Instrukcja dla osoby oceniającej autorski charakter pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla osoby oceniającej autorski charakter pracy"

Transkrypt

1 Analiza antyplagiatowa prac promotorskich w systemie mojapg Każdy dyplomant otrzymał możliwość umieszczenia swojej pracy w systemie moja PG. Po umieszczeniu pracy przez studenta, zostaje ona poddana analizie antyplagiatowej w uczelnianym systemie ochrony własności intelektualnej - SOWI. Każda analiza kończy się utworzeniem raportu, do którego dostęp jest możliwy przez system moja PG. Niniejsza instrukcja skierowana jest dla osób oceniających autorski charakter prac. W zależności od Wydziału funkcję tę pełnić mogą opiekun, promotor lub inna osoba wskazana przez Dziekana Wydziału. System może być wykorzystany zgodnie z procedurą ochrony własności intelektualnej, ustaloną przez UK ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, dostępną pod adresem W niniejszej instrukcji opisano: sposób na uzyskanie dostępu do wyników analizy, rodzaje raportów, wskaźniki wyświetlane na raportach i sposób ich interpretacji, możliwość pobrania oryginalnego dokumentu, który student przekazał do analizy, procedurę podejmowania decyzji o akceptacji lub odrzuceniu pracy na podstawie raportu. Spis treści 1. Uzyskanie dostępu do wyników analizy Rodzaje raportów Raport interaktywny Raport w formie umożliwiającej wydruk i składowanie wyników analizy dokumentu Szczegółowy opis komponentów raportu interaktywnego Dane ogólne Przyciski umożliwiające ocenę autorskiego charakteru pracy Ogólne podsumowanie wyniku analizy Przyciski wywołujące dodatkowe funkcje Lista znalezionych źródeł podobnych w treści do dokumentu badanego Lista fragmentów identycznych lub podobnych w ramach danego dokumentu Obszar prezentacji treści i wyników analizy Szczegółowy opis elementów raportu w formie umożliwiającej wydruk i składowanie Andrzej Sobecki Strona 1 z 22

2 4.1. Przyciski akcji Ogólne informacje o analizowanym dokumencie Grupy wskaźników i informacji o pracy Lista znalezionych dokumentów podobnych Kontakt Uzyskanie dostępu do wyników analizy Należy zalogować się do systemu moja PG (https://moja.pg.gda.pl) podając login oraz hasło. Po zalogowaniu zobaczą Państwo pulpit systemu moja PG (rys. 1) liczba widocznych elementów zależy od posiadanych uprawnień. Rys. 1. Pulpit użytkownika po zalogowaniu do systemu moja PG. Następnie należy wybrać kolejno:, następnie oraz. System moja PG wyświetli listę wszystkich dyplomów, do których użytkownik ma dostęp w roli opiekuna, recenzenta, przewodniczącego lub członka komisji (rys. 2). Andrzej Sobecki Strona 2 z 22

3 Rys. 2. Lista dyplomów w moja PG Na liście dyplomów (rys. 2) należy znaleźć wiersz z pracą dyplomową, której raport Państwa interesuje. Następnie nacisnąć na odnośnik w wierszu, który odpowiada znalezionej pracy. Spowoduje to wyświetlenie strony ze szczegółowymi informacjami o dyplomie (rys. 3). Na dole strony w ramce Weryfikacja antyplagiatowa (rys. 4) należy wybrać opcję (jeśli jest dostępna). Spowoduje to wyświetlenie okna, w którym należy potwierdzić przejście do systemu SOWI (System Ochrony Własności Intelektualnej), aby zapoznać się ze szczegółami raportu. Po potwierdzeniu zostaną Państwo przeniesieni do strony, na której prezentowany jest raport z analizy pracy. Przykład raportu przedstawiono na rys. 5. Andrzej Sobecki Strona 3 z 22

4 Rys. 3. Dane szczegółowe dyplomu Rys. 4. Fragment strony Dane szczegółowe dyplomu ramka Weryfikacja antyplagiatowa Andrzej Sobecki Strona 4 z 22

5 Rys. 5. Przykładowy raport z analizy podobieństwa 2. Rodzaje raportów System ochrony własności intelektualnej (SOWI) umożliwia raportowanie wyników analizy antyplagiatowej w dwóch formach: interaktywnej dostosowanej do oglądania online (rys. 5), drukowanej dostosowanej do wydrukowania, oglądania bez wykorzystania komputera oraz składowania w aktach studenta (rys. 6). Andrzej Sobecki Strona 5 z 22

6 Rys. 6. Przykład raportu w formie gotowej do wydruku 2.1. Raport interaktywny Domyślnie system SOWI prezentuje wyniki analizy wykorzystując interaktywną formę raportu (rys. 5). Wyniki analizy przedstawiane są na pojedynczej stronie internetowej za pomocą obszaru (rys. 7), w którym wyświetlona jest treść dokumentu sprawdzanego. W celu wskazania fragmentów podejrzanych system SOWI wykorzystuje różnokolorowe podświetlenie treści. Z powodu ograniczeń związanych z wielkością stosowanych wyświetlaczy i ich rozdzielczości, obszar wyświetla tylko część treści dokumentu sprawdzanego. Andrzej Sobecki Strona 6 z 22

7 Rys. 7. Przykład obszaru wyświetlania treści dokumentu analizowanego SOWI po wyświetleniu raportu zaznacza wszystkie fragmenty podejrzane kolorem niebieskim lub zielonym. Wybór koloru zależy od algorytmu, który umożliwił znalezienie podejrzanego fragmentu: zielony algorytm wyszukujący fragmenty identyczne niebieski algorytm wyszukujący fragmenty podobne W celu wygodnej nawigacji po treści analizowanego dokumentu i wynikach jego analizy, SOWI udostępnia listę elementów znalezionych podczas analizy (Nawigator rys. 8). Na liście prezentowane są domyślnie skrócone tytuły dokumentów podobnych, które zostały znalezione podczas analizy. Są one wyświetlane w porządku nierosnącym, zgodnie ze współczynnikiem podobieństwa do dokumentu analizowanego. Elementem na liście może być praca dyplomowa, strona internetowa, artykuł, książka, ustawa lub rozporządzenie. Andrzej Sobecki Strona 7 z 22

8 Rys. 8. Przykład listy elementów znalezionych podczas analizy (Nawigator). Każdy element na liście można wybrać klikając na skrócony tytuł dokumentu. Spowoduje to modyfikację obszaru, w którym wyświetlona jest treść dokumentu sprawdzanego oraz modyfikację listy elementów znalezionych podczas analizy (rys. 9). Obszar przedstawiający treść dostosuje automatycznie wyświetlaną treść tak, aby pokazać użytkownikowi pierwszy fragment podobny do treści wybranego dokumentu. Lista elementów znalezionych podczas analizy zostanie rozszerzona i pod wybranym tytułem dokumentu wyświetlona zostanie lista fragmentów podobnych znalezionych w tym dokumencie. Każdy fragment podobny na liście reprezentowany jest przez skrócony opis. Podobnie jak na pierwotnej liście elementów znalezionych podczas analizy, każdy fragment można wybrać klikając w jego opis. Rys. 9. Przykład listy elementów znalezionych podczas analizy po wybraniu jednego z dokumentów. Wybór fragmentu na liście elementów znalezionych podczas analizy, spowoduje automatyczne dostosowanie obszaru przedstawiającego treść. Obszar z treścią (rys. 7) jest automatycznie pozycjonowany na wybranym fragmencie oraz zmienia się kolorystyka stosowana do Andrzej Sobecki Strona 8 z 22

9 zaznaczania fragmentów podejrzanych. Przykładowy efekt zaprezentowano na rys. 10. Szarym kolorem czcionki oznaczany jest tekst, który nie został znaleziony w dokumencie, z którego pochodzi wybrany fragment. Czarnym kolorem czcionki oznaczono tekst, który jest podobny do dokumentu, z którego pochodzi wybrany fragment. Ponadto zastosowano podświetlenie w kolorze fioletowym, które podkreśla obszar występowania fragmentu w dokumencie analizowanym. Podświetleniem w kolorze jasnofioletowym oznaczone zostają pozostałe fragmenty, które są wspólne z dokumentem wybranym przez użytkownika, na liście elementów znalezionych podczas analizy. Rys. 10. Przykład obszaru z treścią dokumentu analizowanego po wybraniu fragmentu z listy elementów podobnych. Za pomocą powyższych narzędzi można poruszać się po treści pracy i odczytywać wyniki analizy, które są nanoszone dynamicznie na treść dokumentu analizowanego. W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność zestawienia treści dokumentu analizowanego z dokumentem znalezionym podczas analizy. System SOWI udostępnia taką możliwość. W tym celu należy wybrać na liście elementów znalezionych podczas analizy, jeden z dokumentów klikając na jego tytuł. Spowoduje to rozwinięcie listy fragmentów znalezionych podczas porównywania treści dokumentów analizowanego i wybranego. Poniżej tytułu wybranego dokumentu system powinien wyświetlić przycisk o nazwie Szczegóły. Po jego wybraniu system SOWI przygotuje raport zestawieniowy. Przykład raportu przedstawiono na rys. 11. Andrzej Sobecki Strona 9 z 22

10 Rys. 11. Przykład raportu zestawieniowego porównywane są treści dokumentu analizowanego i wybranego dokumentu podobnego (znalezionego podczas analizy) Raport zestawieniowy składa się z dwóch obszarów prezentujących treść. W lewym obszarze wyświetlana jest treść dokumentu analizowanego, a w prawym treść wybranego dokumentu. Obydwa obszary dostosowują się do dalszych wyborów użytkownika, podobnie jak miało to miejsce w poprzednio opisywanym raporcie z analizy. Poza dwoma obszarami z treścią, ponad nimi znajduje się rozwijana lista fragmentów podobnych, które występują w obydwu dokumentach (analizowanym i wybranym). Po kliknięciu na dowolny fragment na liście znajdującej się powyżej obszarów z treścią, system automatycznie dostosuje fragmenty wyświetlane w obydwu obszarach. Dostosowanie polega na spozycjonowaniu obszarów tak, aby pokazywały treść rozpoczynającą się od wybranego fragmentu. W ten sposób można prześledzić szerszy kontekst i na tej podstawie stwierdzić czy nastąpiło zapożyczenie cudzej własności intelektualnej. Naciskając przycisk Powrót (znajdujący się, w górnym, lewym rogu ekranu) użytkownik zostaje przeniesiony z powrotem do opisywanego wcześniej raportu interaktywnego. Kolejny podrozdział opisuje drukowaną formę raportu, na której wyniki analizy przedstawione są w sposób tabelaryczny. Raport może być wydrukowany i składowany w aktach studenta jako potwierdzenie wykonania analizy antyplagiatowej. Andrzej Sobecki Strona 10 z 22

11 2.2. Raport w formie umożliwiającej wydruk i składowanie wyników analizy dokumentu W odróżnieniu od raportu interaktywnego, który nie jest dostosowany do wydruku, system SOWI oferuje możliwość prezentacji wyników analizy w formie tabelarycznej (rys. 6). Strona internetowa, na której prezentowany jest taki raport, została dostosowana do formatu A4. Raport został zoptymalizowany w taki sposób, aby po wydrukowaniu nie przekraczał czterech stron. W niniejszym podrozdziale omówiono główne elementy występujące na raporcie. Szczegółowy opis zawarto w rozdziale 4. Na raporcie wyróżniono trzy grupy informacji: 1. ogólne dane o dokumencie analizowanym (rys. 12), 2. dane statystyczne, które określają stopień podobieństwa i zakres zapożyczeń dla całego dokumentu analizowanego (rys. 13), 3. zestawienie znalezionych podczas analizy dokumentów podobnych i ich wpływ na analizowany dokument. Rys. 12. Przykład ogólnych informacji o analizowanym dokumencie Informacje prezentowane na rys. 12. umożliwiają identyfikację dokumentu, stopień podobieństwa oraz datę wykonania analizy. Dane statystyczne (rys. 13) przedstawiają wyniki analizy w ujęciu liczbowym. Zestaw wskaźników został utworzony tak, aby użytkownik mógł porównać wynik analizy z wartościami progowymi, które zostały ustalone na Wydziale. Wskaźniki można również porównywać z innymi systemami antyplagiatowymi, które istnieją na rynku. W tej grupie informacji system SOWI prezentuje również trzy ostrzeżenia, które szerzej zostaną omówione w podrozdziale 4.3. Mają one zwrócić uwagę na pewne zabiegi, które autorzy prac mogą wykonać, aby zaniżyć rzeczywiste podobieństwo do innych dokumentów. Ostatnia grupa informacji, zestawienie dokumentów podobnych (rys. 14.) przedstawia listę dokumentów znalezionych podczas analizy. Są one prezentowane w porządku nierosnącym, na podstawie stopnia podobieństwa. Każdy dokument posiada tytuł (jeśli jest dostępny) oraz adres internetowy (dot. stron internetowych). Obok tytułu prezentowany jest stopień podobieństwa do dokumentu analizowanego. Andrzej Sobecki Strona 11 z 22

12 Rys. 13. Przykład informacji statystycznych i wskaźników określających stopień plagiatu Rys. 14. Przykład listy dokumentów podobnych do dokumentu analizowanego Andrzej Sobecki Strona 12 z 22

13 3. Szczegółowy opis komponentów raportu interaktywnego Przykład raportu interaktywnego został przedstawiony na rys. 5. W tym rozdziale zawarty został opis wszystkich elementów, które znajdują się na raporcie interaktywnym Dane ogólne Przedstawiają podstawowe informacje o analizowanym dokumencie takie jak: nazwa, data zlecenia oraz ogólną liczbę znaków. Przykład danych ogólnych został zaprezentowany na rys. 15. Rys. 15. Przykład danych ogólnych na temat analizowanego dokumentu 3.2. Przyciski umożliwiające ocenę autorskiego charakteru pracy Ocena autorskiego charakteru pracy jest możliwa za pomocą przycisków zaprezentowanych na rys. 16. Kryteria oceny nie są zdefiniowane w niniejszej instrukcji. Na podstawie informacji zawartych na raporcie interaktywnym i raporcie drukowanym, ekspert podejmuje decyzję na temat akceptacji lub odrzucenia pracy. W tym celu system udostępnia następujące przyciski: Zaakceptuj pracę spowoduje, że praca uzyska status zaakceptowanej i student będzie mógł realizować kolejne czynności wynikające z procedury dyplomowania; Odrzuć pracę spowoduje, że praca uzyska status odrzuconej, a student nie będzie mógł realizować dalszych czynności wynikających z procedury dyplomowania. Student zobowiązany będzie wykonywać kolejne czynności przewidziane procedurą ochrony własności intelektualnej, zgodnie z wytycznymi Dziekana odpowiedniego Wydziału. Rys. 16. Przyciski umożliwiające ocenę pracy 3.3. Ogólne podsumowanie wyniku analizy Jedynym wskaźnikiem pokazywanym na raporcie interaktywnym jest ogólny udział treści ze znalezionych źródeł w treści dokumentu badanego. Jest on określony procentowo i przedstawiony jak na rys. 17. Andrzej Sobecki Strona 13 z 22

14 Rys. 17. Ogólne podsumowanie wyniku analizy 3.4. Przyciski wywołujące dodatkowe funkcje Przyciski znajdują się na pasku z tytułem dokumentu, powyżej obszaru, w którym prezentowana jest treść dokumentu analizowanego. Umożliwia zmianę formy raportu na wersję drukowaną z podsumowaniem wszystkich informacji zebranych podczas analizy. Umożliwia pobranie oryginalnego dokumentu, który student przesłał do analizy przez system moja PG. Umożliwia wyświetlenie listy pozostałych analiz zleconych przez studenta, które wykonał do czasu oglądania przez Państwa raportu Lista znalezionych źródeł podobnych w treści do dokumentu badanego Nawigacja po wynikach analizy i treści pracy jest możliwa za pomocą listy elementów podobnych, które zostały znalezione podczas analizy (rys. 18). Każdy wiersz listy oznaczony jest tytułem (jeśli ustalono) znalezionego dokumentu podobnego. Może to być nazwa strony internetowej, nazwa pliku, tytuł książki, numer artykułu, akt prawny, rozporządzenie itp. Wszystkie źródła są posortowane według udziału w wyniku ogólnym, w porządku nierosnącym. Rys. 18. Lista elementów podobnych treścią do dokumentu analizowanego. Wybór (przez kliknięcie) dowolnego wiersza spowoduje rozwinięcie listy fragmentów znalezionych w ramach wybranego źródła, a raport dostosuje wyświetlaną treść. Dostosowanie polega na zaznaczeniu w czytelny sposób wyłącznie fragmentów pochodzących z wybranego dokumentu oraz na automatycznym przesunięciu treści do miejsca występowania pierwszego znalezionego fragmentu. Andrzej Sobecki Strona 14 z 22

15 Po wyborze dokumentu źródłowego lista zostaje wzbogacona o znalezione fragmenty podobne i identyczne w ramach danego dokumentu. Dodatkowo dostępne są dwa przyciski: oraz. Pierwszy przycisk umożliwia przejście do raportu zestawieniowego, na którym widoczne są tylko dokument badany z lewej strony, wybrany dokument źródłowy z prawej strony i lista znalezionych fragmentów w ramach tego źródła. Przykład takiego raportu pokazano na rys. 19. Rys. 19. Przykład raportu zestawieniowego dokumentu badanego i wybranego dokumentu podobnego. Drugi przycisk jest dostępny tylko dla źródeł internetowych. Umożliwia przejście do strony internetowej, z której dana treść została pobrana. Można w ten sposób zorientować się czy student wprowadził prawidłowe oznaczenie bibliograficzne lub przypis. Powrót do raportu ogólnego dla wszystkich źródeł jest możliwy przez kliknięcie na napis Wynik ogólny pokazany na rys. 17 (Ogólne podsumowanie analizy). Andrzej Sobecki Strona 15 z 22

16 3.6. Lista fragmentów identycznych lub podobnych w ramach danego dokumentu Wybór dowolnego dokumentu podobnego z listy opisanej w pkt. 3.5 spowoduje również rozwinięcie listy fragmentów identycznych lub podobnych w ramach danego dokumentu podobnego (do dokumentu analizowanego). Przykład listy fragmentów w ramach wybranego źródła pokazano na rys. 20. Każdy wiersz symbolizujący fragment można wybrać (klikając) co spowoduje przewinięcie tekstu (w obszarze prezentacji treści dokumentu analizowanego) do miejsca, w którym rozpoczyna się dany fragment. Przykład obszaru prezentującego treść dokumentu analizowanego po wybraniu fragmentu przedstawiono na rys. 21. Rys. 20. Przykład listy fragmentów w ramach dokumentu, wybranego z listy elementów znalezionych podczas analizy. Rys. 21. Przykładowa zawartość obszaru prezentującego treść i wyniki analizy, po wybraniu fragmentu z listy elementów znalezionych podczas analizy. Andrzej Sobecki Strona 16 z 22

17 Wybór fragmentu skutkuje zmianą kolorystyki. Treść nieobjęta wybranym dokumentem podobnym staje się szara, wszystkie fragmenty w ramach wybranego dokumentu podobnego mają jasnofioletowe tło, a fragment aktualnie wybrany posiada tło ciemnofioletowe Obszar prezentacji treści i wyników analizy Przykładowy obszar prezentacji treści i wyników analizy został zaprezentowany na rys. 22. Treść obszaru określona została na podstawie dokumentu, który student przesłał do analizy. Podczas przyjmowania pracy do analizy system wydobywa wyłącznie treść w czystym formacie tekstowym. Jest ona pozbawiona formatowania i pozwala na porównywanie różnych formatów dokumentów ze sobą. Jeśli fragment został oznaczony kolorem zielonym lub niebieskim oznacza to, że system znalazł ten fragment (identyczny lub podobny) w innym dokumencie. Rys. 22. Obszar prezentacji treści i wyników analizy Podczas analizy fragmentów podejrzanych nie ma potrzeby ręcznego przewijania treści. System automatycznie pozycjonuje treść w zależności od wyboru dokumentu lub fragmentu z listy źródeł. Andrzej Sobecki Strona 17 z 22

18 4. Szczegółowy opis elementów raportu w formie umożliwiającej wydruk i składowanie Raport powstał z myślą o przechowywaniu dokumentacji z przebiegu analizy antyplagiatowej. Dane w nim zawarte prezentują w sposób liczbowy wszystkie informacje zgromadzone na raporcie interaktywnym (2.1.). Drukowana forma raportu zawiera informacje, które nie są zaznaczone na raporcie interaktywnym. Przykład raportu zaprezentowano na rys. 23. Rys. 23. Przykład raportu drukowanego Raport ten składa się z następujących elementów, które zostaną kolejno omówione: przycisków akcji, danych ogólnych, grupy wskaźników i informacji o pracy, listy znalezionych dokumentów podobnych, Andrzej Sobecki Strona 18 z 22

19 4.1. Przyciski akcji Zlokalizowane są w górnej części ekranu i są one widoczne tylko na ekranie komputera. Podczas drukowania raportu przyciski stają się niewidoczne. Do dyspozycji użytkownika oddano następujące elementy: umożliwia powrót do raportu interaktywnego, umożliwia wydrukowanie aktualnie wyświetlanego raportu Ogólne informacje o analizowanym dokumencie Przedstawiają informacje z punktów 3.1 i 3.3 w sposób zwarty tak jak zaprezentowano na rys. 24. Wyróżnić można następujące informacje: nazwa dokumentu, ogólny stopień podobieństwa, data wykonania analizy. Rys. 24. Przykład informacji ogólnych nt. analizowanego dokumentu Grupy wskaźników i informacji o pracy Prezentowane wskaźniki umożliwiają odniesienie do kryteriów ustalonych na Wydziałach lub też pozwalają na lepszą ocenę autorskiego charakteru pracy. Stanowią one podstawę w dokumentacji procesu antyplagiatowego przeprowadzonego na dokumencie badanym. Przykład wskaźników zaprezentowano na rys. 25. Andrzej Sobecki Strona 19 z 22

20 Rys. 25. Przykład wskaźników i informacji o pracy Wśród dostępnych informacji znaleźć można średnie długości znalezionych fragmentów podobnych i identycznych, liczone w znakach i wyrazach. Liczbę fragmentów podejrzanych o długości w zakresie 25 do 100 znaków oraz liczbę fragmentów podejrzanych dłuższych niż 100 znaków. Ponadto wykazana jest liczba fragmentów podejrzanych składająca się z 5 lub więcej wyrazów. Dla nauczyciela widoczne są również ostrzeżenia, które system może wygenerować po statystycznej analizie tekstu. W skład tej grupy informacji wchodzą m.in.: Nadmierne wykorzystanie znaków specjalnych oznacza, że student pisząc pracę mógł stosować symbole spoza alfabetu języka polskiego w liczbie większej niż wynika ze średniej dla dotychczas przebadanych prac. Jednym z często stosowanych przez studentów oszustw jest podmiana liter alfabetu polskiego na podobnie wyglądające symbole z innych alfabetów. Ostrzeżenie to ma na celu zwrócić uwagę osoby ocieniającej na tego typu przypadki. Prawdopodobieństwo sklejenia wyrazów brak spacji ostrzeżenie to oznacza, że student pisząc pracę, a następnie formatując ją dla systemu antyplagiatowego podmienił spacje dowolnym znakiem w kolorze białym. W dokumencie przekazywanym do druku i pokazywanym opiekunowi nie widać różnicy, ale po konwersji treść dokumentu może być ciągiem posklejanych ze sobą wyrazów. Ostrzeżenie to ma na celu zwrócenie uwagi opiekuna na tego typu przypadki. Niezgodność z rozkładem statystycznym polskiego alfabetu ostrzeżenie to jest generowane jeśli po analizie statystycznej, rozkładu liter w tekście odchyłka od częstości występowania Andrzej Sobecki Strona 20 z 22

21 określonych liter dla języka polskiego, jest większa niż dopuszczalne przez system limity. Student pisząc swoją pracę i przygotowując ją do przekazania do systemu antyplagiatowego może podmienić czcionkę w dokumencie, aby symbole widoczne na ekranie odpowiadały innym literom w treści pracy. W ten sposób symbol a wyświetlany na ekranie może oznaczać z. Po konwersji dokumentu do treści, analiza pracy jest niemożliwa gdyż składa się z losowych ciągów liter. Ostrzeżenie to ma na celu zwrócenie uwagi opiekuna, że w treści mogą występować takie nadużycia Lista znalezionych dokumentów podobnych Ostatnim elementem raportu drukowanego jest lista dokumentów podobnych znalezionych w dostępnych repozytoriach podczas analizy pracy. Przykład takiej listy przedstawiono na rys. 26. Składa się ona z podsumowania liczby znalezionych dokumentów podobnych, których wpływ na końcowy wynik przekracza 1%. Lista składa się z następujących kolumn: st. plagiatu określa wpływ danego dokumentu źródłowego na dokument analizowany (% pokrycia tekstu), repozytorium określa nazwę repozytorium, w którym dokument został znaleziony, nazwa dokumentu/zasobu określa nazwę dokumentu źródłowego i adres internetowy jeśli występuje Ostatnim elementem raportu drukowanego jest liczba znalezionych dokumentów źródłowych, które zostały pominięte ze względu na niewielkie pokrycie (< 1%) treści dokumentu badanego. Zabieg ten wykonany jest celowo, aby raport zmieścił się maksymalnie na czterech arkuszach papieru A4. Andrzej Sobecki Strona 21 z 22

22 Rys. 26. Przykład listy dokumentów podobnych do dokumentu analizowanego 5. Kontakt Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania, sugestie lub problemy proszę o kontakt mailowy pod adresem: Andrzej Sobecki Strona 22 z 22

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do dziekanatu informacji

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do

Bardziej szczegółowo

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA.

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA. Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA. Opracowanie: mgr inż. Łukasz Stefanowicz Centrum Komputerowe UZ

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://www.apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD): Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD dla studenta.

Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD dla studenta. Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD dla studenta. Spis treści 1. Informacje ogólne... 1 2. Logowanie do systemu APD... 2 3. Krok 1 Student (autor pracy): wpisywanie danych pracy...

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD): Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez promotora i recenzenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Opiekuna pracy / Promotora - Kierujący pracą 1. Informacje ogólne APD to Archiwum Prac Dyplomowych powiązane z systemem USOS i USOSWEB. Służy do przechowywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego

Instrukcja Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Instrukcja Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pracy dyplomowej w APD - Archiwum Prac Dyplomowych dla promotora i recenzenta

Instrukcja obsługi pracy dyplomowej w APD - Archiwum Prac Dyplomowych dla promotora i recenzenta Instrukcja obsługi pracy dyplomowej w APD - Archiwum Prac Dyplomowych dla promotora i recenzenta 1. Logowanie do APD - Archiwum Prac Dyplomowych W celu zalogowania się do Archiwum Prac dyplomowych należy

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych - APD

Archiwum Prac Dyplomowych - APD Archiwum Prac Dyplomowych - APD Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD na UŁ dla Promotora Kierujący pracą: akceptacja danych (Krok 3) Kwiecień 2017 COPYRIGHT@CENTRUM INFORMATYKI UŁ 2017

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego

Instrukcja Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Instrukcja Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Otwarty System Antyplagiatowy

Otwarty System Antyplagiatowy Otwarty System Antyplagiatowy przewodnik po systemie Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Zgłoszenie sprawdzenia pracy... 2 3. Raport z badania pracy... 2 4. Logowanie do systemu OSA... 3 5. Widok szczegółów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA

INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student Rejestracja

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko autora pracy dyplomowej) Numer albumu: Kierunek studiów:

OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko autora pracy dyplomowej) Numer albumu: Kierunek studiów: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17 Rektora ASP z dnia 5 kwietnia 2016 r. OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko autora pracy dyplomowej) Numer albumu: Kierunek studiów: Wydział:... Poziom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Otwarty System Antyplagiatowy Instrukcja dla promotorów

Otwarty System Antyplagiatowy Instrukcja dla promotorów Otwarty System Antyplagiatowy Instrukcja dla promotorów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Dokument zawiera informacje przydatne przy interpretowaniu raportu z badania pracy w systemie antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta Procedura rejestrowania pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD): Promotor Promotor Promotor Recenzent Obrona Dziekanat Student Student Dziekanat Krok Kto Zadanie do wykonania Dostarczenie do

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW Opracował: Remigiusz Ciemiński CENTRUM INFORMATYCZNE UAM Data dokumentu:25.10.2017. Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 7 zatwierdzona przez Dziekana Wydziału Chemicznego w dniu 2 lipca 2014 r. Ochrona własności intelektualnej

PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 7 zatwierdzona przez Dziekana Wydziału Chemicznego w dniu 2 lipca 2014 r. Ochrona własności intelektualnej Strona 1/5 1. Cel, przedmiot i zakres działań 1.1. Celem wydziałowej procedury Ochrony własności intelektualnej jest przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich i nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzej

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

APD ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH DLA PROMOTORA

APD ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH DLA PROMOTORA APD ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH DLA PROMOTORA Logowanie W przeglądarce należy wpisać adres: https://apd.chopin.edu.pl oraz kliknąć na zaloguj się. Identyfikator wg schematu imię.nazwisko bez znaków polskich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA dla Studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA dla Studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA dla Studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Spis treści: I. Informacje o Systemie Antyplagiatowym II. III.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Zasady interpretacji Raportu antyplagiatowego

Zasady interpretacji Raportu antyplagiatowego Zasady interpretacji Raportu antyplagiatowego Strona 1 z 8 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Wskaźniki analizy antyplagiatowej... 4 3. Wskaźniki dodatkowe analizy antyplagiatowej... 5 4. Konflikty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 1/2014 z 12 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 1/2014 z 12 sierpnia 2014 r. Zarządzenie Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 1/2014 z 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: wdrożenia wydziałowej procedury Ochrony własności intelektualnej. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika Instrukcja Użytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl System Plagiat.pl jest narzędziem informatycznym służącym do porównywania dokumentów tekstowych. Wytypowani przez władze uczelni Użytkownicy,

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI ANTYPLAGIATOWEJ W EUROPEJSKIEJ UCZELNI INFORMATYCZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI ANTYPLAGIATOWEJ W EUROPEJSKIEJ UCZELNI INFORMATYCZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Europejskiej Uczelni Informatyczno- Ekonomicznej w Warszawie z dnia 1 października 2015 r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI ANTYPLAGIATOWEJ W EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Student 1. Loguje się do wirtualnego dziekanatu 2. Najlepiej z przeglądarki Mozilla Firefox i musi mieć wyłączone blokowanie wyskakujących okienek.

Student 1. Loguje się do wirtualnego dziekanatu 2. Najlepiej z przeglądarki Mozilla Firefox i musi mieć wyłączone blokowanie wyskakujących okienek. Student 1. Loguje się do wirtualnego dziekanatu 2. Najlepiej z przeglądarki Mozilla Firefox i musi mieć wyłączone blokowanie wyskakujących okienek. 3. Zakładka plagiat.pl Otwiera się zakładka plagiat.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Systemu Antyplagiatowego dla Szkół Antyściąga.pl dla Nauczyciela

INSTRUKCJA Systemu Antyplagiatowego dla Szkół Antyściąga.pl dla Nauczyciela Strona 1 INSTRUKCJA Systemu Antyplagiatowego dla Szkół Antyściąga.pl dla Nauczyciela Materiały poufne, przeznaczone wyłącznie dla Administratora systemu. Plagiat.pl 2012 Strona 1 Strona 2 System Antyplagiatowy

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu dla prowadzących JSOS 2.0. Spis treści

Instrukcja obsługi portalu dla prowadzących JSOS 2.0. Spis treści Spis treści 1. Logowanie... 2 2. Obsługa portalu Twoje konto... 3 2.1 Obsługa portalu- Twoje konto... 4 3. Obsługa portalu Prowadzący... 6 3.1 Lista Grup... 6 3.1.1 Szczegółowy widok grupy zajęciowej...

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja obsługi dla promotora i recenzenta pracy Wersja 0.5 Strona 1/8 Spis treści Logowanie do systemu...2 Strona użytkownika...3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego

Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego Podstawowe informacje o systemie System Antyplagiat jest narzędziem informatycznym służącym do weryfikacji oryginalności dokumentów tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do Otwartego Systemu Antyplagiatowego

WPROWADZENIE do Otwartego Systemu Antyplagiatowego WPROWADZENIE do Otwartego Systemu Antyplagiatowego opracowanie: dr Natalia Kohtamäki WPiA UKSW system nie stwierdza wprost, czy praca jest plagiatem. Oceny dokonuje Promotor pracy na podstawie raportu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów: wystawianie recenzji (Krok 4)

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów: wystawianie recenzji (Krok 4) Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów: wystawianie recenzji (Krok 4) 1. Informacje ogólne APD to Archiwum Prac Dyplomowych powiązane z systemem USOS i USOSWEB.

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S IVR SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S IVR SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S IVR SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. KOLEJKA ONLINE... 5 4. RAPORTY... 5 4.1. SKUTECZNOŚĆ IVR... 6 4.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych - APD

Archiwum Prac Dyplomowych - APD Archiwum Prac Dyplomowych - APD Instrukcja systemu APD zakładka MOJE PRACE informacje wspomagające pracę nauczycieli akademickich powiązanych z pracami dyplomowymi w roli Promotora, Recenzenta, Członka

Bardziej szczegółowo

APD Archiwum Prac Dyplomowych ( apd.utp.edu.pl )

APD Archiwum Prac Dyplomowych ( apd.utp.edu.pl ) APD Archiwum Prac Dyplomowych ( apd.utp.edu.pl ) Instrukcja dla promotora Poniżej OGÓLNY schemat pracy w APD ROLA promotora jest na etapie nr 3, nr 4 i nr 5 Wersja nr 1 z dnia 13.04.2016 STUDENT Sprawdza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Szkoła Główna Handlowa 1/15 System Obsługujący Lokalne Archiwum Dokumentów (SOLAD) jest programem służącym do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA OPERATORA

INSTRUKCJA DLA OPERATORA INSTRUKCJA DLA OPERATORA Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający z systemu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych. http://apd.amu.edu.pl

Archiwum Prac Dyplomowych. http://apd.amu.edu.pl Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Opracował: Szymon Garbarek, WNPiD UAM Procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika BIC Portal Rozpoczęcie pracy W celu uzyskania dostępu do Księgi Procesów należy się zalogować. Logowanie W celu zalogowania do portalu wprowadź nazwę i hasło użytkownika, a następnie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych - APD

Archiwum Prac Dyplomowych - APD Archiwum Prac Dyplomowych - APD Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD na UŁ dla Promotora Kierujący pracą: akceptacja danych (Krok 3) Czerwiec 2017 COPYRIGHT@CENTRUM INFORMATYKI UŁ 2017

Bardziej szczegółowo

Interpretacja Raportu badania pracy w Otwartym Systemie Antyplagiatowym (OSA)

Interpretacja Raportu badania pracy w Otwartym Systemie Antyplagiatowym (OSA) Interpretacja Raportu badania pracy w Otwartym Systemie Antyplagiatowym (OSA) Uwagi ogólne Raport nie wskazuje jednoznacznie plagiatu System antyplagiatowy stanowi jedynie narzędzie wspomagające ocenę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla operatora

Instrukcja obsługi dla operatora Instrukcja obsługi dla operatora Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Centrum Systemów Informatycznych ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH

Centrum Systemów Informatycznych ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Centrum Systemów Informatycznych ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel. (48) 022 56 18 921, e-mail: csi@uksw.edu.pl ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych - APD

Archiwum Prac Dyplomowych - APD Archiwum Prac Dyplomowych - APD Instrukcja procedowania pracy dyplomowej w systemie APD na UŁ dla Promotora Kierujący pracą: akceptacja danych (Krok 3) Maj 2017 COPYRIGHT@CENTRUM INFORMATYKI UŁ 2017 1.

Bardziej szczegółowo

Otwarty System Antyplagiatowy Instrukcja dla promotorów/nauczycieli. I. Logowanie do Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Otwarty System Antyplagiatowy Instrukcja dla promotorów/nauczycieli. I. Logowanie do Otwartego Systemu Antyplagiatowego Otwarty System Antyplagiatowy Instrukcja dla promotorów/nauczycieli Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM I. Logowanie do Otwartego Systemu Antyplagiatowego Otwarty System Antyplagiatowy znajduje się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus

Instrukcja użytkownika TALENTplus Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przeprowadzenia oceny okresowej Pracownika z pozycji Kierownika (N+1) Etapy Logowanie... 1 Menu dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z portalu. Diagnoza z Nową Erą

Instrukcja korzystania z portalu. Diagnoza z Nową Erą Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza z Nową Erą Spis treści 1. Przypisanie szkoły do nauczyciela 2. Przypisanie klas do nauczyciela 3. Wybór testu diagnostycznego 4. Realizacja diagnozy 5. Ocena testów

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16. Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej

Zarządzenie nr 16. Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

1 Rejestrator czasu pracy

1 Rejestrator czasu pracy 1 Rejestrator czasu pracy Rejestrator Czasu Pracy (określany również skrótowo RCP) pozwala na zbieranie i prezentowanie informacji o godzinach przepracowanych przez wybranych użytkowników systemu. Rejestrator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM Załącznik do zarządzenia nr 202/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo