ANALIZA METODYK PORÓWNANIA WITRYN INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BRAN Y ODZIE OWO-OBUWNICZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA METODYK PORÓWNANIA WITRYN INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BRAN Y ODZIE OWO-OBUWNICZEJ"

Transkrypt

1 ANALIZA METODYK PORÓWNANIA WITRYN INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BRAN Y ODZIE OWO-OBUWNICZEJ WITOLD CHMIELARZ Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest wskazanie ró nic w metodach oceny witryn internetowych. Za przykładowe przyj to serwisy z bran y odzie owoobuwniczej. Pocz tek pracy po wi cono analizowanej bran y i zało eniom badania. Nast pnie scharakteryzowano metodyki i procedury u ywane dla oceny witryn internetowych. Ko cowe fragmenty artykułu zawieraj zestawienia porównawcze i wnioski z przeprowadzonego badania. Słowa kluczowe: metody oceny witryn internetowych, metoda AHP, ranking stron internetowych, bran a odzie owo-obuwnicza, kryteria oceny przedsi wzi informatycznych. 1. Wprowadzenie Prezentowana praca to kolejny raport z bada dotycz cych ró nych form i narz dzi rozwoju biznesu elektronicznego w Polsce. Ich podstawowym celem jest od kilku ju zreszt lat - monitoring i ocena serwisów internetowych funkcjonuj cych na polskim rynku elektronicznym z punktu widzenia klienta. Po licznych analizach i ocenach stron polskiej bankowo ci elektronicznej i serwisów internetowych w najpopularniejszych bran ach (komputerowa, turystyczna, ksi garnie, rynek samochodowy, nieruchomo ci, po rednictwo pracy, aukcje), artykuł przedstawiany obecnie dotyczy dziedziny wydawa by si mogło dalece standardowej, a jednocze nie nieprzystaj cej do sprzeda y internetowej odzie y, bielizny i obuwia. Tym niemniej - jak stwierdzili eksperci ze wzgl du na relatywnie niskie ceny oraz małe ryzyko, zwi zane ze standaryzacj rozmiarów w Internecie towary z tego zakresu opłaca si kupowa, s atrakcyjne, modne i wyst puj w du- ym asortymencie. Uwagi te dotyczyły, co prawda głównie bielizny, ale ilo ciowo i warto ciowo s to artykuły dominuj ce na tym rynku i w zwi zku z tym nale y si z nimi liczy. Zwłaszcza, e w roku 2005 i 2006 bran a ta zajmowała drugie miejsce wg badania PBI/Geminus (odpowiednio 6,62% i 12,39% odsetek internautów robi cych zakupy). Tylko sklepy odzie owe przyci gn ły w ubiegłym roku ponad 1,4 mln klientów (11, 69% rynku elektronicznego) [2]. Ponadto jest to bran- a uwa ana za bezpieczn w latach kryzysu gospodarki elektronicznej dominowała na rynkach elektronicznych wielu krajów osi gaj c 15-20% ogółu zakupów w Internecie. Problemem decyzyjnym pojawiaj cym si na kanwie prowadzonego monitoringu jest konieczno wyboru pomi dzy funkcjonuj cymi w bran y odzie owej witrynami internetowymi takiego wariantu, który wskazywałby najwi ksz u yteczno (efektywno ) ze wzgl du na przyj ty zbiór kryteriów (cech charakterystycznych, atrybutów, mierników, czynników). Celem nadrz dnym jest okre lenie takiej konfiguracji kryteriów która b dzie po dana (optymalnie postrzegana) z punktu widzenia klienta finalnego pozwoli na podstawie racjonalnego wyboru zmaksymalizowa jego korzy ci. Jednocze nie w tym przypadku trzeba zauwa y, e b dzie równie korzystne z punktu widzenia dostawcy b dzie on wiedział jakie s preferencje klientów i do ich potrzeb dostosowa kanały i sposoby dostarczania okre lonych usług i towarów. O ile w bada-

2 36 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 niach serwisów specjalistycznych (finansowych, nieruchomo ci itp. ) trzeba si ju niejednokrotnie odwoływa do opinii ekspertów w danej dziedzinie, to przy takich bran ach jak: odzie, obuwie, ywno, czy produkty kosmetyczne i podobne mo na si równie albo i przede wszystkim odwoła do przeci tnych konsumentów. To wła nie ich oceny mog słu y za punkt odniesienia do selekcji i rankingu wariantów rozwi za serwisów stosowanych w biznesie elektronicznym. 2. Zało enia i procedury badania Podstawow zalet stosowanej dot d metody selekcji i rankingu stron była mo liwo przedstawienia zbiorczego wyniku oceny za pomoc jednej liczby dla ka dego serwisu, liczby która jest porównywalna z wynikiem opisuj cym inne serwisy i to porównanie umo liwia. Metoda ta jednak posiadała szereg wad, takich jak: - jednostkowe i równowa ne traktowanie wszystkich kryteriów, co np. przy znacznej przewadze kryteriów funkcjonalnych, dawało im absolutn przewag nad innymi - wyj ciem z sytuacji mogło tu by zastosowanie współczynników preferencji z punktu widzenia u ytkownika, standaryzacja, grupowanie kryteriów, czy na ustalenie skali preferencji (metod uzgodnie ekspertów b d np. metod porównania parami (metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) - T.L. Saaty), - subiektywizm oceny wyj ciem mo e si tu sta wła ciwy dobór zespołu ekspertów i u rednienie lub standaryzacja ocen. Pomoc mogła si tu równie sta metoda AHP je eli nie na poziomie wariantów, gdy na pierwszy rzut oka - wydaj si by równowa ne, a przecie mi dzy nimi mamy wła nie wybra - to przynajmniej na poziomie kryteriów dla ustalenia w miar zobiektywizowanej (ze wzgl du na oceny eksperckie) skali preferencji. - kłopoty z okre leniem wielko ci i istotno ci poszczególnych kryteriów, poza kosztowymi tu mo e pomóc wła ciwy dobór ekspertów i ich intuicja badawcza, co jak wykazały dotychczasowe badania niestety nie zawsze jest wystarczaj ce. Przy powtarzalno ci bada eksperci nabieraj rutyny i zaczynaj traktowa swoje obowi zki pobie nie. Metoda AHP skłaniaj c do porówna kryteriów parami i wyznaczania relacji dominacji w okre lonej skali zmusza do bardziej przemy lanej oceny kryteriów (mo e by u yta w dwóch płaszczyznach: w stosunku do innego kryterium, lub w stosunku do tego samego kryterium zastosowanego w innym wariancie). Problemem jest to, e eksperci maj znacznie wi cej zada do wykonania i wyra aj znacznie mniejszy entuzjazm w stosunku do uczestnictwa w eksperymencie. - w zale no ci od podziału na kryteria i wyznaczone skale preferencji otrzymujemy czasem ró ne wyniki oceny tu mo e poradzi intuicja i do wiadczenie kierownika projektu, metoda AHP jako całkowitoliczbowa metodyka wielokryterialna daje podobne rezultaty. Aby osi gn zaprezentowany na pocz tku artykułu cel i jak wynika to z powy szych uwag - zastosowano razem eksperck metod punktowej oceny wielokryterialnej, nast pnie t sam metod zmodyfikowanej zało eniami procedury AHP i na ko cu metod AHP w czystej postaci zaproponowanej przez T.L. Saaty ego [5]. Polega ona w du ym uproszczeniu na: - okre leniu celu, mo liwych wariantów oceny, kryteriów oceny wariantów dostosowanych do specyfiki problemu czynników wpływaj cych na ocen globaln problemu,

3 Witold Chmielarz 37 Analiza metodyk porównania witryn internetowych na przykładzie bran y odzie owo-obuwniczej - obliczenie dominacji kryteriów poprzez porównanie parami wyst puj cych w nich czynników i ich subiektywn ocen wg przyj tej skali, a nast pnie obliczenie standaryzowanego wektora preferencji kryteriów na poziomie globalnym, - porównanie parami wariantów ze wzgl du na spełnienie kolejnych kryteriów i lokalne uporz dkowanie wariantów obliczenie ocen syntetycznych - oraz interpretacja wyników oceny. W wieloczynnikowej metodzie modyfikowanej wprowadzono zmiany w dotychczasowej procedurze post powania w trzecim i dziewi tym etapie post powania. Procedura pierwotna zastosowana tu do oblicze składała si z nast puj cych kroków: 1. zebranie oceniaj cego zespołu ekspertów zło onego z projektantów serwisów internetowych, firm i producentów witryn internetowych i/lub dobranych celowo oraz ko cowych u ytkowników, 2. wspólne ustalenie kryteriów globalnych, szczegółowych oceny serwisów internetowych, grup kryteriów i kryteriów ogólnych oraz ich hierarchii i relacji pomi dzy czynnikami oceny, 3. zgodnie z zało eniami metody AHP - porównanie parami preferencji (kryteriów) globalnych i utworzenie macierzy dominacji wg skali Likerta (1 brak preferencji, 3 - słaba preferencja, 5 rednia preferencja, 7- silna preferencja, 9 bardzo silna preferencja); utworzenie wektora wag preferencji mog cych zobiektywizowa wskazania ekspertów, 4. okre lenie punktowych zasad oceny ka dego z kryteriów oceny witryn internetowych (np. skala: 0 - brak cechy, wysokie koszty; 0,25 niski (zadowalaj cy) poziom cechy; 05 redni (dostateczny) poziom cechy; 0,75 wysoki (dobry) poziom cechy; 1 bardzo wysoki (bardzo dobry) poziom cechy, niski poziom kosztów), w szczególno ci transformacja kryteriów ekonomicznych na skal punktow, 5. zebranie danych o specyfice sektora/bran y oraz poszczególnych serwisach internetowych wyst puj cych w danej dziedzinie, 6. charakterystyka serwisów w danym sektorze/bran y, 7. przypisanie kategoriom z grup kryteriów odpowiednich punktów na podstawie przyj tych zasad przez poszczególnych ekspertów, 8. zebranie wyników w formie tabel indywidualnych, zestawienie (przez sumowanie, u rednienie, przyj cie dominanty) z nich tabel zbiorczych, 9. obliczenie współczynnika spójno ci w przypadku gdy jego warto wynosi mniej ni 0,1 modyfikacja tabel zbiorczych wektorem preferencji uzyskanym z metody porównania parami kryteriów (uzyskane z metodyki AHP), w przypadku przeciwnym powrót do punktu trzeciego i ponowne okre lenie macierzy dominacji, 10. analiza wyników ostatecznych i wyci gni cie wniosków. Metody Saaty ego u yto tu wi c głównie do dalszej (osi gni tej ju cz ciowo poprzez u rednienie) obiektywizacji ocen eksperckich witryn internetowych osi gni tej w kolejnych punktach 4-8 powy szej procedury. Aby si przekona jak wygl da sytuacja w sklepach z odzie (w tym: z bielizn ) i obuwiem, działaj cych na terenie Polski oraz maj cych swoje witryny w Internecie przeprowadzono analiz ich stron internetowych. Analizie zostało poddanych pocz tkowo dwadzie cia dwie witryny, które zaliczaj si do grona najpopularniejszych, funkcjonuj cych na polskim rynku [2]. Nast pnie usuni to z nich witryny, które przekierowywały na systemy aukcyjne oraz te które zawiesiły w danym czasie działalno. Ostatecznie pozostało do analizy dziewi tna cie nast puj cych serwisów:

4 38 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, shop.pl, i zajmuj cych si wył cznie sprzeda i dystrybucja artykułów odzie owych i obuwniczych. Strony te zostały na dolnym poziomie preferencji ocenione pod k tem czterech podstawowych cech u ytkowych: zakresu oferty sklepu i funkcjonalno ci, warunków dostawy, wizualizacji (wygl du strony) i sposobu poruszania si po stronie. W ofercie sklepu znalazły si nast puj ce mierniki szczegółowe: zakres asortymentu, opis produktu, cena produktu, ceny podobnych produktów lub usług, udost pnienia darmowe, koszty transportu, koszty zamieszczenia reklamy, opinie kupuj cych, statystyki sprzeda y, katalog cen produktów, usług, transportu, bonusy, nagrody, darmowe wej cia itp. W ród atrybutów warunków dostawy wyró niono: sposób dostawy: poczt, kurierem, odbiór osobisty, elektronicznie; koszty dostawy, terminy dostawy, rodzaje udost pnianej płatno ci. Wizualizacj scharakteryzowano na podstawie: kolorystyki, liternictwa (łatwo czytania, wielko czcionki, wypunktowania, rozmieszczenie ikon i odno ników na stronie, kolorystyka, rodzaj, faktura tła), tła (kolorystyka, kompozycja z pierwszym planem, rozwodnienie, symbolika, efekty), zdj cia lub filmy (jako, ilo, format, mo liwo ogl dania w powi kszeniu). Sposób poruszania si po stronie oceniono na podstawie: podziału witryny, rodzaju udost pnianej informacji, mapy witryny, łatwo ci kontaktu ze sprzedawc, łatwo ci poruszania si po stronie (nawigacji), łatwo ci dost pu do wyró nionej informacji, mo liwo ci wyszukiwania informacji, istnienia linków do stron o podobnej tematyce, aktualno strony: w jakich odst pach czasu informacje s aktualizowane, czy dane s przestarzałe, czy umieszczone bie ce informacje. Pierwsza ocena została przeprowadzona wieloczynnikow metod ekspertów. Najpierw rozesłano ankiet do trzydziestu ekspertów uczestnicz cych do tej pory w monitoringu bran e-biznesu w Polsce. Ponad 40% z nich wypełniło ankiety dotycz ce tej bran y. Z wypełnionych indywidualnych tabel oceny zbudowano tabel zbiorcz, na podstawie której wyliczono redni ocen ekspertów oraz wska niki oceny wyników na tym poziomie. Zgodnie z pierwotn procedur przeprowadzono nast pnie porównanie i ocen wyników. Nast pnie zastosowano modyfikacj metody tradycyjnej. Na górnym poziomie (porównania parami kryteriów oceny) zastosowano metod burzy mózgów eksperci, którzy wypełnili ankiet w wyniku dyskusji zbudowali macierz zbiorcz preferencji [3, 6]. Policzono indeks spójno ci CI (CI - consistency index) poniewa jego warto przewy szyła 0,1 powtarzano procedur szacowania zbiorczej macierzy preferencji dopóki ostatecznie nie osi gni to warto ci równej 0, Zgodnie z metoda AHP obliczono nast pnie kwadrat tej macierzy oraz kolejno - na podstawie sumy wierszy wektor wag, oraz znormalizowany wektor preferencji (przez odniesienie do sumy elementów wektora preferencji poszczególnych jego elementów). Nast pnie wyniki poziomu dolnego przeskalowano wektorem preferencji (eliminacja subiektywizmu lokalnego) i oceniono wyniki. Trzeci eksperyment polegał na przeprowadzeniu całej oryginalnej procedury zastosowanej przez Saaty ego. Ze wzgl du na poka n ilo czynników oceny etap ten (okre lenia preferencji wariantów wzgl dem ka dego z kryteriów) okazał si bardzo pracochłonny. Poniewa jednocze- nie eksperci zgłaszali kłopoty z porównaniem preferencji dla poszczególnych kryteriów zastosowanych dla witryn bran y, korzystano te z procedury transformacji tradycyjnych tabel (macierzy) danych na tabele (macierze) Saaty ego, bazuj c na podziale ró nic pomi dzy maksimum a minimum oceny na przedziały odpowiadaj ce zastosowanej odwrotnie proporcjonalnie skali Likerta

5 Witold Chmielarz 39 Analiza metodyk porównania witryn internetowych na przykładzie bran y odzie owo-obuwniczej (im wi ksza odległo tym ni sza ocena). W wyniku przemno enia ustalonego wcze niej wektora preferencji globalnej (ocena istotno ci kryteriów) przez macierz preferencji wariantów wzgl dem ka dego z kryteriów uzyskano syntetyczn ocen ko cow wyboru serwisu internetowego w tej bran y oraz wyci gni to wnioski. 3. Analiza wyników i wnioski Zgodnie z zało on procedur ka dy z ekspertów uczestnicz cych w badaniu wypełnił dla ka dego serwisu tabel ocen uzgodnionych kryteriów wg zestandaryzowanej skali 0-1. Nast pnie wszystkie tabele przesłane przez ekspertów zostały zsumowane i wyci gni to redni z ich ocen ,88 8,83 14,38 14,13 13,71 13,58 13,50 13,41 12,67 12,67 12,54 12,46 12,17 12,13 11,54 10,92 10,71 16,38 17, Rysunek 1. Ranking u yteczno ci sklepów z odzie i obuwiem wg rednich ocen ekspertów Z prostego podsumowania rednich punktów oceny za najlepsz witryn sklepu w zakresie odzie y i obuwia uzna mo na e-lady.pl, które osi gn ły 17,83 punktu, co było rezultatem wypełnienia ponad 74% maksymalnie mo liwej ilo ci punktów. W rankingu money.pl witryna ta znalazła si dopiero na 7 pozycji. Na nast pnych miejscach znalazły si.rockmetalshop.pl (16,38 punktu i odpowiednio 68% oraz 3 miejsce w rankingu money.pl) oraz serwis (14,38 punktu, blisko 60% i 1 miejsce w rankingu money.pl). Ostatnie pozycje zajmuj - 6,88 punktu i 29%, 8 miejsce w rankingu money.pl, - 8,83 punktów, 37% oraz - 10,71 punktów i 45%. Wynika z tego, e przy stosowaniu tej metody opinie ekspertów ró niły si znacznie od opinii klientów wyra onej ilo ci odwiedzin i dokonaniem zakupów w powy szych sklepach. Zastanawiaj ca jest równie olbrzymia si gaj ca prawie 50 punktów procentowych rozbie no pomi -

6 40 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 dzy najlepszymi, a najgorszymi ocenami uzyskanymi w opinii ekspertów. I pomimo, e prawie 85% serwisów przekracza w opinii ekspertów 50% próg realizacji maksymalnej ilo ci mo liwych do osi gni cia punktów, to wynik ten musi niepokoi, poniewa oznacza de facto wyj tkowo niski stopie realizacji wymogów u ytkowników. Ranking punktowy sklepów z odzie i obuwiem przedstawiono na Rys. 1. Zakres asortymentu Liternictwo Nawigacja Wyszukiwanie Kolorystyka Podział witryny Rodzaj informacji Zdj cia lub filmy Tło Opis i cena produktu Informacje ekonomiczne Rodzaje płatno ci Łatwo dost pu do informacji Kontakt ze sprzedawc Koszty transportu Mo liwo wyboru Aktualno Katalog cen i usług Termin dostawy Nagrody Mapa witryny Opinie kupuj cych Linki Statystyki sprzeda y 17% 16% 22% 26% 38% 43% 43% 42% 63% 62% 60% 59% 58% 56% 53% 51% 74% 73% 70% 70% 68% 68% 67% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Rysunek 2. Ranking kryteriów oceny sklepów z odzie i obuwiem wg rednich ocen ekspertów Podobne rozbie no ci wyst puj w stopniu realizacji poszczególnych kryteriów. Pierwsze miejsca zajmuj kolejno: zakres i cena asortymentu (74%), liternictwo (73%) oraz nawigacja (70%). Na odwrotnym biegunie znajduj si : statystyki sprzeda y (16%), linki (17%) i opinie kupuj cych (22%). W ród najwy szych ocen najwi cej dotyczy grupy dotycz cej charakterystyki asortymentu, jego cen oraz mo liwo ci wyszukiwania (patrz. Rys. 2.).

7 Witold Chmielarz 41 Analiza metodyk porównania witryn internetowych na przykładzie bran y odzie owo-obuwniczej ,36 0,43 0,67 0,66 0,63 0,63 0,63 0,61 0,60 0,59 0,59 0,59 0,59 0,57 0,54 0,53 0,52 0,71 0,79 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Rys. 3. Ranking zmodyfikowanej u yteczno ci sklepów z odzie i obuwiem wg zmodyfikowanej metody AHP Ró nice pomi dzy opiniami ekspertów i klientów sugeruj subiektywizm ich ocen w trakcie waluacji poszczególnych witryn. Aby go zmniejszy zastosowano szacowanie preferencji poszczególnych kryteriów parami wg procedury zaproponowanej przez T.L.Satty ego. Uzyskan macierz podniesiono do kwadratu i zsumowano warto ci dla poszczególnych kryteriów. Nast pnie znormalizowano warto ci uzyskanego w ten sposób wektora preferencji odnosz c go do ogólnej warto ci podsumowanych kryteriów (preferencje globalne). Kolejnym krokiem stało si przemno- enie zbiorczej tabeli rednich ocen ekspertów na poziomie lokalnym. Globalizacja preferencji zmieniła nieco uzyskane wyniki. Dwa pierwsze miejsca si nie zmieniły, na trzeciej pozycji znalazł si natomiast sklep koszulki.com, uprzednio na czwartym miejscu. Uzyskano jednak w ten sposób kolejno ró n od tej, która wyst puje w rankingu money.pl. Podobnie niewielkie przesuni cia nast piły na miejscach najgorszych. wiadczy to o niewielkiej w tym przypadku wraz ze stosowaniem zmodyfikowanej metody tradycyjnej dalszej obiektywizacji uzyskanych wyników. Ranking ko cowy na poziomie globalnym ukazuje Rys. 3. Rezultaty osi gni te w wyniku powy szego badania wskazuj na ograniczon przydatno zmodyfikowanej metody tradycyjnej do obiektywizacji oceny u yteczno ci stron internetowych w porównaniu z u rednieniem wyników ocen ekspertów. Wydaje si, e mogło to by spowodowane uzyskanym w wyniku oblicze dokonanych na tabeli preferencji wyj tkowo wysokim wska nikiem zgodno ci.

8 42 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, ,00 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,00 0,02 0,04 0,03 0,00 0,00 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,14 0,15 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 Tradycyjna Saaty Rys. 4. Porównanie rankingu tradycyjnego i przeprowadzonego za pomoc metody AHP dla sklepów internetowych z odzie i obuwiem Natomiast zupełnie inne rezultaty osi gni to podczas zastosowania oryginalnej metodyki AHP. Zmieniła ona kolejno wyst powania witryn w rankingu tej bran y. Na pierwszej pozycji znalazł si sklep (uprzednio na trzeciej pozycji), na drugiej e-lady.pl (poprzednio dziewi ta), a na trzeciej koszulki.pl (uprzednio trzynasta). Podobnie zmieniła si kolejno w ko cówce rankingu. Spowodowane zostało to obiektywizacj rozpatrywania preferencji wariantów (tu poszczególnych serwisów) wobec tego samego kryterium, dodatkowo standaryzowanego wektorem preferencji globalnych. Metodyka ta lepiej uwzgl dnia preferencje wzgl dem poszczególnych par kryteriów okre lonych na poziomie globalnym likwiduj c i równowa no i po cz ci ograniczaj c subiektywizm ocen, udowadniaj c w ten sposób swoj przydatno w zastosowanej sytuacji. Ró nice pomi dzy wynikami metody tradycyjnej i AHP s bardziej widoczne na Rys. 4. Nale y przypuszcza, e serwisy które znalazły si na czele przedstawionych rankingów przoduj nie tylko w ilo ci odwiedzin, ale równie najbardziej odpowiadaj wyobra eniom i intuicjom ekspertów o tym jak powinna wygl da witryna internetowa dla tej bran y, co jest cenn wskazówk dla analityków i projektantów e-biznesu.

9 Witold Chmielarz 43 Analiza metodyk porównania witryn internetowych na przykładzie bran y odzie owo-obuwniczej Bibliografia na;sukces,62,0, html 3. Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, red. T. Trzaskalik, PWE, Warszawa, Rabij M.: Nie tak ró owo, w: Newsweek Polska, nr 15 z , str Saaty T.L.: How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process, European Journal of Operational Research, No 48, 1990, str. 9-26, T. L. Saaty: Fundamentals of The Analytic Network Process, ISHAP, 1999, 6. Saaty T.L: Fundamentals of the Analytic network process, ISAHP, Kobe, nr 8, 1999, APPLYING OF MONITORING DATA FOR COMMUNAL WATER NETWORK MANAGEMENT Summary The computer monitoring systems for water networks have been implemented in Polish waterworks in arising range in the last 10 years but their use there does not meet their potentialities. These systems are used currently as self-contained programs for collecting the data of water production and of water pressures in area pump works informing the water net operators about the general state of their object while could and should be used as elements of the water net management systems. Such an information system for management of communal water networks is presented in the paper. Keywords: communal water network management, computer decisions making systems, GIS, mathematical modeling of water network systems WITOLD CHMIELARZ Wydział Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego ul. Szturmowa 1/3; Warszawa

MIERNIKI OCENY U YTECZNO CI INDYWIDUALNEJ BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE W POŁOWIE 2008 ROKU

MIERNIKI OCENY U YTECZNO CI INDYWIDUALNEJ BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE W POŁOWIE 2008 ROKU MIERNIKI OCENY U YTECZNO CI INDYWIDUALNEJ BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE W POŁOWIE 2008 ROKU WITOLD CHMIELARZ Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OCENY WITRYN BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE

PROBLEMY OCENY WITRYN BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE PROBLEMY OCENY WITRYN BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE WITOLD CHMIELARZ Uniwersytet Warszawski Streszczenie Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY JAKO CI PORTALI INTERNETOWYCH

METODY OCENY JAKO CI PORTALI INTERNETOWYCH METODY OCENY JAKO CI PORTALI INTERNETOWYCH PAWEŁ ZIEMBA MATEUSZ PIWOWARSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Artykuł porusza problem oceny jako ci portali internetowych

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI Streszczenie Odpowiedni dobór systemu zarz dzania informacj o kliencie,

Bardziej szczegółowo

METODY ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ W OCENIE U YTECZNO CI SERWISÓW INTERNETOWYCH

METODY ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ W OCENIE U YTECZNO CI SERWISÓW INTERNETOWYCH METODY ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ W OCENIE U YTECZNO CI SERWISÓW INTERNETOWYCH LUIZA FABISIAK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WALDEMAR WOLSKI Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

MODEL OCENY GOTOWO CI INFORMACYJNEJ W SYSTEMACH KLASY SIK

MODEL OCENY GOTOWO CI INFORMACYJNEJ W SYSTEMACH KLASY SIK MODEL OCENY GOTOWO CI INFORMACYJNEJ W SYSTEMACH KLASY SIK JAROSŁAW W TRÓBSKI, MONIKA STOLARSKA Politechnika Szczeci ska Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest ocena gotowo ci informacyjnej w systemach

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0 MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0 JAROSŁAW W TRÓBSKI SYLWIA WOLANICKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule podj to problem budowy modelu oceny jako

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ GRZEGORZ DROZDOWSKI Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. MONIKA STOLARSKA Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE JAROSŁAW W TRÓBSKI, KRZYSZTOF MAŁECKI, AGNIESZKA KONYS Instytut Systemów Informatycznych Szczecin Streszczenie W artykule podj

Bardziej szczegółowo

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania,

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania, Próba analizy porównawczej funkcji modu ów logistycznych wybranych zintegrowanych systemów informatycznych zarz dzania Krystyna Johansson Zasadniczym celem niniejszej pracy jest identyfikacja kryteriów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY OCENY EFEKTÓW INWESTYCJI W IT

WYBRANE METODY OCENY EFEKTÓW INWESTYCJI W IT WYBRANE METODY OCENY EFEKTÓW INWESTYCJI W IT AGNIESZKA STUS Uniwersytet Łódzki Streszczenie Przez ostatnie lata wiele miejsca po wi cono w literaturze ocenie efektów inwestycji w IT. W pracy prezentuj

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJ CYCH PODEJMOWANIE DECYZJI Z ELEMENTAMI ZARZ DZANIA WIEDZ

ASPEKTY INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJ CYCH PODEJMOWANIE DECYZJI Z ELEMENTAMI ZARZ DZANIA WIEDZ ASPEKTY INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJ CYCH PODEJMOWANIE DECYZJI Z ELEMENTAMI ZARZ DZANIA WIEDZ WITOLD CHMIELARZ Wydział Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego Streszczenie Zasadniczym celem

Bardziej szczegółowo

METODA KLASYFIKACJI KLIENTÓW OPERATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ W ANALIZIE ZJAWISKA REZYGNACJI1

METODA KLASYFIKACJI KLIENTÓW OPERATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ W ANALIZIE ZJAWISKA REZYGNACJI1 METODA KLASYFIKACJI KLIENTÓW OPERATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ W ANALIZIE ZJAWISKA REZYGNACJI1 PIOTR SULIKOWSKI, RYSZARD BUDZI SKI Politechnika Szczeci ska Streszczenie Rezygnacja klientów stanowi powa ny

Bardziej szczegółowo

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH JAROSŁAW W TRÓBSKI, MONIKA STOLARSKA Politechnika Szczeci ska Streszczenie W artykule przedstawiono autorski modelu oceny jako

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE SPOSOBY WZROSTU MAŁYCH I REDNICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1

INNOWACYJNE SPOSOBY WZROSTU MAŁYCH I REDNICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1 INNOWACYJNE SPOSOBY WZROSTU MAŁYCH I REDNICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1 MAGDALENA BYCZKOWSKA ANNA KACZMAREK Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Streszczenie Dzi, przy niebagatelnym post pie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA NARZ DZI INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJ CYCH MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH

ANALIZA PORÓWNAWCZA NARZ DZI INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJ CYCH MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH ANALIZA PORÓWNAWCZA NARZ DZI INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJ CYCH MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH MARTA SZARAFI SKA Uniwersytet Szczeci ski JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ DZANIA SYSTEMEM EKSPLOATACJI NA PRZYKŁADZIE FORM PRODUKCYJNYCH DO WIBROPRASOWANIA PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ DZANIA SYSTEMEM EKSPLOATACJI NA PRZYKŁADZIE FORM PRODUKCYJNYCH DO WIBROPRASOWANIA PREFABRYKATÓW BETONOWYCH KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ DZANIA SYSTEMEM EKSPLOATACJI NA PRZYKŁADZIE FORM PRODUKCYJNYCH DO WIBROPRASOWANIA PREFABRYKATÓW BETONOWYCH MARIUSZ ÓŁTOWSKI, MAREK DOERING Streszczenie Komputerowe systemy

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE FUNKCJONALNE PRZEDSI WZI ROZWOJU SYSTEMÓW OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJ CYCH ZARZ DZANIE NA BAZIE UOGÓLNIONYCH DANYCH HISTORYCZNYCH

WYMIAROWANIE FUNKCJONALNE PRZEDSI WZI ROZWOJU SYSTEMÓW OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJ CYCH ZARZ DZANIE NA BAZIE UOGÓLNIONYCH DANYCH HISTORYCZNYCH WYMIAROWANIE FUNKCJONALNE PRZEDSI WZI ROZWOJU SYSTEMÓW OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJ CYCH ZARZ DZANIE NA BAZIE UOGÓLNIONYCH DANYCH HISTORYCZNYCH BEATA CZARNACKA-CHROBOT Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Streszczenie

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI KOMUNIKATÓW MARKETINGOWYCH W INTERNECIE

MONITOROWANIE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI KOMUNIKATÓW MARKETINGOWYCH W INTERNECIE MONITOROWANIE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI KOMUNIKATÓW MARKETINGOWYCH W INTERNECIE JAROSŁAW JANKOWSKI ANNA DOBRZY SKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

POMIAR ROZWOJU SPOŁECZE STWA INFORMACYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM MIERNIKÓW AGREGATOWYCH ANNA ŁATUSZYŃSKA

POMIAR ROZWOJU SPOŁECZE STWA INFORMACYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM MIERNIKÓW AGREGATOWYCH ANNA ŁATUSZYŃSKA POMIAR ROZWOJU SPOŁECZE STWA INFORMACYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM MIERNIKÓW AGREGATOWYCH ANNA ŁATUSZYŃSKA Streszczenie Pomiar rozwoju społecze stwa informacyjnego ze wzgl du na mnogo jego aspektów sprawia znaczne

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urz d Pracy w Białymstoku Podlaskie Obserwatorium Rynu Pracy i Prognoz Gospodarczych

Wojewódzki Urz d Pracy w Białymstoku Podlaskie Obserwatorium Rynu Pracy i Prognoz Gospodarczych Spis tre ci I. Koncepcja badania... 7 1.1 Uzasadnienie badania... 7 1.2 Cele badania... 8 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 8 1.4 Obszary badawcze... 9 II. Metodologia badania... 10

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: ocena efektywno ci ekonomicznej, finansowe metody dyskontowe, NPV, IRR, metoda ekonomiki informacji, SaaS, Software-as-a-Service

Słowa kluczowe: ocena efektywno ci ekonomicznej, finansowe metody dyskontowe, NPV, IRR, metoda ekonomiki informacji, SaaS, Software-as-a-Service ZASTOSOWANIE METODY EKONOMIKI INFORMACJI DO WERYFIKACJI WYNIKÓW OCENY EFEKTYWNO CI EKONOMICZNEJ WDRO ENIA MODELU SAAS U WYTWÓRCY OPROGRAMOWANIA DLA SEKTORA MSP MIROSŁAW DYCZKOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo