Szczecin, 14 stycznia medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL /11-00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczecin, 14 stycznia 2013. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00"

Transkrypt

1 Pogłębiona analiza dostępnych danych statystycznych i opracowań pochodzących ze statystyki publicznej dotyczącej realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni medycznych. Szczecin, 14 stycznia 2013

2 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 4 II. Regulowane zawody medyczne Definicja regulowanego zawodu medycznego Warunki formalno prawne wykonywana zawodu lekarza i pielęgniarki... 6 III. Obowiązki prawne absolwentów uczelni medycznych związanych z wykonywanymi zawodami regulowanymi IV. Uniwersytety medyczne, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych Informacje ogólne Wykaz uniwersytetów medycznych w Polsce, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych Charakterystyka oraz analiza struktur uniwersytetów medycznych w Polsce, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych w kontekście monitoringu losów absolwentów uczelni medycznych kształcących w regulowanych zawodach medycznych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Gdański Uniwersytet Medyczny Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (w Krakowie) Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Warszawski Uniwersytet Medyczny Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Dane teleadresowe V. Wykaz Wyższych Szkół Medycznych, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych magistra pielęgniarstwa i/lub magistra położnictwa VI. Stopień realizacji procesu monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe w Polsce

3 VII. Stopień realizacji procesu monitoringu losów absolwentów przez medyczne uczelnie wyższe VIII. Analiza danych dotyczących sposobu realizacji procesu monitoringu losów absolwentów przez wybrane medyczne uczelnie wyższe Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Uniwersytet Jagielloński Collegium Balticum Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Łodzi IX. Piśmiennictwo..52 3

4 I. Wstęp Przedmiotem opracowania jest pogłębiona analiza informacji statystycznych na temat realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni medycznych. Obowiązek monitorowania losów absolwentów po trzech i pięciu latach od ukończenia edukacji w szkole wyższej, nakłada na uczelnie znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Monitoring ma dostosować ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz pozwolić uczelniom budować swoją markę. Skorzystają na tym również młodzi ludzie, którzy dowiedzą się, po jakich studiach mają największe szanse na pracę. Jakkolwiek brakuje spójnej koncepcji jego realizacji. Na wstępie należy zaznaczyć, iż z uwagi na krótki okres realizacji procesu monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe w Polsce oraz nieliczne uczelnie realizujące ten proces, dane statystyczne w tym zakresie się nieliczne. W opracowaniu skupiono się na analizie danych statystycznych i opracowań pochodzących ze statystyki publicznej w obszarach badawczych: 1) wskazanie stopnia realizacji procesu monitoringu losów absolwentów przez szkoły wyższe, 2) wskazanie stopnia realizacji procesu monitoringu losów absolwentów przez wyższe szkoły medyczne, 3) analiza danych dotyczących wyników procesu monitoringu losów absolwentów przez wybrane szkoły wyższe. Opracowanie statystyczne zostało poprzedzone informacjami ogólnymi pochodzącymi ze statystyki publicznej, które dotyczą: 1) definicji regulowanego zawodu medycznego, 2) obowiązków prawnych absolwentów uczelni medycznych związanych z wykonywanymi zawodami regulowanymi, 3) wyższych szkół medycznych w Polsce charakterystyka, analiza struktur, dane teleadresowe. W opracowaniu podano również informacje dotyczące wyższych szkół medycznych, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych magistra pielęgniarstwa i/lub magistra położnictwa (wykaz). 4

5 II. Regulowane zawody medyczne 2.1. Definicja regulowanego zawodu medycznego Pojęcie zawodu regulowanego wprowadza ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 394). W paragrafie 1 pkt 1 ustawa wskazuje, iż zawód regulowany to zespół czynności zawodowych, których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w przepisach polskich. Z uwagi na członkowstwo Polski w Unii Europejskiej i wewnątrz wspólnotowe uznawanie kwalifikacji regulowanych zawodów medycznych należałoby rozszerzyć definicję i wskazać, iż: zawód regulowany to zespół czynności zawodowych, których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymogów określonych w przepisach danego państwa członkowskiego dotyczących dostępu do wykonywania danego zawodu. Każde państwo członkowskie UE decyduje o uregulowaniu dostępu do zawodów. Ten sam zawód może więc być zawodem regulowanym w jednym państwie członkowskim UE, podczas gdy w innych państwach członkowskich nie będzie on regulowany. Wykaz zawodów regulowanych w Polsce: Zawody systemu ogólnego. Sektorowe zawody medyczne. Lekarze weterynarii. Architekci. Zawody prawnicze. W celu ustalenia, jakie zawody medyczne w Polsce są zawodami regulowanymi należy w pierwszej kolejności odnieść się do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Ustawa ta określa: 1) zasady wykonywania działalności leczniczej; 2) zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami; 3) zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 4) normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych; 5) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. 5

6 Artykuł 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej wskazuje, iż osoba wykonująca zawód medyczny to osoba uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Definicja ta zatem wskazuje konieczność spełniania dwóch przesłanek łącznie, aby można było mówić o osobie świadczącej usługi medyczne, jako o osobie wykonującej zawód medyczny: 1) osoba ta musi posiadać fachowe kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny oraz 2) osoba ta musi posiadać prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych wynikające z przepisów prawa. Zgodnie z powyższą definicją zawodami medycznymi są: 1. zawód lekarza i lekarza dentysty zasady i warunki wykonywania tych zawodów uregulowane są w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: z dnia 27 września 2011 r.; Dz. U. Nr 277, poz. 1634); 2. zawód pielęgniarki i położnej zasady i warunki wykonywania tych zawodów uregulowane są w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz z późn. zm.) 2.2. Warunki formalno prawne wykonywana zawodu lekarza i pielęgniarki Zawód lekarza i lekarza dentysty Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń określonych w ust. 1, w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych. Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia, nauczanie zawodu lekarza, kierowanie podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz i Nr 185, poz. 1092) lub zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2) lub urzędach te podmioty 6

7 obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Prawo wykonywania zawodu lekarza Lekarzem, zgodnie z Art. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 3. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza; 4. wykazuje nienaganną postawę etyczną; 5. posiada: a) dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą, lub b) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w Art. 6b, i towarzyszące mu, odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w Art. 6b, lub c) dyplom lekarza wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej; 6. odbyła staż podyplomowy; 7. złożyła z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Państwowy w języku polskim lub w języku, w jakim były prowadzone studia na kierunku lekarskim. Prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty Lekarzem dentystą, zgodnie z Art. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 7

8 3. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza dentysty; 4. wykazuje nienaganną postawę etyczną; 5. posiada: a) dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą, lub b) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza dentysty, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w Art. 6b, i towarzyszące mu, odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w Art. 6b, lub c) dyplom lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej; 6. odbyła staż podyplomowy; 7. złożyła z wynikiem pozytywnym Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy w języku polskim lub w języku, w jakim były prowadzone studia na kierunku lekarsko - dentystycznym Zawód pielęgniarki Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; 2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; 3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; 4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; 5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również: 1) nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych; 2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa; 3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych; 8

9 4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 6) zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia; 7) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną; 8) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności; 9) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie; 10) zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016); 11) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu; 12) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy Zawód położnej Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 1) rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej; 2) kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka; 3) prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej; 4) przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego; 5) podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy; 6) sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego; 9

10 7) badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji; 8) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; 9) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; 10) profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych; 11) rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza; 12) sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą; 13) prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie: a) przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia. 2. Za wykonywanie zawodu położnej uważa się również: 1) nauczanie zawodu położnej lub pielęgniarki oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego położnych lub pielęgniarek; 2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie wykonywania zawodu położnej, w szczególności opieki nad kobietą, noworodkiem lub rodziną; 3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych; 4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 6) zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia; 7) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych położnej określonych w ustawie; 8) zatrudnienie na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 9) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu; 10) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy położnej, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 10

11 Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobie: 1) posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej; 2) posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych; 3) której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki; 4) która wykazuje nienaganną postawę etyczną. Prawo wykonywania zawodu położnej Prawo wykonywania zawodu położnej przysługuje osobie: 1) posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły położnych lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej; 2) posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych; 3) której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu położnej; 4) która wykazuje nienaganną postawę etyczną. Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. 11

12 III. Obowiązki prawne absolwentów uczelni medycznych związanych z wykonywanymi zawodami regulowanymi. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 wraz z nowelizacją z dnia 28 kwietnia 2011 r. Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. nałożone zostały następujące obowiązki na lekarzy i lekarzy dentystów: Art. 3 Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Art. 18. Lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich nałożone zostały następujące obowiązki na izby lekarskie: Rozdział 1: Zadania i zasady działania samorządu lekarzy oraz prawa i obowiązki jego członków Art. 5. Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności: Ust. 11) prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestrów praktyk lekarskich i rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza; Art. 25. Okręgowa rada lekarska kieruje działalnością okręgowej izby lekarskiej w okresie między okręgowymi zjazdami lekarzy, w szczególności: Ust. 12) prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów; Ust. 13) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; Ust. 14) prowadzi okręgowy rejestr indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz grupowych praktyk lekarskich; Rozdział 4: Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej Art Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej rejestrem, stanowi zbiór dokumentów i danych lekarzy (w tym): 12

13 1) posiadających prawo wykonywania zawodu: a) wykonujących zawód na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej, b) niewykonujących zawodu i zamieszkałych na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej; 2) którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu śmierci lub utraty prawa wykonywania zawodu; 3) którzy nie stali się członkami izby z mocy ustawy i których dokumenty przekazane zostały okręgowym izbom lekarskim przez administrację szczebla wojewódzkiego. 2. Dane i dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oznacza się w rejestrze jako dane archiwalne. 3. Listy członków okręgowej izby lekarskiej, o której mowa w art. 6 ust. 1, stanowią dane lekarzy, o których mowa w ust. 1 pkt Dane rejestru gromadzone są w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.6). USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej nałożone zostały następujące obowiązki na pielęgniarki i położne: Art Rejestr pielęgniarek i rejestr położnych prowadzi okręgowa rada pielęgniarek i położnych. 2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, zawierają dane, o których mowa w art. 44 ust. 1, i są prowadzone w formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zniszczenie. Dane zawarte w rejestrach nie mogą być z nich usunięte. 3. Wpisu danych do rejestrów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie dokumentów przedstawionych przez pielęgniarkę lub położną w postępowaniu w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. 4. Wpisu, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się niezwłocznie po podjęciu uchwały przez okręgową radę pielęgniarek i położnych w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. 5. Zmiany danych pielęgniarki i położnej wpisanych do rejestrów dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki lub położnej. 6. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych na wniosek osoby wpisanej do rejestru niezwłocznie wydaje wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym tej osoby. Wydanie wypisu jest bezpłatne. 7. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych jest obowiązana do przekazywania Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych danych, w formie elektronicznej, z prowadzonego przez 13

14 siebie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych, nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru. Art Pielęgniarka i położna są obowiązane, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, do udzielenia pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038). Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych nałożone zostały następujące obowiązki na samorząd pielęgniarek i położnych: Art. 1. Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków. Art Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zwany dalej samorządem, reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 2. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa. 3. Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa. 4. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są: 1) Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych; 2) Okręgowe izby pielęgniarek i położnych; Art. 11. Ust. 2. Członkowie samorządu są obowiązani: 1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 2) sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe; 3) przestrzegać uchwał organów izb; 4) regularnie opłacać składkę członkowską; 5) aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych. Art Izby otrzymują z budżetu państwa środki finansowe na: 1) prowadzenie rejestrów pielęgniarek i położnych, w tym rejestrów pielęgniarek i położnych czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód; 2) stwierdzanie oraz przyznawanie prawa wykonywania zawodu; 3) wydawanie prawa wykonywania zawodu. 14

15 IV. Uniwersytety medyczne, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych 4.1. Informacje ogólne Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tj. z dnia 26 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 572)) wskazuje ramy struktur Uczelni wyższych w Polsce. Z uwagi na powyższe, struktura wyższych uczelni medycznych w Polsce jest na wszystkich uczelniach podobna. Uczelnie działają na podstawie i w granicach prawa oraz uchwalonego Statutu. Strukturę organizacyjną uczelni tworzą: 1) wydziały, 2) jednostki wewnętrzne wydziałów, 3) jednostki organizacyjne administracji, 4) jednostki ogólnouczelniane i inne jednostki organizacyjne. ORGANY UCZELNI Organami kolegialnymi uczelni publicznej są senat i rady podstawowych jednostek organizacyjnych. W publicznej uczelni, jeżeli statut tak stanowi, obok senatu lub organu kolegialnego może działać konwent. W publicznej uczelni zawodowej działa konwent. Organy kolegialne uczelni niepublicznej określa jej Statut. Przepisy ustawy dotyczące Senatu stosuje się odpowiednio do najwyższego organu kolegialnego uczelni niepublicznej. Organami jednoosobowymi uczelni są rektor i kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych. Kierownikiem wydziału jest dziekan. Statut uczelni niepublicznej może przewidywać istnienie innego, oprócz rektora, organu jednoosobowego. Organami wyborczymi uczelni publicznej są kolegia elektorów. W organach kolegialnych uczelni i organach wyborczych uczelni publicznej są reprezentowani nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Rektor Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów uczelni. 15

16 Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni, uchwalaną przez organ kolegialny uczelni wskazany w statucie. Uchwała może określić środki na wdrażanie tej strategii, w tym pochodzące z funduszu rozwoju uczelni. Rektor uczelni publicznej podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub Kanclerza. Senatu uczelni Skład Senatu uczelni określa Statut. Ustawa i Statut uczelni publicznej określają tryb wyboru i procentowy udział w składzie Senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. W posiedzeniach senatu uczelni publicznej uczestniczą, z głosem doradczym, kanclerz, kwestor, dyrektor biblioteki głównej oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w tej uczelni, po jednym z każdego związku. Kompetencje senatu uczelni określa statut uczelni, z wyjątkiem spraw uregulowanych w ustawie. Kanclerz uczelni Kanclerz uczelni publicznej kieruje jej administracją i gospodarką w zakresie określonym przez statut oraz rektora. Kanclerza uczelni publicznej zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii senatu. Kanclerz uczelni publicznej odpowiada za swoją działalność przed rektorem. Kwestor uczelni Kwestor uczelni publicznej pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą kanclerza. Obowiązki i uprawnienia kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy. Kwestora uczelni publicznej powołuje i odwołuje rektor na wniosek kanclerza. Administracja uczelni Organizację oraz zasady działania administracji uczelni publicznej określa regulamin organizacyjny, chyba że statut stanowi inaczej. Tryb ustalania regulaminu organizacyjnego określa statut. Organizację oraz zasady działania administracji uczelni niepublicznej określa regulamin organizacyjny nadany przez założyciela lub przez organ wskazany w statucie. Jednostkami organizacyjnymi Uczelni są: 1) wydziały, 2) jednostki ogólnouczelniane, 3) jednostki organizacyjne administracji, 4) inne jednostki. Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest Wydział. Na wydziałach prowadzone są kierunki studiów. 16

17 4.2. Wykaz uniwersytetów medycznych w Polsce, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych Lp Nazwa uniwersytetu Data założenia Liczba studentów (2011/2012) 1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ,6 tyś. 2 Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ,3 tyś. 3 Gdański Uniwersytet Medyczny ,2 tys. 4 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ,6 tyś. 5 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ,8 tyś. 6 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 1944/1950 3,8 tyś. 7 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 1950/2002 7,6 tyś. 8 Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ,1 tyś. 9 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1920/1950 8,1 tyś. 10 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ,8 tyś. 17

18 Lp Nazwa uniwersytetu Data założenia Liczba studentów (2011/2012) 11 Warszawski Uniwersytet Medyczny 1809/ tyś. 12 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 1811/1950 5,9 tyś. 13 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2005 Brak danych 14 Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy ,9 tyś. 15 Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2001 Brak danych 16 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ,1 tyś. Źródło: oraz badania własne Charakterystyka oraz analiza struktur uniwersytetów medycznych w Polsce, które kształcą w regulowanych zawodach medycznych w kontekście monitoringu losów absolwentów uczelni medycznych kształcących w regulowanych zawodach medycznych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Jest to publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym powstała 3 lutego 1950 roku. Uniwersytet utworzony został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 57), jako Akademia Medyczna w Białymstoku oraz na podstawie ustawy z dnia 28 stycznia 2008r. o 18

19 nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ( Dz. U. Nr 39 poz. 224) jest Uczelnią publiczną. Nadzór nad Uniwersytetem Medycznym sprawuje Minister Zdrowia. Na Uniwersytecie funkcjonują trzy wydziały: 1) Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim; na Wydziale prowadzone są następujące kierunki: lekarski - studia również w j. angielskim lekarsko-dentystyczny techniki dentystyczne 2) Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, na Wydziale prowadzone są następujące kierunki: analityka medyczna farmacja kosmetologia 3) Wydział Nauk o Zdrowiu, na Wydziale prowadzone są następujące kierunki: dietetyka elektroradiologia fizjoterapia logopedia z fono-audiologią pielęgniarstwo położnictwo ratownictwo medyczne zdrowie publiczne Na podstawie informacji przedstawionych na stronie Internetowej uczelni nie można stwierdzić, czy na uczelni prowadzony jest monitoring losów absolwentów Uczelni. Na podstawie schematu organizacyjnego uczelni, sugeruje się kontakt w tym zakresie z biurem Rektora, Prorektorem ds. ds. Studenckich lub Biurem Karier Uczelni Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najmłodszą publiczną uczelnią medyczną w Polsce, której ofertę dydaktyczną stanowi trzynaście kierunków prowadzonych na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu. Proces dydaktyczny przebiega na poziomach: studia I stopnia, studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie i studia III stopnia. Uczelnia realizuje również studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim. 19

20 Na Uniwersytecie funkcjonują trzy wydziały oraz następujące kierunki: 1) Wydział Lekarski: lekarski, biotechnologia studia anglojęzyczne dla cudzoziemców 2) Wydział Farmaceutyczny: farmacja analityka medyczna kosmetologia (studia I i II stopnia) 3) Wydział Nauk o Zdrowiu fizjoterapia, dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne. W strukturze Uczelni znajduje się m.in. Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM (Biuro karier). Jest to jednostka organizacyjna podległa funkcjonalnie Prorektorowi ds. Kształcenia. Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM m.in.: Zbiera i udostępnia oferty pracy krajowej i zagranicznej na stronie internetowej Biura Karier oraz Studentom zarejestrowanym w bazie Biura Karier przesyła oferty pracy na skrzynkę mailową Organizuje spotkania z doradcą zawodowym który, podczas indywidualnej rozmowy doradczej pomoże określić predyspozycje zawodowe i wskaże najodpowiedniejszą ścieżkę kariery zawodowej. Zbiera i udostępnia informacje o wydarzeniach na lokalnym rynku pracy. Organizuje prezentacje, sympozja oraz targi pracy. Umożliwia okazje do bezpośredniego spotkania z pracodawcą celem poznania warunków panujących w danej firmie oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników Organizuje nieobowiązkowe praktyki zawodowe dla studentów CM. Pomaga studentom w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, by zwiększyć ich atrakcyjność na rynku pracy. Prowadzi zajęcia warsztatowe podczas których przekazuje uczestnikom wiedzę na wybrane tematy poszukiwania pracy. Monitoruje kariery zawodowe absolwentów. Na podstawie informacji przedstawionych na stronie Internetowej uczelni stwierdza się, iż Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM (Biuro karier) zajmuje się m.in. badaniem losów absolwentów CM. Na stronie internetowej Biura Karier znajduje się jeden formularz ankiety Badanie 20

21 losów absolwentów CM UMK 2012, która jest wymagana przez uczelnię przy wpisie do karty obiegowej. Więcej informacji na temat prowadzonego monitoringu losów absolwentów nie zamieszczono Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny, jest uczelnią publiczną, powołaną dekretem Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 października 1945 r. o utworzeniu Akademii Lekarskiej w Gdańsku, nawiązującą do tradycji Atheneum Gedanense z Katedrą Anatomii i Medycyny, założoną w 1580 r. oraz Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy: Gdański Uniwersytet Medyczny ; na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, innych obowiązujących przepisów prawa i Statutu. Uniwersytet ma osobowość prawną. Uniwersytet w języku angielskim nosi nazwę Medical University of Gdańsk. Siedzibą Uczelni jest Gdańsk. Uniwersytet używa nazwy skróconej GUMed. Gdański Uniwersytet Medyczny kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest blisko 700 studentów zagranicznych, co stanowi 10 proc. wszystkich studentów w Uczelni oraz ponad 50% obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Co roku studia na uczelni podejmuje około 150 młodych ludzi z zagranicy. Najliczniejsza grupa to Szwedzi (jest ich ponad 400). O jedno miejsce na studiach angielskojęzycznych ubiega się co roku od 2,5 do 3 kandydatów. Uniwersytet kształci studentów na: 1) Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym, 2) Wydziale Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, 3) Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. 4) Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii tworzonym przez GUMed i Uniwersytet Gdański. Kierunki studiów prowadzone na wydziałach: 1) lekarski 2) lekarski English Division 3) lekarsko-dentystyczny 4) pielęgniarstwo 5) pielęgniarstwo tzw. pomostowe 6) położnictwo 7) położnictwo tzw. pomostowe 8) elektroradiologia 9) fizjoterapia 10) ratownictwo medyczne 11) techniki dentystyczne 12) dietetyka 21

22 13) zdrowie publiczne 14) zdrowie środowiskowe 15) farmacja 16) farmacja English Division 17) analityka medyczna Na podstawie informacji przedstawionych na stronie internetowej uczelni nie można stwierdzić, czy na uczelni prowadzony jest monitoring losów absolwentów Uczelni. Na podstawie schematu organizacyjnego uczelni, sugeruje się kontakt w tym zakresie z biurem Rektora Uczelni, Prorektorem ds. rozwoju i organizacji kształcenia lub Akademickim Biurem Karier Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. o założeniu Akademii Lekarskiej w Bytomiu (Dz. U. Nr 21, poz. 146) jest publiczną wyższą uczelnią medyczną. Uczelnia posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Katowice. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Statutu. Uczelni działają następujące wydziały: 1) Wydział Lekarski w Katowicach, 2) Wydział Lekarski w Zabrzu, 3) Wydział Farmaceutyczny, 4) Wydział Nauk o Zdrowiu, 5) Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach: 1) lekarskim, 2) lekarsko-dentystycznym, 3) farmacji, 4) analityki medycznej, 5) biotechnologii, 6) dietetyki, 7) kosmetologii, 8) pielęgniarstwa, 9) położnictwa, 22

23 10) fizjoterapii 11) ratownictwa medycznego, 12) zdrowia publicznego. Uczelnia posiada certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 r. na kierunku lekarskim w Katowicach. W ramach pięciu wydziałów SUM kształceni są lekarze medycyny, lekarze dentyści, farmaceuci, analitycy medyczni, biotechnolodzy, a także specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii. Oprócz studiów stacjonarnych SUM stworzyła możliwość studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych). W ramach szkolenia podyplomowego prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie, a także szkolenia i kursy specjalizacyjne. W strukturze Uczelni znajduje się m.in. Sekcja Karier Studenckich i Promocji Uczelni (Biuro karier). Jest to jednostka organizacyjna podległa funkcjonalnie Prorektorowi ds. Studiów i Studentów. Do obowiązków Sekcji Karier Studenckich i Promocji Uczelni należy m.in. - w zakresie spraw absolwentów: dostarczanie kompleksowego wsparcia studentom i absolwentom Uniwersytetu w planowaniu, rozpoczęciu i dalszym rozwoju kariery zawodowej pozyskiwanie informacji o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego, udostępnianie informacji o aktualnych ofertach pracy udostępnianie informacji o stażach i praktykach krajowych i zagranicznych w branży medycznej prowadzenie doradztwa zawodowego w formach doradztwa indywidualnego i warsztatów grupowych, przekazywanie studentom i absolwentom niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się na rynku pracy, dzięki organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji udział w Targach Pracy, poradnictwo zawodowe indywidualne oraz poradnictwo grupowe współpraca z Agencjami Pośrednictwa Pracy, Urzędami Pracy, monitorowanie karier zawodowych absolwentów. - w zakresie promocji Uczelni: kontakt z mediami dbanie o wizerunek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Na podstawie informacji przedstawionych na stronie internetowej uczelni stwierdza się, iż Sekcja Karier Studenckich i Promocji Uczelni (Biuro karier) zajmuje się m.in. badaniem losów absolwentów SUM od roku akademickiego 2012/2013. Na stronie internetowej Biura Karier znajduje się informacja, że w styczniu 2013 roku rozpoczyna się Badanie losów absolwentów SUM w Katowicach oraz prośba o wzięcie udziału w badaniu ankietowym on-line, które będzie miało na celu stworzenie raportu na temat losów zawodowych absolwentów SUM, którzy zakończyli edukację lub etap kształcenia w Uniwersytecie w roku akademickim 2012/2013. Ankiety będą rozsyłane drogą poczty elektronicznej. 23

24 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (w Krakowie) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego to jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego grupująca wydziały medyczne, najstarsza i jedna z większych tego typu w Polsce. W Collegium Medicum skupione są wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzące działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i organizacyjną w zakresie nauk medycznych, farmacji i nauk o zdrowiu oraz uczestniczące w sprawowaniu opieki zdrowotnej w powiązaniu z wykonywaniem zadań dydaktycznych i badawczych. W CM UJ prowadzone są wydziały i kierunki: 1) Wydział Lekarski Lekarski Lekarsko dentystyczny Dietetyka 2) Wydział Lekarski Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców Lekarski 3) Wydział Farmaceutyczny Farmacja Analityka medyczna Kosmetologia 4) Wydział Nauk o Zdrowiu fizjoterapia ratownictwo medyczne elektroradiologia pielęgniarstwo położnictwo zdrowie publiczne Sekcja Ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ w Krakowie podporządkowana bezpośrednio prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum W strukturze Uczelni znajduje się m.in. Sekcja Ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ w Krakowie. Jest to jednostka organizacyjna podległa jest merytorycznie Pełnomocnikowi Rektora UJ ds. dydaktyki Collegium Medicum. Do obowiązków Sekcji Karier Studenckich i Promocji Uczelni należy m.in.: dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 24

25 zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych; prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów wydziałów medycznych zainteresowanych znalezieniem pracy; pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe; pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; poradnictwo zawodowe w zakresie pisania listów motywacyjnych, CV, autoprezentacji oraz przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, a także w obszarze projektowania ścieżek kariery w zawodach medycznych; informowanie o specyfice i zależnościach rynku pracy w zawodach monitorowanie kariery zawodowej absolwentów wydziałów medycznych w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów; W związku z zadaniem monitorowania kariery zawodowej Sekcja Ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ obecnie realizuje projekt "Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego", którego głównym koordynatorem jest Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt ten obejmuje cały Uniwersytet, a jego celem jest poznanie losów absolwentów tej Uczelni. W ramach Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ badania będą prowadzone na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym oraz Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie, zwany dalej Uniwersytetem, jest uczelnią publiczną utworzoną mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 roku w sprawie założenia akademii lekarskich w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu (Dz. U. Nr 58, poz. 450) ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 roku w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół akademickich podległych Ministrowi Zdrowia (Dz. U. Nr 9, poz. 92), ustawy z dnia 4 grudnia 2002 roku o nadaniu Akademii Medycznej w Lublinie nazwy Akademia Medyczna imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 17, poz. 151) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2008 roku o nadaniu Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Dz. U. Nr 39, poz. 225). Uniwersytet posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest Lublin. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz ze zm.). Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy ds. zdrowia. W Uniwersytecie Medycznym zatrudnionych jest 1893 osoby, w tym 1121 nauczycieli akademickich (95 profesorów tytularnych, 28 profesorów nadzwyczajnych UM oraz 83 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego). 25

26 Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prowadzone są 4 wydziały: 1) I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 2) II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym 3) Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 4) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu W ramach w/w wydziałów prowadzone są następujące kierunki studiów: 1) analityka medyczna 2) dietetyka 3) elektroradiologia 4) farmacja 5) fizjoterapia 6) kosmetologia 7) lekarski 8) lekarsko-dentystyczny 9) pielęgniarstwo pomostowe 10) położnictwo pomostowe 11) ratownictwo medyczne 12) techniki dentystyczne 13) zdrowie publiczne. Schemat organizacyjny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stanowi załącznik zarządzenia Nr 72/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i znajduje się pod adresem: W strukturze Uczelni znajduje się m.in. Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości i Absolwentów, która prowadzi m.in. Akademickie Biuro Karier. Jest to jednostka organizacyjna podległa funkcjonalnie Prorektorowi ds. Kształcenia. Do obowiązków Zespołu ds. Rekrutacji, Oceny Jakości i Absolwentów, należy m.in. - w zakresie oceny jakości kształcenia: - koordynowanie prac Wydziałowych Zespołów Zarządzania Jakością Kształcenia, - współdziałanie z jednostkami Uczelni oraz innymi podmiotami w zakresie działań związanych z zapewnieniem jakości kształcenia w Uczelni, - współpraca z dziekanatami poszczególnych wydziałów w zakresie systemu akredytacji wewnętrznej i zewnętrznej, - systematyczne opracowywanie zebranych informacji w ramach ankiet ewaluacji jakości kształcenia w Uczelni. - w zakresie spraw absolwentów: - pozyskiwanie informacji o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego, 26

27 - prowadzenie doradztwa zawodowego w formach doradztwa indywidualnego i warsztatów grupowych, - udział w Targach Pracy, - współpraca z Agencjami Pośrednictwa Pracy, Urzędami Pracy, - monitorowanie karier zawodowych absolwentów. Na podstawie informacji przedstawionych na stronie Internetowej uczelni stwierdza się, że na uczelni jest prowadzony jest monitoring losów absolwentów Uczelni przez Akademickie Biuro Karier będące częścią Zespołu ds. Rekrutacji, Oceny Jakości i Absolwentów Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął działalność 1 października 2002 roku. Powstał po połączeniu - z mocy Ustawy Sejmu RP z dn r. - dwóch łódzkich uczelni: Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz ze zm.). Uczelnia jest kontynuatorką kilkudziesięcioletniej historii obu akademii oraz spadkobiercą bogatych tradycji. Nadzór nad działalnością Uniwersytetu Medycznego w Łodzi sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia, a w zakresie spraw wojskowych minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Na uczelni prowadzone są następujące wydziały i kierunki studiów: 1) Wydział Farmaceutyczny farmacja analityka medyczna kosmetologia 2) Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Biotechnologia 3) Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Lekarski Lekarsko-dentystyczny Techniki dentystyczne 4) Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Położnictwa Dietetyka Położnictwo Ratownictwo medyczne Socjologia Zdrowie publiczne 27

28 5) Wydział Wojskowo-Lekarski z Oddziałem Fizjoterapii Fizjoterapia Lekarski W strukturze Uczelni funkcjonuje Akademickie Biuro Karier, które zajmuje się m.in. monitoringiem losów absolwentów Uczelni. Metodologia zakłada dynamiczny i wyczerpujący charakter badania w postaci trzystopniowego panelu. Zgodnie z zapisem art. 13a ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn r. monitoring jest przewidziany po trzech i pięciu latach (oraz dodatkowo po roku) od dania ukończenia studiów. W badaniu wykorzystuje się metodę anonimowej ankiety internetowej. Narzędzie badania stanowi autorski kwestionariusz ankiety zamieszczony jako podstrona na stronie internetowej Akademickiego Biuro Karier UM (do której link absolwent otrzymuje po ukończeniu edukacji w Uczelni). Narzędzie badawcze obejmuje metryczkę oraz pięć głównych modułów, tj.: ogólną ocenę warunków studiowania w UM, działalność podejmowaną podczas studiowania w UM, karierę zawodową i dalszą edukację po ukończeniu studiów oraz części skierowane do absolwentów pracujących i pozostających bez pracy Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, utworzony na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) zwany dalej Uniwersytetem, jest publiczną uczelnią akademicką i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest UWM. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.). Wydział Nauk Medycznych został utworzony 17 lipca 2007 roku, uchwałą Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzone wydziały i kierunki studiów: 1) Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Lekarski (w języku polskim i angielskim) Ratownictwo medyczne Dietetyka Lekarsko-dentystyczny (od 2014 roku) W strukturze Uniwersytetu funkcjonuje Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zwane Biurem Karier. Podstawowym celem działalności Biura Karier jest pomaganie wszystkim studentom i absolwentom każdego z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w znalezieniu pracy. Biuro Karier zajmuje się: Doradzaniem w sprawach zawodowych studentom wszystkich roczników. 28

MINISTERSTWO ZDROWIA Portal Porozumienie 1 Czerwca

MINISTERSTWO ZDROWIA Portal Porozumienie 1 Czerwca MINISTERSTWO ZDROWIA Biuro Prasy i Promocji Warszawa, 2014-06-26 MZ-BP-P-0620-9591-2/PK/14 Portal Porozumienie 1 Czerwca Szanowny Panie Redaktorze, Kształcenia przeddyplomowe na kierunkach lekarskim i

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego Lp Nazwa zawodu regulowanego Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany Informacje o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego medycznego zawodu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 czerwca 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUINIU ZARZĄDZENIE Nr 124 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie procedury monitorowania losów absolwentów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Załącznik do Uchwały Nr CXCI/2014 1 1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie przeprowadza rekrutację

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Dz.U.09.52.419 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 10 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady powoływania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr CCCXCVIII /2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W UKSW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W UKSW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W UKSW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej praktykami na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwanym dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/2012 z dnia 30 maja 2012 r. stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2013 Senatu SUM z dnia 27 marca 2013 r. Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych Lek. Radosław Drozd Zawód medyczny Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.. Nr 112, poz. 654), tj. z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U..

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 33/2009 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18. 05. 2009 r. Warunki oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Organizatorem szkolenia jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Kraków, 17 stycznia 2005 r. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Przewodniczący: prof. dr hab. Franciszek Ziejka

Kraków, 17 stycznia 2005 r. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Przewodniczący: prof. dr hab. Franciszek Ziejka Propozycje poprawek do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nadesłanych do Ryszarda Hayna, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, przez Przewodniczącego Konferencji Rektorów

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych Seminarium Bolońskie Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości Akademia im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. SENAT VI KADENCJA Warszawa, dnia 12 czerwca 2006 r. Druk nr 175 MARSZAŁEK SEJMU Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Projekt USTAWA z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Art. 1. Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Warszawa, 5 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 21 stycznia 1980 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 21 stycznia 1980 r. DYREKTYWA RADY z dnia 21 stycznia 1980 r. dotycząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i wykonywania działalności przez położne (80/155/EWG)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY JESTEŚMY największą uczelnią medyczną w północnej Polsce, położoną w Gdańsku mieście wolności o ponad tysiącletniej historii GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Morze Bałtyckie GWARANTUJEMY

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Podstawa prawna Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta III Kongres Akademickich Biur Karier 3 grudnia 2014 r.; Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY JESTEŚMY największą uczelnią medyczną w północnej Polsce, położoną w Gdańsku mieście wolności o ponad tysiącletniej historii zielony i atrakcyjnie położony kampus studencki

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE

Bardziej szczegółowo

SZANSE ZATRUDNIENIA PŁACE KSZTAŁCENIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

SZANSE ZATRUDNIENIA PŁACE KSZTAŁCENIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SZANSE ZATRUDNIENIA Położne zwykle pracują na etatach w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej (czyli przychodniach zdrowia), gabinetach i przychodniach specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 462/03/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 68/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013r. REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W UKSW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do zarządzenia nr 68/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013r. REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W UKSW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr 68/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013r. REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W UKSW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej praktykami na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Wydziały Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy.

Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. Badania oczekiwań studentów i absolwentów. Andrzej Stawicki Instytut Socjologii UMCS w Lublinie Agenda : I. Instrumenty dostosowywania kształcenia do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20/2013. Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ustala na rok akademicki 2014/2015 następujące warunki i tryb rekrutacji:

Uchwała Nr 20/2013. Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ustala na rok akademicki 2014/2015 następujące warunki i tryb rekrutacji: Uchwała Nr 20/2013 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach. Moja Przychodnia. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach. Moja Przychodnia. Rozdział 1. Postanowienia ogólne S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samodzielny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1938. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Podstawa prawna

REGULAMIN Odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Podstawa prawna REGULAMIN Odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Podstawa prawna Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia... 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r.

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich. Dz.U. z dn. 14 listopada 2002 r. Nr 188, poz. 1582 zm. Dz.U. z dn. 23 sierpnia 2005 r. Nr 158, poz. 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta IV Kongres Akademickich Biur Karier 14 października 2015 r.; Warszawa Raport nt. akademickich biur karier

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Jedynym stałym elementem współczesnych organizacji jest. zmiana

Jedynym stałym elementem współczesnych organizacji jest. zmiana PROCEDURA USTALANIA LIMITÓW W PRZYJĘĆ NA STUDIA MEDYCZNE, W TYM NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO Projekt systemowy Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym.

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym. Regulamin egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów doktoranckich,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A P R A W N A. dotycząca samodzielnej opieki położnej podczas transportu kobiety ciężarnej do ośrodka o wyższym stopniu re ferencyjnym

O P I N I A P R A W N A. dotycząca samodzielnej opieki położnej podczas transportu kobiety ciężarnej do ośrodka o wyższym stopniu re ferencyjnym Opole, dnia 2 grudnia 2014 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole O P I N I A P R A W N A dotycząca samodzielnej opieki położnej podczas transportu kobiety ciężarnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 63/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 63/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 63/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie: określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246 ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznej Przychodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ tekst jednolity waŝny od 24.04.2012 r.

STATUT STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ tekst jednolity waŝny od 24.04.2012 r. STATUT STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ tekst jednolity waŝny od 24.04.2012 r. 1 ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 1. Studium Medycyny Molekularnej (SMM) zwane dalej Studium jest jednostką naukowo-dydaktyczną

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Tekst jednolity stan na dzień 15.06.2012r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1 Przepisy ogólne Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U.2012.572 z dnia 2012.05.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 11 września 2015 r. do: 1 stycznia 2016 r. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO POD NAZWĄ SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO POD NAZWĄ SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO REGULAMIN KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO POD NAZWĄ SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERYSTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Spis treści: I. Przepisy ogólne II. Organizacja Kursu

Bardziej szczegółowo

1 z 8 2012-03-29 09:52

1 z 8 2012-03-29 09:52 1 z 8 2012-03-29 09:52 Dz.U.2003.171.1663 USTAWA z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 2 października 2003 r.) Art. 1.W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2014. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 września 2014 roku

Zarządzenie Nr 67/2014. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 września 2014 roku Zarządzenie Nr 67/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Na podstawie art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 2/2009 Senatu AMG z dnia 26.01.2009 r. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. 1 z 116 2014-11-19 15:13 Wydruk z 2014.11.19 Dz.U.2012.572 -j.t. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wersja 2014.10.01 do 2014.12.31 Dz.U.2012.572 j.t. 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 USTAWA z dnia 27

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 83 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r.) I. Tworzenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Procedura ankietyzacji

Procedura ankietyzacji Załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 października 2013r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu NAZWA PROCEDURY Procedura ankietyzacji Data zatwierdzenia: 30.10.2013r.

Bardziej szczegółowo