A. PRZEJRZYSTA I EFEKTYWNA POLITYKA INFORMACYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. PRZEJRZYSTA I EFEKTYWNA POLITYKA INFORMACYJNA"

Transkrypt

1 ANALIZA PRZESTRZEGANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zaprezentować Państwu rezultat dokonanej przez nas analizy przestrzegania przez Państwa Spółkę Zasad Dobrych Praktyk na rynku NewConnect określonych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dla ułatwienia, przy każdej zasadzie umieściliśmy krateczki symbolizujące sposób realizacji przez Spółkę danej zasady na dzień dzisiejszy. Krateczka zielona oznacza, iż obowiązek jest przez Państwa wypełniany, czerwona, iż nie jest i od 1 kwietnia brak wypełniania tej reguły będzie musiał być raportowany, pomarańczowa, iż muszą Państwo przy danej zasadzie jedynie uzupełnić pewne kwestie, natomiast niebieska, iż obowiązek nie leży po Państwa stronie, bądź w chwili obecnej spełnienie danego obowiązku nie dotyczy Państwa spółki, co jednak zmienić może się w przyszłości. W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt mailowy na adres: ZESTAWIENIE A. PRZEJRZYSTA I EFEKTYWNA POLITYKA INFORMACYJNA Pkt. 1 Załącznika do Uchwały Nr 795/2008 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzysta w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. KOMENTARZ INVESTconGROUP: Spółka prowadzi przejrzystą i efektywna politykę informacyjną, wykorzystując przy tym m.in. stronę internetową, na której publikowane są najważniejsze informacje, aktualności i podstawowe raporty. Dane dotyczące Spółki dostępne są także na stronie i Spółka nie spełnia natomiast wymogu transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet i upubliczniania ich na stronie internetowej. Podpunkt ten nie jest jednak obecnie realizowany w Polskiej rzeczywistości. CZĘŚCIOWO

2 B. EFEKTYWNY DOSTĘP DO INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DLA OCENY I PERSPEKTYW Pkt. 2 Załącznika do Uchwały Nr 795/2008 Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. KOMENTARZ INVESTconGROUP: Spółka zapewnia efektywny dostęp do informacji pozwalających ocenić jej sytuację i sposób funkcjonowania. Co do perspektyw spółki wydaje się, że informacje te mogłyby być podane w nieco szerszym zakresie, np. zamieszczając informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności lub dokumencie informacyjnym. CZĘŚCIOWO Propozycja uzupełnienia: Rynek usług ochrony jest rynkiem rosnącym, pomimo dosyć dużego stopnia nasycenia. Kształtująca się od pewnego czasu w Polsce tendencja do chronienia osiedli mieszkalnych, ułatwienia w dostępie firm ochroniarskich np. do udziału w konwojowaniu więźniów, pilnowania koszar lub innych obiektów związanych z funkcjonowaniem państwa niewątpliwie pozytywnie wpływają na potencjał branży. Dynamicznie rozwijają się także usługi tzw. cash handling, obejmujące nie tylko konwojowanie gotówki ale także jej liczenie i porządkowanie. Usługa ta jest jednak zdominowana przez duże, ogólnokrajowe podmioty, jak np. grupę Konsalnet- Skorpion mającą w swoim portfelu 8 z 10 największych banków. Szacuje się, iż średni europejski przyrost branży wynosi ok. 8% rocznie, w Polsce wynosi on do kilkunastu procent rocznie i zdaniem ekspertów wzrost utrzyma się na tym poziomie. Szansą dla firm chcących uniknąć wyniszczającej walki cenowej, są właśnie klienci oczekujący kompleksowej oferty. W obszarze konwojowania obejmuję on wspomnianą usługę Cash handligu, natomiast w obszarze ochrony obiektów zarządzanie nieruchomościami oraz sprzątanie. Oczekuję się także dynamicznego wzrostu popularności systemów elektronicznych zabezpieczeń, które z powodzeniem zastępują strażników. C. KORPORACYJNA STRONA INTERNETOWA - ZAKRES UDOSTĘPNIONYCH INFORMACJI Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej : 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ DZIAŁALNOŚCI Komentarz do strony

3 TAK Strona internetowa Spółki zawiera podstawowe informacje na temat działalności GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A., tym samym spełnia wymogi pkt OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZE WSKAZANIEM RODZAJU DZIAŁALNOŚCI, Z KTÓREJ UZYSKUJE NAJWIĘCEJ PRZYCHODÓW Komentarz do strony Strona internetowa w dziale Relacje Inwestorskie w zakładce Informacje podstawowe zawiera informacje na temat działalności Spółki. Brakuje jednak informacji o przychodach generowanych przez poszczególne rodzaje działalności Emitenta. Dane te dostępne są z w bardzo czytelnej formie w dokumencie informacyjnym. CZĘŚCIOWO 3. OPIS RYNKU, NA KTÓRYM DZIAŁA EMITENT, WRAZ Z OKREŚLENIEM POZYCJI EMITENTA NA TYM RYNKU Komentarz do strony Strona internetowa w bardzo wąskim zakresie opisuje specyfikę rynku, na którym działa emitent, nie wskazuje również pozycji emitenta na tym rynku. Proponujemy, by na stronie została umieszczona informacja wcześniej opublikowana w dokumencie informacyjnym Spółki wzbogacona o dane dotyczące aktualnej pozycji Spółki na rynku. Zamieszczenie informacji o wymaganej treści przez pkt 3.3. jedynie w dokumencie informacyjnym, nie spełnia bowiem obowiązku ustanowionego przez Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. CZĘŚCIOWO 4. ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI Strona internetowa w dziale Relacje Inwestorskie w zakładce Władze spółki zawiera informacji o członkach organów spółki, należy zatem uzupełnić je o zwięzłe życiorysy zawodowe członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. CZĘŚCIOWO

4 5. POWZIĘTE PRZEZ ZARZĄD, NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, INFORMACJE O POWIĄZANIACH CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Z AKCJONARIUSZEM DYSPONUJĄCYM AKCJAMI REPREZENTUJĄCYMI NIE MNIEJ NIŻ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI. NIE Spółki mają obowiązek publikować na stronie informacje o powiązaniach członków rady nadzorczej z akcjonariuszami dysponującymi minimum 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 6. DOKUMENTY KORPORACYJNE SPÓŁKI NIE Spółki maja obowiązek publikować na stronie internetowej: statutu spółki, KRS, regulaminu WZA, regulamin Zarządu, regulamin Rady Nadzorczej Spółka zobowiązana jest zamieścić na stronie www wymienione powyżej dokumenty. 7. ZARYS PLANÓW STRATEGICZNYCH SPÓŁKI Spółka powinna zamieścić na stronie www zarys swoich planów strategicznych. Zamieszczenie informacji o wymaganej przez pkt 3.7. treści jedynie w dokumencie informacyjnym, nie spełnia bowiem obowiązku ustanowionego przez Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Proponujemy uzupełnienie informacji dostępnych na stronie o informacje dotyczące strategii Emitenta zawarte w dokumencie informacyjnym.

5 NIE 8. OPUBLIKOWANIE PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH NA BIEŻĄCY ROK OBROTOWY, WRAZ Z ZAŁOŻENIAMI DO TYCH PROGNOZ (W PRZYPADKU GDY EMITENT TAKIE PUBLIKUJE) NIE GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. nie opublikowała prognozy wyników finansowych na 2010 rok, tym samym nie został spełniony wymóg 3.8 omawianego tu Załącznika. Informacje te powinny zostać uzupełnione i zamieszczone na stronie www. 9. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM GŁÓWNYCH AKCJONARIUSZY ORAZ AKCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WOLNYM OBROCIE TAK Na stronie internetowej Emitenta w dziale Relacje inwestorskie w zakładce Struktura akcjonariatu znajduje się tabelka wyszczególniająca akcjonariuszy posiadających powyżej 10% ogólnej liczby dostępnych głosów. Tym samym Spółka spełnia obowiązek opisany w pkt Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. 10. DANE ORAZ KONTAKT DO OSOBY, KTÓRA JEST ODPOWIEDZIALNA W SPÓŁCE ZA RELACJE INWESTORSKIE ORAZ KONTAKTY Z MEDIAMI TAK Spółka spełnia obowiązek opisany w pkt Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r.. Na stronie internetowej Emitenta w dziale Relacje inwestorskie w zakładce Kontakt dla inwestorów umieszczone zostały wyszczególnione informacje. 11. ROCZNE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

6 NIE Na stronie internetowej nie został zamieszczony raport z działalności Rady Nadzorczej. Tym samym Spółka nie spełnia obowiązku ustanowionego w pkt Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. 12. OPUBLIKOWANE RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE TAK Na stronie internetowej Emitenta w dziale Relacje inwestorskie w zakładce Raporty bieżące i Raporty okresowe umieszczone zostały linki do raportów publikowanych na stronie 13. KALENDARZ ZAPLANOWANYCH DAT PUBLIKACJI FINANSOWYCH RAPORTÓW OKRESOWYCH, DAT WALNYCH ZGROMADZEŃ, A TAKŻE SPOTKAŃ Z INWESTORAMI I ANALITYKAMI ORAZ KONFERENCJI PRASOWYCH Na stronie internetowej Emitenta w dziale Relacje inwestorskie w zakładce Raporty okresowe umieszczony został link informacji Zarządu o terminach publikacji raportów okresowych zamieszczonym w raporcie bieżącym nr 4/2010 udostępnionym na stronie Brak jest natomiast informacji na temat dat Walnych Zgromadzeń czy spotkań z inwestorami lub analitykami. Tym samym Spółka tylko częściowo spełnia obowiązki ustanowione w pkt Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Proponujemy aby stworzyć specjalna zakładkę, w której informacje te byłyby bezpośrednio dostępne. CZĘŚCIOWO 14. INFORMACJE NA TEMAT ZDARZEŃ KORPORACYJNYCH, TAKICH JAK WYPŁATA DYWIDENDY, ORAZ INNYCH ZDARZEŃ SKUTKUJĄCYCH NABYCIEM LUB OGRANICZENIEM PRAW PO STRONIE AKCJONARIUSZY, Z UZGODNIENIEM TERMINÓW ORAZ ZASAD PRZEPROWADZANIA TYCH OPERACJI. INFORMACJE TE

7 POWINNY BYĆ ZAMIESZCZANE W TERMINIE UMOŻLIWIAJĄCYM PODJĘCIE PRZEZ INWESTORÓW DECYZJI INWESTYCYJNYCH W chwili obecnej powyższy punkt nie dotyczy Państwa Spółki. Prosimy o uzupełnienie danych, gdy ww. zdarzenia korporacyjne wystąpią. 15. INFORMACJE O TERMINIE I MIEJSCU WALNEGO ZGROMADZENIA, PORZĄDEK OBRAD, ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIAMI, A TAKŻE INNE DOSTĘPNE MATERIAŁY ZWIĄZANE Z WALNYMI ZGROMADZENIAMI SPÓŁKI, CO NAJMNIEJ NA 14 DNI PRZED WYZNACZONA DATĄ ZGROMADZENIA W chwili obecnej powyższy punkt nie dotyczy Państwa Spółki. Prosimy o uzupełnienie danych, gdy ww. zdarzenia korporacyjne wystąpią. 16. PYTANIA AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCE SPRAW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD, ZADAWANE PRZED I W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZADAWANE PYTANIA W chwili obecnej powyższy punkt nie dotyczy Państwa Spółki. Prosimy o uzupełnienie danych, gdy ww. zdarzenia korporacyjne wystąpią. 17. INFORMACJE NA TEMAT POWODÓW ODWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA, ZMIANY TERMINU LUB PORZĄDKU OBRAD WRAZ Z UZASADNIENIEM INFORMACJE O PRZERWIE W OBRADACH I POWODACH ZARZĄDZANIA PRZERWY W chwili obecnej powyższy punkt nie dotyczy Państwa Spółki. Prosimy o uzupełnienie danych, gdy ww. zdarzenia korporacyjne wystąpią.

8 18. INFORMACJE O PRZERWIE W OBRADACH I POWODACH ZARZĄDZANIA PRZERWY Podobnie jak w pkt 15 Spółka ma obowiązek publikowania na stronie internetowej informacji o powodach odwołania WZ, zmianie terminu, przerwie w obradach i powodach zarządzenia przerwy. W chwili obecnej powyższy punkt nie dotyczy Państwa Spółki. Prosimy o uzupełnienie danych, gdy ww. zdarzenia wystąpią. KOMENTARZ INVESTconGROUP DO PUNKTÓW : Nasza sugestią jest stworzenie specjalnej zakładki dotyczącej bezpośrednio Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, gdzie znalazłyby się wszystkie związane z nim informacje, jak m.in.: termin miejsce porządek pytania akcjonariuszy zadane na WZA i odpowiedzi na nie projekty uchwał uchwały inne 19. INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTU, Z KTÓRYM SPÓŁKA PODPISAŁA UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG AUTORYZOWANEGO DORADCY ZE WSKAZANIEM NAZWY, ADRESU STRONY INTERNETOWEJ, NUMERÓW TELEFONICZNYCH ORAZ ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ DORADCY Spółka nie spełnia obowiązku ustanowionego w pkt Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r.

9 NIE Spółka powinna uzupełnić informacje dotyczące emitenta: INVESTconGROUP S.A. Informacje te zawarte są m.in. w dokumencie informacyjnym. 20. INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTU, KTÓRY PEŁNI FUNKCJĘ ANIMATORA EMITENTA NIE Spółka nie spełnia obowiązku ustanowionego w pkt Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Spółka powinna uzupełnić informacje dotyczące animatora emitenta: IDM S.A. 21. DOKUMENT INFORMACYJNY (PROSPEKT EMISYJNY) SPÓŁKI, OPUBLIKOWANY W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY TAK Spółka spełnia obowiązek opisany w pkt Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r.. Na stronie internetowej Emitenta w dziale Relacje inwestorskie w zakładce Dokument informacyjny zamieszczono omawiany dokument. 22. W PRZYPADKU WPROWADZENIA W SPÓŁCE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO OPARTEGO NA AKCJACH LUB PODOBNYCH INSTRUMENTACH INFORMACJE NA TEMAT PROGNOZOWANYCH KOSZTÓW, JAKIE PONIESIE SPÓŁKA W ZWIĄZKU Z JEGO WPROWADZENIEM Spółka powinna zamieścić na stronie www informacje na temat programów motywacyjnych opartych na akcjach lub podobnych instrumentach, które realizowane są w spółce. W chwili obecnej powyższy punkt nie dotyczy Państwa Spółki. Prosimy o uzupełnienie danych, gdy ww. program wystąpi.

10 23. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. D. PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM Pkt 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej, co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. KOMENTARZ INVESTconGROUP: Spółka prowadzi stronę internetową w języku polskim; raporty publikuje również w języku polskim, a zatem spełnia wymogi regulacji. TAK E. POLITYKA INFORMACYJNA PROWADZONA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH Pkt. 5 Załącznika do Uchwały Nr 795/2008 Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoja strona korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualna dla danej spółki sekcje relacji inwestorskich znajdującą się na stronie KOMENTARZ INVESTconGROUP: Polityka informacyjna Spółki prowadzona jest w przyjazny dla inwestorów sposób. Spółka nie wykorzystuje jednak sekcji relacje inwestorskie na stronie

11 Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z ww. sekcji, umieszczonymi na stronie gpwinfostrefa.pl: &_OID=172&_Lang=pl&_CheckSum= TAK F. RELACJE EMITENT AUTORYZOWANY DORADCA Pkt. 6 Załącznika do Uchwały Nr 795/2008 Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z autoryzowanym doradcą Pkt. 7 Załącznika do Uchwały Nr 795/2008 W przypadku gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez autoryzowanego doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę Pkt. 8 Załącznika do Uchwały Nr 795/2008 Emitent powinien zapewnić autoryzowanemu doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy KOMENTARZ INVESTconGROUP DO PUNKTÓW 6-8: GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. spełnia wymogi współpracy zawarte w punktach 5,7 i 8 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Współpraca z Autoryzowanym Doradca przebiega bez problemów. TAK G. EMITENT PRZEKAZUJE W RAPORCIE ROCZNYM Pkt. 9.1 Załącznika do Uchwały Nr 795/2008 Informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

12 Pkt. 9.2 Załącznika do Uchwały Nr 795/2008 Informacje na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie KOMENTARZ INVESTconGROUP DO PUNKTU 9: Emitent nie opublikował jeszcze raportu rocznego. Stad wymóg zawarty w punkcie 9 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. zobowiązuje Emitenta do zawarcia tych informacji w raporcie za rok H. UCZESTNICTWO CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W OBRADACH WZA Pkt. 10 Załącznika do Uchwały Nr 795/2008 Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia KOMENTARZ INVESTconGROUP DO PUNKTU 10: Członkowie zarządu i rady nadzorczej wypełniają obowiązek wynikający z punku 10 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. TAK I. PUBLICZNIE DOSTĘPNE SPOTKANIE Z INWESTORAMI, ANALITYKAMI I MEDIAMI Pkt. 11 Załącznika do Uchwały Nr 795/2008 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkania z inwestorami, analitykami i mediami KOMENTARZ INVESTconGROUP DO PUNKTU 11: J. W związku z wprowadzeniem powyższego obowiązku, Spółka INVESTconGroup S.A. jako Autoryzowany Doradca zorganizuje publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

13 K. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA DOT. PRAWA POBORU ALBO DYWIDENDY: 1. Pkt 12 Załącznika Nr 795/2008: Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 2. Pkt 13 Załącznika Nr 795/2008: Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające tych zdarzeń korporacyjnych. 3. Pkt 14 Załącznika Nr 795/2008: Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 4. Pkt 15 Załącznika Nr 795/2008: Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. W chwili obecnej powyższy punkt nie dotyczy Państwa Spółki. Prosimy o uzupełnienie danych, gdy w przyszłych raportach rocznych.

14 L. RAPORTY MIESIĘCZNE Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 795/2008 Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca KOMENTARZ INVESTconGROUP DO PUNKTU 16: Pragniemy podkreślić, iż zgodnie z pkt 16 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr 795/2008 od momentu rozpoczęcia obowiązywania regulacji dotyczącej Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, Spółki będą miały obowiązek publikowania raportów miesięcznych, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Powinien on zawierać: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. W chwili obecnej nie rekomendujemy przestrzegania tej zasady, z uwagi na niewielką wartość merytoryczną takich raportów dla inwestorów. NIE M. RAPORTY PÓŁROCZNE Pkt. 17 Załącznika do Uchwały Nr 795/2008 Publikowane przez Emitenta raporty półroczne powinny zawierać KOMENTARZ INVESTconGROUP DO PUNKTU 17:

15 Wymóg sporządzania raportów półrocznych już nie obowiązuje. Obowiązek ten nie dotyczy więc emitenta.

16 W załączniku przedstawiamy zbiorcze dane w formie tabeli o zakresie przestrzegania przez Państwa zasad Dobrych Praktyk. ZASADY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. 1 Przejrzysta i efektywna polityka informacyjna częściowo 2 Efektywny dostęp do informacji niezbędnych dla oceny i perspektyw częściowo 3 Korporacyjna strona internetowa- zakres udostępnionych informacji a podstawowe informacje o spółce tak b opis, rodzaj działalności,z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów częściowo c opis rynku, na którym działa emitent, jego pozycja na rynku częściowo d życiorysy zawodowe członków organów spółki częściowo e info. o powiązaniach członków RN z akcjonariuszem >5% głosów na WZ nie f dokumenty korporacyjne spółki nie g zarys planów strategicznych spółki nie h opublikowanie prognoz wyników finansowych na bieżący rok obrotowy nie i struktura akcjonariatu tak j dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie tak k roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej nie l opublikowane raporty bieżące i okresowe tak m kalendarz publikacji dat częściowo n informacje na temat zdarzeń korporacyjnych nie dotyczy o informacje o Walnym Zgromadzeniu nie dotyczy p pytania akcjonariuszy dot. spraw objętych porządkiem obrad WZ nie dotyczy informacje na temat powodów odwołania, zmiany terminu, porządku r obrad WZ nie dotyczy s informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy nie dotyczy t informacje na temat Autoryzowanego Doradcy nie u informacje na temat Animatora akcji emitenta nie w dokument informacyjny (prospekt emisyjny) tak y (względnie)informacje na temat programu motywacyjnego nie dotyczy 4 Strona internetowa w języku polskim lub angielskim tak 5 Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie InfoSfera nie 6 Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD tak 7 Niezwłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu tak 8 Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji tak 9 Przekazywanie raportu rocznego nie dotyczy 10 Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ tak 11 Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami nie dotyczy 12 Informacje zawarte w uchwale w.spr.emisji akcji z prawem poboru nie dotyczy 13 Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami nie dotyczy 14 Wymogi dot. dnia ustalenia praw do dywidendy i dnia jej wypłaty nie dotyczy 15 Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej nie dotyczy 16 Raporty miesięczne nie

17 17 Raporty półroczne nie dotyczy a bilans nie dotyczy b rachunek zysków i strat nie dotyczy c dane porównywalne za półrocze roku poprzedniego nie dotyczy d komentarz Zarządu nie dotyczy e informacje na temat aktywności emitenta nie dotyczy

18 S d Rejonowy Pozna Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego KRS: Wysoko kapita u zak adowego: PLN NIP: , REGON:

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Gdańsk, 19.12.2011 r. Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Nazwa 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA /NIE/NIE DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie spółki Telemedycyna Polska S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 fax:+48 22 404 84 80 www.blupreipo.com.pl kontakt@blupreipo.com.pl Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie zarządu BLU PRE

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Netwise S.A.

Raport Roczny Netwise S.A. Raport Roczny Netwise S.A. ROK OBROTOWY 2014 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Spis treści 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 OŚWIĘCIM, 3 CZERWCA 2015 R. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Pismo zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Oświadczenie zarządu w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok 2014

Raport roczny za rok 2014 Raport roczny za rok 2014 Warszawa, dnia 03 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI Podstawowe informacje o spółce 3 Pismo zarządu 4 Wybrane dane finansowe za rok 2014 5 Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect.

Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Dziękujemy wszystkim inwestorom i akcjonariuszom za zainteresowanie akcjami naszej Spółki notowanymi na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. Rok

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013 Midven S.A. Warszawa, maj 2014 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2013... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Czysty e-mail marketing. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA. za rok obrotowy 2013. 15.04.2014 r.

Czysty e-mail marketing. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA. za rok obrotowy 2013. 15.04.2014 r. Czysty e-mail marketing Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013 15.04.2014 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok obrotowy 2011

Raport roczny za rok obrotowy 2011 Raport roczny za rok obrotowy 2011 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2011... 4 III. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011... 4 IV.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Aforti Holding S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Aforti Holding S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8 00-613 WARSZAWA ZA ROK OBROTOWY od 1 STYCZNIA do 31 GRUDNIA 2014 ROKU Sprawozdanie finansowej Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2014 zostało

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA 2014 ROK

RAPORT ROCZNY ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA 2014 ROK RAPORT ROCZNY ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA 2014 ROK Warszawa, 11 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. PISMO ZARZĄDU 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE ASM GROUP S.A. 4 3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ASM GROUP S.A. ZA

Bardziej szczegółowo

BORUTA-ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA

BORUTA-ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA BORUTA-ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA Raport Roczny Rok obrotowy 2014 Bydgoszcz, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI... 4 3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 4.

Bardziej szczegółowo

M4B SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCY OKRES 01.01.2012 31.12.2012

M4B SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCY OKRES 01.01.2012 31.12.2012 M4B SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCY OKRES 01.01.2012 31.12.2012 WARSZAWA, 13CZERWCA 2013 ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo