Krakowski Holding Komunalny S.A. Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Tel.: Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowski Holding Komunalny S.A. Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 30-347. Tel.: +48 12 2691505. E-mail: biuro@khk.krakow.pl Faks: +48 12 2691510"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: ul. Jana Brożka 3 Krakowski Holding Komunalny S.A. Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Tel.: Jacek Gryzło Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwa i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwa i wydobycie węgla i innych paliw stałych Sektor wodny Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych 1 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

2 2 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

3 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Ubezpiecze mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz flot komunikacyjnych KHK SA, MPK SA, MPWiK SA, MPEC SA w Krakowie II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucje zamawiające Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Główne miejsce realizacji dostaw II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba, lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Okres obowiązywania umowy ramowej: (jeżeli dotyczy) Okres w latach: Kategoria usług: nr 06 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik XVIIA i XVIIB do dyrektywy 2004/17/WE) Główne miejsce świadczenia usług RP Kod NUTS PL213 Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Umowa ramowa z jednym wykonawcą LUB miesiącach: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT LUB Zakres: między a Częstotliwość zamówień, które mają zostać udzielone (jeżeli jest znana): II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Zamówie na ubezpiecze mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz flot komunikacyjnych KHK SA, MPK SA, MPWiK SA, MPEC SA ma za przedmiot następujące ubezpieczenia: a) Ubezpiecze mienia od ognia i innych żywiołów; b) Ubezpiecze od kradzieży z włamam i rabunku; c) Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia; d) Ubezpiecze sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 3 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

4 e) Ubezpiecze maszyn i urządzeń od uszkodzeń (awarii); f) Ubezpiecze maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych; g) Ubezpiecze flot komunikacyjnych w zakresie AC/OC/NW; h) Ubezpiecze OC i NNW osób doraź zatrudnionych; i) Ubezpiecze casco pojazdów szynowych; j) Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

5 II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli,oferty należy składać w odsieniu do(zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Zamówie na ubezpiecze mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz flot komunikacyjnych KHK SA, MPK SA, MPWiK SA, MPEC SA ma za przedmiot zawarcie następujących umów ubezpieczenia: Część 01 - Ubezpiecze Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA: w zakresie wskazanym w punkcie II.1.5) podpunkty a, b, c, d Część 02 - Ubezpiecze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie w zakresie wskazanym w punkcie II.1.5) podpunkty a, b, c, d, g, h, Część 03 - Ubezpiecze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie w zakresie wskazanym w punkcie II.1.5) podpunkty a, b, c, d, e, f, g, Część 04 - Ubezpiecze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie w zakresie wskazanym w punkcie II.1.5) podpunkty a, b, c, d, f, g. Część 05 - Ubezpiecze casco pojazdów szynowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie w zakresie wskazanym w punkcie II.1.5)podpunkt i. Część 06 - Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie w zakresie wskazanym w punkcie II.1.5)podpunkt j. Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): LUB Zakres: między a II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Waluta:: PLN Jeżeli jest znana, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): LUB dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Zakres: między a 5 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

6 Jeżeli jest znana, w przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji zaproszeń do ubiegania się o zamówie: w miesiącach: LUB dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 36 lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe 6 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

7 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę ostateczną wadium w następujących wysokościach: Wadium wynosi: dla części ,00 PLN, dla części ,00 PLN, dla części ,00 PLN, dla części ,00 PLN, dla części ,00 PLN,dla części ,00 PLN, III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Określone w SIWZ III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) 1.Porozumie w formie umowy cywilnej (koasekuracja). 2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w nijszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia. 3.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącz z Pełnomocnikiem. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli,opis szczególnych warunków: III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1. posiadają uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń; tj.: a) są uprawni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów, b) prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 roku Nr. 124, poz. 1151, z późn. zm.), co najmj w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia (tj. co najmj w grupie 1, 3, 8, 9, 10, 13 Działu II Załącznika nr 1 do ustawy o działalności ubezpieczeniowej - dla części od 01 do 04; dla części 05 co najmj w grupie 4 Działu II Załącznika nr 1 do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, dla częsci 06 w grupie 13 Działu II Załącznika nr 1 do ustawy o działalności ubezpieczeniowej; 2. podlegają wykluczeniu z postępowania o udziele zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. a) aktualny odpis z właściwego rejestru (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia publicznego; b) zezwole właściwego organu na prowadze działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwole jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadcze właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwole jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadcze organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i jest koczne posiada przez go zezwolenia wraz z przytoczem podstawy prawnej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdze faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju 7 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

8 wykonawcy iego potwierdzenia dostarcza, wykonawca składa oświadcze organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 2 a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powin być wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym wcześj niż w termi właściwym dla dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczem na język polski, poświadczone za zgodność przez wykonawcę. 5. Jeżeli wykonawcy działają wspól każdy z wykonawców powin samodziel spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w nijszym punkcie i składa dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6. Oświadcze o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 w zawiązku z art. 56 i 50 Ustawa PZP. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona zamówienia, tj.: a) zgod z art. 154 ustawy z dnia roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 roku Nr 124, poz z późn. zm.) posiadali na dzień roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmj 100 %; Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadcze osób uprawnionych lub należycie umocowanych do reprezentowania wykonawcy o : - o adekwatnej wysokości wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami na dzień roku, Oświadczenia ie może podpisać wspólny pełnomocnik lub każdy z wykonawców osobno w zakresie w jakim go dotyczy. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają zbędną wiedzę i doświadcze oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) w ciągu ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia nijszego postępowania (przekazania ogłoszenia do publikacji) samodziel lub wspól z innymi wykonawcami udzielali lub nadal udzielają przez okres co najmj 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej w ramach co najmj dwóch umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną w wysokości co najmj zł w odsieniu do każdej z umów (warunek dotyczy części 02, 03, 04,06), natomiast dla części PLN; b) w ciągu ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia nijszego postępowania (przekazania ogłoszenia do publikacji) samodziel lub wspól z innymi wykonawcami udzielali lub nadal udzielają przez okres co najmj 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej w ramach co najmj dwóch umów ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (na bazie ryzyk nazwanych lub wszystkich ryzyk) z sumą ubezpieczenia w wysokości co najmj zł w odsieniu do każdej z umów (dotyczy części 02, 03, 04); c) w ciągu ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia nijszego postępowania (przekazania ogłoszenia do publikacji) samodziel lub wspól z innymi wykonawcami udzielali lub nadal udzielają przez okres co najmj 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej w ramach co najmj 2 umów ubezpieczenia flot pojazdów w liczbie pojazdów mjszej niż 200 w odsieniu do każdej z umów (warunek dotyczy części 02, 03), natomiast dla części 04 w liczbie pojazdów mjszej niż 50; d) w ciągu ostatnich trzech lat licząc od dnia wszczęcia nijszego postępowania (przekazania ogłoszenia do publikacji) samodziel lub wspól z innymi wykonawcami udzielali lub nadal udzielają przez okres co najmj 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej w ramach co najmj 2 umów ubezpieczenia casco pojazdów 8 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

9 szynowych lub autobusów w łącznej liczbie pojazdów mjszej niż 25 w odsieniu do obydwu umów łącz. Warunek dotyczy części 05 zamówienia; Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadcze osób uprawnionych lub należycie umocowanych do reprezentowania wykonawcy o fakcie udzielania ochrony ubezpieczeniowej stosow do postawionych warunków udziału w postępowaniu. Oświadcze dotyczy umów zawartych samodziel lub wspól z innymi zakładami ubezpieczeń; Jeżeli wykonawcy działają wspól, warunki udziału w postępowaniu określone w nijszym punkcie powinni spełniać wykonawcy łącz. Oświadczenia mogą być złożone oddziel lub łącz dla wszystkich wykonawców działających wspól i podpisane przez wspólnego pełnomocnika. Ranking wykonawców sporządzony zosta przy zastosowaniu niżej wymienionych kryteriów (w przypadku podmiotów występujących wspól kryteria będą podlegać sumowaniu): Doświadcze: - liczba umów ubezpieczenia, w ramach których w ciągu ostatnich trzech lat udzielali lub nadal udzielają ochrony ubezpieczeniowej spełniających kryteria doświadczenia określone w pkt III.2.3).a - (dla części 01,02,03,04 oraz 06 Zamówienia): do 5 umów - 2 pkt., od 6 do 10 umów- 5 pkt., od 11 do 15 umów - 6 pkt,. powyżej 15 umów - 7 pkt.; - liczba zawartych w ostatnich trzech latach umów ubezpieczenia spełniających kryteria doświadczenia określone w pkt. III.2.3)d -(dla części 05 Zamówienia): do 5 umów - 2 pkt., od 6 do 10 umów - 5 pkt., od 11 do 15 umów - 6 pkt., powyżej 15 umów - 7 pkt. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli, odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Ustawa z dnia 23 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz z późn. zm.) III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykona usługi 9 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

10 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli,należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) Najniższa cena LUB Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) 10 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

11 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający(jeżeli dotyczy) KHK/UBEZP/08 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Okresowe ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: /S - z dnia Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: Godzina: Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 26/06/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny: 11 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

12 SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) I. Zamawiający na stro internetowej pod adresem przygotował wzór wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu i oświadczeń zbędnych do złożenia wniosku. II. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert wstępnych 30 wykonawców (w odsieniu do każdej z części zamówienia) którzy otrzymali najwyższą ocenę spełnia warunków udziału w postępowaniu. III. 1.W przypadku, gdy wykonawca dołączy do wniosku kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie dokumentów potwierdzających speł warunków udziału w postępowaniu o udziele zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 87 poz.605) 2. Wniosek musi być napisany w języku polskim, na maszy do pisania, komputerze, ręcz długopisem lub ścieralnym atramentem. Treść wniosku musi odpowiadać treści nijszego ogłoszenia. 3. Jeżeli wykonawca załączy do wniosku dokumenty w języku innym niż polski, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. 4. Wniosek musi być podpisany przez osobę uprawnioną do składania w imieniu wykonawcy oświadczeń woli. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W/w uprawnia posiadają że osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku podpisywania wniosku przez osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być załączone do wniosku w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony wniosku wraz z załącznikami były jednoznacz ponumerowane, a że podpisane przez osobę lub osoby podpisujące wniosek. 6. Proponuje się, aby wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami był trwale spięty. 7. Kilka podmiotów może złożyć wniosek wspól. W im przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykona lub należyte wykona zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspól o udziele zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udziele zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 8. Wniosek win być złożony w zamkniętej kopercie, opatrzonej: nazwą i adresem wykonawcy oraz zamawiającego, napisem Wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszem na : Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej i flot komunikacyjnych KHK SA, MPK SA, MPWiK SA i MPEC SA w Krakowie. Z treści wniosku powinno jasno wynikać, której części zamówienia wniosek dotyczy. IV.W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu będzie opublikowany średni kurs NBP Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatj tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu. 12 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

13 VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Al. Szucha 3/4 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.:(48-22) Faks: (48-22) Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Faks: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: 13 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

14 VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwoła. Odwoła wnosi się do Prezesa Urzędu w termi 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześ przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złoże odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wsiem go do Prezesa Urzędu. Dokładne informacje na temat odwołań: Art Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 223, poz tekst jednolity). VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Al. Szucha 3/4 Urząd Zamówień Publicznych Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: (48-22) Faks: (48-22) Adres internetowy (URL): VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 06/06/2008 (dd/mm/rrrr) 14 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

15 ZAŁĄCZNIK B (1) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr 01 NAZWA Ubezpiecze mienia i odpowiedzialności cywilnej Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA 1) KRÓTKI OPIS Część 01 zamówienia ma za przedmiot następujące umowy ubezpieczenia: 1. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów; 2. Ubezpieczenia od kradzieży z włamam i rabunku; 3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia; 4. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Część 01 zamówienia ma za przedmiot następujące umowy ubezpieczenia: 1. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów; 2. Ubezpieczenia od kradzieży z włamam i rabunku; 3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia; 4. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; Jeżeli jest znana, szacunkowy koszt bez VAT(podać wyłącz dane liczbowe): LUB Zakres: między a 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: 36 LUB dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 15 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

16 ZAŁĄCZNIK B (2) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr 02 NAZWA Ubezpiecze mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji SA 1) KRÓTKI OPIS Część 02 zamówienia ma za przedmiot: 1. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów; 2. Ubezpieczenia od kradzieży z włamam i rabunku; 3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia w tym dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów szynowych (tramwaje); 4.Ubezpiecze sprzęt elektronicznego od wszystkich ryzyk; 5. Ubezpiecze floty komunikacyjnej w zakresie AC/OC/NNW; 6. Ubezpiecze OC i NNW osób doraź zatrudnionych. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Część 02 zamówienia ma za przedmiot: 1. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów; 2. Ubezpieczenia od kradzieży z włamam i rabunku; 3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia w tym dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów szynowych (tramwaje); 4.Ubezpiecze sprzęt elektronicznego od wszystkich ryzyk; 5. Ubezpiecze floty komunikacyjnej w zakresie AC/OC/NNW; 6. Ubezpiecze OC i NNW osób doraź zatrudnionych. Jeżeli jest znana, szacunkowy koszt bez VAT(podać wyłącz dane liczbowe): LUB Zakres: między a 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: 36 LUB dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 16 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

17 ZAŁĄCZNIK B (3) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr 03 NAZWA Ubezpiecze mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz floty komunikacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA 1) KRÓTKI OPIS Część 03 zamówienia ma za przedmiot: 1. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów; 2. Ubezpieczenia od kradzieży z włamam i rabunku; 3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia ; 4. Ubezpiecze sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 5. Ubezpiecze maszyn i urządzeń od uszkodzeń (awarii); 6. Ubezpieczeni maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych; 7. Ubezpiecze floty komunikacyjnej w zakresie AC/OC/NNW. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Część 03 zamówienia ma za przedmiot: 1. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów; 2. Ubezpieczenia od kradzieży z włamam i rabunku; 3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia ; 4. Ubezpiecze sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 5. Ubezpiecze maszyn i urządzeń od uszkodzeń (awarii); 6. Ubezpieczeni maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych; 7. Ubezpiecze floty komunikacyjnej w zakresie AC/OC/NNW. Jeżeli jest znana, szacunkowy koszt bez VAT(podać wyłącz dane liczbowe): LUB Zakres: między a 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: 36 LUB dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 17 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

18 ZAŁĄCZNIK B (4) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr 04 NAZWA Ubezpiecze mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz floty komunikacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA 1) KRÓTKI OPIS Część 04 zamówienia ma za przedmiot: 1. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów; 2. Ubezpieczenia od kradzieży z włamam i rabunku; 3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia ; 4. Ubezpiecze sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 5. Ubezpieczeni maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych; 6. Ubezpiecze floty komunikacyjnej w zakresie AC/OC/NNW. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Część 04 zamówienia ma za przedmiot: 1. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów; 2. Ubezpieczenia od kradzieży z włamam i rabunku; 3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia ; 4. Ubezpiecze sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 5. Ubezpieczeni maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych; 6. Ubezpiecze floty komunikacyjnej w zakresie AC/OC/NNW. Jeżeli jest znana, szacunkowy koszt bez VAT(podać wyłącz dane liczbowe): LUB Zakres: między a 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: 36 LUB dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 18 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

19 ZAŁĄCZNIK B (5) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr 05 NAZWA Ubezpiecze casco pojazdów szynowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie 1) KRÓTKI OPIS Część 05 zamówienia ma za przedmiot: 1. Ubezpiecze casco pojazdów szynowych. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Część 05 zamówienia ma za przedmiot: 1. Ubezpiecze casco pojazdów szynowych. Jeżeli jest znana, szacunkowy koszt bez VAT(podać wyłącz dane liczbowe): LUB Zakres: między a 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: 36 LUB dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 19 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

20 ZAŁĄCZNIK B (6) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr 06 NAZWA Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie 1) KRÓTKI OPIS Część 06 zamówienia ma za przedmiot: 1. Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Część 06 zamówienia ma za przedmiot: 1. Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej. Jeżeli jest znana, szacunkowy koszt bez VAT(podać wyłącz dane liczbowe): LUB Zakres: między a 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: 36 LUB dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 20 / 20 SIMAP2_EIB :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 5 PL

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: 05-520

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: 05-520 1/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID:2010-134455 Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo

1/ 13 ENOTICES_Gras 29/06/2011- ID:2011-090165 Formularz standardowy 5 PL Kompleksowe ubezpieczenie grupy CEZ Polska

1/ 13 ENOTICES_Gras 29/06/2011- ID:2011-090165 Formularz standardowy 5 PL Kompleksowe ubezpieczenie grupy CEZ Polska 1/ 13 ENOTICES_Gras 29/06/2011- ID:2011-090165 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Miejscowość: Konin Kod pocztowy: 62-510. E-mail: piechocki.zbigniew@zepak.com.pl Faks: +4863247-30-10

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Miejscowość: Konin Kod pocztowy: 62-510. E-mail: piechocki.zbigniew@zepak.com.pl Faks: +4863247-30-10 Zamówie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszem na wybór instytucji finansowej, ktora udzieli kredytu inwestycyjnego na realizację zadania - zasila w media wytwórni gipsu UNIA w EUROPEJSKA Elektrowni

Bardziej szczegółowo

Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew

Budowa linii 400 kv Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kv Narew UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

PGE Elektrownia Opole SA Brzezie koło Opola Miejscowość: Brzezie Kod pocztowy: 46-021

PGE Elektrownia Opole SA Brzezie koło Opola Miejscowość: Brzezie Kod pocztowy: 46-021 1/ 12 ENOTICES_elekopole - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-496 1/ 14 ENOTICES_DEPPI - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Dostawy Oleju Napędowego (O.N.) w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

Dostawy Oleju Napędowego (O.N.) w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834. Tel.: +48 22 432 80 51

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834. Tel.: +48 22 432 80 51 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

1/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID:2009-133046 Formularz standardowy 5 PL Prace sejsmiczne 2D Łaskarzew - Podebłocie

1/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID:2009-133046 Formularz standardowy 5 PL Prace sejsmiczne 2D Łaskarzew - Podebłocie 1/ 12 ENOTICES_Piskun 13/11/2009- ID:2009-133046 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Łódź Kod pocztowy: 90-051. Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Tel.:

Miejscowość: Łódź Kod pocztowy: 90-051. Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Tel.: SŁUŻBOWYCH I UBEZPIECZENIA UNIA EUROPEJSKAKOMUNIKACYJNYJNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Publikacja 2010 Suplementu - 2012 do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 53-611. Tel.: 071 7822300. Faks: 071 7822405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejscowość: Wrocław Kod pocztowy: 53-611. Tel.: 071 7822300. Faks: 071 7822405 potrzeb obiektów MOPS UNIA EUROPEJSKA we Wrocławiu Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Gmina Żyraków Adres pocztowy: Żyraków 137 Miejscowość: Żyraków Kod pocztowy: 39-204. Urząd Gminy w Żyrakowie Tel.: 48146831221

Gmina Żyraków Adres pocztowy: Żyraków 137 Miejscowość: Żyraków Kod pocztowy: 39-204. Urząd Gminy w Żyrakowie Tel.: 48146831221 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_emachura 18/03/2011- ID:2011-039817 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

1/ 16 ENOTICES_Szamburska 16/09/2010- ID:2010-122822 Formularz standardowy 5 PL Świadczenie usług serwisu oprogramowania SIRE

1/ 16 ENOTICES_Szamburska 16/09/2010- ID:2010-122822 Formularz standardowy 5 PL Świadczenie usług serwisu oprogramowania SIRE 1/ 16 ENOTICES_Szamburska 16/09/2010- ID:2010-122822 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Zawiercie Kod pocztowy: 42-400. Tel.: 0(32) 67 40 361. E-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl Faks: 0(32) 67 215 32

Miejscowość: Zawiercie Kod pocztowy: 42-400. Tel.: 0(32) 67 40 361. E-mail: inwestycje@szpitalzawiercie.pl Faks: 0(32) 67 215 32 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500

Megawat Marszewo sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2 B Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500 1/ 15 ENOTICES_MegawatMarszewo 29/07/2011- ID:2011-106695 Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGMIRZEC 10/06/2010- ID:2010-073441 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Miasto Dęblin Adres pocztowy: ul. Rynek 12 Miejscowość: Dęblin Kod pocztowy: 08-530

Miasto Dęblin Adres pocztowy: ul. Rynek 12 Miejscowość: Dęblin Kod pocztowy: 08-530 oraz spłatę wcześj zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_dw - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_SPZOZ 10/01/2011- ID:2011-003263 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_akademiadl 12/02/2010- ID:2010-019446 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Poznaniu Adres pocztowy: ul. Krańcowa 28 Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 61-037. Tel.: +48 61 658 35 27

Izba Celna w Poznaniu Adres pocztowy: ul. Krańcowa 28 Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 61-037. Tel.: +48 61 658 35 27 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo