ANALIZA FUNKCJONALNA SERWISÓW INTERNETOWYCH BIUR PODRÓśY NA RYNKU ORGANIZATORÓW IMPREZ TURYSTYCZNYCH W POLSCE. Przemysław Rusiecki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA FUNKCJONALNA SERWISÓW INTERNETOWYCH BIUR PODRÓśY NA RYNKU ORGANIZATORÓW IMPREZ TURYSTYCZNYCH W POLSCE. Przemysław Rusiecki"

Transkrypt

1 ANALIZA FUNKCJONALNA SERWISÓW INTERNETOWYCH BIUR PODRÓśY NA RYNKU ORGANIZATORÓW IMPREZ TURYSTYCZNYCH W POLSCE Przemysław Rusiecki Wprowadzenie Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy serwisów internetowych największych biur podróŝy działających na polskim rynku turystycznym. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na aspekt funkcjonalności serwisów WWW organizatorów turystycznych oraz zawarto wyniki badań mających na celu określenie najwaŝniejszych elementów witryn biur podróŝy, które wpływają na poprawę wizerunku firmy oraz wzrost sprzeda- Ŝy imprez turystycznych. W opracowaniu pominięto analizę stron internetowych biur podróŝy (tzw. multiagentów) takich jak np. Wakacje.pl lub TravelPlanet z racji tego, Ŝe nie posiadają koncesji organizatora i ich główna działalność polega na pośredniczeniu w sprzedaŝy produktów i usług turystycznych między stroną podaŝową (organizatorzy turystyczni, przewoźnicy, hotele) i popytową (klienci - turyści). Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych, organizatorzy turystyczni to takie firmy, które uzyskały od wojewody zezwolenie na organizowanie imprez turystycznych oraz wykupiły stosowne ubezpieczenie (lub posiadają gwarancję bankową) gwarantujące klientom pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz ewentualnie zwrot wniesionych wpłat w razie niewykonania zobowiązań umownych. Natomiast agenci to podmioty, których działalność

2 polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki [DU97]. Potrzeba zastosowania technologii internetowych w biurach podróŝy Stale rosnąca liczba uŝytkowników globalnej Sieci przemawia do biur podróŝy nad koniecznością poszerzenia dotychczasowej działalności o nowe obszary takie jak Internet. Chcąc konkurować na rynku, firmy muszą szukać nowych dróg na poprawę konkurencyjności. Jedną z nich jest zastosowanie technologii internetowych. Podstawowe cechy Internetu takie jak powszechność dostępu, globalny zasięg, interaktywność czy teŝ elastyczność wpłynęły na to, Ŝe znalazł on szerokie zastosowanie takŝe w branŝy turystycznej. NajwaŜniejsze funkcje Internetu, dzięki którym moŝliwa jest poprawa konkurencyjność biura podróŝy to: 1. funkcja informacyjna wiąŝe się z tym, iŝ Internet jest doskonałym nośnikiem informacji (kanałem dystrybucji produktów i usług) łączącym ze sobą przekaz multimedialny (tekst, grafika, dźwięk, obraz wideo) z interaktywnością (moŝliwość wyboru). Dzięki stronom internetowym oprócz zaprezentowania firmy czy teŝ oferty moŝna przedstawić klientom takŝe np. miejsca, obiekty, do których zamierzają pojechać. Do opisów moŝna dołączać zdjęcia, filmy oraz dodatkowe informacje, przez co klienci będą mogli uzyskać kompletne informacje np. o danym kraju, hotelu czy regionie zanim udadzą się w podróŝ; 2. funkcja komunikacyjna sprawia, Ŝe z jednej strony bardzo szybko potencjalni klienci mogą uzyskać kontakt z przedstawicielem biura np. poprzez komunikator, telefon internetowy, czat czy chociaŝby

3 pocztę elektroniczną. Natomiast z drugiej strony, firmy turystyczne mogą wymieniać się błyskawicznie informacjami biznesowymi na styku organizatorzy turystyczni, kontrahenci, agenci itp.; 3. funkcja marketingowa umoŝliwia prowadzenie (oraz śledzenie skuteczności) tanich w porównaniu z innymi mediami kampanii reklamowych niezaleŝnie od tego czy ich celem jest budowa świadomości marki czy wywołanie reakcji bezpośredniej np. zakupu wycieczki. Ponadto dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi na stronach internetowych takich jak chociaŝby newslettery lub wielokrotne autorespondery istnieje moŝliwość dotarcia z przekazem marketingowym do określonej grupy klientów (tzw. target); 4. funkcja usługowo-handlowa otwiera firmie perspektywę na obni- Ŝenie kosztów sprzedaŝy produktów turystycznych oraz usług komplementarnych. Łatwy przepływ strumieni rzeczowych (produkty, pieniądze) oraz strumieni informacyjnych (zamówienia, negocjacje itp.) w internetowych systemach rezerwacyjnych sprawia, Ŝe biura mogą sprzedawać szybciej, taniej oraz więcej, co z kolei przekłada się na obniŝenie ceny finalnej produktu. W chwili obecnej praktycznie Ŝaden właściciel biura turystycznego nie neguje potrzeby wykorzystania Internetu jako narzędzia marketingowego. Dzięki stronie WWW moŝna pozyskiwać nowych klientów, poprawić wizerunek firmy oraz co najwaŝniejsze, prowadzić sprzedaŝ 24 godz. na dobę. Co prawda największe wirtualnie (internetowe) biura turystyczne w naszym kraju dopiero od niedawna zaczynają przynosić zyski (np. w I kwartale tego roku biuro TravelPlanet wykazało wzrost sprzedaŝy 191% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) ale szacuje się, Ŝe wraz ze wzrostem ilości internautów znacząco wzrośnie takŝe wartość

4 polskiego rynku usług turystycznych przez Internet. Na dzień dzisiejszy nadal największą barierą w rozwoju usług internetowych w Polsce jest koszt dostępu do Sieci oraz słaba jakość łączy internetowych, co przekłada się na stosunkowo małą ilość uŝytkowników, którzy mogą stać się potencjalnymi klientami biur podróŝy. Projekt i wdroŝenie serwisu internetowego firmy turystycznej Pierwszym krokiem, jakie biuro musi podjąć chcąc rozpocząć działalność e-biznesową to wykupienie własnej domeny internetowej (najlepiej odpowiadającej nazwie firmy) i przygotowanie profesjonalnej oraz w pełni funkcjonalnej strony internetowej, która powinna wpłynąć na poprawę wizerunku firmy oraz umoŝliwić pozyskanie nowych klientów. Podmiotów oferujących usługi projektowania stron internetowych jest bardzo duŝo. Dylemat pojawia się wtedy, kiedy stajemy przed wyborem konkretnej propozycji spośród ofert wielu firm sprzedających podobne usługi. Sam projekt (graficzny) strony to jednak nie wszystko. W turystyce zawartość stron internetowych zmienia się bardzo szybko, więc pracownicy biura sami powinni umieć modyfikować treści bez korzystania z pomocy osób zewnętrznych a w szczególności informatyków. Tak więc biuro musi mieć swój własny system CMS (ang. Content Management System), który umoŝliwi pracownikom (redaktorom) bez znajomości zagadnień informatycznych samodzielnie zarządzać stroną internetową. Na rynku oprogramowania do zarządzania treścią serwisów internetowych konkurencja jest duŝa. Obok darmowych rozwiązań takich jak Mambo

5 CMS 1 czy PHP Blue Dragon CMS 2 dostępne są produkty komercyjne np. NetTUR.CMS 3 dostosowany do specyfiki branŝy turystycznej lub Web Kameleon 4 - stanowiący jedno z najbardziej funkcjonalnych rozwiązań. Wybór konkretnego systemu zaleŝy od potrzeb biura oraz dostępnych zasobów finansowych. Decydując się na wdroŝenie określonego produktu naleŝy zadbać o to, aby system do zarządzania stroną WWW współpracował z oprogramowaniem wykorzystywanym dotychczas w naszej firmie. Chodzi przede wszystkim o system rezerwacyjny, z którego na bieŝąco informacje o modelowanych imprezach, wolnych miejscach itp. powinny być przekazywane automatycznie na stronę internetową biura, czyli bezpośrednio do systemu CMS. JeŜeli zdecydujemy się na konkretne rozwiązanie CMS (związane zazwyczaj z daną firmą) to stajemy przed kolejnym dylematem jak powinna wyglądać nasza witryna oraz co powinno się na niej znaleźć? Złym rozwiązaniem jest korzystanie z gotowych szablonów proponowanych przez dostawcę oprogramowania CMS. Chcąc się wyróŝniać oraz zachować indywidualność, nasza firma powinna zlecić wykonanie nowego (spersonalizowanego) projektu witryny. Na tym etapie powinniśmy porozmawiać z projektantem strony WWW oddelegowanym przez dostawcę oprogramowania do kontaktów z naszym biurem i wskazać mu dokładnie, czym nasza firma się zajmuje np. przede wszystkim organizowaniem wycieczek do Turcji, sprzedaŝą biletów autokarowych, ubezpieczeniami turystycznymi itp. Te informacje będą pomocne w późniejszym rozmieszczeniu elementów na stronie in- 1 Oprogramowanie do zarządzania treścią serwisów internetowych dostępne na licencji open source. Więcej informacji na stronie: 2 Oprogramowanie portalowe udostępniane na licencji freeware do pobrania ze strony internetowej 3 Strona domowa producenta systemu:

6 ternetowej (najwaŝniejsze muszą być odpowiednio wyeksponowane). Do spotkania z projektantem powinniśmy się przygotować tzn. wybrać np. kilka adresów stron internetowych konkurencji, które naszym zdaniem są bardzo dobre oraz wskazać te, które nam się nie podobają. Dzięki znajomości naszych preferencji projektant będzie w stanie zaproponować najlepsze z moŝliwych rozwiązań. Nie zapominajmy takŝe o dostosowaniu szaty graficznej strony do kolorystyki stosowanej w biurze gdyŝ witryna firmowa powinna kolorystyką nawiązywać do wizualnej identyfikacji przedsiębiorstwa. Elementy serwisów internetowych touroperatorów Chcąc zachować swoją indywidualność nasza witryna powinna się cechować odmiennością od witryn innych touroperatorów. Nie naleŝy tu jednak przesadzać z formą i nie zapominać o treści, która stanowi najwaŝniejszy element serwisu turystycznego. Na Rys. 1 przedstawiono elementy, które pojawiają się na stronach najpopularniejszych biur podró- Ŝy w naszym kraju. Przygotowując własny serwis internetowy naleŝy zwrócić uwagę na następujące elementy, które będą wpływały na odbiór naszej strony przez potencjalnych klientów: 1. system nawigacyjny czyli elementy umoŝliwiające poruszanie się po serwisie. Powinny cechować się intuicyjnością, prostotą oraz ergonomią. MoŜemy stosować system nawigacyjny tradycyjny polegający na umieszczeniu w serwisie statycznych odnośników (w postaci tekstu lub przycisków graficznych) po kliknięciu, których przechodzimy 4 Więcej informacji o produkcie moŝna uzyskać na stronie

7 na kolejne podstrony. Biura, które mają rozbudowane strony, zawierające duŝą ilość ofert powinny stosować system nawigacyjny oparty na wyszukiwarce terminów (prostej lub zaawansowanej), która umoŝliwi szybki dostęp do konkretnej oferty lub określonych informacji. MoŜna takŝe zastosować oba powyŝsze rozwiązania równocześnie i wtedy mówimy o mieszanym systemie nawigacji. Pamiętajmy jednak, Ŝe internautom zaleŝy głównie na szybkim dostępie do informacji zgromadzonych w serwisie i dlatego system nawigacyjny powinien sprawnie im to umoŝliwiać [CJ05], 2. zawartość (ang. content) powinna swoim zakresem, sposobem prezentacji oraz wiarygodnością dostarczać wyczerpujących informacji, kreować potrzebę nabycia produktu lub usługi oraz przyczynić się do tworzenia społeczności obecnych i przyszłych klientów. Dlatego serwis internetowy powinien zawierać jak najwięcej informacji związanych z produktami, które sprzedajemy. Chodzi o to, aby klient mógł uzyskać kompletne informacje na dany temat, począwszy od rodzaju imprezy, jaką zamierza kupić a skończywszy na rezerwacji dodatkowych usług w systemie IBE 5 dostępnym na stronie internetowej biura, 3. stylizacja (szata) graficzna pełni funkcję dopełniającą (uzupełniającą treść) i powinna cechować się kreatywnością, interaktywnością oraz nawiązywać do identyfikacji wizualnej firmy. Zaleca się stosowanie na stronie tylko kilku podstawowych kolorów np. w tonacji pastelowej oraz nie więcej niŝ trzech krojów spośród standardowych czcionek, 4. elementy interaktywne wśród których wyróŝniamy: 5 Internet Booking Engine to internetowy system rezerwacji umoŝliwiający dokonanie zakupu np. biletu lotniczego bezpośrednio z okna przeglądarki internetowej

8 elementy interaktywne ułatwiające korzystanie ze strony do których naleŝą np. dynamiczne (rozwijalne) lub statyczne menu zazwyczaj umieszczane w lewej części witryny biura, następnie system wyszukiwawczy, wydruk danej oferty, lokalizator 6, wstępna 7 lub pełna rezerwacja tzw. rezerwacja online 8 itp., elementy interaktywne budujące społeczność takie jak newslettery, fora dyskusyjne na których uŝytkownicy mogą wymieniać poglądy np. na temat ofert, hoteli itp., w dalszej kolejności sondy, ankiety oraz czaty czyli rozmowy między uŝytkownikami serwisu lub z przedstawicielami biura. Rys. 1 Elementy stron internetowych najpopularniejszych biur podróŝy. Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych 6 funkcja informująca internautę o tym, w której części serwisu aktualnie się znajduje np. Promocje -> Grecja -> Kontynent -> Riwiera Olimpijska -> Leptokaria 7 klient wypełnia formularz np. uczestnictwa w imprezie ale NIE ponosi Ŝadnych kosztów i NIE zawiera umowy! Taka rezerwacja NICZEGO nie gwarantuje! 8 klient wypełnia formularz np. uczestnictwa w imprezie, płaci za nią kartą kredytową (lub przelewem) a tym samym zawiera umowę z organizatorem! Taka rezerwacja dopiero gwarantuje np. uczestnictwo w imprezie!

9 Funkcjonalny serwis wg. Jakoba Nielsena 9 to taki, który jest prosty z jak najmniejszą ilością dodatków, jasnym układem informacji oraz dopasowanymi narzędziami nawigacyjnymi. Podstrony serwisu powinny być spójne a treści na nich prezentowane oddzielone od siebie wolną przestrzenią oraz nagłówkami. W związku z tym, Ŝe w turystyce sprzedaje się przede wszystkim marzenia, strony internetowe powinny być atrakcyjne graficznie i zawierać kompletne informacje, które w danym momencie mogą się przydać turyście. Dzięki funkcjonalnemu serwisowi poprawimy wizerunek firmy. Powinniśmy takŝe wykreować potrzebę nabycia produktu lub usługi bezpośrednio ze strony naszego biura a nie z witryn konkurencji. Po spotkaniu z konsultantem ds. projektu witryny internetowej następuje 2, 3-tygodniowy okres przygotowania i przystosowywania szablonu strony (zawierającego układ elementów, grafikę itp.) do końcowej akceptacji przez szefostwo biura. W tym okresie projekt jest przekazywany grafikowi a następnie webmasterowi, który odpowiedzialny jest za finalny wygląd i działanie serwisu. W trakcie oczekiwania na gotowy szablon, pracownicy biura mogą wprowadzać do systemu CMS treść, która pojawia się w testowej wersji serwisu a następnie będzie dostępna dla potencjalnych klientów. Zanim strona zostanie przygotowana, pracownicy mają czas (w asyście szkoleniowców) aby nauczyć się obsługi systemu CMS, z którego będą musieli niebawem korzystać samodzielnie. Po końcowej akceptacji projektu, strona internetowa biura jest gotowa do publicznej premiery. JednakŜe zanim ją opublikujemy nie powinniśmy zapomnieć o jej przetestowaniu, najpierw w gronie pracowników a następnie wśród znajomych. Dzięki temu wyeliminujemy błędy, które zo- 9 amerykański guru funkcjonalności. Nielsen Norman Group:

10 stały przez nas przeoczone. Warto takŝe sprawdzić jak nasz serwis będzie się prezentował w róŝnych przeglądarkach internetowych takich jak np. Internet Explorer lub FireFox. Ostatnią czynnością, jaką naleŝy wykonać to tzw. pozycjonowanie, czyli dodanie adresu naszej witryny do serwisów wyszukiwawczych i katalogów. Dzięki temu strona naszego biura stanie się "widoczna" w Internecie. Metodologia W celu przeprowadzenia badań funkcjonalności stron internetowych touroperatorów wytypowano 20 witryn najbardziej popularnych firm, które posiadają koncesję organizatora turystycznego. Wyboru podmiotów dokonano w oparciu o ranking najpopularniejszych biur podróŝy opublikowany przez Rzeczpospolitą w 2004 r. oraz na podstawie rozmów bezpośrednich z przedstawicielami śląskich biur podróŝy (agentami). Badania zostały przeprowadzone w dniach od 24 do 30 kwietnia 2006 r. Zakres badań obejmował rozmiar, szybkość pobierania witryn oraz analizę elementów, które pojawiają się na stronach internetowych organizatorów turystyki. Do pomiaru szybkości pobierania witryn wykorzystano stałe łącze o przepustowości 256 kbps (gwarantujące transfer ok. 30 KB/s). Zaprojektowano takŝe specjalne oprogramowanie korzystające z mechanizmu interpretacji stron (tzw. engine) programu Internet Explorer 6. Włączono obsługę JavaScript oraz Macromedia Flash. W programie zaimplementowano takŝe dwie dodatkowe funkcje:

11 1. umoŝliwiającą pobieranie strony bezpośrednio z Internetu bez korzystania z pamięci dyskowej dzięki czemu moŝna było określić rzeczywisty czas ładowania witryn, 2. pozwalającą zmierzyć rozmiar wszystkich elementów, które znajdowały się na głównej witrynie biura. Dodatkowo przeprowadzono badanie ankietowe w którym uczestniczyło ponad 200 studentów studiów zaocznych wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia Górnośląskiej WyŜszej Szkoły Handlowej w Katowicach. Wyniki badań Spośród wybranych biur podróŝy tylko 3 nie korzystały z systemów CMS do zarządzania treścią własnej strony WWW. Tylko 3 biura posiadały domeny internetowe inne niŝ nazwa firmy co mogło powodować trudność w bezpośrednim dotarciu do strony organizatora, aczkolwiek korzystając z wyszukiwarki Google potencjalny klient mógł bez większych przeszkód odnaleźć adres internetowy biura. Rozmiary samego kodu HTML stron wahały się od 6 KB do 165 KB przy czym rozmiar witryn uwzględniający rzeczywistą wielkość wszystkich dodatkowych elementów (w tym grafiki) wynosił od 195 KB do 1063 KB. Większość stron została tak zaprojektowana, Ŝe w trakcie pobierania np. dodatkowych elementów graficznych pochodzących z zewnętrznych serwisów moŝna było się zapoznać z informacjami prezentowanymi w głównej części strony. Tylko jedno biuro zastosowało stronę wejściową (tzw. Intro) wykonaną w technologii Macromedia Flash po przejściu której wyświe-

12 tlała się dopiero właściwa oferta. Aby określić średni czas pobierania całej witryny przeprowadzono 9 pomiarów w róŝnych godzinach oraz róŝnych dniach tygodnia. Najkrótszy czas potrzebny na pobranie witryny wynosił ok. 10 sek., ale naleŝy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe uŝytkownik korzystający z połączenia modemowego musiałby poświęcić ponad minutę (ok. 7 razy dłuŝej!) aby ta sama strona wyświetliła się w całości w jego komputerze. NajdłuŜszy czas, jaki trzeba było odczekać na wczytanie się strony wynosił ponad 46 sek. Na koniec zapytano studentów (84% kobiet, 14% męŝczyzn) z których większość (73%) na co dzień korzysta z Sieci i przed wakacjami szuka informacji w Internecie (75% ankietowanych) jakie elementy stron internetowych biur podróŝy są dla nich najwaŝniejsze? Na pierwszym miejscu dla większości respondentów (94%) najwaŝniejsza jest treść witryn, która powinna zawierać rzetelne i kompletne informacje na temat ofert. Drugim pod względem waŝności elementem stron (dla 92% ankietowanych) jest polityka prywatności firmy zapewniająca, Ŝe dane osobowe itp. wprowadzane na stronie nie zostaną wykorzystane do innych celów niŝ realizacja usługi turystycznej. Kolejnym pod względem wagi elementem, który wpływa na odbiór strony internetowej biura to zdaniem 80% badanych szata graficzna, która uzupełnia treść. Elementy graficzne powinny być zoptymalizowane gdyŝ dla 79% ankietowanych szybkość ładowania witryn ma kluczowe znaczenie. Zdaniem 83% potencjalnych klientów niezbędna jest takŝe łatwa nawigacja po serwisie oraz wyszukiwarka ofert (potrzebna 75% badanych), dzięki której moŝna dokładnie określić, jaki rodzaj produktów turystycznych nas interesuje. 73% respondentów uwaŝa, Ŝe biuro powinno umoŝliwiać zło- Ŝenie reklamacji za pośrednictwem swojej strony internetowej. JednakŜe tylko jedna firma zdecydowała się na taki krok. Ponadto 69% osób chcia-

13 łoby, aby ze strony biura moŝna było bezpośrednio lub za pomocą odnośników (banerów reklamowych) zarezerwować dodatkowe usługi takie jak np. kupno biletu lotniczego lub wynajęcie samochodu. Na stronie wg 66% badanych powinna być wyeksponowana takŝe informacja o adresie i historii biura. Dzięki czemu podnosi się poziom zaufania do firmy. 58% ankietowanych nie ma zaufania do biur działających tylko i wyłącznie w Internecie. Ostatnim elementem, który był dla 61% studentów najwaŝniejszy to bezpośredni kontakt z poziomu strony internetowej z przedstawicielem biura. Tylko jedno biuro zdecydowało się na tzw. konsultanta on-line w formie czatu, w którym klient moŝe zadać pytanie pracownikowi biura. Związane jest to z tym, Ŝe w godzinach szczytu trzeba by było oddelegować przynajmniej jednego pracownika do prowadzenia rozmów tylko i wyłącznie z internautami, na co biuro nie moŝe sobie pozwolić zwłaszcza w sezonie, kiedy pracownik musi odbierać telefony, prowadzić sprzedaŝ bezpośrednią itp. Analizując serwisy internetowe największych organizatorów turystycznych działających na polskim rynku, respondenci wybrali firmę Neckermann jako biuro podróŝy posiadające najlepszą stronę internetową, która wzbudza zaufanie oraz zachęca do zainteresowania się prezentowaną ofertą. 84% respondentów uwaŝa, Ŝe dobrze przygotowana strona biura ma duŝy wpływ na poprawę wizerunku firmy. W związku z tym najgorszą witrynę zdaniem ankietowanych posiadało biuro Selectours, które wg respondentów, za jej pośrednictwem, z pewnością nie kreuje potrzeby nabycia produktu turystycznego oraz nie przekonuje do tego aby zainteresować się ich ofertą.

14 Konkluzja Z badań przeprowadzonych kilka lat temu przez firmę Overnet Interactive Agency Ltd. wynikało m.in. Ŝe: większość biur podróŝy nie dostrzegało potrzeby zaistnienia w Sieci a te które zdecydowały się na stworzenie serwisu WWW przygotowywały go niskim nakładem, przez co nie wykorzystywały potencjału tkwiącego w Internecie. Firmy turystyczne nie wierzyły takŝe, Ŝe na e-biznesie w ogóle moŝna zarobić [OIA01]. Obecnie sytuacja zmienia się na lepsze. śaden touroperator nie neguje potrzeby wykorzystania Internetu jako kanału dystrybucji oraz rynku zbytu dla swoich produktów. JednakŜe, tylko nieco ponad połowa badanych biur (55%) umoŝliwiała swoim klientom dokonanie rezerwacji produktu bezpośrednio z własnej strony. W związku z tym wydaje się, iŝ nadal sprzedaŝ ofert poprzez stronę WWW biura nie jest traktowana powaŝnie. Miejmy nadzieję, Ŝe za kilka lat wraz ze wzrostem ilości internautów wzrośnie takŝe znaczenie sprzedaŝy imprez turystycznych przez Internet. Literatura [DU97] [CJ05] Dziennik Ustaw Nr 133/97, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych wraz z późniejszy poprawkami Dz. U r. Nr 55 poz. 578, Cohen J. Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004

15 [OIA01] Overnet Interactive Agency Ltd., Raport dot. stron internetowych polskich biur podróŝy, 2001 Informacje o autorze: mgr P. Rusiecki jest pracownikami Katedry Informatyki Górnośląskiej WyŜszej Szkoły Handlowej w Katowicach.

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Powstaliśmy z połączenia wielu doświadczeń zdobytych w różnych dziedzinach marketingu, informatyki oraz finansów, co sprawia, że potrafimy dopasować

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl SPIS TREŚCI 1. O FRMIE... 2 2. USŁUGI... 2 2.1 Strony internetowe... 2 2.2 CMS ( Content Management

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie...

Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie... Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie... Oferta, którą prezentujemy na tej stronie obejmuję budowę stron internetowych w oparciu o proste, czytelne, wysokiej jakości gotowe autorskie szablony(

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Pakiet Teleinfo Pakiet Internet Info Pakiet Info on-line Pakiet

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy.

Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy. Phocus.pl - oferta O firmie Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy. Naszym celem jest dostarczenie Państwu

Bardziej szczegółowo

1 Prezentacja oferty StudioGS

1 Prezentacja oferty StudioGS 1 Prezentacja oferty StudioGS 2 Prezentacja oferty StudioGS Kim jesteśmy Powstanie naszej firmy to efekt połączenia sił kilku osób związanych z różnymi gałęziami informatyki programiści, webmasterzy, graficy

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Oferta reklamowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4. 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6

Spis treści. I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4. 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6 Spis treści I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6 III. Dokumenty powiązane z wybranym hasłem 7 IV. Moje hasła 10 1)

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na prezentacje produktu OpenBIZ CMS

Zapraszamy na prezentacje produktu OpenBIZ CMS Zapraszamy na prezentacje produktu OpenBIZ CMS Kielce, 3 października 2006 CYBER Service, Cezary Cichocki, Jacek Wójcikowski ASSECO Poland S.A. Copyright @ CYBER Service 2006 OpenBIZ CMS System zarządzania

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne,

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące cookies

Nowe zasady dotyczące cookies Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka biur podróży w Polsce agenci turystyczni

Charakterystyka biur podróży w Polsce agenci turystyczni Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek PODMIOTY PODAŻY W TURYSTYCE I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Miejska Platforma Internetowa

Miejska Platforma Internetowa Miejska Platforma Internetowa Bogactwo możliwości! Uniezależnienie od producenta! Możliwość dostosowania Platformy do potrzeb! Wyjątkowo korzystna cena! Głównym zadaniem tego serwisu jest publikowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Case Study Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Zadanie Naszym zadaniem było zaprojektowanie interfejsu aplikacji do sprzedaŝy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl 1. Baner 468x60 Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę i stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

LOGOAREAS.COM OFERTA - INTERNET. www.logoareas.pl

LOGOAREAS.COM OFERTA - INTERNET. www.logoareas.pl OFERTA - INTERNET 03-2013 NASZE KOMPETENCJE Przestrzeń naszego działania zmienia się codziennie, tak jak zmienia się rzeczywistość w której żyjemy. Charakter naszej pracy wymusza na nas myślenie kategoriami

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Szanowni Państwo Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym projektowaniu stron internetowych.

Bardziej szczegółowo

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt.

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt. BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA Informacje podstawowe Pełna nazwa firmy Adres firmy do faktury (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) NIP Osoba prowadząca projekt E-mail / Skype Telefon Adres biura

Bardziej szczegółowo

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów Czym jest Evenea? Evenea to elastyczne narzędzie dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń (takich jak konferencje, szkolenia, targi, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy korporacyjne i prywatne)

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji

Wyszukiwanie informacji Wyszukiwanie informacji Informatyka Temat 1 Krotoszyn, wrzesień 2015 r. 1 Informatyka 1 Przeszukiwanie zasobów internetowych Krotoszyn, 2015 r. Spis treści prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Gdzie szukać informacji?

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

Bardziej szczegółowo

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali Innowacyjna Reklama w grupie portali Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. Priorytety Reklamy 1. Dostrzegamy potrzeby Klienta, jego indywidualność i cele. Każdą reklamę przygotowujemy wspólnie z Klientem,

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT WERSJA

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.5 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Treścią

System Zarządzania Treścią System Zarządzania Treścią Dawno, dawno temu, w latach 90-tych XX wieku publikowanie w Internecie nie było proste. Wymagało znajomości HTMLa do stworzenia strony, FTP do wysłania zawartości na serwer i

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Przed rozpoczęciem programowania musimy zainstalować i przygotować kompilator. Spośród wielu dostępnych kompilatorów polecam aplikację Dev-C++, ze

Bardziej szczegółowo

Sklepy Internetowe oferta

Sklepy Internetowe oferta Sklepy Internetowe oferta Kilka słów o nas Agencja Interaktywna CleverAgency powstała jako odpowiedź na współczesne potrzeby przedsiębiorców. W obecnych czasach obecność firmy w Internecie jest obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy

e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy Krzysztof Stepaniuk Katedra Turystyki i Rekreacji 17.03.2010 Plan wystąpienia Istota e-promocji; Rola sieci WWW w promowaniu działalności

Bardziej szczegółowo

Reklama za grosz a nawet za pół grosza

Reklama za grosz a nawet za pół grosza Reklama za grosz a nawet za pół grosza WIELE PROMOCJI W JEDNEJ OFERCIE!!! Średnio w miesiącu około 250 tysięcy odsłon wg. Gogle. Przy 10 reklamach w rotacji Billboardu II (780x200 px) masz gwarantowane

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY OPARTY O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS)

SKLEP INTERNETOWY OPARTY O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) SKLEP INTERNETOWY OPARTY O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) UltraGraf Studio Grafiki Ul. Wojska Polskiego 5a/69 26-200 Końskie Woj. Świętokrzyskie GG: 4850036 Tel: +48 792 62 63 42 E-mail: biuro@ultragraf.pl

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L Wytyczne dla Sprzedawców Szanowni Państwo! Na wstępnie pragniemy podziękować za okazane nam zaufanie i wybór naszego produktu. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej Nowy PekaoBIZNES 24 Przewodnik po zmianach w systemie Departament Bankowości Transakcyjnej Grudzień 2012 DLACZEGO PekaoBIZNES 24 SIĘ ZMIENIA? Platforma transakcyjna PekaoBIZNES 24 usprawnia codzienne operacje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław, luty 2008 W 2007 roku juŝ 42 proc. internautów robiło zakupy w sklepach internetowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19 Spis treści Wstęp...z... 5 Rozdział 1. Nowa witryna sieci Web...z... 7 Tworzenie szkieletu witryny...s... 7 Ustawienia witryny...s...s... 8 Hierarchia witryny...s...s... 10 Nazwy i tytuły stron...s...s..

Bardziej szczegółowo

Co zyskujesz tworząc serwis www w Spark Media?

Co zyskujesz tworząc serwis www w Spark Media? Co zyskujesz tworząc serwis www w Spark Media? Wsparcie dla zielonych Wsparcie dla zielonych Szukając firmy, która wykona stronę internetową dla Twojej firmy wcale nie musisz być specjalistą z zakresu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Spis treści: I. Wprowadzenie...2 II. Instrukcja instalacji szablonu aukcji Allegro.3 III. Jak wystawiać przedmioty

Bardziej szczegółowo

X.4.a. Potrafisz tworzyć projekt multimedialny za pomocą kreatora

X.4.a. Potrafisz tworzyć projekt multimedialny za pomocą kreatora X.4.a. Potrafisz tworzyć projekt multimedialny za pomocą kreatora Do tej pory, w tworzonych prezentacjach, wykorzystywaliśmy efekty przejścia, animacje obiektów, wstawialiśmy do prezentacji film, dodawaliśmy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

SUPERSZKOLNA.PL Usługi dla oświaty w jednym miejscu!

SUPERSZKOLNA.PL Usługi dla oświaty w jednym miejscu! SUPERSZKOLNA.PL Usługi dla oświaty w jednym miejscu! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy przekonani,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących. usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących. usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci

Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Specyfikacja dla strony internetowej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Cel: Zaprojektowanie nowej strony dla Fundacji Zwiększenie ruchu i ilości realnych odsłon strony w celu lepszego propagowania

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy, co oferujemy?

Kim jesteśmy, co oferujemy? Kim jesteśmy, co oferujemy? Dual system to firma zajmująca się szeroko rozumianą reklamą oraz marketingiem. Wykonujemy materiały reklamowe zarówno w klasycznej formie drukowanej (np.: wizytówki, ulotki,

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie

Bardziej szczegółowo

Internet wyszukiwarki internetowe

Internet wyszukiwarki internetowe Internet wyszukiwarki internetowe 1. WYSZUKIWARKI INTERNETOWE to doskonały sposób na znalezienie potrzebnych informacji w Internecie. Najpopularniejsze wyszukiwarki to: http://www.google.pl/ http://www.netsprint.pl/

Bardziej szczegółowo

Informację z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne za II kwartał 2010 r.

Informację z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne za II kwartał 2010 r. Informację z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne za II kwartał 2010 r. Kontrolę w powyższym zakresie przeprowadzono w 7 biurach podróży. Nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

PZW45. Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego. Kilka słów wprowadzenia

PZW45. Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego. Kilka słów wprowadzenia Ogólny opis i zasady funkcjonowania projektu reklamowego PZW45 Kilka słów wprowadzenia Portal PZW.org.pl powstał 4 lata temu. Od początku swojego funkcjonowania pozwalał na bezpłatne zakładanie stron www

Bardziej szczegółowo

3.0. Poznaj najnowsze udoskonalenia platformy XPRIMER! Zobacz wizualne zmiany platformy! INTERAKTYWNOŚĆ MOBILNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ERGONOMIA

3.0. Poznaj najnowsze udoskonalenia platformy XPRIMER! Zobacz wizualne zmiany platformy! INTERAKTYWNOŚĆ MOBILNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ERGONOMIA 3.0 Poznaj najnowsze udoskonalenia platformy XPRIMER! INTERAKTYWNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ MOBILNOŚĆ INTUICYJNOŚĆ Całkowicie nowy interfejs użytkownika ERGONOMIA Zobacz wizualne zmiany platformy! NOWE MOŻLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2020 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI Agenda prezentacji 1. Wstęp Potrzeby i podstawowe narzędzia współczesnego turysty 2. Zakupy przez Internet 3. Media społecznościowe i ich rola we współczesnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo 1. Postanowienia ogólne 1.1 Właścicielem serwisu www.travelneo.pl jest Biuro Podróży TravelNeo z siedzibą w Łazanach 259, 32-020

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

Użyteczność polskich portali turystycznych Wakacje w Internecie - aneks

Użyteczność polskich portali turystycznych Wakacje w Internecie - aneks Użyteczność polskich portali turystycznych Wakacje w Internecie - aneks Bartosz Bałaziński Monika Telega Hubert Turaj Kjersti Corneliussen Raport pod patronatem Polskiej Izby Turystyki Kraków, Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Łódź dn. 01.12.2010 r. Dotyczy: Projekt nr WND RPLD.04.03.00-00-022/10 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 1. ZAMAWIAJĄCY A&A Marketing Sp. z o.o. 90-063 Łódź ul. Piotrkowska 146 NIP:725 187 63 48 Regon: 473237879

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna na Zintegrowany System Zarządzania Stroną Firmy.

Oferta specjalna na Zintegrowany System Zarządzania Stroną Firmy. Toruń, dn. 05.03.2008 Oferta specjalna na Zintegrowany System Zarządzania Stroną Firmy. Oferta jest skierowana wyłącznie do klientów firmy WPP24 i portalu Płońsk24.pl. Oferta ma zasięg lokalny, skorzystać

Bardziej szczegółowo

Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner?

Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner? Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner? Data: 18-19.05.2011 a.radwan@hypermediaisobar.pl j.rzepecki@hypermediaisobar.pl Agenda Droga Banku do pozyskania Klienta jest

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto Tworzenie stron www Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę na tworzenie stron www. Dla Państwa wygody strony zostały podzielone na cztery warianty, z których każdy zawiera system zarządzania treścią CMS

Bardziej szczegółowo

Idealna strona internetowa dla Twojej firmy

Idealna strona internetowa dla Twojej firmy Katowice, 25.11.2010 r. Idealna strona internetowa dla Twojej firmy Warsztaty prowadzenie Zofia Oslislo 1 Czy potrzebuję (nowej) strony internetowej? mogę zwiększyć sprzedaż, gdy pozwolę klientom kupować

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo