I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny"

Transkrypt

1 Warszawa: Usługa kmpleksweg ubezpieczenia mienia i dpwiedzialnści cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zfii w Warszawie SPZOZ. Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny św. Zfii w Warszawie Samdzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrwtnej, ul. Żelazna 90, Warszawa, wj. mazwieckie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samdzielny publiczny zakład pieki zdrwtnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Usługa kmpleksweg ubezpieczenia mienia i dpwiedzialnści cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zfii w Warszawie SPZOZ.. II.1.2) Rdzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: I. UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE Zakres ubezpieczenia mienia d gnia i innych zdarzeń lswych raz kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu pwinien zawierać ryzyka: a) pżar, uderzenie piruna, wybuch, eksplzję, upadek statku pwietrzneg, huragan, deszcz nawalny, pwódź, grad, lawinę, napór śniegu lub ldu, zalanie, trzęsienie ziemi, suwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pjazdu, huk pnaddźwiękwy, dym i sadza, szkdy wdciągwe, upadek drzew, budynków lub budwli ryzyk przepięcia raz akcję ratwniczą prwadzną w związku z ww szkdami; b) kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm raz kszty naprawy zabezpieczeń; c) kszty uprzątnięcia pzstałści p szkdzie, jak kszty nie ujęte w wycenie szkdy lub straty, pniesine w związku ze zburzeniem, czyszczeniem, usunięciem lub zniszczeniem ubezpieczneg mienia w następstwie zdarzenia ubezpieczneg w niniejszej plisie; d) klauzula autmatyczneg pkrycia 120%. D pdaneg

2 zakresu ubezpieczenia pwinny mieć zastswanie następujące klauzule ddatkwe: 1.Klauzula reprezentantów. Z zachwaniem pzstałych niezmieninych niniejszą klauzulą pstanwień gólnych warunków ubezpieczenia i innych pstanwień umwy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel nie dpwiada za szkdy wyrządzne umyślnie lub wskutek rażąceg niedbalstwa Ubezpieczająceg lub sób, za które Ubezpieczający pnsi dpwiedzialnść, przy czym przez wymienine tu sby rzumie się sby reprezentujące Ubezpieczneg zgdnie z KRS. 2. Klauzula prlngacyjna. Z zachwaniem pzstałych niezmieninych niniejszą klauzulą pstanwień gólnych warunków ubezpieczenia raz innych pstanwień umwy ubezpieczenia, ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczająceg składki lub którejklwiek z rat w terminie przewidzianym w umwie ubezpieczenia, nie pwduje wygaśnięcia (rzwiązania) umwy, ani zawieszenia udzielanej chrny ubezpieczeniwej i nie mże być pdstawą d dstąpienia przez Ubezpieczyciela d umwy ze skutkiem natychmiastwym. W sytuacji braku płaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zbwiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie ddatkwy, c najmniej 14 dniwy, termin d zapłaty składki (raty). W przypadku nie dknania wpłaty w wyznacznym terminie, Ubezpieczyciel mże dstąpić d umwy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastwym. 3. Klauzula ubezpieczenia drbnych prac remntwych, budwlanmntażwych Ochrną ubezpieczeniwą na warunkach niniejszej plisy, d maksymalnej wyskści PLN ,- z tytułu jedneg zdarzenia raz łącznie na wszystkie zdarzenia w trakcie rczneg kresu ubezpieczenia, bjęte są drbne prace remntwe, budwlan-mntażwe prwadzne przez lub na zlecenie ubezpieczająceg w brębie ubezpiecznych lkalizacji. Ubezpieczenie drbnych prac remntwych, budwlan-mntażwych na warunkach niniejszej klauzuli bejmuje wartść wyknanych prac i materiałów będących własnścią lub znajdujących się na ryzyku ubezpieczająceg. Ochrną ubezpieczeniwą na mcy niniejszej klauzuli bjęte jest również mienie istniejące Ubezpieczająceg, d pełnej sumy ubezpieczenia, ile zdarzenie pwstałe w knsekwencji prwadznych prac budwlan-mntażwych nie jest wyłączne na pdstawie wu. Prace budwlan-mntażwe bjęte chrną na warunkach niniejszej klauzuli nie bejmują prac wyknywanych w ramach kntraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem knstrukcji nśnej budynku lub knstrukcji dachu. 4. Klauzula warunków i taryf. W przypadku zwiększenia sumy ubezpieczenia (dubezpieczeń), ubezpieczeń krótkterminwych przy sumach wykraczających pnad ustalny limit w ramach klauzuli autmatyczneg pkrycia, zastswane zstaną warunki zawartej umwy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel pbierać będzie składkę prprcjnalnie d kresu udzielanej chrny zgdnie z zasadą: (wniskwana suma ubezpieczenia x stawka / liczba dni w rku x wniskwana liczba dni chrny). Wyłączna zstaje mżliwść zastswania składki minimalnej. II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Zakres ubezpieczenia dpwiedzialnści cywilnej pwinien bejmwać: 1.

3 Obwiązkwe ubezpieczenie dpwiedzialnści cywilnej świadczenidawcy udzielająceg świadczeń pieki zdrwtnej. Zakres ubezpieczenia: zgdny z Rzprządzeniem Ministra Finansów w sprawie bwiązkweg ubezpieczenia dpwiedzialnści cywilnej świadczenidawcy udzielająceg świadczeń pieki zdrwtnej z dnia 28 grudnia 2007r. (Dz. U. Nr 3/2008 r., pz. 10) 2.Dbrwlne ubezpieczenie dpwiedzialnści cywilnej OC z tytułu prwadznej przez Szpital Specjalistyczny Św. Zfii w Warszawie działalnści plegającej w szczególnści na udzielaniu świadczeń zdrwtnych raz z tytułu psiadaneg mienia. a) dpwiedzialnść ubezpiecznych (deliktwą wraz z dpwiedzialnścią kntraktwą) z tytułu prwadznej działalnści i psiadaneg mienia raz z tytułu niewyknania lub nienależyteg wyknania zbwiązania, za stratę lub szkdę pniesiną przez sby trzecie wraz ze wszystkimi szkdami, wynikającą z brażenia ciała lub uszczerbku na zdrwiu prwadzących d śmierci lub rzstrju lub/i utraty zdrwia raz za szkdy rzeczwe; b) dpwiedzialnść cywilną za pdwyknawców, w tym wlntariuszy zatrudninych na pdstawie przumienia wlntarialneg raz stażystów bez względu na frmę zatrudnienia bez prawa d regresu; c) OC najemcy nieruchmści; d) przeniesienie chrby zakaźnej w tym HIV i WZW; e) dpwiedzialnść cywilną pracdawcy; f) uszkdzenie mienia pd pieką, pieczą lub kntrlą ubezpieczneg - OC szatni i miejsc przeznacznych d przechwywania rzeczy pacjentów raz dwiedzających; g) dpwiedzialnść cywilną za prdukt gastrnmiczny (stłówka); h) dpwiedzialnść cywilną za szkdy pwstałe w związku z prwadzeniem apteki szpitalnej na ptrzeby wewnętrzne szpitala dla pacjentów hspitalizwanych W przypadku dpwiedzialnści cywilnej wynikającej z działalnści prwadznej przez Ubezpieczneg plegającej na udzielaniu świadczeń zdrwtnych w zakresie bjętym także ubezpieczeniem bwiązkwym wskazanym w pkt. 2 Ubezpieczenie dbrwlne jest ubezpieczeniem nadwyżkwym w stsunku d ubezpieczenia bwiązkweg i działa p wyczerpaniu limitów sum gwarancyjnych kreślnych w ubezpieczeniu bwiązkwym. Wskazany pwyżej zakres ubezpieczenia dpwiedzialnści cywilnej pwinien bejmwać również szkdy lub straty spwdwane w wyniku rażąceg niedbalstwa. D pdaneg zakresu ubezpieczenia pwinny mieć zastswanie następujące klauzule ddatkwe: 1. Klauzula prlngacyjna. Z zachwaniem pzstałych niezmieninych niniejszą klauzulą pstanwień gólnych warunków ubezpieczenia raz innych pstanwień umwy ubezpieczenia, ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczająceg składki lub którejklwiek z rat w terminie przewidzianym w umwie ubezpieczenia, nie pwduje wygaśnięcia (rzwiązania) umwy, ani zawieszenia udzielanej chrny ubezpieczeniwej i nie mże być pdstawą d dstąpienia przez Ubezpieczyciela d umwy ze skutkiem natychmiastwym. W sytuacji braku płaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zbwiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie ddatkwy, c najmniej 14 dniwy, termin d zapłaty składki (raty). W przypadku nie dknania wpłaty w wyznacznym terminie, Ubezpieczyciel mże

4 dstąpić d umwy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastwym. Zakres czaswy ubezpieczenia. Odpwiedzialnść ubezpieczyciela pwinna bejmwać rszczenia dtyczące szkód pwstałych ze zdarzeń zaistniałych w kresie ubezpieczenia, chćby pszkdwani,uprawnieni zgłsili je p tym kresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia. Zagregwane wartści dtyczące przedmitu zamówienia raz pis ryzyka zawiera załącznik nr 2. Oferenci prszeni są wypełnienie załącznika nr 1 Oferta raz złżenie aktualnych gólnych warunków ubezpieczenia dla pszczególnych ryzyk (I, II, III).. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje w kresie 3 lat d udzielenia zamówienia pdstawweg mżliwść zlecenia dtychczaswemu Wyknawcy usługi - zamówień uzupełniających, stanwiących nie więcej niż 50% wartści zamówienia pdstawweg i plegających na pwtórzeniu teg sameg rdzaju zamówień. II.1.5) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , , II.1.6) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: nie. II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na pczet wyknania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania Zamawiający uzna, że Wyknawca spełnia warunek dtyczący psiadania uprawnień d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści na pdstawie złżneg świadczenia;

5 III.3.2) Wiedza i dświadczenie Zamawiający uzna, że Wyknawca spełnia warunek dtyczący psiadania wymaganej wiedzy i dświadczenia na pdstawie złżneg świadczenia; III.3.3) Ptencjał techniczny Zamawiający uzna, że Wyknawca spełnia warunek dyspnwania ptencjałem technicznym d wyknania zamówienia na pdstawie złżneg świadczenia; III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia Zamawiający uzna, że Wyknawca spełnia warunek dyspnwania sbami zdlnymi d wyknania zamówienia na pdstawie złżneg świadczenia; III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa Zamawiający uzna, że Wyknawca spełnia warunek dtyczący sytuacji eknmicznej i finanswej na pdstawie złżneg świadczenia; III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu, należy przedłżyć: III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia aktualny dpis z właściweg rejestru, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert, a w stsunku d sób fizycznych świadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych

6 Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dkumenty niewymienine w pkt III.4) alb w pkt III.5) - Pisemne zbwiązanie innych pdmitów d ddania Wyknawcy d dyspzycji niezbędnych zasbów na kres krzystania z nich przy wyknywaniu zamówienia, jeżeli Wyknawca plega na wiedzy i dświadczeniu, ptencjale technicznym, sbach zdlnych d wyknania zamówienia lub zdlnściach finanswych innych pdmitów, niezależnie d charakteru prawneg łączących g z nimi stsunków. pełnmcnictw d pdpisania ferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli sbą pdpisującą nie jest sba upważnina na pdstawie wypisu z Krajweg Rejestru Sądweg lub zaświadczenia prwadzeniu działalnści gspdarczej. Jeżeli dłączne d ferty ww. - pełnmcnictw będzie w frmie kpii, zamawiający wymaga, aby jeg zgdnść z ryginałem pświadczyła sba lub sby wymienine w umwie spółki lub dpwiednim rejestrze, które wskazane są tam jak upważnine d reprezentwania Wyknawcy lub ntariusz. Pełnmcnictw winn wskazywać dane sbwe pełnmcnika, szczegółwy zakres jeg umcwania, datę jeg wystawienia raz kres, na który zstał udzielne. III.7) Czy granicza się mżliwść ubiegania się zamówienie publiczne tylk dla wyknawców, u których pnad 50 % pracwników stanwią sby niepełnsprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprwadzna będzie aukcja elektrniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: nie

7 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Szpital Specjalistyczny św. Zfii w Warszawie SPZOZ - Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Żelazna 90, Warszawa; IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 09:30, miejsce: Szpital Specjalistyczny św. Zfii w Warszawie SPZOZ - Sekretariat, ul. Żelazna 90, Warszawa. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie DYREKTOR SZPITALA Wjciech Puzyna dr n. med.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Zakpane: Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckieg Szpitala Ortpedyczn- Rehabilitacyjneg w Zakpanem Numer głszenia: 44590-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32-

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32- Prszwice: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Prszwicach Numer głszenia: 44728-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg i jednstek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuo-gorzow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuo-gorzow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zu-grzw.pl Grzów Wielkplski: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów

Bardziej szczegółowo

GGN-II.272.1.1.2015 Olsztyn, dnia 9.02.2015 r.

GGN-II.272.1.1.2015 Olsztyn, dnia 9.02.2015 r. GGN-II.272.1.1.2015 Olsztyn, dnia 9.02.2015 r. Olsztyn: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU OLSZTYŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI ORAZ UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Prszwice: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Prszwicach.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H Inf. gólna 32-3251129 Regn: 270507505 Inf. pdatek dchdwy 32-3251128 NIP: 646 20 49 340 Inf. pdatek VAT 32-3251126 Inf. NIP 32-3251125 al. Niepdległści 60 43-100

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. Świętchłwice: Dstawa wrków fliwych, treb reklamwych raz zapinek Numer głszenia: 16864-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna Numer głszenia: 73908-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zgk.rnet.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gspdarki Odpadami Kmunalnymi Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo