Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu Pro Doctore 2 Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych w Województwie Śląskim WND-POKL /10 Beneficjent Śląska Izba Lekarska Dane teleadresowe biura projektu ul. Grażyńskiego 49a, Katowice tel wew. 321 fax k osoba do kontaktów roboczych: Justyna Cichoń-Korbutt Okres realizacji projektu 01/04/ /03/2013

2 Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kadry medycznej z województwa śląskiego celem wzmocnienia adaptacyjności, konkurencyjności oraz zwiększenia dostępności i jakości usług świadczonych w sektorze służby zdrowia. Grupę docelową stanowią lekarze (240 osób) zatrudnieni w placówkach SZ na podst. umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, z własnej inicjatywy zgłaszający chęć udziału w projekcie. Grupę potencjalnych uczestników stanowi rocznie ok. 500 lekarzy rozpoczynających specjalizację w województwie śląskim. Opis projektu Proces rekrutacji przeprowadzi Specjalista ds. rekrutacji oraz informacji i promocji. Etapy naboru: 1.Dotarcie do potencjalnego uczestnika poprzez: -rozesłanie materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty) do placówek SZ wg listy MZ jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje (obecnie w Regionie ok.115) -ogłoszenia w prasie (Biuletyn ŚIL Pro Medico liczba edycji 10/rok; Biuletyn Beskidzkiej Izby Lekarskiej 5/rok; Częstochowska Gazeta Lekarska 3/rok;) oraz na stronie internetowej. Wzór formularza zgłoszeniowego będzie dostępny na stronie www. 2.Rejestracja zgłoszeń przyjmowanych drogą listowną (wg daty dostarczenia), poprzez i fax lub osobiście w Biurze Projektu. 3.Weryfikację wymogów formalnych (pracujący lekarz zamieszkały na terenie województwa śląskiego podpisanie oświadczenia o spełnianiu kryteriów), zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu (z naciskiem na liczbę dopuszczalnych absencji),podpisanie deklaracji udziału w projekcie. 4.Kwalifikacja, wpisanie na listę uczestników. Formy wsparcia: - szkolenie pn. Zdrowie Publiczne, w tym następujące tematy: Współczesne problemy zdrowotne ludności Polski, Ochrona zdrowia w UE, Promocja zdrowia, Opiniowanie sądowo-lekarskie, Farmakoekonomika.

3 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Okres realizacji projektu Śląska Akademia HR i Kreowania Wizerunku WND-POKL /10 ALTA Sp. z o.o. ul. Olimpijska 7; Siemianowice Śl tel: fax: Osoba do kontaktów: Aleksandra Maślanka 01/04/ /03/2013

4 Opis projektu Celem głównym jest zwiększenie efektywności i konkurencyjności u 60 pracowników związanych z zarządzaniem personelem w organizacji na regionalnym rynku pracy poprzez wzrost kompetencji i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz kreowania wizerunku firmy w trakcie 5 miesięcznego szkolenia. Cele szczegółowe to nabycie przez co najmniej 80% uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji w trakcie 5 miesięcznego szkolenia, podniesienie kwalifikacji i nabycie umiejętności w zakresie efektywnego posługiwania się programami komputerowymi Excel i Power Point przez co najmniej 80% uczestników szkolenia w trakcie 5 miesięcznego szkolenia, nabycie przez co najmniej 80% uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu kreowania wizerunku firmy w Internecie w trakcie 5 miesięcznego szkolenia, nabycie przez co najmniej 80% uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki wystąpień publicznych w trakcie 5 miesięcznego szkolenia oraz podniesienie samooceny u co najmniej 70% uczestników szkolenia w trakcie 5 miesięcznego szkolenia. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe w woj.śląskim i/lub pracujące na terenie woj.śląskiego, osoby dorosłe powyżej 18 rż z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Uczestnicy szkolenia to pracownicy przedsiębiorstw śląskich lub administracji publicznej zajmujący się w firmie działaniami personalnymi, którzy chcą nabyć lub zaktualizować wiedzę z zakresu miękkiego HR oraz kreowania wizerunku firmy na obecnie zajmowanych specjalistycznych stanowiskach, poza godzinami pracy. Uzasadnienie grupy: brak dostępu w woj. śląskim do nowoczesnej wiedzy z HR i PR Ogłoszenia zawierające informacje o projekcie, profil uczestników, miejsce realizacji projektu, dane adresowe zostanie udostępnione na specjalnie stworzonej stronie internetowej projektu, witrynach docelowych (landing pages), stronach internetowych Beneficjenta i Partnera, plakatach, rozdawane w postaci ulotek w miejscach konferencji i spotkań z obszaru HR, a także rozsyłane w formie faxmailingu. Czas trwania rekrutacji: 3 miesiące. Kandydaci, którzy zgłoszą chęć udziału w projekcie, będą mieli do wypełniania formularz aplikacyjny oraz list motywacyjny. Formy wsparcia: 7 modułów tematycznych zawierających wykłady i zajęcia warsztatowe. Trwa 112h. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z nowoczesnym zarządzaniem zasobami ludzkimi (64h) oraz kreowania wizerunku firmy w Internecie i przy pomocy programów Excel i Power Point (48h). Spotkanie szkoleniowe będzie odbywać się w trybie weekendowym po 16h, co 3 tygodnie. Szkolenia będą prowadzone dla dwóch grup równolegle. Szkolenie kończy się testem końcowym - uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia i będzie prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych w grupach 10 osobowych. Liczebność grup uwarunkowana jest warsztatową formą zajęć oraz pracą przy komputerze. Bezpośredni kontakt trenera z grupą pozwoli na efektywne przekazywanie wiedzy i równoczesne zaangażowanie całej grupy do poszukiwania rozwiązań w realizowanych ćwiczeniach.

5 Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL /10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel ul. K.K.Wielkiego 59, Olkusz Tel / Fax Osoba do kontaktu: Tatiana Redel Okres realizacji projektu 01/06/ /05/2013

6 Opis projektu Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 240 pracujących (144K,96M) z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki. Projekt jest skierowany do pracujących mieszkańców pow. zawierciańskiego., gdzie przeważają obszary wiejskie i niewielkie miasta, i jest to obszar przechodzący przekształcenia strukturalne typowe dla segmentu przemysł. skutkujące redukcją miejsc pracy i niedopasowaniem kwalif. osób do rynku pracy Rekrutacja będzie prowadzona osobno dla K i M. W przypadku większej ilości kandydatów pierwszeństwo mają osoby z największą liczbą pkt za kryteria dodatkowe (wykształcenie.max średnie; gorsza znajomość j.ang). Przy równej ilości punktów decyduje wynik testu rekrutacyjnego z j.ang.a gdyby był identyczny kolejność zgłoszeń. Projekt dotyczy os. dorosłych (powyżej 18.roku życia oraz z wyłączeniem os. fizycznych prowadzących dział. gosp.) uczest. w szk. i kursach poza godz. pracy. Formy wsparcia: 1. Warsztaty psychologiczne komunikacji interpersonalnej; 2. Kursy językowe (Tematyka sprofilowana na języku biznesowym pod kątem egzaminu TOEIC); 3. Kursy komputerowe; 4. Kursy szybkiego czytania + mnemotechnika;

7 Tytuł Projektu Nowoczesna kadra WND-POKL /10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Speed Szkoła Języka Angielskiego Andrzej Stoszek ul. Mickiewicza 21, Bielsko-Biała Tel / Fax Osoba do kontaktu: Andrzej Soszek Okres realizacji projektu 01/05/ /04/2013

8 Opis projektu Celem głównym projektu jest podniesienie i dostosowanie do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy kwalifikacji zawodowych informatycznych, językowych i kompetencji osobistych 500 dorosłych os. pracujących z terenu powiatów bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, oraz miast Bielsko-Biała i Tychy. Rekrutacja i selekcja uczestników: będzie się odbywać w 2 biurach rekrutacyjno-doradczych (Bielsko-Biała, Tychy).O przyjęciu decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów wg następ. kryteriów: -spełnienie warunków formal. 1pkt -kobieta:3pkt -osoba45+:3pkt W przypadku uzyskania jednakowej liczby pkt decyduje kolejność zgłoszeń Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc stworzona zostanie lista rezerwowa. Rekrutacja odbywać się będzie odpowiednio do harmonogramu uruchamianych szkoleń. Formy wsparcia: 1. Kursy języka angielskiego na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym lub zaawansowanym; 2. Warsztaty komputerowe obejmujące obsługę programów: biurowych, grafiki komputerowej, obsługi baz danych, internetu oraz prog. Księgowych; 3. Warsztaty motywacyjno-interpersonalne

9 Tytuł Projektu EU - WND-POKL /10 Beneficjent WASKO S.A. Dane teleadresowe biura projektu ul. Berbeckiego 6, Gliwice tel fax osoba do kontaktów roboczych: Mariusz Chrapek, Okres realizacji projektu 01/06/ /03/2013

10 Opis projektu Celem jest wzrost i dostosowanie kompetencji zawodowych do potrzeb rynku pracy w zaw. grafik 100 os.(50%k) w czasie trwania projektu. Proj. skierowany jest do 100 prac.os. dorosłych: -zameldowanych na terenie woj. śl.(stałe lub czasowe) -60% to os.pow.45r.ż. -60% to os.z wykszt.co najwyżej śr. -zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem nowych lub podwyższeniem kwalifikacji zawod. -50% K -wykonujących bądź zainteresowanych pracą w charakterze grafika komp. Rekrut. prowadzona będzie w biurze proj. w siedzibie projektodawcy. Inf. o rekrut. będzie w Internecie w formie kampanii banerowej i linków oraz w prasie, w tym dostarczanej do mieszkań. Os. chcące wziąć udział w kursie będą musiały wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć lub przesłać wymagane dokumenty w biurze proj. Proces rekrut. będzie prowadzony do momentu zrekrutowania wymaganej ilości os. i utworzenia listy rezerwowej. Etapy rekrut.: I-przyjmowanie zgłoszeń i ich ocena pod kątem spełnienia kryteriów formalnych. Za spełnienie każdego z n/w przyzna się po 1 pkt. Są to: 1.wiek pow. 18 lat 2.zamieszkanie na terenie woj. śląskiego (stałe, czasowe) i/lub zatrudnienie na terenie woj. śląskiego 3.zatrudnienie na podst. um. o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdz. um. o pracę, um. zlecenia, um. o dzieło Formy wsparcia: - szkolenia językowe; - szkolenia IT.

11 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Licencja CPL(A) dla pracownika sposób na nowoczesne usługi lotnicze konkurencyjnej firmy z województwa śląskiego WND-POKL /10 Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. ul. Stefana Koski 43, Kaniów tel: (032) osoba do kontaktów: Bogusław Holeksa Okres realizacji projektu 01/09/ /02/2013

12 Opis projektu Projekt skierowany jest do 10 mikro i małych przedsiębiorstw z woj. śląskiego, chcących uzupełnić kwalifikacje swoich pracowników w celu świadczenia nowoczesnych, komercyjnych usług transportu lotniczego.. Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i jakości prowadzenia biznesu projekt przyczyni się do utrzymania istniejących i tworzenia nowych miejsc pracy. Za rekrutację odpowiada ekspert ds. monitoringu i szkoleń. Będzie przebiegać dwuetapowo i potrwa od IX 2011 r. do X 2011 r. Obejmie działania promocyjne i informacyjne dot. oferty projektu skierowane do największej grupy zainteresowanych. Informacje, ankiety zgłoszeniowe zostaną udostępnione elektronicznie na stronie projektu oraz w miejscach rekrutacji. Ze zgłoszeń spełniających kryteria ( rekrutacji oraz preferencyjne) utworzona będzie lista wstępnie zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa. W drugim etapie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy rekrutacyjne z przedstawicielami firm i zgłaszanymi pracownikami w celu weryfikacji wiedzy, motywacji i predyspozycji. Formy wsparcia: - szkolenia do Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) (część teoretyczna i praktyczna) Tytuł Projektu Nowoczesne narzędzia informatyczne szkolenia weekendowe WND-POKL /10 Beneficjent EVATRONIX S.A.

13 Dane teleadresowe biura projektu ul. Przybyły 2, Bielsko-Biała Tel Fax: Osoba do kontaktów roboczych: Bartosz Brzozowski Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012 Opis projektu Tytuł Projektu Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 320 beneficjentów w tym co najmniej 16 kobiet, poprzez udział w szkoleniach w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych, takich jak: CRM, Windows Server, SQL Server, CRM. Szkolenia kierowane są do informatyków administratorów, informatyków programistów aplikacji bazodanowych, pracowników pełniących funkcje nieformalnych informatyków czy administratorów. Szkolenia prowadzone są przez autoryzowanych trenerów, odbywają się wg wytycznych Microsoft, certyfikat ukończenia jest honorowany na całym świecie. Zgłoszenia do projektu odbywać się będą poprzez formularz na stronie internetowej, fax karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie WWW, bezpośrednio w biurze projektu. O wyborze uczestników decydować będzie asystent kierownika projektu. Formy wsparcia: - Szkolenia CRM *Instalacja *Aplikacja *Dostosowanie - Szkolenia Windows Server - Szkolenia SQL Server Bezpieczna podróż w przyszłość - podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób w branży transportowej WND-POKL /10 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe TRANSGÓR S.A.

14 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu ul. Jankowicka 9, Rybnik Tel Fax Osoba do kontaktów roboczych: Anna Guzik Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012 Celem głównym projektu jest wzrost w woj. śląskim liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników w zawodzie kierowcy kat. C, D, C+E o 40 osób ( w tym 6 kobiet) mieszkających i/lub zameldowanych w woj. śląskim w czasie 24 miesięcy realizacji projektu. Do projektu zaproszone będą osoby pracujące aktualne w innym zawodzie niż kierowca, jak i mające niewystarczające kwalifikacje do tego zawodu, bo posiadające tylko prawo jazdy. Informacje o rekrutacji będą rozpowszechniane przez stronę internetową Wnioskodawcy, powierzchnie reklamowe taboru autobusowego, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej o zasięgu regionalnym. Zgłoszenia będą przyjmowane przez stronę WWW jak i w siedzibie Wnioskodawcy. Opis projektu Formy wsparcia: 1) Kursy prawa jazdy 1. Kursy prawa jazdy kat. C 2. Kursy prawa jazdy kat. D 3. Kursy prawa jazdy kat. C+E 2) Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 3) Doradztwo psychologa przygotowuje uczestników do radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami w tym zawodzie.

15 Tytuł Projektu Profesjonalne kadry mediów lokalnych WND-POKL /10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja ARTeria ul. Wolności 311, Zabrze, tel.: 32/ , fax: 32/ ; osoba do kontaktu: Wenancjusz Ochmann Okres realizacji projektu 01/09/ /12/2012

16 Celem ogólnym projektu jest podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, a także zwiększenie motywacji do świadomego kierowania własną drogą zawodową przez 40 mieszkanek i 24 mieszkańców woj. śląskiego (osób pracujących), szczególnie o niskim stopniu wykształcenia. Zasadniczym narzędziem rekrutacji będzie kampania promocyjna w formie strony www, baneru reklamowego w internecie, plakatów i ulotek (dystrybuowanych bezpośrednio do mediów lokal. działających w woj. śląskim).w trakcie rekrutacji każda z osób zainteresowanych udziałem w proj. wypełni ankietę rekrutacyjną. Wśród kryteriów dostępu brane będą pod uwagę następujące elementy: zamieszkanie/zatrudnienie w woj. śląskim; wykształcenie; doświadczenie w pracy w mediach lokal. (wstępna diagnoza kwalifikacji). Lista rezerwowa umożliwi - w razie rezygnacji z udziału w proj. jednego lub kilku uczestników - skorzystanie przez inne osoby ze wsparcia w ramach proj. Formy wsparcia: Opis projektu -identyfikacja potencjałów i potrzeb uczestników -trening umiejętności społecznych/interpersonalnych -ABC dziennikarstwa -Aspekty prawne, prawo prasowe i autorskie -Warsztaty specjalistyczne dla dziennikarzy i pracowników mediów (grupy: telewizja, radio, prasa, media internetowe) -Warsztaty operatorskie -Warsztaty obróbki i montażu obrazu oraz dźwięku -ABC oświetleniowca -Warsztaty wystąpieo publ. i kreowania wizerunku -Warsztaty z logopedii, emisji głosu i pracy z mikrofonem -Warsztaty media internetowe -Warsztaty marketing w mediach lokal.

17 Tytuł Projektu Światowy handlowiec z województwa śląskiego WND-POKL /10 Beneficjent Collect Consulting S.A. Dane teleadresowe biura projektu ul. Rolna 14, Katowice tel fax w.25 osoba do kontaktów roboczych: Anna Szmigielska Okres realizacji projektu 01/09/ /03/2013

18 Opis projektu Celem ogólnym proj. jest podniesienie o 20% kwalifikacji 120 os. pracujących z woj. śl. do aktualnych potrzeb regionalnej gosp. w okresie 19 m-cy. Wsparciem zostanie objętych 120 pracujących os. dorosłych z woj. śl., których stanowiska pracy w szczególności wiążą się z wykonywaniem takich obowiązków jak: *przedstawicielstwo handlowe *obsługa klientów eksportowych *pozyskiwanie klientów oraz nawiązywanie i utrzymywanie sieci kontaktów biznesowych *przygotowywanie i prezentacja ofert handlowych Os. objętymi wsparcie będą zatem zatrudnieni na stanowiskach takich jak: przedstawiciel handlowy, specjalista/asystent ds. eksportu, spec./asyst. ds. marketingu, spec. ds. klienta biznesowego. W przypadku gdy określone w umowie stanowisko nie będzie wskazywało na zadania wykonywane przez zatrudnionego wymagane będzie zaświadczenie o zakresie obowiązków wydane przez pracodawcę. Zakłada się, iż w proj. weźmie udział 120 osób w tym: -72 K -48 M Termin rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń umieszczony zostanie na stronie www proj. oraz w ogłoszeniach w portalu internetowym (egospodarka.pl), regionalnych i lokalnych mediach, w zaproszeniach wysyłanych do firm. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w oparciu o formularz zgłoszeniowy, dostępny w Biurze Proj. i na stronie www. wraz z informacjami dotyczącymi procedury, kryteriów rekrutacji, wymaganych dokumentów i warunków uczestnictwa. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną zawarte w Regulaminie Proj. Kandydaci zapisujący się na kurs (moduł jęz. + komp.) będą musieli spełniać wszystkie warunki formalne wymienione poniżej: być osobą dorosłą, posiadać zameldowanie na terenie woj. śl., z własnej inicjatywy zgłosić chęć uzupełniania, podwyższania kwalifikacji zawodowych lub dostosowania ich do potrzeb gospodarki, poza godz. i poza miejscem pracy, wykonywać pracę na podstawie: um. o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej um. o pracę, um. zlecenia lub o dzieło, zajmować stanowisko pracy wiążące się z wykonywaniem wskazanych obowiązków. Formy wsparcia: - kurs języka angielskiego - kurs komputerowy

19 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu BULATS - Twój paszport w lepszą przyszłość WND-POKL /10 OXFORD Katarzyna Moulds, Keith Moulds ul. Zwycięstwa 34/4, Gliwice, Tel/fax osoba do kontaktów roboczych: Katarzyna Moulds Okres realizacji projektu 01/08/ /07/2013

20 Opis projektu Celem głównym jest podniesienie znajomości j. ang. wśród grupy 300 dorosłych K i M zatrudnionych w woj. śląskim i uzyskanie przez nich formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności w postaci Raportu BULATS (międzynarodowe zaświadczenie poziomu znajomości języka angielskiego w środowisku pracy).biorąc pod uwagę rozkład procentowy zatrudnienia wśród K i M, projekt stawia sobie za cel proporcjonalne wsparcie dyskryminowanej w tym obszarze grupy tj. kobiet poprzez skierowanie kursu do 168 kobiet (56% ogółu) i 132 mężczyzn (44%). Wsparciem objętych zostanie 300 dorosłych (powyżej 18 r.ż.), pracujących kobiet (168) i mężczyzn (132) zamieszkałych i/lub pracujących w regionie śląskim, którzy z własnej inicjatywy i poza godzinami pracy będą zainteresowani nabyciem/podwyższeniem swoich kompetencji w zakresie znajomości j.ang. (poprzez uczestnictwo w kursie) i uzyskaniem Raportu BULATS, który je potwierdzi. Pierwszą fazę rekrutacji stanowić będzie kampania reklamowa z wykorzystaniem różnych kanałów (regionalna prasa i radio, baner, ulotki, broszury, plakaty), aby dotrzeć z informacją o projekcie do potencjalnych jego uczestników. Kolejnym krokiem będzie etap składania zgłoszeń do uczestnictwa (osobiście lub on-line) w biurze projektu. Zostanie opracowany specjalny formularz (również w wersji on-line), który umożliwi wpisywanie elastycznego czasu potencjalnym uczestnikom. Następnie wszyscy potencjalni uczestnicy zostaną poddani wstępnemu testowi kompetencji językowych. Zebrane w ten sposób dane, zostaną przetworzone a na podstawie wyników tej analizy stworzone zostaną grupy językowe. Zostanie opracowany plan zajęć, pozwalający poszczególnym osobom brać udział w kursie bez uszczerbku dla życia prywatnego. Uczestnicy projektu podpiszą deklaracje uczestnictwa w projekcie. Formy wsparcia: - szkolenie z języka angielskiego

21 Tytuł Projektu Zawód spawacz-w zasięgu Twoich możliwości WND-POKL /10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Przedsiębiorstwo Usługowe Harispal ul. Braci Mieroszewskich 122 B, Sosnowiec Tel./fax osoba do kontaktów: Paulina Szilistowska Okres realizacji projektu 01/08/ /06/2013

22 Opis projektu Celem głównym projektu jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracujących osób dorosłych (w tym co najmniej 5 kobiet, 24 osób niepełnosprawnych) do potrzeb regionalnej gospodarki przez przeprowadzenie szkoleń skierowanych do 240 osób z miast: Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem uprawnień spawacza do czerwca 2013 r. Projekt zakłada 10% udziału osób pow. 45 roku życia oraz 100% osób z wykształceniem co najwyżej średnim. Głównym narzędziem rekrutacji będzie formularz zgłoszeniowy, dostępny w biurze projektu w Sosnowcu oraz do pobrania ze strony WWW projektu. Formy wsparcia : 1. Szkolenie 3-modułowe TIG (141) 2. Szkolenie 2-modułowe MAG(135) 3. Szkolenie 2-modułowe ELEKTRODA(111) Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe. Szkolenia będą się odbywały w Sosnowcu, w godzinach popołudniowych i weekendy. Tytuł Projektu Nowe kwalifikacje Twoja kariera. II edycja. WND-POKL /10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Domena Rozwoju ul. Wieczorka 22, Gliwice tel: (032) osoba do kontaktów: Joanna Klik

23 Okres realizacji projektu 01/09/ /08/2013 Opis projektu Projekt skierowany jest do 230 pracujących osób dorosłych o zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zainteresowanych nabyciem nowych lub podwyższeniem kwalifikacji oraz umiejętności interpersonalnych jęz. Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji i umiejętności zawodowych. Nabór do projektu będzie prowadzony w biurze projektu. Każda osoba deklarująca chęć przystąpienia do projektu będzie zobowiązana do wypełnienia deklaracji uczestnictwa zawierającej informacje dot. wybranych form wsparcia, oraz niezbędne dane osobowe. Rekrutacja prowadzona będzie przez pierwsze 4 miesiące trwania projektu, do momentu zakładanej liczby UP. O udziale w projekcie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych i kolejność zgłoszeń. W celu prawidłowego przyporządkowania UP do grupy językowej przeprowadzony zostanie pomiar umiejętności i wiedzy UP przed rozpoczęciem szkoleń przy pomocy testu wstępnego oraz ankiety Formy wsparcia: - szkolenia językowe - szkolenia komputerowe oraz interpersonalne. Tytuł Projektu Nowoczesny specjalista ds. finansów w woj. śląskim WND-POKL /10 Collect Consulting S.A.

24 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu ul. Rolna 14, Katowice tel fax w.25 osoba do kontaktów roboczych: Monika Bezak Okres realizacji projektu 01/09/ /08/2013

25 Cel ogólny projektu Podniesienie wiedzy i kompetencji 225 pracownic i pracowników przedsiębiorstw o wykształceniu wyższym ekonomicznym lub finansowym, w tym w szczególności CFO z zakresu zarządzania finansami z wykorzystaniem modelu intermentoringu w okresie 24 mies. na terenie woj. śląskiego. Uczestnicy projektu dorosłych osób pracujących na terenie woj. śląskiego na stanowiskach ds. finansów, bankowości, w tym analityków finansowych, doradców, księgowych, a w szczególności Dyrektorów Finansowych firm, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje. BO= 113 K i 112 M, w tym 146 osób 45+ (65%). Do projektu zaproszenie 50,22%K, by ułatwić im dostęp do szkoleń, gdyż K rzadziej pełnią funkcje CFO.(szansa przełamania stereotypów) Opis projektu Realizacja 3 edycji cyklu szkoleń. [XI 2011 IV 2012; V 2012 XII 2012; XII 2012 VI 2013] Każda edycja obejmuje: a) ZARZĄDZANIE FINANSAMI: cykl 12 szkoleń dla 75 BO [5 grup 15 os.] z zakresu finansowo ekonomicznego oraz zarządzania: czas trwania: 6 m. spotkania co drugą sobotę w miesiącu na cały dz. szkol. (8 h + 2 przerwy) Szkolenia: 1 dz.szkol.=8 h + 2 przerwy; w tym ćwiczenia przy komputerze, zajęcia warsztatowe 1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2. Klasyczna analiza finansowa 3. Benchmarking strategiczny 4. Zarządzanie płynnością, planowanie finansowe 5. Zarządzanie strategiczne 6. Rachunkowość zarządcza 7. Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji - ćwiczenia / komputer 8. Budżetowanie - ćwiczenia / komputer 9. Planowanie finansowe - ćwiczenia / komputer 10. Plan kont 11. Analiza inwestycji 12. Audyt jako forma wspomagania zarządzania i ryzyka b) Do wyboru dla każdego BO 1 z 3 serii szkoleń: - FINANSE PO ANGIELSKU: 24 BO zajęcia językowe [zakończone egzam.-certyfikat ICFE Financial English] 2 semestry - 6 m.; 2xw tygodniu popołudniu: 1,5 h; 4 g. 6 os. dla 3 edycji: sesje egzam. V2012, XI2012, V2013/opłata egzam. dla min. 36 BO] Chętni zostaną wybrani na podstawie testu oceniającego poziom zaawansowania wybór BO o najwyższych kompetencjach językowych, by wzbogacić swoją znajomość języka o język branżowy. - MS EXCEL W CONTROLLINGU - 32 BO - zajęcia przy komp.; 3 m. 1x tygodniu popołudniu 1,5 h; 4 g. 8 os.; pierwszeństwo na liście dla osób 45+; min. 35% miejsc w każdej grupie zarezerwowane dla osób młodszych w celu wdrażania intementoringu, - CONTROLLING A ZARZĄDZANIE - 19 BO, zastosowanie oprogramowania controllingu do zarządzania przedsiębiorstwem - zajęcia przy komp.; 3 m. 1xw tygodniu popołudniu 1,5 h; 2grupy: 10 i 9 os. 45+ j.w. c) KOBIETA KONTRA MĘŻCZYZNA - warsztaty dla 225 BO integrujące środowisko i skupione na obalaniu stereotypu K na stanowisku CFO; 1 dz.szkol. 8h; 5 grup*3edycje d) Trening asertywności - dla 113 K, prowadzony przez psychologa; 1 dz.szkol. 8 h; 9 grup Na potrzeby szkoleń opracowane zostaną uszyte na miarę materiały szkoleniowe. Każdy BO skorzysta z a) b) c); a 113 K z d) Cykle szkoleń zakończone wydaniem zaświadczenia (wymóg: 80% frekwencji + egzamin końcowy). Szkolenia odbywać się będą w wynajętych odpowiednich salach w Katowicach (dostęp do stanowisk komput.) Do każdej z 3 sesji egzaminu ICFE przystąpi po 12 os.

26 Tytuł Projektu Kompetencje dla Bytomian WND-POKL /10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu EMITER PR Sp. z o.o. ul. Drzymały 9/6, Katowice tel: (032) osoba do kontaktów: Beata Kinczyk Okres realizacji projektu 01/09/ /08/2013 Projekt skierowany jest do 500 pracujących osób dorosłych, mieszkańców Bytomia, z deficytami w zakresie kwalifikacji językowych, informatycznych i kompetencji osobistych, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść powyższe kwalifikacje. Projekt skierowany jest w szczególności do kobiet, osób powyżej 45 r. ż. Oraz o co najwyżej średnim wykształceniu. Formy wsparcia: Opis projektu - szkolenia językowe - szkolenia komputerowe oraz interpersonalne.

27 Tytuł Projektu Zdobądź zawód z przyszłością audytora energetycznego WND-POKL /10 Beneficjent Główny Instytut Górnictwa Dane teleadresowe biura projektu Plac Gwarków 1, Katowice tel fax osoba do kontaktów roboczych: Małgorzata Zielińska Okres realizacji projektu 01/10/ /09/2013

28 Opis projektu Grupa doc. składać się ma z 160 uczestników projektu: 96 M i 64 K Proj. skierowany jest do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych i podwyższeniem kwalifikacji (w tym osób wykonujących pracę na podstawie um. cywilno- praw).up to osoby zamieszkałe (w rozumieniu KC) na terenie woj. śl. i/lub os. pracujące na terenie woj. śl. z wyższym wykształceniem, które ukończyły co najmniej studia mgr. i posiadane wykszt. z Ustawy nie uprawnia ich do wykonywania zadań Audytora energet. i które po zapoznaniu się z zakresem merytorycznym kursu i uzyskaniu pełnej informacji na temat technicznego charakt. kursu podejmą decyzję o uczestnictwie w proj. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie w Regionie Śląska do dnia liczby osób posiadających umiejętności i uprawn. audytorów energetycznych (o 160 osób w tym 96 M i 64 K). Rekrutacja przeprowadzona zostanie w dn.: w siedzibie GIG w K-cach w godz. pracy ( ) jak i w godz. popoł. (do 18,00 w dni rob.) w specjalnie na ten cel otwartym sekretariacie projektu (dyżury w sekr. pełnić będą opiekunowie grup). Spotkania rekrutacyjne poprowadzą kier. lub asystent proj. z opiekunami grup oraz konsultant merytoryczny (obowiązki w pkt 3.5). O wyborze grupy docelowej decyduje: płeć (zapewnienie proporcji K i M), kolejność zgłoszeń, spełnienie wymogów niezbędnych do przystąpienia do egz. państw., chęć podniesienia własnej wiedzy UP. Rekrutacja będzie etapowa: I. Kampania promocyjna (zgodnie z opisem działania 1) II. Spotkania potencjalnych UP w siedzibie GIG i utworzenie listy wstępnej UP III. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej - analiza dokumentów rekrut.,(w składzie: kier. komisji, psycholog, konsult. meryt., członek) Powstanie listy podstawowej oraz listy rezerw. uczestników proj. (na liście rezerw. 20 osób -12M i 8 K) IV. Nabory uzupełniające w trakcie proj. (w/g tego samego schematu) przeprowadzane na wypadek konieczności uzupełnienia grupy UP (w kolejnym roku trwania proj.). Nabór ma charakter otwarty. Spotkania i zajęcia odbywały się będą poza miejscem pracy UP, w siedzibie GIG w K-cach poza godz. pracy (po 15,00 w dni robocze oraz 9,00-17,00 w soboty). Podstawowe narzędzia rekrut. to: kwestionariusz, rozmowa kwalifik., ankieta uczestnictwa w proj. Formy wsparcia: - kurs na audytora energetycznego.

29 Tytuł Projektu Beneficjent NA RATUNEK KWALIFIKACJOM kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy w woj. śląskim II edycja, WND-POKL /10 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Dane teleadresowe biura projektu ul. Powstańców 52, Katowice tel fax osoba do kontaktów roboczych: Piotr Jędrzejkiewicz Okres realizacji projektu 15/04/ /04/2013

30 Opis projektu BO projektu będzie 600 pracujących osób dorosłych, w tym min. 150 K, w tym min. 360 z wykształc. maks. średnim (w tym 90 K) ] (pow. 18 r.ż. i z wyłączeniem osób fizycznych prow. dział. gospodarczą) uczestniczących w kursach poza godzinami pracy, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności w obszarze KPP. Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe (w rozumieniu KC) lub pracujące na terenie woj.śl. Projekt skierowany jest do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach współpr. z SRM zlokalizowanych w woj. śl., których stan zdrowia pozwala na udzielanie KPP. Wg szacunków ŚUW w woj. śl. jest 409 jednostek współpracujących z SRM, zaś potencjalna grupa docelowa to ok. 8 tys osób. Cel główny projektu to podniesienie kwalifikacji 600 uczestniczek/ków w tym min. 150 kobiet (25%) poprzez uzyskanie tytułu ratownika u min. 540 pracownków/nic (w tym min. 135K) jednostek współprac. z SRM z woj.śl. w okresie 1/10/ /09/2012r., co przyczyni się pośrednio do poprawy jakości pomocy przedszpitalnej i bezpieczeństwa na miejscach wypadków na terenie woj.śl. przez zwiększenie o min.540 liczby śląskich ratowniczek/-ków. Etapy rekrutacji: 1 Przygotowawczy [IV.2011]: -doprecyzowanie zasad, opracowanie regulaminu rekrutacji/udziału w projekcie -nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami, które mogą wspomóc rekrutację (np. Wydział Bezp. i Zarz. Kryzysowego ŚUW) -zlecenie przyg. materiałów promocyjnych (ogłoszenia, ulotki, plakaty- uzas.k. 15) -przyg. narzędzi rekrutacji, m. in. strony www, formularza zgłosz., bazy instytucji współpracujących z SRM. 2 Rozpoczęcie rekrutacji [IV-V.2011]: -akcja promocyjna (dystrybucja ulotek i plakatów, spotkania bezp.: wysyłka informacji o projekcie, kursach KPP, sposobie zgłoszenia chęci uczestnictwa, emisja ogłoszeń prasowych i internetowych); -wysyłka ofert do jedn. współprac. z SRM z prośbą o rozpowszechnienie ich wśród potencjalnych BO, oraz do Lekarza koordynatora ratownictwa medycznego w ŚUW; -informacja na stronie www projektu oraz stronach WPR/F5 oraz partnerów nieformalnych projektu. 3 Właściwa faza [IV.2011-I.2013]: -SPOTKANIA REKRUTACYJNE indyw. i grupowe z BO,realiz. w różnych miejscach woj.śląsk., podczas kt. dla każdego BO wsparcie będzie indyw. dopasowywane (tryb kursów) do poziomu wiedzy, sposobu uczenia się, a także motywacji i świadomości potrzeby podnoszenia własnych kwalifikacji BO. -bieżąca rejestracja zgłoszeń i tworzenie grup szkol. (na podst. form. zgłosz., KRYT. FORMALNYCH wynikających z ustawy, przy zachowaniu min. parytetu K,kolejności zgłoszeń); -podtrzymywanie zainteresowania przez i kontakt tel., tworzenie grup rezerw. W ramach prow. działań promocyjno-rekrutacyjnych WPR/F5 będzie kładło nacisk na przełamywanie stereotypów płci wśród ratowników i podkreślania roli kobiet w niesieniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Forma wsparcia: - kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

31 Tytuł Projektu Beneficjent Międzynarodowy Akredytowany Coach - wzrost kwalifikacji managerskiej i trenerskiej w woj.śląskim POKL /10 Grupa TEMPO S.C. A.Bornus, A.Gajewska - Cygan Dane teleadresowe biura projektu ul. Kościuszki 20/8, Gliwice, tel. /32/ fax./32/ osoba do kontaktu: Agnieszka Snopek-Wójcik Okres realizacji projektu 01/09/ /12/2012

32 Opis projektu Projekt skierowany jest do 84 osób (51K/33M) pracujących i zatrudnionych na terenie woj. śląskiego, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć podniesienia kwalifikacji, a na co dzień wykonują obowiązki: menadżera średniego i wyższego szczebla, trenera wewnętrznego organizacji, trenera, specjalisty ds. kadr, inne związane z kształceniem umiejętności i postaw innych. Wnioskodawca zorganizuje 5-cio godzinne spotkania rekrutacyjne, na których profesjonalni coachowie przedstawią istotę coachingu. W wyniku uzyskanych informacji potencjalni uczestnicy podejmą decyzję odnośnie chęci uczestnictwa w projekcie, wypełnią formularz rekrutacyjne oraz wstępne testy, które zweryfikują ich przynależność do grupy docelowej projektu oraz adekwatność wsparcia do potrzeb zawodowych. Na podstawie wstępnej weryfikacji wyłonione zostaną 42 os. z każdego spotkania, które wezmą udział w dalszej, szczegółowej rekrutacji. Kolejnym etapem będzie szczegółowa weryfikacja kwalifikacji kandydata do uczestnictwa w szkoleniu, której celem będzie określenie posiadania niezbędnych coachowi predyspozycji oraz zastosowanie nabytych umiejętności w pracy zawodowej. Zakończeniem etapu będzie publikacja listy rankingowej oraz poinformowanie. zainteresowanych o wynikach. Program będzie prowadzony według wymagań Coaching Federation. Proces dydaktyczny będzie prowadzony w Katowicach w godzinach wolnych od pracy (weekendy i popołudnia). W ramach przyjętego przez ICF sposobu szkolenia uczestnicy muszą wziąć udział w 3 obowiązkowych sesjach szkoleniowych. W ramach projektu przeprowadzona zostanie również sesja pomocnicza Po zakończeniu szkolenia uczestnicy wezmą udział w obowiązkowych sesjach mentorskich - grupowych i indywidualnych. W trakcie całego procesu szkoleniowego począwszy od ukończenia pierwszej sesji szkoleniowej uczestnicy projektu będą samodzielnie prowadzili sesje coachingowe sporządzając z nich sprawozdania Przeprowadzenie egzaminów następuje wg standardów ICF przebiega za pośrednictwem Internetu poprzez system audiowizualny. Egzaminatorem może być jakakolwiek akredytowana przez ICF osoba znajdująca się w dowolnym miejscu na świecie.

33 Tytuł Projektu Zawód przyszłości - Monter instalacji energetyki odnawialnej POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6B/2, Kraków Tel Fax Osoba do kontaktu: Judyta Grodecka Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2012 Opis projektu Celem głównym projektu jest wzrost potencjału adaptacyjnego 25 mikro i małych przedsiębiorstw z branży budownictwa zlokalizowanych na terenie woj. śląskiego do 31/12/2012. Celami szczegółowymi projektu są: Zdobycie przez 104 BO (19 K/ 85 M) kompetencji w zakresie montażu instalacji energetyki odnawialnej; Wzrost u 104 BO umiejętności praktycznych w stosowaniu narzędzi informatycznych przy montażu OZE; Wzrost u 104 BO wiedzy teoretycznej w zakresie wykorzystywania innowacyjnych technologii OZE w bieżącej działalności budowlanej; Wzrost u104 BO motywacji do działania i zaufania we własne siły. Grupa docelowa projektu:

34 - 25 przedsiębiorstw z branży budowlanej prowadzących działalność na terenie woj. śląskiego (posiadające tu jednostkę organizacyjną a w przypadku osób fizycznych: pracują lub zamieszkują one na terenie woj. śląskiego w rozumieniu przepisów KC) pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze specjalizacji technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, spalania i termicznej utylizacji odpadów oraz oszczędności energii (zgodnie z "Listą kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego do roku 2020"), - 10 mikro i 15 małych przedsiębiorstw pracowników/pracownic wykonujących pracę w ramach struktur organizacyjnych ww. przedsiębiorstw znajdujących się w woj. śląskim, oddelegowanych na szkolenia przez pracodawców w godz. pracy, w tym: a) 19 K/85 M b) 100% K i M zatrudnionych w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw Kryteria rekrutacji: - zgodność z opisaną grupą docelową a) struktura zatrudnienia - 100% pracowników z 25 MMP skierowanych przez pracodawców z branży budowlanej (działające w ramach technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, spalania i termicznej utylizacji odpadów oraz oszczędności energii) działających na terenie woj. śląskiego b) struktura płci (19 K/ 85 M) Kryteria selekcji: - prowadzenie działalności w branży budownictwa (działające w ramach technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, spalania i termicznej utylizacji odpadów oraz oszczędności energii)zgodnie z kodami PKD 2007 (weryfikacja: oświadczenie przedsięb.) - podstawowa znajomość obsługi komputera (weryfikacja: oświadczenie kandydata) Oferowana forma wsparcia: - Szkolenia; 1. Energia geotermalna - pompy ciepła (budowa, zasada działania pompy, instalacje dolnego i górnego źródła ciepła) - 8h (teoria) 2. Energia wiatru, wody oraz biomasy - wykorzystanie nowych technologii alternatywnych przy

35 wykorzystaniu narzędzi informat. - 8h (teoria + warsztaty komputerowe) 3. Projektowanie i konstrukcja urządzeń energetyki słonecznej - 8h (teoria + warsztaty komputerowe) 4. Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie energii słonecznej - 8h (teoria) 5. Montaż instalacji solarnych - 16h (warsztaty praktyczne w sali produkcyjnej) - Kurs e-learning Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Pracownicy z certyfikatem - narzędzia wytwarzania oprogramowania dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa śląskiego WND-POKL /11 ALTKOM Akademia S.A. ul. Chłodna 51, Warszawa tel fax osoba do kontaktów roboczych: Jan Putz Okres realizacji projektu 01/01/ /06/2013

36 CEL GŁÓWNY: Wzmocnienie pozycji rynkowej 80 śląskich MMP poprzez podniesienie kwalifikacji 117 pracowników tych firm do końca VI 13 Grupa docelowa (GD) projektu to mikro i mali przedsiębiorcy oraz ich pracownicy z obszaru woj. śląskiego (pracują lub zamieszkują zgodnie z KC na terenie woj. śląskiego / posiadają jedn. org. na terenie woj. śląskiego) prowadzący dział. w obszarze specjalizacji technol. wskazanej na Liście kierunków rozwoju technol. woj. śląskiego do roku 2020 Opis projektu Rekrutacja otwarta. Promocja -przez stronę www projektu,portale branżowe oraz bezpośrednią akcję telemarketingową (wysyłka i i listów do śląskich MMP,infolinia,kontakt telef.),plakaty i ulotki. Z doświadczenia Wnioskodawcy wynika, że taka promocja jest najbardziej efektywna. Materiały promocyjne opracowane zgodnie z polityką równościową (m.in.język wrażliwy na płeć). Formularze zgłoszeniowe i regulamin projektu dostępne będą na stronie www i w biurze projektu. Rekrutacja ciągła od 2 m-ca realizacji projektu do uruchomienia ostatnich grup)-odpowiada za nią Specjalista ds.meryt. Kryteria: -formalne :kompletność dokumentów -dostępu: przynależności do GD(zgodnie z opisem powyżej) oraz dodatkowo posiadanie wiedzy na poziomie co najmniej bazowym (min. 60%pkt w teście kompetencji-dla efektywności szkoleń) -kobiety:15% -pierwszeństwa: pracownicy MMP, które nie otrzymały dotychczas wsparcia w ramach projektów dział.8.1.1(poszerzenie zasięgu działania) -pomocnicze: kolejność zgłoszeń Kryteria rekrutacji uwzględniają zasadę równości szans. Na bazie powyższych kryteriów powstanie lista rekrutacyjna. Osoby niezakwalifikowane z uwagi na limit miejsc utworzą listę rezerwową, uruchamianą na wypadek rezygnacji. Formy wsparcia: Łącznie 130os.(19K).Zajęcia komputerowe. Każda osoba wybierze 1 lub 2 ścieżki szkol. Każda ścieżka kończy się egz. akredytowanym 1. ścieżka Certyfikowany profesjonalista UML,3gr. x 1 os.; obejmie następujące szkolenia: a.analiza i modelowanie systemów IT z wykorzystaniem UML2 40h b. Warsztaty przygotowujący do egzaminu 24h Egzamin na certyfikat: OMG Certified UML Professional Fund. 2. ścieżka "Certyfikowany Programista Sun Java" (3gr.x 8os.): a. Programowanie w Języku Java-40h b. Warsztat przygotowujący do egzaminu Egz. na certyf. Sun Cert. Programmer for Java. 3. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Bazodanowych (3gr.x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. Microsoft Visual Studio 2010:Programowanie dostępu do baz danych-40h

37 b. Warsztat przygotowujący do egzaminu Egz. na certyf. Sun Cert. Programmer for Java. 3. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Bazodanowych (3gr.x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. Microsoft Visual Studio 2010:Programowanie dostępu do baz danych-40h c. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert.:mcts:.net Framework 4,Data Access. 4. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Web (3gr.x 8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. MS Visual Studio 2010:Wprowadzenie do programowania aplikacji Web-40h c. MS Visual Studio 2010:Programowanie aplikacji Web-40h d. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert. MCTS:.NET Framework 4, Web.Appl. 5. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Windows (3gr. x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. Microsoft Visual Studio 2010: Programowanie aplikacji Windows-40h c. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert: MCTS:.NET Framework 4, Windows Applications. 6. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Rozproszonych (3gr.x8os.): a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h b. MS Visual Studio 2010: Programowanie rozwiązań WCF-24h c. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h Egz. na cert: MCTS:.NET Framework 2.0 Distributed Applications.

38 Tytuł Projektu ICT dla mikro i małych przedsiębiorców POKL /11 Beneficjent Vision Consulting sp. z o.o. Dane teleadresowe biura projektu ul. Stawowa 11/2, Katowice tel.: Osoba do kontaktu: Wioleta Wróbel Okres realizacji projektu 02/11/ /12/2012

39 Projekt jest skierowany do 35 przedsiębiorców (działających w obszarze: technologie informacyjne i telekomunikacja) oraz ich pracowników tj. 72 osób pracujących i zamieszkujących na terenie woj. śląskiego. Opis projektu Kryteria rekrutacji: - zatrudnienie i zamieszkanie na terenie woj. śląskiego; - płeć - 55% kobiet; - zatrudnienie w przedsiębiorstwach działających w obszarach: technologie informacyjne i telekomunikacja. W ramach projektu przewidziano: - Szkolenie AutoCAD i Oracle PL/SQL - Szkolenie w zakresie komunikacji interpersonalnej Tytuł Projektu Kruszywa z jakością CE WND-POKL /11 Beneficjent LANDER S education & services Dane teleadresowe biura projektu ul. Sienkiewicza 7, Tychy tel./fax (32) osoba do kontaktów roboczych: Wojciech Kostecki

40 Okres realizacji projektu 01/04/ /12/2012

41 Opis projektu Grupą docelową projektu jest 72 (36K;36M) pracowników firm z woj. śląskiego, prowadzących działalność gosp. w obszarach kluczowych specjalizacji technolog. (wskazanych w "Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na lata ") związanych z obrotem i nadzorem nad jakością kruszyw drogowych, którzy poprzez specjalist. szkolenia nabędą umiejętności właściwego posługiwania się obowiązującymi normami prawnymi w zakresie kruszywa drogowego oraz praktycznych zdolności odpowiedniej jego klasyfikacji (deklaracje zgodności, metryki CE). Cel główny projektu: Dostosowanie min. 36 firm z woj. śląskiego (prowadzących działalność w obszarach kluczowych specjalizacji technolog.) do funkcjonowania w zmiennym otoczeniu prawnym sektora kruszyw budowlanych, poprzez uzyskanie przez 72 pracowników tych firm w okresie 9 miesięcy od rozpoczęcia projektu umiejętności właściwego klasyfikowania kruszyw. Na potrzeby rekrutacji uczestników zostaną przeprowadzone dwutorowo działania promocyjno-informacyjne. Zakłada się akcję inform. poprzez media o zasięgu regionalnym (prasa, radio) oraz bezpośrednie kierowanie oferty szkoleniowej do firm o PKD wskazanym w obszarach specjalizacji technolog. woj. śląskiego poprzez mailing oraz dystrybucję broszur informacyjnych (zakres szkolenia, wymagania, korzyści dla projektodawcy); wnioskodawca dysponuje bazą firm spełniających te warunki oraz nawiąże kontakt z podmiotami zrzeszającymi i wspierającymi branżowe firmy z woj. śląskiego. Dodatkowo na stronie internet. wnioskodawcy zostanie umieszczona informacja o projekcie i procesie rekrutacji. Całość naboru i selekcji (3 tury: II-VI mies. projektu) będzie prowadzona w biurze projektu w Tychach. Na etapie rekrutacji każdy kandydat będzie musiał przedstawić następujące dokumenty: - oddelegowanie przez pracodawcę; - określenie wielkości przedsiębiorstwa; - wskazanie zakresu działalności (na podst. PKD firmy) zgodnego z listą kierunków rozwoju technolog. woj. śląskiego; - zajmowane stanowisko pracownicze (zgodnie z zasadami ogólnymi rozporządzenia MRR z w sprawie udzielenia pomocy publ. w ramach PO KL); - dokument potwierdzający realizowaną umowę w zakresie wykorzystania kruszcu budowlanego (na potrzeby selekcji); - w przypadku dużego przedsiębiorstwa: dokument potwierdzający efekt zachęty (dodatni wpływ projektu w porównaniu ze stanem bez niego). Z uwagi na fakt, iż pomoc przedsiębiorstwom będzie udzielana na zasadach pomocy de minimis, do ww. dokumentów dołączona będzie informacja o wartości pomocy udzielonej pracodawcy w okresie 3 lat (wnioskodawca zweryfikuje, czy uwzględniając projekt, pomoc nie przekroczy progu EUR za ost. 3 lata). Z uwagi na brak danych jednoznacznie wskazujących na konieczność wsparcia wybranych przedsiębiorstw, nie ma podstaw do preferowania firm z określonych sektorów. Biorąc jednakże pod uwagę charakter szkolenia, w pierwszej kolejności będą przyjmowani pracownicy firm mogących wykazać się realizowanymi kontraktami, których elementem jest ocena kruszywa drogowego. W pozostałych przypadkach będzie obowiązywać kolejność zgłoszeń. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenie więcej niż 2 osób z jednej firmy będzie skutkować umieszczeniem kolejnych na liście rezerwowej.

42 Podstawą udzielenia pomocy szkoleniowej będzie umowa podpisana z beneficjentem pomocy. Zgodnie z zasadami efektu zachęty, żadnemu z podmiotów nie zostanie udzielone wsparcie przed podpisaniem umowy (dodatkowo duże przeds. muszą dostarczyć dokument wymieniony powyżej przy dokumentach rekrutacyjnych). Zdiagnozowaną barierą na etapie rekrutacji jest informacja. Kluczowym zadaniem będzie dotarcie z informacją do potencjalnych odbiorców pomocy (ze szczeg. uwzględnieniem kobiet jako grupy niedoreprezentowanej w tej branży) W tym celu przeprowadzona zostanie szeroka kampania medialna oraz nawiązany będzie bezpośr. kontakt z potencjalnymi beneficjentami (wykorzystana zostanie posiadana przez wnioskodawcę baza firm oraz podmiotów zrzeszających pracodawców z woj. śląskiego). Każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania deklaracji uczestnictwa, zgody na przetwarzanie danych osob. oraz danych na potrzeby PEFS. Za realizację planu rekrutacji odpowiedzialna będzie Obsługa Administracyjna. Podział 50%K / 50%M został określony w oparciu o kryteria wskazane w p , ma jednak charakter prognozy i w żaden sposób nie ogranicza dostępu do projektu (płeć nie jest kryterium rekrutacji). Zachowanie równości szans będzie także realizowane poprzez brak barier dostępu w oparciu o np. stan cywilny czy sytuację rodzinną. Zadaniem Lidera będzie kontrola przestrzegania zasady równości szans (w tym płci) na każdym etapie realizacji projektu. Forma wsparcia: - szkolenia z zakresu norm kruszyw drogowych.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II WND-POKL.08.01.01-24-283/09 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Nowe kwalifikacje Twoja kariera. II edycja. WND-POKL.08.01.01-24-312/10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL.08.01.01-24-060/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Tytuł Projektu Start w samodzielność WND-POKL.08.01.02-24-128/10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Tytuł Projektu Recepta na zatrudnienie WND-POKL.08.01.02-24-128/10 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. International House Integra Bielsko

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. International House Integra Bielsko Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Tytuł Projektu Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych WND-POKL.09.06.02-24-046/12 International House Integra Bielsko ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu PUP + PRACODAWCA = WSPÓŁPRACA WND-POKL.06.01.01-24-019/11 Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu ul. Łagiewnicka 15, 41-902

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. WYG International Sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. WYG International Sp. z o.o. S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Vademecum Menedżera - Nowoczesne zarządzanie w MŚP WND-POKL.08.01.01-24-202/10 Dane teleadresowe biura projektu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Tytuł Projektu Liderzy zmian - cykl spotkań informacyjnych dla firm w okresie zmian WND-POKL.08.01.02-24-051/08 Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Doradzamy zawodowo WND-POKL.06.01.01-24-142/11 Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu ul. Roosevelta 40a, 41-800 Zabrze tel./fax

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pdziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Okres realizacji projektu 02/01/2012 31/10/2013

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Okres realizacji projektu 02/01/2012 31/10/2013 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Doradzamy zawodowo WND-POKL.06.01.01-24-142/11 Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu ul. Roosevelta 40a, 41-800 Zabrze tel./fax

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Spółka Szkoleniowa sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Kurs górnika eksploatacji podziemnej - podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo