KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia r. (ver. 1.0) Data aktualizacji r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa Nr części Nr karty charakterystyki Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie Środek czyszczący do składanego dachu Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent Dystrybutor Nazwa/imię i nazwisko Dr. Ing. H.c. F.Porsche AG Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Adres Porsche Str Poznań D Ludwqigsburg ul. Krańcowa 44 Numer telefonu Numer faksu +49 (0) (0) Internet - Komórka udzielająca informacji w sprawie karty charakterystyki 1.4. Numer telefonu alarmowego Herr Michael Weinmann w godzinach: (0) 6132/84463 GBK Gefahrgut Buero GmbH, Ingelheim w godzinach: czynny całą dobę SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: Klasyfikacja mieszaniny, która wynika z zastosowania zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie 1999/45/WE: Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z kryteriami klasyfikacji wg dyrektywy 1999/45/WE. Zagrożenia dla człowieka wynikające z toksyczności i analizy skutków specyficznych dla zdrowia człowieka - Nie dotyczy. Zagrożenia dla środowiska: - Nie dotyczy. Zagrożenia dla człowieka i środowiska wynikające z właściwości fizykochemicznych: Nie dotyczy Elementy oznakowania Mieszanina nie wymaga zamieszczenia na oznakowaniu zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotów określających warunki bezpiecznego stosowania zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE: Zwroty R: - Zwroty S: - Substancje niebezpieczne: - Właściwe elementy oznakowania zgodnie z sekcją A i B załącznika V do dyrektywy 1999/45/WE: Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową Inne zagrożenia Kontakt z oczami może prowadzić do podrażnienia oczu, szczególnie u osób nadwrażliwych i podatnych. Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb: Nie dotyczy. Identyfikacja substancji niebezpiecznych obecnych w mieszaninie (oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) 648/2004): Anionowe środki powierzchniowo czynne, N-(3-aminopropylo)-N-dodecylo-1,3-propanediamine <5% SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach Spis substancji w mieszaninie: : r. Strona 1 z 7

2 SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach a) Substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG i substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: Kwas 2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy: Zawartość: Nr CAS: Nr WE: Nr rejestracji: Klasyfikacja substancji zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG: Klasyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Sól sodowa kwasu sec-alkilo C13-C17 sulfonowego (anionowy związek powierzchniowo czynny): Zawartość: Nr CAS: Nr WE: Nr rejestracji: Klasyfikacja substancji zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG: Klasyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/ Butoksypropan-2-ol [eter monobutylowy glikolu propylenowego]: Zawartość: Nr CAS: Nr WE: Nr rejestracji: Klasyfikacja substancji zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG: Klasyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/ % Nie podano Xi; R36 Eye Irrit 2 H % Nie podano Xi; R36 Eye Irrit 2 H % Nie podano Xi; R36/38 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit 2 H319 b) Substancje, dla których istnieją wspólnotowe najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy, które nie zostały zawarte w lit. a): Nie dotyczy. c) substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII lub substancje zawarte w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż zagrożenia, o których mowa w lit. a): W mieszaninie nie występują ww. substancje. Objaśnienia stosowanych skrótów podano w sekcji 16. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Narażenie przez drogi oddechowe W przypadku incydentalnego narażenia na lotne produkty rozkładu termicznego powstające w wyniku przegrzania mieszaniny lub spalania wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego z zatrutej atmosfery na świeże powietrze. W przypadku utrzymujących się dolegliwości wezwać lekarza. Kontakt ze skórą Zdjąć skażone produktem ubranie. Natychmiast wyczyścić skórę mechanicznie oraz zmyć dużą ilością wody z mydłem i obficie spłukać. Jeśli wystąpi podrażnienie zapewnić konsultację dermatologiczną. Kontakt z oczami Usunąć szkła kontaktowe (jeżeli są noszone). Natychmiast przemywać oczy dużą ilością letniej wody, przez co najmniej 15 min. (przy odwiniętych powiekach), unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka, chronić w trakcie przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem. Zapewnić poszkodowanemu konsultację okulistyczną. Osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania. Narażenie przez przewód pokarmowy Jeżeli poszkodowany jest całkowicie przytomny należy dokładnie wypłukać usta wodą, a następnie popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Kontakt mieszaniny z oczami może prowadzić do podrażnienia oczu Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym UWAGA! Pacjenta nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, zapewnić zatrutemu spokój, chronić przed utratą ciepła, kontrolować oddech i puls. Nigdy nie wywoływać wymiotów ani nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub zamroczonej : r. Strona 2 z 7

3 SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze Produkt nie jest palny. Odpowiednie środki gaśnicze: środki gaśnicze dostosować do palącego się otoczenia. Niewłaściwe środki gaśnicze: woda pełnym strumieniem Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Podczas pożaru mogą powstawać toksyczne gazy zawierające tlenki węgla i tlenki siarki, które stwarzają zagrożenie dla układu oddechowego Informacje dla straży pożarnej Specjalne wyposażenie ochronne strażaków: Strażacy powinni nosić izolacyjne aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza oraz odpowiednie kombinezony ochronne. Nie wdychać gazów powstających podczas wybuchu lub pożaru. Palące kontenery schładzać prądami wodnymi rozproszonymi. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Usunąć z terenu wycieku osoby postronne i nieupoważnione, umieścić je w bezpiecznym, dobrze wentylowanym miejscu. Oznakować teren tablicami ostrzegawczymi. Zapewnić odpowiednią wentylację. Do prac związanych z likwidacją skutków awarii skierować osoby przeszkolone i wyposażone w środki ochrony indywidualnej (patrz pkt 8). Uwaga! Powierzchnia zanieczyszczona produktem może być sliska. Ryzyko poslizgniecia Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu, ulatniania się gazu lub skażenia środowiska powiadomić odpowiednie władze i służby ratownictwa chemicznego Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. Jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu ochronnym); zapobiegać rozprzestrzenianiu materiału np. tworząc barierę olejową; przysypać absorbentem. Usunąć mechanicznie do zamykanego pojemnika. Zadbać o wystarczające przewietrzenie. Pozostałości spłukać wodą Odniesienia do innych sekcji Środki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8 Odpady usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Podczas pracy z produktem należy stosować ogólne zasady higieny i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy z chemikaliami (patrz sekcja 15). Nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; należy myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. Unikać kontaktu ze skóra i oczami oraz ubraniem Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Magazynować w wydzielonych i zabezpieczonych miejscach. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnym, wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Magazynować z dala od czynników o właściwościach utleniaczy i mocnych kwasów Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: brak SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Krajowe dopuszczalne wartości, wraz z podstawą prawną (patrz sekcja 15) krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy: nie podano krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: nie podano Informacje nt. obecnie zalecanych procedur monitorowania dla najistotniejszych substancji: Metodyka pomiarów stosować tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy zgodnie z obowiązującym prawem (patrz pkt 15) Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli: Zapewnić wentylację lub inną technikę kontroli Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny: : r. Strona 3 z 7

4 SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami. Myć ręce, przedramiona i twarz przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Odzież zanieczyszczoną produktem natychmiast zdjąć, umyć skórę dużą ilością wody. Skażone ubranie wyprać przed ponownym użyciem. W trakcie stosowania nie jeść, nie pić napojów, nie przyjmować leków i nie palić tytoniu. Przestrzegać ogólnych zasad ostrożności przy pracy z chemikaliami. a) Ochrona oczu lub twarzy: Przy normalnym stosowaniu nie są wymagane. b) Ochrona rąk: Przy normalnym stosowaniu nie jest wymagana. I n n e: Przy normalnym stosowaniu nie są wymagane. c) Ochrona dróg oddechowych: Przy normalnym stosowaniu nie jest wymagana. d) Zagrożenia termiczne: nie podano Kontrola narażenia środowiska Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. Wartości odniesienia w powietrzu atmosferycznym dla składników produktu nie ustalono. Najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków przemysłowych: - surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe): 5 mg/l l Dopuszczalne wartości dla wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych: - surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe): 15 mg/l SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych a) Wygląd: Bezbarwna ciecz. b) Zapach: Charakterystyczny. c) Próg zapachu; Nie podano. d) ph (w 20 o C) 2,6. e) Temperatura ok. 0 o C. topnienia/krzepnięcia; f) Początkowa temperatura wrzenia i ok. 95 o C. zakres temperatur wrzenia; g) Temperatura zapłonu; 220 o C h) Szybkość parowania; Nie podano. i) Palność (ciała stałego, gazu); Nie dotyczy. j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości; Nie podano. k) Prężność par (w 20 C) Nie podano. l) Gęstość par; Nie podano. m) Gęstość względna (15 o C); ~1,06 g/cm 3 DIN n) Rozpuszczalność (20 o C); Miesza się z wodą. o) Współczynnik podziału: n- Nie podano. oktanol/woda; p) Temperatura samozapłonu; Produkt nie jest samozapalny. q) Temperatura rozkładu; Nie podano. r) Lepkość; Nie podano. s) Właściwości wybuchowe; Produkt nie jest wybuchowy. t) Właściwości utleniające. Nie podano Inne informacje Temperatura palenia się Nie podano. Zawartość rozpuszczalników: LZO (UE) Nie podano. Przedstawione powyżej dane fizyczne są jedynie wielkościami typowymi i nie powinny być interpretowane jako specyfikacja. : r. Strona 4 z 7

5 SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność: Nie podano Stabilność chemiczna: W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt stabilny Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Silne czynniki utleniające i mocne kwasy Warunki, których należy unikać: Nie podano Materiały niezgodne: Mocne utleniacze Niebezpieczne produkty rozkładu: Podczas pożaru mogą wydzielać się toksyczne gazy/dymy. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Informacje dotyczące skutków toksykologicznych a) toksyczność ostra; Produkt nie został zaklasyfikowany jako szkodliwy po połknięciu, w kontakcie ze skórą i na skutek wdychania. Medialne dawki i stężenia śmiertelne dla produktu: nie podano Medialne dawki i stężenia śmiertelne dla istotnych składników produktu: 1-Butoksypropan-2-ol LD50, dożołądkowo, szczur 2400 mg/kg LD50, na skórę, królik 3100 mg/kg Sól sodowa kwasu sec-alkilo C13-C17 sulfonowego: LD50 (dożołądkowo, szczur) > 2000 mg/kg Kwas 2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy: LD50, dożołądkowo, mysz: 5040 mg/kg LD50, dożołądkowo, szczur: 3.0 g/kg Dawki i stężenia śmiertelne i toksyczne dla ludzi: nie podano b) działanie drażniące; Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako drażniąca. Kontakt z oczami może prowadzić do podrażnienia oczu, szczególnie u osób nadwrażliwych i podatnych. Wyniki badań działania drażniącego na zwierzętach Kwas 2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy: skóra-królik 500 mg/24h łagodne podrażnienie oczy-królik 750 ug/24h ostre podrażnienie Kwas cytrynowy zakroplony do oka królika wykazywał następujące skutki działania: pojedyncza kropla 2-5%-owego roztworu wodnego: słabe działanie drażniące przemywanie oka przez 30 min %-owym roztworem ostre podrażnienie; w przypadku. 5% - owego roztworu zmętnienie rogówki c) działanie żrące; Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako żrąca. d) działanie uczulające; Produkt nie został zaklasyfikowany jako uczulający. e) toksyczność dla dawki powtarzalnej; Mieszanina nie jest zaklasyfikowana pod kątem toksyczności dla dawki powtarzanej. f) rakotwórczość; Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako rakotwórcza i nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako rakotwórcze w stężeniach koniecznych do klasyfikacji produktu. g) mutagenność; Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako mutagenna i nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako mutagenne w stężeniach koniecznych do klasyfikacji produktu. h) szkodliwe działanie na rozrodczość; Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako działająca szkodliwie na rozrodczość i nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako działających szkodliwie na rozrodczość. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Na podstawie informacji producenta mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska. Producent ocenił, że może on stwarzać zagrożenie, jeśli dostanie się do wody. Nie dopuszczać do przedostania się do wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby i kanalizacji. : r. Strona 5 z 7

6 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Toksyczność Produkt nie był badany pod kątem toksyczności dla środowiska. Dane dla produktów podobnych, które zawierają wymienione składniki: 1-Butoksypropan-2-ol <5% Toksyczność ostra dla ryb: LC mg/l/96h ( Poecilia reticulata) Toksyczność ostra dla rozwielitek LC50>1000 mg/l/48h ( Daphnia magna ) Toksyczność dla roślin wodnych: EC50 >1000 mg/l/96h ( Selenastrum capricornutum ) Sól sodowa kwasu sec-alkilo C13-C17 sulfonowego Toksyczność dla ryb LC5 > 1 mg/l/96h Trwałość i zdolność do rozkładu. Środki powierzchniowo czynne zawarte w tej mieszaninie są zgodne z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w rozporządzeniu 648/2004/WE dotyczącym detergentów. Podatność na biodegradację innych organicznych komponentów zawartych w produkcie spełnia przynajmniej kryteria testu OECD 302 B Zdolność do bioakumulacji. Nie podano. Dane dla produktów podobnych: Potencjał biokoncentracji jest niski logpow=1, Mobilność w glebie Nie podano. Potencjał mobilności w glebie jest wysoki Koc=1,3-6,0 ( oszacowane na podstawie danych dla produktów podobnych ) Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Nie dotyczy Inne szkodliwe skutki działania Brak danych. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Likwidację zebranych odpadów przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz pkt 15). Preferuje się recykling jako najlepszą metodę likwidacji odpadów. Odpady mogą być spalane w autoryzowanej spalarni odpadów. Zużyte opakowania usunąć zgodnie z przepisami. Po opróżnieniu i oczyszczeniu opakowanie może być skierowane do powtórnego użycia. Opakowanie nieoczyszczone musi być utylizowane tak jak produkt. Klasyfikacja odpadów zgodna z Europejskim Katalogiem Odpadów (EWC) Wymienione numery odpadów są propozycją opartą na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu. Szczegółowy kod odpadu należy przypisać biorąc pod uwagę miejsce i sposób jego powstawania. Grupa 20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie Detergenty inne niż wymienione w SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w świetle przepisów transportowych. Przewozić zgodnie z certyfikatem przewozowym. SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny 1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PE i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (w wersji sprostowanej Dz. Urz. UE L 136 z r. str. 3, wraz z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). (Dz. Urz. UE L 133 z r.) 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/648/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie WE nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z r. str.1 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U nr 63 poz. 322 ze zm.) 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 poz. 1018) wdrażające dyrektywy 67/548/EWG z późn. zm. i 1999/45/WE, wraz z późn. zm. 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) wdrażające dyrektywy 67/548/EWG z późn. zm. i 1999/45/WE z późn. zm. 7. Postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej praktyki przemysłowej; ściśle przestrzegać opracowanych procedur postępowania; podczas pracy z produktem należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej : r. Strona 6 z 7

7 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003 poz z późn. zm.) 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180/2004 poz z późn. zm.) 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217/2002 poz z późn. zm.) 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 33/2011 poz. 166) 11. Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników narażonych na substancje chemiczne, należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69/1996 poz. 332 z poźn. zm.). 12. Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 890) 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259/2005 poz. 2173) 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 poz. 1031) 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16/2010 poz. 87). 16. Rozporządzenie Min. Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 136/2006 poz. 964) 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137/2006 poz. 984 z późn. zm.) wdraża m.in. dyrektywę 80/68/WE 18. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) wdraża m.in. dyrektywy 94/32/WE, 2000/76/WE, 2008/98/WE i 2010/75/WE 19. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63/2001 poz. 638 z późn. zm.) wdraża dyrektywę 1994/62/WE z późn. zm. (m.in. 2004/12/WE) 20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr. 112/2001 poz. 1206) wdraża decyzję Komisji 2000/532/WE z późn. zm. (m.in. 2001/118/WE) 21. Rozporządzenie (WE) NR 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz.U. L 104 z , str. 1) ze zm Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Zgodnie z deklaracją producenta ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona. SEKCJA 16: Inne informacje Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki: LC50/LD50 mediana stężenia/dawki śmiertelnej Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych: 1. Material Safety Data Sheet Wash-Shampoo and Convertible Top Cleaner Dr Ing h.c. F. Porsche AG. Aktualizacja: Komputerowa baza danych RTECS Registry of Toxic Effects of Chemical Substances. Canadian Centre for Occupational Health and Safety Komputerowa baza danych Hazardous Substances Data Bank (HSDB). United States National Library of Medicine Karty charakterystyk dla produktów podobnych [internet: Do klasyfikacji mieszaniny zastosowano metodę obliczeniową na podstawie zawartości niebezpiecznych składników. Lista zwrotów R, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (H), zwrotów określających warunki bezpiecznego stosowania(s) lub zwrotów wskazujących środki ostrożności (P) (pełny tekst wszelkich zwrotów, które nie zostały podane w całości w sekcjach 2 15): R36 Działa drażniąco na oczy. R38 Działa drażniąco na skórę. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. Identyfikacja i poinformowanie o klasyfikacji koniecznej od dnia 1 czerwca 2015 r. przed wykorzystaniem jej do klasyfikacji i oznakowania na opakowaniu: Zaklasyfikowanie mieszaniny zgodnie z kryteriami CLP (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006) nie było dotychczas możliwe. Dane zawarte w karcie charakterystyki opierają się na obecnym stanie wiedzy, jednak nie określają w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. : r. Strona 7 z 7

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SECTION 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer arkusza danych: 603068 Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku)

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku) INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚĆ Styropian (EPS) zawierający substancję zmniejszającą palność Data pierwszego wydania: Styczeń 2009 r. Korekta (nr i data): -

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: 08.09.2011 r.

Data aktualizacji: 08.09.2011 r. Sek cj a 1: I d en t yfika c j a s u b st an cj i / m i es za n i n y i id e n tyf i ka cj a p rze d si ę b i o rs twa 11 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PASTA OŁOWIOWA Nazwa chemiczna: odpady powstające

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA 1 PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z zasadami pracy i zagrożeniami jakie mogą wystąpić na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE?

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE W POSTĘPOWANIU Z AZBESTEM UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Dlaczego o azbeście?

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Dokument ten został przetłumaczony i zaadoptowany za zgodą Health and Safety Executive (HSE), z oryginału opublikowanego przez ww.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia maja 0 r. Poz. 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 9 maja 0 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo