OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 1 Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mszana i gminnych jednostek organizacyjnych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 1 Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mszana i gminnych jednostek organizacyjnych."

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1 Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mszana i gminnych jednostek organizacyjnych. 1. Przedmiot ubezpieczenia. (zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SIWZ ) Przedmiotem umowy są ubezpieczenia: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem dewastacji, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń/ awarii (MB), maszyn i sprzętu od uszkodzeń (CPM) ubezpieczenia oszklenia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim związane z utrzymaniem dróg i chodników, z włączeniem zimowego utrzymania/odśnieżania dróg i chodników Tabelaryczne zestawienie przedmiotu ubezpieczenia zawiera Załącznik nr 4a do SIWZ. 2. System ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia. (zgodnie z Załącznikiem nr 4a, 5a do SIWZ ) W zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, w części dotyczącej: o gotówki, o mienia niskocennego o nakładów inwestycyjnych ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, wandalizmu w tym kradzieży zwykłej, ubezpieczenie oszklenia, przyjęto w systemie na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: a. suma ubezpieczenia: wg wartości początkowej brutto lub odtworzeniowej, gotówka wartość nominalna, b. system ubezpieczenia: gotówka, mienie niskocenne, nakłady inwestycyjne i mienie pracownicze na pierwsze ryzyko; pozostałe mienie na sumy stałe, c. zakres ubezpieczenia: ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych, huragan (prędkość nie mniejsza niż 17,5 m/s), powódź limit odpowiedzialności 1,0 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, grad, osuwanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, napór śniegu lub lodu, topnienie śniegu lub lodu, deszcz nawalny (współczynnik wydajności co najmniej 4 wg. IM i GW) limit odpowiedzialności 1,0 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dym, sadza, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, działanie mrozu, przewrócenie się lub upadek drzewa, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych lub nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów lub samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowej lub zraszaczy nie spowodowane pożarem,

2 d. Sumy ubezpieczenia: Grupa 1 KŚT ,45 zł Sumy stałe Grupa 2 KŚT ,08 zł Sumy stałe Grupa 3 KŚT ,98 zł Sumy stałe Grupa 4 KŚT (bez 491) ,89 zł Sumy stałe Grupa 4 KŚT gr Sprzęt Sumy stałe elektroniczny, który wszedł na stan do końca 2008r. (Starszy niż 5 lat) ,63 zł Grupa 5 KŚT ,00 zł Sumy stałe Grupa 6 KŚT ,64 zł Sumy stałe Grupa 7 KŚT Sumy stałe (bez 74 tj. pojazdów mechanicznych) ,23 zł Grupa 8 KŚT ,53 zł Sumy stałe Pozostałe mienie niskocenne: ,00 zł I ryzyko Gotówka, papiery wartościowe, itp.: 4 000,00 zł I ryzyko Nakłady inwestycyjne: ,00 zł I ryzyko Inne mienie: ,20 zł Sumy stałe RAZEM: ,63 zł e. zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo klauzule wykazane w 4 pkt 3 p.pkt a) załącznika nr 5a do SIWZ f. franszyza redukcyjna: 500 zł, za wyjątkiem klauzuli wandalizmu/dewastacji dla której wprowadzono franszyzę integralną w wysokości 200 zł. g. zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia, h. ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych w systemie na pierwsze ryzyko z limitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczenie obejmuje koszty poniesione przez Gminę i wszystkie jednostki organizacyjne na modernizację i rozbudowę istniejących obiektów, wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia, i. ubezpieczenie gotówki w systemie na pierwsze ryzyko z limitem 4.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczenie obejmuje gotówkę posiadaną przez Urząd Gminy w Mszanie i wszystkie jednostki organizacyjne, wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia, j. ubezpieczenie mienia niskocennego w systemie na pierwsze ryzyko z limitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczenie obejmuje Urząd Gminy w Mszanie i wszystkie jednostki organizacyjne, wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia, 4. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, wandalizmu w tym kradzieży zwykłej: a. suma ubezpieczenia: Maszyny, urządzenia, wyposażenie Środki obrotowe Mienie osób trzecich ,00 zł ,00 zł ,00 zł. Wartości pieniężne ( Gotówka, papiery 6 500,00 zł.

3 wartościowe, itp.) od kradzieży z włamaniem Wartości pieniężne ( Gotówka, papiery wartościowe, itp.) od rabunku w lokalu Wartości pieniężne ( Gotówka, papiery wartościowe, itp.) od rabunku w transporcie 6 500,00 zł ,00 zł. b. system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, c. zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, zakres ubezpieczenia powinien obejmować również kradzież zwykłą z limitem określonym w treści klauzuli oraz kradzież urządzeń i aparatów zamontowanych na zewnątrz z limitem określonym w treści klauzuli d. zakres ubezpieczenia obejmuje mienie posiadane, użytkowane przez Gminę Mszana i wszystkie jednostki organizacyjne wykazane i zgłoszone do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych e. franszyzy: - franszyza integralna: 300 zł, - brak franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego, f. wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia. g. zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo klauzule wykazane w 4 pkt 3 p.pkt b) załącznika nr 5a do SIWZ 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: a. Sumy ubezpieczenia: Sprzęt stacjonarny: Sprzęt przenośny: Oprogramowanie: Nośniki danych: RAZEM: ,67 zł ,33 zł ,00 zł 5 000,00 zł ,00 zł b. system ubezpieczenia: - dla sprzętu elektronicznego: sumy stałe, - dla oprogramowania i nośników danych: I ryzyko c. wartość ubezpieczenia: księgowa brutto d. zakres ubezpieczenia: dla sprzętu elektronicznego: kradzież z włamaniem, kradzież zwykła, rabunek, celowe zniszczenie przez osoby trzecie, niewłaściwa obsługa sprzętu, ogień, eksplozja, piorun, upadek statku powietrznego, akcja ratunkowa, dym, sadza, działanie wody, mróz, wiatr, grad, lawina, osunięcie się ziemi, szkody przepięciowe, zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie w sieci elektrycznej all risks, - dla oprogramowania i nośników danych:szkody materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia, wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności: uszkodzenie albo zniszczenie nośnika danych w sposób uniemożliwiający zapisanie lub odczytanie zgromadzonych na nim danych, utrata nośnika danych wraz z

4 zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku. e. ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wynikłe z przenośnego użytkowania sprzętu wykorzystywanego do prac służbowych poza miejscem ubezpieczenia na terytorium Unii Europejskiej, f. Franszyzy: - franszyza integralna: brak - franszyza redukcyjna lub udział własny 10% nie więcej niż 300,00 zł, - franszyza redukcyjna dla sprzętu przenośnego dla szkód powstałych poza miejscem ubezpieczenia 10% nie więcej niż 300,00 zł, - franszyza redukcyjna lub udział własny dla oprogramowania oraz nośników danych 5% nie więcej niż 300,00 zł, g. zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo klauzule wykazane w 4 pkt 3 p.pkt c) załącznika nr 5a do SIWZ 6. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń/awarii ( MB): Przedmiot ubezpieczenia: L.p Rodzaj Suma ubezpieczenia 1 Kocioł gazowy wodny CO, moc 150 KW, rok produkcji ,32 zł. 2 Kocioł gazowy wodny C.W.U, moc 24 KW, rok produkcji ,98 zł. 3 Kocioł gazowy, moc 28 KW, rok produkcji ,06 zł. 4 Podgrzewacz stojący BP, rok produkcji ,31 zł. 5 kocioł gazowy naścienny, rok produkcji ,63 zł. 6 kocioł gazowy naścienny, rok prodkukcji ,63 zł. 7 Wentylacja, rok produkcji ,67 zł. 8 Urządzenie do mieszania cwu, rok produkcji ,00 zł. 9 Fotel do masażu, rok produkcji ,03 zł. 10 Urządzenie do dezynfekcji wody, rok produkcji ,50 zł. 11 Urządzenie klimatyzacyjne, rok produkcji ,00 zł.

5 12 Urządzenia sanitarne, rok produkcji ,10 zł. 13 wentylacja OK. Mszana, 188 KW, rok produkcji ,65 zł. 14 klimatyzacja OK. Mszana, 34,1 KW, rok produkcji ,00 zł. 15 kocioł z podajnikiem OK. Mszana, 90KW, rok produkcji ,00 zł. 16 kocioł energetyczny- OK. Połomia, moc 75 KW, rok produkcji ,85 zł. 17 wentylacja OK. Polomia, moc 37 KW, rok produkcji ,46 zł. 18 dźwig towarowy OK. Połomia, rok produkcji ,28 zł. 19 klimatyzacja OK. Polomia. Klimatyzatory w części administracyjnej, moc 79,5 KW, rok produkcji ,36 zł. 20 winda osobowa rok produkcji ,00 zł. 21 Winda towarowa rok produkcji ,00 zł. 22 Patelnia elektryczna 5,4 kw, rok produkcji ,00 zł. 23 Patelnia elektryczna 5,4 kw, rok produkcji ,00 zł. 24 Kuchenka elektryczna 9,65 kw, rok produkcji ,00 zł. 25 Zmywarka 4,9 kw, rok produkcji ,00 zł. 26 Zmywarka 4,9 kw, rok produkcji ,00 zł. 27 Obieraczka do ziemniaków 350 W, rok produkcji szafa chłodnicza SCH-Z1200 0,4 Kw, rok produkcji ,00 zł ,00 zł. 29 Kocioł warzelny 6,5 kw, rok produkcji ,00 zł. 30 Zamrażarka, rok produkcji ,00 zł. 31 Lodówka 2 szt. 0,12 kw, rok produkcji ,00 zł. 32 Naświetlacz do jaj 16W, rok produkcji ,70 zł. 33 Basen gastronomiczny, rok produkcji ,30 zł. 34 Taboret elektryczny 6W, rok produkcji ,00 zł. 35 Lodówka do próbek żywności, rok produkcji ,00 zł.

6 36 Kocioł gazowy Vitogas 42 Kw, rok produkcji ,58 zł. 37 Kocioł gazowy wodny stojący FNG-34-R3 34 Kw, rok produkcji ,60 zł. 38 Kocioł gazowy Odense 45kW, rok produkcji ,80 zł. 39 Platforma dla osób niepełnosprawnych ,93 zł. 40 Odkurzacz wodny, rok produkcji ,43 zł. RAZEM ,17zl. a. system ubezpieczenia: sumy stałe, b. wartość ubezpieczenia: księgowa brutto c. zakres ubezpieczenia: nagła i nieprzewidziana utrata, zniszczenie lub uszkodzenie maszyny powstałe między innymi w następstwie: niewłaściwej obsługi, wady materiałowej, błędu konstrukcyjnego lub montażu, eksplozji, dostanie się ciała obcego, nadmiernego ciśnienia, zwarcia, przepięcia, przetężenia lub innych przyczyn elektrycznych, braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, d. Franszyzy: franszyza redukcyjna: 500 zł, e. wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia. f. zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo klauzule wykazane w 4 pkt 3 p.pkt d) załącznika nr 5a do SIWZ 7. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń (CPM) Przedmiot ubezpieczenia: 1) kosiarka samojezdna MTD 75 Platinum RD - nr seryjny DD 141L zł. 2) kosiarka samojezdna Wiking - nr seryjny ,00 zł. 3) pług lemieszowy ,00 zł 4) zamiatarka walcowa z koszem 5 000,00 zł 5) piaskarka 2 400,00 zł Łączna suma ubezpieczenia: ,00 zł a. system ubezpieczenia: sumy stałe, b. zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są wszelkie wszystkie nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od woli Ubezpieczonego szkody w ubezpieczonych maszynach powstałe między innymi w następstwie: - błędów w obsłudze maszyn powodujące np. kolizje z innymi maszynami, wpadnięcie do wykopu oraz przewrócenie się maszyny, - powodzi, deszczu nawalnego, huraganu, bezpośredniego uderzenia pioruna, gradu, obsunięcia się ziemi, lawiny, - kradzieży z włamaniem, rabunku, - zniszczenia przez osoby trzecie, - rozbicie szyb.

7 - ognia, eksplozji, upadku statku powietrznego, zalania przez wydostanie się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń lub instalacji wody lub innych płynów. c. Franszyzy: franszyza integralna: 500 zł, d. wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia. e. zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo klauzule wykazane w 4 pkt 3 p.pkt e) załącznika nr 5a do SIWZ 8. Ubezpieczenie oszklenia: a. suma ubezpieczenia dla wszystkich rodzajów mienia wynosi: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, b. system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, c. zakres ubezpieczenia: utrata lub uszkodzenie ubezpieczonych przedmiotów wskutek ich stłuczenia (rozbicia), koszty wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne, oraz koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do 10% wysokości szkody ponad sumę ubezpieczenia, d. zakres ubezpieczenia obejmuje mienie posiadane, użytkowane przez Gminę Mszana i wszystkie jednostki organizacyjne wykazane i zgłoszone do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych e. Franszyzy: - franszyza integralna: 100 zł, - brak franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego, f. wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia. g. zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo klauzule wykazane w 4 pkt 3 p.pkt f) załącznika nr 5a do SIWZ 9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: a. suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla Gminy Mszana oraz wszystkich jednostek organizacyjnych wykazanych i zgłoszonych do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (wspólny limit dla wszystkich jednostek organizacyjnych): na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00zł b. zakres ubezpieczenia obejmuje: - odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkodę osobową i rzeczową wyrządzoną Poszkodowanemu, będącą następstwem działania lub zaniechania, posiadania lub zarządzania mieniem Gminy Mszana powstałe w okresie ubezpieczenia / reżim deliktowo-kontraktowy /, w zakres ubezpieczenia włączono rażące niedbalstwo, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC obejmuje rzeczywiście poniesione straty (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans), zdarzenie to: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy,

8 - mienie posiadane, użytkowane przez jednostki Urzędu Gminy w Mszanie m.in. budynki, budowle, parkingi, drogi, chodniki, place zabaw, boiska, baseny, siłownie, sale gimnastyczne, stołówki, cmentarze, parki, itp. - włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w pojazdach pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, - włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzania imprez, również imprez masowych, z wyłączeniem imprez masowych, spełniających kryteria określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz z późn. zm.), jak również imprez organizowanych przy współudziale Urzędu Gminy w Mszanie, imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne. Sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, - włączenie odpowiedzialności cywilnej osób objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim związane z utrzymaniem dróg i chodników, z włączeniem zimowego utrzymania/odśnieżania dróg i chodników Gminy Mszana oraz chodników i poboczy zlokalizowanych przy drogach powiatowych, sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, odpowiedzialność obejmuje Urząd Gminy w Mszanie oraz wszystkie jednostki organizacyjne. Zakres ochrony obejmuje szkody spowodowane między innymi: - złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników wynikającym z wystąpieniem dziur, kolein, wyrw w pasie drogowym oraz przełomów pozimowych, - upadku gałęzi, konarów drzew rosnących w pasie drogowym, - porzuconych lub naniesionych na jezdnię przedmiotów i materiałów, w tym: rozlanych cieczy, spadających kamieni z obiektów inżynierskich, - śliskości nawierzchni spowodowanej luźnym i odbitym śniegiem (gołoledź i gołoledź poślizgowa) lub błotem, - osuwania korpusu drogowego, - powstałe w wyniku braku odpowiedniego oznakowania. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez podwykonawców, limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczający zobowiązuje się do: - zabezpieczenia uszkodzeń nawierzchni dróg, ulic i chodników w ciągu 48 godzin od zgłoszenia szkody, - zabezpieczenia w ciągu 24 godzin od zawiadomienia o brakach lub niesprawności oznakowań drogowych lub sygnalizacji świetlnej. Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i utrzymania dróg i chodników odpowiedzialności za: - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wykorzystywania w trakcie prowadzenia robót drogowych młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców, a także wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia robót drogowych, - odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i urządzeń, wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub, za którego konserwacje i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń o parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne,

9 - włączenie odpowiedzialności cywilnej osób objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z zorganizowaniem wycieczek, wyjazdów, imprez plenerowych, zawodów sportowych, itp. poza teren siedziby danej jednostki organizacyjnej, sublimit ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, - włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające rejestracji tzn. ciągniki i maszyny rolnicze oraz ogrodnicze, wózki widłowe i akumulatorowe, itp. sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, - włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone wskutek prowadzenia stołówki - zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem zbiorowego żywienia, przygotowywaniem, dystrybucją, sprzedażą posiłków z włączeniem odpowiedzialności za zatrucia pokarmowe, w tym przez przetworzone produkty spożywcze, sublimit ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, - włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w mieniu będącym w pieczy, pod kontrolą, dozorem, itp. ubezpieczającego, sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. - odpowiedzialność cywilna pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczenie obejmuje szkody na osobie i w mieniu wynikające z wypadków przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz z późn, zm.), wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. W rozumieniu niniejszej klauzuli za pracowników nie uważa się osób wykonujących usługi zlecone przez ubezpieczającego na podstawie umów cywilnoprawnych innych niż umowa o pracę. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych wskutek stanów chorobowych nie wynikających z wypadków, o których mowa powyżej oraz wysokości świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa powyżej, - odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód w mieniu z którego ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innego pokrewnego stosunku prawnego w mieniu ruchomym i nieruchomościach sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, oddanego w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innego pokrewnego stosunku prawnego, - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu,a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. Sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. - odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych. Sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. - odpowiedzialność za szkody będące następstwem posiadania i użytkowanie wind, dźwigów i innych urządzeń, będących w posiadaniu i użytkowaniu przez Ubezpieczającego. Sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

10 - odpowiedzialność za szkody rzeczowe członków ochotniczych jednostek straży pożarnej oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych podczas wykonywania przez nich zadań zleconych przez Ubezpieczającego. Sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. - ubezpieczyciel odpowiada w granicach sumy gwarancyjnej za koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej w sporach prowadzonych na polecenie lub za zgodą ubezpieczyciela. c. Franszyzy: - w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim związane z utrzymaniem dróg i chodników: - franszyza integralna: 200,00 zł. - franszyza redukcyjna i udział własny: zniesione. - w zakresie pozostałego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: - franszyza integralna: 500,00 zł - franszyza redukcyjna i udział własny: zniesione. d. Trigger czasowy: zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenie oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przez upływem terminu przedawnienia ( Loss occurrence) e. zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo klauzule wykazane w 4 pkt 3 p.pkt g) załącznika nr 5a do SIWZ 10. Okres ubezpieczenia. (zgodnie z SIWZ i Załącznikiem nr 5a do SIWZ) 1. Umowa ubezpieczenia obowiązuje od dnia r. do dnia r., 2. Polisy ubezpieczenia zostaną zawarte na okres: od dnia r. do dnia r. 7. Szkodowość. (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ) 9. Realizacja umowy. a. Zamawiający korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego GSU Broker Sp. z o.o. posiadająca zezwolenie nr 1389/05, wpis do rejestru brokerów nr /U. b. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przy udziale w/w brokera i będą wykonywane za jego pośrednictwem. c. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w składce ubezpieczeniowej wszystkich elementów związanych z należytym zrealizowaniem przedmiotowej umowy. 10. Klauzule dodatkowe dla Zadania nr 1 ( klauzule dodatkowe zgodnie z zapisami 4 Załącznika 5a do SIWZ ). Zadanie 2 Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów zarządzanych przez stanowiących własność lub użytkowanych przez Urząd Gminy w Mszanie i gminne jednostki organizacyjne

11 1. Przedmiot ubezpieczenia. (zgodnie z Załącznikiem nr 4b do SIWZ ) Przedmiotem umowy są ubezpieczenia komunikacyjne: 1) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC i Zielona Karta ), 2) ubezpieczenia pojazdów autocasco (AC+KR), 3) ubezpieczenia komunikacyjnego Assistance, 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW). dotyczących pojazdów podlegających rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej - stanowiące własność lub użytkowanych przez Gminę Mszana lub gminne jednostki organizacyjne. 2. Suma ubezpieczenia. (zgodnie z Załącznikiem nr 4b do SIWZ ) 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC): suma gwarancyjna minimalna zgodnie z Art. 36 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. nr 124 poz.1152 z 2003r. z późniejszymi zmianami), 2. Ubezpieczenie pojazdów autocasco ( AC+KR) suma ubezpieczenia wartości rynkowe pojazdów: a. dla pojazdów, których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po r. wartości rynkowe pojazdów z miesiąca, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa, b. suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego lub w oparciu o system INFO-EKSPERT, - suma zostanie zaakceptowana przez Ubezpieczyciela. c. dla celów kalkulacji składki do oferty wartości rynkowe wszystkich pojazdów podanych w załączniku do oferty. 3. Ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zgodnie z OWU. 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW ): suma ubezpieczenia: zł, na jedną osobę ubezpieczoną. 3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej. Umowy ubezpieczenia zawierane będą w zakresie: obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC i Zielona Karta ), ubezpieczenia pojazdów autocasco (AC+KR), ubezpieczenia komunikacyjnego Assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW). Do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej umowy mają zastosowanie: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. nr 124 poz.1152 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oraz z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej umowie.

12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia. odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AUTOCASCO) z uwzględnieniem następujących postanowień: ubezpieczenie Autocasco w zakresie pełnym: casco + kradzież obejmujące szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Europy. szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego wyposażenia, wnętrza, wskutek: - zderzenia pojazdów, - nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, - powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, osmalenia, huraganu, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, działania sił przyrody, - działania osób trzecich (np. dewastacja), - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, - kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży z użyciem przemocy (rabunek), kradzieży zuchwałej, - uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielania pomocy, - innych szkód losowych. wymagane zasady likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań: - oględziny pojazdu w przypadku szkody odbywać się na prośbę ubezpieczonego, na terenie wskazanej jednostki organizacyjnej Ubezpieczającego lub w wskazanym warsztacie / serwisie gdzie pojazd został przekazany celem naprawy, - w przypadku szkody określenie zakresu naprawy nastąpi w terminie maksimum 72 godzin od zgłoszenia, dotyczy to także oględzin dodatkowych. Ubezpieczający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych/aso. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniając stawki roboczogodziny obowiązujące w tych warsztatach, przy czym ustala się, że maksymalnymi stawkami są stawki roboczogodziny obowiązujące w ASO. - szkody w pojazdach Ubezpieczającego spowodowane przez zidentyfikowanych sprawców (posiadających ubezpieczenie OC) mogą być wstępnie likwidowane z ubezpieczenia AC Ubezpieczającego, - w przypadku szkody o znacznym rozmiarze (tzw. całkowitej) Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kserokopii faktur do wartości kwot brutto (górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest wartość pojazdu z dnia powstania szkody) lub na wniosek Ubezpieczającego pomoże w odsprzedaży pozostałości. - w przypadku szkody tzw. częściowej, Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kserokopii faktur do wartości kwot brutto. - wypłata odszkodowania bez franszyz redukcyjnych, bez potrąceń z tytułu udziału własnego, zużycia lub amortyzacji bez względu czy naprawiana część nadaje się do naprawy czy wymiany i czy była wcześniej naprawiana, - brak konsumpcji sumy ubezpieczenia w zakresie AC+KR. sumy ubezpieczenia wartości rynkowe pojazdów podane w załączniku do oferty. a) dla celów kalkulacji składki do oferty wartości rynkowe wszystkich pojazdów podanych w załączniku do oferty,

13 b) dla pojazdów, których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po r. wartości rynkowe pojazdów z miesiąca, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa. franszyza integralna: 200,00 zł. Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance w zakresie rozszerzonym zawierające minimum następujący zakres: - udzielenie natychmiastowej pomocy assistance w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy, - zakresem ochrony objęte są: pojazdy osobowe, ciężarowo-osobowe oraz ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, - zakres zdarzeń obejmujący m.in. wypadek drogowy, kradzież pojazdu lub części składowych, awarię pojazdu, - koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu, - koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez ubezpieczonego po zdarzeniu objętym ubezpieczeniem na odległość nie większą niż 150 km (bez limitu kilometrów od siedziby ubezpieczonego), - koszty zakwaterowania co najmniej przez dwie doby, koszty transportu do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów, a także transport medyczny i transport zwłok do miejsca pochowania w Polsce, - dostawę części zamiennych poza granice RP, - działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu się szkody, 10% sumy ubezpieczenia. - organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego jeżeli pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów. z uwzględnieniem następujących postanowień: przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca i udar mózgu, zakres ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie RP, jak również poza jej granicami, powstałych podczas ruchu pojazdu a także podczas bieżącej obsługi, wsiadania i wysiadania z pojazdu, zatrzymania lub postoju, załadunku lub wyładunku pojazdu. system świadczeń: a) w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, b) w przypadku 100% trwałego uszczerbku - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, c) w przypadku częściowego uszczerbku procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku, świadczenia dodatkowe: - zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 25 % sumy ubezpieczenia, - zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do 25 % sumy ubezpieczenia (w tym odbudowa stomatologiczna zębów). 4. Okres ubezpieczenia. (zgodnie z SIWZ i Załącznikiem nr 5b do SIWZ)

14 1.Umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy od r. do r. obejmując ubezpieczeniem pojazdy wchodzące do ubezpieczenia w tym okresie (postanowienia zawarte w umowie dotyczą wszystkich polis zawartych w okresie jej obowiązywania). 2.Okres ubezpieczenia pojazdów, zgodnie z Załącznikiem nr 5b do SIWZ. 5. Szkodowość. (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ) 6. Realizacja umowy. a. Zamawiający korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego GSU Broker Sp. z o.o. posiadająca zezwolenie nr 1389/05, wpis do rejestru brokerów nr /U. b. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przy udziale w/w brokera i będą wykonywane za jego pośrednictwem. c. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w składce ubezpieczeniowej wszystkich elementów związanych z należytym zrealizowaniem przedmiotowej umowy. 7. Klauzule dodatkowe dla Zadania nr 2 (zgodnie z Załącznikiem nr 5b do SIWZ ). Zadanie 3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności statutowych dla członków ochotniczej straży pożarnej Świadczenie przysługujące członkowi ochotniczej straży pożarnej w oparciu o art. 26 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U nr 178 poz z późń. zm.). Wysokość świadczenia wg art. 12 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U.2002 nr 199, poz z późń. zm.). Przedmiot ubezpieczenia: 3 jednostki OSP- 80 osób Forma ubezpieczenia: bezimienna 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej Zakres Ubezpieczenia: śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwych wypadków. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, udar mózgu, wstrząśnienie mózgu oraz inne zdarzenie mające miejsce w okresie ubezpieczenia nie spowodowane stanem chorobowym a wywołane przyczyną zewnętrzną. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również sytuację gdy wskutek niego został zwichnięty staw, naciągnięte lub zerwane mięśnie, wiązadła lub torebki stawowe. Przedmiot ubezpieczenia: 3 jednostki OSP- 80 osób Forma ubezpieczenia: bezimienna

15 Suma ubezpieczenia na jedną osobę: ,00 zł. Wysokość świadczeń: Zakres ochrony ubezpieczeniowej Wysokość świadczeń Trwały uszczerbek na zdrowiu Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów Koszty leczenia Oparzenia i odmrożenia Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu Dieta szpitalna w wysokości za 1 dzień ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł. 500,00 zł. 70,00 zł. 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków młodzieżowych drużyn pożarniczych Zakres Ubezpieczenia: śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwych wypadków. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, udar mózgu, wstrząśnienie mózgu oraz inne zdarzenie mające miejsce w okresie ubezpieczenia nie spowodowane stanem chorobowym a wywołane przyczyną zewnętrzną. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również sytuację gdy wskutek niego został zwichnięty staw, naciągnięte lub zerwane mięśnie, wiązadła lub torebki stawowe. Przedmiot ubezpieczenia: 3 drużyny- 40 osób Forma ubezpieczenia: bezimienna Suma ubezpieczenia na jedną osobę: ,00 zł. Wysokość świadczeń: Zakres ochrony ubezpieczeniowej Wysokość świadczeń Trwały uszczerbek na zdrowiu Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ,00 zł ,00 zł ,00 zł.

16 Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów Koszty leczenia Oparzenia i odmrożenia Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu Dieta szpitalna w wysokości za 1 dzień 1 500,00 zł ,00 zł ,00 zł. 500,00 zł. 70,00 zł. 4. Okres ubezpieczenia. (zgodnie z SIWZ i Załącznikiem nr 5c do SIWZ) Umowa ubezpieczenia obowiązuje od dnia r. do dnia r., Polisy ubezpieczenia zostaną zawarte na okres: od dnia r. do dnia r. 8. Szkodowość. (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ) 10. Realizacja umowy. a. Zamawiający korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego GSU Broker Sp. z o.o. posiadająca zezwolenie nr 1389/05, wpis do rejestru brokerów nr /U. b. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przy udziale w/w brokera i będą wykonywane za jego pośrednictwem. c. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w składce ubezpieczeniowej wszystkich elementów związanych z należytym zrealizowaniem przedmiotowej umowy. 10. Klauzule dodatkowe dla Zadania nr 3 ( klauzule dodatkowe zgodnie z zapisami 4 Załącznika 5c do SIWZ ).

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Raciborzu. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Raciborzu. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Raciborzu pomiędzy: reprezentowanym przez: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich ul. Adamczyka 14, 47 400 Racibórz...... a...... zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Marklowicach. pomiędzy: Gminą Marklowice ul. Wyzwolenia 71, Marklowice

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Marklowicach. pomiędzy: Gminą Marklowice ul. Wyzwolenia 71, Marklowice WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Marklowicach pomiędzy: Gminą Marklowice ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice reprezentowaną przez: 1.... 2.... a...... zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie pomiędzy: reprezentowaną przez: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. 1-go Maja 81 1.... 2.... a zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie pomiędzy: reprezentowaną przez: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. 1-go Maja 81 1.... 2.... a zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: reprezentowanym przez: Miastem Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski 1.... 2.... a zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Lubomi. pomiędzy: Gminą Lubomia ul. Szkolna 1, Lubomia......

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Lubomi. pomiędzy: Gminą Lubomia ul. Szkolna 1, Lubomia...... WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Lubomi pomiędzy: Gminą Lubomia ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia reprezentowaną przez: 1.... 2.... a...... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczycielem

Bardziej szczegółowo

... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym przy udziale brokera ubezpieczeniowego..

... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym przy udziale brokera ubezpieczeniowego.. WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia którego działa:.. zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: reprezentowanym przez: Miastem Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski............ a zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: reprezentowanym przez: Miastem Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski...... a...... zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej. zawarta w dniu r. w Złotoryi. pomiędzy: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej. zawarta w dniu r. w Złotoryi. pomiędzy: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Załącznik nr 3. Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej zawarta w dniu r. w Złotoryi pomiędzy: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. Jarosław Kateusz p. o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.10.2015... (podpis) data zatwierdzenia: 29.10.2015 WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia 1. Wykonawca na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania Umowy w zakresie ryzyk budowy i montażu oraz odpowiedzialności cywilnej dotyczące przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość 1. Przedmiot ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Jabłonna. Rok szkolny 2016

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA . Grębocice, dnia 01.03.2012 r. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK 271.12.2012 1. Zamawiający Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia oferty na: nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY CENTRALNY OŚRODEK SPORTU- OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W SPALE DLA UL. MOŚCICKIEGO 6, 97-215 INOWŁÓDZ, SPAŁA. LISTOPAD 2014 r.

PROGRAM OCHRONY CENTRALNY OŚRODEK SPORTU- OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W SPALE DLA UL. MOŚCICKIEGO 6, 97-215 INOWŁÓDZ, SPAŁA. LISTOPAD 2014 r. PROGRAM OCHRONY DLA CENTRALNY OŚRODEK SPORTU- OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W SPALE UL. MOŚCICKIEGO 6, 97-215 INOWŁÓDZ, SPAŁA LISTOPAD 2014 r. 2 ZAMAWIAJĄCY: Spała, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

... a. z siedzibą w.. przy ul. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:.., NIP:. reprezentowanym przez:

... a. z siedzibą w.. przy ul. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:.., NIP:. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 5a DO SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia którego na

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja pakietu Compensa Firma

Konstrukcja pakietu Compensa Firma Konstrukcja pakietu Compensa Firma Element ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczegóły Umowa ubezpieczenia może obejmować: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

I N A NS O W A E DO F

I N A NS O W A E DO F DO F I N A NS O W A NI KompleksowA OCHRONA gospodarstwa rolnego E DŻE T T U PA Ń S Oferta dla Rolnika W A Z BU AGRO DOM OCHRONA DOMU ROLNIKA OD WSZYSTKICH RYZYK Prowadzisz gospodarstwo rolne? Zajmujesz

Bardziej szczegółowo

MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Zmiana 03.08.2015r.

MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 01 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Zmiana 03.08.2015r. I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo