Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu Pro Doctore 2 Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych w Województwie Śląskim WND-POKL /10 Beneficjent Śląska Izba Lekarska Dane teleadresowe biura projektu ul. Grażyńskiego 49a, Katowice tel wew. 321 fax k osoba do kontaktów roboczych: Justyna Cichoń-Korbutt Okres realizacji projektu 01/04/ /03/2013

2 Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kadry medycznej z województwa śląskiego celem wzmocnienia adaptacyjności, konkurencyjności oraz zwiększenia dostępności i jakości usług świadczonych w sektorze służby zdrowia. Grupę docelową stanowią lekarze (240 osób) zatrudnieni w placówkach SZ na podst. umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, z własnej inicjatywy zgłaszający chęć udziału w projekcie. Grupę potencjalnych uczestników stanowi rocznie ok. 500 lekarzy rozpoczynających specjalizację w województwie śląskim. Opis projektu Proces rekrutacji przeprowadzi Specjalista ds. rekrutacji oraz informacji i promocji. Etapy naboru: 1.Dotarcie do potencjalnego uczestnika poprzez: -rozesłanie materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty) do placówek SZ wg listy MZ jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje (obecnie w Regionie ok.115) -ogłoszenia w prasie (Biuletyn ŚIL Pro Medico liczba edycji 10/rok; Biuletyn Beskidzkiej Izby Lekarskiej 5/rok; Częstochowska Gazeta Lekarska 3/rok;) oraz na stronie internetowej. Wzór formularza zgłoszeniowego będzie dostępny na stronie www. 2.Rejestracja zgłoszeń przyjmowanych drogą listowną (wg daty dostarczenia), poprzez i fax lub osobiście w Biurze Projektu. 3.Weryfikację wymogów formalnych (pracujący lekarz zamieszkały na terenie województwa śląskiego podpisanie oświadczenia o spełnianiu kryteriów), zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu (z naciskiem na liczbę dopuszczalnych absencji),podpisanie deklaracji udziału w projekcie. 4.Kwalifikacja, wpisanie na listę uczestników. Formy wsparcia: - szkolenie pn. Zdrowie Publiczne, w tym następujące tematy: Współczesne problemy zdrowotne ludności Polski, Ochrona zdrowia w UE, Promocja zdrowia, Opiniowanie sądowo-lekarskie, Farmakoekonomika.

3 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Okres realizacji projektu Śląska Akademia HR i Kreowania Wizerunku WND-POKL /10 ALTA Sp. z o.o. ul. Olimpijska 7; Siemianowice Śl tel: fax: Osoba do kontaktów: Aleksandra Maślanka 01/04/ /03/2013

4 Opis projektu Celem głównym jest zwiększenie efektywności i konkurencyjności u 60 pracowników związanych z zarządzaniem personelem w organizacji na regionalnym rynku pracy poprzez wzrost kompetencji i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz kreowania wizerunku firmy w trakcie 5 miesięcznego szkolenia. Cele szczegółowe to nabycie przez co najmniej 80% uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji w trakcie 5 miesięcznego szkolenia, podniesienie kwalifikacji i nabycie umiejętności w zakresie efektywnego posługiwania się programami komputerowymi Excel i Power Point przez co najmniej 80% uczestników szkolenia w trakcie 5 miesięcznego szkolenia, nabycie przez co najmniej 80% uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu kreowania wizerunku firmy w Internecie w trakcie 5 miesięcznego szkolenia, nabycie przez co najmniej 80% uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki wystąpień publicznych w trakcie 5 miesięcznego szkolenia oraz podniesienie samooceny u co najmniej 70% uczestników szkolenia w trakcie 5 miesięcznego szkolenia. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe w woj.śląskim i/lub pracujące na terenie woj.śląskiego, osoby dorosłe powyżej 18 rż z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Uczestnicy szkolenia to pracownicy przedsiębiorstw śląskich lub administracji publicznej zajmujący się w firmie działaniami personalnymi, którzy chcą nabyć lub zaktualizować wiedzę z zakresu miękkiego HR oraz kreowania wizerunku firmy na obecnie zajmowanych specjalistycznych stanowiskach, poza godzinami pracy. Uzasadnienie grupy: brak dostępu w woj. śląskim do nowoczesnej wiedzy z HR i PR Ogłoszenia zawierające informacje o projekcie, profil uczestników, miejsce realizacji projektu, dane adresowe zostanie udostępnione na specjalnie stworzonej stronie internetowej projektu, witrynach docelowych (landing pages), stronach internetowych Beneficjenta i Partnera, plakatach, rozdawane w postaci ulotek w miejscach konferencji i spotkań z obszaru HR, a także rozsyłane w formie faxmailingu. Czas trwania rekrutacji: 3 miesiące. Kandydaci, którzy zgłoszą chęć udziału w projekcie, będą mieli do wypełniania formularz aplikacyjny oraz list motywacyjny. Formy wsparcia: 7 modułów tematycznych zawierających wykłady i zajęcia warsztatowe. Trwa 112h. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z nowoczesnym zarządzaniem zasobami ludzkimi (64h) oraz kreowania wizerunku firmy w Internecie i przy pomocy programów Excel i Power Point (48h). Spotkanie szkoleniowe będzie odbywać się w trybie weekendowym po 16h, co 3 tygodnie. Szkolenia będą prowadzone dla dwóch grup równolegle. Szkolenie kończy się testem końcowym - uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia i będzie prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych w grupach 10 osobowych. Liczebność grup uwarunkowana jest warsztatową formą zajęć oraz pracą przy komputerze. Bezpośredni kontakt trenera z grupą pozwoli na efektywne przekazywanie wiedzy i równoczesne zaangażowanie całej grupy do poszukiwania rozwiązań w realizowanych ćwiczeniach.

5 Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL /10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel ul. K.K.Wielkiego 59, Olkusz Tel / Fax Osoba do kontaktu: Tatiana Redel Okres realizacji projektu 01/06/ /05/2013

6 Opis projektu Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 240 pracujących (144K,96M) z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki. Projekt jest skierowany do pracujących mieszkańców pow. zawierciańskiego., gdzie przeważają obszary wiejskie i niewielkie miasta, i jest to obszar przechodzący przekształcenia strukturalne typowe dla segmentu przemysł. skutkujące redukcją miejsc pracy i niedopasowaniem kwalif. osób do rynku pracy Rekrutacja będzie prowadzona osobno dla K i M. W przypadku większej ilości kandydatów pierwszeństwo mają osoby z największą liczbą pkt za kryteria dodatkowe (wykształcenie.max średnie; gorsza znajomość j.ang). Przy równej ilości punktów decyduje wynik testu rekrutacyjnego z j.ang.a gdyby był identyczny kolejność zgłoszeń. Projekt dotyczy os. dorosłych (powyżej 18.roku życia oraz z wyłączeniem os. fizycznych prowadzących dział. gosp.) uczest. w szk. i kursach poza godz. pracy. Formy wsparcia: 1. Warsztaty psychologiczne komunikacji interpersonalnej; 2. Kursy językowe (Tematyka sprofilowana na języku biznesowym pod kątem egzaminu TOEIC); 3. Kursy komputerowe; 4. Kursy szybkiego czytania + mnemotechnika;

7 Tytuł Projektu Nowoczesna kadra WND-POKL /10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Speed Szkoła Języka Angielskiego Andrzej Stoszek ul. Mickiewicza 21, Bielsko-Biała Tel / Fax Osoba do kontaktu: Andrzej Soszek Okres realizacji projektu 01/05/ /04/2013

8 Opis projektu Celem głównym projektu jest podniesienie i dostosowanie do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy kwalifikacji zawodowych informatycznych, językowych i kompetencji osobistych 500 dorosłych os. pracujących z terenu powiatów bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, oraz miast Bielsko-Biała i Tychy. Rekrutacja i selekcja uczestników: będzie się odbywać w 2 biurach rekrutacyjno-doradczych (Bielsko-Biała, Tychy).O przyjęciu decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów wg następ. kryteriów: -spełnienie warunków formal. 1pkt -kobieta:3pkt -osoba45+:3pkt W przypadku uzyskania jednakowej liczby pkt decyduje kolejność zgłoszeń Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc stworzona zostanie lista rezerwowa. Rekrutacja odbywać się będzie odpowiednio do harmonogramu uruchamianych szkoleń. Formy wsparcia: 1. Kursy języka angielskiego na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym lub zaawansowanym; 2. Warsztaty komputerowe obejmujące obsługę programów: biurowych, grafiki komputerowej, obsługi baz danych, internetu oraz prog. Księgowych; 3. Warsztaty motywacyjno-interpersonalne

9 Tytuł Projektu EU - WND-POKL /10 Beneficjent WASKO S.A. Dane teleadresowe biura projektu ul. Berbeckiego 6, Gliwice tel fax osoba do kontaktów roboczych: Mariusz Chrapek, Okres realizacji projektu 01/06/ /03/2013

10 Opis projektu Celem jest wzrost i dostosowanie kompetencji zawodowych do potrzeb rynku pracy w zaw. grafik 100 os.(50%k) w czasie trwania projektu. Proj. skierowany jest do 100 prac.os. dorosłych: -zameldowanych na terenie woj. śl.(stałe lub czasowe) -60% to os.pow.45r.ż. -60% to os.z wykszt.co najwyżej śr. -zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem nowych lub podwyższeniem kwalifikacji zawod. -50% K -wykonujących bądź zainteresowanych pracą w charakterze grafika komp. Rekrut. prowadzona będzie w biurze proj. w siedzibie projektodawcy. Inf. o rekrut. będzie w Internecie w formie kampanii banerowej i linków oraz w prasie, w tym dostarczanej do mieszkań. Os. chcące wziąć udział w kursie będą musiały wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć lub przesłać wymagane dokumenty w biurze proj. Proces rekrut. będzie prowadzony do momentu zrekrutowania wymaganej ilości os. i utworzenia listy rezerwowej. Etapy rekrut.: I-przyjmowanie zgłoszeń i ich ocena pod kątem spełnienia kryteriów formalnych. Za spełnienie każdego z n/w przyzna się po 1 pkt. Są to: 1.wiek pow. 18 lat 2.zamieszkanie na terenie woj. śląskiego (stałe, czasowe) i/lub zatrudnienie na terenie woj. śląskiego 3.zatrudnienie na podst. um. o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdz. um. o pracę, um. zlecenia, um. o dzieło Formy wsparcia: - szkolenia językowe; - szkolenia IT.

11 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Licencja CPL(A) dla pracownika sposób na nowoczesne usługi lotnicze konkurencyjnej firmy z województwa śląskiego WND-POKL /10 Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. ul. Stefana Koski 43, Kaniów tel: (032) osoba do kontaktów: Bogusław Holeksa Okres realizacji projektu 01/09/ /02/2013

12 Opis projektu Projekt skierowany jest do 10 mikro i małych przedsiębiorstw z woj. śląskiego, chcących uzupełnić kwalifikacje swoich pracowników w celu świadczenia nowoczesnych, komercyjnych usług transportu lotniczego.. Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i jakości prowadzenia biznesu projekt przyczyni się do utrzymania istniejących i tworzenia nowych miejsc pracy. Za rekrutację odpowiada ekspert ds. monitoringu i szkoleń. Będzie przebiegać dwuetapowo i potrwa od IX 2011 r. do X 2011 r. Obejmie działania promocyjne i informacyjne dot. oferty projektu skierowane do największej grupy zainteresowanych. Informacje, ankiety zgłoszeniowe zostaną udostępnione elektronicznie na stronie projektu oraz w miejscach rekrutacji. Ze zgłoszeń spełniających kryteria ( rekrutacji oraz preferencyjne) utworzona będzie lista wstępnie zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa. W drugim etapie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy rekrutacyjne z przedstawicielami firm i zgłaszanymi pracownikami w celu weryfikacji wiedzy, motywacji i predyspozycji. Formy wsparcia: - szkolenia do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) (część teoretyczna i praktyczna) Tytuł Projektu Nowoczesne narzędzia informatyczne szkolenia weekendowe WND-POKL /10 Beneficjent EVATRONIX S.A.

13 Dane teleadresowe biura projektu ul. Przybyły 2, Bielsko-Biała Tel Fax: Osoba do kontaktów roboczych: Bartosz Brzozowski Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012 Opis projektu Tytuł Projektu Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 320 beneficjentów w tym co najmniej 16 kobiet, poprzez udział w szkoleniach w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych, takich jak: CRM, Windows Server, SQL Server, CRM. Szkolenia kierowane są do informatyków administratorów, informatyków programistów aplikacji bazodanowych, pracowników pełniących funkcje nieformalnych informatyków czy administratorów. Szkolenia prowadzone są przez autoryzowanych trenerów, odbywają się wg wytycznych Microsoft, certyfikat ukończenia jest honorowany na całym świecie. Zgłoszenia do projektu odbywać się będą poprzez formularz na stronie internetowej, fax karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie WWW, bezpośrednio w biurze projektu. O wyborze uczestników decydować będzie asystent kierownika projektu. Formy wsparcia: - Szkolenia CRM *Instalacja *Aplikacja *Dostosowanie - Szkolenia Windows Server - Szkolenia SQL Server Bezpieczna podróż w przyszłość - podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób w branży transportowej WND-POKL /10 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe TRANSGÓR S.A.

14 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu ul. Jankowicka 9, Rybnik Tel Fax Osoba do kontaktów roboczych: Anna Guzik Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012 Celem głównym projektu jest wzrost w woj. śląskim liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników w zawodzie kierowcy kat. C, D, C+E o 40 osób ( w tym 6 kobiet) mieszkających i/lub zameldowanych w woj. śląskim w czasie 24 miesięcy realizacji projektu. Do projektu zaproszone będą osoby pracujące aktualne w innym zawodzie niż kierowca, jak i mające niewystarczające kwalifikacje do tego zawodu, bo posiadające tylko prawo jazdy. Informacje o rekrutacji będą rozpowszechniane przez stronę internetową Wnioskodawcy, powierzchnie reklamowe taboru autobusowego, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej o zasięgu regionalnym. Zgłoszenia będą przyjmowane przez stronę WWW jak i w siedzibie Wnioskodawcy. Opis projektu Formy wsparcia: 1) Kursy prawa jazdy 1. Kursy prawa jazdy kat. C 2. Kursy prawa jazdy kat. D 3. Kursy prawa jazdy kat. C+E 2) Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 3) Doradztwo psychologa przygotowuje uczestników do radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami w tym zawodzie.

15 Tytuł Projektu Profesjonalne kadry mediów lokalnych WND-POKL /10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja ARTeria ul. Wolności 311, Zabrze, tel.: 32/ , fax: 32/ ; osoba do kontaktu: Wenancjusz Ochmann Okres realizacji projektu 01/09/ /12/2012

16 Celem ogólnym projektu jest podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, a także zwiększenie motywacji do świadomego kierowania własną drogą zawodową przez 40 mieszkanek i 24 mieszkańców woj. śląskiego (osób pracujących), szczególnie o niskim stopniu wykształcenia. Zasadniczym narzędziem rekrutacji będzie kampania promocyjna w formie strony www, baneru reklamowego w internecie, plakatów i ulotek (dystrybuowanych bezpośrednio do mediów lokal. działających w woj. śląskim).w trakcie rekrutacji każda z osób zainteresowanych udziałem w proj. wypełni ankietę rekrutacyjną. Wśród kryteriów dostępu brane będą pod uwagę następujące elementy: zamieszkanie/zatrudnienie w woj. śląskim; wykształcenie; doświadczenie w pracy w mediach lokal. (wstępna diagnoza kwalifikacji). Lista rezerwowa umożliwi - w razie rezygnacji z udziału w proj. jednego lub kilku uczestników - skorzystanie przez inne osoby ze wsparcia w ramach proj. Formy wsparcia: Opis projektu -identyfikacja potencjałów i potrzeb uczestników -trening umiejętności społecznych/interpersonalnych -ABC dziennikarstwa -Aspekty prawne, prawo prasowe i autorskie -Warsztaty specjalistyczne dla dziennikarzy i pracowników mediów (grupy: telewizja, radio, prasa, media internetowe) -Warsztaty operatorskie -Warsztaty obróbki i montażu obrazu oraz dźwięku -ABC oświetleniowca -Warsztaty wystąpieo publ. i kreowania wizerunku -Warsztaty z logopedii, emisji głosu i pracy z mikrofonem -Warsztaty media internetowe -Warsztaty marketing w mediach lokal.

17 Tytuł Projektu Światowy handlowiec z województwa śląskiego WND-POKL /10 Beneficjent Collect Consulting S.A. Dane teleadresowe biura projektu ul. Rolna 14, Katowice tel fax w.25 osoba do kontaktów roboczych: Anna Szmigielska Okres realizacji projektu 01/09/ /03/2013

18 Opis projektu Celem ogólnym proj. jest podniesienie o 20% kwalifikacji 120 os. pracujących z woj. śl. do aktualnych potrzeb regionalnej gosp. w okresie 19 m-cy. Wsparciem zostanie objętych 120 pracujących os. dorosłych z woj. śl., których stanowiska pracy w szczególności wiążą się z wykonywaniem takich obowiązków jak: *przedstawicielstwo handlowe *obsługa klientów eksportowych *pozyskiwanie klientów oraz nawiązywanie i utrzymywanie sieci kontaktów biznesowych *przygotowywanie i prezentacja ofert handlowych Os. objętymi wsparcie będą zatem zatrudnieni na stanowiskach takich jak: przedstawiciel handlowy, specjalista/asystent ds. eksportu, spec./asyst. ds. marketingu, spec. ds. klienta biznesowego. W przypadku gdy określone w umowie stanowisko nie będzie wskazywało na zadania wykonywane przez zatrudnionego wymagane będzie zaświadczenie o zakresie obowiązków wydane przez pracodawcę. Zakłada się, iż w proj. weźmie udział 120 osób w tym: -72 K -48 M Termin rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń umieszczony zostanie na stronie www proj. oraz w ogłoszeniach w portalu internetowym (egospodarka.pl), regionalnych i lokalnych mediach, w zaproszeniach wysyłanych do firm. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w oparciu o formularz zgłoszeniowy, dostępny w Biurze Proj. i na stronie www. wraz z informacjami dotyczącymi procedury, kryteriów rekrutacji, wymaganych dokumentów i warunków uczestnictwa. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną zawarte w Regulaminie Proj. Kandydaci zapisujący się na kurs (moduł jęz. + komp.) będą musieli spełniać wszystkie warunki formalne wymienione poniżej: być osobą dorosłą, posiadać zameldowanie na terenie woj. śl., z własnej inicjatywy zgłosić chęć uzupełniania, podwyższania kwalifikacji zawodowych lub dostosowania ich do potrzeb gospodarki, poza godz. i poza miejscem pracy, wykonywać pracę na podstawie: um. o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej um. o pracę, um. zlecenia lub o dzieło, zajmować stanowisko pracy wiążące się z wykonywaniem wskazanych obowiązków. Formy wsparcia: - kurs języka angielskiego - kurs komputerowy

19 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu BULATS - Twój paszport w lepszą przyszłość WND-POKL /10 OXFORD Katarzyna Moulds, Keith Moulds ul. Zwycięstwa 34/4, Gliwice, Tel/fax osoba do kontaktów roboczych: Katarzyna Moulds Okres realizacji projektu 01/08/ /07/2013

20 Opis projektu Celem głównym jest podniesienie znajomości j. ang. wśród grupy 300 dorosłych K i M zatrudnionych w woj. śląskim i uzyskanie przez nich formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności w postaci Raportu BULATS (międzynarodowe zaświadczenie poziomu znajomości języka angielskiego w środowisku pracy).biorąc pod uwagę rozkład procentowy zatrudnienia wśród K i M, projekt stawia sobie za cel proporcjonalne wsparcie dyskryminowanej w tym obszarze grupy tj. kobiet poprzez skierowanie kursu do 168 kobiet (56% ogółu) i 132 mężczyzn (44%). Wsparciem objętych zostanie 300 dorosłych (powyżej 18 r.ż.), pracujących kobiet (168) i mężczyzn (132) zamieszkałych i/lub pracujących w regionie śląskim, którzy z własnej inicjatywy i poza godzinami pracy będą zainteresowani nabyciem/podwyższeniem swoich kompetencji w zakresie znajomości j.ang. (poprzez uczestnictwo w kursie) i uzyskaniem Raportu BULATS, który je potwierdzi. Pierwszą fazę rekrutacji stanowić będzie kampania reklamowa z wykorzystaniem różnych kanałów (regionalna prasa i radio, baner, ulotki, broszury, plakaty), aby dotrzeć z informacją o projekcie do potencjalnych jego uczestników. Kolejnym krokiem będzie etap składania zgłoszeń do uczestnictwa (osobiście lub on-line) w biurze projektu. Zostanie opracowany specjalny formularz (również w wersji on-line), który umożliwi wpisywanie elastycznego czasu potencjalnym uczestnikom. Następnie wszyscy potencjalni uczestnicy zostaną poddani wstępnemu testowi kompetencji językowych. Zebrane w ten sposób dane, zostaną przetworzone a na podstawie wyników tej analizy stworzone zostaną grupy językowe. Zostanie opracowany plan zajęć, pozwalający poszczególnym osobom brać udział w kursie bez uszczerbku dla życia prywatnego. Uczestnicy projektu podpiszą deklaracje uczestnictwa w projekcie. Formy wsparcia: - szkolenie z języka angielskiego

21 Tytuł Projektu Zawód spawacz-w zasięgu Twoich możliwości WND-POKL /10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Przedsiębiorstwo Usługowe Harispal ul. Braci Mieroszewskich 122 B, Sosnowiec Tel./fax osoba do kontaktów: Paulina Szilistowska Okres realizacji projektu 01/08/ /06/2013

22 Opis projektu Celem głównym projektu jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracujących osób dorosłych (w tym co najmniej 5 kobiet, 24 osób niepełnosprawnych) do potrzeb regionalnej gospodarki przez przeprowadzenie szkoleń skierowanych do 240 osób z miast: Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem uprawnień spawacza do czerwca 2013 r. Projekt zakłada 10% udziału osób pow. 45 roku życia oraz 100% osób z wykształceniem co najwyżej średnim. Głównym narzędziem rekrutacji będzie formularz zgłoszeniowy, dostępny w biurze projektu w Sosnowcu oraz do pobrania ze strony WWW projektu. Formy wsparcia : 1. Szkolenie 3-modułowe TIG (141) 2. Szkolenie 2-modułowe MAG(135) 3. Szkolenie 2-modułowe ELEKTRODA(111) Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe. Szkolenia będą się odbywały w Sosnowcu, w godzinach popołudniowych i weekendy. Tytuł Projektu Nowe kwalifikacje Twoja kariera. II edycja. WND-POKL /10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Domena Rozwoju ul. Wieczorka 22, Gliwice tel: (032) osoba do kontaktów: Joanna Klik

23 Okres realizacji projektu 01/09/ /08/2013 Opis projektu Projekt skierowany jest do 230 pracujących osób dorosłych o zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zainteresowanych nabyciem nowych lub podwyższeniem kwalifikacji oraz umiejętności interpersonalnych jęz. Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji i umiejętności zawodowych. Nabór do projektu będzie prowadzony w biurze projektu. Każda osoba deklarująca chęć przystąpienia do projektu będzie zobowiązana do wypełnienia deklaracji uczestnictwa zawierającej informacje dot. wybranych form wsparcia, oraz niezbędne dane osobowe. Rekrutacja prowadzona będzie przez pierwsze 4 miesiące trwania projektu, do momentu zakładanej liczby UP. O udziale w projekcie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych i kolejność zgłoszeń. W celu prawidłowego przyporządkowania UP do grupy językowej przeprowadzony zostanie pomiar umiejętności i wiedzy UP przed rozpoczęciem szkoleń przy pomocy testu wstępnego oraz ankiety Formy wsparcia: - szkolenia językowe - szkolenia komputerowe oraz interpersonalne. Tytuł Projektu Nowoczesny specjalista ds. finansów w woj. śląskim WND-POKL /10 Collect Consulting S.A.

24 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu ul. Rolna 14, Katowice tel fax w.25 osoba do kontaktów roboczych: Monika Bezak Okres realizacji projektu 01/09/ /08/2013

25 Cel ogólny projektu Podniesienie wiedzy i kompetencji 225 pracownic i pracowników przedsiębiorstw o wykształceniu wyższym ekonomicznym lub finansowym, w tym w szczególności CFO z zakresu zarządzania finansami z wykorzystaniem modelu intermentoringu w okresie 24 mies. na terenie woj. śląskiego. Uczestnicy projektu dorosłych osób pracujących na terenie woj. śląskiego na stanowiskach ds. finansów, bankowości, w tym analityków finansowych, doradców, księgowych, a w szczególności Dyrektorów Finansowych firm, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje. BO= 113 K i 112 M, w tym 146 osób 45+ (65%). Do projektu zaproszenie 50,22%K, by ułatwić im dostęp do szkoleń, gdyż K rzadziej pełnią funkcje CFO.(szansa przełamania stereotypów) Opis projektu Realizacja 3 edycji cyklu szkoleń. [XI 2011 IV 2012; V 2012 XII 2012; XII 2012 VI 2013] Każda edycja obejmuje: a) ZARZĄDZANIE FINANSAMI: cykl 12 szkoleń dla 75 BO [5 grup 15 os.] z zakresu finansowo ekonomicznego oraz zarządzania: czas trwania: 6 m. spotkania co drugą sobotę w miesiącu na cały dz. szkol. (8 h + 2 przerwy) Szkolenia: 1 dz.szkol.=8 h + 2 przerwy; w tym ćwiczenia przy komputerze, zajęcia warsztatowe 1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2. Klasyczna analiza finansowa 3. Benchmarking strategiczny 4. Zarządzanie płynnością, planowanie finansowe 5. Zarządzanie strategiczne 6. Rachunkowość zarządcza 7. Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji - ćwiczenia / komputer 8. Budżetowanie - ćwiczenia / komputer 9. Planowanie finansowe - ćwiczenia / komputer 10. Plan kont 11. Analiza inwestycji 12. Audyt jako forma wspomagania zarządzania i ryzyka b) Do wyboru dla każdego BO 1 z 3 serii szkoleń: - FINANSE PO ANGIELSKU: 24 BO zajęcia językowe [zakończone egzam.-certyfikat ICFE Financial English] 2 semestry - 6 m.; 2xw tygodniu popołudniu: 1,5 h; 4 g. 6 os. dla 3 edycji: sesje egzam. V2012, XI2012, V2013/opłata egzam. dla min. 36 BO] Chętni zostaną wybrani na podstawie testu oceniającego poziom zaawansowania wybór BO o najwyższych kompetencjach językowych, by wzbogacić swoją znajomość języka o język branżowy. - MS EXCEL W CONTROLLINGU - 32 BO - zajęcia przy komp.; 3 m. 1x tygodniu popołudniu 1,5 h; 4 g. 8 os.; pierwszeństwo na liście dla osób 45+; min. 35% miejsc w każdej grupie zarezerwowane dla osób młodszych w celu wdrażania intementoringu, - CONTROLLING A ZARZĄDZANIE - 19 BO, zastosowanie oprogramowania controllingu do zarządzania przedsiębiorstwem - zajęcia przy komp.; 3 m. 1xw tygodniu popołudniu 1,5 h; 2grupy: 10 i 9 os. 45+ j.w. c) KOBIETA KONTRA MĘŻCZYZNA - warsztaty dla 225 BO integrujące środowisko i skupione na obalaniu stereotypu K na stanowisku CFO; 1 dz.szkol. 8h; 5 grup*3edycje d) Trening asertywności - dla 113 K, prowadzony przez psychologa; 1 dz.szkol. 8 h; 9 grup Na potrzeby szkoleń opracowane zostaną uszyte na miarę materiały szkoleniowe. Każdy BO skorzysta z a) b) c); a 113 K z d) Cykle szkoleń zakończone wydaniem zaświadczenia (wymóg: 80% frekwencji + egzamin końcowy). Szkolenia odbywać się będą w wynajętych odpowiednich salach w Katowicach (dostęp do stanowisk komput.) Do każdej z 3 sesji egzaminu ICFE przystąpi po 12 os.

26 Tytuł Projektu Kompetencje dla Bytomian WND-POKL /10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu EMITER PR Sp. z o.o. ul. Drzymały 9/6, Katowice tel: (032) osoba do kontaktów: Beata Kinczyk Okres realizacji projektu 01/09/ /08/2013 Projekt skierowany jest do 500 pracujących osób dorosłych, mieszkańców Bytomia, z deficytami w zakresie kwalifikacji językowych, informatycznych i kompetencji osobistych, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść powyższe kwalifikacje. Projekt skierowany jest w szczególności do kobiet, osób powyżej 45 r. ż. Oraz o co najwyżej średnim wykształceniu. Formy wsparcia: Opis projektu - szkolenia językowe - szkolenia komputerowe oraz interpersonalne.

27 Tytuł Projektu Zdobądź zawód z przyszłością audytora energetycznego WND-POKL /10 Beneficjent Główny Instytut Górnictwa Dane teleadresowe biura projektu Plac Gwarków 1, Katowice tel fax osoba do kontaktów roboczych: Małgorzata Zielińska Okres realizacji projektu 01/10/ /09/2013

28 Opis projektu Grupa doc. składać się ma z 160 uczestników projektu: 96 M i 64 K Proj. skierowany jest do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych i podwyższeniem kwalifikacji (w tym osób wykonujących pracę na podstawie um. cywilno- praw).up to osoby zamieszkałe (w rozumieniu KC) na terenie woj. śl. i/lub os. pracujące na terenie woj. śl. z wyższym wykształceniem, które ukończyły co najmniej studia mgr. i posiadane wykszt. z Ustawy nie uprawnia ich do wykonywania zadań Audytora energet. i które po zapoznaniu się z zakresem merytorycznym kursu i uzyskaniu pełnej informacji na temat technicznego charakt. kursu podejmą decyzję o uczestnictwie w proj. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie w Regionie Śląska do dnia liczby osób posiadających umiejętności i uprawn. audytorów energetycznych (o 160 osób w tym 96 M i 64 K). Rekrutacja przeprowadzona zostanie w dn.: w siedzibie GIG w K-cach w godz. pracy ( ) jak i w godz. popoł. (do 18,00 w dni rob.) w specjalnie na ten cel otwartym sekretariacie projektu (dyżury w sekr. pełnić będą opiekunowie grup). Spotkania rekrutacyjne poprowadzą kier. lub asystent proj. z opiekunami grup oraz konsultant merytoryczny (obowiązki w pkt 3.5). O wyborze grupy docelowej decyduje: płeć (zapewnienie proporcji K i M), kolejność zgłoszeń, spełnienie wymogów niezbędnych do przystąpienia do egz. państw., chęć podniesienia własnej wiedzy UP. Rekrutacja będzie etapowa: I. Kampania promocyjna (zgodnie z opisem działania 1) II. Spotkania potencjalnych UP w siedzibie GIG i utworzenie listy wstępnej UP III. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej - analiza dokumentów rekrut.,(w składzie: kier. komisji, psycholog, konsult. meryt., członek) Powstanie listy podstawowej oraz listy rezerw. uczestników proj. (na liście rezerw. 20 osób -12M i 8 K) IV. Nabory uzupełniające w trakcie proj. (w/g tego samego schematu) przeprowadzane na wypadek konieczności uzupełnienia grupy UP (w kolejnym roku trwania proj.). Nabór ma charakter otwarty. Spotkania i zajęcia odbywały się będą poza miejscem pracy UP, w siedzibie GIG w K-cach poza godz. pracy (po 15,00 w dni robocze oraz 9,00-17,00 w soboty). Podstawowe narzędzia rekrut. to: kwestionariusz, rozmowa kwalifik., ankieta uczestnictwa w proj. Formy wsparcia: - kurs na audytora energetycznego.

29 Tytuł Projektu Beneficjent NA RATUNEK KWALIFIKACJOM kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy w woj. śląskim II edycja, WND-POKL /10 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Dane teleadresowe biura projektu ul. Powstańców 52, Katowice tel fax osoba do kontaktów roboczych: Piotr Jędrzejkiewicz Okres realizacji projektu 15/04/ /04/2013

30 Opis projektu BO projektu będzie 600 pracujących osób dorosłych, w tym min. 150 K, w tym min. 360 z wykształc. maks. średnim (w tym 90 K) ] (pow. 18 r.ż. i z wyłączeniem osób fizycznych prow. dział. gospodarczą) uczestniczących w kursach poza godzinami pracy, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności w obszarze KPP. Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe (w rozumieniu KC) lub pracujące na terenie woj.śl. Projekt skierowany jest do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach współpr. z SRM zlokalizowanych w woj. śl., których stan zdrowia pozwala na udzielanie KPP. Wg szacunków ŚUW w woj. śl. jest 409 jednostek współpracujących z SRM, zaś potencjalna grupa docelowa to ok. 8 tys osób. Cel główny projektu to podniesienie kwalifikacji 600 uczestniczek/ków w tym min. 150 kobiet (25%) poprzez uzyskanie tytułu ratownika u min. 540 pracownków/nic (w tym min. 135K) jednostek współprac. z SRM z woj.śl. w okresie 1/10/ /09/2012r., co przyczyni się pośrednio do poprawy jakości pomocy przedszpitalnej i bezpieczeństwa na miejscach wypadków na terenie woj.śl. przez zwiększenie o min.540 liczby śląskich ratowniczek/-ków. Etapy rekrutacji: 1 Przygotowawczy [IV.2011]: -doprecyzowanie zasad, opracowanie regulaminu rekrutacji/udziału w projekcie -nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami, które mogą wspomóc rekrutację (np. Wydział Bezp. i Zarz. Kryzysowego ŚUW) -zlecenie przyg. materiałów promocyjnych (ogłoszenia, ulotki, plakaty- uzas.k. 15) -przyg. narzędzi rekrutacji, m. in. strony www, formularza zgłosz., bazy instytucji współpracujących z SRM. 2 Rozpoczęcie rekrutacji [IV-V.2011]: -akcja promocyjna (dystrybucja ulotek i plakatów, spotkania bezp.: wysyłka informacji o projekcie, kursach KPP, sposobie zgłoszenia chęci uczestnictwa, emisja ogłoszeń prasowych i internetowych); -wysyłka ofert do jedn. współprac. z SRM z prośbą o rozpowszechnienie ich wśród potencjalnych BO, oraz do Lekarza koordynatora ratownictwa medycznego w ŚUW; -informacja na stronie www projektu oraz stronach WPR/F5 oraz partnerów nieformalnych projektu. 3 Właściwa faza [IV.2011-I.2013]: -SPOTKANIA REKRUTACYJNE indyw. i grupowe z BO,realiz. w różnych miejscach woj.śląsk., podczas kt. dla każdego BO wsparcie będzie indyw. dopasowywane (tryb kursów) do poziomu wiedzy, sposobu uczenia się, a także motywacji i świadomości potrzeby podnoszenia własnych kwalifikacji BO. -bieżąca rejestracja zgłoszeń i tworzenie grup szkol. (na podst. form. zgłosz., KRYT. FORMALNYCH wynikających z ustawy, przy zachowaniu min. parytetu K,kolejności zgłoszeń); -podtrzymywanie zainteresowania przez i kontakt tel., tworzenie grup rezerw. W ramach prow. działań promocyjno-rekrutacyjnych WPR/F5 będzie kładło nacisk na przełamywanie stereotypów płci wśród ratowników i podkreślania roli kobiet w niesieniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Forma wsparcia: - kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

31 Tytuł Projektu Beneficjent Międzynarodowy Akredytowany Coach - wzrost kwalifikacji managerskiej i trenerskiej w woj.śląskim POKL /10 Grupa TEMPO S.C. A.Bornus, A.Gajewska - Cygan Dane teleadresowe biura projektu ul. Kościuszki 20/8, Gliwice, tel. /32/ fax./32/ osoba do kontaktu: Agnieszka Snopek-Wójcik Okres realizacji projektu 01/09/ /12/2012

32 Opis projektu Projekt skierowany jest do 84 osób (51K/33M) pracujących i zatrudnionych na terenie woj. śląskiego, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć podniesienia kwalifikacji, a na co dzień wykonują obowiązki: menadżera średniego i wyższego szczebla, trenera wewnętrznego organizacji, trenera, specjalisty ds. kadr, inne związane z kształceniem umiejętności i postaw innych. Wnioskodawca zorganizuje 5-cio godzinne spotkania rekrutacyjne, na których profesjonalni coachowie przedstawią istotę coachingu. W wyniku uzyskanych informacji potencjalni uczestnicy podejmą decyzję odnośnie chęci uczestnictwa w projekcie, wypełnią formularz rekrutacyjne oraz wstępne testy, które zweryfikują ich przynależność do grupy docelowej projektu oraz adekwatność wsparcia do potrzeb zawodowych. Na podstawie wstępnej weryfikacji wyłonione zostaną 42 os. z każdego spotkania, które wezmą udział w dalszej, szczegółowej rekrutacji. Kolejnym etapem będzie szczegółowa weryfikacja kwalifikacji kandydata do uczestnictwa w szkoleniu, której celem będzie określenie posiadania niezbędnych coachowi predyspozycji oraz zastosowanie nabytych umiejętności w pracy zawodowej. Zakończeniem etapu będzie publikacja listy rankingowej oraz poinformowanie. zainteresowanych o wynikach. Program będzie prowadzony według wymagań Coaching Federation. Proces dydaktyczny będzie prowadzony w Katowicach w godzinach wolnych od pracy (weekendy i popołudnia). W ramach przyjętego przez ICF sposobu szkolenia uczestnicy muszą wziąć udział w 3 obowiązkowych sesjach szkoleniowych. W ramach projektu przeprowadzona zostanie również sesja pomocnicza Po zakończeniu szkolenia uczestnicy wezmą udział w obowiązkowych sesjach mentorskich - grupowych i indywidualnych. W trakcie całego procesu szkoleniowego począwszy od ukończenia pierwszej sesji szkoleniowej uczestnicy projektu będą samodzielnie prowadzili sesje coachingowe sporządzając z nich sprawozdania Przeprowadzenie egzaminów następuje wg standardów ICF przebiega za pośrednictwem Internetu poprzez system audiowizualny. Egzaminatorem może być jakakolwiek akredytowana przez ICF osoba znajdująca się w dowolnym miejscu na świecie.

33 Tytuł Projektu Zawód przyszłości - Monter instalacji energetyki odnawialnej POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6B/2, Kraków Tel Fax Osoba do kontaktu: Judyta Grodecka Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012 Opis projektu Celem głównym projektu jest wzrost potencjału adaptacyjnego 25 mikro i małych przedsiębiorstw z branży budownictwa zlokalizowanych na terenie woj. śląskiego do 31/12/2012. Celami szczegółowymi projektu są: Zdobycie przez 104 BO (19 K/ 85 M) kompetencji w zakresie montażu instalacji energetyki odnawialnej; Wzrost u 104 BO umiejętności praktycznych w stosowaniu narzędzi informatycznych przy montażu OZE; Wzrost u 104 BO wiedzy teoretycznej w zakresie wykorzystywania innowacyjnych technologii OZE w bieżącej działalności budowlanej; Wzrost u104 BO motywacji do działania i zaufania we własne siły. Grupa docelowa projektu:

34 - 25 przedsiębiorstw z branży budowlanej prowadzących działalność na terenie woj. śląskiego (posiadające tu jednostkę organizacyjną a w przypadku osób fizycznych: pracują lub zamieszkują one na terenie woj. śląskiego w rozumieniu przepisów KC) pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze specjalizacji technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, spalania i termicznej utylizacji odpadów oraz oszczędności energii (zgodnie z "Listą kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego do roku 2020"), - 10 mikro i 15 małych przedsiębiorstw pracowników/pracownic wykonujących pracę w ramach struktur organizacyjnych ww. przedsiębiorstw znajdujących się w woj. śląskim, oddelegowanych na szkolenia przez pracodawców w godz. pracy, w tym: a) 19 K/85 M b) 100% K i M zatrudnionych w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw Kryteria rekrutacji: - zgodność z opisaną grupą docelową a) struktura zatrudnienia - 100% pracowników z 25 MMP skierowanych przez pracodawców z branży budowlanej (działające w ramach technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, spalania i termicznej utylizacji odpadów oraz oszczędności energii) działających na terenie woj. śląskiego b) struktura płci (19 K/ 85 M) Kryteria selekcji: - prowadzenie działalności w branży budownictwa (działające w ramach technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, spalania i termicznej utylizacji odpadów oraz oszczędności energii)zgodnie z kodami PKD 2007 (weryfikacja: oświadczenie przedsięb.) - podstawowa znajomość obsługi komputera (weryfikacja: oświadczenie kandydata) Oferowana forma wsparcia: - Szkolenia; 1. Energia geotermalna - pompy ciepła (budowa, zasada działania pompy, instalacje dolnego i górnego źródła ciepła) - 8h (teoria) 2. Energia wiatru, wody oraz biomasy - wykorzystanie nowych technologii alternatywnych przy

35 wykorzystaniu narzędzi informat. - 8h (teoria + warsztaty komputerowe) 3. Projektowanie i konstrukcja urządzeń energetyki słonecznej - 8h (teoria + warsztaty komputerowe) 4. Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie energii słonecznej - 8h (teoria) 5. Montaż instalacji solarnych - 16h (warsztaty praktyczne w sali produkcyjnej) - Kurs e-learning Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Pracownicy z certyfikatem - narzędzia wytwarzania oprogramowania dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa śląskiego WND-POKL /11 ALTKOM Akademia S.A. ul. Chłodna 51, Warszawa tel fax osoba do kontaktów roboczych: Jan Putz Okres realizacji projektu 01/01/ /06/2013

36 CEL GŁÓWNY: Wzmocnienie pozycji rynkowej 80 śląskich MMP poprzez podniesienie kwalifikacji 117 pracowników tych firm do końca VI 13 Grupa docelowa (GD) projektu to mikro i mali przedsiębiorcy oraz ich pracownicy z obszaru woj. śląskiego (pracują lub zamieszkują zgodnie z KC na terenie woj. śląskiego / posiadają jedn. org. na terenie woj. śląskiego) prowadzący dział. w obszarze specjalizacji technol. wskazanej na Liście kierunków rozwoju technol. woj. śląskiego do roku 2020 Opis projektu Rekrutacja otwarta. Promocja -przez stronę www projektu,portale branżowe oraz bezpośrednią akcję telemarketingową (wysyłka i i listów do śląskich MMP,infolinia,kontakt telef.),plakaty i ulotki. Z doświadczenia Wnioskodawcy wynika, że taka promocja jest najbardziej efektywna. Materiały promocyjne opracowane zgodnie z polityką równościową (m.in.język wrażliwy na płeć). Formularze zgłoszeniowe i regulamin projektu dostępne będą na stronie www i w biurze projektu. Rekrutacja ciągła od 2 m-ca realizacji projektu do uruchomienia ostatnich grup)-odpowiada za nią Specjalista ds.meryt. Kryteria: -formalne :kompletność dokumentów -dostępu: przynależności do GD(zgodnie z opisem powyżej) oraz dodatkowo posiadanie wiedzy na poziomie co najmniej bazowym (min. 60%pkt w teście kompetencji-dla efektywności szkoleń) -kobiety:15% -pierwszeństwa: pracownicy MMP, które nie otrzymały dotychczas wsparcia w ramach projektów dział.8.1.1(poszerzenie zasięgu działania) -pomocnicze: kolejność zgłoszeń Kryteria rekrutacji uwzględniają zasadę równości szans. Na bazie powyższych kryteriów powstanie lista rekrutacyjna. Osoby niezakwalifikowane z uwagi na limit miejsc utworzą listę rezerwową, uruchamianą na wypadek rezygnacji. Formy wsparcia: Łącznie 130os.(19K).Zajęcia komputerowe. Każda osoba wybierze 1 lub 2 ścieżki szkol. Każda ścieżka kończy się egz. akredytowanym 1. ścieżka Certyfikowany profesjonalista UML,3gr. x 1 os.; obejmie następujące szkolenia: a.analiza i modelowanie systemów IT z wykorzystaniem UML2 40h b. Warsztaty przygotowujący do egzaminu 24h Egzamin na certyfikat: OMG Certified UML Professional Fund. 2. ścieżka "Certyfikowany Programista Sun Java" (3gr.x 8os.): a. Programowanie w Języku Java-40h b. Warsztat przygotowujący do egzaminu Egz. na certyf. Sun Cert. Programmer for Java. 3. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Bazodanowych (3gr.x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. Microsoft Visual Studio 2010:Programowanie dostępu do baz danych-40h

37 b. Warsztat przygotowujący do egzaminu Egz. na certyf. Sun Cert. Programmer for Java. 3. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Bazodanowych (3gr.x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. Microsoft Visual Studio 2010:Programowanie dostępu do baz danych-40h c. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert.:mcts:.net Framework 4,Data Access. 4. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Web (3gr.x 8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. MS Visual Studio 2010:Wprowadzenie do programowania aplikacji Web-40h c. MS Visual Studio 2010:Programowanie aplikacji Web-40h d. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert. MCTS:.NET Framework 4, Web.Appl. 5. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Windows (3gr. x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. Microsoft Visual Studio 2010: Programowanie aplikacji Windows-40h c. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert: MCTS:.NET Framework 4, Windows Applications. 6. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Rozproszonych (3gr.x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. MS Visual Studio 2010: Programowanie rozwiązań WCF-24h c. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert: MCTS:.NET Framework 2.0 Distributed Applications.

38 Tytuł Projektu ICT dla mikro i małych przedsiębiorców POKL /11 Beneficjent Vision Consulting sp. z o.o. Dane teleadresowe biura projektu ul. Stawowa 11/2, Katowice tel.: Osoba do kontaktu: Wioleta Wróbel Okres realizacji projektu 02/11/ /12/2012

39 Projekt jest skierowany do 35 przedsiębiorców (działających w obszarze: technologie informacyjne i telekomunikacja) oraz ich pracowników tj. 72 osób pracujących i zamieszkujących na terenie woj. śląskiego. Opis projektu Kryteria rekrutacji: - zatrudnienie i zamieszkanie na terenie woj. śląskiego; - płeć - 55% kobiet; - zatrudnienie w przedsiębiorstwach działających w obszarach: technologie informacyjne i telekomunikacja. W ramach projektu przewidziano: - Szkolenie AutoCAD i Oracle PL/SQL - Szkolenie w zakresie komunikacji interpersonalnej Tytuł Projektu Kruszywa z jakością CE WND-POKL /11 Beneficjent LANDER S education & services Dane teleadresowe biura projektu ul. Sienkiewicza 7, Tychy tel./fax (32) osoba do kontaktów roboczych: Wojciech Kostecki

40 Okres realizacji projektu 01/04/ /12/2012

41 Opis projektu Grupą docelową projektu jest 72 (36K;36M) pracowników firm z woj. śląskiego, prowadzących działalność gosp. w obszarach kluczowych specjalizacji technolog. (wskazanych w "Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na lata ") związanych z obrotem i nadzorem nad jakością kruszyw drogowych, którzy poprzez specjalist. szkolenia nabędą umiejętności właściwego posługiwania się obowiązującymi normami prawnymi w zakresie kruszywa drogowego oraz praktycznych zdolności odpowiedniej jego klasyfikacji (deklaracje zgodności, metryki CE). Cel główny projektu: Dostosowanie min. 36 firm z woj. śląskiego (prowadzących działalność w obszarach kluczowych specjalizacji technolog.) do funkcjonowania w zmiennym otoczeniu prawnym sektora kruszyw budowlanych, poprzez uzyskanie przez 72 pracowników tych firm w okresie 9 miesięcy od rozpoczęcia projektu umiejętności właściwego klasyfikowania kruszyw. Na potrzeby rekrutacji uczestników zostaną przeprowadzone dwutorowo działania promocyjno-informacyjne. Zakłada się akcję inform. poprzez media o zasięgu regionalnym (prasa, radio) oraz bezpośrednie kierowanie oferty szkoleniowej do firm o PKD wskazanym w obszarach specjalizacji technolog. woj. śląskiego poprzez mailing oraz dystrybucję broszur informacyjnych (zakres szkolenia, wymagania, korzyści dla projektodawcy); wnioskodawca dysponuje bazą firm spełniających te warunki oraz nawiąże kontakt z podmiotami zrzeszającymi i wspierającymi branżowe firmy z woj. śląskiego. Dodatkowo na stronie internet. wnioskodawcy zostanie umieszczona informacja o projekcie i procesie rekrutacji. Całość naboru i selekcji (3 tury: II-VI mies. projektu) będzie prowadzona w biurze projektu w Tychach. Na etapie rekrutacji każdy kandydat będzie musiał przedstawić następujące dokumenty: - oddelegowanie przez pracodawcę; - określenie wielkości przedsiębiorstwa; - wskazanie zakresu działalności (na podst. PKD firmy) zgodnego z listą kierunków rozwoju technolog. woj. śląskiego; - zajmowane stanowisko pracownicze (zgodnie z zasadami ogólnymi rozporządzenia MRR z w sprawie udzielenia pomocy publ. w ramach PO KL); - dokument potwierdzający realizowaną umowę w zakresie wykorzystania kruszcu budowlanego (na potrzeby selekcji); - w przypadku dużego przedsiębiorstwa: dokument potwierdzający efekt zachęty (dodatni wpływ projektu w porównaniu ze stanem bez niego). Z uwagi na fakt, iż pomoc przedsiębiorstwom będzie udzielana na zasadach pomocy de minimis, do ww. dokumentów dołączona będzie informacja o wartości pomocy udzielonej pracodawcy w okresie 3 lat (wnioskodawca zweryfikuje, czy uwzględniając projekt, pomoc nie przekroczy progu EUR za ost. 3 lata). Z uwagi na brak danych jednoznacznie wskazujących na konieczność wsparcia wybranych przedsiębiorstw, nie ma podstaw do preferowania firm z określonych sektorów. Biorąc jednakże pod uwagę charakter szkolenia, w pierwszej kolejności będą przyjmowani pracownicy firm mogących wykazać się realizowanymi kontraktami, których elementem jest ocena kruszywa drogowego. W pozostałych przypadkach będzie obowiązywać kolejność zgłoszeń. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenie więcej niż 2 osób z jednej firmy będzie skutkować umieszczeniem kolejnych na liście rezerwowej.

42 Podstawą udzielenia pomocy szkoleniowej będzie umowa podpisana z beneficjentem pomocy. Zgodnie z zasadami efektu zachęty, żadnemu z podmiotów nie zostanie udzielone wsparcie przed podpisaniem umowy (dodatkowo duże przeds. muszą dostarczyć dokument wymieniony powyżej przy dokumentach rekrutacyjnych). Zdiagnozowaną barierą na etapie rekrutacji jest informacja. Kluczowym zadaniem będzie dotarcie z informacją do potencjalnych odbiorców pomocy (ze szczeg. uwzględnieniem kobiet jako grupy niedoreprezentowanej w tej branży) W tym celu przeprowadzona zostanie szeroka kampania medialna oraz nawiązany będzie bezpośr. kontakt z potencjalnymi beneficjentami (wykorzystana zostanie posiadana przez wnioskodawcę baza firm oraz podmiotów zrzeszających pracodawców z woj. śląskiego). Każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania deklaracji uczestnictwa, zgody na przetwarzanie danych osob. oraz danych na potrzeby PEFS. Za realizację planu rekrutacji odpowiedzialna będzie Obsługa Administracyjna. Podział 50%K / 50%M został określony w oparciu o kryteria wskazane w p , ma jednak charakter prognozy i w żaden sposób nie ogranicza dostępu do projektu (płeć nie jest kryterium rekrutacji). Zachowanie równości szans będzie także realizowane poprzez brak barier dostępu w oparciu o np. stan cywilny czy sytuację rodzinną. Zadaniem Lidera będzie kontrola przestrzegania zasady równości szans (w tym płci) na każdym etapie realizacji projektu. Forma wsparcia: - szkolenia z zakresu norm kruszyw drogowych.

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt KOMPETENCJE NA MIARĘ POTRZEB współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" POKL.08.01.01 24-363/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POKL.08.01.01 24-363/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" POKL.08.01.01 24-363/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

SUKCES NA RYNKU PRACY

SUKCES NA RYNKU PRACY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SUKCES NA RYNKU PRACY I Objaśnienia terminów i skrótów EFS Europejski Fundusz Społeczny POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny osoba,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Firma z energią WND-POKL.08.01.01-24-135/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Górnośląska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Łódź, 01.02.2012 r. na szkolenie w ramach projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Doskonalenie języka obcego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EKO- JAZDY I BEZPIECZNEJ JAZDY określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC

Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC dla MŚP woj. świętokrzyskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL Tytuł Projektu 40 tysięcy nowych możliwości WND-POKL.06.02.00-24-099/11-00 Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ul. Wolności 6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Projekt realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w terminie od 01.07.2010 roku do 30.12.2011 roku.

Postanowienia ogólne. 2. Projekt realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w terminie od 01.07.2010 roku do 30.12.2011 roku. Regulamin rekrutacji dla osób chcących uczestniczyć w projekcie Kierowca wykwalifikowany dobra LOKata na przyszłość!, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Na każde wezwanie II WND-POKL.08.01.01-24-320/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Górskie Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA RYNKU PRACY WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

REGULAMIN PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA RYNKU PRACY WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO REGULAMIN PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA RYNKU PRACY WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

Regulamin e-dukacja POKL /12. w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Regulamin e-dukacja POKL /12. w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin Projektu @trakcyjna e-dukacja POKL.09.04.00-24-048/12 w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Realizator: O.K. centrum Języków Obcych sp. z o.o. Ul. Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Pro Doctore 2 Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych w Województwie Śląskim WND-POKL.08.01.01-24-185/10 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, projektu pt. Profesjonalny nauczyciel WND-POKL.08.01.01-20-214/11 realizowanego przez Łomżyńską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-284/13

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-284/13 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-284/13 1. Informacje o projekcie 1. Projekt KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI realizowany jest przez Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

Jestem kompetentny-stale się zmieniam

Jestem kompetentny-stale się zmieniam Regulamin rekrutacji do projektu Jestem kompetentny-stale się zmieniam Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: REGULAMIN PROJEKTU Autostrada szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa małopolskiego nr WND-POKL.08.01.01-12-083/07 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju zawodowych i doradztwo dla

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Łącznie: 120h. Każdy z 12 powyższych tematów składa się z 4 sekcji:

Łącznie: 120h. Każdy z 12 powyższych tematów składa się z 4 sekcji: Regulamin projektu Angielski z polotem! Podnoszenie kompetencji językowych dla spełnienia wymogów Level 4 ICAO przez osoby pracujące ze Śląska. WND-POKL.08.01.01-24-053/09 1. Informacje o projekcie 1.

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje przyjazne środowisku nr projektu WND-POKL.08.01.01-02-039/12 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Szkoła na piątkę. 2 Postanowienia ogólne

Regulamin projektu Szkoła na piątkę. 2 Postanowienia ogólne Regulamin projektu Szkoła na piątkę 1 1. Projekt Szkoła na piątkę realizowany jest przez Zespół Szkół w Karczmiskach z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul Szkolna 1, 24-310 Karczmiska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA HR MANAGER

PROFESJONALNA HR MANAGER PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA ROK 2013/2014 PROFESJONALNA HR MANAGER Brainstorm szkolenia@brainstorm.biz.pl ul. Laryska 54 41 404 Mysłowice Tel. / fax: (32) 202 31 38, (32) 202 06 82 NIP: 954 227

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz inne kwestie prawnoorganizacyjne w projekcie PWP-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Część I Regulaminu - Informacje o projekcie. Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Część I Regulaminu - Informacje o projekcie. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Część I Regulaminu - Informacje o projekcie 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Już potrafię ECDL to proste realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie REGULAMIN rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie współfinansowanego przez Unię Europejską 1. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie, realizowany jest przez Polskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Specjalistyczne i menedżerskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperujących 1 Podmiot odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU 1 Informacje o projekcie Projekt Adaptacja plus wsparcie kadr kluczowych przedsiębiorstw w dobie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zachodniopomorska Akademia Techniki Jazdy Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Strona1 REGULAMIN PROJEKTU ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WND-POKL.02.01.01-00-600/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW Zespołu Szkół nr 6 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju w projekcie PO TECHNIKUM W PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Postanowienia ogólne 1. Projekt PO TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI nr 1

REGULAMIN REKRUTACJI nr 1 REGULAMIN REKRUTACJI nr 1 na doradców zawodowych Projektu pn.: Nowa perspektywa doradztwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Oferta nr 10/11/2008 PROJEKT. Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Nazwa projektodawcy/adres

Oferta nr 10/11/2008 PROJEKT. Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Nazwa projektodawcy/adres Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Zakres danych Oferta nr 10/11/2008 Informacje PROJEKT Nazwa projektodawcy/adres COMBIDATA POLAND Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 12 81-777 Sopot Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ Zasady rekrutacji uczestników w PROJEKCIE MISTRZ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Mistrz (nr projektu WND-POKL.09.03.00-12-010/10) realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych certyfikowane szkolenia językowe i TIK dla mieszkańców województwa pomorskiego nr Projektu RPPM.05.05.00-22-0008/16

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana 1 Informacje ogólne 1. Projekt pt. Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana realizowany jest przez Fundację EOS na podstawie umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska województwa zachodniopomorskiego etap II, określa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo