Spis treści. Wstęp 3 1. Streszczenie raportu 5 2. Metodologia badań 9. 3.Analiza wyników ewaluacji Wnioski 62 Spis tabel i wykresów 67 Aneks 68

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp 3 1. Streszczenie raportu 5 2. Metodologia badań 9. 3.Analiza wyników ewaluacji 20. 4. Wnioski 62 Spis tabel i wykresów 67 Aneks 68"

Transkrypt

1 Instytucja: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Tytuł projektu: Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim Numer projektu: POKL /09 Informacje o osobie sporządzającej: Krystyna Małocha Stanowisko w ramach projektu: Specjalista ds. ewaluacji Zadanie 1 - Zarządzanie, promocja i informacja oraz ewaluacja projektu Etap 21. Sporządzenie raportu z ewaluacji RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROJEKTU SPOŁECZNE I INSTYTUCJONALNE ASPEKTY BEZDOMNOŚCI, REALIZOWANEGO PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE 1

2 Spis treści Wstęp 3 1. Streszczenie raportu 5 2. Metodologia badań Cel i przedmiot badań Pytania badawcze Kryteria ewaluacji Wskaźniki Narzędzia badawcze Organizacja, przebieg badań i charakterystyka respondentów 15 3.Analiza wyników ewaluacji Ogólna charakterystyka projektu Analiza i ocena trafności projektu Analiza i ocena skuteczności Analiza i ocena użyteczności projektu Analiza i ocena trwałości rezultatów Wnioski 62 Spis tabel i wykresów 67 Aneks 68 Załącznik nr 1. Wytyczne do analizy dokumentów 68 Załącznik nr 2 Dyspozycje do wywiadu nieustrukturalizowanego 68 Załącznik nr 3. Arkusz obserwacji grupowy wywiad zogniskowany 69 Załącznik nr 4. Kwestionariusz ankiety 70 2

3 Wstęp Ewaluacja ex-post ma odpowiedzieć na pytania o stopień osiągnięcia celów projektu, jego sukcesy i ograniczenia, wpływ czynników zewnętrznych, odpowiedniość użytych narzędzi, skuteczność (post factum) systemu wdrażania, rzeczywistą użyteczność efekty oddziaływania projektu (zarówno te zakładane, jak i te nieprzewidziane), a także trwałość tychże efektów. Uzyskanie tego rodzaju wiedzy może pozwolić na podniesienie jakości projektów realizowanych w przyszłości. Tym samym wnioski wypracowane w wyniku realizacji tego konkretnego projektu mają szansę przyczynić się do rzetelnego rozpoznania problemu bezdomności jako podstawy podejmowania działań instytucjonalnych, ukierunkowanych na ograniczenie procesu wykluczenia społecznego osób bezdomnych oraz ich demarginalizację a także identyfikacji niekorzystnych zjawisk społecznych w województwie lubelskim, powodujących dezintegrację społeczną i zawodową. Raport zawiera analizę i ocenę rezultatów projektu badawczego Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim (numer projektu POKL /09, numer umowy POKL POKL /09-00 z dnia 15 października 2009 roku), realizowany jest w ramach Priorytetu VII POKL: Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach którego przewidziano prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych). Projekt zrealizowała Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, posiadająca status prawny uczelni wyższej. Termin realizacji projektu, planowany początkowo na , w wyniku zmiany daty podpisania umowy został przesunięty na okres (zatwierdzony pismem WUP w Lublinie z dnia r., EFS.VI /13/AZ-09). Ogólny cel projektu przewidywał zdiagnozowanie zjawiska bezdomności w województwie lubelskim i wypracowanie nowych metod pracy z bezdomnymi oraz upowszechnienie diagnozy do końca maja 2011 roku. W oparciu o doświadczenia krajów posiadających zintegrowane strategie wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego sformułowano listę wytycznych dla tworzenia krajowych strategii przeciwdziałania bezdomności. Pierwszym na liście jest zalecenie zakorzenienia strategii w wiedzy potwierdzonej badaniami. Stanowi to istotne uzasadnienie dla prowadzenia badań diagnostycznych w tym zakresie. Raport ewaluacyjny obejmuje część metodologiczną, zawierającą określenie przedmiotu i celu badania, sformułowanie pytań (problemów badawczych), wybór kryteriów i wskaźników, charakterystykę metod, technik badawczych, a także narzędzi badawczych. Ponadto znalazły się w nim istotne z punktu widzenia charakterystyki realizowanych badań informacje dotyczące organizacji badań oraz charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów. 3

4 Na część empiryczną składa się krótki opis projektu oraz oszacowanie jakości projektu pod względem jego trafności, skuteczności, użyteczności i trwałości rezultatów. Ponadto, na zakończenie przedstawiono wyniki analizy SWOT oraz wnioski sformułowane w oparciu o wyniki badań. Podstawowe wyniki i wnioski przedstawiono w streszczeniu raportu ewaluacyjnego. 4

5 1. Streszczenie raportu Raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego ex-post projektu badawczego Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim (numer projektu POKL /09) przygotowanego w ramach Priorytetu VII POKL: Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,, realizowanego od przez WSPA w Lublinie w ramach którego przewidziano prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych). Ogólny cel projektu przewidywał zdiagnozowanie zjawiska bezdomności w województwie lubelskim i wypracowanie nowych metod pracy z bezdomnymi oraz upowszechnienie diagnozy do końca maja 2011 roku. Główne pytanie ewaluacyjne zostało sformułowane następująco: w jakim stopniu realizacja celów projektu faktycznie przyczyniła się do identyfikacji i rozwiązania problemów, dla których powstał projekt? W celu uzyskania na nie odpowiedzi, sformułowano pytania szczegółowe, przedstawione w części metodologicznej raportu. W oszacowaniu jakości projektu zastosowano cztery kryteria ewaluacyjne: trafność (adekwatność), skuteczność, użyteczność (przydatność) oraz trwałość. Przedmiotem badania były rezultaty miękkie projektu, do których zaliczono: 1) diagnozę zasięgu bezdomności i jego dynamiki w województwie lubelskim, 2) diagnozę w zakresie cech społeczno-demograficznych osób bezdomnych w regionie, 3) diagnozę procesu wchodzenia w bezdomność i marginalizacji, 4) wieloaspektową diagnoza potrzeb osób bezdomnych, 5) wypracowanie nowych metod pracy z bezdomnymi, w tym modelu wyjścia z bezdomności, 6) uzyskanie przez minimum 80% odbiorców publikacji wiedzy na temat zasięgu bezdomności i jego dynamiki, cech społeczno-demograficznych osób bezdomnych i ich potrzeb, funkcjonowania systemu wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, procesu wchodzenia w bezdomność i marginalizacji w skali województwa lubelskiego., 7) wzrost zainteresowania budowaniem profesjonalnego zaplecza informacyjnego dotyczącego problemu bezdomności i systemu wsparcia i pomocy osobom bezdomnym u minimum 70% uczestników konferencji, 8) wzrost zainteresowania operacyjnym podejściem do planowania działań w obszarze pomocy społecznej u minimum 70% uczestników konferencji. Raport składa się z części metodologicznej, analizy wyników i ich interpretacji ze względu na przyjęte kryteria, wniosków oraz rekomendacji. W pierwszej kolejności omówiono zastosowaną metodologię badań, w tym: określono przedmiot badania i sformułowano pytania badawcze, 5

6 przedstawiono kryteria ewaluacji, wskaźniki oraz metody i techniki badawcze oraz scharakteryzowano przebieg badań i strukturę grup badanych. Wykorzystane zostały następujące techniki badań jakościowych i ilościowych: 1) analiza dokumentów, 2) obserwacja, 3) indywidualny wywiad kwestionariuszowy nieustrukturalizowany, 4) technika ankiety (ankieta audytoryjna) 5) analiza SWOT. Zrealizowano 55 ankiet oraz 3 indywidualne wywiady nieustrukturalizowane z osobami kluczowymi w projekcie, obserwację wywiadu grupowego zogniskowanego. Część empiryczna raportu obejmuje oszacowanie osiągnięć projektu pod względem trafności, skuteczności, użyteczności oraz trwałości. Dane przedstawiono w formie opisu jakościowego oraz tabel i wykresów Ze względu na kryterium trafności przedmiotem oceny były: 1) stopień adekwatności celów projektu do celów dokumentów programowych POKL oraz krajowych programów wychodzenia z bezdomności, 2) stopień zgodności celów poszczególnych etapów badań z celami projektu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że cel ogólny wpisuje się w realizację celów wyznaczonych w tym zakresie przez dokumenty programowe POKL, krajową i regionalną strategię polityki społecznej, które ujmują diagnozę bezdomności jako jeden z ważnych elementów działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wspomniane dokumenty podkreślają także konieczność podejmowania działań zmierzających do rozwoju nowych form wsparcia osób bezdomnych na poziomie regionalnym. Ponadto cel ogólny i cele szczegółowe projektu znalazły swoje dalsze rozwinięcie w poszczególnych etapach procesu badawczego, stając się celami operacyjnymi dla jego poszczególnych elementów. Cele projektu miały charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Obejmowały dwa główne obszary badawcze: bezdomnych oraz instytucje wspierające tę kategorię osób wykluczonych. W ramach zaplanowanych badań uwzględniono zarówno oba obszary badawcze, jak i ilościową oraz jakościową charakterystykę przedmiotu badań, co wiązało się z doborem odpowiednich metod badawczych. Z tego względu uzasadnione wydaje się przyjęcie tezy, że cele projektowe w wysokim stopniu zostały skoordynowane ze sposobem ich realizacji. Reasumując, projekt należy uznać za trafny w odniesieniu do zdefiniowanych potrzeb i problemów związanych ze zjawiskiem bezdomności. Problemem badawczym ze względu na kryterium skuteczności było ustalenie do jakiego stopnia cele ogólne i szczegółowe, zdefiniowane na etapie projektowania, zostały osiągnięte. Ocena skuteczności obejmowała ocenę zarządzania projektem, ocenę stopnia realizacji przewidzianych celów i działań oraz identyfikację barier i trudności oraz sposobów ich rozwiązywania. Źródłem wiedzy była w tym przypadku analiza sprawozdawczości projektu, analiza danych ze strony internetowej, wyniki przeprowadzonych obserwacji oraz ankiety z uczestnikami konferencji. Ponadto, dla wyjaśnienia 6

7 niektórych zagadnień przeprowadzono wywiady nieustrukturalizowane ze specjalistami ds. badań oraz koordynatorem projektu. Oszacowując stopień realizacji zakładanych celów oraz skuteczności użytych metod, można przyjąć, że zakładane cele zostały osiągnięte, zaś zastosowane metody okazały się skuteczne w odniesieniu do tych celów. Zrealizowano zaplanowane etapy badań, zaś ich wyniki, opublikowane w raportach cząstkowych i raporcie końcowym pozwalają na ocenę zasięgu bezdomności, jej przyczyn oraz analizę dotychczasowych metod pracy z bezdomnymi, ich aktywizacji, a także prowadzonych strategii przeciwdziałania bezdomności w województwie lubelskim. Do wysokiej skuteczności przyczyniały się: zarządzanie projektem, w tym stały kontakt koordynatora i specjalistów ds. badań, promocja projektu w Internecie i za pomocą poczty , zrealizowanie w trakcie badań wszystkich zakładanych celów badawczych do czego w znacznej mierze przyczyniło się zróżnicowanie metod i technik badawczych. Czynniki te niewątpliwie można uznać za dobre praktyki, godne upowszechnienia przy realizacji innych projektów badawczych. Barierą skuteczności projektu okazały się problemy z udostępnianiem danych przez instytucje, zróżnicowane techniki gromadzenia informacji przez instytucje, problem z dotarciem do niektórych kategorii bezdomnych. Problemy te starano się pokonać lub zminimalizować poprzez wielokrotne nawiązywanie kontaktów z instytucjami, poszukiwanie kontaktów nieformalnych, ustalanie sposobu gromadzenia danych i ich weryfikację. Kolejnym kryterium ewaluacji była użyteczność badająca stopień, w jakim projekt zaspokaja istotne potrzeby grup docelowych lub przyczynia się do rozwiązania problemów, niezależnie od tego, czy były one zasygnalizowane przez cele projektu. Ocenę użyteczności projektu przeprowadzono w oparciu o wyniki badań ankietowych wśród uczestników konferencji oraz na podstawie wywiadów nieustrukturalizowanych, przeprowadzonych z osobami kluczowymi w projekcie. Na podstawie badań ankietowych stwierdzono, że respondenci pozytywnie oceniali użyteczność diagnozy zarówno z punktu widzenia wykonywanych przez nich zadań, jak i wzrostu wiedzy na temat sytuacji osób bezdomnych w kraju. Ponad 90% respondentów potwierdziło wzrost wiedzy na temat zasięgu bezdomności, dynamiki zjawiska, cech osób bezdomnych i ich potrzeb oraz funkcjonowania systemu wsparcia i pomocy osobom bezdomnym. Ponad 70% przedstawicieli instytucji uznało wyniki badań za przydatne w ich pracy z osobami bezdomnymi, prawie 90% uznało możliwość poznania różnych poglądów na temat sytuacji bezdomnych, ponad 80% uznało za ważne uświadomienie sobie barier i trudności związanych z pomocą osobom bezdomnym. Zgodnie z oceną specjalistów ds. badań, realizacja projektu pozwoliła na identyfikację nowych obszarów badawczych, do których należą: specyficzne problemy bezdomnych matek, pojawienie się młodych bezdomnych, brak wspólnych dla wszystkich instytucji strategii działania na rzecz bezdomnych, problem stereotypizacji osób bezdomnych przez część osób udzielających im pomocy, poszerzenie terytorialne badań poza obręb województwa, działalność mediów. Ostatnim kryterium oceny była trwałość określająca szanse trwania pozytywnych zmian wywołanych oddziaływaniem projektu po jego zakończeniu. Starano się oszacować, w jakim stopniu 7

8 zrealizowany projekt ma szansę przyczynić się do trwałego ukształtowania nowych standardów w instytucjach i organizacjach zaangażowanych w proces pomocy bezdomnym. Uzyskane dane wskazują, ze ponad 90% respondentów deklarowało zamiar korzystania w przyszłości z wiedzy, uzyskanej w wyniku realizacji projektu. Wśród proponowanych działań mogących wpłynąć na podniesienie trwałości rezultatów projektu wymienić można upowszechnianie wyników diagnozy wśród różnych instytucji, zainteresowanie mediów publicznych problemami osób bezdomnych utrzymywanie relacji (komunikacji) z instytucjami udzielającymi pomocy osobom bezdomnym, działania na rzecz integracji różnych form pomocy dla tej grupy. Wyniki procesu ewaluacji zostały podsumowane w zamieszczonych w raporcie wnioskach, zaś w oparciu o konkluzje wynikające z ewaluacji projektu, na zakończenie raportu sformułowano rekomendacje. 8

9 2. Metodologia badań 2.1. Cel i przedmiot badań Podstawowym elementem badania ewaluacyjnego jest określenie przedmiotu badań, czyli sprecyzowanie co będzie podlegało ewaluacji. Wybór przedmiotu ewaluacji jest w znacznej mierze uzależniony od rodzaju ewaluacji ze względu na termin jej realizacji. W przypadku ewaluacji ex-post badanie ma charakter całościowy, analizie poddano wszystkie rezultaty miękkie i oddziaływanie projektu. Uwzględniono także ocenę szans trwania pozytywnych skutków projektu w czasie. Celem głównym jest oszacowanie w jakim stopniu zostały osiągnięte rezultaty miękkie zakładane w projekcie. Cele szczegółowe obejmują: I. Poznanie rezultatów projektu w zakresie: 1. określenia diagnozy zasięgu bezdomności i jego dynamiki w województwie lubelskim, 2. określenia cech społeczno-demograficznych osób bezdomnych w regionie, 3. rozpoznania procesu wchodzenia w bezdomność i marginalizacji, 4. diagnozy potrzeb osób bezdomnych, 5. diagnozy systemu wsparcia i pomocy bezdomnym, 6. wypracowania nowych metod pracy z bezdomnymi, 7. wzrostu zainteresowania budową profesjonalnego zaplecza informacyjnego i wykorzystania operacyjnego podejścia do planowania działań na rzecz pomocy osobom bezdomnym 8. upowszechniania wyników diagnozy. II. Poznanie oddziaływania projektu w zakresie: 1. wymiany doświadczeń pracowników instytucji państwowych i organizacji pozarządowych dotyczących problemu bezdomności planowanych w przyszłości 2. wykorzystania w przyszłych działaniach wniosków diagnozy i propozycji nowych metod pracy. III. Identyfikacja przyczyn sukcesów i trudności realizowanych w projekcie zadań badawczych, w tym w szczególności wskazanie dobrych praktyk, jakie należałoby upowszechniać. IV. Sformułowanie rekomendacji dotyczących przyszłych projektów badawczych w zakresie diagnozy problemów społecznych. 2.2.Pytania badawcze Sformułowanie pytań badawczych (określanych także jako pytania kluczowe) jest niezbędnym etapem każdych badań społecznych, w tym badań o charakterze ewaluacyjnym. Pozwala to sprecyzować potrzeby informacyjne, określić możliwe źródła informacji, a następnie dokonać wyboru najbardziej odpowiednich metod badania, technik badawczych oraz w dalszej kolejności skonstruować narzędzia badawcze. 9

10 Pytanie główne ewaluacji ex-post sformułowano następująco: W jakim stopniu realizacja celów projektu faktycznie przyczyniła się do identyfikacji i rozwiązania problemów, dla których powstał projekt? Pytanie kluczowe uszczegółowiono następnie, przekładając je na kilka podstawowych pytań badawczych, które zostały w dalszej części przedstawione w formie pytań szczegółowych związanych z analizą według wskazanych kryteriów. Podstawowe pytania badawcze określono następująco: 1) w jakim stopniu ten projekt miał sens z punktu widzenia istniejących potrzeb w zakresie diagnozy zjawiska bezdomności oraz wypracowania nowych metod pracy z bezdomnymi? 2) :w jakim stopniu cele ogólne i szczegółowe, zdefiniowane na etapie projektowania, zostały osiągnięte? 3) na ile projekt spełnił oczekiwania potencjalnych adresatów? 4) w jakim stopniu zrealizowany projekt ma szansę przyczynić się do trwałego ukształtowania nowych standardów w instytucjach i organizacjach zaangażowanych w proces pomocy bezdomnym? Głównie pytania badawcze zostały przeformułowane w postaci pytań szczegółowych, odpowiedź na te pytania pozwoli określić stopień realizacji celów i wskaźników ewaluowanego projektu. Pytania szczegółowe przedstawiają się następująco: 1) W jaki sposób w badanym projekcie określono cele projektowe? 2) Czy cele te zostały sformułowane w jasny i precyzyjny sposób? 3) W jakim stopniu przyjęte w projekcie cele odpowiadają istotnym problemom związanym z diagnozowaniem zjawiska bezdomności w województwie lubelskim? 4) W jakim stopniu przyjęte w projekcie cele odpowiadają ważnym potrzebom i problemom funkcjonowania podmiotów zaangażowanych w proces pomocy bezdomnym? 5) Jak można ocenić stopień, w jakim cele projektowe skoordynowane zostały ze sposobem ich realizacji? 6) Na ile cele projektu okazały się zgodne z faktycznymi potrzebami potencjalnych adresatów projektu? 7) Jakie czynniki i działania sprzyjają wysokiej skuteczności realizowanych zadań projektowych? 8) Czy działania te mogą zostać uznane za dobre praktyki warte upowszechnienia? 9) Jakie czynniki stanowią barierę skuteczności w realizowanym projekcie? 10) Czy zaplanowane dalsze działania są odpowiednie do osiągnięcia celów projektu? 11) Czy powinny zostać wprowadzone zmiany w sposobach realizacji celów projektu, jeśli tak, to jakie? 12) Jakie są rezultaty ewaluowanego projektu, oceniane z punktu widzenia diagnozy potrzeb osób bezdomnych? 13) W jaki sposób realizacja projektu przyczynia się do poszerzenia wiedzy i wypracowania nowych metod pracy instytucji oraz organizacji pozarządowych wspierających osoby bezdomne? 10

11 14) Czy zrealizowanie projektu przyczyni się do rozszerzenia istniejącego już lub wprowadzenia nowego obszaru badań? 15) Czy dotychczasowe efekty realizacji projektu spotkały się z zainteresowaniem instytucji realizujących różne formy pomocy bezdomnym? 16) W jakim zakresie realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju potencjału instytucji realizującej oraz zespołu projektowego? 17) Jak oceniana jest przydatność zrealizowanych zadań projektowych przez realizatorów projektu? 18) Jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrze decydują lub będą decydować o trwałości rezultatów projektu? 19) Jakie działania powinny zostać podjęte, aby zachowana została trwałość efektów? 20) Czy warunki, w jakich funkcjonują organizacje i osoby będące adresatami projektu sprzyjają wykorzystywaniu osiągniętych w wyniku realizacji projektu efektów? 2.3. Kryteria ewaluacji Pytania główne i szczegółowe związane zostały z kryteriami zastosowanymi dla ewaluacji ex-post. Są to następujące cztery kryteria 1. trafność pozwalająca ocenić adekwatność celów i zastosowanych metod projektu do problemów i kwestii społecznych, które projekt miał poruszyć lub rozwiązać. 2. skuteczność badająca stopień realizacji zakładanych celów, skuteczność użytych metod oraz wpływ czynników zewnętrznych na ostateczne efekty. 3. użyteczność badająca stopień, w jakim projekt zaspokaja istotne potrzeby grup docelowych lub przyczynia się do rozwiązania problemów, niezależnie od tego, czy były one zasygnalizowane przez cele projektu (czy rzeczywiste efekty projektu są zgodne z potrzebami?) 4. trwałość określająca szanse trwania pozytywnych zmian wywołanych oddziaływaniem projektu po jego zakończeniu. Opisanym wyżej kryteriom przyporządkowane zostały pytania ogólne i szczegółowe, zestawione w tabeli 1. Tabela 1. Pytania szczegółowe ewaluacji ex post kryterium Trafność pytania badawcze (ewaluacyjne) 1. Pytanie ogólne: w jakim stopniu ten projekt miał sens z punktu widzenia istniejących potrzeb w zakresie diagnozy zjawiska bezdomności oraz wypracowania nowych metod pracy z bezdomnymi? 2. Pytania szczegółowe: 1) W jaki sposób w badanym projekcie określono cele projektowe? 2) Czy cele te zostały sformułowane w jasny i precyzyjny sposób? 3) W jakim stopniu przyjęte w projekcie cele odpowiadają istotnym problemom związanym z diagnozowaniem zjawiska bezdomności w województwie lubelskim? 4) W jakim stopniu przyjęte w projekcie cele odpowiadają ważnym potrzebom i problemom funkcjonowania podmiotów zaangażowanych w proces pomocy bezdomnym? 5) Jak można ocenić stopień, w jakim cele projektowe skoordynowane zostały ze sposobem ich realizacji? 11

12 Skuteczność Użyteczność Trwałość 1. Pytanie ogólne: do jakiego stopnia cele ogólne i szczegółowe, zdefiniowane na etapie projektowania, zostały osiągnięte? 2. Pytania szczegółowe: 1) Jakie czynniki i działania sprzyjały wysokiej skuteczności realizowanych zadań projektowych? 2) Czy działania te mogą zostać uznane za dobre praktyki warte upowszechnienia? 3) Jakie czynniki stanowiły barierę skuteczności w zrealizowanym projekcie? 4) Czy zaplanowane działania zostały w projekcie osiągnięte? 1.Pytanie ogólne: na ile projekt spełnił oczekiwania potencjalnych adresatów? 2. Pytania szczegółowe: 1) W jakim stopniu i w jaki sposób realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia wiedzy i wypracowania nowych metod pracy instytucji oraz organizacji pozarządowych wspierających osoby bezdomne? 2) Czy zrealizowanie projektu przyczyniło się do rozszerzenia istniejącego już lub wprowadzenia nowego obszaru badań? 3) Czy efekty projektu spotkały się z zainteresowaniem instytucji realizujących różne formy pomocy bezdomnym? 4) Na ile cele projektu okazały się zgodne z faktycznymi potrzebami potencjalnych adresatów projektu? 5) W jakim zakresie realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju potencjału instytucji realizującej oraz zespołu projektowego? 6) Jak oceniana jest przydatność zrealizowanych zadań projektowych przez realizatorów projektu? 1. Pytanie ogólne: w jakim stopniu zrealizowany projekt ma szansę przyczynić się do trwałego ukształtowania nowych standardów w instytucjach i organizacjach zaangażowanych w proces pomocy bezdomnym? 2. Pytania szczegółowe: 1) W jakim stopniu adresaci projektu zamierzają korzystać w przyszłości z rezultatów badań uzyskanych w projekcie? 2) Jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrze decydowały o trwałości rezultatów projektu? 3) Jakie działania powinny zostać podjęte, aby zachowana została trwałość efektów? 4) Czy warunki, w jakich funkcjonują organizacje i osoby będące adresatami projektu sprzyjają wykorzystywaniu osiągniętych w wyniku realizacji projektu efektów? Ponadto w przypadku konferencji, strony internetowej, publikacji i innych działań upowszechniających ocenie podlegały: 1) skierowanie działań promocyjnych do właściwych odbiorców, 2) indywidualny, osobisty kontakt (bardziej zobowiązuje) z potencjalnymi odbiorcami, 3) współpraca z instytucjami, organizacjami, mediami, 4) atrakcyjność i czytelność strony internetowej, broszur i publikacji, 5) odpowiednie informacje umieszczane na stronie internetowej. 12

13 2.4. Wskaźniki Przeprowadzenie ewaluacji wymaga określenia wskaźników, czyli znaków obecności lub nieobecności danego zjawiska lub jego poziomu czy wymiarów. Wskaźniki pozwalają orzekać o tym, czy i w jakim stopniu zakładane cele zostały osiągnięte. Wskaźniki to zmienne poddające się pomiarowi i pozostające w związku z interesującymi nas cechami analizowanych obiektów czy stanów rzeczy, przez co wykorzystuje się je do stwierdzenia, czy dany stan rzeczy zachodzi lub, gdy mamy do czynienia z charakterystykami dającymi się ująć ilościowo, jaki jest jego rozmiar. Wskaźniki powinny umożliwić porównanie założeń Wnioskodawcy, dotyczących skutków oraz efektów realizacji projektu z rzeczywistymi wynikami realizacji. W tabeli 2. zestawiono łącznie kryteria, pytania kluczowe i wskaźniki, co umożliwia pełniejszy wgląd w logikę proponowanej analizy projektu. Tabela 2. Kryteria ewaluacji, pytania kluczowe i wskaźniki kryterium pytania kluczowe wskaźniki trafność skuteczność użyteczność w jakim stopniu projekt miał sens z punktu widzenia istniejących potrzeb w zakresie diagnozy zjawiska bezdomności oraz wypracowania nowych metod pracy z bezdomnymi? do jakiego stopnia cele ogólne i szczegółowe, zdefiniowane na etapie projektowania, zostały osiągnięte? na ile projekt spełnił oczekiwania potencjalnych adresatów? -stopień adekwatności celów projektu do celów dokumentów programowych POKL oraz krajowych programów wychodzenia z bezdomności, -stopień zgodności celów poszczególnych etapów badań z celami projektu, -terminowość realizacji etapów badań, - liczba instytucji objętych analizą danych urzędowych, - liczba osób bezdomnych, objętych indywidualnymi wywiadami kwestionariuszowymi, - liczba ekspertów uczestniczących w panelach dyskusyjnych, - przygotowanie raportów cząstkowych oraz raportu końcowego z badań, - lista zdiagnozowanych przyczyn, cech społecznodemograficznych, potrzeb osób bezdomnych w województwie lubelskim, - lista zdiagnozowanych problemów i metod pracy instytucji wspierających osoby bezdomne w województwie lubelskim, -liczba instytucji, do których wysyłano raporty końcowe - liczba i % badanych uczestników konferencji, którzy potwierdzili znajomość przesłanych raportów, - liczba uczestników konferencji - liczba i % osób deklarujących poszerzenie wiedzy na temat zasięgu bezdomności, przyczyn 13

14 trwałość w jakim stopniu zrealizowany projekt ma szansę przyczynić się do trwałego ukształtowania nowych standardów w instytucjach i organizacjach zaangażowanych w proces pomocy bezdomnym? bezdomności, cech społeczno-demograficznych, potrzeb osób bezdomnych oraz funkcjonowania systemu wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, - liczba i % uczestników konferencji deklarujących wzrost zainteresowania budowaniem profesjonalnego zaplecza pomocy osobom bezdomnym, - liczba i % uczestników konferencji deklarujących wzrost zainteresowania operacyjnym podejściem do planowania działań w zakresie pomocy społecznej, - liczba i % uczestników konferencji oceniających uzyskane rezultaty projektu jako użyteczne z punktu widzenia pomocy osobom bezdomnym, - liczba i % uczestników konferencji, którzy uznali przydatność poznanych w trakcie konferencji rekomendacji dotyczących wdrażania nowych lub modyfikacji istniejących działań wspierających osoby bezdomne - liczba i % uczestników konferencji deklarujących praktyczne zastosowanie uzyskanej wiedzy oraz poznanych rekomendacji w przyszłych działaniach, 2.5. Narzędzia badawcze Badanie ewaluacyjne ex-post miało charakter ilościowo-jakościowy. Wykorzystano następujące techniki badań jakościowych: 1) obserwacja, zrealizowana w czasie jednego spośród czterech grupowych wywiadów zogniskowanych (załącznik 3 zawiera arkusz obserwacji) 2) wywiad kwestionariuszowy nieustrukturalizowany, zrealizowany z personelem projektu (załącznik 2 dyspozycje do wywiadu) Dodatkowo celem wywiadu było zidentyfikowanie podstawowych uwarunkowań, które spowodowały określony stan faktyczny w odniesieniu do poszczególnych zagadnień ewaluacyjnych. Uwarunkowania są grupowane według trzech aspektów: a) Podmiot, czyli charakterystyka instytucji realizującej projekt (typ organizacji, okres działalności, zasoby ludzkie, zasoby materialne, doświadczenie związane z przedmiotem projektu, doświadczenie związane z realizacją projektów w itp.). b) Przedmiot, czyli charakterystyka konkretnego problemu, którego rozwiązaniu służy projekt (rodzaj projektu, charakterystyka adresata, forma działania itp.). 14

15 c) Otoczenie, czyli charakterystyka miejsca, w którym jest realizowany projekt (położenie geograficzne, zasięg, rodzaj obszaru, relacje z potencjalnymi partnerami inne organizacje, samorząd, społeczność lokalna itp. 3) analiza dokumentów.(załącznik 1 wytyczne do analizy dokumentów) Analizę dokumentów zastosowano do publikacji końcowej, wykorzystano także wyniki analizy dokumentów opracowane na etapie ewaluacji mid-term Techniką badań ilościowych była ankieta adresowana do uczestników konferencji upowszechniającej wyniki badań oraz proponowane nowe metody pracy z bezdomnymi (załącznik 4 - kwestionariusz ankiety). Badanie ankietowe zrealizowano ze wszystkimi uczestnikami w trakcie trwania konferencji. Do oceny rezultatów projektu zastosowano także metodę heurystyczną - analizę SWOT. Analiza SWOT to analiza mocnych (strenghts) i słabych (weaknesses) stron danego przedsięwzięcia oraz szans (opportunities)i zagrożeń (threats), jakie wynikają z czynników zewnętrznych. Mocne i słabe strony zostają skonfrontowane z czynnikami, które są poza kontrolą osób odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia, a które w pozytywny (szanse) lub negatywny (zagrożenia) sposób mogły wpływać na wdrażanie projektu. Ważną sprawą jest wydzielenie czynników, które mogły wpływać na rozwijanie mocnych stron projektu, na eliminowanie lub ograniczanie stron słabych, wykorzystywanie istniejących możliwości i pojawiających się szans oraz uniknięcie przewidywanych zagrożeń i niebezpieczeństw. W procesie analizy SWOT wykorzystano wszystkie dane zgromadzone w ewaluacji mid-term i expost. Przygotowanie analizy SWOT obejmowało następujące czynności: -zdefiniowanie mocnych i słabych stron projektu oraz szans i zagrożeń w odniesieniu do zakładanych rezultatów, -przypisanie poszczególnym silnym i słabym stronom oraz szansom i zagrożeniom wag określających ich istotność z obranego punktu widzenia: możliwość kontynuacji badań w przyszłości, możliwość implementacji rezultatów, -identyfikacja siły związku poszczególnych cech macierzy SWOT z bliższym i dalszym otoczeniem projektu Organizacja, przebieg badań i charakterystyka respondentów Realizacja badań ewaluacyjnych obejmowała kilka etapów: przygotowanie narzędzi ewaluacji oraz opracowanie metodologii badań, analizę dokumentów, obserwację, wywiady nieustrukturalizowane z pracownikami projektu, ankiety audytoryjne z uczestnikami konferencji podsumowującej i upowszechniającej rezultaty projektu oraz analizę SWOT. Analizę dokumentów przeprowadzono trzykrotnie: kwiecień-maj 2010, sierpień-wrzesień 2010 oraz marzec kwiecień Obejmowała ona dokumentację projektu (w tym dane z monitoringu), narzędzia badawcze zastosowane na poszczególnych etapach badań oraz raporty cząstkowe oraz raport 15

16 końcowy. Wytyczne do analizy dokumentów zawiera załącznik nr 1. Celem ogólnym analizy dokumentów było zgromadzenie danych do raportu z ewaluacji mid term projektu. Ponadto analizie poddano zapisy dokumentów programowych POKL: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL, Krajowego Programu Wychodzenia z Bezdomności i Budownictwa Socjalnego na lata (opr. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury), opracowanego w wyniku konsultacji międzyresortowych w 2009 roku zakresu tematycznego proponowanych obszarów działań, jakie będą ujęte w projekcie dokumentu pt: Krajowa Strategia Wychodzenia z Bezdomności oraz Strategii polityki społecznej województwa lubelskiego na lata W analizie tej uwzględniono jedynie aspekty istotne z punktu widzenia problematyki bezdomności. W trakcie badań ewaluacyjnych przeprowadzono obserwację grupowego wywiadu zogniskowanego zrealizowanego przez 2 moderatorów z pracownikami instytucji wsparcia i przeciwdziałania bezdomności. Celem głównym tego etapu badań ewaluacyjnych była identyfikacja ewentualnych trudności w realizacji tej części projektu badawczego. Zebrane informacje posłużyły do przygotowania raportu w ramach ewaluacji śródokresowej łącznie z danymi pochodzącymi z analizy dokumentów oraz wywiadów nieformalnych zrealizowanych z osobami kluczowymi w projekcie. Obserwacja jest metodą zbierania danych poprzez uczestniczenie w czasie realizacji projektu. Pozwala to na lepsze zrozumienie kontekstu, w jakim realizowane są zadania. Ewaluator poprzez bezpośrednie zetknięcie się z realizacją projektu mógł osobiście przekonać się jak projekt funkcjonuje, mógł ewentualnie dostrzec zjawiska, które nie są zauważane przez uczestników projektu, lub kwestie drażliwe i konfliktowe. Zakres obserwacji nie pozwala oczywiście na formułowanie uogólnień dotyczących przebiegu procesu badawczego, może jednak dostarczyć wskazówek przyczyniających się do identyfikacji przyczyn sukcesów i trudności realizowanych w projekcie zadań badawczych. Przedmiotem obserwacji był grupowy wywiad zogniskowany zrealizowany w dniu roku w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przy ul. Bursaki 12. Wywiadowi nadano charakter eksperckiego panelu dyskusyjnego. Grupa fokusowa liczyła 9 osób, w tym jedna osoba bezdomna. W trakcie moderowanej dyskusji oprócz grupy fokusowej oraz dwóch moderatorów na sali obecny był koordynator projektu oraz ewaluator. Obserwacja miała charakter obserwacji kontrolowanej: jasno określono co, gdzie i kiedy ma być obserwowane. Narzędziem organizującym przebieg badania był arkusz obserwacji. Wywiady nieustrukuralizowane z pracownikami projektu przeprowadzono w styczniu 2011 roku w oparciu o przygotowany uprzednio scenariusz. W badaniu uczestniczyło 2 specjalistów ds. badań oraz koordynator projektu. Celem badań była identyfikacja problemów wynikających z realizacji projektu, zapoznanie się z oceną doświadczeń zdobytych w trakcie działań projektowych oraz identyfikacja rekomendacji respondentów dla przyszłych badań w zakresie problemów objętych celami projektu. Badania ankietowe przeprowadzono ze wszystkimi uczestnikami konferencji (łącznie 55 osób), zorganizowanej w dniu 28 kwietnia 2011 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 16

17 i Administracji w Lublinie. Celem badań było zapoznanie się z oceną rezultatów projektu przez uczestników konferencji, identyfikacja przydatności tego typu projektów dla podniesienia jakości wsparcia udzielanego bezdomnym oraz ocena szans trwałości rezultatów projektu w postaci zastosowania wyników badań w przyszłych działaniach uczestników konferencji oraz instytucji, które reprezentowali. Analizę SWOT przeprowadzono w maju 2011 roku, po zapoznaniu się z wynikami wszystkich dotychczasowych badań. Celem analizy była identyfikacja mocnych i słabych stron projektu oraz ocena szans i zagrożeń związanych z użytecznością i trwałością wyników badań. Wyniki badań i analiz służyły ocenie projektu pod względem jego trafności, skuteczności, użyteczności oraz trwałości. W tabeli 3 zestawiono źródła danych w powiązaniu z wymienionymi kryteriami ewaluacyjnymi. Tabela 3. Źródła danych dla oceny według poszczególnych kryteriów Kryterium trafność skuteczność użyteczność trwałość źródło danych analiza dokumentacji projektowej analiza narzędzi badawczych analiza raportu końcowego analiza danych monitoringu analiza materiałów i sposobów promocji(w tym strony internetowej) analiza wyników obserwacji analiza wywiadów nieustrukturalizowanych analiza raportu końcowego analiza wyników badań ankietowych analiza wywiadów nieustrukturalizowanych analiza wyników badań ankietowych analiza wywiadów nieustrukturalizowanych, analiza wyników badań ankietowych analiza SWOT W trakcie konferencji zrealizowano ankietę z 55 osobami wszystkimi jej uczestnikami. Poniżej przedstawiono charakterystykę społeczno-demograficzna respondentów. Wśród 55 uczestników większość 42 osoby (76,4%) stanowiły kobiety. W konferencji wzięło udział 13 mężczyzn (23,6%). Wydaje się, że na taki skład badanych ze względu na płeć wpłynęła znaczna feminizacja zawodów związanych z pomocą społeczną oraz instytucjami rynku pracy. Najmłodszy uczestnik konferencji liczył 21 lat, zaś najstarszy 60 lat. Średnia wieku wyniosła 32,9, zaś mediana kształtowała się na poziomie 32 lat, co oznacza że połowa uczestników konferencji liczyła 32 i mniej lat, była więc to grupa respondentów stosunkowo młoda. W tabeli 4 przedstawiono strukturę respondentów ze względu na wiek, uwzględniając kilka przedziałów wiekowych. 17

18 Tabela 4. Struktura wieku respondentów przedział wieku N % do , , ,91 50 i więcej 3 5,45 razem ,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań Jak wynika z przedstawionych danych, najliczniejszą grupą były osoby w przedziale wieku od 30 do 39 r.ż. (45,45%), najmniej zaś liczną respondenci w wieku powyżej 50 lat (3 osoby 5,45%). Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 70,9% ankietowanych (39 osób) zaś osoby z wykształceniem średnim - 29,1% (16 osób). Na wykresie 1 przedstawiono % osób reprezentujących poszczególne rodzaje instytucji i organizacji. Część uczestników konferencji stanowili studenci lubelskich uczelni. Wykres 1. Struktura grupy ze względu na rodzaj instytucji przedstaw iciele innych instytucji 16,36% przedstaw w iciele NGO 10,91% przedstaw iciele instytucji pomocy społecznej 29,09% przedstaw iciele administracji państw ow ej 12,73% studenci 16,36% brak w skazań 14,55% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań Wśród uczestników konferencji najliczniejszą grupę stanowiły osoby reprezentujące instytucje pomocy społecznej (PCPR, OPS, GOPS) 16 osób (29,09%), drugą co do liczebności grupą byli studenci lubelskich uczelni 9 respondentów (16,36%), następnie zaś przedstawiciele administracji państwowej (w tym Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie) 7 osób (12,73%) i przedstawiciele organizacji pozarządowych 6 osób (10,91%). Przedstawiciele innych instytucji, takich, jak urzędy pracy, samorząd terytorialny, placówki resocjalizacyjne) stanowili łącznie 9 osób (16,36%). Ponadto 8 osób nie wymieniło instytucji, którą reprezentuje (14,55%). Ostatnim kryterium, charakteryzującym uczestników badań ankietowych była forma pomocy udzielanej bezdomnym. 18

19 Wykres 2. Formy udzielanej pomocy inne 8 pomoc materialna 5 praca socjalna, psychologiczna 4 darowizny, okazjonalne datki 6 kontakt i informacja 8 dotychczas nie udzielał pomocy 7 bnrak odpowiedzi Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań Jak wynika z przedstawionych na wykresie danych, stosunkowo dużo osób nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi (31%), zaś 7 respondentów dotychczas nie udzielało bezdomnym pomocy. Najczęściej realizowanym wsparciem jest utrzymywanie z bezdomnymi stałego kontaktu, udzielanie informacji w tym o możliwościach uzyskania pomocy. 6 osób (10,9%) wspierało bezdomnych udzielając im darowizn, okazjonalnych datków - pomoc ta miała sporadyczny charakter. Zorganizowanej pomocy materialnej udzielało 5 respondentów, pracą socjalną wśród bezdomnych i pomocą psychologiczną zajmowało się 4 osoby, zaś 8 osób w innej formie wspierało tę grupę m.in. poprzez szkolenie pracowników socjalnych, pomoc bezdomnym w znalezieniu pracy, wspieranie instytucjonalne zadań na rzecz tej grupy. 19

20 3.Analiza wyników ewaluacji 3.1. Ogólna charakterystyka projektu Projekt Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim (numer projektu POKL /09, numer umowy POKL POKL /09-00 z dnia 15 października 2009 roku), zrealizowano w ramach Priorytetu VII POKL: Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach którego przewidziano prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych). Realizatorem projektu była Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, posiadająca status prawny uczelni wyższe w terminie Ogólny cel projektu przewidywał zdiagnozowanie zjawiska bezdomności w województwie lubelskim i wypracowanie nowych metod pracy z bezdomnymi oraz upowszechnienie diagnozy do końca maja 2011 roku. Cele szczegółowe projektu obejmowały: 1) Określenie zasięgu bezdomności i jego dynamiki w województwie lubelskim, 2) Określenie cech społeczno-demograficznych osób bezdomnych w regionie, 3) Rozpoznanie procesu wchodzenia w bezdomność i marginalizacji, 4) Zdiagnozowanie potrzeb osób bezdomnych z punktu widzenia ich samych i instytucji wsparcia, 5) Zdiagnozowanie i ocena funkcjonowania systemu wsparcia i pomocy osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego, 6) Upowszechnienie wyników diagnozy. Realizacji tak sformułowanych celów projektu służyły następujące działania: 1) Zarządzanie promocja i informacja oraz ewaluacja projektu, 2) Przeprowadzenie badań, na które składały się: analiza danych urzędowych, indywidualne wywiady pogłębione z osobami bezdomnymi, indywidualne wywiady kwestionariuszowe z bezdomnymi, grupowe wywiady zogniskowane z pracownikami instytucji udzielających wsparcia i pomocy osobom bezdomnym oraz opracowanie raportów cząstkowych z poszczególnych badań, 3) Opracowanie raportu końcowego z badań, 4) Publikacja i upowszechnianie wyników badań, w tym zorganizowanie konferencji z udziałem przedstawicieli lubelskich samorządów lokalnych, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy społecznej, jednostek naukowych i mediów. Projekt został zrealizowany przez zespół projektowy w następującym składzie: koordynator projektu, pracownik ds. rozliczeń finansowych, radca prawny, księgowa, kadrowa, pracownik 20

21 ds. promocji i informacji, informatyk, grafik, 3 specjalistów ds. badań, asystent ds. badań (obsługi logistycznej i transkrypcji), 15 ankieterów, specjalista ds. ewaluacji. W ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących rezultatów miękkich: - diagnoza zasięgu bezdomności i jego dynamiki w województwie lubelskim, - diagnoza w zakresie cech społeczno-demograficznych osób bezdomnych w regionie, -diagnoza procesu wchodzenia w bezdomność i marginalizacji, - wieloaspektowa diagnoza potrzeb osób bezdomnych, -wypracowanie nowych metod pracy z bezdomnymi, w tym modelu wyjścia z bezdomności, -uzyskanie przez minimum 80% odbiorców publikacji wiedzy na temat zasięgu bezdomności i jego dynamiki, cech społeczno-demograficznych osób bezdomnych i ich potrzeb, funkcjonowania systemu wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, procesu wchodzenia w bezdomność i marginalizacji w skali województwa lubelskiego, - wzrost zainteresowania budowaniem profesjonalnego zaplecza informacyjnego dotyczącego problemu bezdomności i systemu wsparcia i pomocy osobom bezdomnym u minimum 70% uczestników konferencji, - wzrost zainteresowania operacyjnym podejściem do planowania działań w obszarze pomocy społecznej u minimum 70% uczestników konferencji. 3.2.Analiza i ocena trafności projektu Trafność każdego projektu oceniana jest na etapie konkursu, czyli przed przyjęciem projektu do realizacji. Jednak wydaje się, że z punktu widzenia realizatorów projektu wewnętrzna ocena trafności projektu oparta o doświadczenia zespołu projektowego może okazać się przydatna w konstruowaniu następnych projektów badawczych. Ocena trafności projektu dotyczy oszacowania adekwatność celów i zastosowanych metod projektu do problemów, które projekt miał poruszyć lub rozwiązać. W celu oceny trafności projektu zastosowano analizę dokumentów, obejmującą zarówno dokumentację projektu, przygotowane przez zespół badawczy narzędzia badawcze jak też zapisy dokumentów programowych POKL: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL, Krajowego Programu Wychodzenia z Bezdomności i Budownictwa Socjalnego na lata (opr. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury), opracowanego w wyniku konsultacji międzyresortowych w 2009 roku zakresu tematycznego proponowanych obszarów działań, jakie będą ujęte w projekcie dokumentu pt: Krajowa Strategia Wychodzenia z Bezdomności. Celem głównym PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Spójność społeczna uwarunkowana jest zmniejszaniem marginalizacji i wykluczenia społecznego różnych grup społecznych. Z analizy wspomnianych uprzednio dokumentów programowych POKL wynika, iż proces diagnozy, polegający na rozpoznaniu problemów osób bezdomnych jako podstawy podejmowania 21

22 działań instytucjonalnych zmierzających do ograniczenia procesu wykluczenia społecznego, zgodny jest z drugim celem strategicznym POKL (Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego). Krajowy Program Wychodzenia z Bezdomności i Budownictwa Socjalnego na lata opracowany Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury, w ramach problematyki zabezpieczenia społecznego wyodrębnia obszar Diagnoza stanu bezdomności, dla którego priorytetem jest rzeczywista statystyka osób bezdomnych a przewidywanym kierunkiem na przyszłość stały monitoring bezdomności. W dokumencie tym stwierdzono, że istnieją znaczne rozbieżności w różnego typu danych statystycznych, dotyczących bezdomności. Różnica statystyczna pomiędzy podawanymi liczbami jest podstawą do wyznaczenia zadania polegającego na wypracowaniu i wyborze w kraju jednolitego systemu mierzalności ilościowej osób bezdomnych. Efektem końcowym ma być sytuacja, w której instytucje działające na rzecz przeciwdziałania bezdomności dysponować będą rzeczywistą liczbą osób potrzebujących pomocy. Ponadto, chodzi o wprowadzenie standardu zawierającego etapy wychodzenia z bezdomności. W wyniku przeprowadzonych przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w dniu 2 lipca 2008r. konsultacji wewnątrzresortowych uszczegółowiono zakres tematyczny proponowanych obszarów działań, jakie będą ujęte w projekcie dokumentu pt: Krajowa Strategia Wychodzenia z Bezdomności. Obszar I obejmuje diagnozę oraz analizę skali zjawiska bezdomności. Proponowane zadania: 1) bezdomność w Polsce skala zjawiska, liczba noclegowni i schronisk dla bezdomnych oraz instytucje pomocowe; 2) rozwiązania prawne dla osób bezdomnych prawa oraz obowiązki przy korzystaniu z pomocy, 3) metody pomocy i ścieżki wychodzenia z bezdomności. Należy przy tym dodać, że w oparciu o doświadczenia krajów posiadających zintegrowane strategie wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego (np. Szkocja, Irlandia, Norwegia) Europejska Federacja Narodowych Organizacji Pozarządowych Pracujących na rzecz Bezdomnych (FEANTSA) sformułowała listę wytycznych dla tworzenia krajowych strategii. Pierwszym na liście jest zalecenie zakorzenienia strategii w wiedzy potwierdzonej badaniami. Potrzebne są zróżnicowane badania, których kształt jest wyznaczany przez cel, dla którego się je prowadzi. Ewentualna definicja bezdomności powinna odzwierciedlać kontekst polityki społecznej, dla potrzeb której badanie jest realizowane. Przyjęcie dynamicznego podejścia jest istotne, ponieważ pozwala na refleksję i zidentyfikowanie problematycznych wydarzeń życiowych przyczyniających się do utraty dachu nad głową, a co za tym idzie, umożliwia adekwatne zaplanowanie działań prewencyjnych. W świetle takiego rozumienia zakłada się, że policzenie wszystkich zajętych łóżek w instytucjach dla bezdomnych w wyznaczonym punkcie czasowym jest niewystarczające. Badaniem trzeba również objąć ukryte przyczyny bezdomności wpisane w kariery życiowe i procesy stopniowego tracenia dachu nad głową, które mogą dotykać osób zupełnie nie pasujących do powszechnego wizerunku bezdomności. Dopiero wtedy możliwe jest otrzymanie pełnego obrazu fenomenu bezdomności, obejmującego nie tylko mieszkanie na dworcach i schroniskach, ale również sytuacje pośredniego lub bezpośredniego zagrożenia utraty wydawałoby się stabilnej sytuacji mieszkaniowej. Osoby bezdomne lub mieszkające w nietypowych i tymczasowych pomieszczeniach zazwyczaj nie są ujmowane w badaniach 22

23 gospodarstw domowych, spisach powszechnych i innych masowych statystykach. Dane usługodawców zależą od jakości systemu usług i nie obejmują informacji o osobach najbardziej wykluczonych, niechętnych do korzystania z pomocy, przez co dają obraz częściowy lub nawet wprowadzający w błąd. Strategia polityki społecznej województwa lubelskiego na lata zawiera Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez efektywną pomoc społeczną, w którym jako jedno z narzędzi realizacji wskazuje określenie natężenia niekorzystnych zjawisk społecznych w województwie powodujących dezintegrację społeczną i zawodową. W powyższym dokumencie planuje się również rozwój środowiskowych form wsparcia w miejscu zamieszkania, w tym rozwój aktywnych form wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Przegląd wybranych dokumentów, zarówno krajowych, jak i unijnych wskazuje, że diagnoza bezdomności ujmowana jest jako istotna podstawa wszelkich podejmowanych działań na rzecz bezdomnych. Nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o statystyki dotyczące liczebności tej kategorii osób, lecz co istotne o zidentyfikowanie problematycznych wydarzeń życiowych przyczyniających się do utraty dachu nad głową. Głównym celem ocenianego projektu Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim była kompleksowe zdiagnozowanie zjawiska bezdomności w województwie lubelskim i wypracowanie nowych metod pracy z bezdomnymi oraz upowszechnienie diagnozy do końca maja 2011 roku Wpisuje się on w realizację celów wyznaczonych w tym zakresie przez dokumenty programowe POKL, krajową i regionalną strategię polityki społecznej, które ujmują diagnozę bezdomności jako jeden z ważnych elementów działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wspomniane dokumenty podkreślają także konieczność podejmowania działań zmierzających do rozwoju nowych form wsparcia osób bezdomnych na poziomie regionalnym. Ponadto cel ogólny i cele szczegółowe projektu znalazły swoje dalsze rozwinięcie w poszczególnych etapach procesu badawczego, stając się celami operacyjnymi dla jego poszczególnych elementów. Cele te precyzowały w sposób jasny i szczegółowy zamierzenia badawcze dla każdej z zastosowanych metod i technik. I tak, celem analizy danych urzędowych było określenie zasięgu bezdomności (ilość notowanych bezdomnych korzystających z pomocy instytucjonalnej) i jego dynamiki (sezonowej, rocznej), porównanie z danymi w skali kraju, badanie struktury i zasad funkcjonowania instytucji zajmujących się bezdomnością oraz analiza wydatkowanych przez te instytucje środków ze względu na cele. Cele te zostały z kolei przełożone na pytania badawcze, na które odpowiedź pozwoliła na ich realizację. Indywidualne wywiady kwestionariuszowe zrealizowane przez ankieterów z osobami bezdomnymi miały na celu diagnozę przyczyn bezdomności, opis funkcjonowania osób bezdomnych w środowisku społecznym, ocenę stopnia wykluczenia i marginalizacji, określenie związku bezdomności z patologiami społecznymi, identyfikację przyczyn niepowodzeń w procesie wychodzenia z bezdomności i konstrukcję optymalnego modelu wychodzenia z bezdomności oraz ocenę pomocy instytucjonalnej z perspektywy bezdomnych. 23

EWALUACJA EX POST PROJEKTU DIAGNOZA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ASPEKCIE FUNKCJONOWANIA NA NIM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RAPORT KOŃCOWY

EWALUACJA EX POST PROJEKTU DIAGNOZA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ASPEKCIE FUNKCJONOWANIA NA NIM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RAPORT KOŃCOWY Instytucja: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Tytuł projektu: Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych Numer projektu:

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ Podstawowym celem systemu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju jest śledzenie postępów w realizacji celów Strategii

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR w całym okresie jej wdrażania jest procesem koniecznym dla sprawdzenia czy udaje się skutecznie osiągać cele zapisane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

0cena efektywności pomocy udzielanej uczniowi. Opracowała mgr Jadwiga Bargieł

0cena efektywności pomocy udzielanej uczniowi. Opracowała mgr Jadwiga Bargieł 0cena efektywności pomocy udzielanej uczniowi Opracowała mgr Jadwiga Bargieł Celem udzielanej przez nas uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej jest rozpoznawanie jego możliwości psychofizycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I)

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) Opracowanie analizy SWOT: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, definiowanie potrzeb i problemów występujących na obszarze LGD. Określenie mocnych i słabych stron

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu:

Prezentacja projektu: Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. łódzkiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA

MONITORING I EWALUACJA MONITORING I EWALUACJA Forum Sekretarzy Samorządów PolskiPołudniowej Jacek Kwiatkowski FRDL MISTiA Kraków, 07.09.2010 r. Definicje Monitoring-kontrola (ocena) dynamiczna to ocena postępów i efektów dokonywana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w

Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim PRZEDMIOT BADANIA 43 losowo wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNI 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się

ELASTYCZNI 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się ELASTYCZNI 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

woj. wielkopolskiego.

woj. wielkopolskiego. Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki- trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego. Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA KROK PO KROKU

EWALUACJA KROK PO KROKU EWALUACJA KROK PO KROKU EWALUACJA KROK PO KROKU I. Czym jest EWALUACJA? II. Przebieg EWALUACJI. III. Metody zbierania danych. IV. Przykładowy układ treści raportu. V. Przykład projektu EWALUACJI. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie: Beata Ciężka

Prowadzenie: Beata Ciężka Prowadzenie: Beata Ciężka 13.04.2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego podpisane 7 października 2009 r. Ewaluacja działalności edukacyjnej szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA ETAPY PROCESU EWALUACJI I. Projektowanie II. Prowadzenie badań i gromadzenie danych III. Analiza danych oraz interpretacja wyników badań; wnioski IV. Raport ewaluacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Czym bogata Samych Swoich chata

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Czym bogata Samych Swoich chata nr projektu: WND-POKL.07.03.00-02-012/10 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji PLAN EWALUACJI PROJEKTU Czym bogata Samych Swoich chata

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Jak poprawnie przygotować projekt czyli najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu Kielce, luty 2012 Sposób opisu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU 2 RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU STANDARDY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. WZMOCNIENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH I UZGADNIANIA

Bardziej szczegółowo

WIELOWYMIAROWY MODEL WSPARCIA I IDENTYFIKACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WIELOWYMIAROWY MODEL WSPARCIA I IDENTYFIKACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH WIELOWYMIAROWY MODEL WSPARCIA I IDENTYFIKACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Ewaluacja zewnętrzna projektu i produktu Alicja Zajączkowska PrePost Consulting Warszawa, 18.06.2015 WYKONAWCA EWALUACJI PrePost Consulting

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

XII. Monitoring i ewaluacja

XII. Monitoring i ewaluacja XII. Monitoring i ewaluacja Schemat prowadzenia ewaluacji oraz monitoringu został wypracowany w ramach konsultacji społecznych. Efektem zebranych danych w społeczności lokalnej jest wysokie zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa. efs@kprm.gov.

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa. efs@kprm.gov. PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Instytucja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA: Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Olsztyn, 22 listopada 2011 Opracowała Urszula Ogonowska Refleksja Pierwsze ewaluacje w szkole rozpoczęliśmy

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie edukacji w Polsce oraz system orzecznictwa wymagają udoskonalenia i rozwoju.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie edukacji w Polsce oraz system orzecznictwa wymagają udoskonalenia i rozwoju. Nowy system udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Ostatnie lata to czas intensywnych przemian w każdym obszarze funkcjonowania naszego społeczeństwa. Jednym z takich obszarów, podlegających intensywnym

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze wyniki badania ujęte w obszary badawcze zgodne z celami szczegółowymi badania.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze wyniki badania ujęte w obszary badawcze zgodne z celami szczegółowymi badania. Niniejszy dokument stanowi streszczenie raportu przedstawiającego wyniki badania pn. Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL

Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ Warszawa 2O12 1 SPIS TREŚCI 3 Słowo wstępne 1. Najważniejsze informacje na temat ewaluacji 4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Wielichowo na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) DOA-III.272.1.47.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) I. Przedmiot zamówienia II. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania społecznego pn. Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia ewaluacji

REGULAMIN prowadzenia ewaluacji REGULAMIN prowadzenia ewaluacji w Miejskim Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /17

RPMA IP /17 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-039/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

XII. Monitoring i ewaluacja

XII. Monitoring i ewaluacja XII. Monitoring i ewaluacja W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w ramach wdrażania LSR 2014-20 oraz funkcjonowania Stowarzyszenia Powiatu Opatowskiego. Celem prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Planowanie i prowadzenie ewaluacji. Beata Ciężka

Planowanie i prowadzenie ewaluacji. Beata Ciężka Planowanie i prowadzenie ewaluacji Beata Ciężka Ewaluacja Słownik Języka Polskiego (Szymczak, 1982, t. 1 s. 562): ustalanie wartości i ceny czegoś; ocenianie, oszacowanie 2 Ewaluacja Słownik łacińsko -

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2016 z dnia 16.06.2016 r. Walnego Zebrania Członków Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZADANIU (NR 4) W ZAKRESIE STANDARYZACJI PRACY Z BEZDOMNYMI

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Pawlik

mgr Małgorzata Pawlik mgr Małgorzata Pawlik to projekt systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, uzupełniających wychowanie i ukierunkowanych na: wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie jest organizacją zespołu osób

Bardziej szczegółowo