydział Nauk o Zdrowiu fizjoterapia ratownictwo medyczne elektroradiologia pielęgniarstwo położnictwo zdrowie publiczne Sekcja Ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ w Krakowie podporządkowana bezpośrednio prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum W strukturze Uczelni znajduje się m.in. Sekcja Ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ w Krakowie. Jest to jednostka organizacyjna podległa jest merytorycznie Pełnomocnikowi Rektora UJ ds. dydaktyki Collegium Medicum. Do obowiązków Sekcji Karier Studenckich i Promocji Uczelni należy m.in.: dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 24

25 zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych; prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów wydziałów medycznych zainteresowanych znalezieniem pracy; pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe; pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; poradnictwo zawodowe w zakresie pisania listów motywacyjnych, CV, autoprezentacji oraz przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, a także w obszarze projektowania ścieżek kariery w zawodach medycznych; informowanie o specyfice i zależnościach rynku pracy w zawodach monitorowanie kariery zawodowej absolwentów wydziałów medycznych w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów; W związku z zadaniem monitorowania kariery zawodowej Sekcja Ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ obecnie realizuje projekt "Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego", którego głównym koordynatorem jest Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt ten obejmuje cały Uniwersytet, a jego celem jest poznanie losów absolwentów tej Uczelni. W ramach Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ badania będą prowadzone na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym oraz Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie, zwany dalej Uniwersytetem, jest uczelnią publiczną utworzoną mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 roku w sprawie założenia akademii lekarskich w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu (Dz. U. Nr 58, poz. 450) ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 roku w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół akademickich podległych Ministrowi Zdrowia (Dz. U. Nr 9, poz. 92), ustawy z dnia 4 grudnia 2002 roku o nadaniu Akademii Medycznej w Lublinie nazwy Akademia Medyczna imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 17, poz. 151) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2008 roku o nadaniu Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Dz. U. Nr 39, poz. 225). Uniwersytet posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest Lublin. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz ze zm.). Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy ds. zdrowia. W Uniwersytecie Medycznym zatrudnionych jest 1893 osoby, w tym 1121 nauczycieli akademickich (95 profesorów tytularnych, 28 profesorów nadzwyczajnych UM oraz 83 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego). 25

26 Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prowadzone są 4 wydziały: 1) I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 2) II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym 3) Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 4) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu W ramach w/w wydziałów prowadzone są następujące kierunki studiów: 1) analityka medyczna 2) dietetyka 3) elektroradiologia 4) farmacja 5) fizjoterapia 6) kosmetologia 7) lekarski 8) lekarsko-dentystyczny 9) pielęgniarstwo pomostowe 10) położnictwo pomostowe 11) ratownictwo medyczne 12) techniki dentystyczne 13) zdrowie publiczne. Schemat organizacyjny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stanowi załącznik zarządzenia Nr 72/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i znajduje się pod adresem: W strukturze Uczelni znajduje się m.in. Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości i Absolwentów, która prowadzi m.in. Akademickie Biuro Karier. Jest to jednostka organizacyjna podległa funkcjonalnie Prorektorowi ds. Kształcenia. Do obowiązków Zespołu ds. Rekrutacji, Oceny Jakości i Absolwentów, należy m.in. - w zakresie oceny jakości kształcenia: - koordynowanie prac Wydziałowych Zespołów Zarządzania Jakością Kształcenia, - współdziałanie z jednostkami Uczelni oraz innymi podmiotami w zakresie działań związanych z zapewnieniem jakości kształcenia w Uczelni, - współpraca z dziekanatami poszczególnych wydziałów w zakresie systemu akredytacji wewnętrznej i zewnętrznej, - systematyczne opracowywanie zebranych informacji w ramach ankiet ewaluacji jakości kształcenia w Uczelni. - w zakresie spraw absolwentów: - pozyskiwanie informacji o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego, 26

27 - prowadzenie doradztwa zawodowego w formach doradztwa indywidualnego i warsztatów grupowych, - udział w Targach Pracy, - współpraca z Agencjami Pośrednictwa Pracy, Urzędami Pracy, - monitorowanie karier zawodowych absolwentów. Na podstawie informacji przedstawionych na stronie Internetowej uczelni stwierdza się, że na uczelni jest prowadzony jest monitoring losów absolwentów Uczelni przez Akademickie Biuro Karier będące częścią Zespołu ds. Rekrutacji, Oceny Jakości i Absolwentów Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął działalność 1 października 2002 roku. Powstał po połączeniu - z mocy Ustawy Sejmu RP z dn r. - dwóch łódzkich uczelni: Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz ze zm.). Uczelnia jest kontynuatorką kilkudziesięcioletniej historii obu akademii oraz spadkobiercą bogatych tradycji. Nadzór nad działalnością Uniwersytetu Medycznego w Łodzi sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia, a w zakresie spraw wojskowych minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Na uczelni prowadzone są następujące wydziały i kierunki studiów: 1) Wydział Farmaceutyczny farmacja analityka medyczna kosmetologia 2) Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Biotechnologia 3) Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Lekarski Lekarsko-dentystyczny Techniki dentystyczne 4) Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Położnictwa Dietetyka Położnictwo Ratownictwo medyczne Socjologia Zdrowie publiczne 27

28 5) Wydział Wojskowo-Lekarski z Oddziałem Fizjoterapii Fizjoterapia Lekarski W strukturze Uczelni funkcjonuje Akademickie Biuro Karier, które zajmuje się m.in. monitoringiem losów absolwentów Uczelni. Metodologia zakłada dynamiczny i wyczerpujący charakter badania w postaci trzystopniowego panelu. Zgodnie z zapisem art. 13a ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn r. monitoring jest przewidziany po trzech i pięciu latach (oraz dodatkowo po roku) od dania ukończenia studiów. W badaniu wykorzystuje się metodę anonimowej ankiety internetowej. Narzędzie badania stanowi autorski kwestionariusz ankiety zamieszczony jako podstrona na stronie internetowej Akademickiego Biuro Karier UM (do której link absolwent otrzymuje po ukończeniu edukacji w Uczelni). Narzędzie badawcze obejmuje metryczkę oraz pięć głównych modułów, tj.: ogólną ocenę warunków studiowania w UM, działalność podejmowaną podczas studiowania w UM, karierę zawodową i dalszą edukację po ukończeniu studiów oraz części skierowane do absolwentów pracujących i pozostających bez pracy Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, utworzony na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) zwany dalej Uniwersytetem, jest publiczną uczelnią akademicką i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest UWM. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.). Wydział Nauk Medycznych został utworzony 17 lipca 2007 roku, uchwałą Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzone wydziały i kierunki studiów: 1) Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Lekarski (w języku polskim i angielskim) Ratownictwo medyczne Dietetyka Lekarsko-dentystyczny (od 2014 roku) W strukturze Uniwersytetu funkcjonuje Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zwane Biurem Karier. Podstawowym celem działalności Biura Karier jest pomaganie wszystkim studentom i absolwentom każdego z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w znalezieniu pracy. Biuro Karier zajmuje się: Doradzaniem w sprawach zawodowych studentom wszystkich roczników. 28

obowiązuje od dnia 1.01.2012 r. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

obowiązuje od dnia 1.01.2012 r. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/52 obowiązuje od dnia 1.01.2012 r. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. 1), 2) o zawodach pielęgniarki i położnej Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039. Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2)

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 174 10193 Poz. 1039 1039 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodów pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1435 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3355 Warszawa, 16 sierpnia 2010 r.

Druk nr 3355 Warszawa, 16 sierpnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-82-10 Druk nr 3355 Warszawa, 16 sierpnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Społeczny Komitet Ratowników Medycznych. Proponowane rozwiązania dotyczące zawodu ratownika medycznego

Społeczny Komitet Ratowników Medycznych. Proponowane rozwiązania dotyczące zawodu ratownika medycznego Społeczny Komitet Ratowników Medycznych Proponowane rozwiązania dotyczące zawodu ratownika medycznego Spis treści: Wprowadzenie.. 2 Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego wraz ze zmianami w przepisach

Bardziej szczegółowo

RAPORT NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

RAPORT NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych RAPORT NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZABEZPIECZENIE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIADCZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Warszawa, maj 2015 r. Wydawca: Naczelna

Bardziej szczegółowo

RAPORT NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

RAPORT NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych RAPORT NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZABEZPIECZENIE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIADCZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Warszawa, maj 2015 r. Wydawca: Naczelna

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/207 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. 1 z 103 2014-11-28 10:51 Wydruk z 2014.11.28 Dz.U.2012.572 -j.t. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wersja 2014.10.01 do 2014.12.31 Dz.U.2012.572 j.t. 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 USTAWA z dnia 27

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. tj Dz.U.2012.572, z późn. zm. Stan prawny na 2014.10.01 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

- o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw. Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

- o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw. Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 31 października 2012 r. Poz. 79 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 60/VI/12 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu z dnia 29 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr 60/VI/12 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu z dnia 29 czerwca 2012 roku Uchwała Nr 60/VI/12 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu,sposobu trybu odbywania,oraz zaliczania przez pielęgniarkę lub położną, które

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 grudnia 2013 r.

Stan prawny na dzień 1 grudnia 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 688/VI/2014 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. 1 z 116 2014-11-19 15:13 Wydruk z 2014.11.19 Dz.U.2012.572 -j.t. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wersja 2014.10.01 do 2014.12.31 Dz.U.2012.572 j.t. 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 USTAWA z dnia 27

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 135/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 14/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku STATUT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Załącznik do uchwały nr 14/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku STATUT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 14/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku STATUT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Spis treści I. Postanowienia ogólne 3 II. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

Dolnośląska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/2014/VI Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego Poznań, dnia 4 października 2010 roku Opracowały: Krystyna Andrzejewska Justyna Paduszyńska Komisja ds. Legislacyjnych KSN NSZZ Solidarność Tel. 61 8294 413, fax. 61 8294-151 e-maill kand@amu.edu.pl, kznszzs@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Dz.U.05.164.1365 2011.10.01 zm. Dz.U.2011.84.455 art. 1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005

Dz.U.05.164.1365 2011.10.01 zm. Dz.U.2011.84.455 art. 1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 Dz.U.05.164.1365 2011.10.01 zm. Dz.U.2011.84.455 art. 1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) DZIAŁ I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

pięcioletnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, obejmujących co najmniej dwusemestralne praktyczne nauczanie na 5.

pięcioletnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, obejmujących co najmniej dwusemestralne praktyczne nauczanie na 5. Dziennik Ustaw Nr 113 6886 Poz. 658 658 USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo