usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia PKM Katowice Spółka z o. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia PKM Katowice Spółka z o. o."

Transkrypt

1 Znak sprawy: SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA na usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia PKM Katowice Spółka z o. o. Zatwierdzono do stosowania Katowice, grudzień 2009r. Strona 1 z 20

2 SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA na: Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia PKM Katowice Spółka z o.o. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM II. III. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, Katowice ul. Mickiewicza 59, nr telefonu: do 74, fax: , strona internetowa: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności określonej w art. 132 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.),w ramach zamówienia sektorowego podprogowego, jego wartość jest niższa od równowartości euro. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach niniejszej specyfikacji postępowania. Niniejsza specyfikacja postępowania ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty. 2. Specyfikacja została udostępniona na stronie internetowej PKM Katowice sp. z o. o.: i pobierana jest samodzielnie przez Oferentów, natomiast wykaz środków trwałych można otrzymać tylko w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego pok. nr 29. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania będą umieszczone wyłącznie na wyżej podanej stronie internetowej. Specyfikację i wszystkie do niej załączniki można także pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego pok Przed terminem składania ofert Oferenci winni sprawdzić ponownie zawartość folderu ogłoszenia na stronie w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Oferent. 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający uprawnienia do wykonania działalności objętej przedmiotem zamówienia, posiadający niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponujący potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Ilekroć w treści jest mowa o SP, rozumie się przez to Specyfikację Postępowania. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdym czasie. OKREŚLENIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o. o. w zakresie: 1. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC), 2. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów, 3. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia mienia od dewastacji oraz gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku, 4. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 5. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, baz danych i nośników oraz przenośnego sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk poza miejscem ubezpieczenia, 6. ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - odpowiedzialność cywilna. A. Wymagania ogólne i warunki do poszczególnych zakresów ubezpieczeń komunikacyjnych 1. Postanowienia ogólne dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Ubezpieczenie zawarte będzie na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz z późniejszymi zmianami), na podstawie ustawy z dnia 08 lipca 2005r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.05 Nr 167 poz. 1396), Strona 2 z 20

3 1.2. suma gwarancyjna: w przypadku szkód na osobie ,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, w przypadku szkód w mieniu ,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody, 1.3. ubezpieczeniem OC objęty będzie również pojazd nie posiadający ważnych badań technicznych, jadący do uprawnionej stacji kontroli pojazdów w celu ich przeprowadzenia i uzyskania wpisu do dowodu rejestracyjnego, dopuszczającego ten pojazd do ruchu na drogach publicznych, 1.4. odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje również koszt dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 1.5. ubezpieczenie pojazdów w trakcie trwania umowy ubezpieczenia będzie potwierdzone jedną polisą generalną, a wszelkie zmiany w ilości pojazdów objętych ubezpieczeniem będą wprowadzane na podstawie aneksów. Okres ubezpieczenia nowego pojazdu nastąpi od dnia zarejestrowania pojazdu do końca trwania umowy ubezpieczenia (polisy generalnej). Składka będzie wyliczana na zasadzie 12 części rocznej, UWAGA! Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wstępnej likwidacji szkód w przypadkach, gdy sprawca szkody na mieniu (pojeździe) ubezpieczony jest u innego ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów: 2.1. umową ubezpieczenia objęte są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego - kierowcy i pasażerów (ubezpieczeniem objęte są wszystkie pojazdy należące do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. we wszystkich oddziałach Spółki) suma ubezpieczenia wynosi 5 000,00 złotych na osobę na wypadek 100% utraty zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku i śmierci. UWAGA! Dotyczy ubezpieczeń wymienionych w ust 1, 2. W przypadku zbycia pojazdu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, prawa i obowiązki zbywcy przechodzą na nabywcę pojazdu. W przypadku kasacji pojazdu (wyrejestrowania) lub udokumentowanej, trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, przysługuje Zamawiającemu zwrot za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zwrot przysługuje za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego ubezpieczenia. 3. Wykaz pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów - wykaz zostanie przekazany zainteresowanemu Oferentowi na życzenie 4. Odpowiedzialność wykonawcy i okres jej trwania: 5.1. Zamawiający wymaga od Oferenta udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w okresie od dnia r. do r. jednak z zastrzeżeniem, że w przypadkach gdy data rozpoczęcia odpowiedzialności będzie inna niż określona powyżej, Oferent udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złożonych wnioskach, 5.2. Oferent ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. B. Wymagania ogólne i warunki ubezpieczenia mienia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie należące do majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o. o. z lokalizacją w: Baza Katowice przy ul. Mickiewicza 59, Strona 3 z 20

4 Baza Katowice Zawodzie przy ul. 1 Maja 152 Kolektura biletowa przy dworcu PKP w Katowicach p1. Szewczyka ul. 3 go Maja 34. w postaci: środków trwałych, środków obrotowych materiałów, gotówki i biletów, środków transportu, jak również mienie powierzone innym podmiotom oraz mienie wynajęte na podstawie najmu, dzierżawy, użyczenia w przypadku, gdy na podstawie zawartej umowy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na PKM Katowice sp. z o.o. w Katowicach. 2. Zakres ubezpieczenia: 2.1. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, mienia od dewastacji oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki i biletów Oferent udzieli ochrony od następujących ryzyk: a) kradzież z włamaniem - zabór mienia w celu przywłaszczenia, w następstwie usunięcia przeszkody materialnej, będącej częścią konstrukcji pomieszczenia zamkniętego lub specjalnym zamknięciem tego pomieszczenia utrudniającym dostęp do tego miejsca, dotyczące w szczególności: pomieszczeń, studzienek telekomunikacyjnych, gruntu przykrywającego podziemne sieci energetyczne i telekomunikacyjne, b) rabunek zabór mienia w celu przywłaszczenia, przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej użycia w stosunku do Zamawiającego lub osób u niego zatrudnionych, a także gdy sprawca przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźbą doprowadził do lokalu lub schowka objętego ubezpieczeniem osobę posiadającą klucze i zmusił ją do jego otworzenia albo sam go otworzył kluczami zrabowanymi, c) dewastacja rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, 2.3. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; Oferent udzieli ochrony od następujących ryzyk: a) pożar ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się samorzutnie, b) uderzenie pioruna wyładowanie elektryczne z atmosfery do ziemi, które nastąpiło bezpośrednio w przedmiot ubezpieczenia, c) wybuch gwałtowna zmiana równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołaną ich dążnością do rozprzestrzenienia się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników obowiązuje warunek, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień, d) huragan wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek i działaniu zdolnym do wyrządzenia masowych szkód. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie, świadczący o działaniu huraganu. Pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu, e) powódź zalanie miejsca i przedmiotu ubezpieczenia w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek naturalnych zjawisk, na przykład nadmierne opady atmosferyczne, f) trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi gwałtowne zaburzenia systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu. Za zapadanie się ziemi uważa się obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny, a nie w wyniku jakiejkolwiek działalności człowieka. Za osuwanie się ziemi uważa się ruchy ziemi na stokach, nie spowodowane działalnością człowieka, g) lawina, śnieg, grad gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy. Za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku: bezpośredniego działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia, zawalenie się pod wpływem działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia, Strona 4 z 20

5 zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. Za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych. h) deszcz nawalny opad deszczu, w wyniku którego rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczyć będzie wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego, i) zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych szkoda powstała w następstwie: niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych, cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w sieci wodociągowej, j) dym każde bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez dym, który nagle wydobył się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających, k) uderzenie pojazdu każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu drogowego lub szynowego z wyjątkiem: szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez Zamawiającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, szkód w pojazdach - w środkach transportu zgłoszonych do ubezpieczenia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; Oferent obejmie ochroną sprzęt elektroniczny, baz danych i nośników w zakresie: od szkód materialnych wraz z ochroną ubezpieczeniową sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt komputerowy przenośny i elektroniczny przenośny (laptopy) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; Oferent obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa), powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia, 3. Dodatkowe klauzule w ubezpieczeniach mienia: 3.1. dotyczy rodzajów ubezpieczenia określonych w punkcie B: a) klauzula odpowiedzialności Oferenta za przedmioty nowo nabyte oraz środki będące w inwestycji: Oferent obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte przedmioty zakupione w okresie ubezpieczenia z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tych przedmiotów; limit odpowiedzialności Wykonawcy do 30% sumy ubezpieczenia z dnia zawarcia ubezpieczenia, 3.2. dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych: a) klauzula rozszerzająca odpowiedzialność o przepięcia: w odniesieniu do środków trwałych zakres ubezpieczenia poszerzony jest o ryzyko przepięcia na skutek uderzenia pioruna, burzy, wichury; za szkody spowodowane przepięciami należy rozumieć szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej, b) klauzula odszkodowań za sprzęt komputerowy: w przypadku szkody całkowitej (gdy koszt naprawy przekraczać będzie 80% sumy ubezpieczenia), Zamawiający może zastąpić zniszczony sprzęt poprzez zakup dowolnego modelu urządzenia tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, 3.3. dotyczy ubezpieczeń od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: a) klauzula odszkodowań za sprzęt komputerowy: w przypadku szkody całkowitej (w przypadku gdy sprzęt zostanie skradziony lub uszkodzony i koszt jego naprawy przekraczać będzie 80% sumy ubezpieczenia), Zamawiający może zastąpić skradziony lub zniszczony sprzęt poprzez zakup dowolnego modelu urządzenia tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, Strona 5 z 20

6 IV dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: a) klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia: zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia, określonym w umowie ubezpieczenia, 3.5. dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń, określonych w części w punkcie B: a) klauzula zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych: Oferent oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym jest przechowywane mienie należące do Zamawiającego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 4. USTALENIE ROZMIARÓW SZKODY I WYSOKOŚĆ ODSZKODOWAŃ WE WSZYSTKICH RODZAJACH UBEZPIECZEŃ OKREŚLONYCH W CZĘŚCI w punkcie B : 4.1. w odniesieniu do budynków, budowli odpowiedzialność Wykonawcy będzie do wartości początkowej, 4.2. w odniesieniu do środków obrotowych (materiałów), Oferent będzie odpowiadał do wysokości zakupu tych środków, 4.3. w przypadku ubezpieczenia gotówki i biletów, Oferent będzie odpowiadał do wysokości nominalnej, 4.4. w odniesieniu do środków transportu Oferent będzie odpowiadał do 100% wartości początkowej limit odpowiedzialności ustala się w wysokości euro, 4.5. Oferent przystąpi do likwidacji szkody w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia szkody, nie licząc dni świątecznych, 4.6. Oferent wypłaca odszkodowanie w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, 4.7. jeżeli w terminie określonym w pkt punktu A wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 7 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, 5. FRANSZYZA nie dotyczy TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji umowy to: do r. jednak z zastrzeżeniem, że w przypadkach, gdy data rozpoczęcia odpowiedzialności będzie inna niż określona powyżej, Oferent udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złożonych wnioskach. 2. Płatność za ubezpieczenia odbywać się będzie w formie jednorazowej płatnej na rachunek Oferenta w terminie do roku lub w ratach. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 4. Rozliczenia prowadzone pomiędzy Zamawiającym a Oferentem mogą być prowadzone tylko w polskiej walucie. V. NEGOCJACJE 1. Oferent zostanie wyłoniony poprzez postępowanie dwu etapowe. 2. W pierwszym etapie Wykonawcy składają oferty wstępne. Następnie Zamawiający zaprosi do negocjacji wybranych Oferentów, którzy złożyli oferty z największą liczbą punktów. Negocjacje będą miały charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji związanych z negocjacjami, a wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami będą przekazywane wykonawcom na równych zasadach. 3. W drugim etapie po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić specyfikację postępowania wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji, a zmiany takie nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub pierwotnych warunków zamówienia. Zamawiający zaprosi Wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do złożenia ofert ostatecznych. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy: 1.1. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, 1.2. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem, Strona 6 z 20

7 VII. VIII posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w pkt XI ust.3 i 4 niniejszej specyfikacji postępowania a w szczególności z powodu prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 1.5. spełnią wymagania zamawiającego zawarte w SP. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI. 1. Oferent może pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SP. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert. 2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść pytania i wyjaśnienia wszystkim Oferentom, którym doręczono SP, zamieści na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może w każdym czasie zmodyfikować treść SP. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji oraz przekazana zostanie wszystkim Oferentom, którym przekazana została niniejsza SP a także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SP niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SP. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Oferentów, którym przekazana została niniejsza SP a także zamieści informację na swojej stronie internetowej. 5. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, a Zamawiający wprowadza jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień itp. 7. Zamawiający dopuszcza formę faksu wyłącznie w przypadku obligatoryjnego niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej. 8. Zamawiający jednocześnie umieszcza treść wyjaśnienia na stronie internetowej. 9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Oferentami w godzinach 8:00 14:00 są: Teresa Wikło Główna Księgowa, sprawy formalne: Katarzyna Bury tel wew. 329, 10. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Oferentów. 11. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie jeżeli zaistnieje jedna z następujących okoliczności: a. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Spółka może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c. w sytuacji gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a Oferenci,którzy złożyli te oferty, wezwani do złożenia ofert dodatkowych złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie. d. wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć, e. postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia, O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadamia się równocześnie wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert bądź złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SP i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Oferta powinna być przygotowana wg formularza oferty, którego wzór będzie załączony do SP. Strona 7 z 20

8 IX. 3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania, a jej treść musi odpowiadać treści SP. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczątka imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, wymienione w dokumencie, o którym mowa w punkcie VIII. 3. Jeżeli oferta będzie podpisana przez osoby inne, niż wymienione w tym dokumencie, Oferent powinien dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę. 7. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia. 9. Oferent zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Oferta powinna być umieszczona w trwale zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej bezśladowe otworzenie (np. opieczętowana na wszystkich połączeniach), 10. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia: a. nazwa i adres Zamawiającego, b. nazwa i adres Oferenta, c. napis: Oferta wstępna na usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia PKM Katowice Spółka z o.o (nr sprawy ). Nie otwierać przed dniem r. 11. Jeżeli koperta nie będzie opisana i oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty. 12. Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane w sposób i przez osoby, o których mowa w punkcie VII Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, powinny być przez niego parafowane. Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego. 14. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. VII.10., a koperta będzie dodatkowo oznaczona "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 15. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (włącznie z załącznikami) były spięte w sposób uniemożliwiający wysuniecie się którejkolwiek ze stron. 16. Zaleca się, aby do oferty dołączony był spis treści. 17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. WYKAZ OŚWIACZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SP) 2. Oświadczenie, że Oferent: a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d. oferowane usługi ubezpieczenia spełniają wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Postępowania określone w punktach A i B (załącznik nr 2 do SP) 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 5. Kopię umowy spółki, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie Strona 8 z 20

9 spółki cywilnej. 6. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli w specyfikacji postępowania zawarte są postanowienia inne niż w OWU Oferenta, zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w specyfikacji. Potwierdzeniem tego jest oświadczenie Oferenta w formie załącznika do OWU. 7. Oświadczenie Oferenta o stanie zabezpieczeń p.pożarowych i p.kradzieżowych w miejscu ubezpieczenia ( załącznik nr 4 do specyfikacji ). 8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeniami, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dokument ten będzie wymagany przy składaniu oferty ostatecznej 9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dla urzędujących członków władz Oferenta, albo równoważnym zaświadczeniem właściwego organu sądowego lub administracji kraju pochodzenia osoby wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. dokument ten będzie wymagany przy składaniu oferty ostatecznej 10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że w stosunku do podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dokument ten będzie wymagany przy składaniu oferty ostatecznej Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt V.1. SP powodować będzie wykluczenie Oferenta z postępowania oraz odrzucenie jego oferty. Za niespełnienie wymaganego warunku, z zastrzeżeniem pkt XIII.lit. d i e, uważany będzie w szczególności brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów, informacji bądź złożenie któregokolwiek z oświadczeń, dokumentów i informacji o treści innej niż wymagana w SP. UWAGI: 1. Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, na każdej zapisanej stronie kserokopii dokumentu. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez niego. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o. o., Katowice, ul. Mickiewicza 59, I piętro, pokój nr 10 (sekretariat) w godzinach pracy PKM Katowice, tj. w godzinach od 7 00 do Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) a ofercie zostanie nadany kolejny numer. 2. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego. 3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania. XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert wstępnych nastąpi dnia r. o godz.12:15 w siedzibie Zamawiającego w Katowicach, ul. Mickiewicza 59 ( sala konferencyjna). 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie przedmiotu zamówienia. 4. Podczas otwierania opakowań z ofertami Zamawiający ogłosi: nazwy i adresy Oferentów, ceny ofertowe, termin wykonania zamówienia Informacje te odnotowane zostaną w protokole postępowania. Strona 9 z 20

10 XII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT WSTĘPNYCH I NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY OSTATECZNEJ % wagi stanowi wartość oferty. 2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych oraz spośród ofert Oferentów niewykluczonych z postępowania. 3. Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium cena. Oferta z najniższą ceną (Cn) otrzyma 100 punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru: C X = Cn/Coo x 100 pkt gdzie: Cx liczba punktów dla ocenianej oferty Cn najniższa cena spośród cen wszystkich ofert C OO cena ocenianej oferty 4. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XIII. TRYB BADANIA I OCENY OFERT. 1. Podczas badania i oceny ofert Zamawiający a. dokona oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w SP, b. może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert; niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust.1 lit.c., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, c. poprawi w ofercie : oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz uwzględni ich konsekwencje rachunkowe, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SP, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona d. wezwie Oferentów, którzy w ofercie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VIII lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt VIII, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba że mimo ich złożenia oferta Oferenta podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania; złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań wskazanych w specyfikacji postępowania nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, e. wezwie Oferentów do złożenia w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VIII niniejszej SP, 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli : a. jest niezgodna z przepisami Kodeksu cywilnego, b. jej treść nie odpowiada treści niniejszej SP, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w ust.1 lit.c (inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SP, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e. została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f. zawiera błędy w obliczeniu ceny, g. Oferent w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty z SP, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : Strona 10 z 20

11 a. Oferentów którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności; b. Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; c. Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; e. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku zpostępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; f. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; h. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; i. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; j. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Oferentów, którzy: a. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Oferentów w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; b. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; c. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem ust.1 lit.d,e; Strona 11 z 20

12 d. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 5. Zamawiający zawiadamia równocześnie Oferentów, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą. XIV. WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty o: a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru, b. Oferentach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c. Oferentach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informacje, o których mowa w ust.1 na swojej stronie internetowej. 3. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 4. Oferent zobowiązany jest dołączyć do Formularza Ofertowego wzór umowy zawierający wszystkie zapisy SP oraz spełniający wymagania Zamawiającego. 5. Przed zawarciem umowy Oferent zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu, w formie pisemnej, różnicę pomiędzy treścią umowy, a ogólnymi warunkami ubezpieczenia. XV. SKARGI 1. W przypadku naruszenia postanowień SP mających lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania - Oferentowi przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do Zamawiającego. 2. Skargę można wnieść w terminie 3 dni od dnia, w którym Oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia. 3. Skarga winna wskazywać postępowanie, w którym naruszono postanowienia SP oraz zawierać zwięzłe określenie zarzutów, wskazywać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie skargi oraz precyzować żądanie Oferenta. 4. Zamawiającego, oddala skargę lub ją uwzględnia, jeżeli uzna, że skarga jest uzasadniona. W przypadku uwzględnienia skargi Zamawiający powtarza czynności. 5. Rozstrzygnięcie skargi ma charakter ostateczny. Rozstrzygnięcie skargi przesyła się ją Oferentowi, którego rozstrzygnięcie bezpośrednio dotyczy. XVI. ZAŁĄCZNIKI: 1. Formularz oferty z załącznikami. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków. 3. Wymagania ogólne i warunki do poszczególnych zakresów ubezpieczeń 4. Oświadczenie Oferenta o stanie zabezpieczeń p.pożarowych i p.kradzieżowych w miejscu ubezpieczenia. Strona 12 z 20

13 Załącznik nr 1 do SP. (miejscowość, data). (pieczęć Oferenta) OFERTA dla: Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z o.o. w Katowicach, Katowice, ul. Mickiewicza 59 złożona przez:... (pełna nazwa i adres Oferenta) w związku z postępowaniem ogłoszonym na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, prowadzonym w formie postępowania dwu etapowego, którego przedmiotem jest zamówienie o wartości do euro (zamówienie sektorowe podprogowe) bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.), w trybie innym aniżeli przewidziane w tej ustawie na : Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia PKM Katowice Spółka z o. o. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, a mianowicie: Usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia PKM Katowice Spółka z o.o, w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Postępowania za cenę (cena w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach Dz. U. nr 97, poz z póź. zm.): zł. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Specyfikacji Postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni. Do FORMULARZA OFERTY załączamy wymagane w Specyfikacji Postępowania następujące dokumenty: 1. Oświadczenie, że Oferent: a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d. oferowane usługi ubezpieczenia spełniają wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Postępowania określone w punktach A i B (załącznik nr 2 do SP) 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 4. Kopię umowy spółki, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej. Strona 13 z 20

14 5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli w SP zawarte są postanowienia inne niż w OWU Oferenta, moc obowiązującą posiadają wymienione w niniejszej specyfikacji. Potwierdzeniem tego jest oświadczenie Oferenta w formie załącznika do OWU. 6. Oświadczenie Oferenta o stanie zabezpieczeń p.pożarowych i p.kradzieżowych w miejscu ubezpieczenia ( załącznik nr 4 do specyfikacji ). 7. Wzór umowy zawierający wszystkie zapisy SP oraz spełniający wymagania Zamawiającego. Wyliczenie ceny oferty L.P. Rodzaj ubezpieczenia płatnej jednorazowo w zł 1 Mienie 2 Odpowiedzialność cywilna 3 Ubezpieczenie komunikacyjne płatnej w 2 ratach płatnej w 4 ratach Całkowita cena oferty (suma pozycji 1+2+3) Kwoty w tabeli należy wpisać liczbowo z dokładnością do 2 miejsc po przecinku * Prosimy wpisać liczbę rat płatnej w.. liczbie rat* Całkowita cena oferty płatnej w jednorazowo wynosi zł, słownie:.. Całkowita cena oferty płatnej w dwóch ratach wynosi zł, słownie:.. Całkowita cena oferty płatnej w czterech ratach wynosi zł, słownie: Całkowita cena oferty płatnej w.. ratach wynosi zł, słownie: Zamówienie zrealizujemy w okresie od r. do r. Termin płatności: składka jednorazowa płatna do r. lub w ratach do 10 dnia miesiąca, w którym wypada płatność raty. Oświadczamy, że nie zalegamy z podatkami, opłatami i składkami na ubezpieczenie społeczne. W razie rażących zaniedbań w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. (czytelny podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania firmy) Strona 14 z 20

15 (miejscowość, data) Załącznik nr 2 do SP (pieczęć firmy) OŚWIADCZENIE W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: ) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem niniejszego postępowania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 4) oferowane usługi ubezpieczenia spełniają wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Postępowania określone w punktach A i B (czytelny podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania firmy) Strona 15 z 20

16 Załącznik nr 3 do SP Wymagania ogólne i warunku do poszczególnych zakresów ubezpieczeń I Ubezpieczenie mienia 1. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku dewastacji Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka PLN/rok płatnej w 2 ratach płatnej w 4 ratach płatnej w.. liczbie rat* 1 Zapasy magazynowe (w tym paliwo) ,00 2 Gotówka w kasie (wypłata odszkodowania do ,00 wartości nominalnej) 3 Gotówka w transporcie (wypłata odszkodowania do ,00 wartości nominalnej) 4 Kolektura (bilety + gotówka) (wypłata odszkodowania do ,00 wartości nominalnej) 5 Bilety w transporcie (wypłata odszkodowania do ,00 wartości nominalnej) 6 Towary bilety wypłata odszkodowania do wartości nominalnej ,00 SUMA Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko obejmujące: Kradzież z włamaniem poprzez dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia. Rabunek - zabór mienia dokonany lub usiłowany przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźby, poprzez doprowadzenie do pomieszczenia objętego ubezpieczeniem osoby posiadającej klucze i zmuszenie jej do otworzenia drzwi albo samodzielne ich otwarcie zrabowanymi kluczami. Wandalizm - zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia. Dewastacja - celowe działanie osób trzecich nakierowane na zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia. Franszyza integralna brak. 2. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w systemie sum stałych Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 Środki trwałe Baza KATOWICE w tym autobusy: , ,00 Środki trwałe pozostające z 2 umowy użyczenia w tym autobusy: , ,00 3 Zapasy magazynowe ( w tym paliwo) ,00 4 Gotówka w kasie wypłata odszkodowania ,00 do wartości nominalnej 5 Kolektura(bilety i gotówka) wypłata odszkodowania do ,00 wartości nominalnej 6 Towary - bilety wypłata odszkodowania do ,00 wartości nominalnej 7 Gotówka w transporcie ,00 Składka PLN/rok płatnej w 2 ratach płatnej w 4 ratach płatnej w.. liczbie rat* Strona 16 z 20

17 8 Bilety w transporcie ,00 SUMA Minimalny zakres ubezpieczenia - szkody spowodowane przez: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek pojazdu powietrznego, wichura, huragan, powódź, grad, lawina, śnieg, dym sadzę, obsunięcie się ziemi, zalanie (wydostanie się wody i innych cieczy lub pary z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, co, cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych) oraz następstwa akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami. Wypłacone zostało odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku od ognia i innych zdarzeń losowych w 2008 roku w wysokości zł i 2009 roku zł. Franszyza integralna: brak Wykaz majątku stanowi załącznik, który zostanie udostępniony na życzenie Wykonawcy. 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, baz danych i nośników danych L.P. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 Komputery w tym ,00 sprzęt przenośny ,00 2 Razem ,00 SUMA Składka PLN/rok płatnej w 2 ratach płatnej w 4 ratach płatnej w.. liczbie rat* Minimalny zakres - ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na skutek: - pożaru, eksplozji, uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, zalania mrozu, upadku pojazdu powietrznego, zbyt niskiego lub zbyt wysokiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, przepięć oraz kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek, oraz wandalizm. Franszyza redukcyjna brak Wprowadza się zniesienie zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania. Razem składka roczna ubezpieczenia mienia: Słownie (czytelny podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania firmy) Strona 17 z 20

18 II Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności I w związku z posiadanym mieniem powinno udzielać ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. Zakres działalności: usługi przewozowe, usługi stacji diagnostycznej, usługi stacji paliw, parking wewnętrzny. Ubezpieczyciel odpowiada, jeżeli w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę osobową (szkoda będąca następstwem zdarzenia polegającego na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) lub rzeczową (szkoda będąca następstwem zdarzenia polegającego na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), powstałą w okresie ubezpieczenia w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem jest zobowiązany, w myśl przepisów prawa, do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody. Odszkodowanie obejmuje również szkody biznesowe (utracone przychody, kary lub inne należności do zapłacenia w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem. Przychód ze sprzedaży za 10 miesięcy 2009 roku tys. zł Stan zatrudnienia na r osoby suma gwarancyjna PLN sublimit na jedno zdarzenie szkodowe PLN Franszyza integralna brak L.P. Przedmiot ubezpieczenia 1 Odpowiedzialność cywilna 2 Razem Suma gwarancyjna PLN Składka PLN/rok płatnej w 2 ratach płatnej w 4 ratach płatnej w.. liczbie rat* SUMA (czytelny podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania firmy) Strona 18 z 20

19 III Ubezpieczenie komunikacyjne 1. Ubezpieczenie komunikacyjne i następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdu mechanicznego Ogólne warunki ubezpieczenia określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku, o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U..Nr124 z 2003 roku), oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. o odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane w związku z ruchem tych pojazdów. Franszyza integralna brak. Wykaz posiadanego taboru w załączeniu. Likwidacja szkód: - w przypadku szkody określenie zakresu naprawy nastąpi w czasie do 24 godzin od zgłoszenia; do powyższego czasu nie wilcza się dni wolnych od pracy; - zamawiający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w ustawowym terminie, uwzględniając stawki roboczogodziny i koszty części obowiązujące w tych warsztatach. Poniżej podajemy szkodowość z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego: - rok zł, -rok zł, -rok 2009 (za 10 m-cy) zł. Stan taboru na r. : 249 autobusów i 12 pozostałego taboru. Składka roczna OC. Słownie. 2. Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdu mechanicznego są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu mechanicznego, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego (kierowcę lub pasażera pojazdu mechanicznego). Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu, jazdy pojazdem, przebywania w pojeździe w czasie jego postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy. Suma gwarancyjna NWK na jedno miejsce w autobusie 5000,00 PLN. Składka roczna NWK słownie RAZEM SKŁADKA ROCZNA NA OC I NWK słownie. Składka NWK słownie RAZEM SKŁADKA NA OC I NWK słownie. (płatność w 2 ratach) Składka NWK słownie RAZEM SKŁADKA NA OC I NWK słownie. (płatność w 4 ratach) Składka NWK słownie RAZEM SKŁADKA NA OC I NWK słownie. (płatność w. ratach) (czytelny podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania firmy) Strona 19 z 20

20 (miejscowość, data) Załącznik nr 4 do SP (pieczęć firmy) OŚWIADCZENIE OFERENTA Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w postępowaniu dwu etapowym na: Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia PKM Katowice Spółka z o. o., oświadczam, że jako Oferent zapoznałem się ze stanem zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń określonych w części B Specyfikacji Postępowania) w miejscu ubezpieczenia, gdzie przechowywane jest mienie należącego do Zamawiającego, czyli Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o. o. i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. (czytelny podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania firmy) Strona 20 z 20

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, Lipno

Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, Lipno Poznań, 4 lipca 2016r. ENEA Serwis Sp. z o.o. Gronówko 30, 64-111 Lipno ENEA Serwis sp. z o.o., Gronówko 30 64-111 Lipno ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa dla ENEA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY ( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY.. (pieczątka wykonawcy GMINA ŚWIERZAWA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na realizację usługi pn. : Pełnienie obowiązków Inżynier Projektu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)...

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel.

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel. 1 OFERTA PRZETARGOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, 38-700 Ustrzyki Dolne Tel. (013) 461-14-35 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:...

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia r. - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu gniazd oraz obudów końcowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia r. - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu gniazd oraz obudów końcowych. Żagań, dnia 23-02-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu gniazd oraz obudów końcowych. - Data umieszczenia ogłoszenia: I. Zamawiający: Zamawiający: Wektor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 133024-2008; data zamieszczenia: 18.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA dotycząca zapytania ofertowego na: zakup autobusów używanych dla PKS w Kaliszu Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA dotycząca zapytania ofertowego na: zakup autobusów używanych dla PKS w Kaliszu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA dotycząca zapytania ofertowego na: zakup autobusów używanych dla PKS w Kaliszu Sp. z o.o. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp.

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ D WZORY ZAŁĄCZNIKÓW... (miejscowość i data )... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, 16 400 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE INTEGRA Sp. z o.o., 22-100 Chełm, ul. Obłońska 1A/8, NIP: 563-239-38-12 składa zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 1 O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Składając wniosek w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA Znak sprawy: SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA dotycząca wyboru brokera ubezpieczeniowego Postępowanie dwuetapowe Zatwierdzono do stosowania Katowice, wrzesień 2010r. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM II. III. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Pieczęć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TROCIN DO CELÓW ENERGETYCZNYCH NA SEZON 2010/2011 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach,,.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia Żagań, dnia 15.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu kabla światłowodowego hybrydowego oraz muf światłowodowych - Data umieszczenia ogłoszenia: 15.09.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jedlnia Letnisko, dnia 10.07.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: RZP 341/16/03/06 I. Informacje ogólne: Zamawiający : Gmina Jedlnia Letnisko Sprawę prowadzi: Urząd Gminy w Jedlni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo