Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Raport z analizy danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Raport z analizy danych"

Transkrypt

1 Wpływ statusu OPP na działalność organizacji Raport z analizy danych Justyna Ratajczak Jarosław Chojecki

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Motywy uzyskania statusu OPP i korzyści z jego przyjęcia OPP a finanse Promocja Wskazanie celu 1% Wykorzystanie środków z 1% Co wpływa na uzyskanie środków z 1%? Informowanie o wykorzystaniu środków z 1% Wnioski

3 1. Wprowadzenie Przedmiotem analizy były wyniki badania wpływu statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) na działalnośd organizacji przeprowadzonego na zlecenie Forum Darczyoców wśród organizacji pozarządowych posiadających status OPP. Dostępne wyniki zostały dodatkowo przeanalizowane statystycznie, tak aby uwidocznid zmiennośd odpowiedzi w zależności od wielkości kwoty pozyskiwanej przez organizacje z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 400 podmiotów, które posiadały status Organizacji Pożytku Publicznego w 2009 roku. Wykorzystano metodę wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie struktury populacji OPP pod względem wielkości dochodów z 1%, silną polaryzację wewnątrz tej grupy oraz nierówne rozłożenie tej cechy pomiędzy poszczególnymi kategoriami podmiotów zastosowano dobór warstwowy. Zmiennymi warstwującymi były: wielkośd kwoty uzyskiwanej poprzez mechanizm 1% województwo, w którym zarejestrowana jest organizacja. Wykorzystanie warstwowania przy doborze próby zapewniało odzwierciedlenie ważnych, z punktu widzenia badania, elementów populacji. Takiej gwarancji nie daje zastosowanie losowego schematu doboru bez warstwowania, ponieważ zastosowanie losowego schematu niewarstwowego mogłoby skutkowad niewystępowaniem w próbie pewnych istotnych grup np. podmiotów uzyskujących powyżej 1 miliona dochodu z 1%, gdyż stanowią zaledwie 0,8% badanej populacji. Zastosowanie schematu nieproporcjonalnego dla zmiennej warstwującej wielkośd kwoty uzyskanej poprzez mechanizm 1% miało na celu umożliwienie poprawnego wnioskowania oraz porównywania pomiędzy poszczególnymi podgrupami na poziomie wskazanej cechy. Dla zmiennej warstwującej województwo struktura próby ustalona została tak, by w jak największym stopniu odzwierciedlid strukturę populacji. Operatem doboru była lista jednostek OPP składająca się z 7729 podmiotów, przygotowana przez Ministerstwo Finansów i zamieszczona w Informacji na temat kwot 1% podatku należnego przekazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznao za 2008 rok. Stanowiła ona również podstawę dla opracowania struktury próby 1. 1 Opis metodologii pochodzi z raportu Wpływ statusu OPP na działalnośd organizacji opracowanego przez PBS DGA, czerwiec

4 2. Motywy uzyskania statusu OPP i korzyści z jego przyjęcia Z przeprowadzonych badao wynika, że głównym deklarowanym celem uzyskania statusu OPP była chęd pozyskania dodatkowych środków w postaci alokacji 1% podatku od osób fizycznych na działalnośd organizacji. Taką motywację wskazywały na pierwszym miejscu (od 60 do 80% wskazao, średnio 70%) wszystkie organizacje, niezależnie od wielkości kwot pozyskiwanych z tego źródła. W drugiej kolejności celem było podniesienie prestiżu organizacji. Wskazuje na to 28% organizacji pozyskujących najmniej z 1% i 41% pozyskujących najwięcej (średnio 35%). Status OPP umożliwia także, zdaniem ok. 1/3 respondentów, łatwiejsze pozyskiwane środków z dotacji publicznych, a także z innych źródeł (na ten powód wskazało ok. 1/4 badanych). Na korzyści polegające na ułatwionym kontakcie z sektorem publicznym wskazało średnio 21% organizacji, a z sektorem prywatnym - 10%. 1/3 organizacji pozyskujących powyżej 1 mln złotych z 1% wskazała, że istotnym dla nich powodem uzyskania statusu OPP była możliwośd korzystania z ulg podatkowych. Tę odpowiedź wybierały także (chod rzadziej) inne organizacje. Jednak brak jest zależności pomiędzy częstością wyboru tej odpowiedzi a wielkością środków pozyskiwanych przez organizacje z alokacji 1%. 4

5 Powody, dla których organizacje starały się o status OPP 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% uzyskiwanie wpłat z 1% podatku od osób fizycznych podniesienie prestiżu organizacji ułatwienia w uzyskiwaniu dotacji ze środków publicznych ułatwienia w zdobywaniu środków na działalnośd z innych źródeł ułatwienia w kontaktach z sektorem publicznym możliwośd korzystania z ulg podatkowych ułatwienia w kontaktach z sektorem prywatnym Organizacje poproszono o ocenę, jakie są rzeczywiste efekty uzyskania statusu OPP. Dominują oceny pozytywne: Zwiększenie rozpoznawalności organizacji (od 61 do 7 wskazao, średnio 69%; efektu tego nie zauważyła ok. 1/4 respondentów). 5

6 Czy uzyskanie statusu OPP miało wpływ na to, że zdecydowanie więcej ludzi zna Paostwa organizację? tak, miało wpływ nie, nie miało wpływu trudno powiedzied 7 19% 3% 75% 25% 74% 1 9% 6 2 8% 63% 31% 61% 29% 10% 69% 24% Większe wsparcie wolontariuszy najrzadziej (32%) taki efekt zauważały organizacje pozyskujące najmniej, a najczęściej () otrzymujące najwięcej środków z 1%. W przypadku pozostałych grup organizacji wskazania na ten rezultat były zróżnicowane od 38 do 5. Średnia dla wszystkich badanych wynosi 42%. Przy czym również efektu tego nie zauważyła około połowa organizacji. Czy uzyskanie statusu OPP miało wpływ na to, że zwiększyła się liczba osób wspierających Paostwa jako wolontariusze? tak, miało wpływ nie, nie miało wpływu trudno powiedzied 5 44% 38% 5 50% 4 4% 52% 38% 10% 38% 53% 9% 31% 63% 42% 51% 6

7 Zwiększenie zakresu i skali działania organizacji - na efekt ten wskazało od 46 do 75% badanych, średnio 5. Czy uzyskanie statusu OPP miało wpływ na to, że zwiększył się zakres i skala Paostwa działao? tak, miało wpływ nie, nie miało wpływu trudno powiedzied 75% 25% 5 44% 54% 44% 2% 6 34% 55% 40% 4% 4 49% 5 41% 3% 7

8 3. OPP a finanse Organizacje odczuwają coroczny wzrost kwoty, jaką pozyskują z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest on największy wśród tych NGO, które w ten sposób pozyskują najwięcej środków. Odpowiedzi *kwota+ z roku na rok zdecydowanie wzrasta udzieliło 2/3 pozyskujących powyżej 1 mln złotych oraz 5 otrzymujących za pomocą tego mechanizmu od 300 tys. do 1 mln złotych, a tylko tych, którzy w tej formie pozyskują poniżej 2 tys. złotych rocznie. Organizacje uzyskujące z 1% od 10 do 300 tys. złotych odczuły umiarkowany wzrost otrzymywanej kwoty. Daje się zauważyd prawidłowośd, że im mniej organizacja pozyskuje, tym trudniej jej przewidzied, jaką kwotę w danym roku otrzyma jest ona zmienna. Świadczące o tym odpowiedzi kwota raz rośnie, raz maleje wybrało blisko 3/10 organizacji pozyskujących poniżej 2 tys. złotych i żadna z organizacji pozyskujących powyżej 300 tys. złotych. W jaki sposób zmienia się kwota pieniędzy uzyskiwana przez Paostwa organizację za pośrednictwem mechanizmu 1%? z roku na rok zdecydowanie wzrasta pozostaje bez zmian z roku na rok maleje, ale nieznacznie uzyskujemy środki dopiero od roku i nie jesteśmy w stanie z roku na rok kwota wzrasta, ale umiarkowanie jest zmienna (raz rośnie, raz maleje) z roku na rok zdecydowanie maleje trudno powiedzied 5 43% % 11% 15% 11% 11% 51% 20% 55% 9% % 29% 11% 11% 4 10% 19% Korzyścią z uzyskania statusu OPP jest poprawa sytuacji finansowej podmiotu. Przedstawiciele wszystkich przebadanych organizacji otrzymujących z 1% powyżej 1 mln złotych wybrały odpowiedź *sytuacja+ zdecydowanie się poprawiła. Im mniej danej organizacji udaje się pozyskad z tego mechanizmu, tym mniej wyraźna jest poprawa. Wymienioną wyżej odpowiedź wybrało ok. 2/5 organizacji pozyskujących kwoty od 10 do 300 tys. zł i tylko 1 otrzymujących poniżej 10 tys. zł. W tej grupie dominują odwiedzi o nieznacznej poprawie, a 1/5 organizacji pozyskujących najmniej wcale nie odczuła poprawy. Jednak większośd badanych OPP uważa, że pozyskiwanie środków z 1% przyczyniło się do poprawy ich sytuacji finansowej. 8

9 W jaki sposób zmieniła się sytuacja finansowa Paostwa organizacji po uzyskaniu statusu OPP? zdecydowanie się poprawiła nieznacznie się poprawiła nie zmieniła się nieznacznie się pogorszyła zdecydowanie się pogorszyła trudno powiedzied 100% 38% 50% 42% 40% 40% 52% 1 68% 14% 1 59% 22% 28% 5 12% Efektem uzyskania statusu OPP jest także znaczący wzrost liczby osób wspierających organizacje darowiznami - wskazało na to średnio 60% badanych organizacji. Jednak jednoznacznie pozytywną interpretację tych wyników utrudnia fakt, ze nie ma pewności, co respondenci rozumieli jako darowiznę czy było to zgodne z definicją prawną czy też może słowem tym określono wszystkie środki wpływające do organizacji, także te z 1%. Czy po uzyskaniu przez Paostwa organizację statusu OPP zmieniła się liczba osób wspierających Paostwa poprzez darowizny? wzrosła nie zmieniła się spadła nie korzystamy z darowizn trudno powiedzied 22% 11% 5 31% 64% 23% 4% 8% 74% 21% 59% 2 4% 8% 4% 4 39% 11% 60% 28% 3% 3% Średnio co trzecia organizacja deklaruje, że jest w stanie przewidzied wysokośd kwoty, jaką otrzyma w danym roku za pośrednictwem mechanizmu alokacji 1% podatku. W połączeniu z informacjami 9

10 z innych pytao, które wskazują, że w organizacjach otrzymujących najwięcej kwoty te stale rosną, można domniemywad, że otrzymują one więcej niż oczekiwały. Jednak w przypadku organizacji, które pozyskują mniejsze kwoty i które deklarowały, że kwota w kolejnych latach raz rośnie, a raz maleje wskazuje to na nieprzewidywalnośd tego źródła finansowania. Czy potrafią Paostwo przewidzied jaką kwotę środków otrzymają z 1% w danym roku? tak nie trudno powiedzied 25% 63% 19% 75% 62% 5% 2 40% 5 4% 65% 2% 62% 5% 4. Promocja Respondentów zapytano, w jaki sposób informowali podatników o możliwości przekazania organizacjom 1% podatku. Zdecydowana większośd przebadanych organizacji korzystała ze swoich stron internetowych (średnio 58%) oraz ulotek i gadżetów (średnio 6). W przypadku pozostałych kanałów dystrybucji informacji widoczne jest zróżnicowanie ich wykorzystania w zależności od dochodów uzyskiwanych przez organizację z 1%. Ci, którzy pozyskali powyżej 1 mln złotych, zdecydowanie częściej niż pozostali korzystali z mediów o zasięgu krajowym (prasa, radio, telewizja), promocji poprzez plakaty i billboardy oraz umieścili dane swojej organizacji w darmowym programie do wypełniania PITów. Informacja o nich także częściej niż w przypadku pozostałych organizacji pojawia się na znanych portalach internetowych oraz na eventach i imprezach. Media o zasięgu lokalnym były także częściej wykorzystywane przez te organizacje, które uzyskały większe kwoty z 1%, chod nie dotyczy to organizacji o przychodzie z tego źródła powyżej 1 mln zł. Z kolei wśród organizacji w średnim lub małym stopniu korzystających z środków z 1% przeważa strategia marketingu bezpośredniego informacje przekazywane przez podopiecznych, rozpowszechniane wśród rodziny lub znajomych, wysyłka i pod zgromadzone adresy. Przy czym organizacje uzyskujące najmniejsze kwoty wykazały się najmniejszą aktywnością promocyjną znajduje to odzwierciedlenie w najmniejszym wykorzystaniu wszystkich wymienionych wyżej sposobów 10

11 informowania, a także w tym, że 5% respondentów z tej grupy deklaruje, iż wcale nie przekazywali podatnikom informacji o możliwości alokacji 1% podatku dochodowego na rzecz ich organizacji. W jaki sposób Paostwa organizacja w 2009 roku informowała podatników o możliwości przekazania Paostwu 1% swojego podatku? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% w prasie lokalnej przez rodzinę i znajomych nasi podopieczni sami informują podatników wysyłając listy lub e do osób znanych Paostwa organizacji poprzez plakaty i bilboardy w TV lokalnej na eventach i imprezach w prasie krajowej poprzez portale internetowe (np. onet, wp, etc.) w radiu lokalnym w radiu krajowym w telewizji o zasięgu krajowym program komputerowy do wypełniania pitów Nakłady przeznaczane przez organizacje na promocję wzrastają proporcjonalnie do kwot pozyskiwanych przez nie z mechanizmu alokacji 1%. Strategie informowania podatników o możliwości przekazania 1% swojego podatku w połączeniu z informacjami o kwotach, jakie na to informowanie przeznaczają organizacje pokazują, że te otrzymujące w efekcie najmniej pieniędzy wybierają strategie bezkosztowe, realizowane w ramach własnych zasobów. Natomiast im więcej organizacja uzyskuje, tym więcej środków wydaje na zewnętrzne działania promocyjne skierowane do szerokiej grupy odbiorców. 11

12 Jaką kwotę przeznaczyli Paostwo na informowanie podatników o możliwości przekazania Paostwu 1% w 2009 roku? poniżej 1000 PLN PLN PLN PLN powyżej PLN trudno powiedzied 50% 50% 22% 22% 11% 11% 40% 68% 19% 8% 7 21% 80% 11% 8 7 8% 5. Wskazanie celu 1% Orgniazacje zapytano, czy podatnicy mogą wskazad konkretny cel (osobę, instytucję) na jaki przekazują 1% swojego podatku. Blisko 2/3 organizacji stosuje takie rozwiązanie. 35% zadeklarowało, że nie zbiera 1% w ten sposób. Czy umożliwiacie Paostwo podatnikom wskazywanie konkretnego celu, osoby, instytucji, na jaki chcą przekazad swoją wpłatę 1%? Tak Nie, nie staramy się o 1% w ten sposób trudno powiedzied 78% 22% 69% 31% 30% 4% 63% 3 64% 3% 5 43% 1% 63% 35% 2% 12

13 Umożliwienie podatnikowi wskazania konkretnej osoby skutkuje pozyskaniem większych środków z 1% podatku, niż w przypadku organizacji, które tego podatnikom nie umożliwiają. W świetle wyników badao umożliwienie podatnikowi wyboru programu/projektu realizowanego przez organizację nie skutkuje uzyskaniem znacznych środków z alokacji 1%. Na co mogą wskazad podatnicy przekazując 1% podatku można podatnik może wskazad konkretny projekt/program przez nas realizowany podatnik może wskazad konkretny podmiot prawny (inną instytucję) podatnik może wskazad konkretną osobę rudno powiedzied 31% 42% 63% 2% 23% 40% 48% 53% 5 58% 28% 49% 64% 2% 2% 3% 2% 29% 31% 31% 34% 3 45% 45% 4 68% 70% 74% 7 13

14 6. Wykorzystanie środków z 1% Nie zawsze konkretny cel przeznaczenia 1% wskazany przez podatnika jest później uwzględniany przez organizacje. Badania wykazało, że im więksi beneficjenci 1%, tym częściej deklarują, iż rzeczywiście kierują się wskazaniami zamieszczonymi w deklaracjach podatkowych. Jednak średnio w blisko połowie przypadków (4) o ostatecznym przeznaczeniu środków decyduje wyłącznie organizacja, która je otrzymała. Czy o sposobie wykorzystania środków pozyskanych w ramach 1% decyduje wyłącznie Paostwa organizacja, czy też kierują się Paostwo wskazaniami podatników? Tak, decyduje wyłącznie organizacja niezależnie od wskazao podatników Częściowo kierujemy się wskazaniami podatników, a częściowo decyzje podejmuje organizacja Nie, podejmując decyzję uwzględniamy wyłącznie wskazania podatników Inne 44% 22% 44% 44% 48% 39% 39% 45% 52% 34% 48% 3 8% 8% 4 38% 12% 3% Zdecydowana większośd środków pozyskanych przez organizacje z 1% podatku przeznaczana jest na bieżącą działalnośd (średnio 53%), na koszty operacyjne (średnio ) oraz na rzecz konkretnych beneficjentów (średnio 12%). Około 1/4 jest wykorzystywana na szeroko rozumiany rozwój organizacji, ale nie związany z tworzeniem nowych miejsc pracy (tylko 1% wskazao). Byd może oznacza to tworzenie/modyfikację programów lub projektów. Organizacje nie deklarują przeznaczania uzyskanych środków na pozyskanie kolejnych funduszy z 1%. Nawet w przypadku największych beneficjentów było tylko 1-2% takich odpowiedzi. 14

15 Prosimy oszacowad jaka częśd środków uzyskanych w ramach mechanizmu 1% w 2009 roku została przeznaczona na poszczególne typy działao koszty operacyjne realizacja bieżących działao organizacji rozwój działalności przekazywanie środków konkretnym beneficjentom zwiększenie zatrudnienia informowanie podatników o możliwości przekazania Paostwu wpłaty 1% pozostałe 49% 15% 20% 9% 22% 31% 5% 3% 49% 21% 2 5% 44% 24% 19% 5% 48% 2 5% 60% 23% 8% 8% 58% 23% 4% 53% 24% 12% 3% Analiza obszarów, na które organizacje wydają środki z 1%, wskazuje, że znaczny odsetek organizacji (niezależnie od pozyskiwanych kwot), wydatkuje je na edukację i pomoc społeczną. Najwięksi beneficjenci 1% częściej niż pozostali przeznaczają środki na ochronę zdrowia i pomoc paliatywną, natomiast najmniejsi - na kulturę i sport. Obszar działao, na który przeznaczyli środki z 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% edukacja pomoc społeczna i usługi socjalne ochrona zdrowia sport i rekreacja kultura i sztuka nauka wspieranie inicjatyw obywatelskich rynek pracy, aktywizacja zawodowa ekologia i ochrona środowiska rozwój lokalny pomoc humanitarna (w tym ofiary klęsk żywiołowych) w kraju i za granicą pomoc paliatywna 15

16 7. Co wpływa na uzyskanie środków z 1%? Czynnikami, co do których organizacje są zgodne, że zwiększają wpływy uzyskiwane z mechanizmu 1%, są: wysoki prestiż i dobry wizerunek organizacji w społeczeostwie (średnio 4 odpowiedzi), atrakcyjny z punktu widzenia podatników obszar działania organizacji (średnio 34%), dorobek organizacji (średnio 32%). Natomiast mniejsze znaczenie, zdaniem badanych respondentów, mają: wsparcie znanej osoby (średnio 22%), charyzmatyczny lider organizacji (średnio 18%; przy czym najmniej ważne jest to zdaniem największych beneficjentów 1% - odpowiedź tę wybrało 10% tej grupy), długa historia działalności (średnio 2; najmniej ważne jest to zdaniem najmniejszych beneficjentów 1% - wskazało na to tylko 15% tych respondentów). Mało istotne z punktu widzenia wzrostu pozyskanej kwoty jest, zdaniem badanych, zwiększenie nakładów finansowych na kampanię promocyjną. Średnia dla tego czynnika wynosi 8%, ale wyraźnie bardziej doceniają go ci, którzy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskują powyżej 1 mln złotych - 12% wskazao. Grupa ta wskazuje wyraźnie częściej niż pozostali na pozytywny wpływ atrakcyjnego przekazu kampanii promocyjnej (38%, podczas gdy średnio 15%) oraz obecności organizacji w mediach (50%, średnio 2). 16

17 Który z wymienionych czynników w Paostwa opinii zwiększa szanse na wpywy z 1%,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% wysoki prestiż i dobry wizerunek organizacji w społeczeostwie atrakcyjny z punktu widzenia podatników obszar działania organizacji dorobek organizacji długa historia działalności obecnośd organizacji w mediach wsparcie znanej osoby charyzmatyczny lider organizacji atrakcyjny przekaz kampanii promocyjnej/ dobra akcja promocyjna zwiększenie nakładów finansowych na akcję promocyjną 17

18 8. Informowanie o wykorzystaniu środków z 1% Blisko 2/3 badanych organizacji zamieszcza w corocznym sprawozdaniu przesyłanym do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informacje o wysokości środków zebranych za pośrednictwem mechanizmu 1%. Więcej, bo 3/4, umieszcza te dane w swoim sprawozdaniu rocznym. Średnio ponad połowa organizacji zamieszcza tę informację na swojej stronie internetowej, ale im większy beneficjent 1%, tym częściej to robi 93% największych i tylko 34% najmniejszych. Informacja do osób, które przekazały swój 1% podatku danej organizacji, jest wysyłana rzadziej średnio przez co piątą badaną organizację. W jaki sposób organizacja informuje o wysokości środków 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zamieszczamy informację w naszym rocznym sprawozdaniu umieszczamy taką informację w sprawozdaniu dla MPiPS umieszczamy informację na naszych stronach www wysyłamy informację do osób, które przekazały nam 1% informujemy o sposobie wykorzystania 1% w inny sposób poprzez media(radio, telewizja, prasa) nie publikujemy takiej informacji 18

19 9. Wnioski Organizacje biorące udział w badaniu uzyskały status OPP głównie w celu pozyskania dodatkowych środków w postaci alokacji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działalnośd organizacji. Cel ten udało się zrealizowad, gdyż większośd badanych OPP dostrzega poprawę swojej sytuacji materialnej. Inne dostrzegane efekty to zwiększenie rozpoznawalności organizacji oraz zwiększenie wsparcia wolontariuszy (szczególnie wśród największych beneficjentów 1%). Jest to wskaźnikiem realizacji drugiego ważnego dla organizacji celu uzyskania statusu OPP podniesienia prestiżu. Prestiż i dobry wizerunek organizacji w społeczeostwie jest według przebadanych OPP najważniejszym czynnikiem zwiększającym wpływy uzyskiwane z mechanizmu 1%. Pozostałe to: atrakcyjny z punktu widzenia podatników obszar działania organizacji, jej dorobek oraz wsparcie znanej osoby. Natomiast zwiększeniem wpływu nie skutkują, zdaniem respondentów, duże nakłady finansowe na kampanie promocyjne. Chod wyraźnie bardziej czynnik ten doceniają najwięksi beneficjenci 1%, podobnie jak atrakcyjny przekaz kampanii oraz obecnośd organizacji w mediach. Efektem uzyskania statusu OPP jest znaczący wzrost liczby osób wspierających organizacje darowiznami. Jednak jednoznacznie pozytywną interpretację tych wyników utrudnia fakt, że nie ma pewności, co respondenci rozumieli jako darowiznę czy było to zgodne z definicją prawną czy też może słowem tym określono wszystkie środki wpływające do organizacji, także te z 1% podatku. Badane organizacje odczuwają coroczny wzrost kwoty, jaką pozyskują z 1% podatku PIT. Jednak jest on największy wśród największych beneficjentów 1%. Jest to także kwota przewidywalna. Im mniejszy beneficjent 1%, tym kwota jest niższa i trudniej jest organizacji przewidzied, jaka ona będzie. Zdecydowana większośd organizacji informowała podatników o możliwości przekazania im 1% podatku korzystając ze swoich stron internetowych oraz ulotek i gadżetów. Jednak wykorzystanie innych kanałów dystrybucji informacji jest zróżnicowane w zależności od kwot pozyskiwanych z 1%. Najwięksi beneficjenci wykorzystują kosztowne strategie: media o zasięgu krajowym (prasa, radio, telewizja), plakaty i billboardy, znane portale internetowe, eventy i imprezy oraz darmowy program do wypełniania deklaracji PIT. Średni i mali beneficjenci 1% wykorzystują marketing bezpośredni, jako wymagający od organizacji stosunkowo niskich nakładów finansowych informacje przekazywane przez podopiecznych organizacji, rozpowszechniane wśród rodziny lub znajomych, wysyłka i pod zgromadzone adresy. Nakłady przeznaczane przez organizację na promocję wzrastają proporcjonalnie do kwot pozyskiwanych przez nie z mechanizmu 1%. Umożliwienie podatnikowi wskazania konkretnej osoby skutkuje pozyskaniem większych środków z 1% podatku w porównaniu do organizacji, które tego podatnikowi nie umożliwiają. W świetle wyników badao umożliwienie podatnikowi wyboru programu/projektu realizowanego przez organizację nie skutkuje uzyskaniem znacznych środków z alokacji 1%. W blisko połowie przypadków o przeznaczeniu zebranych środków decyduje organizacja, jednak im większą kwotę uzyskała z 1%, tym częściej kieruje się wskazaniami podatników. Zdecydowana 19

20 większośd pozyskanych środków przeznaczana jest na bieżącą działalnośd, koszty operacyjne i szeroko rozumiany rozwój organizacji oraz przekazywana konkretnym beneficjentom. Organizacje nie deklarują przeznaczania uzyskanych środków na pozyskanie kolejnych funduszy z 1%. Wśród obszarów, na jakie wydatkowane są zebrane środki, dominują edukacja i pomoc społeczna. Najwięksi beneficjenci 1% częściej niż pozostali przeznaczają środki na ochronę zdrowia i pomoc palitatywną, natomiast najmniejsi - na kulturę i sport. 20

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r.

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r. Wpływ statusu OPP na działalność organizacji r. Metodologia Badanie przeprowadzone zostało w kwietniu 2010 roku przez firmę PBS DGA, na reprezentatywnej próbie 400 podmiotów, które posiadały status Organizacji

Bardziej szczegółowo

Organizacje pożytku publicznego i 1%

Organizacje pożytku publicznego i 1% GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 23.04.2015 r. Notatka informacyjna Organizacje pożytku publicznego i W latach 2004-2014 liczba zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego (OPP) wzrosła blisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Organizacje pożytku publicznego i 1%

Organizacje pożytku publicznego i 1% GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 0.03.20 r. Notatka informacyjna Organizacje pożytku publicznego i % Na przestrzeni lat 200-205 liczba zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego (OPP) wzrosła

Bardziej szczegółowo

Organizacje pożytku publicznego i 1% - wstępne wyniki badania na formularzu SOF-5 za 2011 r.

Organizacje pożytku publicznego i 1% - wstępne wyniki badania na formularzu SOF-5 za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia oraz Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Organizacje pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy z kolejnych pomiarów badania pt.: Barometr Warszawski. Warszawa, sierpień 2009

Raport cząstkowy z kolejnych pomiarów badania pt.: Barometr Warszawski. Warszawa, sierpień 2009 Ocena zaangaŝowania warszawiaków w mechanizm przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego oraz badanie efektywności akcji informacyjnej 1% Raport cząstkowy z kolejnych pomiarów badania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2013 III Edycja

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2013 III Edycja KPMG w Polsce Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2013 III Edycja 23.04.2014 r. kpmg.pl 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 3 Kiedy i gdzie rozliczamy się z urzędem skarbowym? 4 Czy wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 78/2016 ISSN 2353-5822 PIT-y 2015 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga podania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2016 NR 64/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2016 NR 64/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 64/2017 ISSN 2353-5822 PIT-y 2016 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga podania

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety ewaluacyjnej

Wyniki ankiety ewaluacyjnej Wyniki ankiety ewaluacyjnej PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja 79 ankiet Liczba wypełnionych ankiet na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA 1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA 1. Symbol badania: 1.04.01(024) 2. Temat badania: Fundacje i stowarzyszenia oraz społeczne jednostki Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych 3. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012 II Edycja

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012 II Edycja KPMG w Polsce Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012 II Edycja 16.04.2013 r. kpmg.pl Spis treści KONTAKT: KPMG w Polsce ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 (22) 528 11 00 F: +48 (22) 528 10 09 E:

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania przygotowany dla Thinkspire S.C. przez PBS DGA Sopot - Warszawa, marzec 2011 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 PIT-Y 2011 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną.

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Cytując dane prosimy o podanie źródła Rodzice Komunikacja nauczycieli z rodzicami Rys. 1 Preferowane

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Filantropia w czasach kryzysu (USA)

Filantropia w czasach kryzysu (USA) Filantropia w czasach kryzysu (USA) spadek nakładów na filantropię o 3,6% wzrost o 5,9% zaangażowania społecznego firm - do poziomu 9,93 miliardów USD w 2009 roku! większość (60%) firm zmniejszyła nakłady,

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników diagnozy wstępnej (2007) oraz diagnozy koocowej (2010) w odniesieniu do kluczowych wskaźników. opracowanie: Cezary Trutkowski

Porównanie wyników diagnozy wstępnej (2007) oraz diagnozy koocowej (2010) w odniesieniu do kluczowych wskaźników. opracowanie: Cezary Trutkowski Porównanie wyników diagnozy wstępnej (2007) oraz diagnozy koocowej () w odniesieniu do kluczowych wskaźników opracowanie: Cezary Trutkowski Prezentacja danych W porównaniach wykorzystano diagnozy (ankiety)

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2014 IV Edycja

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2014 IV Edycja KPMG w Polsce Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2014 IV Edycja 16.04.2015 r. kpmg.pl Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 3 Kiedy i gdzie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4 Czy wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016 VI Edycja Kwiecień 2017 KPMG.pl 1 Wstęp Jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu szóstą edycję raportu poświęconego rocznemu zeznaniu podatkowemu Polaków.

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2015

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2015 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2015 V Edycja Kwiecień 2016 KPMG.pl 1 Wstęp Jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu piątą edycję raportu poświęconego rocznemu zeznaniu podatkowemu Polaków.

Bardziej szczegółowo

SOF-5 Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2011 r.

SOF-5 Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa SOF-5 Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2011 r. DZIEDZINA I ZASIĘG DZIAŁANIA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Ekspansja mikrofirm, cz. 2

Ekspansja mikrofirm, cz. 2 Ekspansja mikrofirm, cz. 2 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Ekspansja mikrofirm, cz.2. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane przy współpracy merytorycznej Microfinance

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: CZERWIEC 2008 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2007-19 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych?

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych? Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, ch i placówkach oświatowych? W dniach 9-14 października 2011 roku przeprowadzono badanie dotyczące odbioru badań ewaluacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Portret wiejskich organizacji w 2015 roku

Portret wiejskich organizacji w 2015 roku Portret wiejskich organizacji w 2015 roku Jacy jesteśmy, jak się zmieniamy?... O badaniu i danych Prezentowane dane pochodzą z badania Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015 zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne

Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, październik 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach

1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach 1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach korporacyjnych, 4. Beneficjenci fundacji oraz forma

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce POMOC SPOŁECZNA, USŁUGI SOCJALNE Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 27 D. POMOC SPOŁECZNA,

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1%

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Wstęp Kampania Sopocianie sopocianom 1% jest realizowana nieprzerwalnie od 2009 r. w ramach zadania publicznego Sopockie Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013 POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ K.075/10 ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ Warszawa, grudzień 2010 roku Dwóch na pięciu Polaków (41%) deklaruje, że kiedykolwiek zaangażowali się w działalność dobroczynną na rzecz innych

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kampanii PIT za 2016 rok

Podsumowanie kampanii PIT za 2016 rok Podsumowanie kampanii PIT za 2016 rok W tym roku w Podlaskiem znowu przybyło milionerów. Wprawdzie spadły dochody podatników ze sprzedaży papierów wartościowych, ale mamy rekordowo wysoki dochód z działalności

Bardziej szczegółowo

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Pentor,

Bardziej szczegółowo

Co zamiast funduszy europejskich?

Co zamiast funduszy europejskich? Co zamiast funduszy europejskich? Darczyńcy Prywatni Dlaczego ludzie dają pieniądze? 3 Motywacje darczyńców Presja społeczna Motywacje darczyńców Autorytety Motywacje darczyńców Emocje Motywacje darczyńców

Bardziej szczegółowo

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Marta Gumkowska Stowarzyszenie Klon/Jawor Źródła danych - Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006 (reprezentatywna,

Bardziej szczegółowo

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 3: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/66/2011

Warszawa, czerwiec 2011 BS/66/2011 Warszawa, czerwiec 2011 BS/66/2011 PIT-y 2010 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 00-082 Warszawa e-mail: nck@nck.pl tel.: (+48) 22 21 00 100 www.kulturasieliczy.pl

Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 00-082 Warszawa e-mail: nck@nck.pl tel.: (+48) 22 21 00 100 www.kulturasieliczy.pl Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 00-082 Warszawa e-mail: nck@nck.pl tel.: (+48) 22 21 00 100 www.kulturasieliczy.pl 1 2 jednostki samorządu terytorialnego 46,8 budżet paostwa 20,5 własne środki

Bardziej szczegółowo

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 16 B. SPORT,

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce

Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda 313 Consulting

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 3: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 158/2015 ISSN 2353-5822 Oczekiwania dochodowe Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2009 BS/89/2009

Warszawa, czerwiec 2009 BS/89/2009 Warszawa, czerwiec 2009 BS/89/2009 PODATNICY O SWOICH ROZLICZENIACH Z FISKUSEM ZA ROK 2008 PODATNICY O SWOICH ROZLICZENIACH Z FISKUSEM ZA ROK 2008 Podatnicy stanowią 82% ogółu ankietowanych, w tym 63%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004 Grudzień 2005 Urszula Smołkowska Informacja Nr 1177 Ustawa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie specjalistyczne - relacje z mieszkańcami

Szkolenie specjalistyczne - relacje z mieszkańcami Szkolenie specjalistyczne - relacje z mieszkańcami Dagmara Lis, Jan Zujewicz Miasto Obywateli - działania Działania w ramach projektu: badania opinii dotyczące rad osiedli, konferencja podsumowująca 4

Bardziej szczegółowo

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Chcesz wiedzieć Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro?

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? zrealizowany na zlecenie Klinik i Laboratoriów Medycznych INVICTA przez Instytut Badania Opinii Homo Homini kwiecieo-maj 2011 Osobisty stosunek do in vitro w zależności

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL

Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL CEL GŁÓWNY BADANIA Rozpoznanie potrzeb informacyjnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W BIZNESIE

WOLONTARIAT W BIZNESIE WOLONTARIAT W BIZNESIE 75,3 % największych firm udziela wsparcia finansowego dla ngo. Średnie wsparcie finansowe firm dla ngo wynosi 1,2 % rocznego przychodu firmy Małe i średnie firmy przeznaczają 6 razy

Bardziej szczegółowo

Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych

Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w okresie od czerwca do października 2010r. przeprowadziło

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa SOF-5

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa SOF-5 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa SOF-5 Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2013 r. Dział I. STAN AKTYWNOŚCI JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społecznej Modrzew zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, mającym na celu zdefiniowanie aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni

Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni 1 Informacje o badaniu Cele badawcze popularność i korzystanie z Internetu, preferencje, co do korzystania z internetowych portali branżowych

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014 Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 62/2014 OCENY ZMIAN W RÓŻNYCH WYMIARACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO W POLSCE PO ROKU 1989 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING Adres: 80-461 Gdańsk ul.startowa 7a/13, tel. (+48) 503 603 936; e-mail: kuling@wp.pl, http://www.kuling.org.pl Gdaosk, grudzieo 2012 rok Sprawozdanie z przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Brąchnówko,..05 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU PLANU KOMUNIKACJI LGD ZIEMIA GOTYKU Na początku listopada 05 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku umieściła na swojej stronie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza NGO. Badania ilościowe i jakościowe organizacji pozarządowych

Diagnoza NGO. Badania ilościowe i jakościowe organizacji pozarządowych Diagnoza NGO Badania ilościowe i jakościowe organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim o Diagnozie NGO Realizator badań Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie:

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie: Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poszukują wolontariuszy do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na organizacji samopomocy,

Bardziej szczegółowo