OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 1 Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mszana i gminnych jednostek organizacyjnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 1 Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mszana i gminnych jednostek organizacyjnych."

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1 Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mszana i gminnych jednostek organizacyjnych. 1. Przedmiot ubezpieczenia. (zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SIWZ ) Przedmiotem umowy są ubezpieczenia: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem dewastacji, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń/ awarii (MB), maszyn i sprzętu od uszkodzeń (CPM) ubezpieczenia oszklenia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim związane z utrzymaniem dróg i chodników, z włączeniem zimowego utrzymania/odśnieżania dróg i chodników Tabelaryczne zestawienie przedmiotu ubezpieczenia zawiera Załącznik nr 4a do SIWZ. 2. System ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia. (zgodnie z Załącznikiem nr 4a, 5a do SIWZ ) W zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, w części dotyczącej: o gotówki, o mienia niskocennego o nakładów inwestycyjnych ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, wandalizmu w tym kradzieży zwykłej, ubezpieczenie oszklenia, przyjęto w systemie na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: a. suma ubezpieczenia: wg wartości początkowej brutto lub odtworzeniowej, gotówka wartość nominalna, b. system ubezpieczenia: gotówka, mienie niskocenne, nakłady inwestycyjne i mienie pracownicze na pierwsze ryzyko; pozostałe mienie na sumy stałe, c. zakres ubezpieczenia: ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych, huragan (prędkość nie mniejsza niż 17,5 m/s), powódź limit odpowiedzialności 1,0 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, grad, osuwanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, napór śniegu lub lodu, topnienie śniegu lub lodu, deszcz nawalny (współczynnik wydajności co najmniej 4 wg. IM i GW) limit odpowiedzialności 1,0 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dym, sadza, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, działanie mrozu, przewrócenie się lub upadek drzewa, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych lub nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów lub samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowej lub zraszaczy nie spowodowane pożarem,

2 d. Sumy ubezpieczenia: Grupa 1 KŚT ,45 zł Sumy stałe Grupa 2 KŚT ,08 zł Sumy stałe Grupa 3 KŚT ,98 zł Sumy stałe Grupa 4 KŚT (bez 491) ,89 zł Sumy stałe Grupa 4 KŚT gr Sprzęt Sumy stałe elektroniczny, który wszedł na stan do końca 2008r. (Starszy niż 5 lat) ,63 zł Grupa 5 KŚT ,00 zł Sumy stałe Grupa 6 KŚT ,64 zł Sumy stałe Grupa 7 KŚT Sumy stałe (bez 74 tj. pojazdów mechanicznych) ,23 zł Grupa 8 KŚT ,53 zł Sumy stałe Pozostałe mienie niskocenne: ,00 zł I ryzyko Gotówka, papiery wartościowe, itp.: 4 000,00 zł I ryzyko Nakłady inwestycyjne: ,00 zł I ryzyko Inne mienie: ,20 zł Sumy stałe RAZEM: ,63 zł e. zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo klauzule wykazane w 4 pkt 3 p.pkt a) załącznika nr 5a do SIWZ f. franszyza redukcyjna: 500 zł, za wyjątkiem klauzuli wandalizmu/dewastacji dla której wprowadzono franszyzę integralną w wysokości 200 zł. g. zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia, h. ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych w systemie na pierwsze ryzyko z limitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczenie obejmuje koszty poniesione przez Gminę i wszystkie jednostki organizacyjne na modernizację i rozbudowę istniejących obiektów, wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia, i. ubezpieczenie gotówki w systemie na pierwsze ryzyko z limitem 4.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczenie obejmuje gotówkę posiadaną przez Urząd Gminy w Mszanie i wszystkie jednostki organizacyjne, wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia, j. ubezpieczenie mienia niskocennego w systemie na pierwsze ryzyko z limitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczenie obejmuje Urząd Gminy w Mszanie i wszystkie jednostki organizacyjne, wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia, 4. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, wandalizmu w tym kradzieży zwykłej: a. suma ubezpieczenia: Maszyny, urządzenia, wyposażenie Środki obrotowe Mienie osób trzecich ,00 zł ,00 zł ,00 zł. Wartości pieniężne ( Gotówka, papiery 6 500,00 zł.

3 wartościowe, itp.) od kradzieży z włamaniem Wartości pieniężne ( Gotówka, papiery wartościowe, itp.) od rabunku w lokalu Wartości pieniężne ( Gotówka, papiery wartościowe, itp.) od rabunku w transporcie 6 500,00 zł ,00 zł. b. system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, c. zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, zakres ubezpieczenia powinien obejmować również kradzież zwykłą z limitem określonym w treści klauzuli oraz kradzież urządzeń i aparatów zamontowanych na zewnątrz z limitem określonym w treści klauzuli d. zakres ubezpieczenia obejmuje mienie posiadane, użytkowane przez Gminę Mszana i wszystkie jednostki organizacyjne wykazane i zgłoszone do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych e. franszyzy: - franszyza integralna: 300 zł, - brak franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego, f. wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia. g. zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo klauzule wykazane w 4 pkt 3 p.pkt b) załącznika nr 5a do SIWZ 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: a. Sumy ubezpieczenia: Sprzęt stacjonarny: Sprzęt przenośny: Oprogramowanie: Nośniki danych: RAZEM: ,67 zł ,33 zł ,00 zł 5 000,00 zł ,00 zł b. system ubezpieczenia: - dla sprzętu elektronicznego: sumy stałe, - dla oprogramowania i nośników danych: I ryzyko c. wartość ubezpieczenia: księgowa brutto d. zakres ubezpieczenia: dla sprzętu elektronicznego: kradzież z włamaniem, kradzież zwykła, rabunek, celowe zniszczenie przez osoby trzecie, niewłaściwa obsługa sprzętu, ogień, eksplozja, piorun, upadek statku powietrznego, akcja ratunkowa, dym, sadza, działanie wody, mróz, wiatr, grad, lawina, osunięcie się ziemi, szkody przepięciowe, zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie w sieci elektrycznej all risks, - dla oprogramowania i nośników danych:szkody materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia, wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności: uszkodzenie albo zniszczenie nośnika danych w sposób uniemożliwiający zapisanie lub odczytanie zgromadzonych na nim danych, utrata nośnika danych wraz z

4 zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku. e. ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wynikłe z przenośnego użytkowania sprzętu wykorzystywanego do prac służbowych poza miejscem ubezpieczenia na terytorium Unii Europejskiej, f. Franszyzy: - franszyza integralna: brak - franszyza redukcyjna lub udział własny 10% nie więcej niż 300,00 zł, - franszyza redukcyjna dla sprzętu przenośnego dla szkód powstałych poza miejscem ubezpieczenia 10% nie więcej niż 300,00 zł, - franszyza redukcyjna lub udział własny dla oprogramowania oraz nośników danych 5% nie więcej niż 300,00 zł, g. zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo klauzule wykazane w 4 pkt 3 p.pkt c) załącznika nr 5a do SIWZ 6. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń/awarii ( MB): Przedmiot ubezpieczenia: L.p Rodzaj Suma ubezpieczenia 1 Kocioł gazowy wodny CO, moc 150 KW, rok produkcji ,32 zł. 2 Kocioł gazowy wodny C.W.U, moc 24 KW, rok produkcji ,98 zł. 3 Kocioł gazowy, moc 28 KW, rok produkcji ,06 zł. 4 Podgrzewacz stojący BP, rok produkcji ,31 zł. 5 kocioł gazowy naścienny, rok produkcji ,63 zł. 6 kocioł gazowy naścienny, rok prodkukcji ,63 zł. 7 Wentylacja, rok produkcji ,67 zł. 8 Urządzenie do mieszania cwu, rok produkcji ,00 zł. 9 Fotel do masażu, rok produkcji ,03 zł. 10 Urządzenie do dezynfekcji wody, rok produkcji ,50 zł. 11 Urządzenie klimatyzacyjne, rok produkcji ,00 zł.

5 12 Urządzenia sanitarne, rok produkcji ,10 zł. 13 wentylacja OK. Mszana, 188 KW, rok produkcji ,65 zł. 14 klimatyzacja OK. Mszana, 34,1 KW, rok produkcji ,00 zł. 15 kocioł z podajnikiem OK. Mszana, 90KW, rok produkcji ,00 zł. 16 kocioł energetyczny- OK. Połomia, moc 75 KW, rok produkcji ,85 zł. 17 wentylacja OK. Polomia, moc 37 KW, rok produkcji ,46 zł. 18 dźwig towarowy OK. Połomia, rok produkcji ,28 zł. 19 klimatyzacja OK. Polomia. Klimatyzatory w części administracyjnej, moc 79,5 KW, rok produkcji ,36 zł. 20 winda osobowa rok produkcji ,00 zł. 21 Winda towarowa rok produkcji ,00 zł. 22 Patelnia elektryczna 5,4 kw, rok produkcji ,00 zł. 23 Patelnia elektryczna 5,4 kw, rok produkcji ,00 zł. 24 Kuchenka elektryczna 9,65 kw, rok produkcji ,00 zł. 25 Zmywarka 4,9 kw, rok produkcji ,00 zł. 26 Zmywarka 4,9 kw, rok produkcji ,00 zł. 27 Obieraczka do ziemniaków 350 W, rok produkcji szafa chłodnicza SCH-Z1200 0,4 Kw, rok produkcji ,00 zł ,00 zł. 29 Kocioł warzelny 6,5 kw, rok produkcji ,00 zł. 30 Zamrażarka, rok produkcji ,00 zł. 31 Lodówka 2 szt. 0,12 kw, rok produkcji ,00 zł. 32 Naświetlacz do jaj 16W, rok produkcji ,70 zł. 33 Basen gastronomiczny, rok produkcji ,30 zł. 34 Taboret elektryczny 6W, rok produkcji ,00 zł. 35 Lodówka do próbek żywności, rok produkcji ,00 zł.

6 36 Kocioł gazowy Vitogas 42 Kw, rok produkcji ,58 zł. 37 Kocioł gazowy wodny stojący FNG-34-R3 34 Kw, rok produkcji ,60 zł. 38 Kocioł gazowy Odense 45kW, rok produkcji ,80 zł. 39 Platforma dla osób niepełnosprawnych ,93 zł. 40 Odkurzacz wodny, rok produkcji ,43 zł. RAZEM ,17zl. a. system ubezpieczenia: sumy stałe, b. wartość ubezpieczenia: księgowa brutto c. zakres ubezpieczenia: nagła i nieprzewidziana utrata, zniszczenie lub uszkodzenie maszyny powstałe między innymi w następstwie: niewłaściwej obsługi, wady materiałowej, błędu konstrukcyjnego lub montażu, eksplozji, dostanie się ciała obcego, nadmiernego ciśnienia, zwarcia, przepięcia, przetężenia lub innych przyczyn elektrycznych, braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, d. Franszyzy: franszyza redukcyjna: 500 zł, e. wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia. f. zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo klauzule wykazane w 4 pkt 3 p.pkt d) załącznika nr 5a do SIWZ 7. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń (CPM) Przedmiot ubezpieczenia: 1) kosiarka samojezdna MTD 75 Platinum RD - nr seryjny DD 141L zł. 2) kosiarka samojezdna Wiking - nr seryjny ,00 zł. 3) pług lemieszowy ,00 zł 4) zamiatarka walcowa z koszem 5 000,00 zł 5) piaskarka 2 400,00 zł Łączna suma ubezpieczenia: ,00 zł a. system ubezpieczenia: sumy stałe, b. zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są wszelkie wszystkie nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od woli Ubezpieczonego szkody w ubezpieczonych maszynach powstałe między innymi w następstwie: - błędów w obsłudze maszyn powodujące np. kolizje z innymi maszynami, wpadnięcie do wykopu oraz przewrócenie się maszyny, - powodzi, deszczu nawalnego, huraganu, bezpośredniego uderzenia pioruna, gradu, obsunięcia się ziemi, lawiny, - kradzieży z włamaniem, rabunku, - zniszczenia przez osoby trzecie, - rozbicie szyb.

7 - ognia, eksplozji, upadku statku powietrznego, zalania przez wydostanie się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń lub instalacji wody lub innych płynów. c. Franszyzy: franszyza integralna: 500 zł, d. wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia. e. zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo klauzule wykazane w 4 pkt 3 p.pkt e) załącznika nr 5a do SIWZ 8. Ubezpieczenie oszklenia: a. suma ubezpieczenia dla wszystkich rodzajów mienia wynosi: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, b. system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, c. zakres ubezpieczenia: utrata lub uszkodzenie ubezpieczonych przedmiotów wskutek ich stłuczenia (rozbicia), koszty wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne, oraz koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do 10% wysokości szkody ponad sumę ubezpieczenia, d. zakres ubezpieczenia obejmuje mienie posiadane, użytkowane przez Gminę Mszana i wszystkie jednostki organizacyjne wykazane i zgłoszone do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych e. Franszyzy: - franszyza integralna: 100 zł, - brak franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego, f. wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia. g. zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo klauzule wykazane w 4 pkt 3 p.pkt f) załącznika nr 5a do SIWZ 9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: a. suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla Gminy Mszana oraz wszystkich jednostek organizacyjnych wykazanych i zgłoszonych do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (wspólny limit dla wszystkich jednostek organizacyjnych): na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00zł b. zakres ubezpieczenia obejmuje: - odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkodę osobową i rzeczową wyrządzoną Poszkodowanemu, będącą następstwem działania lub zaniechania, posiadania lub zarządzania mieniem Gminy Mszana powstałe w okresie ubezpieczenia / reżim deliktowo-kontraktowy /, w zakres ubezpieczenia włączono rażące niedbalstwo, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC obejmuje rzeczywiście poniesione straty (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans), zdarzenie to: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy,

8 - mienie posiadane, użytkowane przez jednostki Urzędu Gminy w Mszanie m.in. budynki, budowle, parkingi, drogi, chodniki, place zabaw, boiska, baseny, siłownie, sale gimnastyczne, stołówki, cmentarze, parki, itp. - włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w pojazdach pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, - włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzania imprez, również imprez masowych, z wyłączeniem imprez masowych, spełniających kryteria określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz z późn. zm.), jak również imprez organizowanych przy współudziale Urzędu Gminy w Mszanie, imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne. Sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, - włączenie odpowiedzialności cywilnej osób objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim związane z utrzymaniem dróg i chodników, z włączeniem zimowego utrzymania/odśnieżania dróg i chodników Gminy Mszana oraz chodników i poboczy zlokalizowanych przy drogach powiatowych, sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, odpowiedzialność obejmuje Urząd Gminy w Mszanie oraz wszystkie jednostki organizacyjne. Zakres ochrony obejmuje szkody spowodowane między innymi: - złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników wynikającym z wystąpieniem dziur, kolein, wyrw w pasie drogowym oraz przełomów pozimowych, - upadku gałęzi, konarów drzew rosnących w pasie drogowym, - porzuconych lub naniesionych na jezdnię przedmiotów i materiałów, w tym: rozlanych cieczy, spadających kamieni z obiektów inżynierskich, - śliskości nawierzchni spowodowanej luźnym i odbitym śniegiem (gołoledź i gołoledź poślizgowa) lub błotem, - osuwania korpusu drogowego, - powstałe w wyniku braku odpowiedniego oznakowania. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez podwykonawców, limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczający zobowiązuje się do: - zabezpieczenia uszkodzeń nawierzchni dróg, ulic i chodników w ciągu 48 godzin od zgłoszenia szkody, - zabezpieczenia w ciągu 24 godzin od zawiadomienia o brakach lub niesprawności oznakowań drogowych lub sygnalizacji świetlnej. Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i utrzymania dróg i chodników odpowiedzialności za: - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wykorzystywania w trakcie prowadzenia robót drogowych młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców, a także wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia robót drogowych, - odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i urządzeń, wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub, za którego konserwacje i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń o parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne,

9 - włączenie odpowiedzialności cywilnej osób objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z zorganizowaniem wycieczek, wyjazdów, imprez plenerowych, zawodów sportowych, itp. poza teren siedziby danej jednostki organizacyjnej, sublimit ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, - włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające rejestracji tzn. ciągniki i maszyny rolnicze oraz ogrodnicze, wózki widłowe i akumulatorowe, itp. sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, - włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone wskutek prowadzenia stołówki - zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem zbiorowego żywienia, przygotowywaniem, dystrybucją, sprzedażą posiłków z włączeniem odpowiedzialności za zatrucia pokarmowe, w tym przez przetworzone produkty spożywcze, sublimit ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, - włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w mieniu będącym w pieczy, pod kontrolą, dozorem, itp. ubezpieczającego, sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. - odpowiedzialność cywilna pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczenie obejmuje szkody na osobie i w mieniu wynikające z wypadków przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz z późn, zm.), wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. W rozumieniu niniejszej klauzuli za pracowników nie uważa się osób wykonujących usługi zlecone przez ubezpieczającego na podstawie umów cywilnoprawnych innych niż umowa o pracę. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych wskutek stanów chorobowych nie wynikających z wypadków, o których mowa powyżej oraz wysokości świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa powyżej, - odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód w mieniu z którego ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innego pokrewnego stosunku prawnego w mieniu ruchomym i nieruchomościach sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, oddanego w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innego pokrewnego stosunku prawnego, - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu,a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. Sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. - odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych. Sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. - odpowiedzialność za szkody będące następstwem posiadania i użytkowanie wind, dźwigów i innych urządzeń, będących w posiadaniu i użytkowaniu przez Ubezpieczającego. Sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

10 - odpowiedzialność za szkody rzeczowe członków ochotniczych jednostek straży pożarnej oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych podczas wykonywania przez nich zadań zleconych przez Ubezpieczającego. Sublimit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. - ubezpieczyciel odpowiada w granicach sumy gwarancyjnej za koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej w sporach prowadzonych na polecenie lub za zgodą ubezpieczyciela. c. Franszyzy: - w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim związane z utrzymaniem dróg i chodników: - franszyza integralna: 200,00 zł. - franszyza redukcyjna i udział własny: zniesione. - w zakresie pozostałego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: - franszyza integralna: 500,00 zł - franszyza redukcyjna i udział własny: zniesione. d. Trigger czasowy: zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenie oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przez upływem terminu przedawnienia ( Loss occurrence) e. zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo klauzule wykazane w 4 pkt 3 p.pkt g) załącznika nr 5a do SIWZ 10. Okres ubezpieczenia. (zgodnie z SIWZ i Załącznikiem nr 5a do SIWZ) 1. Umowa ubezpieczenia obowiązuje od dnia r. do dnia r., 2. Polisy ubezpieczenia zostaną zawarte na okres: od dnia r. do dnia r. 7. Szkodowość. (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ) 9. Realizacja umowy. a. Zamawiający korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego GSU Broker Sp. z o.o. posiadająca zezwolenie nr 1389/05, wpis do rejestru brokerów nr /U. b. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przy udziale w/w brokera i będą wykonywane za jego pośrednictwem. c. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w składce ubezpieczeniowej wszystkich elementów związanych z należytym zrealizowaniem przedmiotowej umowy. 10. Klauzule dodatkowe dla Zadania nr 1 ( klauzule dodatkowe zgodnie z zapisami 4 Załącznika 5a do SIWZ ). Zadanie 2 Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów zarządzanych przez stanowiących własność lub użytkowanych przez Urząd Gminy w Mszanie i gminne jednostki organizacyjne

11 1. Przedmiot ubezpieczenia. (zgodnie z Załącznikiem nr 4b do SIWZ ) Przedmiotem umowy są ubezpieczenia komunikacyjne: 1) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC i Zielona Karta ), 2) ubezpieczenia pojazdów autocasco (AC+KR), 3) ubezpieczenia komunikacyjnego Assistance, 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW). dotyczących pojazdów podlegających rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej - stanowiące własność lub użytkowanych przez Gminę Mszana lub gminne jednostki organizacyjne. 2. Suma ubezpieczenia. (zgodnie z Załącznikiem nr 4b do SIWZ ) 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC): suma gwarancyjna minimalna zgodnie z Art. 36 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. nr 124 poz.1152 z 2003r. z późniejszymi zmianami), 2. Ubezpieczenie pojazdów autocasco ( AC+KR) suma ubezpieczenia wartości rynkowe pojazdów: a. dla pojazdów, których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po r. wartości rynkowe pojazdów z miesiąca, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa, b. suma ubezpieczenia jest deklarowana przez Ubezpieczającego lub w oparciu o system INFO-EKSPERT, - suma zostanie zaakceptowana przez Ubezpieczyciela. c. dla celów kalkulacji składki do oferty wartości rynkowe wszystkich pojazdów podanych w załączniku do oferty. 3. Ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zgodnie z OWU. 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW ): suma ubezpieczenia: zł, na jedną osobę ubezpieczoną. 3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej. Umowy ubezpieczenia zawierane będą w zakresie: obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC i Zielona Karta ), ubezpieczenia pojazdów autocasco (AC+KR), ubezpieczenia komunikacyjnego Assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW). Do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej umowy mają zastosowanie: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. nr 124 poz.1152 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oraz z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej umowie.

12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia. odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AUTOCASCO) z uwzględnieniem następujących postanowień: ubezpieczenie Autocasco w zakresie pełnym: casco + kradzież obejmujące szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Europy. szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego wyposażenia, wnętrza, wskutek: - zderzenia pojazdów, - nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, - powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, osmalenia, huraganu, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, działania sił przyrody, - działania osób trzecich (np. dewastacja), - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, - kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży z użyciem przemocy (rabunek), kradzieży zuchwałej, - uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielania pomocy, - innych szkód losowych. wymagane zasady likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań: - oględziny pojazdu w przypadku szkody odbywać się na prośbę ubezpieczonego, na terenie wskazanej jednostki organizacyjnej Ubezpieczającego lub w wskazanym warsztacie / serwisie gdzie pojazd został przekazany celem naprawy, - w przypadku szkody określenie zakresu naprawy nastąpi w terminie maksimum 72 godzin od zgłoszenia, dotyczy to także oględzin dodatkowych. Ubezpieczający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych/aso. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniając stawki roboczogodziny obowiązujące w tych warsztatach, przy czym ustala się, że maksymalnymi stawkami są stawki roboczogodziny obowiązujące w ASO. - szkody w pojazdach Ubezpieczającego spowodowane przez zidentyfikowanych sprawców (posiadających ubezpieczenie OC) mogą być wstępnie likwidowane z ubezpieczenia AC Ubezpieczającego, - w przypadku szkody o znacznym rozmiarze (tzw. całkowitej) Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kserokopii faktur do wartości kwot brutto (górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest wartość pojazdu z dnia powstania szkody) lub na wniosek Ubezpieczającego pomoże w odsprzedaży pozostałości. - w przypadku szkody tzw. częściowej, Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kserokopii faktur do wartości kwot brutto. - wypłata odszkodowania bez franszyz redukcyjnych, bez potrąceń z tytułu udziału własnego, zużycia lub amortyzacji bez względu czy naprawiana część nadaje się do naprawy czy wymiany i czy była wcześniej naprawiana, - brak konsumpcji sumy ubezpieczenia w zakresie AC+KR. sumy ubezpieczenia wartości rynkowe pojazdów podane w załączniku do oferty. a) dla celów kalkulacji składki do oferty wartości rynkowe wszystkich pojazdów podanych w załączniku do oferty,

13 b) dla pojazdów, których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po r. wartości rynkowe pojazdów z miesiąca, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa. franszyza integralna: 200,00 zł. Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance w zakresie rozszerzonym zawierające minimum następujący zakres: - udzielenie natychmiastowej pomocy assistance w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy, - zakresem ochrony objęte są: pojazdy osobowe, ciężarowo-osobowe oraz ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, - zakres zdarzeń obejmujący m.in. wypadek drogowy, kradzież pojazdu lub części składowych, awarię pojazdu, - koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu, - koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez ubezpieczonego po zdarzeniu objętym ubezpieczeniem na odległość nie większą niż 150 km (bez limitu kilometrów od siedziby ubezpieczonego), - koszty zakwaterowania co najmniej przez dwie doby, koszty transportu do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów, a także transport medyczny i transport zwłok do miejsca pochowania w Polsce, - dostawę części zamiennych poza granice RP, - działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu się szkody, 10% sumy ubezpieczenia. - organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego jeżeli pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów. z uwzględnieniem następujących postanowień: przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca i udar mózgu, zakres ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie RP, jak również poza jej granicami, powstałych podczas ruchu pojazdu a także podczas bieżącej obsługi, wsiadania i wysiadania z pojazdu, zatrzymania lub postoju, załadunku lub wyładunku pojazdu. system świadczeń: a) w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, b) w przypadku 100% trwałego uszczerbku - świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, c) w przypadku częściowego uszczerbku procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku, świadczenia dodatkowe: - zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 25 % sumy ubezpieczenia, - zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do 25 % sumy ubezpieczenia (w tym odbudowa stomatologiczna zębów). 4. Okres ubezpieczenia. (zgodnie z SIWZ i Załącznikiem nr 5b do SIWZ)

14 1.Umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy od r. do r. obejmując ubezpieczeniem pojazdy wchodzące do ubezpieczenia w tym okresie (postanowienia zawarte w umowie dotyczą wszystkich polis zawartych w okresie jej obowiązywania). 2.Okres ubezpieczenia pojazdów, zgodnie z Załącznikiem nr 5b do SIWZ. 5. Szkodowość. (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ) 6. Realizacja umowy. a. Zamawiający korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego GSU Broker Sp. z o.o. posiadająca zezwolenie nr 1389/05, wpis do rejestru brokerów nr /U. b. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przy udziale w/w brokera i będą wykonywane za jego pośrednictwem. c. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w składce ubezpieczeniowej wszystkich elementów związanych z należytym zrealizowaniem przedmiotowej umowy. 7. Klauzule dodatkowe dla Zadania nr 2 (zgodnie z Załącznikiem nr 5b do SIWZ ). Zadanie 3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności statutowych dla członków ochotniczej straży pożarnej Świadczenie przysługujące członkowi ochotniczej straży pożarnej w oparciu o art. 26 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U nr 178 poz z późń. zm.). Wysokość świadczenia wg art. 12 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U.2002 nr 199, poz z późń. zm.). Przedmiot ubezpieczenia: 3 jednostki OSP- 80 osób Forma ubezpieczenia: bezimienna 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej Zakres Ubezpieczenia: śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwych wypadków. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, udar mózgu, wstrząśnienie mózgu oraz inne zdarzenie mające miejsce w okresie ubezpieczenia nie spowodowane stanem chorobowym a wywołane przyczyną zewnętrzną. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również sytuację gdy wskutek niego został zwichnięty staw, naciągnięte lub zerwane mięśnie, wiązadła lub torebki stawowe. Przedmiot ubezpieczenia: 3 jednostki OSP- 80 osób Forma ubezpieczenia: bezimienna

15 Suma ubezpieczenia na jedną osobę: ,00 zł. Wysokość świadczeń: Zakres ochrony ubezpieczeniowej Wysokość świadczeń Trwały uszczerbek na zdrowiu Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów Koszty leczenia Oparzenia i odmrożenia Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu Dieta szpitalna w wysokości za 1 dzień ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł. 500,00 zł. 70,00 zł. 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków młodzieżowych drużyn pożarniczych Zakres Ubezpieczenia: śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwych wypadków. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, udar mózgu, wstrząśnienie mózgu oraz inne zdarzenie mające miejsce w okresie ubezpieczenia nie spowodowane stanem chorobowym a wywołane przyczyną zewnętrzną. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również sytuację gdy wskutek niego został zwichnięty staw, naciągnięte lub zerwane mięśnie, wiązadła lub torebki stawowe. Przedmiot ubezpieczenia: 3 drużyny- 40 osób Forma ubezpieczenia: bezimienna Suma ubezpieczenia na jedną osobę: ,00 zł. Wysokość świadczeń: Zakres ochrony ubezpieczeniowej Wysokość świadczeń Trwały uszczerbek na zdrowiu Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ,00 zł ,00 zł ,00 zł.

16 Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów Koszty leczenia Oparzenia i odmrożenia Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu Dieta szpitalna w wysokości za 1 dzień 1 500,00 zł ,00 zł ,00 zł. 500,00 zł. 70,00 zł. 4. Okres ubezpieczenia. (zgodnie z SIWZ i Załącznikiem nr 5c do SIWZ) Umowa ubezpieczenia obowiązuje od dnia r. do dnia r., Polisy ubezpieczenia zostaną zawarte na okres: od dnia r. do dnia r. 8. Szkodowość. (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ) 10. Realizacja umowy. a. Zamawiający korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego GSU Broker Sp. z o.o. posiadająca zezwolenie nr 1389/05, wpis do rejestru brokerów nr /U. b. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przy udziale w/w brokera i będą wykonywane za jego pośrednictwem. c. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w składce ubezpieczeniowej wszystkich elementów związanych z należytym zrealizowaniem przedmiotowej umowy. 10. Klauzule dodatkowe dla Zadania nr 3 ( klauzule dodatkowe zgodnie z zapisami 4 Załącznika 5c do SIWZ ).

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej. zawarta w dniu r. w Złotoryi. pomiędzy: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej. zawarta w dniu r. w Złotoryi. pomiędzy: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Załącznik nr 3. Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej zawarta w dniu r. w Złotoryi pomiędzy: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia którego na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ubezpieczenia w następującym zakresie:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ubezpieczenia w następującym zakresie: Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ubezpieczenia w następującym zakresie: ZADANIE nr 1 ubezpieczenie mienia Część A - ochrona ubezpieczeniowa w

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR UMOWY po modyfikacji zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 47 Wrocław, dnia 17.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach obejmujące ryzyka zaistniałe u Zamawiającego w okresie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wspólne i informacje ogólne. A. Postanowienia ogólne

Postanowienia wspólne i informacje ogólne. A. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do SIWZ Postanowienia wspólne i informacje ogólne A. Postanowienia ogólne 1. Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji sumy ubezpieczenia/gwarancyjne i limity bądź podlimity odszkodowawcze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Załącznik nr 1 do SIWZ O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Informacje ogólne

Rozdział 1 - Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia 1.1 Zamawiający GMINA BOGORIA ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria NIP 866-16-03-248 REGON 830409637 tel. (15) 867 40 86, fax. (15) 867 42 81 www.bogoria.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia GMINY DOBROMIERZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia GMINY DOBROMIERZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia GMINY DOBROMIERZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Gmina Dobromierz Pl. Wolności 24, 58-170

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w SKIERNIEWICACH

KOMPLEKSOWY PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w SKIERNIEWICACH Załącznik Nr 1 KOMPLEKSOWY PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w SKIERNIEWICACH I.UBEZPIECZAJĄCY / UBEZPIECZONY: Energetyka Cieplna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Informacje podstawowe.

Rozdział 1 - Informacje podstawowe. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie I, II, III, IV Rozdział 1 - Informacje podstawowe. 1.1. Zamawiający: Ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów Siedziba tymczasowa: Rynek 17,

Bardziej szczegółowo

Zakres 1.1.1 - Ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od: 01.04.2012 do 31.03.2013.

Zakres 1.1.1 - Ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych na okres od: 01.04.2012 do 31.03.2013. III. Opis przedmiotu Zamówienia Ogólne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Poszczególne zakresy ubezpieczenia PAKIETU I mogą być umieszczone w ramach jednej polisy,(np.: w polisie typu All risk,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2. Płatność składki Składka zostanie opłacona w postaci 6 równych rat zgodnie z poniższym harmonogramem:

2. Płatność składki Składka zostanie opłacona w postaci 6 równych rat zgodnie z poniższym harmonogramem: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ubezpieczenia na usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik Nr 1b do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo