Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl"

Transkrypt

1 Strona 1 z 14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Sosnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, ul. Kościelna 13, Sosnowiec, woj. śląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA 1.1.W skład zamówienia wchodzą następujące ryzyka ubezpieczeniowe: Zadanie (Część) 1 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Zadanie (Część) 2 - ubezpieczenie majątku podmiotu leczniczego Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1.2.Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy: Zadanie (Część) r. do dnia r. Zadanie (Część) r. do dnia r. 1.3.Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci 6 równych rat, płatnych zgodnie z harmonogramem: Zadanie (Część) 1: Rata I płatna do dnia r. Rata II płatna do dnia r. Rata III płatna do dnia r. Rata IV płatna do dnia r. Rata V płatna do dnia r. Rata VI płatna do dnia r. Zadanie (Część) 2 Rata I płatna do dnia r. Rata II płatna do dnia r. Rata III płatna do dnia r. Rata IV płatna do dnia r. Rata V płatna do dnia r. Rata VI płatna do dnia r Suma ubezpieczenia w

2 Strona 2 z 14 ryzykach majątkowych podana jest wraz z podatkiem VAT dlatego też wartość odszkodowań z umów ubezpieczeń majątkowych obejmie również podatek VAT. 1.5.Przyjmuje się, iż miejscem ubezpieczenia są wszystkie lokalizacje, w których to znajduje się mienie Zamawiającego na dzień ogłoszenia postępowania oraz każde miejsce związane z prowadzeniem działalności przez Zamawiającego (dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej). 1.6.Ustala się, iż wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla Zamawiającego/ Ubezpieczającego. 1.7.O ile w treści Załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający nie wskazał limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela oznacza to, iż ustanowienie jakichkolwiek limitów przez Ubezpieczyciela jest niedopuszczalne. 1.8.Do Umowy (ubezpieczenia) będą miały zastosowanie ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia oraz klauzule dodatkowe wskazane w ofercie Ubezpieczyciela, zwane dalej ogólnymi lub szczególnymi warunkami ubezpieczenia. 1.9.Postanowienia Umowy i SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczeń Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, SIWZ, ogólnymi lub szczególnymi warunkami ubezpieczenia, zastosowanie znajdą te postanowienia, które są korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanowienia są korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub poszkodowany jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do Umowy (ubezpieczenia), postanowieniami Umowy (ubezpieczenia) w pozostałej części i treścią SIWZ Dodatkowe postanowienia dotyczące wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum, pool koasekuracyjny): Ubezpieczyciele, którym Zamawiający wspólnie udzieli zamówienia publicznego, zwani dalej Koasekuratorami, zobowiązani są wskazać spośród siebie tzw. Koasekuratora Prowadzącego, uprawnionego do reprezentowania interesów wszystkich Koasekuratorów wobec Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, m.in. w zakresie zawarcia i wykonywania Umów (ubezpieczenia), w tym likwidacji szkód Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi na konto bankowe wskazane Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu przez Koasekuratora Prowadzącego w dokumencie ubezpieczenia lub w innym dokumencie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zapłata składki ubezpieczeniowej wobec jednego z Koasekuratorów, powoduje wygaśnięcie długu Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wobec wszystkich Koasekuratorów (solidarność wierzycieli) Dla celów Umów (ubezpieczenia), gdziekolwiek w polisie lub ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do Umowy/Umów (ubezpieczenia), użyty jest zwrot Ubezpieczyciel lub firma Koasekuratora, zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się odpowiednio do wszystkich Koasekuratorów Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest uprawniony wykonywać wszelkie obowiązki informacyjne wynikające z Umowy (ubezpieczenia) lub ogólnych /szczególnych warunków ubezpieczenia wobec Koasekuratora Prowadzącego, a świadczenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wobec Koasekuratora Prowadzącego w tym zakresie, zwalnia

3 Strona 3 z 14 Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego z długu wobec pozostałych Koasekuratorów (solidarność wierzycieli) Warunki dotyczące realizacji obowiązków z umowy: Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonane drogą faksową kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne. Niniejsze nie dotyczy oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, które winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów szczególnych. Zadanie (Część) 1 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego 2.OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 2.1.Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych, albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 2.2.Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz.1729). 2.3.Suma gwarancyjna: Równowartość w złotych ,00 euro na jedno zdarzenie i ,00 euro na wszystkie zdarzenia, których skutki są objęte umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. 2.4.Udział własny Brak udziału własnego 2.5.Franszyzy Brak franszyzy integralnej i redukcyjnej. 3.DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ 3.1.Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Ubezpieczonego za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadanym oraz administrowaniem mieniem nie będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych, albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do szkód majątkowych obejmuje straty, które poszkodowany poniósł (tzw. damnum emergens) oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (tzw. lucrum cessans). W odniesieniu do szkód na osobie ochroną objęty jest również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia Umowa dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności ogólnej obejmuje szkody będące następstwem działania lub zaniechania Ubezpieczonego lub osób za które ponosi on odpowiedzialność, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia, choćby poszkodowany zgłosił roszczenie po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia (tzw. trigger act commited) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego oraz osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, będące wynikiem działania lub zaniechania podwykonawców Ubezpieczonego, gdy Ubezpieczony, na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za tych podwykonawców odpowiedzialność jak za działania

4 Strona 4 z 14 własne, z zachowaniem prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało Ubezpieczonemu wobec tego podwykonawcy z tytułu wyrządzonej szkody (prawo do regresu). 3.2.Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska. 3.3.Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3.4.Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi szkody: wyrządzone w skutek przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażeń (w tym HIV, WZW - żółtaczka, gronkowiec oraz inne zgodne z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 947 z późn. zm.), powstałe na skutek zatrucia drogą pokarmową oraz zakażeń (w tym gronkowiec), związane z przygotowywaniem, podawaniem posiłków, w tym związane z zarażeniem salmonellą, czerwonką i innymi zakażeniami pokarmowymi, powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia; będące wynikiem zachowania podwykonawców Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, w tym osób zatrudnionych w oparciu o umowy inne, niż umowa o pracę, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do regresu, powstałe w nieruchomościach z których Ubezpieczający /Ubezpieczony korzystał na podstawie umów, a w szczególności umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, przechowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy, powstałe w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający / Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy powstałe wskutek szkód wodno-kanalizacyjnych - odpowiedzialność cywilna za następstwa awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych; szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub oraz osobom przygotowywanym przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego do wykonywania zawodu medycznego lub kształconych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (w tym stażystom, praktykantom, wolontariuszom, rezydentom, studentom), w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia; ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz z późn. zm.) szkód powstałych w pojazdach mechanicznych posiadanych przez te osoby będących następstwem zawału serca i udaru mózgu w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, przy czym przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna - przyjmująca rzeczy na przechowanie; rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie powinny być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem

5 Strona 5 z 14 świadczeń zdrowotnych; Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ,00 zł, podlimit odpowiedzialności na jednego pacjenta wynosi 3.000,00 zł spowodowane wadą dostarczonych towarów, w tym wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia środków i materiałów medycznych oraz środków farmakologicznych - z limitem odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek błędnego oznaczenia preparatów i substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji - z limitem odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona, ani nie możliwa do przewidzenia przez Ubezpieczonego; początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia; przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez Ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie określonym w pkt za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska powstałe /wyrządzone lub będące wynikiem zachowania osób przygotowywanych przez Ubezpieczającego /Ubezpieczonego do wykonywania zawodu medycznego lub kształconych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (w tym stażystów, praktykantów, wolontariuszy, rezydentów, studentów), którym Zamawiający powierzył wykonanie pracy, bez względu na podstawę prawną tego powierzenia wyrządzone osobom, za które Ubezpieczający / Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność oraz osobom bliskim osób, za które Ubezpieczający/ Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność powstałe z tytułu wynajmu pomieszczeń i urządzeń podmiotom trzecim; odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu, powstałych na skutek uszkodzenia lub wadliwego działania maszyn, urządzeń technicznych oraz aparatury medycznej, powstałych w pojazdach mechanicznych stanowiących własność osób zatrudnionych z podlimitem odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia - z wyłączeniem utraty pojazdu i jego wyposażenia. 3.5.Stawki i składka

6 Strona 6 z 14 ubezpieczeniowa: Stawki ubezpieczeniowe zostaną zastosowane do powyższych sum gwarancyjnych wraz z podlimitami i będą niezmienne przez cały okres ubezpieczenia. 3.6.Franszyzy i udziały własne: Franszyza redukcyjna: 200,00 zł w odszkodowaniu, Franszyza integralna: 200,00 zł 3.7.Ponadto do umów ubezpieczenia OC będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: Klauzula prolongaty zapłaty składki - Niniejsza klauzula dopuszcza prolongatę zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni - bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę - pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki. Prolongata może zostać złożona tylko raz do wyznaczonego terminu płatności Klauzula przelewu bankowego - Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. Zadanie (Część) 2 - ubezpieczenie mienia podmiotu leczniczego 4.UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 4.1. Zakres ubezpieczenia pełny, obejmujący między innymi następujące ryzyka: pożaru/ognia, dymu, sadzy, bezpośredniego uderzenia pioruna, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, pośrednie uderzenie pioruna upadku statku powietrznego, wybuchu/eksplozji, implozji, wiatru, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, deszczu nawalnego, naporu śniegu lub lodu, topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach lub innych elementach, pękanie mrozowe - ryzyko dodatkowe uszkodzenia spowodowanego mrozem polegającego na pęknięciu: przewodów, zbiorników, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów; instalacji rur dopływowych lub odpływowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej i/lub gaśniczej, urządzeń wodociągowych - limit ,00 zł dotyczy szkód w tych przedmiotach, osunięcia i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, lawiny, szkód wodociągowych, w tym także powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych etc., szkód spowodowanych awarią urządzeń tryskaczowych, uderzenia pojazdu upadku drzew, budynków lub budowli, masztów i innych obiektów również należących do ubezpieczającego lub znajdujących się na jego terenie, katastrofy budowlanej huku ponaddźwiękowego, graffiti, wandalizmu (dewastacja) zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku powyższych zdarzeń. 4.2.Miejsce ubezpieczenia Sosnowiec; ul. Kościelna Wypłata odszkodowań - odszkodowania będą wypłacane: dla szkód w środkach trwałych - w pełnej wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody lub w wysokości kosztów zakupu, a także odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych, powiększonych o koszty transportu i montażu, koszty nadzoru i dokumentację jednakże nie więcej niż suma ubezpieczenia Odbudowa mienia może nastąpić w innym miejscu, niż pierwotna lokalizacja mienia lub w innej

7 Strona 7 z 14 technologii, jeżeli nowe mienie spełniać będzie zbliżone funkcje użytkowe, z tym że nowa lokalizacja nie może znajdować się na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią W przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, należne odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane koszty wykonania napisów z wyłączeniem reklam, pod warunkiem, że zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia, zgodnie ze wzorami istniejącymi przed powstaniem szkody, a także o koszty ustawienia rusztowań niezbędnych dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia Z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach danego rodzaju Przy ubezpieczeniu według wartości księgowej brutto, zarówno w przypadku szkód częściowych, jak i całkowitych, odszkodowanie jest wypłacane do wysokości wartości księgowej brutto, bez względu na wartość odtworzeniową, bądź rzeczywistą danego środka trwałego, ale nie więcej, niż wysokość zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli automatycznego pokrycia Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnego środka trwałego za powstałe w nim szkody stanowi wartość księgowa brutto danego środka trwałego, nie większa niż zadeklarowana suma ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli automatycznego pokrycia. 4.4.Ochroną ubezpieczeniową objęte pozostają: szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania i innych czynności ratowniczych, porządkowych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia; szkody spowodowane interwencją upoważnionych służb w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a interwencja była uzasadniona; szkody powstałe wskutek uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie, za które uważa się również uderzenie pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczonego lub osobę, za którą ponosi odpowiedzialność; Odpowiedzialnością objęte będą również szkody wyrządzone w samych pojazdach oraz ładunku przewożonym na środku transportu wewnętrznego o ile stanowią przedmiot ubezpieczenia szkody powstałe wskutek oddziaływania ciężaru śniegu,lodu na przedmiot ubezpieczenia, ale również szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu i lodu zalegającego na dachach; szkody powstałe wskutek dewastacji,wandalizmu, za które uważa się rozmyślne/ nierozmyślne (świadome lub nieświadome) zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie w tym pracowników nie będące w związku przyczynowym z kradzieżą, rabunkiem Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie środki trwałe w tym sprzęt elektroniczny i inny bez względu na to w jakim ubezpieczeniu został zgłoszony Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni; Limit odpowiedzialności 50000,00 zł na jedno zdarzenie i ,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 5 000,00 zł na jedno zdarzenie i 10000,00 zł na wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w

8 Strona 8 z 14 tym graffiti) szkody powstałe wskutek ryzyka katastrofy budowlanej - pod pojęciem katastrofy budowlanej należy rozumieć szkodę powstałą w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu prawa budowlanego Poza pozostałymi niezmienionymi wyłączeniami określonymi w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia i Umowie (ubezpieczenia), niniejsze rozszerzenie nie obejmuje szkód w obiektach nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem; Limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; za szkody powodziowe uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących, podniesienia się wód gruntowych oraz wzmożonego przepływu mas wodnych, bez względu na ich wystąpienie z brzegów, czy nadmierne opady; szkody powstałe wskutek nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub zaworów w urządzeniach; szkody powstałe wskutek cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń, instalacji niepublicznej jak i publicznej sieci kanalizacyjnej w zakresie ryzyka szkód wodnokanalizacyjnych ubezpieczeniem objęte będą szkody na skutek wycieku,cofania się wody lub ścieków z publicznej jak i niepublicznej kanalizacji, szkody spowodowane przez linie napowietrzne w odległości do 100 m, słupy budynki i budowle nie będące własnością ubezpieczającego jak i drzewa znajdujące się na terenie zakładu polegające na ich przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu, 4.5.Warunki dodatkowe: Do Umowy (ubezpieczenia) nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, elektryczności itp.) Do Umowy (ubezpieczenia) nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności z tytułu powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ) Prawo Wodne; Ubezpieczyciel nie zastrzega również ochrony dla miejsc objętych ryzykiem powodzi w ostatnich 15 latach 4.6. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej zostają objęte szkody także: w urządzeniach, maszynach, sprzęcie elektronicznym, instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych znajdujących się na terenie Ubezpieczonego; w podziemnej infrastrukturze zasilającej (elektroenergetycznej - w tym linie kablowe umiejscowione w ziemi, kanałach kablowych oraz innych wraz z niezbędną aparaturą) znajdujących się na terenie Ubezpieczonego; w mieniu użytkowanym na podstawie umów takich jak: leasing, dzierżawa, użyczenie, oddanie w trwały zarząd, itp w nakładach inwestycyjnych wszelkiego typu w mieniu zamontowanym na zewnątrz, również w zakresie huraganu, deszczu nawalnego oraz gradu; w odniesieniu do ubezpieczonego sprzętu elektronicznego zainstalowanego na zewnątrz budynku np. centrale klimatyzacyjne, telewizja przemysłowa nie mają zastosowania postanowienia dotyczące zabezpieczenia mienia przed szkodą kradzieżową zamontowanym lub ułożonym na zewnątrz budynków, budowli (rury gazowe, wodne, wodnokanalizacyjne itp.) parkingi, drogi dojazdowe, podjazdy chodniki, ogrodzenia, bramy znajdujące się w obrębie ubezpieczonej lokalizacji Przedmiot

9 Strona 9 z 14 ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczeniatyp wartości Suma ubezpieczenia Budynki i BudowleSumy stałeksięgowa Brutto ,00 zł Maszyny, urządzenia, wyposażenie. Sumy stałe Księgowa Brutto ,00 zł Niskocenne składniki mienia Pierwsze ryzyko ,00 zł Mienie pracownicze Pierwsze ryzyko ,00 zł Nakłady adaptacyjne w obce środki trwałe Pierwsze ryzyko 60 00,00 zł Środki obrotowe własne i powierzone Sumy stałe ,00 zł Mienie osób trzecich Pierwsze ryzyko 20000,00 zł Gotówka w schowku ogniotrwałymna pierwsze ryzyko ,00 zł nakłady inwestycyjne/adaptacyjne: to wartość adaptacyjnych robót budowlanych (w tym remontów) i wykończenia wnętrz ustalona na podstawie poniesionych kosztów na dostosowanie pomieszczeń lub budynków niestanowiących własności Ubezpieczonego do rodzaju prowadzonej działalności lub podniesienia standardu tych pomieszczeń lub budynków. 4.8.Udział Zamawiającego w odszkodowaniu: Franszyza integralna - zniesiona Franszyza redukcyjna - 300,00 zł dla klauzuli szkód mechanicznych: franszyza redukcyjna 500,00 zł dla klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia pkt franszyza redukcyjna zniesiona.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 4.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (według treści stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ), albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według treści stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ); III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

10 Strona 10 z oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (według treści stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ), albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według treści stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ); III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 4.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (według treści stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ), albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według treści stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ); III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 4.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (według treści stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ), albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według treści stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ); III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 4.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (według treści stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ), albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według treści stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ); III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

11 Strona 11 z 14 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

12 Strona 12 z 14 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

13 Strona 13 z 14 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian istotnych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia), w przypadku gdy wystąpi: a) sytuacja, w której Wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego, b) zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter działalności Zamawiającego stosunków umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej umowy, c) zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego, d) zmiana wartości majątku odpowiedniej zmiany wysokości składki lub raty składki związanej ze zmianą sumy ubezpieczenia, e) zmian terminów płatności, wysokości i liczby rat składek ubezpieczeniowych, f) zmian zakresu ubezpieczenia wynikających z wprowadzonych przez wykonawcę zmian ogólnych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie do zawartej umowy, o ile są one korzystne dla zamawiającego i za jego zgodą, g) dodania za zgodą zamawiającego i wykonawcy korzystnych dla zamawiającego dodatkowych klauzul, h) zmian zakresów ubezpieczeń, o ile wynikają one ze zmian przepisów prawnych. i) nastąpi istotna zmiana w strukturze organizacji, np. podział, połączenie, zniesienie, powstanie, likwidacja lub im podobne. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

14 Strona 14 z 14 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W Sekretariacie Głównym IMPiZŚ, pok.103, ul. Kościelna 13, Sosnowiec. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:45, miejsce: W Sekretariacie Głównym IMPiZŚ, pok.103, ul. Kościelna 13, Sosnowiec. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik nr 1do SIWZ

Załącznik nr 1do SIWZ Załącznik nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ul. Lipnicka 26 43-300 Bielsko-Biała usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. I. Nazwa (firma)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 EURO Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia.

Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DO UMÓW UBEZPIECZENIA DLA CZĘŚCI O1, 02, 03. 1.1. Składka płatna będzie w czterech równych ratach. 1.2. O ile w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 130.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 130. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 130.000 EURO Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Pro-Medica w Ełku

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Z A T W I E R D Z A M... Płock, dnia 18 listopada 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości kwoty 414 000

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 1.03.2015 r. DO 29.02.2016 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 1.03.2015 r. DO 29.02.2016 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Umowy zostaną zawarte i będą wykonywane przy udziale brokera PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

/ Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 ze zm./ oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

/ Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 ze zm./ oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ. dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000,00 EUR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 59278-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SZPITAL ŚW. WINCENTEGO A PAULO SP. Z O.O. 81-348 GDYNIA UL. WÓJTA JANA RADTKEGO 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SZPITAL ŚW. WINCENTEGO A PAULO SP. Z O.O. 81-348 GDYNIA UL. WÓJTA JANA RADTKEGO 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Ul. Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała na usługi ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 47 Wrocław, dnia 17.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika

Bardziej szczegółowo

(pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 20/P/2010. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 20/P/2010. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 20/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

/jednolity tekst Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 ze zm./ oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

/jednolity tekst Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 ze zm./ oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ. dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZP 43/13

Numer sprawy: ZP 43/13 Numer sprawy: ZP 43/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130.000 EURO

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (22) 522 74 79 (22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział

Bardziej szczegółowo