usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia PKM Katowice Spółka z o. o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia PKM Katowice Spółka z o. o."

Transkrypt

1 Znak sprawy: SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA na usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia PKM Katowice Spółka z o. o. Zatwierdzono do stosowania Katowice, grudzień 2009r. Strona 1 z 20

2 SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA na: Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia PKM Katowice Spółka z o.o. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM II. III. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, Katowice ul. Mickiewicza 59, nr telefonu: do 74, fax: , strona internetowa: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności określonej w art. 132 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.),w ramach zamówienia sektorowego podprogowego, jego wartość jest niższa od równowartości euro. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach niniejszej specyfikacji postępowania. Niniejsza specyfikacja postępowania ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty. 2. Specyfikacja została udostępniona na stronie internetowej PKM Katowice sp. z o. o.: i pobierana jest samodzielnie przez Oferentów, natomiast wykaz środków trwałych można otrzymać tylko w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego pok. nr 29. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania będą umieszczone wyłącznie na wyżej podanej stronie internetowej. Specyfikację i wszystkie do niej załączniki można także pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego pok Przed terminem składania ofert Oferenci winni sprawdzić ponownie zawartość folderu ogłoszenia na stronie w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Oferent. 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia do wykonania działalności objętej przedmiotem zamówienia, posiadający niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponujący potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Ilekroć w treści jest mowa o SP, rozumie się przez to Specyfikację Postępowania. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdym czasie. OKREŚLENIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o. o. w zakresie: 1. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC), 2. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów, 3. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia mienia od dewastacji oraz gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku, 4. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 5. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, baz danych i nośników oraz przenośnego sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk poza miejscem ubezpieczenia, 6. ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - odpowiedzialność cywilna. A. Wymagania ogólne i warunki do poszczególnych zakresów ubezpieczeń komunikacyjnych 1. Postanowienia ogólne dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Ubezpieczenie zawarte będzie na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz z późniejszymi zmianami), na podstawie ustawy z dnia 08 lipca 2005r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.05 Nr 167 poz. 1396), Strona 2 z 20

3 1.2. suma gwarancyjna: w przypadku szkód na osobie ,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, w przypadku szkód w mieniu ,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody, 1.3. ubezpieczeniem OC objęty będzie również pojazd nie posiadający ważnych badań technicznych, jadący do uprawnionej stacji kontroli pojazdów w celu ich przeprowadzenia i uzyskania wpisu do dowodu rejestracyjnego, dopuszczającego ten pojazd do ruchu na drogach publicznych, 1.4. odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje również koszt dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 1.5. ubezpieczenie pojazdów w trakcie trwania umowy ubezpieczenia będzie potwierdzone jedną polisą generalną, a wszelkie zmiany w ilości pojazdów objętych ubezpieczeniem będą wprowadzane na podstawie aneksów. Okres ubezpieczenia nowego pojazdu nastąpi od dnia zarejestrowania pojazdu do końca trwania umowy ubezpieczenia (polisy generalnej). Składka będzie wyliczana na zasadzie 12 części rocznej, UWAGA! Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wstępnej likwidacji szkód w przypadkach, gdy sprawca szkody na mieniu (pojeździe) ubezpieczony jest u innego ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów: 2.1. umową ubezpieczenia objęte są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego - kierowcy i pasażerów (ubezpieczeniem objęte są wszystkie pojazdy należące do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. we wszystkich oddziałach Spółki) suma ubezpieczenia wynosi 5 000,00 złotych na osobę na wypadek 100% utraty zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku i śmierci. UWAGA! Dotyczy ubezpieczeń wymienionych w ust 1, 2. W przypadku zbycia pojazdu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, prawa i obowiązki zbywcy przechodzą na nabywcę pojazdu. W przypadku kasacji pojazdu (wyrejestrowania) lub udokumentowanej, trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, przysługuje Zamawiającemu zwrot za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zwrot przysługuje za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego ubezpieczenia. 3. Wykaz pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów - wykaz zostanie przekazany zainteresowanemu Oferentowi na życzenie 4. Odpowiedzialność wykonawcy i okres jej trwania: 5.1. Zamawiający wymaga od Oferenta udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w okresie od dnia r. do r. jednak z zastrzeżeniem, że w przypadkach gdy data rozpoczęcia odpowiedzialności będzie inna niż określona powyżej, Oferent udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złożonych wnioskach, 5.2. Oferent ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. B. Wymagania ogólne i warunki ubezpieczenia mienia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie należące do majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o. o. z lokalizacją w: Baza Katowice przy ul. Mickiewicza 59, Strona 3 z 20

4 Baza Katowice Zawodzie przy ul. 1 Maja 152 Kolektura biletowa przy dworcu PKP w Katowicach p1. Szewczyka ul. 3 go Maja 34. w postaci: środków trwałych, środków obrotowych materiałów, gotówki i biletów, środków transportu, jak również mienie powierzone innym podmiotom oraz mienie wynajęte na podstawie najmu, dzierżawy, użyczenia w przypadku, gdy na podstawie zawartej umowy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na PKM Katowice sp. z o.o. w Katowicach. 2. Zakres ubezpieczenia: 2.1. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, mienia od dewastacji oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki i biletów Oferent udzieli ochrony od następujących ryzyk: a) kradzież z włamaniem - zabór mienia w celu przywłaszczenia, w następstwie usunięcia przeszkody materialnej, będącej częścią konstrukcji pomieszczenia zamkniętego lub specjalnym zamknięciem tego pomieszczenia utrudniającym dostęp do tego miejsca, dotyczące w szczególności: pomieszczeń, studzienek telekomunikacyjnych, gruntu przykrywającego podziemne sieci energetyczne i telekomunikacyjne, b) rabunek zabór mienia w celu przywłaszczenia, przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej użycia w stosunku do Zamawiającego lub osób u niego zatrudnionych, a także gdy sprawca przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźbą doprowadził do lokalu lub schowka objętego ubezpieczeniem osobę posiadającą klucze i zmusił ją do jego otworzenia albo sam go otworzył kluczami zrabowanymi, c) dewastacja rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, 2.3. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; Oferent udzieli ochrony od następujących ryzyk: a) pożar ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się samorzutnie, b) uderzenie pioruna wyładowanie elektryczne z atmosfery do ziemi, które nastąpiło bezpośrednio w przedmiot ubezpieczenia, c) wybuch gwałtowna zmiana równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołaną ich dążnością do rozprzestrzenienia się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników obowiązuje warunek, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień, d) huragan wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek i działaniu zdolnym do wyrządzenia masowych szkód. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie, świadczący o działaniu huraganu. Pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu, e) powódź zalanie miejsca i przedmiotu ubezpieczenia w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek naturalnych zjawisk, na przykład nadmierne opady atmosferyczne, f) trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi gwałtowne zaburzenia systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu. Za zapadanie się ziemi uważa się obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny, a nie w wyniku jakiejkolwiek działalności człowieka. Za osuwanie się ziemi uważa się ruchy ziemi na stokach, nie spowodowane działalnością człowieka, g) lawina, śnieg, grad gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy. Za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku: bezpośredniego działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia, zawalenie się pod wpływem działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia, Strona 4 z 20

5 zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. Za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych. h) deszcz nawalny opad deszczu, w wyniku którego rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczyć będzie wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego, i) zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych szkoda powstała w następstwie: niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych, cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w sieci wodociągowej, j) dym każde bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez dym, który nagle wydobył się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających, k) uderzenie pojazdu każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu drogowego lub szynowego z wyjątkiem: szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez Zamawiającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, szkód w pojazdach - w środkach transportu zgłoszonych do ubezpieczenia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; Oferent obejmie ochroną sprzęt elektroniczny, baz danych i nośników w zakresie: od szkód materialnych wraz z ochroną ubezpieczeniową sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt komputerowy przenośny i elektroniczny przenośny (laptopy) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; Oferent obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa), powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia, 3. Dodatkowe klauzule w ubezpieczeniach mienia: 3.1. dotyczy rodzajów ubezpieczenia określonych w punkcie B: a) klauzula odpowiedzialności Oferenta za przedmioty nowo nabyte oraz środki będące w inwestycji: Oferent obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte przedmioty zakupione w okresie ubezpieczenia z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tych przedmiotów; limit odpowiedzialności Wykonawcy do 30% sumy ubezpieczenia z dnia zawarcia ubezpieczenia, 3.2. dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych: a) klauzula rozszerzająca odpowiedzialność o przepięcia: w odniesieniu do środków trwałych zakres ubezpieczenia poszerzony jest o ryzyko przepięcia na skutek uderzenia pioruna, burzy, wichury; za szkody spowodowane przepięciami należy rozumieć szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej, b) klauzula odszkodowań za sprzęt komputerowy: w przypadku szkody całkowitej (gdy koszt naprawy przekraczać będzie 80% sumy ubezpieczenia), Zamawiający może zastąpić zniszczony sprzęt poprzez zakup dowolnego modelu urządzenia tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, 3.3. dotyczy ubezpieczeń od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: a) klauzula odszkodowań za sprzęt komputerowy: w przypadku szkody całkowitej (w przypadku gdy sprzęt zostanie skradziony lub uszkodzony i koszt jego naprawy przekraczać będzie 80% sumy ubezpieczenia), Zamawiający może zastąpić skradziony lub zniszczony sprzęt poprzez zakup dowolnego modelu urządzenia tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, Strona 5 z 20

6 IV dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: a) klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia: zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia, określonym w umowie ubezpieczenia, 3.5. dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń, określonych w części w punkcie B: a) klauzula zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych: Oferent oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym jest przechowywane mienie należące do Zamawiającego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 4. USTALENIE ROZMIARÓW SZKODY I WYSOKOŚĆ ODSZKODOWAŃ WE WSZYSTKICH RODZAJACH UBEZPIECZEŃ OKREŚLONYCH W CZĘŚCI w punkcie B : 4.1. w odniesieniu do budynków, budowli odpowiedzialność Wykonawcy będzie do wartości początkowej, 4.2. w odniesieniu do środków obrotowych (materiałów), Oferent będzie odpowiadał do wysokości zakupu tych środków, 4.3. w przypadku ubezpieczenia gotówki i biletów, Oferent będzie odpowiadał do wysokości nominalnej, 4.4. w odniesieniu do środków transportu Oferent będzie odpowiadał do 100% wartości początkowej limit odpowiedzialności ustala się w wysokości euro, 4.5. Oferent przystąpi do likwidacji szkody w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia szkody, nie licząc dni świątecznych, 4.6. Oferent wypłaca odszkodowanie w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, 4.7. jeżeli w terminie określonym w pkt punktu A wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 7 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, 5. FRANSZYZA nie dotyczy TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji umowy to: do r. jednak z zastrzeżeniem, że w przypadkach, gdy data rozpoczęcia odpowiedzialności będzie inna niż określona powyżej, Oferent udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złożonych wnioskach. 2. Płatność za ubezpieczenia odbywać się będzie w formie jednorazowej płatnej na rachunek Oferenta w terminie do roku lub w ratach. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 4. Rozliczenia prowadzone pomiędzy Zamawiającym a Oferentem mogą być prowadzone tylko w polskiej walucie. V. NEGOCJACJE 1. Oferent zostanie wyłoniony poprzez postępowanie dwu etapowe. 2. W pierwszym etapie Wykonawcy składają oferty wstępne. Następnie Zamawiający zaprosi do negocjacji wybranych Oferentów, którzy złożyli oferty z największą liczbą punktów. Negocjacje będą miały charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji związanych z negocjacjami, a wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami będą przekazywane wykonawcom na równych zasadach. 3. W drugim etapie po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić specyfikację postępowania wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji, a zmiany takie nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub pierwotnych warunków zamówienia. Zamawiający zaprosi Wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do złożenia ofert ostatecznych. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy: 1.1. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, 1.2. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem, Strona 6 z 20

7 VII. VIII posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w pkt XI ust.3 i 4 niniejszej specyfikacji postępowania a w szczególności z powodu prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 1.5. spełnią wymagania zamawiającego zawarte w SP. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI. 1. Oferent może pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SP. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert. 2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść pytania i wyjaśnienia wszystkim Oferentom, którym doręczono SP, zamieści na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może w każdym czasie zmodyfikować treść SP. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji oraz przekazana zostanie wszystkim Oferentom, którym przekazana została niniejsza SP a także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SP niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SP. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Oferentów, którym przekazana została niniejsza SP a także zamieści informację na swojej stronie internetowej. 5. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, a Zamawiający wprowadza jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień itp. 7. Zamawiający dopuszcza formę faksu wyłącznie w przypadku obligatoryjnego niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej. 8. Zamawiający jednocześnie umieszcza treść wyjaśnienia na stronie internetowej. 9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Oferentami w godzinach 8:00 14:00 są: Teresa Wikło Główna Księgowa, sprawy formalne: Katarzyna Bury tel wew. 329, 10. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Oferentów. 11. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie jeżeli zaistnieje jedna z następujących okoliczności: a. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Spółka może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c. w sytuacji gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a Oferenci,którzy złożyli te oferty, wezwani do złożenia ofert dodatkowych złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie. d. wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć, e. postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia, O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadamia się równocześnie wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert bądź złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SP i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Oferta powinna być przygotowana wg formularza oferty, którego wzór będzie załączony do SP. Strona 7 z 20

8 IX. 3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania, a jej treść musi odpowiadać treści SP. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczątka imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, wymienione w dokumencie, o którym mowa w punkcie VIII. 3. Jeżeli oferta będzie podpisana przez osoby inne, niż wymienione w tym dokumencie, Oferent powinien dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę. 7. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia. 9. Oferent zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Oferta powinna być umieszczona w trwale zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej bezśladowe otworzenie (np. opieczętowana na wszystkich połączeniach), 10. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia: a. nazwa i adres Zamawiającego, b. nazwa i adres Oferenta, c. napis: Oferta wstępna na usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia PKM Katowice Spółka z o.o (nr sprawy ). Nie otwierać przed dniem r. 11. Jeżeli koperta nie będzie opisana i oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty. 12. Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane w sposób i przez osoby, o których mowa w punkcie VII Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, powinny być przez niego parafowane. Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego. 14. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. VII.10., a koperta będzie dodatkowo oznaczona "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 15. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (włącznie z załącznikami) były spięte w sposób uniemożliwiający wysuniecie się którejkolwiek ze stron. 16. Zaleca się, aby do oferty dołączony był spis treści. 17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. WYKAZ OŚWIACZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SP) 2. Oświadczenie, że Oferent: a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d. oferowane usługi ubezpieczenia spełniają wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Postępowania określone w punktach A i B (załącznik nr 2 do SP) 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 5. Kopię umowy spółki, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie Strona 8 z 20

9 spółki cywilnej. 6. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli w specyfikacji postępowania zawarte są postanowienia inne niż w OWU Oferenta, zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w specyfikacji. Potwierdzeniem tego jest oświadczenie Oferenta w formie załącznika do OWU. 7. Oświadczenie Oferenta o stanie zabezpieczeń p.pożarowych i p.kradzieżowych w miejscu ubezpieczenia ( załącznik nr 4 do specyfikacji ). 8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeniami, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dokument ten będzie wymagany przy składaniu oferty ostatecznej 9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dla urzędujących członków władz Oferenta, albo równoważnym zaświadczeniem właściwego organu sądowego lub administracji kraju pochodzenia osoby wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. dokument ten będzie wymagany przy składaniu oferty ostatecznej 10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że w stosunku do podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dokument ten będzie wymagany przy składaniu oferty ostatecznej Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt V.1. SP powodować będzie wykluczenie Oferenta z postępowania oraz odrzucenie jego oferty. Za niespełnienie wymaganego warunku, z zastrzeżeniem pkt XIII.lit. d i e, uważany będzie w szczególności brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów, informacji bądź złożenie któregokolwiek z oświadczeń, dokumentów i informacji o treści innej niż wymagana w SP. UWAGI: 1. Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, na każdej zapisanej stronie kserokopii dokumentu. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez niego. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o. o., Katowice, ul. Mickiewicza 59, I piętro, pokój nr 10 (sekretariat) w godzinach pracy PKM Katowice, tj. w godzinach od 7 00 do Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) a ofercie zostanie nadany kolejny numer. 2. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego. 3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania. XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert wstępnych nastąpi dnia r. o godz.12:15 w siedzibie Zamawiającego w Katowicach, ul. Mickiewicza 59 ( sala konferencyjna). 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie przedmiotu zamówienia. 4. Podczas otwierania opakowań z ofertami Zamawiający ogłosi: nazwy i adresy Oferentów, ceny ofertowe, termin wykonania zamówienia Informacje te odnotowane zostaną w protokole postępowania. Strona 9 z 20

10 XII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT WSTĘPNYCH I NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY OSTATECZNEJ % wagi stanowi wartość oferty. 2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych oraz spośród ofert Oferentów niewykluczonych z postępowania. 3. Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium cena. Oferta z najniższą ceną (Cn) otrzyma 100 punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru: C X = Cn/Coo x 100 pkt gdzie: Cx liczba punktów dla ocenianej oferty Cn najniższa cena spośród cen wszystkich ofert C OO cena ocenianej oferty 4. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XIII. TRYB BADANIA I OCENY OFERT. 1. Podczas badania i oceny ofert Zamawiający a. dokona oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w SP, b. może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert; niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust.1 lit.c., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, c. poprawi w ofercie : oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz uwzględni ich konsekwencje rachunkowe, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SP, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona d. wezwie Oferentów, którzy w ofercie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VIII lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt VIII, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba że mimo ich złożenia oferta Oferenta podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania; złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań wskazanych w specyfikacji postępowania nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, e. wezwie Oferentów do złożenia w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VIII niniejszej SP, 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli : a. jest niezgodna z przepisami Kodeksu cywilnego, b. jej treść nie odpowiada treści niniejszej SP, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w ust.1 lit.c (inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SP, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e. została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f. zawiera błędy w obliczeniu ceny, g. Oferent w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty z SP, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : Strona 10 z 20

11 a. Oferentów którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności; b. Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; c. Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; e. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku zpostępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; f. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; h. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; i. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; j. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Oferentów, którzy: a. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Oferentów w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; b. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; c. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem ust.1 lit.d,e; Strona 11 z 20

12 d. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 5. Zamawiający zawiadamia równocześnie Oferentów, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą. XIV. WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty o: a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru, b. Oferentach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c. Oferentach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informacje, o których mowa w ust.1 na swojej stronie internetowej. 3. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 4. Oferent zobowiązany jest dołączyć do Formularza Ofertowego wzór umowy zawierający wszystkie zapisy SP oraz spełniający wymagania Zamawiającego. 5. Przed zawarciem umowy Oferent zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu, w formie pisemnej, różnicę pomiędzy treścią umowy, a ogólnymi warunkami ubezpieczenia. XV. SKARGI 1. W przypadku naruszenia postanowień SP mających lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania - Oferentowi przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do Zamawiającego. 2. Skargę można wnieść w terminie 3 dni od dnia, w którym Oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia. 3. Skarga winna wskazywać postępowanie, w którym naruszono postanowienia SP oraz zawierać zwięzłe określenie zarzutów, wskazywać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie skargi oraz precyzować żądanie Oferenta. 4. Zamawiającego, oddala skargę lub ją uwzględnia, jeżeli uzna, że skarga jest uzasadniona. W przypadku uwzględnienia skargi Zamawiający powtarza czynności. 5. Rozstrzygnięcie skargi ma charakter ostateczny. Rozstrzygnięcie skargi przesyła się ją Oferentowi, którego rozstrzygnięcie bezpośrednio dotyczy. XVI. ZAŁĄCZNIKI: 1. Formularz oferty z załącznikami. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków. 3. Wymagania ogólne i warunki do poszczególnych zakresów ubezpieczeń 4. Oświadczenie Oferenta o stanie zabezpieczeń p.pożarowych i p.kradzieżowych w miejscu ubezpieczenia. Strona 12 z 20

13 Załącznik nr 1 do SP. (miejscowość, data). (pieczęć Oferenta) OFERTA dla: Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z o.o. w Katowicach, Katowice, ul. Mickiewicza 59 złożona przez:... (pełna nazwa i adres Oferenta) w związku z postępowaniem ogłoszonym na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, prowadzonym w formie postępowania dwu etapowego, którego przedmiotem jest zamówienie o wartości do euro (zamówienie sektorowe podprogowe) bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.), w trybie innym aniżeli przewidziane w tej ustawie na : Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia PKM Katowice Spółka z o. o. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, a mianowicie: Usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia PKM Katowice Spółka z o.o, w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Postępowania za cenę (cena w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach Dz. U. nr 97, poz z póź. zm.): zł. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Specyfikacji Postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni. Do FORMULARZA OFERTY załączamy wymagane w Specyfikacji Postępowania następujące dokumenty: 1. Oświadczenie, że Oferent: a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d. oferowane usługi ubezpieczenia spełniają wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Postępowania określone w punktach A i B (załącznik nr 2 do SP) 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 4. Kopię umowy spółki, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej. Strona 13 z 20

14 5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli w SP zawarte są postanowienia inne niż w OWU Oferenta, moc obowiązującą posiadają wymienione w niniejszej specyfikacji. Potwierdzeniem tego jest oświadczenie Oferenta w formie załącznika do OWU. 6. Oświadczenie Oferenta o stanie zabezpieczeń p.pożarowych i p.kradzieżowych w miejscu ubezpieczenia ( załącznik nr 4 do specyfikacji ). 7. Wzór umowy zawierający wszystkie zapisy SP oraz spełniający wymagania Zamawiającego. Wyliczenie ceny oferty L.P. Rodzaj ubezpieczenia płatnej jednorazowo w zł 1 Mienie 2 Odpowiedzialność cywilna 3 Ubezpieczenie komunikacyjne płatnej w 2 ratach płatnej w 4 ratach Całkowita cena oferty (suma pozycji 1+2+3) Kwoty w tabeli należy wpisać liczbowo z dokładnością do 2 miejsc po przecinku * Prosimy wpisać liczbę rat płatnej w.. liczbie rat* Całkowita cena oferty płatnej w jednorazowo wynosi zł, słownie:.. Całkowita cena oferty płatnej w dwóch ratach wynosi zł, słownie:.. Całkowita cena oferty płatnej w czterech ratach wynosi zł, słownie: Całkowita cena oferty płatnej w.. ratach wynosi zł, słownie: Zamówienie zrealizujemy w okresie od r. do r. Termin płatności: składka jednorazowa płatna do r. lub w ratach do 10 dnia miesiąca, w którym wypada płatność raty. Oświadczamy, że nie zalegamy z podatkami, opłatami i składkami na ubezpieczenie społeczne. W razie rażących zaniedbań w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. (czytelny podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania firmy) Strona 14 z 20

15 (miejscowość, data) Załącznik nr 2 do SP (pieczęć firmy) OŚWIADCZENIE W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: ) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem niniejszego postępowania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 4) oferowane usługi ubezpieczenia spełniają wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Postępowania określone w punktach A i B (czytelny podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania firmy) Strona 15 z 20

16 Załącznik nr 3 do SP Wymagania ogólne i warunku do poszczególnych zakresów ubezpieczeń I Ubezpieczenie mienia 1. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku dewastacji Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka PLN/rok płatnej w 2 ratach płatnej w 4 ratach płatnej w.. liczbie rat* 1 Zapasy magazynowe (w tym paliwo) ,00 2 Gotówka w kasie (wypłata odszkodowania do ,00 wartości nominalnej) 3 Gotówka w transporcie (wypłata odszkodowania do ,00 wartości nominalnej) 4 Kolektura (bilety + gotówka) (wypłata odszkodowania do ,00 wartości nominalnej) 5 Bilety w transporcie (wypłata odszkodowania do ,00 wartości nominalnej) 6 Towary bilety wypłata odszkodowania do wartości nominalnej ,00 SUMA Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko obejmujące: Kradzież z włamaniem poprzez dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia. Rabunek - zabór mienia dokonany lub usiłowany przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźby, poprzez doprowadzenie do pomieszczenia objętego ubezpieczeniem osoby posiadającej klucze i zmuszenie jej do otworzenia drzwi albo samodzielne ich otwarcie zrabowanymi kluczami. Wandalizm - zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia. Dewastacja - celowe działanie osób trzecich nakierowane na zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia. Franszyza integralna brak. 2. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w systemie sum stałych Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 Środki trwałe Baza KATOWICE w tym autobusy: , ,00 Środki trwałe pozostające z 2 umowy użyczenia w tym autobusy: , ,00 3 Zapasy magazynowe ( w tym paliwo) ,00 4 Gotówka w kasie wypłata odszkodowania ,00 do wartości nominalnej 5 Kolektura(bilety i gotówka) wypłata odszkodowania do ,00 wartości nominalnej 6 Towary - bilety wypłata odszkodowania do ,00 wartości nominalnej 7 Gotówka w transporcie ,00 Składka PLN/rok płatnej w 2 ratach płatnej w 4 ratach płatnej w.. liczbie rat* Strona 16 z 20

17 8 Bilety w transporcie ,00 SUMA Minimalny zakres ubezpieczenia - szkody spowodowane przez: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek pojazdu powietrznego, wichura, huragan, powódź, grad, lawina, śnieg, dym sadzę, obsunięcie się ziemi, zalanie (wydostanie się wody i innych cieczy lub pary z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, co, cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych) oraz następstwa akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami. Wypłacone zostało odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku od ognia i innych zdarzeń losowych w 2008 roku w wysokości zł i 2009 roku zł. Franszyza integralna: brak Wykaz majątku stanowi załącznik, który zostanie udostępniony na życzenie Wykonawcy. 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, baz danych i nośników danych L.P. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 Komputery w tym ,00 sprzęt przenośny ,00 2 Razem ,00 SUMA Składka PLN/rok płatnej w 2 ratach płatnej w 4 ratach płatnej w.. liczbie rat* Minimalny zakres - ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na skutek: - pożaru, eksplozji, uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, zalania mrozu, upadku pojazdu powietrznego, zbyt niskiego lub zbyt wysokiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, przepięć oraz kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek, oraz wandalizm. Franszyza redukcyjna brak Wprowadza się zniesienie zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania. Razem składka roczna ubezpieczenia mienia: Słownie (czytelny podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania firmy) Strona 17 z 20

Przetarg nieograniczony na Kompleksowe ubezpieczenie szpitala w zakresie ryzyk majątkowych

Przetarg nieograniczony na Kompleksowe ubezpieczenie szpitala w zakresie ryzyk majątkowych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze Znak sprawy 137 /EZP/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Kompleksowe ubezpieczenie szpitala w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie samochodów, przyczep i łodzi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ubezpieczenie samochodów, przyczep i łodzi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Strona 1 z 15 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: poznan@pios.gov.pl NIP 972-05-27-579

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej 211 000 EUR

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej 211 000 EUR WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 30/32 TEL. (056) 622 10 59 wup@wup.torun.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej 211

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary NIP 928-203-33-04, REGON 080315632 tel.(+48) 68 479 46 10 (11) fax.(+48) 68 479 46 12 www.zwikzary.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP-2611-18/07 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP-2611-18/07 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP-2611-18/07 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 fax (22) 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 1 I. Informacje o Zamawiającym. Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Adres: 86-200 Chełmno, ul. Plac Rydygiera 1 NIP: 875-135-04-14 Regon: 000310025 Faks: (0 56) 677 26 07 Tel.: (0 56) 677 27 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - którego wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 206 tys. euro prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot postępowania:

Przedmiot postępowania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot postępowania: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE MPK sp. z o.o. w Legnicy na rok 2015 z możliwością przedłużenia na rok 2016 Zamawiający: MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana SIWZ) Znak sprawy 01 / PP / 2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach ul. Drzymały 16 43-502 Czechowice - Dziedzice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZP 43/13

Numer sprawy: ZP 43/13 Numer sprawy: ZP 43/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130.000 EURO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

(pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 20/P/2010. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 20/P/2010. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 20/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE Numer postępowania: PN-19/2014. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

(pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 30/P/2009. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 30/P/2009. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 30/P/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZOZ ZDROJE W PAKIETACH NR SPRAWY 62/2013

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZOZ ZDROJE W PAKIETACH NR SPRAWY 62/2013 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: USŁUGĘ

Bardziej szczegółowo

PKM Czechowice-Dziedzice. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana SIWZ)

PKM Czechowice-Dziedzice. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach ul. Drzymały 16 43-502 Czechowice - Dziedzice e-mail: a.borawska@pkm.czechowice-dziedzice.pl

Bardziej szczegółowo

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: plac Batorego 4, 70 207 Szczecin 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (91) 4403423; faks: +48 (91) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

(pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 21/P/2011. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 21/P/2011. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 21/P/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Strona - 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach,

Bardziej szczegółowo

na dostawę łożysk tramwajowych

na dostawę łożysk tramwajowych Zamawiający: Gdańsk, 2015r. Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2 Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo