Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008/2009. Wydział Finansów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008/2009. Wydział Finansów"

Transkrypt

1 Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008/2009 Wydział Finansów

2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: GraŜyna Wójcik Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Biuro Rzecznika Prasowego Kraków, ul. Rakowicka 27 2

3 SPIS TREŚCI Gaudeamus igitur... 5 Słowo wstępne... 6 Kalendarium Uczelni... 7 Władze Uczelni Organizacja roku akademickiego WYDZIAŁ FINANSÓW Władze Wydziału Finansów Obsługa dziekanacka studentów Skład osobowy katedr Wydziału Finansów oraz zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Formy, kierunki i specjalności studiów Plany studiów Studia stacjonarne pierwszego stopnia Jednolite stacjonarne studia magisterskie Studia stacjonarne drugiego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim Studia niestacjonarne pierwszego stopnia wieczorowe Studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek Finanse i rachunkowość Studia niestacjonarne pierwszego stopnia zaoczne kierunek Finanse i rachunkowość Studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek Gospodarka przestrzenna Studia niestacjonarne drugiego stopnia Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe obsługi studentów Studium Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Centrum Informatyki Biblioteka Główna Księgarnia Jednostki administracyjne obsługi studentów Dział Nauczania Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów Kontrola opłat za studia Akademickie Centrum Kariery Biuro Programów Zagranicznych Dział Współpracy Międzynarodowej Centrum e-learningu Opieka zdrowotna Przychodnia Rejonowa UEK NZOZ Scanmed Centrum Diagnostyczno Lecznicze Sp. z o.o Ubezpieczenia studenckie Formy pomocy dla niepełnosprawnych Samorząd i organizacje studenckie Organizacje międzynarodowe Organizacje sportowe i turystyczne Organizacje kulturalne Studencki ruch naukowy

4 Inne oferty dydaktyczne Programy nauczania w języku angielskim Studium Pedagogiczne Wydziałowe Studia Doktoranckie Studia podyplomowe, kursy i szkolenia Kursy językowe Wskazówki dotyczące przygotowania prac magisterskich i dyplomowych Zamiejscowe ośrodki dydaktyczne Mapka kampusu Uczelni Sale dydaktyczne Gastronomia Patroni medialni

5 5

6 Drodzy Czytelnicy! Przekazujemy w Wasze ręce kolejne Vademecum studenta, będące kompendium wiedzy na temat studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ten corocznie aktualizowany informator pomoŝe Wam poznać aktualną ofertę dydaktyczną studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz organizację, strukturę i władze naszej Uczelni. Vademecum moŝe okazać się pomocne w dokonaniu trafnego wyboru przedmiotów kształcenia na poszczególnych kierunkach i specjalnościach. W kolejnych rozdziałach znajdziecie m.in.: kalendarium Uczelni, informacje dotyczące organizacji roku akademickiego, skład osobowy katedr i opis zainteresowań naukowo-badawczych ich pracowników, charakterystykę poszczególnych kierunków studiów i specjalności (w tym studiów w języku angielskim i MBA) oraz plany studiów. Z myślą o tym, by Vademecum było dla Was codziennym przewodnikiem po naszym Uniwersytecie, opisano w nim jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe zajmujące się obsługą studentów, moŝliwości uzyskania przez studentów opieki zdrowotnej i ubezpieczenia studenckiego oraz formy pomocy dla niepełnosprawnych. Odrębną część stanowią informacje o samorządzie studenckim, pręŝnym i aktywnym ruchu naukowym oraz działających na UEK organizacjach międzynarodowych, sportowych, turystycznych oraz kulturalnych, które dają Wam szansę poszerzania zainteresowań i doskonalenia umiejętności. Vademecum zawiera takŝe praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania prac magisterskich i dyplomowych, a dla absolwentów i cudzoziemców ofertę dalszego kształcenia. Mam nadzieję, Ŝe Vademecum studenta będzie dla Państwa dobrym przewodnikiem i niezawodnym doradcą w okresie studiów, umoŝliwiającym optymalne wykorzystanie szerokiej oferty naukowej i kulturalnej naszej Uczelni. śyczę wszystkim, by lata spędzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie były pomyślne, a zdobyta w nich wiedza pozwoliła na osiągniecie sukcesu i spełnienia zawodowego. Rektor prof. dr hab. Roman Niestrój 6

7 Kalendarium Uczelni 1924 r. utworzenie Instytutu Towaroznawstwa przy ul. Kapucyńskiej r. powołanie WyŜszego Studium Handlowego (222 studentów) początek Uczelni 1927 r. wybudowanie ze środków własnych budynku przy ul. Sienkiewicza r. rozpoczęcie wydawania miesięcznika Wiedza Handlowa 1931 r. wybudowanie drugiego budynku przy ul. Sienkiewicza r. przekształcenie WyŜszego Studium Handlowego w Akademię Handlową 1939 r. zamknięcie i dewastacja Uczelni przez okupantów hitlerowskich, aresztowanie profesorów 1943 r. podjęcie konspiracyjnej działalności dydaktycznej (50 studentów) 1945 r. wznowienie zajęć (1518 studentów) 1945 r. uzyskanie prawa nadawania tytułu magistra 1950 r. wprowadzenie kształcenia w systemie dwustopniowym: studia zawodowe i studia uzupełniające magisterskie 1950 r. przekształcenie Akademii Handlowej w WyŜszą Szkołę Ekonomiczną 1952 r. przeniesienie siedziby Uczelni do gmachu fundacji księcia A. Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej r. uruchomienie studiów zaocznych dla pracujących 1954 r. wprowadzenie jednostopniowego systemu studiów magisterskich 1955 r. uzyskanie prawa nadawania stopnia kandydata nauk 1957 r. rozpoczęcie wydawania serii Zeszyty Naukowe 1959 r. uzyskanie prawa nadawania stopnia naukowego doktora 1959 r. początek kształcenia w punktach konsultacyjnych 1961 r. uzyskanie prawa habilitowania i nadawania stopnia docenta 1968 r. wiece studenckie na Uczelni w okresie wydarzeń marcowych 1969 r. powstanie instytutów w miejsce katedr 1970 r. oddanie do uŝytku pawilonów A, B, C 1970 r. załoŝenie chóru Dominanta 1973 r. utworzenie Studium Doskonalenia Kadr Pracowniczych 1973 r. uruchomienie Uczelnianego Ośrodka Obliczeniowego 1974 r. zmiana nazwy Uczelni z WyŜszej Szkoły Ekonomicznej na Akademię Ekonomiczną 1975 r. uroczyste obchody 50-lecia Uczelni (przywrócenie barw i wprowadzenie herbu Uczelni, wmurowanie tablic pamiątkowych) 1976 r. oddanie do uŝytku pawilonu D 1980 r. powstanie NSZZ Solidarność 1981 r. przywrócenie samorządności i wybór władz Uczelni przez przedstawicieli całej społeczności akademickiej 1981 r. zawieszenie zajęć w okresie stanu wojennego 1990 r. oddanie do uŝytku budynku przy ul. Rakowickiej r. utworzenie Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania 1992 r. reorganizacja Uczelni: powołanie Wydziału Ekonomii, Wydziału Zarządzania oraz Instytutu Towaroznawstwa na prawach wydziału (od 1995 r. Wydział), likwidacja instytutów i powołanie katedr, wprowadzenie jednolitego planu studiów pierwszego roku, zmiana programów kształcenia i planów studiów 1993 r. wprowadzenie licencjackich studiów wieczorowych 1994 r. reforma studiów na kierunku Towaroznawstwo (wprowadzenie studiów dwustopniowych specjalnościowych) 1994 r. uruchomienie pierwszych studiów MBA przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania 1995 r. oddanie do uŝytku budynku Biblioteki Głównej 1995 r. ustanowienie przez Senat corocznej Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznawanej za wybitne osiągnięcia dziennikarskie o tematyce ekonomicznej 1998 r. oddanie do uŝytku hali sportowej oraz części dydaktycznej 1999 r. wizyta PapieŜa Jana Pawła II na terenie kampusu 1999 r. adaptacja piwnic Budynku Głównego na cele dydaktyczne 2000 r. oddanie do uŝytku krytej pływalni 2000 r. uroczyste obchody 75-lecia Uczelni 2000 r. odsłonięcie tablicy upamiętniającej wizytę PapieŜa Jana Pawła II w 1999 r r. ustanowienie dnia 28 maja Dniem Akademii (święto całej społeczności akademickiej, upamiętniające datę utworzenia WyŜszego Studium Handlowego w 1925 r.) 7

8 2000 r. ustanowienie dnia 6 listopada Dniem Pamięci (obchodzony dla uczczenia pamięci profesorów i innych członków społeczności akademickiej aresztowanych w 1939 r. przez okupanta niemieckiego, a takŝe pamięci wszystkich zmarłych pracowników Uczelni) 2000 r. oddanie do uŝytku nadbudowanej kondygnacji i poddasza budynku Ustronie 2000 r. rozpoczęcie wznoszenia budynku przyszłego Wydziału Finansów 2001 r. oddanie do uŝytku poddasza Budynku Głównego 2001 r. powrót do rekrutacji na kierunki studiów; zniesienie studium podstawowego 2001 r. wznowienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Towaroznawstwo 2002 r. zakończenie prac remontowo-modernizacyjnych i oddanie do uŝytku budynku KsięŜówka 2002 r. utworzenie Wydziału Finansów 2003 r. uzyskanie przez Wydział Finansów uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie ekonomii 2003 r. wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego 2003 r. otrzymanie od władz samorządowych Dębicy nieruchomości obejmujących dawne koszary wojskowe i utworzenie w nich Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii 2004 r. Akademia Ekonomiczna w Krakowie laureatem srebrnego medalu Cracoviae Merenti, za szczególne zasługi dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 2004 r. pierwsza na Uczelni akredytacja przez Państwową Komisję Akredytacyjną (kierunek Zarządzanie i marketing) 2004 r. oddanie do uŝytku pawilonu F 2004 r. wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Marszałka Sejmu RP Józefa Oleksego 2004 r. otwarcie Muzeum Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz nowej sali posiedzeń Senatu AE 2004 r. nadanie Akademii przez Prezydenta Miasta Krakowa tytułu Mecenasa Kultury roku 2003 za wkład finansowy w rozwój kultury w Krakowie 2005 r. uroczyste obchody 80-lecia Uczelni m.in. odsłonięcie pamiątkowych tablic rektorów Uczelni i doktorów honoris causa 2005 r. uzyskanie przez Wydział Finansów uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego 2006 r. rozpoczęcie wydawania miesięcznika Kurier AE 2006 r. wprowadzenie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w miejsce jednolitych studiów magisterskich 2006 r. uruchomienie nowych kierunków: Europeistyka; Gospodarka i administracja publiczna 2007 r. zmiana nazwy Uczelni z Akademii Ekonomicznej na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na mocy ustawy z dnia r r. uruchomienie kierunku studiów Turystyka i rekreacja r. uzyskanie uprawnień przez Wydział Towaroznawstwa do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i występowania z wnioskami o tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych r. zmiana nazwy Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania na Krakowską Szkołę Biznesu r. uruchomienie kierunków studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz Zarządzanie i inŝynieria produkcji 8

9 Dyrektor WyŜszego Studium Handlowego: prof. dr Arnold Bolland Rektorzy Akademii Handlowej: prof. dr Arnold Bolland prof. dr Albin śabiński prof. dr Zygmunt Sarna prof. dr Stefan Grzybowski Rektorzy WyŜszej Szkoły Ekonomicznej: prof. dr Stefan Grzybowski prof. dr Mieczysław Mysona prof. dr Stefan Bolland prof. dr Władysław Bieda prof. dr Józef Gajda prof. dr hab. Antoni Fajferek Rektorzy Uczelni Rektorzy Akademii Ekonomicznej: prof. dr hab. Antoni Fajferek prof. dr hab. Jan M. Małecki prof. dr hab. Jerzy Altkorn prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski prof. dr hab. Tadeusz Grabiński prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego: prof. dr hab. Ryszard Borowiecki 2008 prof. dr hab. Roman Niestrój 9

10 WŁADZE UCZELNI NajwyŜszym organem kolegialnym Uczelni jest Senat. W skład Senatu wchodzą: rektor jako przewodniczący, prorektorzy, dziekani, wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz samorządu studenckiego i samorządu doktorantów. Senat opiniuje wszystkie sprawy dotyczące Uczelni oraz podejmuje uchwały w sprawach kluczowych dla jej funkcjonowania i rozwoju. NajwyŜszym organem jednoosobowym Uczelni jest rektor, który wypełnia swą funkcję przy pomocy prorektorów: do spraw organizacji i współpracy międzynarodowej, do spraw studenckich, do spraw badań naukowych. Rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełoŝonym pracowników, doktorantów i studentów Uczelni, podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni niezastrzeŝone dla innych organów uczelni lub kanclerza. W szczególności rektor sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, nad administracją i gospodarką Uczelni, podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo i porządek na terenie Uczelni. Prorektor ds. badań naukowych organizuje i nadzoruje działalność naukową, i badawczą Uczelni oraz działalność Uczelni w zakresie upowszechniania i pomnaŝania osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki. Jednocześnie sprawuje nadzór nad działalnością wydawniczą Uczelni i nad działalnością Biblioteki Głównej. Prorektor ds. studenckich odpowiada za realizację procesu dydaktycznego na róŝnych formach i poziomach studiów (na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckich, podyplomowych). Zajmuje się organizowaniem rekrutacji i nadzorem nad jej przebiegiem. Koordynuje i kontroluje rozdział środków pomocy materialnej studentom. Prorektor ds. organizacji i współpracy międzynarodowej koordynuje i nadzoruje prace związane z opracowaniem strategii rozwoju Uczelni, z kształtowaniem struktury organizacyjnej Uczelni, organizuje i nadzoruje działalność Uczelni związaną ze współpracą zagraniczną, z informatyzacją, wyposaŝeniem Uczelni sprzęt komputerowy i oprogramowanie, aparaturę naukowo-badawczą i dydaktyczną, a takŝe eksploatacją tych urządzeń, organizuje i nadzoruje działalność związaną z archiwizacją, z promocją zawodową studentów i absolwentów, działalność poligraficzną Uczelni. Ponadto organizuje i koordynuje kontakty w zakresie współpracy Uczelni z otoczeniem instytucjonalnym, w tym z organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego i zawodowego oraz instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi, koordynuje i nadzoruje przygotowanie oraz realizację projektów w zakresie nadzorowanej działalności, dofinansowywanych ze środków unijnych, przydziela pomieszczenia jednostkom organizacyjnym Uczelni, Władze Uczelni są wybierane przez przedstawicieli nauczycieli akademickich, przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawicieli studentów. 10

11 REKTORZY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE REKTOR PROREKTORZY Prof. dr hab. Roman Niestrój Prof. dr hab. Andrzej Malawski Prorektor ds. Badań Naukowych Dr hab. inŝ. Andrzej Chochół, prof. UEK Prorektor ds. Studenckich Dr hab. Jan Targalski, prof. UEK Prorektor ds. Organizacji i Współpracy Międzynarodowej 11

12 ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009 Wyszczególnienie Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia niestacjonarne pierwszego stopnia w trybie wieczorowym Studia niestacjonarne pierwszego, i drugiego stopnia w trybie zaocznym Czas trwania roku akademickiego 1 X IX 2009 Semestr zimowy Studia stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie) Czas trwania semestru 1 X II X II X II 2009 Przerwa świąteczna 22 XII I XII I 2009 Sesja egzaminacyjna 2 II 15 II II 15 II 2009 Przerwa semestralna 16 II 22 II II 22 II 2009 Sesja poprawkowa 23 II 8 III II 8 III 2008 Semestr letni Czas trwania semestru 23 II 30 IX II 30 IX III 30 IX 2009 Przerwa świąteczna 9 IV 14 IV IV 14 IV 2009 Święto Uczelni 28 V 2009 Sesja egzaminacyjna 22 VI 5 VII VI 5 VII 2009 Sesja poprawkowa IX IX

13 STYCZEŃ LUTY MARZEC STYCZEŃ LUTY MARZEC P P W W Ś Ś C C P P S S N N KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC P P W W Ś Ś C C P P S S N N LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ P P W W Ś Ś C C P P S S N N PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ P P W W Ś Ś C C P P S S N N

14 WYDZIAŁ FINANSÓW 14

15 WŁADZE WYDZIAŁU FINANSÓW Organem kolegialnym rozstrzygającym najwaŝniejsze sprawy wydziału jest rada wydziału, w skład której wchodzą: dziekan jako przewodniczący, prodziekani, zatrudnieni na wydziale profesorowie i doktorzy habilitowani oraz przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele samorządu studenckiego i samorządu doktorantów wydziału. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz oraz jest przełoŝonym pracowników, doktorantów i studentów wydziału. Swoje funkcje wykonuje przy pomocy prodziekanów. DZIEKAN WYDZIAŁU FINANSÓW Dr hab. Krzysztof Surówka, prof. nadzw. UEK Budynek Główny, pok. 013 przyjmuje studentów w sprawach: odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia na Wydział, przeniesienia na inny wydział, zmiany kierunku studiów, studentów powracających ze stypendiów zagranicznych, przeniesienia z innych kierunków studiów lub innych uczelni, skarg i wniosków dotyczących Wydziału Finansów PRODZIEKANI WYDZIAŁU FINANSÓW: dr hab. Bogusława Gnela, prof. nadzw. UEK Budynek Główny, pok. 014 przyjmuje studentów studiów stacjonarnych kierunków Finanse i rachunkowość oraz Gospodarka przestrzenna 15

16 prof. dr hab. Edward Smaga Budynek Główny, pok. 014 przyjmuje studentów studiów niestacjonarnych I stopnia kierunków Finanse i rachunkowość oraz Gospodarka przestrzenna prof. dr hab. Bogumiła Szopa Budynek Główny, pok. 014 przyjmuje studentów studiów niestacjonarnych II stopnia kierunków Finanse i rachunkowość oraz Gospodarka przestrzenna 16

17 OBSŁUGA DZIEKANACKA STUDENTÓW Dziekanat Wydziału Finansów Budynek Główny, pok. 011, 011 a, 012, 020, Przyjmowanie studentów: W poniedziałki, wtorki, czwartki w godz , piątki w godz oraz , soboty w godz W środy dziekanat nie przyjmuje studentów (dzień wewnętrzny). Kierunek, specjalność, rok studiów Pracownik Pokój Telefon Studia stacjonarne Finanse i rachunkowość I stopnia ( I, II rok) Jednolite magisterskie (V rok) Mgr inŝ. Jadwiga Węglarz Jednolite magisterskie (IV rok) Alicja Smoła Finanse i rachunkowość I stopnia (III rok) II stopnia ( I rok ) II stopnia ( II rok ) Paulina Satora Agnieszka Kaczor Alicja Smoła Paulina Satora Gospodarka przestrzenna I stopnia (I, II, III rok ) Jednolite magisterskie (IV, V rok) Mgr inŝ. Barbara Kwiecień 011a Studia niestacjonarne I stopnia (tryb wieczorowy ) Finanse i rachunkowość Agnieszka Kaczor Studia niestacjonarne I stopnia ( tryb zaoczny) w Krakowie Finanse i rachunkowość (I, III rok) Marta Babik Finanse i rachunkowość (II, IVrok) Monika Urbaniak Gospodarka przestrzenna Mgr inŝ. Barbara Kwiecień 011a Studia niestacjonarne I stopnia zaoczne w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych Finanse i rachunkowość Jolanta Salwa 011a Studia niestacjonarne II stopnia zaoczne w Krakowie Finanse i rachunkowość (I sem.) Finanse i rachunkowość (II sem.) Finanse i rachunkowość (III sem.) Finanse i rachunkowość (IV sem.) w Dębicy Finanse i rachunkowość (I sem.) Paulina Satora Alicja Smoła Agnieszka Kaczor Monika Urbaniak Agnieszka Kaczor

18 SKŁAD OSOBOWY KATEDR WYDZIAŁU FINANSÓW ORAZ ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE PRACOWNIKÓW 1 KATEDRA EKONOMII GOSPODARSTWA DOMOWEGO ul. Rakowicka 27, pawilon F Kierownik: prof. dr hab. Bogumiła Szopa Sekretariat: mgr inŝ. Magdalena Fastyn, mgr Katarzyna Michalska pok. 707, tel , (faks) Profesorowie: prof. dr hab. Czesław Bywalec Adiunkci: dr Dawid Clowes, dr Katarzyna Mikołajczyk, dr Joanna NiŜnik St. wykładowcy: dr Stanisław Cieśla Asystenci: mgr Dominika Choroś - Mrozowska Zainteresowania naukowo-badawcze: Bogumiła Szopa: Podział dochodów; nierówności dochodowe, ubóstwo. Oszczędności. Rynek pracy. Społeczno - ekonomiczne problemy transformacji systemowej w Polsce. Czesław Bywalec: Ekonomika konsumpcji. Finanse sfery konsumpcji. Finanse gospodarstw domowych. Społeczna efektywność gospodarowania. Metodyka badań poziomu Ŝycia. Stanisław Cieśla: Funkcjonowanie banków komercyjnych, a w szczególności banków spółdzielczych. Marketing bankowy i marketing usług finansowych. Finansowanie rolnictwa i gospodarki Ŝywnościowej. Agrobiznes i spółdzielczość. Nadzór bankowy. Dawid Clowes: Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania. Procesy konwergencji. Międzynarodowe powiązania handlowe. Katarzyna Mikołajczyk: Proces prywatyzacji. Fuzje i przejęcia. System bankowy. Komputerowe wspomaganie decyzji finansowych. Joanna NiŜnik: Finanse. Finanse publiczne. Skarbowość. Finansowanie ochrony zdrowia. System opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. KATEDRA FINANSÓW ul. Rakowicka 27, pawilon F Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Owsiak Sekretariat: mgr inŝ. Magdalena Fastyn, mgr Katarzyna Michalska pok. 707, tel , (faks) Profesorowie: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr hab. Józefa Gniewek, prof. UEK, dr hab. Maria Kosek-Wojnar, prof. UEK, dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK, dr hab. Krzysztof Surówka, prof. UEK Adiunkci: dr hab. Krystyna Ciuman, dr Aleksandra Jurkowska, dr Piotr Karaś, dr Alicja Kasperowicz-Stępień, dr Katarzyna Kochaniak, dr Anna Moździerz, dr Katarzyna Owsiak, dr Renata PapieŜ, dr Marzena Piszczek, dr Katarzyna Stabryła, dr Krzysztof Stepaniuk, dr Igor Styn St. wykładowcy: dr Krystyna Czepielewska - Kałka, dr Lesław Fijał, dr Jolanta Juza, dr Joanna Kaczor 1 Opracowano według stanu na dzień 18 grudnia 2008 r. 18

19 Asystenci: mgr Mateusz Folwarski, mgr Barbara Grabińska, mgr Rafał Góral, mgr Alina Klonowska, mgr Katarzyna Maj-Waśniowska, mgr Piotr Podsiadło Zainteresowania naukowo-badawcze: Stanisław Owsiak: Finanse. Teoria finansów. Finanse publiczne. System finansowy gospodarki. Polityka fiskalna. Polityka monetarna. Krystyna Ciuman: Ogólna teoria finansów. Zarządzanie finansami zakładów ubezpieczeń. Reasekuracja. Krystyna Czepielewska-Kałka: Finanse międzynarodowe (globalizacja rynków finansowych, waluty międzynarodowe). Rynki finansowe (dewizowy, pienięŝny, zarządzanie ryzykiem kursowym, stóp procentowych, derywaty). Bankowość. Tradycyjne i nowe sposoby finansowania przedsiębiorstw. Lesław Fijał: Funkcjonowanie systemu bankowego i jego związki z finansami publicznymi. Bankowość komunalna jako ogniwo zdecentralizowanego systemu finansowego samorządu terytorialnego. Józefa Gniewek: Finanse jednostek gospodarczych. Rola funduszy UE w funkcjonowaniu i rozwoju obszarów wiejskich. Rozwój systemu bankowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania, rozwoju i ekonomiki banków spółdzielczych. Tadeusz Grabiński: Informatyka bankowa. Komputerowe wspomaganie decyzji finansowych. Metody symulacji numerycznej. Przestrzenne zróŝnicowanie zjawisk gospodarczych. Prognozowanie procesów ekonomicznych. Porównania międzynarodowe. Gospodarka oparta na wiedzy. Zastosowanie internetu w gospodarce. Hurtownie danych. Metody i narzędzia gospodarki elektronicznej. Systemy informacyjne w sektorze finansowym. Aleksandra Jurkowska: Bankowość. Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe przepływy kapitału. Adekwatność kapitałowa. Rynki finansowe. Polityka monetarna. Bankowość inwestycyjna. Jolanta Juza: Polityka pienięŝna banku centralnego. System bankowy w Polsce. Ryzyko kredytowe. Działalność depozytowa i kredytowa banku. Rozliczenia pienięŝne krajowe i zagraniczne. Rozliczenia międzybankowe. Joanna Kaczor: Bankowość. Organizacja pracy w banku. Kredyty. Marketing bankowy. Bank centralny. Piotr Karaś: Polityka monetarna. Bankowość centralna. Ryzyko walutowe. Finanse międzynarodowe. Finanse. Alicja Kasperowicz-Stępień: Finanse publiczne. System podatkowy. BudŜet Unii Europejskiej. Katarzyna Kochaniak: Bankowość. Efektywność działania banków. Zarządzanie ryzykiem bankowym. Nadzór bankowy. Finanse międzynarodowe. Maria Kosek-Wojnar: Finanse. Finanse publiczne. Systemy podatkowe. Finanse samorządu terytorialnego. Ekonomia sektora publicznego. Ewa Miklaszewska: Trendy na globalnych rynkach finansowych. Deregulacja a zmiany strategiczne w bankach. Efektywność banków. Ewolucja systemów regulacyjnych na rynkach finansowych. Strategie mega-instytucji finansowych. Anna Moździerz: Polityka finansowa państwa. Finanse publiczne. Nierównowaga finansów publicznych. Efektywność wydatków publicznych. Finansowe i społeczne konsekwencje procesów integracyjnych. Katarzyna Owsiak: Finanse publiczne. Finanse samorządowe. Polityka społeczna. Ekonomia społeczna. Etyka sektora publicznego. Koncepcje państwa. Renata PapieŜ: Bankowość hipoteczna. Zarządzanie ryzykiem bankowym. Systemy bankowe na świecie. Marzena Piszczek: Finanse. Finanse publiczne. Finanse samorządowe. Metody budŝetowania. Efektywność usług komunalnych. Gospodarka komunalna. Efektywność i sprawność administracji publicznej. Zarządzanie sektorem publicznym. Ekonomia sektora publicznego. Katarzyna Stabryła: Finanse. Finanse publiczne. Finanse Unii Europejskiej. Metody planowania wydatków budŝetowych Krzysztof Stepaniuk: Rozwój sektora finansowego. Finanse publiczne. Systemy podatkowe. Wpływ procesów politycznych na zmiany w finansach publicznych. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne. Rynki finansowe. Igor Styn: Rynki finansowe. Instrumenty finansowe i derywaty na rynkach finansowych. Sekurytyzacja aktywów. Zarządzanie ryzykiem bankowym (wykorzystanie modeli VaR w zarządzaniu ryzykiem bankowym, konsekwencje wprowadzenia Nowej Umowy Kapitałowej dla zarządzania ryzykiem). Optymalne obszary walutowe. Korzyści i koszty wejścia Polski do Europejskiej Unii Walutowej. Budowa i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Krzysztof Surówka: Finanse publiczne. Systemy podatkowe. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW ul. Rakowicka 27, pawilon F Kierownik: dr hab. Zbigniew Dresler, prof. UEK Sekretariat: mgr Agnieszka Kluczewska pok. 602, tel./faks , tel Adiunkci: dr Tomasz Maślanka, dr Marcin Molo, dr Joanna Rutkowska, dr Joanna Wyrobek 19

20 St. wykładowca: dr Wacław Wajda Asystenci: mgr Katarzyna Łach Zainteresowania naukowo-badawcze: Zbigniew Dresler: Zarządzanie finansami firm. Analiza finansowa. Transformacja gospodarki. Procesy prywatyzacyjne. Efektywność finansowa przedsiębiorstw. Polityka pienięŝna w okresie transformacji. Wydajność pracy w okresie transformacji. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Tomasz Maślanka: Analiza finansowa. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wykorzystanie rachunku przepływów pienięŝnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Marcin Molo: Inwestycje przedsiębiorstw. Analiza finansowa. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Metody analizy efektywności przedsiębiorstw. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Joanna Rutkowska: Upadłość i kryzys finansowy przedsiębiorstwa przyczyny, symptomy, metody wczesnego wykrywania ich zagroŝeń. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie. Wacław Wajda: Efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych. Gospodarowanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Prywatyzacja przedsiębiorstw. Joanna Wyrobek: Prognozowanie, modelowanie i optymalizacja zjawisk finansowych. Analiza ilościowa w finansach. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Analiza finansowa. Kontrola finansowa. Transmisje impulsów pienięŝnych. Komputerowe wspomaganie decyzji finansowych. Ryzyko w działalności gospodarczej. KATEDRA GOSPODARKI REGIONALNEJ ul. Rakowicka 27, pawilon F Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Szymla Sekretariat: mgr Elwira Pizoń pok. 408, tel , , (tel./faks) Profesorowie: prof. dr hab. Anna Harańczyk, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz Profesor wizytujący: prof. dr hab. inŝ. arch. Aleksander Böhm Adiunkci: dr Monika Musiał-Malagó, dr Piotr Serafin, dr Bernadetta Zawilińska St. wykładowcy: dr Halina Guzik, dr Bogusław Luchter, dr Barbara Ostrowska, dr Jerzy Wrona Asystenci: mgr Patrycja Brańka, mgr Artur Hołuj Zainteresowania naukowo-badawcze: Zygmunt Szymla: Gospodarka regionalna. Planowanie przestrzenne. Polityka ekonomiczna. Teoria rozwoju regionalnego. Zagospodarowanie przestrzenne. Lokalizacja przemysłu. Aleksander Böhm: Projektowanie urbanistyczne. Problemy odnowy miast. Krajobraz miejski. Zieleń miejska. Planowanie przestrzenne: czynnik kompozycji w planowaniu. Halina Guzik: Polityka przestrzenna. Gospodarka regionalna. Rynek pracy. Turystyka krajowa. Gospodarka turystyczna. Anna Harańczyk: Gospodarka regionalna i lokalna. Samorząd terytorialny. Finanse samorządowe. Planowanie przestrzenne. Ekonomika miast. Tadeusz Kudłacz: Gospodarka regionalna i lokalna. Samorząd terytorialny. Strategie i programowanie rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym. Bogusław Luchter: Geografia ekonomiczna. Geografia osadnictwa. Monika Musiał-Malagó: Polityka regionalna. Gospodarka przestrzenna. Planowanie przestrzenne. Rozwój miast i regionów. Gospodarka samorządowa. Barbara Ostrowska: Gospodarka regionalna i lokalna. Planowanie przestrzenne. Teoria rozwoju regionalnego. Polityka ekonomiczna. Turystyka międzynarodowa. Gospodarka turystyczna. Piotr Serafin: Geografia rolnictwa i komunikacji. Organizacja rolnicza. Jerzy Wrona: Geografia ekonomiczna. Ogólna geografia polityczna. Geografia turyzmu. Geografia rolnictwa. Weksylologia. Bernadetta Zawilińska: Geografia turyzmu. Geografia ekonomiczna. Turystyka na obszarach górskich. Turystyka na obszarach chronionych. 20

21 KATEDRA MATEMATYKI ul. Rakowicka 27, pawilon F Kierownik: prof. dr hab. Edward Smaga pok. 509, tel Sekretariat: Krystyna Ligęza pok. 510, tel , (tel./faks) Profesorowie: prof. dr hab. Andrzej Malawski Adiunkci: dr Beata Ciałowicz, dr Ilona Ćwięczek, dr Krzysztof Guzik, dr Agnieszka Lipieta St. wykładowcy: dr Anna Gryglaszewska, dr Tadeusz Klecha, dr Maria Kosiorowska, dr Jolanta Kubala, dr Alicja Olech- Nowak, dr Barbara Paszek, dr Jan Tatar Asystenci: mgr Katarzyna Budny, mgr Fryderyk Falniowski, mgr Danuta Guzik, mgr Marta Kornafel, mgr Joanna Mrówka, mgr Paweł Najman, mgr ElŜbieta Pliś, mgr Paweł Prysak, mgr Marta Szklarska Wykładowcy: mgr Maria Rusek Zainteresowania naukowo-badawcze: Edward Smaga: Zastosowanie matematyki w ekonomii. Matematyka finansowa. Finanse przedsiębiorstw. Ryzyko w działalności gospodarczej. Beata Ciałowicz: Ekonomia matematyczna. Teoria ogólnej równowagi gospodarczej. Teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera. Ilona Ćwięczek: Ekonomia matematyczna. Teoria ogólnej równowagi gospodarczej. Ryzyko w działalności gospodarczej. Anna Gryglaszewska: Funkcje o zmiennych rozdzielonych i ich zastosowanie w zagadnieniach analizy ekonomicznej. Matematyka finansowa. Dydaktyka matematyki. Krzysztof Guzik: Matematyka finansowa. Zastosowanie matematyki w ekonomii. Ryzyko w działalności gospodarczej. Teoria portfelowa. Tadeusz Klecha: TermospręŜystość. Statystyczna teoria ciepła. Matematyczna teoria kapitału. Maria Kosiorowska: Metody numeryczne. Estymacja modeli ekonometrycznych ze zmiennymi współliniowymi. Matematyka finansowa. Dydaktyka matematyki. Jolanta Kubala: Programowanie matematyczne. Modele wzrostu gospodarczego. Agnieszka Lipieta: Teoria aproksymacji. Ekonomia matematyczna. Teoria ogólnej równowagi gospodarczej. Andrzej Malawski: Ekonomia matematyczna. Teoria ogólnej równowagi gospodarczej. Analiza procesów transformacji. Teorie systemów. Ekonomia ewolucyjna. Alicja Olech-Nowak: Teoria gier oraz próba zastosowań pewnych typów gier do zagadnień ekonomicznych. Barbara Paszek: Tablice trwania Ŝycia (demografia). Matematyka finansowa. Jan Tatar: Matematyka finansowa. Klasyczne i nowoczesne instrumenty finansowe. Rachunek prawdopodobieństwa rozkłady wielowymiarowych zmiennych losowych. Finanse przedsiębiorstw. KATEDRA POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ I EKOLOGICZNEJ ul. Rakowicka 27, pawilon F Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Górka Sekretariat: mgr Małgorzata Gołąbek pok. 408, tel , (faks) Profesor: prof. dr hab. Józefa Famielec Adiunkci: dr hab. inŝ. Krzysztof Berbeka, dr Małgorzata KoŜuch, dr Piotr Paweł Małecki, dr Urszula Wąsikiewicz- Rusnak Asystenci: mgr Justyna Dyduch, mgr Maria Gabryś, mgr Ksymena Rosiek Zainteresowania naukowo-badawcze: Kazimierz Górka: Instrumenty ekonomiczne polityki przemysłowej i ekologicznej. Restrukturyzacja branŝ i regionów. Koszty pracy. Gospodarka nieformalna. Finansowanie inwestycji i fundusze celowe. Funkcjonowanie funduszy ochrony środowiska i gospodarki 21

22 wodnej. Odnawialne źródła energii. Gospodarka odpadami. Koszty ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Rozwój trwały i zrównowaŝony. Problematyka ekologiczna Polski, Europy i świata. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć proekologicznych. Krzysztof Berbeka: Ekologiczne konsekwencje członkostwa RP w Unii Europejskiej. Komputerowe modelowanie kosztów realizacji nowych przepisów z zakresu ochrony środowiska. Rachunek kosztów zewnętrznych w transporcie. Finansowanie ekorozwoju. Wykorzystanie funduszy strukturalnych. Józefa Famielec: Strategie rozwoju i prywatyzacji przedsiębiorstw w róŝnych sektorach gospodarki, w tym przedsiębiorstwach komunalnych. Pomiar i ocena finansowa oraz marketingowa przedsiębiorstw. Pozyskiwanie źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw i inwestycji ochronnych. Badanie wartości przedsiębiorstwa i czynników ją kształtujących. Opracowywanie planów biznesowych przedsiębiorstw publicznych i prywatnych. Badanie strat i korzyści ekologicznych. Polityka ekologiczna i jej dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej. Małgorzata KoŜuch: Narzędzia realizacji polityki przemysłowej w Polsce i na świecie. Źródła finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska. Instrumenty podatkowe wspierające finansowanie przedsięwzięć proekologicznych. Sektor bankowy w ochronie środowiska. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Finansowanie inwestycji w tym ochrony środowiska. Subsydiowanie ochrony środowiska. Piotr Paweł Małecki: Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć w ochronie środowiska. System finansowania ochrony środowiska. Instrumenty ekonomiczno-prawne polityki ekologicznej (w tym w szczególności opłaty i podatki ekologiczne). Straty ekologiczne powodowane zanieczyszczeniem środowiska. Audyty ekologiczne. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak: Zagadnienia polityki przemysłowej i ekologicznej. Kierunki realizacji koncepcji ekorozwoju. Funkcjonowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska. Polityka energetyczna państwa a zanieczyszczenie środowiska. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Systemy zarządzania środowiskowego i ich zastosowania w praktyce. Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w procesie integracji oraz globalizacji działalności gospodarczej. KATEDRA PRAWA ul. Rakowicka 27, budynek biblioteki Kierownik: dr hab. Bogusława Gnela, prof. UEK Sekretariat: Małgorzata Wach pok. 424A, tel , (tel./faks) Profesor: dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK Adiunkci: dr Paweł Dąbek, dr Filip Grzegorczyk, dr Aneta Kaźmierczyk, dr Jan Lic, dr Kinga Michałowska, dr Grzegorz Miś, dr Barbara Nita-Światłowska, dr Arkadiusz Radwan, dr Monika Szaraniec, dr Piotr Wiatrowski St. wykładowcy: dr Lucyna Jachimowska-Jaskólska, dr Krzysztof Tor Asystenci: mgr Jolanta Loranc-Borkowska, mgr Michał Łuc, mgr Urszula Walczak Wykładowca: mgr Anna Kielijan, mgr Piotr Kukuryk Zainteresowania naukowo-badawcze: Bogusława Gnela: Prawo gospodarcze. Prawo spółek handlowych. Prawo bankowe. Prawo papierów wartościowych. Prawna ochrona rynku i konsumenta. Prawo cywilne. Odpowiedzialność za produkt. Paweł Dąbek: Prawo cywilne. Zagadnienia prawne najmu lokali. Postępowanie cywilne. Filip Grzegorczyk: Europejskie prawo wspólnotowe. Prawo finansowe. Prawo konsumenckie. Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz: Prawo gospodarcze. Prawo podatkowe. Prawo cywilne. Lucyna Jachimowska-Jaskólska: Prawo gospodarcze. Problematyka prawna nieruchomości. Jan Lic: Prawo gospodarcze. Prawo spółek. Kinga Michałowska: Prawo cywilne. Prawo gospodarcze. Prawo medyczne. Prawo pracy. Prawo handlowe. Grzegorz Miś: Prawo spółek. Prawo gospodarcze. Prawo cywilne. Barbara Nita-Światłowska: Prawo karne. Prawo konstytucyjne. Prawo cywilne. Arkadiusz Radwan: Polskie, komparatywne, europejskie i międzynarodowe prawo spółek. Corporate Governance. Prawo rynku kapitałowego. Ekonomiczna analiza prawa. Europejskie prawo gospodarcze. Międzynarodowe prawo handlowe. Prawo międzynarodowe prywatne. Prawo cywilne. Edukacja prawnicza. Komparatystyka prawnicza. Monika Szaraniec: Publiczne prawo gospodarcze. Prawo ubezpieczeń. Prawo bankowe i dewizowe. Ryszard Szostak: Prawo gospodarcze. Prawo gospodarcze publiczne. Prawo samorządowe i budŝetowe. Rękojmia i gwarancja. Krzysztof Tor: Prawo gospodarcze. Prawo spółek. Aspekty prawne prywatyzacji. Umowy gospodarcze. Piotr Wiatrowski: Prawo gospodarcze. Prawo konstytucyjne. Prawo karne. Prawo cywilne. 22

23 KATEDRA RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ ul. Rakowicka 27, pawilon F Kierownik: prof. dr hab. Bronisław Micherda Sekretariat: Barbara Tomaja pok. 502, tel , (tel./faks) Adiunkci: dr inŝ. Mariusz Andrzejewski, dr Jerzy Hejnar, dr Krzysztof Jonas, dr Joanna Krasodomska, dr Danuta Krzywda, dr ElŜbieta Pogodzińska-Mizdrak, dr Konrad Stępień, dr Anna Szkarłat, dr Katarzyna Świetla St. wykładowca: dr Halina Soczówka, dr Bogusława Bek-Gaik Asystenci: mgr Łukasz Górka, mgr Konrad Grabiński, mgr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk, mgr Marcin Kędzior, mgr Małgorzata Szulc, mgr Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk, mgr Bartłomiej Wrona Zainteresowania naukowo-badawcze: Bronisław Micherda: Teoria rachunkowości. Analiza finansowa. Badanie sprawozdań finansowych. Rachunek kosztów i wyników. Rachunkowość zarządcza. Mariusz Andrzejewski: Ujawnianie informacji przez spółki giełdowe. Rachunkowość finansowa. Komputerowe systemy finansowe. Bogusława Bek-Gaik: Rachunkowość zarządcza. Rachunek kosztów i wyników. Systemy controllingowe przedsiębiorstw. Analiza sprawozdań finansowych. Jerzy Hejnar: Rachunkowość finansowa. Rachunek kosztów i wyników. Rachunkowość bankowa. Sprawozdawczość finansowa. Krzysztof Jonas: Rachunkowość Otwartych Funduszy Emerytalnych. Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Rachunek kosztów. Joanna Krasodomska: Rachunkowość międzynarodowa. Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa. Zarządzanie ryzykiem. Rachunkowość bankowa. Danuta Krzywda: Rachunkowość finansowa. Sprawozdawczość finansowa. Międzynarodowe standardy rachunkowości. Rewizja sprawozdań finansowych. ElŜbieta Pogodzińska-Mizdrak: Problemy współczesnej rachunkowości jako systemu informacyjnego i informatycznego. Rachunkowość firm ubezpieczeniowych. Historia rachunkowości. Rachunkowość finansowa. Halina Soczówka: Rachunkowość budŝetowa. Rachunkowość finansowa. Rachunkowość zarządcza. Konrad Stępień: Rachunkowość. Rachunkowość zarządcza. Sprawozdawczość. Analiza finansowa. Anna Szkarłat: Rynek ubezpieczeń w Polsce i UE. Rynki finansowe. Inwestycje zakłdów ubezpieczeń. Rachunkowość ubezpieczycieli. Katarzyna Świetla: Rachunkowość międzynarodowa w aspekcie modeli stosowania MSSF. Rachunek kosztów i wyników KATEDRA RYNKÓW FINANSOWYCH ul. Rakowicka 27, pawilon F Kierownik: prof. dr hab. Jan Czekaj Sekretariat: mgr Agnieszka Kluczewska pok. 602, tel./faks , tel Profesor: dr hab. Andrzej Szopa, prof. UEK Adiunkt: dr Michał Grotowski, dr ElŜbieta Kubińska, dr inŝ. Janusz śarnowski St. wykładowca: dr Janusz Raganiewicz Asystenci: mgr Remigiusz Lipiec, dr Ewa Ślęzak, mgr Michał Thlon Wykładowca: mgr Agnieszka Witek-Stryszowska Zainteresowania naukowo-badawcze: Jan Czekaj: Transformacja gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem: procesu prywatyzacji, reformy systemu emerytalnorentowego, funkcjonowania rynku kapitałowego i zarządzania finansami firm. Polityka pienięŝna. Michał Grotowski: Modele rynku kapitałowego. Metody wyceny instrumentów pochodnych i zarządzania ryzykiem. Zarządzanie portfelem instrumentów dłuŝnych. Analiza techniczna i systemy transakcyjne. Zastosowania metod ilościowych w finansach. Finanse behawioralne. ElŜbieta Kubińska: Finanse behawioralne. Zastosowanie metod statystycznych w finansach. Analiza ryzyka. 23

24 Janusz Raganiewicz: Rynki finansowe. Zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. Przekształcenia własnościowe w gospodarce. Kapitał zagraniczny a rozwój gospodarki. Andrzej Szopa: Polityka pienięŝna. Rynki finansowe. Instrumenty pochodne. Makroekonomia. Instrumenty finansowe. Bankowość. Finanse. Rynki finansowe. InŜynieria finansowa. Makroekonomia. Janusz śarnowski: Efektywność półsilna rynku kapitałowego. Teoria portfelowa i modele rynku kapitałowego. Pasywne strategie inwestycyjne (indeksowe). Analiza fundamentalna. Analiza pro-forma i projekcje finansowe. KATEDRA UBEZPIECZEŃ ul. Rakowicka 27, pawilon F Kierownik: prof. dr hab. Wanda Sułkowska Sekretariat: mgr Agnieszka Kluczewska pok. 602, tel./faks , tel Adiunkci: dr Maria Płonka, dr GraŜyna Sordyl Asystenci:mgr Maciej Cycoń, mgr Edyta Czerwiec, mgr Grzegorz Strupczewski Zainteresowania naukowo-badawcze: Wanda Sułkowska: Ubezpieczenia Ŝyciowe, ubezpieczenia majątkowe. Rozwój rynku ubezpieczeniowego. Ubezpieczenia emerytalnorentowe, historia myśli ekonomicznej. Maria Płonka: Ekonomika rolnictwa. Marketing bankowy i marketing instytucji finansowych. Strategie finansowe firm, np. wybór rynków docelowych, sporządzanie biznesplanów i planów marketingowych. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Projekty o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, sektor ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. GraŜyna Sordyl: Ubezpieczenia gospodarcze, ubezpieczenia majątkowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach. System organizacyjnoprawny rynku ubezpieczeń, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie w polityce państwa.. 24

25 FORMY, KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW Kierunek i specjalność a Studia stacjonarne Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne drugiego stopnia pierwszego stopnia jednolite magisterskie drugiego stopnia zaoczne zaoczne Kierunek: Finanse i rachunkowość Specjalności: 1. Bankowość 2. Corporate Finance & Accounting x 3. Doradztwo podatkowe 4. Finanse i administracja publiczna 5. Finanse przedsiębiorstw 6. InŜynieria finansowa 7. Projektowanie i finansowanie ochrony środowiska 8. Rachunkowość i rewizja finansowa 9. Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne 10. Ubezpieczenia Kierunek: Gospodarka przestrzenna Specjalności: 1. Gospodarka miejska 2. Gospodarka regionalna 3. Strategie rozwoju regionalnego 4. Zarządzanie miastem a Uruchomienie specjalności zaleŝy od potrzeb i zainteresowania studentów. CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI Kierunek: Finanse i rachunkowość Oferta programowa kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na pienięŝnej naturze gospodarki. W procesach decyzyjnych podmioty stosunków ekonomicznych muszą uwzględnić istniejące parametry finansowe, takie jak: ceny, stopy procentowe, stopy podatkowe, kursy walutowe, stawki celne. Instytucje tworzące sektor finansowy: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, posługują się róŝnymi instrumentami finansowymi. Instrumenty finansowe szeroko stosowane są przez państwo, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Program tego kierunku studiów obejmuje zatem, oprócz podstawowej wiedzy ekonomicznej wykładanej w podobnym zakresie na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych, szeroki zakres przedmiotów, których treść pozwala na dogłębne zaznajomienie studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. W zakres programowy kierunku wchodzi 25

26 równieŝ porównawcze przedstawienie podstawowych teorii pienięŝno-ekonomicznych, wykształconych przez współcześnie rozwijające się nauki ekonomiczne w świecie oraz na tle praktycznych doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej. W ramach kierunku Finanse i rachunkowość oferowane są następujące specjalności: Bankowość, Doradztwo podatkowe, Finanse i administracja publiczna, Finanse przedsiębiorstw, InŜynieria finansowa, Projektowanie i finansowanie ochrony środowiska, Rachunkowość i rewizja finansowa, Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne, Ubezpieczenia, Corporate Finance& Accounting. Specjalność: Bankowość Studenci tej specjalności przygotowywani są do pracy w bankach i we wszystkich innych instytucjach finansowych szeroko rozumianego systemu bankowego. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania pieniądza i systemów pienięŝnych, polityki monetarnej, rynków, instrumentów i instytucji finansowych, organizacji zarządzania finansowego bankami, rachunkowości bankowej, prawa bankowego, dewizowego, czekowego, wekslowego, papierów wartościowych. Ponadto ujęto w nim zagadnienia analizy finansowej i oceny efektywności inwestycji dla celów kredytowych, zasady polityki depozytowej i kredytowej, zarządzanie aktywami i pasywami banków. Absolwenci tej specjalności są specjalistami znającymi dobrze wszystkie instytucje działające na rynku finansowym, w szczególności zaś banki, łącznie z bankiem centralnym i jego agendami. Znają bardzo dobrze mechanizm działania wszelkich segmentów rynku finansowego, tj. rynek dewizowy, rynek pienięŝny i rynek kapitałowy, oraz wszystkie występujące na tych rynkach instrumenty finansowe: podstawowe i pochodne wszelkich typów. Potrafią analizować wszystkie sprawozdania finansowe tak przedsiębiorstw, jak i instytucji finansowych zarówno z punktu widzenia formalnoprawnego, jak i szczególnie z punktu widzenia treści ekonomicznych, które są istotne dla oceny wiarygodności i zdolności kredytowej analizowanego podmiotu. Specjalność: Corporate Finance& Accounting Program specjalności Corporate Finance & Accounting zapewnia przekazanie studentom wiedzy z podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej i zarządczej. W zakresie finansów szczególny nacisk został połoŝony na finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem, pozyskiwanie funduszy unijnych oraz inŝynierię finansową. Program uzupełniony jest przedmiotami pokrewnymi, niezbędnymi dla tej specjalności, w tym przedmiotami prawniczymi. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę niezbędną dla ekonomistów chcących wykonywać zawód związany z rachunkowością, finansami przedsiębiorstw, bądź funkcjonowaniem instytucji rynku finansowego. Zajęcia prowadzone w języku angielskim powodują, Ŝe absolwenci specjalności mogą bez przeszkód konkurować na rynku pracy, takŝe europejskim, z absolwentami renomowanych uczelni zagranicznych. Absolwenci specjalności mają szansę znalezienia ciekawej pracy w strukturach finansowo-księgowych kaŝdej jednostki gospodarczej, w biurach doradztwa finansowego, w sferze zarządzania finansowego oraz tworzących innych instytucjach. Ze względu na język wykładowy absolwenci specjalności mają uzasadnione podstawy do ubiegania się o zatrudnienie w oddziałach korporacji międzynarodowych, zagranicznych firmach, w tym konsultingowych, a takŝe w ekonomiczno-finansowych strukturach instytucji międzynarodowych, takich jak np. UE, OECD, Bank Światowy czy EBOR. Specjalność: Doradztwo podatkowe Program tej specjalności pozwala osiągnąć nie tylko wykształcenie ekonomiczne, ale w duŝym stopniu takŝe wykształcenie prawnicze, szczególnie w zakresie prawa podatkowego. W warunkach ciągle zmieniającego się prawa, jego zawiłości i powstających w związku z tym trudności w interpretacji przepisów prawa podatkowego, takie wykształcenie studenta specjalności Doradztwo podatkowe daje gwarancję dobrego przygotowania do wykonywania przez niego w przyszłości zawodu doradcy podatkowego. Oczywiście, aby móc ten wolny zawód wykonywać, naleŝy zdobyć jeszcze odpowiednie doświadczenie praktyczne i zdać wymagane prawem egzaminy państwowe program specjalności przygotowuje do tych egzaminów. W programie specjalności Doradztwo podatkowe połoŝony jest nacisk na te kwestie, których znajomość pozwoli na ochronę interesów podatnika. W szczególności przedstawione zostały: zagadnienia źródeł i wykładni prawa podatkowego, materialne prawo podatkowe, ordynacja podatkowa, poszczególne podatki (np. dochodowe, pośrednie, lokalne), prawo administracyjne, administracja podatkowa i kontrola skarbowa, postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji, status prawny doradcy podatkowego oraz prawo karne skarbowe. Te zagadnienia są osadzone w problematyce finansowej oraz rachunkowej a takŝe wzbogacone o specjalistyczne zagadnienia ekonomiczne. 26

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Finansów Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Załącznik do Uchwały Senatu nr 52//212 z dnia 19 czerwca 212 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia obowiązuje I rok w r.a. 212/2 Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z 19 czerwca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Senatu nr 52/000/2012 z 19 czerwca 2012 r. Załącznik do Uchwały Senatu nr 52//212 z 19 czerwca 212 r. Forma zaliczenia PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia I w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

20 10 E/Z 5 20 10 30 5 Instytut Nauk Ekonomicznych

20 10 E/Z 5 20 10 30 5 Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Makroekonomia 20 10 E/Z 5 20 10 30 5 2 Ekonomia międzynarodowa 18 E 18 18 3 Historia myśli ekonomicznej 20 10 E/Z 5 20

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Celem kształcenia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku.

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Lp. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Przedmiot Pun- Liczba kty po 1 2 3 ECTS sem. w c w c w c 1 Historia gospodarcza 4 z

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Opis kierunku Celem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Rachunkowość i doradztwo finansowe. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Rachunkowość i doradztwo finansowe. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Rachunkowość i doradztwo finansowe Tryb studiów niestacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Kierunek rachunkowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK FINANSE RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA STUDIA II STOPNIA. Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014

KIERUNEK FINANSE RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA STUDIA II STOPNIA. Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014 MAGISTERSKIE STUDIA FINANSÓW, RACHUNKOWŚCI I UBEZPIECZEŃ STACJONARNE I NIESTACJONARNE WIECZOROWE Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość I semestr System ubezpieczeń 15 15 4 egz. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14)

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Liczba godzin Forma Typ Jednostka realizująca Łącznie zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych su ma suma godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 20 20 E/Z 7 20 20 40 7 2 Technologie informacyjne 20 Z 2 20 20 2 Konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Ekonomii 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Chcesz poznać ekonomię oraz mechanizmy gospodarki w skali kraju, Europy i świata podczas praktyk w najlepszych polskich i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 0 0 E/Z 7 0 0 60 7 Technologie informacyjne 0 Z 0 0 Konstytucyjne podstawy ustroju ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Studia I stopnia; o profilu praktycznym; Finanse i Rachunkowość w WSPA to: stacjonarne, niestacjonarne, wspomagane on-line; od wielu lat cieszące się dużym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Analiza Rynków Finansowych i Doradztwo Inwestycyjne

Analiza Rynków Finansowych i Doradztwo Inwestycyjne Analiza Rynków Finansowych i Doradztwo Inwestycyjne Studia podyplomowe dwusemestralne (200 godz. lekc.) Edycja VII em Kierunku jest przygotowanie do zawodu analityka papierów wartościowych (Charted Financial

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce

System finansowy w Polsce System finansowy w Polsce Redakcja naukowa: Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański i Barbara Woźniak TOM 1 Przedmowa do drugiego wydania Przedmowa do pierwszego wydania 11 1. Wprowadzenie. System finansowy

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Uruchomiona nowa wydziałowa strona internetowa uwzględnia nową formułę zamieszczania

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 22/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka Prof. dr hab. Krzysztof Surówka Tytuł oferowanego seminarium: Funkcjonowanie sektora finansów publicznych - Funkcjonowanie budżetu państwa (źródła dochodów, zakres wydatków, problematyka deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW

Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW Minimum programowe dla studentów MISH od roku akad. 2007/08 Zajęcia dla wszystkich specjalizacji Mikroekonomia I 30 4 I 1 Makroekonomia I 60 6 I 2 Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. 2. Rozwiązywanie równań potęgowych, wykładniczych i logarytmicznych.

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. 2. Rozwiązywanie równań potęgowych, wykładniczych i logarytmicznych. Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Matematyka finansowa polski

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Ekonomii 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Chcesz poznać ekonomię oraz mechanizmy gospodarki w skali kraju, Europy i świata podczas praktyk w najlepszych polskich i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo