Analiza społecznych skutków restrukturyzacji Zakładów Górniczo Hutniczych Bolesław S.A. wraz z określeniem katalogu środków zaradczych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza społecznych skutków restrukturyzacji Zakładów Górniczo Hutniczych Bolesław S.A. wraz z określeniem katalogu środków zaradczych"

Transkrypt

1 Analiza społecznych skutków restrukturyzacji Zakładów Górniczo Hutniczych S.A. wraz z określeniem katalogu środków zaradczych Zamawiający: Miasto i Gmina Olkusz Ul. Rynek Olkusz Wykonawca: EU-Consult Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1, Gdańsk tel. (58) fax (58) Strona1

2 Spis treści 1. Przedstawienie metodologii badania Identyfikacja obszaru badawczego Metody i techniki badawcze Wywiad bezpośredni kwestionariuszowy (PAPI) z pracownikami ZGH Bolesław S.A., którzy zostaną objęci redukcją etatów związaną z likwidacją kopalni Olkusz Pomorzany Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) Opis aktualnej sytuacji analizowanego obszaru Czynniki demograficzne w kontekście społecznych skutków likwidacji kopalni Olkusz- Pomorzany dla powiatu olkuskiego ze szczególnym uwzględnieniem gmin partnerskich projektu Charakterystyka czynników demograficznych w powiecie olkuskim Potencjalny wpływ likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany na utrwalenie spadkowych trendów demograficznych Likwidacja kopalni Olkusz-Pomorzany a bezrobocie w powiecie olkuskim ze szczególnym uwzględnieniem gmin partnerskich projektu Stopa bezrobocia w powiecie olkuskim Wpływ likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany na bezrobocie Wpływ struktury zakładów pracy na terenie powiatu olkuskiego na bezrobocie Struktura Zakładów Górniczo-Hutniczych S.A. a rynek pracy Wykształcenie pracowników kopalni Olkusz-Pomorzany Dotychczasowy zakres wsparcia osób bezrobotnych na rynku pracy powiatu olkuskiego Negatywne społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia w kontekście redukcji etatów w kopalni Olkusz-Pomorzany Katalog środków zaradczych Szkolenia i doradztwo w segmencie kwalifikacji dodatkowych Możliwości rozwoju pracowników kopalni Olkusz-Pomorzany przez system szkoleń Możliwość wykorzystania źródeł finansowania zewnętrznego do rozwoju kompetencji pracowników Działania zmierzające do zapewnienia zatrudnienia w branży innej niż górnicza Przeniesienie wewnętrzne w ramach ZGH S.A Strona2

3 Współpraca z innymi przedsiębiorstwami Działania zmierzające do zapewnienia zatrudnienia w innych zakładach górniczych lub branżach pokrewnych Stworzenie instrumentów zachęcających do prowadzenia działalności gospodarczej Monitoring działań Zakończenie Spis rysunków Spis tabel WYKAZ OPRACOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ANALIZY ZAŁ. 1. SŁOWNIK POJĘĆ ZAŁ. 2. STRUKTURA PRACOWNIKÓW KOPALNI OLKUSZ POMORZANY ZAMIESZKUJĄCYCH GMINĘ OLKUSZ ZAŁ. 2. STRUKTURA PRACOWNIKÓW KOPALNI OLKUSZ POMORZANY ZAMIESZKUJĄCYCH GMINĘ BOLESŁAW ZAŁ. 3. STRUKTURA PRACOWNIKÓW KOPALNI OLKUSZ POMORZANY ZAMIESZKUJĄCYCH GMINĘ BUKOWNO ZAŁ. 4. STRUKTURA PRACOWNIKÓW KOPALNI OLKUSZ POMORZANY ZAMIESZKUJĄCYCH GMINĘ KLUCZE Strona3

4 1. Przedstawienie metodologii badania 1.1. Identyfikacja obszaru badawczego W roku 2016 rozpocznie się proces likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany, która jest częścią Zakładów Górniczo-Hutniczych S.A. - największego pracodawcy w regionie. W wyniku prowadzanych zmian zatrudnienie w perspektywie czasu stracą 1043 osoby, w tym 10 kobiet. Celem prowadzonego badania jest zdiagnozowanie oraz określenie szeroko rozumianego problemu społecznego związanego z likwidacją ZGH S.A., w tym jego zasięgu i skutków, oraz stworzenie strategii działania zapobiegającej negatywnym skutkom tego zjawiska. Ponadto należy wskazać podmioty wspierające, które mogą pomóc wykluczonym społecznie byłym górnikom oraz innym mieszkańcom z grupy ryzyka. Kolejnym aspektem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez inicjowanie, koordynowanie, realizowanie i monitorowanie działań interwencyjnych zmierzających do reintegracji społeczno-zawodowej byłych górników i członków ich rodzin. Ważne jest również podjęcie działań profilaktycznych i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu poprzez inicjowanie, koordynowanie, realizowanie i monitorowanie działań o charakterze powstrzymującym, kierowanych do osób z grupy ryzyka tj. górników oraz pracowników innych grup zawodowych zagrożonych utratą pracy w wyniku likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany, a także ich rodzin. Równie ważna jest charakterystyka skutków podjętych działań likwidacyjnych w skali regionu (ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Bolesław, Miasta Bukowno, Gminy Klucze i Gminy Olkusz). Ponadto, w wyniku prowadzonych działań, został stworzony katalog środków zaradczych możliwych do wykorzystania przez powyższe jednostki samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia negatywnych skutków, jakie za sobą pociągnie zaprzestanie działalności przez kopalnię Olkusz-Pomorzany. Strona4

5 Dokument został opracowany na podstawie analizy źródeł wtórnych, spotkania fokusowego i dwóch badań ankietowych pracowniczego badania ankietowego prowadzonego przez ZGH S.A. w ramach działań wewnętrznych, w którym wzięło udział 776 respondentów i dobrowolnego badania ankietowego, w którym wzięło udział 85 respondentów. Wyniki obu badań w znacznym stopniu się pokrywają Metody i techniki badawcze Wywiad bezpośredni kwestionariuszowy (PAPI) z pracownikami ZGH Bolesław S.A., którzy zostaną objęci redukcją etatów związaną z likwidacją kopalni Olkusz Pomorzany Badanie bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety jest najbardziej popularną techniką zbierania danych wśród metod ilościowych. Polega na gromadzeniu informacji przy pomocy standaryzowanego kwestionariusza ankiety. Pytania zawarte w kwestionariuszu są opracowane na podstawie problemów badawczych. Uzasadnienie zastosowania techniki badawczej: Badanie PAPI charakteryzuje się niskimi kosztami przeprowadzenia i dużą szybkością analizowania danych. Przyjęte rozwiązanie polegało na dystrybucji ankiet wśród pracowników kopalni Olkusz-Pomorzany przez ich bezpośrednich przełożonych z prośbą o pozostawienie wypełnionego formularza w urnie dostępnej na terenie Zakładów. Gwarantowało to pełną anonimowość udziału. Populacja badania: pracownicy ZGH S.A. objęci redukcją etatów w wyniku planowanej likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany. Liczebność próby: Wykonawca starał się dotrzeć do wszystkich pracowników ZGH S.A. zagrożonych utratą pracy tj osób. Ankieta została rozdystrybuowana zgodnie ze standardami panującymi w ZGH S.A. Ze względu na charakter prowadzonych Strona5

6 badań Wykonawca nie był w stanie wskazać przewidywanej wielkości próby. W badaniu wzięło udział 85 osób. Dobór próby: celowy Ankietą zostali objęci wskazani przez ZGH S.A. pracownicy, którzy wykonują czynności górnicze i są zagrożeni redukcją etatów w wyniku likwidacji działalności kopalni Olkusz-Pomorzany Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) FGI to ustrukturalizowana i moderowana dyskusja kilku osób, zogniskowana na wybranym zagadnieniu. Prowadzona jest według scenariusza, który określa konkretny cel rozmowy i wytyczne dla moderatora o tym jak prowadzić dyskusję. W celu realizacji tematu badania, po przeprowadzeniu badania PAPI i dokonaniu wstępnej analizy danych, do udziału w dyskusji na temat możliwości przedsięwzięcia działań zaradczych zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek zainteresowanych tematem badania. Badana grupa: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Olkuszu, Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Urzędu Miasta Bukowno, Urzędu Gminy Bolesław, Urzędu Gminy Klucze, Zakładów Górniczo Hutniczych S.A., Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu. Dobór próby: celowy - wybrane zostały osoby, których wiedza i opinie były niezbędne z punktu widzenia celów badania. Uzasadnienie zastosowania techniki badawczej: Zaletą FGI jest łączenie elementów zwykłego wywiadu z metodami warsztatowymi o charakterze konsultacyjnym. Pozwala to na uzyskanie bardzo dużej ilości informacji w krótkim czasie poprzez wykorzystanie dynamiki grupowej. Konstruktywna dyskusja i samoaktywizacja rozmówców pozwalają poznać wiele punktów widzenia na dany problem oraz uzyskać syntetyczne wnioski. Funkcją badania FGI w ramach stworzonej analizy było uzyskanie Strona6

7 pogłębionych informacji od osób, których wiedza i opinie są cenne z punktu widzenia celów badania. Spotkanie, by miało najwyższy wymiar merytoryczny, zostało zorganizowane po przedstawieniu uczestnikom wstępnej wersji raportu. Na podstawie zebranych wcześniej danych zostały wspólnie wypracowane metody zapobiegania skutkom likwidacji kopalni Olkusz Pomorzany, w tym: określenie kierunków przewidywanych działań, gminnych polityk społecznych, wskazanie instrumentów i instytucji/podmiotów łagodzenia, ograniczania i usuwania skutków bezrobocia oraz określenie wskaźników realizacji dla proponowanych rozwiązań. 2. Opis aktualnej sytuacji analizowanego obszaru Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego objęte partnerstwem i wchodzące w skład obszaru funkcjonalnego, położone są w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, w centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pomiędzy dwoma wielkimi aglomeracjami: Śląską i Krakowską. Przedmiotowy obszar ma podłoże historyczne, gospodarcze, funkcjonalne, przestrzenne oraz administracyjne. Połączony jest oddziaływaniem górnictwa rud cynku i ołowiu, wspólną komunikacją miejską, a także wspólną obsługą w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków przez przedsiębiorstwo, którego udziałowcami są wszystkie cztery Gminy. Wszystkie gminy wchodzą w skład jednego powiatu powiatu olkuskiego, który obejmuje swym zasięgiem: Bukowno (gmina miejska), Olkusz i Wolbrom (gminy miejskowiejskie) Bolesław, Klucze i Trzyciąż (gminy wiejskie), a także miasta: Bukowno, Olkusz i Wolbrom. Siedzibą powiatu jest Miasto i Gmina Olkusz, gdzie koncentrują się usługi publiczne, administracyjne i edukacyjne na poziomie ponadpodstawowym. Od roku 1996 trwa proces likwidacji górnictwa rud cynkowo-ołowiowych w rejonie olkuskim. W wyniku wyczerpania złoża w roku 1996 zamknięto kopalnię, a w roku 2001 zakończono likwidację kopalni Olkusz. Strona7

8 Pomimo obserwowanego od lat, w wyniku prowadzonych robót poszukiwawczych w partiach dziewiczych, przyrostu zasobów złoża Pomorzany, własna baza surowcowa gwarantuje eksploatację zasobów do 2016 roku, po czym nastąpi 2 letni proces likwidacji działalności górniczej. Likwidacja zakładu górniczego po 2016 roku wywoła szereg określonych skutków. Do najistotniejszych problemów polikwidacyjnych należy zaliczyć: zaopatrzenie mieszkańców regionu olkuskiego w wodę pitną w związku z zaprzestaniem odwadniania górotworu i pompowaniem pitnych wód kopalnianych, które obecnie stanowią źródło zaopatrzenia w wodę rejonu olkuskiego przez spółkę komunalną PWiK Sp. z o.o. ewentualne podtopienia na obszarach znajdujących się w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni, wzrost bezrobocia. Do świadomości lokalnej społeczności coraz mocniej docierają omówione powyżej zagrożenia, skutkujące istotnymi zmianami w jakości życia (wzrostem bezrobocia w najbliższym otoczeniu, wzrostem cen wody pitnej bądź kłopotami w zaopatrzenie w nią, lokalnymi podtopieniami) Czynniki demograficzne w kontekście społecznych skutków likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany dla powiatu olkuskiego ze szczególnym uwzględnieniem gmin partnerskich projektu Charakterystyka czynników demograficznych w powiecie olkuskim Liczba mieszkańców powiatu olkuskiego oscyluje wokół 114 tys. i od 2010 r. obserwuje się jej ciągły spadek. W roku 2010 liczba mieszkańców była największa i wynosiła osób. Do roku 2013 włącznie odnotowano zmniejszenie się populacji o 849 osób. 1 Materiały udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu Lidera Projektu Strona8

9 Rysunek 1 Liczba osób zamieszkujących powiat olkuski w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny W miastach zlokalizowanych w powiecie olkuskim obserwuje się stały spadek liczby mieszkańców, poza latami 2009/2010, w których odnotowano niewielki wzrost, co obrazuje rysunek 2. W miastach żyje ok. 50% populacji powiatu olkuskiego. W roku 2013 było to łącznie osób, z czego mieszkało w mieście Olkusz 2.Największą pod względem liczebności gminą jest gmina wiejsko miejska Olkusz, którą zamieszkuje osób 3. Drugą pod względem wielkości gminą jest Bukowno liczące osób 4, zaś trzecią Bolesław, który liczył w 2013 r mieszkańców 5. 2 Dane udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu [stan na: r.] 3 Dane zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu [stan na: ] 4 Dane udostępnione przez Urząd Miejski w Bukownie[stan na: r.] 5 Dane udostępnione przez Urząd Gminy Bolesław[stan na: r.] Strona9

10 Rysunek 2 Liczba osób zamieszkujących miasta w powiecie olkuskim w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny Na obszarach wiejskich w 2013 roku żyło osób. Liczba mieszkańców tych terenów rośnie, co jest zgodne z obecnie panującymi ogólnopolskimi trendami przeprowadzek na peryferia. Rysunek 3 Liczba osób zamieszkujących wsie w powiecie olkuskim w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny Strona10

11 Jedną z przyczyn niekorzystnej tendencji spadku ludności w skali powiatu jest przeważająco ujemny (od 2000 do 2013 roku) przyrost naturalny, co obrazuje poniższa tabela. Liczba zgonów w badanym okresie przewyższała liczbę urodzeń o 716. Najniższe wartości przyrostu naturalnego odnotowano w latach oraz w roku 2013, który był pod tym względem rokiem rekordowym. Ujemnym przyrostem naturalnym za lata cechowały się gminy Bukowno (-357), Bolesław (-405) i Klucze(-240). Na obszarze miejskim Olkusza w tym okresie odnotowano dodatni przyrost naturalny o wartości 790, zaś na obszarze wiejskim 81. Tendencja ta wydaje się być naturalna ze względu na fakt, że Olkusz jest regionalnym centrum. Mężczyźni są grupą cechującą się wyższym ujemnym przyrostem naturalnym niż kobiety. W powiecie olkuskim w 2013 r. ich liczba zmniejszyła się o 118, zaś kobiet (w tym samym okresie) o 53. Tabela 1 Przyrost naturalny w powiecie olkuskim i gminach partnerach projektu Przyrost naturalny Jednostka terytorialna ogółem Powiat olkuski Bukowno Bolesław Klucze Olkusz Olkusz - miasto Olkusz - obszar wiejski Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Ujemny przyrost naturalny w perspektywie czasu może prowadzić do zmiany struktury społeczeństwa na starzejące się, a w konsekwencji znacząco zmniejszyć populację powiatu. Saldo migracji w powiecie olkuskim w latach cechowało się wartościami ujemnymi w całym badanym okresie. Łącznie liczba wymeldowanych w tym czasie osób była wyższa o niż osób zameldowanych. Ujemna tendencja wpływa na znaczący spadek liczby mieszkańców miasta Olkusz (o osób). Minusowym saldem migracji cechowała się również gmina Bukowno (-90 osób). Gminy Klucze i Bolesław oraz obszar wiejski Olkusza odnotowały dodatnie saldo migracji o wartościach (odpowiednio): 357 osób, 462 osób, 611 osób. Należy Strona11

12 zauważyć, że w obu gminach umiejscowione są dwa duże zakłady pracy: ZGH S.A. i fabryka wyrobów papierowych stworzona na potrzeby Kimberly-Clark, a przejęta w 2013 r. przez fundusz inwestycyjny AVALLON MBO II 6. Tabela 2 Saldo migracji w powiecie olkuskim i gminach partnerach projektu saldo migracji Jednostka terytorialna ogółem osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba Powiat olkuski Bukowno Bolesław Klucze Olkusz Olkusz - miasto Olkusz - obszar wiejski Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Liczba migracji liczona jest na podstawie liczby wymeldowań i zameldowań, co oznacza, że faktycznie ruch ten jest najprawdopodobniej większy, ponieważ część osób młodych pozostaje zameldowana u rodziców, gdy w rzeczywistości przebywa w innym miejscu. Powyższej opisane tendencje mają swoje odzwierciedlenie w spadku populacji ogółem. Struktura demograficzna ludności ma istotny wpływ na rynek pracy. Stale malejąca liczba ludności, zarówno w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego, jak i migracji, stanowi czynnik negatywny z perspektywy napływu nowych inwestycji. Likwidacja kopalni Olkusz-Pomorzany może prowadzić do nasilenia się tego niekorzystnego zjawiska w przyszłości w wyniku emigracji górników i ich rodzin. Prognoza populacji ludności w powiecie olkuskim do roku 2020 (z wykorzystaniem Modelu Holta-Wintersa z trendem multiplikatywnym i sezonowością multiplikatywną) kształtuje się następująco: 6 Oficjalna strona internetowa Gminy Klucze: Strona12

13 Rysunek 4 Prognoza populacji ludności w powiecie olkuskim do roku 2020 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego W 2020 r. liczba ludności powiatu olkuskiego osiągnie najniższy od 2005 r. poziom oscylujący wokół 113,5 tys. osób. Likwidacja kopalni Olkusz-Pomorzany w 2018 r. może przyspieszyć i nasilić to zjawisko. Struktura populacji powiatu olkuskiego pod kątem podziału na osoby w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym (między 18 a 65 rokiem życia dla mężczyzn i między 18 a 60 rokiem życia dla kobiet) i poprodukcyjnym (powyżej 66 roku życia dla mężczyzn i powyżej 61 roku życia dla kobiet) kształtuje się następująco: Strona13

14 Tabela 3 Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w powiecie olkuskim i poszczególnych gminach w wieku w wieku w wieku Jednostka terytorialna przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym osoba osoba osoba Powiat olkuski Bukowno Bolesław Klucze Olkusz Olkusz - miasto Olkusz - obszar wiejski Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Osoby w wieku produkcyjnym stanowią ok. 63% mieszkańców powiatu olkuskiego, z kolei w wieku przedprodukcyjnym 17%, a w wieku poprodukcyjnym 20%. Najwięcej osób w wieku przedprodukcyjnym (jako odsetek lokalnej populacji) odnotowano w 2013 r. na obszarach wiejskich Olkusza (stanowiły one 18,32% odsetka ludności ogółem), zaś najmniejszy w Gminie Bukowno (14,88%). Największy odsetek osób w wieku produkcyjnym w 2013 r. był na obszarze miejskim Olkusza 65,4% populacji miasta, zaś najmniejszy w Gminie Bolesław (62,26%). Najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym odnotowano w Gminie Bukowno (21,12%), zaś najmniej na terenie miasta Olkusz (18,52%). Przed rozwojem niekorzystnych tendencji już w 2012 r. ostrzegał raport Charakterystyka zasobów pracy Małopolski. Powiat olkuski zrealizowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Wskazuje się w nim, że wyjątkowo niekorzystna dla przyszłości społeczeństwa jest mniejsza liczba osób w wieku przedprodukcyjnym od liczby osób w wieku poprodukcyjnym 7. Obecnie w Powiecie Olkuskim na osobę w wieku produkcyjnym przypada ok. 0,3 osoby w wieku poprodukcyjnym, jednak w perspektywie czasu odsetek ten będzie rósł ze względu na zbyt małą liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym. 7 Charakterystyka zasobów pracy Małopolski. Powiat olkuski Raport Instytutu Rozwoju Miast na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Kraków 2012, s. 7 Strona14

15 Dzieląc pracowników w wieku produkcyjnym na mobilnych (17 44 lata) i niemobilnych (45 65 lat), struktura ta wygląda następująco: Tabela 4 Liczba osób w wieku produkcyjnym mobilnym i niemobilnym w powiecie olkuskim i poszczególnych gminach Jednostka terytorialna w wieku produkcyjnym mobilnym w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba osoba Powiat olkuski Bukowno Bolesław Klucze Olkusz Olkusz - miasto Olkusz - obszar wiejski Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Wśród pracowników mobilnych powiatu olkuskiego w 2013 r. było mężczyzn i kobiet. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia ewentualnych skłonności do emigracji, a tym samym przyspieszenia procesu starzenia się lokalnego społeczeństwa Potencjalny wpływ likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany na utrwalenie spadkowych trendów demograficznych Wszyscy pracownicy kopalni Olkusz-Pomorzany będącej częścią Zakładów Górniczo- Hutniczych S.A zaliczają się do kategorii osób w wieku produkcyjnym. Wśród pracowników 28% (293 osoby) to osoby w wieku lat. Łącznie 328 pracowników (31% populacji) to osoby w wieku lata. Pracowników w tym przedziale wiekowym traktuje się jako mobilnych, czyli skłonnych do zmiany miejsca zamieszkania w wyniku zmiany pracy. Strona15

16 Oznacza to, że w perspektywie z powiatu olkuskiego i okolic w najgorszym przypadku może wyjechać ponad 600 osób, nie biorąc pod uwagę ich statusu rodzinnego. W powiecie olkuskim w 2013 r. było osób w wieku produkcyjnym mobilnym, pracownicy kopalni Olkusz- Pomorzany stanowią ok. 1,5% tej populacji, z kolei biorąc pod uwagę samych mężczyzn 2,73%. Ujemne i rosnące saldo migracji, świadczące o większej liczbie wymeldowań niż zameldowań, może dowodzić tego, że ludność powiatu olkuskiego cechuje się mobilnością. Pracownicy w wieku stanowią 34,8% pracowników ogółem i jest ich łączenie 363. Z kolei powyżej 55 roku życia było 59 pracowników (5,7%). Biorąc pod uwagę, że w powiecie olkuskim w 2013 r. było łącznie osób w tym wieku, pracownicy kopalni będącej własnością ZGH S.A. stanowią 1,5% populacji. Wśród osób w wieku produkcyjnym niemobilnym w powiecie olkuskim w 2013 r. mężczyzn było W stosunku do tej grupy, pracownicy kopalni Olkusz-Pomorzany stanowią 2,67% osób. W badaniu ankietowym prowadzonym na potrzeby projektu, w którym wzięło udział 85 osób, struktura wieku respondentów była następująca: Rysunek 5 Struktura wieku osób biorących udział w badaniu Źródło: opracowanie własne Strona16

17 Udział w badaniu wzięły 3 kobiety i 82 mężczyzn. Wśród respondentów przeważały osoby pozostające w związkach małżeńskich, które stanowiły 82% badanej populacji. 11% badanych zadeklarowało pozostawanie w związku partnerskim. Przeciętne gospodarstwo domowe badanych liczy 4 osoby taka odpowiedź pojawiła się w 40% przypadków. W 28% liczba osób wspólnie zamieszkujących wynosiła 3, zaś w 17% - 5 osób. 11% ankietowanych prowadzi dwuosobowe gospodarstwa domowe. Pozostali nie udzielili odpowiedzi. Badani posiadają zazwyczaj dwoje dzieci odpowiedzi takiej udzieliło 40% z nich. 33% posiada jedno dziecko, zaś 19% nie ma dzieci w ogóle. 6% posiada troje dzieci. Pozostali nie udzielili odpowiedzi. W przeciętnym gospodarstwie domowym pracują 2 osoby odpowiedzi takiej udzieliło 55% badanych, zaś w 31% zatrudniona jest jedynie jedna osoba. U 6% ankietowanych pracują trzy osoby, a w 4% przypadków 4. Pozostali nie udzieli odpowiedzi. Szacowany dochód netto na członka rodziny pośród badanych przeciętnie wynosił od 501 do 2000 zł, przy czym w przedziale zł netto mieściło się 22% ankietowanych, w przedziale zł netto znajdowało się 26% respondentów, a w przedziale zł netto 21%. Poniżej 500 zł netto na osobę zarabiało 5% badanych. Pozostali osiągali przychody netto na członka rodziny powyżej 2001 zł. 26% badanych górników wskazało, że są jedynymi żywicielami rodziny, co jest adekwatne do odpowiedzi udzielonych na pytanie o liczbę pracujących osób w gospodarstwie domowym, gdzie jedynie 31% wskazało, że zatrudniona jest tylko jedna osoba. W 59% przypadków budżet rodziny zależny jest od pensji uzyskiwanej w kopalni Olkusz-Pomorzany - pomimo że inni członkowie rodziny pracują, ich pensja nie ma znaczącego udziału w finansach gospodarstwa domowego. W 6% wypłata górnicza równa jest ze środkami otrzymywanymi przez inne osoby pracujące w gospodarstwie domowym, zaś w 7% - dochody pracownika kopalni są niższe niż inne dochody rodziny. Pozostałe osoby nie udzieliły odpowiedzi na pytanie. Pracownicy likwidowanej kopalni, ze względu na pracę pod ziemią, mają dodatkowe przywileje emerytalne. Emerytura górnicza przysługuje pracownikom, którzy spełniają następujące warunki: ukończyli 55 lat, mają okres pracy górniczej wynoszący łącznie 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym min. 10 lat pracy górniczej określonej w Ustawie oraz nie przystąpili Strona17

18 do otwartego funduszu emerytalnego lub złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na rzecz budżetu państwa. Wiek emerytalny, który jest wymagany od pracowników ubiegających się o emeryturę górniczą i mających staż w pracy górniczej i równorzędnej min. 20 lat dla kobiet bądź mężczyzn mających min. 25 lat, w tym minimum 15 lat pracy górniczej, wynosi 50 lat. Ustawodawca ściśle definiuje pojęcie pracy górniczej. Okresy pracy górniczej uwzględnia się jedynie, jeżeli działania były podejmowane w wymiarze co najmniej połowy etatu. Prawo do emerytury górniczej przysługuje także osobom, które wykonywały pracę górniczą pod ziemią stale przez okres 25 lat w pełnym wymiarze godzin. W takim przypadku nie uwzględnia się wieku i zajmowanego stanowiska, o ile pracownik nie korzystał bądź zrezygnował z korzystania z usług otwartego funduszu emerytalnego 8. Zgodnie z art. 50c Ustawy praca górnicza jest to zatrudnienie pod ziemią w kopalniach węgla, rud, kruszców, surowców ogniotrwałych, glin szlachetnych, kaolinów, magnezytów, gipsu, anhydrytu, soli kamiennej i potasowej, fosforytów oraz barytu. Pracą górniczą jest również praca pod ziemią i przy głębieniu szybów w przedsiębiorstwach budowy kopalń wymienionych powyżej oraz pod ziemią w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących dla tych kopalń roboty górnicze lub działania przy budowie szybów. Zalicza się do niej również wykonywanie zadań pod ziemią w ramach przedsiębiorstw montażowych lub przedsiębiorstw maszyn górniczych, zakładach naprawczych i innych podmiotach wykonujących działania związane z podziemnymi robotami budowlano montażowymi, naprawą i wdrażaniem maszyn na rzecz wymienionych kopalni, przy czym pracownikom tego typu przedsiębiorstw za pracę górniczą uznawane są jedynie te miesiące, w których co najmniej połowę dniówek roboczych przepracowali pod ziemią. Inne czynności wykonywane pod ziemią i zaliczane do pracy górniczej to m.in.: praca w drużynach ratowniczych, na stanowiskach maszynistów wyciągowych i sygnalistów, w dozorze ruchu i kierownictwie ruchu kopalń, na stanowiskach 8 Art. 50 a b i d-f Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r. Strona18

19 instruktorów zawodu w górniczych polach szkoleniowych i kopalniach siarki oraz węgla brunatnego 9. Nabyte uprawnienia najprawdopodobniej nie będą miały wpływu na kształtowanie się strony podażowej rynku pracy po likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany dzięki nim osoby te nie staną się bezrobotne. Obecnie w kopalni zatrudnionych jest 66 osób pobierających świadczenia emerytalne. Do 2018 r. uprawnienia takie nabędą kolejne 364 osoby. Liczebności grup, które będą mogły przejść na emeryturę w kolejnych latach, obrazuje poniższa tabela. Tabela 5 Liczba pracowników kopalni Olkusz-Pomorzany, którzy otrzymują bądź uzyskają uprawienia emerytalne do roku 2018 Otrzyma/ło uprawnienia emerytalne Pobiera świadczenie emerytalne Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez ZGH S.A. Powyższą strukturę należy uwzględnić przy tworzeniu środków zaradczych. Jeżeli osoby te podejmą decyzję o skorzystaniu z przysługujących im świadczeń i odejściu z pracy przed likwidacją kopalni, będzie to się wiązało z zatrudnianiem na ich miejsce nowych pracowników. Z jednej strony oznacza to poniesienie dodatkowych nakładów szkoleniowych, z drugiej przygotowanie kolejnych osób do pracy w zawodzie, który najprawdopodobniej nie przyniesie im w perspektywie kolejnych lat zatrudnienia w powiecie olkuskim ze względu na zbyt małe doświadczenie i brak uprawnień, czego konsekwencją może być przeprowadzka do innego obszaru jeżeli będą chcieli wykorzystać zdobyte doświadczenie. Należy zastanowić się, w jaki sposób można zatrzymać pracowników posiadających uprawnienia emerytalne aż do zakończenia procesu likwidacji, czyli do 2016 roku i na czas ewentualnego wydłużenia eksploatacji o maksymalnie półtora roku. 9 Art. 50 c Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r. Strona19

20 W ankiecie prowadzonej przez S.A. w czerwcu 2014 r., w której udział wzięło 776 pracowników kopalni Olkusz-Pomorzany, 167 górników zatrudnionych na pełen etat zadeklarowało zainteresowanie kontynuacją zatrudnienia w kopalni w okresie od nabycia prawa do emerytury do dnia zakończenia eksploatacji złóż. Spośród nich 135 zadeklarowało możliwość dalszego zatrudnienia na podstawie obowiązującej umowy, zaś 81 na podstawie podpisania nowego porozumienia z wymiarem czasu pracy w wymiarze pełnego etatu. Pracą w niepełnym wymiarze czasu zainteresowanych jest 57 osób. Pośród nich jedynie 11 pracowników wyklucza możliwość dalszego wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasowym. Łącznie 174 osoby zamierzają kontynuować zatrudnienie, jeżeli czas pracy kopalni zostanie wydłużony o pół do półtora roku. Spośród badanych, 61 osób stwierdziło, że nie zamierza kontynuować pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Biorąc po uwagę adresy zameldowania pracowników kopalni Olkusz-Pomorzany, największa liczba osób mieszka w Olkuszu wynosi ona 360. Stanowi to 0,72% całej populacji miasta Olkusz i przyległych terenów wiejskich i 1,1% osób w wieku produkcyjnym na tym obszarze. Drugą co do wielkości gminą, w której zameldowani są pracownicy ZGH S.A. jest Gmina Bolesław. Mieszka w niej 166 górników, co stanowi 2,1% lokalnej populacji. Z Gminy Bukowno pochodzi 160 pracowników kopalni, czyli 1,5% miejscowej ludności. W Gminie Klucze zameldowanych było 106 pracowników, co stanowiło łącznie 0,6% populacji gminy. 251 pracowników wskazało miejsce zamieszkania inne niż gminy partnerskie. Powyżej przedstawione wartości procentowe, biorąc pod uwagę fakt, że dotyczą tylko i wyłącznie jednego z zakładów funkcjonujących na obszarze ZGH S.A. są relatywnie wysokie. Tabela nr 6 przedstawia strukturę pracowników kopalni Olkusz-Pomorzany pod względem liczebności osób zameldowanych w wyszczególnionych miejscach oraz odsetka, który liczba ta stanowi w stosunku do wszystkich zatrudnionych górników. Strona20

21 Tabela 6 Struktura pracowników kopalni Olkusz-Pomorzany pod względem zameldowania Gmina zameldowania liczba osób zameldowanych odsetek osób zameldowanych Bolesław % Bukowno % Klucze % Olkusz % inne % suma % Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez S.A. Tendencja spadkowa dotycząca liczby osób zamieszkujących powiat olkuski może mieć w przyszłości negatywy wpływ na sytuację demograficzną regionu. Dodatkowo, jeżeli osoby będące w wieku mobilnym, które utracą w 2018 r. pracę w kopalni Olkusz-Pomorzany, zdecydują się na wyjazd z powiatu olkuskiego, wzrośnie ryzyko utrwalenia niekorzystnej tendencji w czasie, a tym samym zwiększenie wskaźnika salda migracji. Dlatego też niezwykle istotne jest spojrzenie na kwestię restrukturyzacji Zakładów Górniczo Hutniczych S.A. nie tylko poprzez pryzmat rynku pracy, ale także problem starzenia się społeczeństwa. Zmniejszenie się liczby rodzin zakładanych przez osoby w wieku produkcyjnym w perspektywie czasu przekłada się na redukcję etatów w branży oświatowej oraz wzrost liczby osób pobierających świadczenia i nieprzyczyniających się tym samym do rozwoju lokalnej gospodarki. Siła nabywcza osób utrzymujących się z różnego typu zasiłków jest mniejsza, co może spowodować zmiany w strukturze lokalnej gospodarki. Prognozuje się, że w latach współczynnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym) ma się zwiększyć z 24,8 do 43,7, czyli blisko dwukrotnie 10. W powiecie olkuskim już w 2013 r. kształtował się on na poziomie 54, Sukcesywny wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego odzwierciedla 10 A. Dragan, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki. Opracowanie tematyczne OT-601, Kancelaria Senatu, kwiecień 2011, s Materiały publikowane na oficjalnej stornie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie [stan na r.] Strona21

22 zmiany jakie obserwujemy w kraju i jakie będą nasilać się w przyszłości. Wzrost liczby osób starszych przypadających na osoby pracujące wynika z postępującego procesu starzenia się społeczeństwa. Jednocześnie występuje niewielkie zróżnicowanie między poszczególnymi gminami. Rozstęp tj. różnica między najwyższą wartością odnotowaną w badanym obszarze jest równy 6: wartość najmniejszą odnotowano w Gminie Olkusz (54,60), a najwyższą w Gminie Bolesław (60,60) 12. Rysunek 6 Analiza zróżnicowania wskaźnika obciążenia demograficznego w powiecie olkuskim w 2013 r. Źródło: Oficjalna storna internetowa ROPS w Krakowie Likwidacja znaczących zasobów miejsc pracy w mniejszych miejscowościach, które w skali ogólnopolskiej cechują się szybszym rozwojem zjawiska starzenia się ludności i większą emigracją ludzi młodych niż duże ośrodki miejskie, przyspiesza ten proces. Zjawisko starzenia się społeczeństwa i powodowana tym potencjalna zmiana w strukturze lokalnej gospodarki mogą mieć negatywy wpływ na budżet lokalny, wynikający ze zmniejszenia wpływów z podatku CIT i PIT. Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym obniża także atrakcyjność inwestycyjną regionu, ponieważ podnosi ryzyko trudności ze znalezieniem zasobów ludzkich adekwatnych do 12 Materiały publikowane na oficjalnej stornie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie [stan na r.] Strona22

23 potrzeb potencjalnego inwestora. Czynnik ten, według prognoz Komisji Europejskiej, wpływa na obniżenie tempa wzrostu gospodarczego wzrost PKB jest odwrotnie proporcjonalny do wskaźnika obciążenia demograficznego 13. Według prognoz w 2055 r. wzrost PKB poniżej 0,5%, zaś wskaźnik obciążenia wzrośnie w tym czasie o blisko 90% 14. spadnie Biorąc pod uwagę opisany wcześniej wskaźnik salda migracji, potencjalny wpływ na jego podwyższenie w wyniku zamknięcia kopalni Olkusz-Pomorzany jest znaczny. W prowadzonym wśród pracowników badaniu ankietowym wzięło udział 85 respondentów, w tym 3 kobiety. Aż 63% z nich (53 osoby) rozważa wyjazd zarobkowy po zamknięciu kopalni Olkusz-Pomorzany, a jedynie 24% (20 osób) wyklucza taką możliwość. 19% badanych (10 osób) planuje wyjechać od razu łącznie z całą rodziną, zaś 21% (11 osób) oczekuje, że rodzina do nich dołączy, kiedy ich życie w innym miejscu się ustabilizuje. 41% respondentów planuje wyjechać samodzielnie, zostawiając rodzinę na miejscu. 19% jeszcze nie zadecydowało, w jakiej formie mógłby odbyć się wyjazd. Poniższy wykres przedstawia liczbę osób, które planują migrację związaną z likwidacją kopalni Olkusz-Pomorzany w podziale na kierunek migracji. Rysunek 7 Liczba osób, która planuje emigrację w związku z likwidacją kopalni Olkusz-Pomorzany w podziale na typ wyjazdu Źródło: Opracowanie własne 13 The 2012 Ageing Report Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States ( ), s Raport: Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek, s. 8 Strona23

24 Wszyscy ankietowani, którzy rozważają migrację, posiadają rodziny. 79% z nich pozostaje w związku małżeńskim, zaś 15% - w związkach nieformalnych. Pozostałe osoby samotnie wychowują dziecko lub są rozwodnikami. U 45% gospodarstwo domowe składa się z 4 osób, u 21% - z 3 osób, u 21% - z 5 osób, zaś u 11% z dwóch osób. W 2% gospodarstw jest powyżej 5 członków. 45% badanych rodzin ma dwoje dzieci, 30% - jedno dziecko, a 6% - troje. 19% badanych zainteresowanych migracją nie ma dzieci. Osób, które w wyniku likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany mogą być zainteresowane lub zmuszone do wyjazdu zważywszy na liczebność rodzin w badanej populacji jest 203. Biorąc pod uwagę kierunek migracji, 53% badanych wskazało, że potencjalnym miejscem przeprowadzki jest inne województwo. 30% uważa, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzka do innego kraju w Unii Europejskiej, zaś 25% - wyprowadzenie się poza granice UE. 28% ankietowanych rozważa wyjazd do innej miejscowości ulokowanej w obrębie województwa małopolskiego. 25% ankietowanych nie zdecydowało jeszcze o kierunku możliwej migracji. W pytaniu odpowiedzi były zaznaczane wielokrotnie. Poniższy wykres przedstawia liczbę badanych, która wskazała poszczególne kierunki migracji. Rysunek 8 Liczba osób, które planują emigrację w związku z likwidacją kopalni Olkusz-Pomorzany w podziale na kierunek emigracji Źródło: Opracowanie własne Strona24

25 Wśród osób planujących wyjazd przekonanie, że umożliwi to kontynuowanie pracy w zawodzie wyraża 58% badanych (30 osób). 6% (3 pracowników kopalni Olkusz-Pomorzany ) uważa, że nie będzie miało możliwości wykonywać dalej działań górniczych, a 36% (19 osób) nie ma na ten temat jeszcze wyrobionej opinii. Osoby te mają zróżnicowane wykształcenie, poniekąd odzwierciedlające strukturę całej populacji dominuje wykształcenie średnie techniczne i zawodowe. Należy zauważyć, że do wyjazdu skłonny jest duży odsetek osób z wykształceniem specjalistycznym (wyższym, średnim bądź zawodowym): 30% ankietowanych ma wykształcenie średnie techniczne, 25% - wyższe magisterskie, a 21% - zasadnicze zawodowe. Inne grupy są znacznie mniej liczne: 8% stanowią osoby z wykształceniem inżynierskim, 6% - z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, 8% - z wyższym licencjackim. 4% respondentów odmówiło odpowiedzi. Spełnione zostało również założenie o mobilności pracowników do 44 roku życia grupa ta stanowi 83% chętnych do wyjazdu. Liczebność grup w poszczególnych przedziałach wiekowych została przedstawiona na poniższym diagramie. Rysunek 9 Struktura wieku pracowników kopalni Olkusz-Pomorzany zainteresowanych emigracją po likwidacji ich miejsca pracy Źródło: Opracowanie własne Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania osób zainteresowanych wyjazdem, na badanym obszarze mieszka 85% z nich łącznie 45 osób. Przeważająca liczba zamieszkuje Miasto Olkusz Strona25

26 i Gminę Olkusz 49% (25 osób). Drugą co do wielkości lokalizacją jest Gmina Bolesław. Liczbę osób planujących wyjechać z poszczególnych gmin przedstawia poniższy wykres. Rysunek 10 Liczba osób zatrudnionych w kopalni Olkusz-Pomorzany i planujących emigrację w związku z likwidacją miejsca pracy Źródło: Opracowanie własne Większość 59% zainteresowanych wyjazdem jest zatrudniona na czas określony, a pozostali na czas nieokreślony Likwidacja kopalni Olkusz-Pomorzany a bezrobocie w powiecie olkuskim ze szczególnym uwzględnieniem gmin partnerskich projektu Stopa bezrobocia w powiecie olkuskim Stopa bezrobocia w powiecie olkuskim jest wyższa niż w Polsce i w województwie małopolskim i wynosi 14,8% (podczas gdy w Polsce jest to 12,5%, a w województwie małopolskim 10,8%). Strona26

27 W rankingu bezrobocia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie powiat olkuski zajmuje 18 miejsce (z 22) pod względem odsetka osób bezrobotnych 15. Liczba bezrobotnych w podziale na gminy kształtuje się następująco: Rysunek 11 Liczba osób bezrobotnych w gminach: Bukowno, Bolesław, Klucze i Olkusz Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Stan liczby osób bezrobotnych na r., opublikowany przez Państwowy Urząd Pracy, w gminie Olkusz wynosił 3 352, w gminie Klucze 543, w gminie Bolesław 269, zaś w gminie Bukowno Liczba bezrobotnych jest bezpośrednio związana z liczbą ludności, dlatego też największa wartość odnotowywana jest w gminie Olkusz. Do 2008 r. liczba osób pozostających bez zatrudnienia spadała we wszystkich gminach. Rok 2008 był rokiem przełomowym, od którego rozpoczęto notowanie wzrostu bezrobocia we wszystkich gminach. Prognoza oszacowana z wykorzystaniem Modelu Holta-Wintersa z trendem multiplikatywnym i sezonowością multiplikatywną wskazuje, że do 2020 r. bezrobocie będzie rosło. Uwzględniając likwidację kopalni Olkusz-Pomorzany, po roku 2016 liczba osób bez zatrudnienia może ulec gwałtowniejszemu przyrostowi. 15 Regionalna mapa bezrobocia opublikowana na oficjalnej stronie WUP w Krakowie [stan na ] 16 Dane opublikowane na oficjalnej stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu [stan na r.] Strona27

28 Rysunek 12 Liczba osób bezrobotnych w powiecie olkuskim do 2020 r. - prognoza Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Przyczyną takiego stanu rzeczy jest między innymi struktura i liczba zakładów pracy, zmieniająca się na przestrzeni lat Wpływ likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany na bezrobocie Biorąc pod uwagę zameldowanie pracowników kopalni, można stwierdzić, że jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania i przy założeniu, że wszyscy pozostaną w miejscu zameldowania, to w gminie Olkusz liczba bezrobotnych wzrośnie o 360 osób, co stanowi blisko 11% zarejestrowanych w 2013 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu bezrobotnych. Z kolei w gminie Klucze będzie to 106, co oznacza, że liczba bezrobotnych wzrośnie o blisko 20% w stosunku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w 2013 r. W gminie Bukowno, zakładając najbardziej pesymistyczny scenariusz, przybędzie 160 osób bez zatrudnienia, co oznacza wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do osób zarejestrowanych w 2013 r. o 53%. Najbardziej nadchodzące zmiany może odczuć gmina Bolesław, w której mieszka 166 osób zatrudnionych w kopalni Olkusz-Pomorzany. Jeśli stracą one zatrudnienie, będzie to oznaczało, że liczba osób bezrobotnych wzrośnie aż o 62%. Strona28

29 Wpływ struktury zakładów pracy na terenie powiatu olkuskiego na bezrobocie Liczba małych zakładów, zatrudniających do 9 osób lub będących jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, cechowała się trendem wzrostowym. Jedynie w roku 2011 odnotowano znaczny spadek. Rysunek 13 Liczba przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób i jednoosobowych działalności gospodarczych w powiecie olkuskim w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego W miarę stabilny wzrost w tej grupie może być powodowany z jednej strony dotacjami dla osób bezrobotnych decydujących się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, z drugiej strony w wielu zawodach pracodawcy wymagają obecnie takiej formuły współpracy, co także wpływa na przyrost mikroprzedsiębiorstw. W latach Powiatowy Urząd Pracy udzielił łącznie dotacji dla jednoosobowych działalności gospodarczych zakładanych przez osoby bezrobotne. Tabela 7 przedstawia liczbę dofinansowań w podziale na poszczególne lata. Strona29

30 Tabela 7 Liczba dotacji udzielonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu na prowadzenie działalności gospodarczych Rok Liczba dotacji Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy Wśród przedsiębiorstw zatrudniających między 10 a 49 osób odnotowywano stabilny trend o niewielkim wzroście do 2011 r. Od tego momentu odnotowywane jest zmniejszanie się liczby przedsiębiorstw tej kategorii. Rysunek 14 Liczba przedsiębiorstw zatrudniających pomiędzy 10 a 49 osób w powiecie olkuskim w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Najmniej korzystne zmiany, z punktu widzenia potencjału rynku pracy, mają miejsce w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 osób. Biorąc pod uwagę rok 2006, w którym odnotowano największą liczbę przedsiębiorstw zatrudniających między 50 a 249 osób, z rynku tego wycofało się łączenie aż 10 przedsiębiorstw, co stanowiło 12% liczebności z roku Strona30

31 Rysunek 15 Liczba przedsiębiorstw zatrudniających pomiędzy 50 a 249 osób w powiecie olkuskim w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Niekorzystna tendencja występuje także wśród przedsiębiorstw zatrudniających między 250 a 999 osób. Najwięcej (trzynaście) tego typu podmiotów działało w roku 2008, lecz do 2012 r. ta wartość spadła o prawie połowę do 7 przedsiębiorstw. W roku 2013 jedno nowe przedsięwzięcie osiągnęło zatrudnienie powyżej 250 pracowników. Rysunek 16 Liczba przedsiębiorstw zatrudniających pomiędzy 250 a 999 osób w powiecie olkuskim w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Liczba przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż pracowników do roku 2007 wahała się między 2 a 3, zaś od 2008 r. przyjęła stałą wartość jeden. Strona31

32 Przyczyną likwidacji przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób lub znaczącej redukcji etatów w tych przedsiębiorstwach była zazwyczaj zbyt silna konkurencja na rynku oraz, w późniejszym etapie, kryzys gospodarczy. Biorąc pod uwagę dane z lat obejmujące całkowitą liczbę przedsiębiorstw, prognoza do roku 2020 wykorzystująca Model Holta-Wintersa z trendem multiplikatywnym i sezonowością multiplikatywną przedstawia się następująco: Rysunek 17 Całkowita liczba przedsiębiorstw w powiecie olkuskim prognoza do 2020 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Likwidacja kopalni Olkusz-Pomorzany może być przyczyną problemów przedsiębiorstw, które funkcjonują dzięki dostarczaniu produktów i usług na rzecz tej jednostki i wpłynąć tym samym na przyspieszenie negatywnej tendencji zmniejszenia się liczby różnego typu działalności gospodarczych zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnopolskiej. Zakres oddziaływania będzie najprawdopodobniej obejmował nie tylko branże górniczą, mechaniczną i przemysłową, w tym ocynkownie, ale także producentów odzieży roboczej, a nawet usługi cateringowe. Zasięg oddziaływania jest trudny do oceny, jednakże należy mieć na uwadze, że likwidacja kopalni Olkusz-Pomorzany może w perspektywie generować wzrost bezrobocia również w innych branżach. W gminie Bolesław z kopalnią Olkusz Pomorzany należącą do Zakładów Górniczo- Strona32

33 Hutniczych S.A. współpracuje 9 firm o różnym profilu działalności, w tym m.in. przedsiębiorstwo wynajmujące i serwisujące wózki widłowe, producent materiałów pomocniczych dla odlewnictwa, przedsiębiorstwa ogólnobudowlane i transportowomotoryzacyjne. Firmy te zaliczają się do sektora MŚP. W Gminie Bukowno z kopalnią Olkusz- Pomorzany współpracuje ok. 16 firm z branży m.in. cateringowej, usług budowalnych i elektrycznych, usług transportowych i motoryzacyjnych oraz związanych z ocynkowaniem. W większości są to firmy małe bądź zaliczane do sektora MŚP. W Gminie Klucze jedynie 4 przedsiębiorców z branży transportowej i informatycznej współpracuje z kopalnią Olkusz- Pomorzany w sposób usystematyzowany. Z kopalnią będącą w strukturach ZGH S.A. współpracuje także 66 olkuskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Są to podmioty z branży budowlanej, instalacyjno-montażowej, geodezyjnej, transportowej i motoryzacyjnej, ochrony przeciwpożarowej, serwisowania sprzętów, wyposażenia wnętrz, produkcji różnego typu ogumienia i konstrukcji stalowych. We wszystkich przedsiębiorstwach przeważały takie formy prawne jak: spółka jawna, spółka cywilna, jednoosobowa działalność gospodarcza i w najmniejszym stopniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto badania prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań pn. Bilans Kapitału Ludzkiego wskazują, że w 2013 r. w całym województwie małopolskim, pomimo największego optymizmu małopolskich pracodawców, co do określania zwiększenia zatrudnienia w 2013 r 17, znacząco zmniejszyła się liczba otwartych procesów rekrutacyjnych, a co z tego wynika także miejsc pracy,. Nastrój panujący w województwie jest istotny pod kątem możliwości ewentualnych dojazdów do pracy znalezionej na terenie innego powiatu w województwie małopolskim. 17 Marcin Kocór, Anna Strzebońska Zapotrzebowanie na pracowników Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa 2014 s. 21, 32 Strona33

34 Struktura Zakładów Górniczo-Hutniczych S.A. a rynek pracy Obecnie ZGH S.A. są największym pracodawcom w regionie. W skład Zakładów, poza kopalnią Olkusz-Pomorzany będącą jednostką bezpośrednio włączoną w ZGH S.A., wchodzą wyodrębnione podmioty, tj.: Rysunek 18 Struktura ZGH S.A. Źródło: opracowanie własne BOLSPED Sp. z o. o. powstała w 1993 roku w Bukownie z inicjatywy ZGH Bolesław" S.A. i początkowo realizowało działania związane ze spedycją krajową i międzynarodową cynku elektrolitycznego na potrzeby Zakładów. W toku podejmowanych działań charakter spółki zmienił się zarówno w zakresie przedmiotu działalności, struktury wspólników i majątku, jak i ilości udziałów i wartości kapitału zakładowego. Poza spedycją i transportem, Spółka świadczy również takie usługi, jak: wykonywanie remontów górniczych maszyn samojezdnych oraz naprawy podzespołów do ww. maszyn, prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej i magazynowej części zamiennych do maszyn górniczych oraz kompleksowa obsługa kolejowa Strona34

ZAOPATRZENIE W WODĘ MIESZKAŃCÓW ZIEMI OLKUSKIEJ PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI ZŁÓŻ PRZEZ ZAKŁAD GÓRNICZO HUTNICZY BOLESŁAW

ZAOPATRZENIE W WODĘ MIESZKAŃCÓW ZIEMI OLKUSKIEJ PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI ZŁÓŻ PRZEZ ZAKŁAD GÓRNICZO HUTNICZY BOLESŁAW ZAOPATRZENIE W WODĘ MIESZKAŃCÓW ZIEMI OLKUSKIEJ PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI ZŁÓŻ PRZEZ ZAKŁAD GÓRNICZO HUTNICZY BOLESŁAW Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz

Bardziej szczegółowo

ZAOPATRZENIE W WODĘ MIESZKAŃCÓW ZIEMI OLKUSKIEJ PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI ZŁÓŻ PRZEZ ZAKŁAD GÓRNICZO HUTNICZY BOLESŁAW

ZAOPATRZENIE W WODĘ MIESZKAŃCÓW ZIEMI OLKUSKIEJ PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI ZŁÓŻ PRZEZ ZAKŁAD GÓRNICZO HUTNICZY BOLESŁAW ZAOPATRZENIE W WODĘ MIESZKAŃCÓW ZIEMI OLKUSKIEJ PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI ZŁÓŻ PRZEZ ZAKŁAD GÓRNICZO HUTNICZY BOLESŁAW Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. Druk nr 1072

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. Druk nr 1072 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. Druk nr 1072 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953

Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953 Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953 (wybrane artykuły z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych) Art. 24. 1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu

Bardziej szczegółowo

Emerytury górnicze to świadczenia emerytalne, do których prawo, po spełnieniu określonych warunków, mają pracownicy, wykonujący pracę górniczą.

Emerytury górnicze to świadczenia emerytalne, do których prawo, po spełnieniu określonych warunków, mają pracownicy, wykonujący pracę górniczą. Emerytury górnicze to świadczenia emerytalne, do których prawo, po spełnieniu określonych warunków, mają pracownicy, wykonujący pracę górniczą. Co to jest praca górnicza? Okresy pracy górniczej to kluczowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin

USTAWA z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1983 Nr 5 poz. 32 USTAWA z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1995 r. Nr 30, poz. 154, z 1997 r. Nr

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu. Wiedzieliście?

Pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu. Wiedzieliście? Pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu. Wiedzieliście? Od 1 kwietnia do 31 lipca tego roku czynne było okno transferowe, podczas którego decydowaliśmy o tym gdzie trafi część naszej składki emerytalnej

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem Lipiec 2000 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 216 roku W lipcu i sierpniu po raz pierwszy od 28 roku w Małopolsce liczba zarejestrowanych spadła poniżej 1 tys. osób. Na koniec lipca w małopolskich urzędach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2016 IV kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w IV kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Począwszy od lutego aż do października 2015 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Rynek pracy na terenie powiatu leskiego Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Na sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim mają wpływ : - zmiany w strukturze ludności i procesy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU DLA MIASTA POZNANIA

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU DLA MIASTA POZNANIA PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU DLA MIASTA POZNANIA W dniu 11 lipca 2011 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował prognozę demograficzną na lata 2011-2035, obejmującą powiaty i miasta na prawach

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 PRACA ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ I ANALIZ MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Warszawskie Forum Polityki Społecznej Rozwój rynku pracy w polityce społecznej Warszawy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI W CZERWCU 2008 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży,

Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r.

Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania. Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Rynek pracy województwa pomorskiego na wsi i w mieście przemiany, zróżnicowania, wyzwania Gdańsk, 3 listopada 2011 r. Ludność zamieszkała na wsi w województwie pomorskim w latach 2009-2010 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec styczeń 2012 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W styczniu bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie 1 W 2009 r. terytorium województwa lubuskiego, Brandenburgii i Berlina, stanowiące część polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego zamieszkiwało 7,0 mln osób. W ciągu niemal dekady liczba ludności w

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ" W POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ W POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ" W RAMACH PODDZIAŁANIA POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH POMOC FINANSOWĄ PRZYZNAJE SIĘ: rolnikowi, małżonkowi

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec grudnia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Dla kogo nowe emerytury

Dla kogo nowe emerytury Dla kogo nowe emerytury Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy osiągnęli minimalny wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co

Bardziej szczegółowo