Instrukcja dla osoby oceniającej autorski charakter pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla osoby oceniającej autorski charakter pracy"

Transkrypt

1 Analiza antyplagiatowa prac promotorskich w systemie mojapg Każdy dyplomant otrzymał możliwość umieszczenia swojej pracy w systemie moja PG. Po umieszczeniu pracy przez studenta, zostaje ona poddana analizie antyplagiatowej w uczelnianym systemie ochrony własności intelektualnej - SOWI. Każda analiza kończy się utworzeniem raportu, do którego dostęp jest możliwy przez system moja PG. Niniejsza instrukcja skierowana jest dla osób oceniających autorski charakter prac. W zależności od Wydziału funkcję tę pełnić mogą opiekun, promotor lub inna osoba wskazana przez Dziekana Wydziału. System może być wykorzystany zgodnie z procedurą ochrony własności intelektualnej, ustaloną przez UK ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, dostępną pod adresem W niniejszej instrukcji opisano: sposób na uzyskanie dostępu do wyników analizy, rodzaje raportów, wskaźniki wyświetlane na raportach i sposób ich interpretacji, możliwość pobrania oryginalnego dokumentu, który student przekazał do analizy, procedurę podejmowania decyzji o akceptacji lub odrzuceniu pracy na podstawie raportu. Spis treści 1. Uzyskanie dostępu do wyników analizy Rodzaje raportów Raport interaktywny Raport w formie umożliwiającej wydruk i składowanie wyników analizy dokumentu Szczegółowy opis komponentów raportu interaktywnego Dane ogólne Przyciski umożliwiające ocenę autorskiego charakteru pracy Ogólne podsumowanie wyniku analizy Przyciski wywołujące dodatkowe funkcje Lista znalezionych źródeł podobnych w treści do dokumentu badanego Lista fragmentów identycznych lub podobnych w ramach danego dokumentu Obszar prezentacji treści i wyników analizy Szczegółowy opis elementów raportu w formie umożliwiającej wydruk i składowanie Andrzej Sobecki Strona 1 z 22

2 4.1. Przyciski akcji Ogólne informacje o analizowanym dokumencie Grupy wskaźników i informacji o pracy Lista znalezionych dokumentów podobnych Kontakt Uzyskanie dostępu do wyników analizy Należy zalogować się do systemu moja PG (https://moja.pg.gda.pl) podając login oraz hasło. Po zalogowaniu zobaczą Państwo pulpit systemu moja PG (rys. 1) liczba widocznych elementów zależy od posiadanych uprawnień. Rys. 1. Pulpit użytkownika po zalogowaniu do systemu moja PG. Następnie należy wybrać kolejno:, następnie oraz. System moja PG wyświetli listę wszystkich dyplomów, do których użytkownik ma dostęp w roli opiekuna, recenzenta, przewodniczącego lub członka komisji (rys. 2). Andrzej Sobecki Strona 2 z 22

3 Rys. 2. Lista dyplomów w moja PG Na liście dyplomów (rys. 2) należy znaleźć wiersz z pracą dyplomową, której raport Państwa interesuje. Następnie nacisnąć na odnośnik w wierszu, który odpowiada znalezionej pracy. Spowoduje to wyświetlenie strony ze szczegółowymi informacjami o dyplomie (rys. 3). Na dole strony w ramce Weryfikacja antyplagiatowa (rys. 4) należy wybrać opcję (jeśli jest dostępna). Spowoduje to wyświetlenie okna, w którym należy potwierdzić przejście do systemu SOWI (System Ochrony Własności Intelektualnej), aby zapoznać się ze szczegółami raportu. Po potwierdzeniu zostaną Państwo przeniesieni do strony, na której prezentowany jest raport z analizy pracy. Przykład raportu przedstawiono na rys. 5. Andrzej Sobecki Strona 3 z 22

4 Rys. 3. Dane szczegółowe dyplomu Rys. 4. Fragment strony Dane szczegółowe dyplomu ramka Weryfikacja antyplagiatowa Andrzej Sobecki Strona 4 z 22

5 Rys. 5. Przykładowy raport z analizy podobieństwa 2. Rodzaje raportów System ochrony własności intelektualnej (SOWI) umożliwia raportowanie wyników analizy antyplagiatowej w dwóch formach: interaktywnej dostosowanej do oglądania online (rys. 5), drukowanej dostosowanej do wydrukowania, oglądania bez wykorzystania komputera oraz składowania w aktach studenta (rys. 6). Andrzej Sobecki Strona 5 z 22

6 Rys. 6. Przykład raportu w formie gotowej do wydruku 2.1. Raport interaktywny Domyślnie system SOWI prezentuje wyniki analizy wykorzystując interaktywną formę raportu (rys. 5). Wyniki analizy przedstawiane są na pojedynczej stronie internetowej za pomocą obszaru (rys. 7), w którym wyświetlona jest treść dokumentu sprawdzanego. W celu wskazania fragmentów podejrzanych system SOWI wykorzystuje różnokolorowe podświetlenie treści. Z powodu ograniczeń związanych z wielkością stosowanych wyświetlaczy i ich rozdzielczości, obszar wyświetla tylko część treści dokumentu sprawdzanego. Andrzej Sobecki Strona 6 z 22

7 Rys. 7. Przykład obszaru wyświetlania treści dokumentu analizowanego SOWI po wyświetleniu raportu zaznacza wszystkie fragmenty podejrzane kolorem niebieskim lub zielonym. Wybór koloru zależy od algorytmu, który umożliwił znalezienie podejrzanego fragmentu: zielony algorytm wyszukujący fragmenty identyczne niebieski algorytm wyszukujący fragmenty podobne W celu wygodnej nawigacji po treści analizowanego dokumentu i wynikach jego analizy, SOWI udostępnia listę elementów znalezionych podczas analizy (Nawigator rys. 8). Na liście prezentowane są domyślnie skrócone tytuły dokumentów podobnych, które zostały znalezione podczas analizy. Są one wyświetlane w porządku nierosnącym, zgodnie ze współczynnikiem podobieństwa do dokumentu analizowanego. Elementem na liście może być praca dyplomowa, strona internetowa, artykuł, książka, ustawa lub rozporządzenie. Andrzej Sobecki Strona 7 z 22

8 Rys. 8. Przykład listy elementów znalezionych podczas analizy (Nawigator). Każdy element na liście można wybrać klikając na skrócony tytuł dokumentu. Spowoduje to modyfikację obszaru, w którym wyświetlona jest treść dokumentu sprawdzanego oraz modyfikację listy elementów znalezionych podczas analizy (rys. 9). Obszar przedstawiający treść dostosuje automatycznie wyświetlaną treść tak, aby pokazać użytkownikowi pierwszy fragment podobny do treści wybranego dokumentu. Lista elementów znalezionych podczas analizy zostanie rozszerzona i pod wybranym tytułem dokumentu wyświetlona zostanie lista fragmentów podobnych znalezionych w tym dokumencie. Każdy fragment podobny na liście reprezentowany jest przez skrócony opis. Podobnie jak na pierwotnej liście elementów znalezionych podczas analizy, każdy fragment można wybrać klikając w jego opis. Rys. 9. Przykład listy elementów znalezionych podczas analizy po wybraniu jednego z dokumentów. Wybór fragmentu na liście elementów znalezionych podczas analizy, spowoduje automatyczne dostosowanie obszaru przedstawiającego treść. Obszar z treścią (rys. 7) jest automatycznie pozycjonowany na wybranym fragmencie oraz zmienia się kolorystyka stosowana do Andrzej Sobecki Strona 8 z 22

9 zaznaczania fragmentów podejrzanych. Przykładowy efekt zaprezentowano na rys. 10. Szarym kolorem czcionki oznaczany jest tekst, który nie został znaleziony w dokumencie, z którego pochodzi wybrany fragment. Czarnym kolorem czcionki oznaczono tekst, który jest podobny do dokumentu, z którego pochodzi wybrany fragment. Ponadto zastosowano podświetlenie w kolorze fioletowym, które podkreśla obszar występowania fragmentu w dokumencie analizowanym. Podświetleniem w kolorze jasnofioletowym oznaczone zostają pozostałe fragmenty, które są wspólne z dokumentem wybranym przez użytkownika, na liście elementów znalezionych podczas analizy. Rys. 10. Przykład obszaru z treścią dokumentu analizowanego po wybraniu fragmentu z listy elementów podobnych. Za pomocą powyższych narzędzi można poruszać się po treści pracy i odczytywać wyniki analizy, które są nanoszone dynamicznie na treść dokumentu analizowanego. W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność zestawienia treści dokumentu analizowanego z dokumentem znalezionym podczas analizy. System SOWI udostępnia taką możliwość. W tym celu należy wybrać na liście elementów znalezionych podczas analizy, jeden z dokumentów klikając na jego tytuł. Spowoduje to rozwinięcie listy fragmentów znalezionych podczas porównywania treści dokumentów analizowanego i wybranego. Poniżej tytułu wybranego dokumentu system powinien wyświetlić przycisk o nazwie Szczegóły. Po jego wybraniu system SOWI przygotuje raport zestawieniowy. Przykład raportu przedstawiono na rys. 11. Andrzej Sobecki Strona 9 z 22

10 Rys. 11. Przykład raportu zestawieniowego porównywane są treści dokumentu analizowanego i wybranego dokumentu podobnego (znalezionego podczas analizy) Raport zestawieniowy składa się z dwóch obszarów prezentujących treść. W lewym obszarze wyświetlana jest treść dokumentu analizowanego, a w prawym treść wybranego dokumentu. Obydwa obszary dostosowują się do dalszych wyborów użytkownika, podobnie jak miało to miejsce w poprzednio opisywanym raporcie z analizy. Poza dwoma obszarami z treścią, ponad nimi znajduje się rozwijana lista fragmentów podobnych, które występują w obydwu dokumentach (analizowanym i wybranym). Po kliknięciu na dowolny fragment na liście znajdującej się powyżej obszarów z treścią, system automatycznie dostosuje fragmenty wyświetlane w obydwu obszarach. Dostosowanie polega na spozycjonowaniu obszarów tak, aby pokazywały treść rozpoczynającą się od wybranego fragmentu. W ten sposób można prześledzić szerszy kontekst i na tej podstawie stwierdzić czy nastąpiło zapożyczenie cudzej własności intelektualnej. Naciskając przycisk Powrót (znajdujący się, w górnym, lewym rogu ekranu) użytkownik zostaje przeniesiony z powrotem do opisywanego wcześniej raportu interaktywnego. Kolejny podrozdział opisuje drukowaną formę raportu, na której wyniki analizy przedstawione są w sposób tabelaryczny. Raport może być wydrukowany i składowany w aktach studenta jako potwierdzenie wykonania analizy antyplagiatowej. Andrzej Sobecki Strona 10 z 22

11 2.2. Raport w formie umożliwiającej wydruk i składowanie wyników analizy dokumentu W odróżnieniu od raportu interaktywnego, który nie jest dostosowany do wydruku, system SOWI oferuje możliwość prezentacji wyników analizy w formie tabelarycznej (rys. 6). Strona internetowa, na której prezentowany jest taki raport, została dostosowana do formatu A4. Raport został zoptymalizowany w taki sposób, aby po wydrukowaniu nie przekraczał czterech stron. W niniejszym podrozdziale omówiono główne elementy występujące na raporcie. Szczegółowy opis zawarto w rozdziale 4. Na raporcie wyróżniono trzy grupy informacji: 1. ogólne dane o dokumencie analizowanym (rys. 12), 2. dane statystyczne, które określają stopień podobieństwa i zakres zapożyczeń dla całego dokumentu analizowanego (rys. 13), 3. zestawienie znalezionych podczas analizy dokumentów podobnych i ich wpływ na analizowany dokument. Rys. 12. Przykład ogólnych informacji o analizowanym dokumencie Informacje prezentowane na rys. 12. umożliwiają identyfikację dokumentu, stopień podobieństwa oraz datę wykonania analizy. Dane statystyczne (rys. 13) przedstawiają wyniki analizy w ujęciu liczbowym. Zestaw wskaźników został utworzony tak, aby użytkownik mógł porównać wynik analizy z wartościami progowymi, które zostały ustalone na Wydziale. Wskaźniki można również porównywać z innymi systemami antyplagiatowymi, które istnieją na rynku. W tej grupie informacji system SOWI prezentuje również trzy ostrzeżenia, które szerzej zostaną omówione w podrozdziale 4.3. Mają one zwrócić uwagę na pewne zabiegi, które autorzy prac mogą wykonać, aby zaniżyć rzeczywiste podobieństwo do innych dokumentów. Ostatnia grupa informacji, zestawienie dokumentów podobnych (rys. 14.) przedstawia listę dokumentów znalezionych podczas analizy. Są one prezentowane w porządku nierosnącym, na podstawie stopnia podobieństwa. Każdy dokument posiada tytuł (jeśli jest dostępny) oraz adres internetowy (dot. stron internetowych). Obok tytułu prezentowany jest stopień podobieństwa do dokumentu analizowanego. Andrzej Sobecki Strona 11 z 22

12 Rys. 13. Przykład informacji statystycznych i wskaźników określających stopień plagiatu Rys. 14. Przykład listy dokumentów podobnych do dokumentu analizowanego Andrzej Sobecki Strona 12 z 22

13 3. Szczegółowy opis komponentów raportu interaktywnego Przykład raportu interaktywnego został przedstawiony na rys. 5. W tym rozdziale zawarty został opis wszystkich elementów, które znajdują się na raporcie interaktywnym Dane ogólne Przedstawiają podstawowe informacje o analizowanym dokumencie takie jak: nazwa, data zlecenia oraz ogólną liczbę znaków. Przykład danych ogólnych został zaprezentowany na rys. 15. Rys. 15. Przykład danych ogólnych na temat analizowanego dokumentu 3.2. Przyciski umożliwiające ocenę autorskiego charakteru pracy Ocena autorskiego charakteru pracy jest możliwa za pomocą przycisków zaprezentowanych na rys. 16. Kryteria oceny nie są zdefiniowane w niniejszej instrukcji. Na podstawie informacji zawartych na raporcie interaktywnym i raporcie drukowanym, ekspert podejmuje decyzję na temat akceptacji lub odrzucenia pracy. W tym celu system udostępnia następujące przyciski: Zaakceptuj pracę spowoduje, że praca uzyska status zaakceptowanej i student będzie mógł realizować kolejne czynności wynikające z procedury dyplomowania; Odrzuć pracę spowoduje, że praca uzyska status odrzuconej, a student nie będzie mógł realizować dalszych czynności wynikających z procedury dyplomowania. Student zobowiązany będzie wykonywać kolejne czynności przewidziane procedurą ochrony własności intelektualnej, zgodnie z wytycznymi Dziekana odpowiedniego Wydziału. Rys. 16. Przyciski umożliwiające ocenę pracy 3.3. Ogólne podsumowanie wyniku analizy Jedynym wskaźnikiem pokazywanym na raporcie interaktywnym jest ogólny udział treści ze znalezionych źródeł w treści dokumentu badanego. Jest on określony procentowo i przedstawiony jak na rys. 17. Andrzej Sobecki Strona 13 z 22

14 Rys. 17. Ogólne podsumowanie wyniku analizy 3.4. Przyciski wywołujące dodatkowe funkcje Przyciski znajdują się na pasku z tytułem dokumentu, powyżej obszaru, w którym prezentowana jest treść dokumentu analizowanego. Umożliwia zmianę formy raportu na wersję drukowaną z podsumowaniem wszystkich informacji zebranych podczas analizy. Umożliwia pobranie oryginalnego dokumentu, który student przesłał do analizy przez system moja PG. Umożliwia wyświetlenie listy pozostałych analiz zleconych przez studenta, które wykonał do czasu oglądania przez Państwa raportu Lista znalezionych źródeł podobnych w treści do dokumentu badanego Nawigacja po wynikach analizy i treści pracy jest możliwa za pomocą listy elementów podobnych, które zostały znalezione podczas analizy (rys. 18). Każdy wiersz listy oznaczony jest tytułem (jeśli ustalono) znalezionego dokumentu podobnego. Może to być nazwa strony internetowej, nazwa pliku, tytuł książki, numer artykułu, akt prawny, rozporządzenie itp. Wszystkie źródła są posortowane według udziału w wyniku ogólnym, w porządku nierosnącym. Rys. 18. Lista elementów podobnych treścią do dokumentu analizowanego. Wybór (przez kliknięcie) dowolnego wiersza spowoduje rozwinięcie listy fragmentów znalezionych w ramach wybranego źródła, a raport dostosuje wyświetlaną treść. Dostosowanie polega na zaznaczeniu w czytelny sposób wyłącznie fragmentów pochodzących z wybranego dokumentu oraz na automatycznym przesunięciu treści do miejsca występowania pierwszego znalezionego fragmentu. Andrzej Sobecki Strona 14 z 22

15 Po wyborze dokumentu źródłowego lista zostaje wzbogacona o znalezione fragmenty podobne i identyczne w ramach danego dokumentu. Dodatkowo dostępne są dwa przyciski: oraz. Pierwszy przycisk umożliwia przejście do raportu zestawieniowego, na którym widoczne są tylko dokument badany z lewej strony, wybrany dokument źródłowy z prawej strony i lista znalezionych fragmentów w ramach tego źródła. Przykład takiego raportu pokazano na rys. 19. Rys. 19. Przykład raportu zestawieniowego dokumentu badanego i wybranego dokumentu podobnego. Drugi przycisk jest dostępny tylko dla źródeł internetowych. Umożliwia przejście do strony internetowej, z której dana treść została pobrana. Można w ten sposób zorientować się czy student wprowadził prawidłowe oznaczenie bibliograficzne lub przypis. Powrót do raportu ogólnego dla wszystkich źródeł jest możliwy przez kliknięcie na napis Wynik ogólny pokazany na rys. 17 (Ogólne podsumowanie analizy). Andrzej Sobecki Strona 15 z 22

16 3.6. Lista fragmentów identycznych lub podobnych w ramach danego dokumentu Wybór dowolnego dokumentu podobnego z listy opisanej w pkt. 3.5 spowoduje również rozwinięcie listy fragmentów identycznych lub podobnych w ramach danego dokumentu podobnego (do dokumentu analizowanego). Przykład listy fragmentów w ramach wybranego źródła pokazano na rys. 20. Każdy wiersz symbolizujący fragment można wybrać (klikając) co spowoduje przewinięcie tekstu (w obszarze prezentacji treści dokumentu analizowanego) do miejsca, w którym rozpoczyna się dany fragment. Przykład obszaru prezentującego treść dokumentu analizowanego po wybraniu fragmentu przedstawiono na rys. 21. Rys. 20. Przykład listy fragmentów w ramach dokumentu, wybranego z listy elementów znalezionych podczas analizy. Rys. 21. Przykładowa zawartość obszaru prezentującego treść i wyniki analizy, po wybraniu fragmentu z listy elementów znalezionych podczas analizy. Andrzej Sobecki Strona 16 z 22

17 Wybór fragmentu skutkuje zmianą kolorystyki. Treść nieobjęta wybranym dokumentem podobnym staje się szara, wszystkie fragmenty w ramach wybranego dokumentu podobnego mają jasnofioletowe tło, a fragment aktualnie wybrany posiada tło ciemnofioletowe Obszar prezentacji treści i wyników analizy Przykładowy obszar prezentacji treści i wyników analizy został zaprezentowany na rys. 22. Treść obszaru określona została na podstawie dokumentu, który student przesłał do analizy. Podczas przyjmowania pracy do analizy system wydobywa wyłącznie treść w czystym formacie tekstowym. Jest ona pozbawiona formatowania i pozwala na porównywanie różnych formatów dokumentów ze sobą. Jeśli fragment został oznaczony kolorem zielonym lub niebieskim oznacza to, że system znalazł ten fragment (identyczny lub podobny) w innym dokumencie. Rys. 22. Obszar prezentacji treści i wyników analizy Podczas analizy fragmentów podejrzanych nie ma potrzeby ręcznego przewijania treści. System automatycznie pozycjonuje treść w zależności od wyboru dokumentu lub fragmentu z listy źródeł. Andrzej Sobecki Strona 17 z 22

18 4. Szczegółowy opis elementów raportu w formie umożliwiającej wydruk i składowanie Raport powstał z myślą o przechowywaniu dokumentacji z przebiegu analizy antyplagiatowej. Dane w nim zawarte prezentują w sposób liczbowy wszystkie informacje zgromadzone na raporcie interaktywnym (2.1.). Drukowana forma raportu zawiera informacje, które nie są zaznaczone na raporcie interaktywnym. Przykład raportu zaprezentowano na rys. 23. Rys. 23. Przykład raportu drukowanego Raport ten składa się z następujących elementów, które zostaną kolejno omówione: przycisków akcji, danych ogólnych, grupy wskaźników i informacji o pracy, listy znalezionych dokumentów podobnych, Andrzej Sobecki Strona 18 z 22

19 4.1. Przyciski akcji Zlokalizowane są w górnej części ekranu i są one widoczne tylko na ekranie komputera. Podczas drukowania raportu przyciski stają się niewidoczne. Do dyspozycji użytkownika oddano następujące elementy: umożliwia powrót do raportu interaktywnego, umożliwia wydrukowanie aktualnie wyświetlanego raportu Ogólne informacje o analizowanym dokumencie Przedstawiają informacje z punktów 3.1 i 3.3 w sposób zwarty tak jak zaprezentowano na rys. 24. Wyróżnić można następujące informacje: nazwa dokumentu, ogólny stopień podobieństwa, data wykonania analizy. Rys. 24. Przykład informacji ogólnych nt. analizowanego dokumentu Grupy wskaźników i informacji o pracy Prezentowane wskaźniki umożliwiają odniesienie do kryteriów ustalonych na Wydziałach lub też pozwalają na lepszą ocenę autorskiego charakteru pracy. Stanowią one podstawę w dokumentacji procesu antyplagiatowego przeprowadzonego na dokumencie badanym. Przykład wskaźników zaprezentowano na rys. 25. Andrzej Sobecki Strona 19 z 22

20 Rys. 25. Przykład wskaźników i informacji o pracy Wśród dostępnych informacji znaleźć można średnie długości znalezionych fragmentów podobnych i identycznych, liczone w znakach i wyrazach. Liczbę fragmentów podejrzanych o długości w zakresie 25 do 100 znaków oraz liczbę fragmentów podejrzanych dłuższych niż 100 znaków. Ponadto wykazana jest liczba fragmentów podejrzanych składająca się z 5 lub więcej wyrazów. Dla nauczyciela widoczne są również ostrzeżenia, które system może wygenerować po statystycznej analizie tekstu. W skład tej grupy informacji wchodzą m.in.: Nadmierne wykorzystanie znaków specjalnych oznacza, że student pisząc pracę mógł stosować symbole spoza alfabetu języka polskiego w liczbie większej niż wynika ze średniej dla dotychczas przebadanych prac. Jednym z często stosowanych przez studentów oszustw jest podmiana liter alfabetu polskiego na podobnie wyglądające symbole z innych alfabetów. Ostrzeżenie to ma na celu zwrócić uwagę osoby ocieniającej na tego typu przypadki. Prawdopodobieństwo sklejenia wyrazów brak spacji ostrzeżenie to oznacza, że student pisząc pracę, a następnie formatując ją dla systemu antyplagiatowego podmienił spacje dowolnym znakiem w kolorze białym. W dokumencie przekazywanym do druku i pokazywanym opiekunowi nie widać różnicy, ale po konwersji treść dokumentu może być ciągiem posklejanych ze sobą wyrazów. Ostrzeżenie to ma na celu zwrócenie uwagi opiekuna na tego typu przypadki. Niezgodność z rozkładem statystycznym polskiego alfabetu ostrzeżenie to jest generowane jeśli po analizie statystycznej, rozkładu liter w tekście odchyłka od częstości występowania Andrzej Sobecki Strona 20 z 22

21 określonych liter dla języka polskiego, jest większa niż dopuszczalne przez system limity. Student pisząc swoją pracę i przygotowując ją do przekazania do systemu antyplagiatowego może podmienić czcionkę w dokumencie, aby symbole widoczne na ekranie odpowiadały innym literom w treści pracy. W ten sposób symbol a wyświetlany na ekranie może oznaczać z. Po konwersji dokumentu do treści, analiza pracy jest niemożliwa gdyż składa się z losowych ciągów liter. Ostrzeżenie to ma na celu zwrócenie uwagi opiekuna, że w treści mogą występować takie nadużycia Lista znalezionych dokumentów podobnych Ostatnim elementem raportu drukowanego jest lista dokumentów podobnych znalezionych w dostępnych repozytoriach podczas analizy pracy. Przykład takiej listy przedstawiono na rys. 26. Składa się ona z podsumowania liczby znalezionych dokumentów podobnych, których wpływ na końcowy wynik przekracza 1%. Lista składa się z następujących kolumn: st. plagiatu określa wpływ danego dokumentu źródłowego na dokument analizowany (% pokrycia tekstu), repozytorium określa nazwę repozytorium, w którym dokument został znaleziony, nazwa dokumentu/zasobu określa nazwę dokumentu źródłowego i adres internetowy jeśli występuje Ostatnim elementem raportu drukowanego jest liczba znalezionych dokumentów źródłowych, które zostały pominięte ze względu na niewielkie pokrycie (< 1%) treści dokumentu badanego. Zabieg ten wykonany jest celowo, aby raport zmieścił się maksymalnie na czterech arkuszach papieru A4. Andrzej Sobecki Strona 21 z 22

22 Rys. 26. Przykład listy dokumentów podobnych do dokumentu analizowanego 5. Kontakt Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania, sugestie lub problemy proszę o kontakt mailowy pod adresem: Andrzej Sobecki Strona 22 z 22

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Spis treści: I. Informacje o Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl II. Logowanie III. Sprawdzanie dokumentu IV. Raport

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-14 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU Element systemu Nabór Optivum dla szkół ponadgimnazjalnych Kanał: Gimnazjum Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Kazimierska 15 51-657 Wrocław tel. (071) 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji http://muci.edu.pl USOS 5.3.1 Archiwum Prac Dyplomowych Podręcznik dla autorów prac, opiekunów i recenzentów Łukasz Karniewski Kamil Olszewski Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Spis treści: I. Założenie konta Użytkownika II. Logowanie do serwisu Plagiat.pl Informacje o Systemie Antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

System Quorum Instrukcja użytkownika modułu "Środki Trwałe"

System Quorum Instrukcja użytkownika modułu Środki Trwałe System Quorum Instrukcja użytkownika modułu "Środki Trwałe" 2013 QNT Systemy Informatyczne Sp z oo QNT Systemy Informatyczne Sp z oo ul Knurowska 19 41-800 Zabrze System Quorum Edycja 2013 Wydanie 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Spis treści: I. Informacje o Systemie Antyplagiatowym II. Logowanie do serwisu Plagiat.pl III. Sprawdzanie dokumentu IV. Raport

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT. Podręcznik użytkownika. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą (wersja 1.02)

ASYSTENT. Podręcznik użytkownika. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą (wersja 1.02) Podręcznik użytkownika ASYSTENT Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą (wersja 1.02) Jeśli coś może się popsuć w wielu miejscach, to pierwsze uszkodzenie nastąpi tam, gdzie wyrządzi najwięcej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU W GIMNAZJUM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU W GIMNAZJUM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Kazimierska 15 51-657 Wrocław tel. (071) 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl, www.jst.vulcan.pl

Bardziej szczegółowo

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie prawo do ciągłego ulepszania programu i wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO Internetowego Systemu Antyplagiatowego Spis treści: I. Podstawowe informacje o systemie II. Założenie konta użytkownika III. Logowanie do serwisu IV. Sprawdzanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

1. Wczytanie danych z systemu finansowo księgowego badanej jednostki... 4. 2. Wczytywanie danych ze sprawozdania finansowego... 14

1. Wczytanie danych z systemu finansowo księgowego badanej jednostki... 4. 2. Wczytywanie danych ze sprawozdania finansowego... 14 1 Wersja 2015 Spis treści 1. Wczytanie danych z systemu finansowo księgowego badanej jednostki... 4 2. Wczytywanie danych ze sprawozdania finansowego... 14 3. Ręczne wprowadzanie danych do systemu... 19

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC - SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją... 5 2. Okno główne aplikacji... 7 3. Przeglądarki...13 4. Podstawowe funkcje przeglądarki...16

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Elektronicznej. defcom 2000 wersja 6.0

System Bankowości Elektronicznej. defcom 2000 wersja 6.0 System Bankowości Elektronicznej defcom 2000 wersja 6.0 Dokumentacja użytkowa aplikacji defcom 2000 Klient SUNTECH Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 73, 04-175 Warszawa tel. (0-22) 613-71-12, faks (0-22) 613-52-51

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI POLSKI FADN (wersja Biuro)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI POLSKI FADN (wersja Biuro) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 2011-07-25 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 ING SECURITIES S. A. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Cel dokumentu...4 1.2. Zakres dokumentu...4 1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WebClient/ComboClient3. wersja z dnia: 14 lutego 2011

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WebClient/ComboClient3. wersja z dnia: 14 lutego 2011 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WebClient/ComboClient3 wersja z dnia: 14 lutego 2011 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Definicje i pojęcia podstawowe 5 3 Wymagania sprzętowe i programowe 6 4 Zasada działania systemu

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do

Bardziej szczegółowo