ZDROWIE PUBLICZNE W ŚWIETLE WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UE. Małgorzata Sulmicka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZDROWIE PUBLICZNE W ŚWIETLE WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UE. Małgorzata Sulmicka"

Transkrypt

1 Publikowanie, kopiowanie, przetwarzanie oraz wykorzystanie całej lub części artykułów i grafik bez zezwolenia jest zabronione. ZDROWIE PUBLICZNE W ŚWIETLE WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UE Małgorzata Sulmicka Szkoła Główna Handlowa WPROWADZENIE Począwszy od II połowy XX wieku idea trwałego i zrównoważonego rozwoju stała się podstawą nowego paradygmatu rozwojowego. Najogólniej rzecz biorąc jest nim dążenie do stworzenia takiego modelu społeczno-gospodarczego, który zapewni postęp oraz powszechną możliwość lepszego życia bez nadmiernego niszczenia środowiska naturalnego. Istotą tej koncepcji jest holistyczne podejście do polityki rozwoju, uwzględniające równocześnie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty w ich wzajemnych powiązaniach. Zdrowie publiczne mając silne powiązania zarówno z uwarunkowaniami środowiskowymi, jak i z rozwojem ekonomicznym uznane zostało za jeden z siedmiu obszarów priorytetowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej (SZR UE) 1. W artykule dokonano przeglądu i oceny publikowanych przez Eurostat wskaźników monitorowania priorytetu zdrowie publiczne oraz trendów w tej dziedzinie w UE Polityka Społeczna nr 11 12/2010 5

2 Aktualnie publikowane przez Eurostat wskaźniki monitorowania SZR w zależności od dostępnych danych obejmują różne szeregi czasowe w przedziale lat /2008. Do analizy zmian dotyczących priorytetów SZR przyjęto okres od jej powstania, tj. lata 2000/ /2008 (lub ostatni rok, dla którego istnieją dostępne dane). CELE, DZIAŁANIA I SPOSÓB IMPLEMENTACJI STRATEGII W OBSZARZE ZDROWIA PUBLICZNEGO Za cel nadrzędny unijnej SZR w ramach priorytetu zdrowie publiczne przyjęto promowanie zdrowia publicznego na równych warunkach oraz poprawę ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia. Zgodnie z ogólną koncepcją zdrowia publicznego jako zorganizowanych działań ukierunkowanych na potrzeby zdrowotne populacji jako całości (w tym zwłaszcza: profilaktyki, leczenia, ochrony oraz promowania zdrowia ludności) cel nadrzędny SZR realizowany jest poprzez cele operacyjne, takie jak: rozwój zdolności skoordynowanego reagowania na pojawiające się zagrożenia zdrowotne, poprawę legislacji żywnościowej (w tym etykietowania żywności), ograniczenie rosnącej zapadalności na choroby cywilizacyjne i przewlekłe, zmniejszenie nierówności zdrowotnych między krajami członkowskimi, poprawę informacji dotyczącej zanieczyszczeń środowiska, promocję zdrowia zwierząt i standardów ich hodowli, doprowadzenie do 2020 r. do stanu, w którym chemikalia (włączając w to pestycydy) będą produkowane, sprzedawane i używane w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla zdrowia i środowiska, poprawę zdrowia psychicznego i podjęcie walki z ryzykiem samobójstw. Komisja Europejska i kraje członkowskie promować mają dobre zdrowie i profilaktykę zachorowań poprzez zajmowanie się determinantami zdrowia w ramach wszystkich polityk i działań. Szczególna uwaga zwrócona ma być na determinanty zdrowia pochodne do stylu życia, takie jak: palenie papierosów, nadmierne spożycie alkoholu, niewłaściwa dieta i brak aktywności fizycznej. Zgodnie z założeniami Strategii, zadaniem KE jest też koordynacja badań związków między zanieczyszczeniem środowiska a zdrowiem w celu lepszego rozumienia, które czynniki środowiskowe powodują problemy zdrowotne i jak najlepiej im zapobiegać. Implementacja Strategii dokonywana jest przez działania legislacyjne (np. dotyczących alkoholu, papierosów czy etykietowania i reklam), metodę otwartej koordynacji, poszerzanie mandatów niektórych istniejących agencji unijnych, tworzenie nowych unijnych wytycznych dotyczących wdrażania do narodowych polityk ochrony zdrowia sposobów postępowania w przypadku określonych chorób oraz rekomendacji Rady dotyczących prewencji 3. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA STRATEGII Wskaźniki monitorowania SRZ (sustainable development indicators SDIs) stanowią jeden z kilku podstawowych katalogów wskaźników stosowanych do monitoringu polityk rozwoju UE 4. Wskaźniki monitorowania każdego z priorytetów SZR UE tworzą trójstopniową piramidę. Na jej szczycie znajdują się wskaźniki odnoszące się do głównego celu danego priorytetu, a zarazem mające największą nośność komunikacyjną (tzw. headline indicators). Poziom drugi stanowią wskaźniki odnoszące się do celów operacyjnych, które powinny być też wiodącymi wskaźnikami w poszczególnych podtematach. Poziom trzeci stanowią wskaźniki odnoszące się do działań. Dla priorytetu zdrowie publiczne przyjęto następujący zestaw wskaźników: a) poziom I wskaźniki wiodące: średnia oczekiwana długość życia noworodków (Life expectancy at birth LE), liczba lat przeżytych w dobrym zdrowiu w podziale na płeć (Healthy Life Years HLY), b) poziom II zdrowie i nierówności zdrowotne: umieralność z powodu chorób przewlekłych (Death due to chronic diseases), samobójstwa (Suicides), niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej (Unmet needs for healthcare), c) poziom III determinanty zdrowia: produkcja toksycznych chemikaliów (Production of toxic chemicals), ekspozycja na pyłowe zanieczyszczenie powietrza (Exposure to air pollution by particulate matter), ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza przez ozon (Exposure to air pollution by ozone), uciążliwość hałasu (Annoyance by noise), poważne wypadki przy pracy (Serious accidents at work) 5. Wskaźniki wiodące Ponieważ w koncepcji zrównoważonego rozwoju akcent kładziony jest nie tylko na długość życia, ale także na jego jakość, jako wskaźniki wiodące priorytetu zdrowie publiczne przyjęto zarówno oczekiwaną długość życia noworodków, jak i wskaźnik liczby lat przeżytych w dobrym zdrowiu 6. Oczekiwana długość życia Wskaźnik oczekiwanej długości życia jest najczęściej stosowanym syntetycznym miernikiem stanu zdrowia ludności. Przyjęty w SZR wskaźnik oczekiwanej długości życia noworodków wyraża średnią liczbę lat, jaką ma do przeżycia noworodek przy założeniu umieralności z okresu, dla którego opracowano tablice trwania życia. W 2007 r. w UE 27 wskaźnik oczekiwanej długości życia kobiet w wieku 0 lat wynosił 82,20 roku. W porównaniu z 2002 r. miał miejsce jego przyrost o 1,33 roku. Najdłużej (powyżej 84 lat) żyją kobiety we Francji (84,83 roku), Szwajcarii (84,36), Hiszpanii (84,33) i we Włoszech (84,23), a najkrócej na Litwie (76,40), Bułgarii (76,65) oraz w Rumunii (76,86 roku). Polska znalazła się w grupie 8 krajów UE, w których średnia oczekiwana długość życia kobiet od urodzenia wynosiła poniżej 80 lat (79,73 roku), tj. o 2,2 roku mniej niż średnio w UE. Wprawdzie w porównaniu z 2002 r. wskaźnik ten wzrósł o 0,98 roku 7, jednak tempo przyrostu było wolniejsze niż średnio w UE, a w efekcie dystans dzielący nas od UE w porównaniu z 2002 r. wzrósł o 0,35 roku. W 2007 r. oczekiwana długość życia statystycznego unijnego noworodka płci męskiej wynosiła 76,07 roku, tj. 1,56 roku więcej niż pięć lat wcześniej i była o 6,1 roku krótsza aniżeli noworodków płci żeńskiej. Najdłużej, tj. powyżej 79 lat, żyją mężczyźni w Lichtensteinie 79,1 roku i Szwecji 79,02 roku 8, a najkrócej (poniżej 70 lat) na Łotwie (64,85 roku), Litwie (65,76), w Estonii (67,23), Rumunii (69,7) i Bułgarii (69,49 roku). W Polsce w 2007 r. ten wskaźnik wynosił 70,90 roku, tj. o 5,1 roku mniej niż średnia w UE 27 ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku kobiet. W porównaniu z 2002 r. wskaźnik ten wzrósł o 0,62 roku, jednak dystans dzielący nas od średniej w UE wzrósł w tym czasie o 0,87 roku. Liczba lat przeżytych w dobrym zdrowiu Wskaźnik liczby lat przeżytych w dobrym zdrowiu (HLY) mierzy liczbę lat, które oczekuje się, że osoba w wieku x przeżyje w dobrej kondycji zdrowotnej. Wybór tego wskaźnika wskazuje, że efektów polityki zdrowotnej oczekuje się obecnie nie tylko w kategoriach długości trwania życia, ale także brania pod uwagę dobrostanu człowieka (well being). Starzenie się europejskich społeczeństw i zwią- 6 Polityka Społeczna nr 11 12/2010

3 zane z tym problemy, zwłaszcza powszechna w UE relatywnie wczesna dezaktywizacja zawodowa i rosnące koszty opieki medycznej osób starszych, powodują, że przyrost liczby lat przeżytych w dobrym zdrowiu uważany jest za jeden z głównych celów UE. Dziecko urodzone w UE 27 w 2007 r. miało oczekiwaną średnią długość życia w dobrym zdrowiu 62 lata. W 2007 r. HLY kobiet w wieku 0 w EU 27 wynosił 62,3 roku 9. Najdłużej w dobrym zdrowiu żyją kobiety na Malcie (70,8 roku), w Danii (67,4), Grecji (67,1) oraz Szwecji (66,6), a najkrócej dobrym zdrowiem cieszą się kobiety na Łotwie (53,77), w Estonii (54,6), Słowacji (55,9), Litwie (57,00) i na Węgrzech (57,6 roku). Rozpiętość krajowych HLY kobiet wynosiła 17,03 roku. W Polsce HLY kobiet wyniósł 61,3 roku, tj. rok mniej niż w UE 27. Mogłoby to być powodem do względnego zadowolenia, gdyby nie fakt, że jak wynika z danych Eurostatu na przestrzeni lat średnia liczba lat przeżytych w dobrym zdrowiu polskich kobiet systematycznie spadała z 68,9 roku w 2002 r. do 66,6 w 2005 r., 62,53 w 2006 r. i do wspomnianych 61,3 roku w 2007 r. W efekcie w 2007 r. HLY kobiet w Polsce był o 7,6 roku niższy niż pięć lat wcześniej. Trudno powiedzieć, co jest tego przyczyną: czy pokazuje to skutki trudów transformacji poniesionych przez kobiety, nieszczelność systemu rentowego, czy jest to skutek mniejszej dostępności opieki medycznej? Być może jest to też związane ze zmianami w metodologii liczenia tego wskaźnika, jednak Eurostat nie podaje informacji na ten temat. W przypadku noworodków płci męskiej w 2007 r. w UE 27 HLY wynosił 61,6 roku. Najdłużej dobrym zdrowiem cieszą się mężczyźni na Malcie (69 lat), w Szwecji (67,5 roku), Danii (67,4), Norwegii (66,4), Grecji (65,9) i w Holandii (65,7 roku). Bez poważnych niepełnosprawności najkrócej żyją panowie w Estonii (49,5 roku), na Łotwie (50,9), Litwie (53,4), na Węgrzech (55 lat) oraz na Słowacji (55,4 roku). 10 Rozpiętość HLY mężczyzn między krajami członkowskimi UE jest jeszcze większa niż w przypadku kobiet i wynosi 19,5 roku. W Polsce HLY mężczyzn był na poziomie 57,4 roku, a więc o 4,2 roku mniej niż średnio w UE. W przypadku mężczyzn miał miejsce także niekorzystny choć nie tak silny jak u kobiet trend spadkowy: HLY obniżył się bowiem z 62,5 w 2002 r. do 57,4 w 2007 r. Przy ocenie tego wskaźnika trzeba jednak pamiętać, że dobra kondycja zdrowotna definiowana jako brak ograniczeń w funkcjonowaniu/niepełnosprawności może powodować u ankietowanych różnice interpretacyjne. Zdrowie i nierówności zdrowotne Jednym z problemów społecznych UE jest zróżnicowanie w stanie zdrowia ludności pomiędzy krajami, regionami oraz według grup społecznych. Powodowane to jest zróżnicowaniami w dostępie do ochrony zdrowia, zamożności i stanu wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia związanego m.in. z różnicami w poziomie wykształcenia. Celem SZR jest zmniejszenie nierówności zdrowotnych wewnątrz i pomiędzy krajami członkowskimi oraz ograniczenie zapadalności na choroby cywilizacyjne i przewlekłe, szczególnie w środowiskach i regionach o niekorzystnej sytuacji ekonomicznej. Jako wskaźniki monitorowania sytuacji w tym obszarze przyjęto stopę umieralności z powodu chorób przewlekłych oraz niezaspokojone potrzeby w zakresie ochrony zdrowia. Umieralność z powodu chorób przewlekłych w populacji poniżej 65. roku życia Większość ludności w krajach wysoko- i średniozamożnych umiera z powodu tzw. chorób przewlekłych (chronic diseases). Wśród populacji poniżej 65. roku życia zgony z powodu takich chorób zdarzają się znacznie rzadziej aniżeli wśród starszej populacji, ale wciąż stanowią przyczynę około 60% wszystkich zgonów. Wskaźnik ten obliczany jest jako standaryzowana stopa zgonów z powodu chorób przewlekłych dla osób poniżej 65. roku życia w podziale na płeć. Jako choroby chroniczne uznano: nowotwory złośliwe, cukrzycę, chorobę niedokrwienną serca, przewlekłe choroby płuc, choroby układu naczyniowego mózgu, przewlekłe choroby układu oddechowego, przewlekłe choroby wątroby. W przypadku umieralności na skutek chorób chronicznych poprawa zdrowia obywateli UE jest ewidentna. Stopa zgonów na skutek chorób chronicznych na 100 tys. osób poniżej 65. roku życia obniżyła się w UE 27 ze 143,3 w 2002 r. do 122,4 w 2007 r. (w UE 15: ze 116,8 w 2002 r. do 102,9 pięć lat później). Najwięcej powyżej 200 przypadków na 100 tys. osób miało miejsce na Węgrzech (268,9 przypadków), Litwie (254,3) i Łotwie (242,3) i Rumunii (227,4). Najmniej, poniżej 90 przypadków: na Cyprze (80,4) w Szwajcarii (81,2), Szwecji (82, 7), Norwegii (87,7) oraz we Włoszech (88,5). W Polsce stopa zgonów na skutek chorób chronicznych w latach systematycznie spadała ze 181,2 do 171,1 przypadków na 100 tys. osób. Tym niemniej dystans w stosunku do średniej UE nie zmienił się. Podobnie jak w 2002 r., także w 2007 r. stopa zgonów z powodu takich chorób była w Polsce około półtora razy wyższa niż w średnia w UE 27. Zgony na skutek chorób chronicznych są dwa razy częstsze wśród mężczyzn (w 2007 r. 160,1) niż kobiet (86,3), ale luka ta wolno maleje (w 2000 r. było to odpowiednio 188,9 i 98,2). Profilaktyka, diagnostyka i leczenie mogą w znaczącym stopniu obniżyć poziom umieralności w tej grupie chorób. Wiele chorób przewlekłych powodowanych jest przez czynniki ryzyka związane ze stylem życia, w tym zwłaszcza: palenie, otyłość, brak aktywności fizycznej, niewłaściwa dieta, konsumpcja alkoholu. Wysoka umieralność z powodu chorób przewlekłych w połączeniu z faktem, iż wielu przypadkom tych chorób można zapobiegać, czyni zasadnym wzrost wysiłków na rzecz redukcji ich występowania przez zapobieganie ryzykom pochodnym do stylu życia oraz poprawę opieki medycznej. Wskaźnik samobójstw Wśród celów operacyjnych SZR jest też poprawa stanu zdrowia psychicznego i podjęcie walki z ryzykiem samobójstw, m.in. w związku z rosnąca liczbą ludzi dotkniętych depresją. Jako wskaźnik monitorowania tego celu operacyjnego przyjęto stopę zgonów samobójczych. Wskaźnik ten liczony jest w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców dla trzech grup wieku: lat, lata oraz powyżej 85. roku życia dla ludności ogółem oraz według płci. W badanym okresie, tj. w styczeń w UE 27 całkowita stopa samobójstw malała we wszystkich wyodrębnionych grupach wieku. Jest charakterystyczne, że we wszystkich tych grupach stopa samobójstw wśród mężczyzn była wyższa niż wśród kobiet (około trzykrotnie wyższa w grupie najmłodszej i średniej i aż pięciokrotnie wyższa w najstarszej grupie wieku). Luka ta malała, ponieważ tempo spadku liczby samobójstw było szybsze wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Porównywalność danych krajowych ogranicza fakt, iż rejestracja samobójstw rożni się w zależności od kraju, a także ulegała zmianom w czasie 11. W 2007 r. w UE 27 wskaźnik ten w grupie młodzieży w wieku lat wynosił 4,5, zaś w UE15 3,7. Najwyższą jego wartość odnotowano na Litwie (15,9) oraz w Finlandii (11,9), a najniższą w Wielkiej Brytanii (3), Holandii (3,3), Słowenii (5,1) i w Norwegii (5,5). W Polsce wskaźnik ten wyniósł 9,4, a więc ponad dwukrotnie więcej niż w EU 27. W grupie osób w wieku średnim (50 54 lata) w UE 27 było to 16,8 przypadków zgonów samobójczych na 100 tys. mieszkańców, przy czym od 2002 r., kiedy wynosił on 19,9, miał miejsce ciągły spadek. Najwyższe wskaźniki posiadały: Litwa 45,7 (2002 r. 57,2) i Węgry 41,6. W tym przypadku wyjątkowo Łotwa, która w pozostałych wskaźnikach społecznych plasuje się blisko Litwy, ma wskaźnik znacznie niższy bowiem na poziomie 27,7. W średniej grupie wieku najniższe wskaźniki zgonów samobójczych mają Grecja (3,9), Cypr (4,0), Włochy (7,5), Hiszpania (8,2) oraz Wielka Brytania (9,4). W Polsce wskaźnik ten wynosił 24,0 w porównaniu z 27,6 w 2002 r. Polityka Społeczna nr 11 12/2010 7

4 W grupie wieku powyżej 85 lat wskaźnik zgonów samobójczych był najwyższy spośród trzech badanych grup i w UE 27 wynosił 23,8 w 2007 r. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowuje się na Węgrzech 69,5 (2002 r. 90,2), w Estonii 63,7, na Łotwie 59,0, Litwie 51,6, w Austrii 51,2 (2002 r. 63,7) i Bułgarii 47,2 (2002 r. 84,4) 12. Najmniej wynosił on w: Grecji 6,9 (tradycja rodzin wielopokoleniowych?), Norwegii 8,6, na Cyprze 10,4, w Holandii 12,3, Finlandii 14, Szwecji 18,3 i Rumunii 18,6. W Polsce stopa samobójstw w najstarszej grupie wieku była znacznie poniżej średniej dla UE 27 i wynosiła 15,7. Być może jest to częściowo związane z religijnością osób starszych, a także wbrew obiegowym opiniom stopą ubóstwa niższą niż średnia krajowa w tej grupie osób korzystających z poprzedniego systemu emerytalnego. Nie ma tu jednak wyraźnego trendu, występują bowiem coroczne wahania (np. 12,8 w 2001 r., 18,5 w 2002 r., 12,2 w 2005 r.). Niezaspokojone potrzeby w zakresie ochrony zdrowia Wskaźnik monitorowania nierówności dostępu do opieki medycznej pokazuje nierówności w dostępie do usług medycznych w zależności od grupy dochodowej. Wskaźnik obliczany jest jako udział ludności w poszczególnych kwintylach dochodowych, która deklarowała, że nie może sobie pozwolić na badania lekarskie lub leczenie ze względów finansowych. Pokazuje on więc nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej warunkowane zamożnością. Dane Eurostatu obejmują w tym przypadku szereg czasowy dla lat Z badań wynika, że w najwyższych grupach dochodowych mniej niż 1% osób postrzegało siebie jako niezdolnych do pozwolenia sobie na badania lekarskie i leczenie w sytuacji, gdy tego potrzebowały. Jest to generalnie sytuacja typowa dla wszystkich krajów członkowskich UE. W miarę jak dochody maleją, proporcja tych, którzy uważają wydatki za barierę w uzyskaniu opieki medycznej, rośnie. Jednak w zależności od kraju miały tu miejsce duże zróżnicowania. Problemy finansowej dostępności opieki zdrowotnej dla osób relatywnie ubogich nie występowały bądź były niewielkie w granicach 1 2% w 11 krajach UE 27. Są to: Holandia 0,0%, Hiszpania 0,2%, Norwegia 0,4%, Słowenia 0,2%, Austria 1,1%, Czechy 0,8%, Irlandia 1%, Słowacja 1,2%, Finlandia 1,3%, Malta 1,3%, Szwecja 1,8%. Na pierwszym miejscu pod względem niezaspokajania potrzeb zdrowotnych ubogich gospodarstw znalazła się Bułgaria 25,2%, następnie Łotwa 17,1% i Rumunia 16,3%. W Polsce według Eurostatu problemy finansowe związane z zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych ma 5,5% najuboższych gospodarstw domowych. Ten relatywnie niski wskaźnik niezaspokojenia potrzeb medycznych grupy gospodarstw ubogich zarejestrowany Polsce w zestawieniu z potoczną wiedzą na ten temat (np. dotyczącą skali niemożności wykupywania przepisanych lekarstw) wydaje się znacząco odbiegać od realiów. Przykład Polski może rodzić wątpliwości co do wiarygodności i porównywalność prezentowanych danych. Determinanty zdrowia Wskaźnik produkcji substancji toksycznych w podziale na klasy toksyczności Jednym z celów operacyjnych SZR jest doprowadzenie do 2020 r. do stanu, w którym substancje chemiczne (włączając w to pestycydy) byłyby produkowane, sprzedawane i wykorzystywane w sposób nie powodujący zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Głównym narzędziem realizacji polityki zdrowotnej UE na rzecz eliminowania szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych jest tzw. system REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu oraz stosowania. Wszyscy producenci i importerzy substancji chemicznych w UE zobowiązani zostali do identyfikacji zagrożeń związanych z produkowanymi i wprowadzanymi na rynek substancjami oraz zapewnienia odpowiedniego zarządzania tymi zagrożeniami. Muszą też wykazać, że spełnili odpowiednie wymagania za pomocą odpowiedniej dokumentacji rejestracyjnej przekazywanej do powołanej specjalnie Europejskiej Agencji Chemikaliów (European Chemicals Agency). System ten, słuszny w intencjach, w praktyce bywa kontrowersyjny i jak pokazują przytoczone dane mało skuteczny. Kontrowersyjność REACH polega m.in. na tym, że jego bardzo kosztowne i długotrwałe procedury rejestracyjne powodują w praktyce eliminację drobnych i słabszych ekonomicznie producentów, co jest ewidentnie sprzeczne z deklarowaną przez UE polityką wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Dotyka to zwłaszcza przemysł chemiczny w krajach uboższych, takich jak np. Polska, gdzie państwa nie stać na pomoc w sfinansowaniu niezbędnych formalności. W Polsce skutkiem wprowadzenia REACH jest m.in. wycofywanie tanich krajowych leków, co prowadzi do dalszej oligopolizacji rynku farmaceutycznego i wzrostu cen i tak już drogich lekarstw. Problem ten generalnie dotyczy mniejszych producentów w sektorze chemicznym. Przykładem na to, że REACH nie zawsze działa w interesie społecznym, jest możliwość legalnego mimo społecznych protestów otwierania w Polsce sklepów z tzw. dopalaczami, których sprzedaż jest w większości krajów UE zakazana na mocy krajowych uregulowań prawnych. Zgodnie z danymi Eurostatu w latach w UE 27 produkcja chemikaliów wzrosła z 456 mln t do 506 mln t. Wzrost dotyczył produkcji chemikaliów praktycznie we wszystkich grupach wyodrębnionych według kryterium typu szkodliwości, a więc: CMR tj. cancerogennych, mutagennych (wywołujących zmiany dziedziczne, czyli mutacje) i reprotoksycznych (toksycznych ze względu na zaburzenia rozrodczości i rozwoju), o długotrwałej toksyczności, bardzo toksycznych, toksycznych i szkodliwych. I tak produkcja toksycznych chemikaliów ogółem wzrosła z 330 mln t w 2002 r. do 362 mln t w 2007 r., w tym: CRM z 35 mln t do 37 mln t, o długotrwałej szkodliwości: produkcja nie zmieniła się (8 mln t), bardzo toksycznych wzrosła z 39 mln t do 43 mln t, toksycznych z 73 mln t do 78 mln t, szkodliwych z 49 mln t do 52 mln t. Zwraca uwagę fakt, iż dane dotyczące produkcji chemikaliów jako jedyne podawane są bez podziału na kraje. Zanieczyszczenie pyłowe powietrza Zgodnie z założeniami SZR poprawie zdrowia służyć ma poprawa informacji na temat zanieczyszczenia środowiska i negatywnym wpływie zanieczyszczeń na zdrowie. Jako wskaźnik monitorujący te kwestie przyjęto zanieczyszczenie pyłowe powietrza (określane w mikrogramach na m 3 ). W UE 27 wynosiło ono w 2007 r. 28,1. Był to niewielki spadek w porównaniu z 2002 r., kiedy wskaźnik wynosił 28,3. Najgorzej sytuacja wyglądała w Bułgarii (59,0), Rumunii (43,1), we Włoszech (36,6), Grecji (32,3) oraz Słowenii (32,4). Najmniejsze zanieczyszczenia pyłowe miały Irlandia (12,6), Finlandia (16,8), Islandia (11,5), Szwecja (17,5) i Estonia (18,6). W Polsce wskaźnik ten wynosił 34,0, a więc więcej niż średnio w UE. Warto jednak odnotować, iż od 2002 r., kiedy wynosił on w Polsce 45,7, miał miejsce systematyczny spadek jego wartości i skala poprawy jest bardzo znacząca. W sytuacji, gdy realizujące daną politykę kraje reprezentują znacząco zróżnicowany poziom rozwoju, przy ocenie spełnienia celów na podstawie wskaźników powinno się brać pod uwagę różne pozycje wyjściowe krajów i oceniać nie tylko osiągnięty poziom, ale i dokonany postęp. 8 Polityka Społeczna nr 11 12/2010

5 Ekspozycja ludności miejskiej na ozon w mikrogramach na metr sześcienny W UE 27 w 2007 r. wskaźnik ekspozycji ludności miejskiej na zanieczyszczenie powietrza ozonem wynosił 3909 (mikrogramy na m 3 ). W 2002 r. był on nieco wyższy (3996), ale miały miejsce wahania roczne. Najlepiej sytuacja wyglądała w krajach północnej Europy, w tym zwłaszcza w Norwegii (380), Wielkiej Brytanii (938), Holandii (1157), Finlandii (1136) i Szwecji (1728). Najgorzej wskaźnik ten kształtował się w krajach południowych Europy, zwłaszcza w Grecji (9006), na Malcie (8156), Węgrzech (7622) i we Włoszech (7356). W Polsce był on poniżej średniej UE i wynosił 3610 (w 2002 r. 4515). Wypadki przy pracy Wskaźnik ten liczony jest jako stopa wypadków przy pracy na 100 tys. zatrudnionych przy przyjęciu 1998 r. za 100. Jako poważne wypadki przy pracy przyjęto takie, na skutek których konieczna jest co najmniej trzydniowa nieobecność w pracy. Taka definicja może budzić wątpliwości, bowiem wprawdzie chodzi o nieobecność spowodowaną wypadkiem w miejscu pracy, ale czy rzeczywiście konieczność trzydniowej rekonwalescencji powinna być podstawą do zakwalifikowania wypadku jako poważnego? Nie wiadomo też dlaczego dane kończą się w tym przypadku na 2005 r. W EU 27 wskaźnik ten wyniósł w 2005 r. 78 wypadków na 100 tys. zatrudnionych (100 w 1998 r.). Trudno jest jednak mówić o jakimś wyraźnym trendzie, ponieważ wysokość wskaźnika waha się z roku na rok. Szkoda, że nie przyjęto po prostu danych dotyczących liczby wypadków w przeliczeniu na 100 tys. zatrudnionych, bez indeksowania ich w stosunku do trudnego do uzasadnienia 1998 r. Można mieć wątpliwości co do wiarygodności tych statystyk, bowiem najlepiej wypadły Słowacja (52) i Bułgaria (58), a następnie Belgia (60), Norwegia (64) i Turcja (65). Najgorzej sytuacja przedstawiała się w Estonii (126 wypadków na 100 tys. pracujących; stały wzrost ze 105 w 2000 r). Powstaje pytanie, czy są to koszty szybkiego rozwoju, czy może lepsze statystyki w tym małym i bardzo szybko komputeryzującym się kraju? Relatywnie wysoki wskaźnik ma też Irlandia 107, wyższy niż np. Litwa 101. W Polsce omawiany wskaźnik wyniósł 80, a więc nieco więcej niż średnio w UE. Uciążliwość hałasu Wśród celów SZR redukcja hałasu powodowana przez transport nie występuje w ramach celów operacyjnych priorytetu zdrowie publiczne (jest to jeden z celów priorytetu zrównoważony transport ). Jednak ze względu na zdrowotne skutki hałasu, został on przyjęty jako jeden ze wskaźników monitorowania determinant zdrowia publicznego 13. Zastosowany wskaźnik pokazuje procent gospodarstw domowych subiektywnie deklarujących, iż dokucza im hałas. W latach procent ludności UE, która deklarowała, że cierpi z powodu hałasu, zmniejszał się o 2,1 pkt. proc. rocznie 14. W 2008 r. wskaźnik ten dla EU 27 wynosił 22% badanych gospodarstw, w Polsce 19%. Najgorsza sytuacja miała miejsce w Rumunii (31%), na Cyprze (31%) i w Holandii (29%). Najlepiej sytuacja wygląda w Irlandii (12%), w Norwegii (12%), na Węgrzech (12%) i w Szwecji (14%). Wskaźniki krajowe pokazują, że szczególnie duża redukcja hałasu miała miejsce na Węgrzech, Czechach i Słowacji, a mniejsza na Litwie, Wielkiej Brytanii i Luksemburgu. Sytuacja pogorszyła się w Estonii, Niemczech, Grecji i Szwecji. Wiarygodność tego wskaźnika obniża niekonsekwencja w opisie źródeł pochodzenia hałasu. Raz mowa jest o hałasie pochodzącym z transportu, kiedy indziej o hałasie powodowanym przez sąsiadów lub zakłady pracy. Może to powodować różne interpretacje przy zbieraniu danych. PODSUMOWANIE DANYCH Użyteczność wskaźników zależy od ich zdolności poprawnego monitorowania osiągnięć i niedostatków w danym obszarze polityki rozwoju, a także od skuteczności poprzez okresowe oceny i rankingi w stymulowaniu krajów członkowskich do przyspieszenia tempa niezbędnych działań i reform oraz pomocy w identyfikowaniu obszarów, gdzie są one najbardziej potrzebne. Po to, aby wskaźniki monitorowania dobrze wypełniały swoje funkcje, tj. kontrolną, oceniającą i informacyjną, powinny spełniać wiele wymogów (Sulmicka 2009). Z dokonanego przeglądu wskaźników wynika, że nie zawsze są one spełnione. Jednym z podstawowych wymogów stawianych wskaźnikom monitorowania polityk UE jest łatwość ich odczytywania i rozumienia. Nieudany z tego punktu widzenia wydaje się zwłaszcza wskaźnik zanieczyszczenia powietrza promieniowaniem ozonowym. Po pierwsze jest on niezrozumiały dla osób spoza wąskiego grona specjalistów (zwłaszcza po szeroko nagłośnianym niedawno problemie dziury ozonowej gaz ten kojarzony jest raczej jako niezbędny, a nie szkodliwy). Po drugie ponieważ promieniowanie to uaktywnia się pod wpływem słońca, widać wyraźną korelację z klimatem w danym regionie warunkowanym położeniem geograficznym, na co nie mamy wpływu. Tym samym wskaźnik ten nie spełnia kryterium możliwości skutecznego oddziaływania na jego kształtowanie. Nie jest też jasne, jaki wpływ na nasze zdrowie ma ten typ promieniowania. Po trzecie przy konstruowaniu katalogów wskaźników ważne jest, aby w możliwie ograniczonej ich liczbie ujęte zostały wszystkie kluczowe obszary problemowe będące przedmiotem programu. Wydaje się, że dużo lepszym wskaźnikiem w zestawie wskaźników monitorowania zdrowia publicznego w SZR byłoby np. zanieczyszczenie wód czy skażenie gleby, co dawałoby także bardziej zrównoważony układ wskaźników środowiskowych związanych ze zdrowiem. Nie wszystkie cele operacyjne są monitorowane na podstawie wskaźników, np. cel dotyczący poprawy ochrony przeciw zagrożeniom zdrowia poprzez rozwój zdolności do odpowiadania na nie w skoordynowany sposób, poprawa legislacji żywnościowej, czy promocja zdrowia zwierząt i standardów ich hodowli. Wskaźniki monitorowania powinny pozwalać na oznaczenie planowanych wartości docelowych i ocenę stopnia ich realizacji. Brak ustanowionych benchmarków (wartości odniesienia) utrudnia zarówno ocenę stanu, jak i skalę oraz tempo dokonujących się zmian. Poprawność metodologiczna niektórych wskaźników budzi wątpliwości, m.in. z powodu nieprecyzyjnych definicji mogących powodować różnice interpretacyjne w procesie zbierania danych. Dotyczy to zwłaszcza uciążliwości hałasu, niezaspokajania potrzeb zdrowotnych i samobójstw. Do podstawowych wymogów stawianych wskaźnikom monitorowania polityk należy też ich dostępność na czas. Problem opóźnień czasowych wskaźników społecznych dotyczy nie tylko tego obszaru i w UE rozważane są działania mające stan ten w poprawić. Jednak trudno nie mieć obiekcji do wskaźnika wypadków przy pracy, gdzie dane kończą się na 2005 r., a punktem odniesienia jest 1998 r. Jeśli nowszych danych brak, to należałoby chyba zrezygnować z takiego wskaźnika. Należałoby też zmienić przyjęty do indeksowania wskaźnika rok wyjściowy. Jest bowiem bardzo mało prawdopodobne, aby istniały porównywalne dane dla nowych krajów członkowskich umożliwiające dokonanie odpowiednich przeliczeń wstecz. Poza tym, jeśli badamy wpływ polityk na kształtowanie się danego wskaźnika, to w 1998 r. nie obejmowały one dużej grupy krajów, które przystąpiły do UE w późniejszych latach. Polityka Społeczna nr 11 12/2010 9

6 Zwracają uwagę różnice między danymi tabelarycznymi publikowanymi przez Eurostat na stronach internetowych poświęconych wskaźnikom zrównoważonego rozwoju w obszarze zdrowia publicznego 15 a danymi prezentowanymi w formie wykresów w najnowszym cyklicznym raporcie poświęconym ocenie realizacji SZR (Sustainable 2009). Choć rozbieżności te bezwzględnie nie są duże, to jednak bywają istotne, bowiem w kilku przypadkach zmieniają ocenę trendu. Przykładowo: w raporcie jest mowa, że liczba samobójstw w grupie osób w średnim wieku wzrosła (s. 180), podczas gdy ze statystyk publikowanych na stronach internetowych Eurostatu wynika, że spadła. Opublikowane na stronach internetowych Eurostatu wskaźniki nie potwierdzają też stwierdzeń raportu, że Sytuacja w dziedzinie produkcji toksycznych chemikaliów (...) ostatnio zaczęła rozwijać się w bardziej korzystnym kierunku (s. 183) oraz że od roku 2000 ludność UE jest bardziej narażona na oddziaływanie ozonu oraz zanieczyszczeń pyłowych (s. 187, 185). Internetowe dane Eurostatu nie potwierdzają też twierdzenia raportu, że znacząco spadła liczba poważnych wypadków przy pracy (s. 191). Tym niemniej można powiedzieć, że zarówno w świetle danych Eurostatu ze stron internetowych, na których oparto się w niniejszym artykule, jak i Raportu sytuacja w skali UE 27 w większości monitorowanych obszarów przedstawia wprawdzie zróżnicowany, ale w zasadzie pozytywny obraz. Przede wszystkim rosnąca liczba lat przeżytych bez poważnych dolegliwości zdrowotnych świadczy, że obywatele UE żyją coraz dłużej w dobrym zdrowiu. Poprawa widoczna jest też zwłaszcza w zakresie umieralności z powodu chorób przewlekłych i samobójstw. Efekty przynoszą działania na rzecz obniżania dokuczliwość hałasu. Poważnym problemem, swego rodzaju ceną za rozwój, jest natomiast wpływ na stan zdrowia szkodliwych czynników występujących w codziennym otoczeniu, w tym zwłaszcza obecności powszechnie wykorzystywanych różnego rodzaju szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych. Mimo podejmowanych działań na razie nie widać postępu w tej dziedzinie. Wydaje się, że generalnie niska skuteczność systemu REACH wynika m.in. z faktu, że próbuje on oddziaływać na podaż toksycznych substancji chemicznych, a dopóki w gospodarce rynkowej jest popyt, będzie rosła również i podaż. Należałoby więc raczej zastosować instrumenty zmniejszające popyt (podatki, kary). Poprawie nie sprzyja też zapewne brak winnych, tj. podawanie informacji na ten temat bez podziału na kraje. Trudną kwestią staje się też oddzielanie interesów koncernów farmaceutycznych od rzeczywistych potrzeb w zakresie profilaktyki pewnych chorób. W przypadku Polski przeważają wskaźniki o wartościach poniżej średniej unijnej, co wskazuje na zaniedbania w ochronie zdrowia. Wprawdzie Polska ma osiągnięcia zdrowotne plasujące na ogół na wyższych pozycjach aniżeli nasza trzecia od końca pozycja w UE mierzona PKB per capita, jednak niepokojące jest, że w wielu przypadkach mimo poprawy wskaźników zdrowotnych w czasie, dystans do średniej UE rośnie. Gdyby próbować dokonać oceny dodając odpowiednie wagi dla poszczególnych wskaźników, to na ogólną ocenę z pewnością negatywnie wpłynąłby malejący przez wiele lat wskaźnik liczby lat przeżytych w dobrym zdrowiu, a także relatywnie niewielkie postępy oczekiwanej długości życia. Wątpliwości budzi też wiarygodność niektórych wskaźników, w tym zwłaszcza niski stopień niezaspokojenia potrzeb zdrowotnych najuboższych grup ludności. ZAKOŃCZENIE Zdrowie publiczne, które zarazem warunkuje i jest warunkowane zrównoważonym rozwojem, stanowi jeden z głównych przedmiotów troski współczesnych społeczeństw. Systematycznie rosnąca średnia długość życia w krajach UE, w tym zwłaszcza lat przeżytych w dobrym zdrowiu, świadczy o generalnie coraz lepszej kondycji zdrowotnej jej obywateli. Jednak wyzwania i aspiracje dotyczące ochrony zdrowia nie maleją, lecz rosną. Związane są one głównie ze starzeniem się ludności oraz szkodliwymi trendami w stylu życia: niezdrowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej, paleniem, konsumpcją alkoholu, narkotykami. Trwają prace nad włączeniem do SZR wskaźników monitorujących część tych kwestii, jednak problem stanowi brak i/lub jakość danych, zwłaszcza ich porównywalność w czasie i między krajami. Wydaje się, że szczególnie trudno będzie w przyszłości realizować zadeklarowany w SZR cel nadrzędny priorytetu zdrowie publiczne w jego części dotyczącej równego dostępu do ochrony zdrowia. Jednym z głównych dylematów współczesnego państwa opiekuńczego jest zapewnienie powszechnego dostępu do coraz bardziej skutecznych, ale i coraz bardziej kosztownych procedur medycznych w sytuacji postępującego starzenia się europejskich społeczeństw oraz gwałtownie rosnących wraz z wiekiem kosztów opieki medycznej i pogodzenia tego z wymogami zachowania równowagi makroekonomicznej. Unijna Strategia nie zawiera działań mogących przyczynić się do rozwiązywania tych kwestii. Swoistym paradoksem jest, że dalsza poprawa stanu zdrowia populacji UE, uzyskiwana m.in. w efekcie realizacji Strategii przedłużając o kolejne lata okres poprodukcyjny w życiu człowieka, problemy te dodatkowo zaostrzy. 1 Pierwszą Strategię Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej przyjęto w 2001 r. (A Sustainable 2001). Po przeglądzie w 2006 r. przyjęto jej odnowioną wersję (Review 2006), która obowiązuje obecnie w rozszerzonej UE. W Strategii z 2006 r. zidentyfikowano 7 następujących obszarów priorytetowych: zmiany klimatu i czystą energię, zrównoważony transport, produkcję i konsumpcję zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju, ochronę i zarządzanie zasobami naturalnymi, zdrowie publiczne, integrację społeczną, demografię i migracje oraz ubóstwo i wyzwania zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. 2 Publikowane przez Eurostat wskaźniki zrównoważonego rozwoju dostępne są na stronie: intoduction. 3 W tym zwłaszcza chorób nowotworowych i układu krążenia będących na dwóch pierwszych miejscach wśród przyczyn zgonów, a także HIV/AIDS oraz gruźlicy, promocji zdrowia i edukacji w zakresie zdrowego stylu życia. 4 Obok wskaźników strukturalnych monitorujących Strategię Lizbońską, wskaźników monitorowania ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wskaźników monitorowania polityki edukacyjnej. Pierwszy zestaw wskaźników monitorowania SZR został przyjęty w 2005 r., a następnie zaktualizowany w 2007 r. Istnieje też aktualizowany zbiór ponad 40 podstawowych wskaźników dotyczących zdrowia ECHI (http://ec.europa.eu/ health/indicators/echi/index_en.htmj), jednak problemem jest brak danych i ich porównywalność. 5 Trwają prace nad kolejnymi wskaźnikami: zachorowalność na choroby przewlekłe, umieralność z powodu chorób spowodowanych żywnością, dioksyny i związki ołowiu w żywności, pozostałości pestycydów w żywności, osoby z nadwagą, palacze, praca w dużym stresie, skutki zanieczyszczenia powietrza wyrażone wartościowo jako % GDP. 6 Nazywany też wskaźnikiem oczekiwanej liczby lat przeżytych bez niepełnosprawności (Disability Free Life Ecxpectancy DFLE). 7 W 2002 r. było to 78,75 roku. 8 W czołówce są także Norwegia (78,32) i Holandia (78,12). Jednak najlepsze wskaźniki mają nienależące do UE, ale uwzględniane w statystykach Eurostatu (będącym biurem statystycznym Wspólnot Europejskich) Islandia (79,57) i Szwajcaria (79,43 roku). 9 Brak jest wcześniejszych danych dla UE Rekord należy jednak także w tym przypadku do niebędącej członkiem UE Islandii (72,8 roku). 11 Liczby nie obejmują też zgonów z powodów nieustalonych, z których część mogła być powodowana samobójstwem oraz usiłowaniem samobójstwa, które nie zakończyły się śmiercią 12 Najwyższy wskaźnik (71,4) odnotowano w nienależącej do UE bogatej Szwajcarii. 13 Hałas stanowi zagrożenie dla zdrowia, ponieważ może powodować uszkodzenia słuchu, zaburzenia snu, wywoływać stres i wzrost ciśnienia 10 Polityka Społeczna nr 11 12/2010

7 krwi, może prowadzić do wzrostu liczby wypadków poprzez zagłuszanie innych dźwięków z otoczenia. 14 W raporcie KE pisze się, że prawdopodobnym wytłumaczeniem poprawy może być zamykanie zakładów pracy przemysłu ciężkiego, cichsze samochody w efekcie legislacji unijnej oraz zastępowanie tramwajów metrem i autobusami. Trendy te przedstawiane są jako pozytywne, jednak zastępowanie tramwajów autobusami niekoniecznie jest zjawiskiem pozytywnym, bowiem jeśli promuje się ekologiczny transport publiczny, to tramwaje znacznie lepiej spełniają jego kryteria niż autobusy. 15 theme5 LITERATURA 2009 Review of the European Union Strategy for Sustainable Development Presidency report (2009), Council of teh European Union, Brussels. Review of the Sustainable Development Strategy (EU SDS) Renewed Strategy (2006) Council of The European Union, Brussels, 9 June. Mainstreaming sustainable development into EU policies: 2009 Review of the European Union Strategy for Sustainable Development (2009), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM/2009/0400 final. Sustainable Development Indicators to monitor the EU Sustainable Development Strategy (2005), Brussels, SEC (2005) 161 final. Sustainable development in the European Union 2009 monitoring report on the EU sustainable development strategy (2009), Eurostat, European Commision, Eurostat Statistical Books, Luxembourg Office for Official Publications of the European Communities. A Sustainable Europe for a Better World. A European Union Strategy for Sustainable Development (2001), Brussels COM(2001)264 final, Commission of the European Communities. Sulmicka M. (2009), Wskaźniki strukturalne jako instrument monitorowania polityki rozwoju Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską, SGH, IRG, Prace i Materiały, nr 82, s Sulmicka M. (2010), Priorytety Strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, priorytety, SGH, IRG, Prace i Materiały, nr 83, s Together for Health: A Strategic Approach for the EU (2008), dostępny w internecie: en.pdf. SUMMARY Public health strongly connected to both environmental conditions and economic development has been chosen as one of the seven priorities in the EU Strategy for Sustainable Development. The article reviews the indicators used to monitor public health priority and trends visible there in this field in the EU27, with particular attention paid to Poland. EU citizens leading increasingly long lives in good health proves that progress is being made in the area of both health and implementing sustainable development paradigm. Nevertheless, new and even bigger challenges in this field continually appear. Polityka Społeczna nr 11 12/

Policy paper. dla ochrony zdrowia na lata 2014 2020. Krajowe ramy strategiczne (skrót) Warszawa, marzec 2014 r.

Policy paper. dla ochrony zdrowia na lata 2014 2020. Krajowe ramy strategiczne (skrót) Warszawa, marzec 2014 r. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 2020 Krajowe ramy strategiczne (skrót) Warszawa, marzec 2014 r. 2 Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 2020 Krajowe ramy strategiczne skrót Spis treści

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

Zakończenie procesu negocjacji strony polskiej z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Bruksela, 25 czerwca 2015 r.

Zakończenie procesu negocjacji strony polskiej z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Bruksela, 25 czerwca 2015 r. 1 12 MLD ZŁOTYCH DLA OCHRONY ZDROWIA W POLSCE W LATACH 2014-2020 SZANSĄ JAKIEJ DOTYCHCZAS NIE BYŁO Z ogromną przyjemnością i dumą oddajemy w Państwa ręce dokument pn. Policy Paper dla ochrony zdrowia na

Bardziej szczegółowo

Policy paper. dla ochrony zdrowia na lata 2014 2020. Krajowe ramy strategiczne. Warszawa, marzec 2014 r.

Policy paper. dla ochrony zdrowia na lata 2014 2020. Krajowe ramy strategiczne. Warszawa, marzec 2014 r. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 2020 Krajowe ramy strategiczne Warszawa, marzec 2014 r. 2 Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 2020 Krajowe ramy strategiczne Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE Wersja polska przygotowana pod redakcją: Dr Bogdana Wojtyniaka i Dr Pawła Goryńskiego (Państwowy Zakład Higieny) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL W EUROPIE PERSPEKTYWA ZDROWIA PUBLICZNEGO RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ. PODSUMOWANIE. Peter Anderson en Ben Baumberg

ALKOHOL W EUROPIE PERSPEKTYWA ZDROWIA PUBLICZNEGO RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ. PODSUMOWANIE. Peter Anderson en Ben Baumberg ALKOHOL W EUROPIE PERSPEKTYWA ZDROWIA PUBLICZNEGO RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ. PODSUMOWANIE Peter Anderson en Ben Baumberg Institute of Alcohol Studies, Tłumaczenie z angielskiego Jacek Moskalewicz

Bardziej szczegółowo

Alkohol w Europie: perspektywa zdrowia publicznego Raport dla Komisji Europejskiej Podsumowanie

Alkohol w Europie: perspektywa zdrowia publicznego Raport dla Komisji Europejskiej Podsumowanie Alkoholizm i Narkomania 2006, Tom 19: nr 2, 121-137 2006 Instytut Psychiatrii i Neurologii Alkohol w Europie: perspektywa zdrowia publicznego Raport dla Komisji Europejskiej Podsumowanie Alcohol in Europe.

Bardziej szczegółowo

Kolejny rozdział Public Health and the EU: an overview omawia stan zdrowia mieszkańców

Kolejny rozdział Public Health and the EU: an overview omawia stan zdrowia mieszkańców Wstęp Oddajemy do Państwa rąk streszczenie publikacji Public Health and the EU: an overview (Zdrowie publiczne i Unia Europejska: przegląd zagadnień). Publikacja ta jest dostępna w języku angielskim na

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej

Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Projekt współfinansowany ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

1.1.Podstawą niniejszej oceny stanu zdrowia kobiet w Polsce w ostatnim 20- leciu stanowią dostępne raporty oraz oficjalne dane statystyczne.

1.1.Podstawą niniejszej oceny stanu zdrowia kobiet w Polsce w ostatnim 20- leciu stanowią dostępne raporty oraz oficjalne dane statystyczne. Artykuł ten to rozszerzona wersja rozdziału, pochodzącego z publikacji: RAPORT. Kongres Kobiet Polskich 2009. Kobiety dla Polski, Polska dla Kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009. Wydawca, Fundacja Feminoteka,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 październik 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej podstawowe fakty i dane

Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej podstawowe fakty i dane Anna Szukiełojć-Bieńkuńska Departament Pracy i Warunków Życia, GUS a.bienkunska@stat.gov.pl Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej podstawowe fakty i dane Ekspertyza przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Szacowanie potrzeb zdrowotnych

Szacowanie potrzeb zdrowotnych PRIORYTETY ZDROWOTNE NARZÊDZIA OCENY I ANALIZY Szacowanie potrzeb zdrowotnych Roman Topór-M¹dry Aleksandra Gilis-Januszewska Jolanta Kurkiewicz Andrzej Paj¹k Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS

Bardziej szczegółowo

Strategia Europa 2020 założenia i perspektywy realizacji

Strategia Europa 2020 założenia i perspektywy realizacji Strategia Europa 2020 założenia i perspektywy realizacji 85 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014) ISSN 1898-5084 dr Małgorzata Gasz 1 Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF Innocenti Report Card 12

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF Innocenti Report Card 12 UNICEF Innocenti Report Card 12 Dzieci w krajach wysokorozwiniętych Dzieci recesji Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych Innocenti Report Card 12 został

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE NA LATA 2007 2013

STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE NA LATA 2007 2013 STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE NA LATA 2007 2013 Dokument przyjęty przez RM w dniu 21 czerwca 2005 r. Dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2010

Zatrudnienie w Polsce 2010 Zatrudnienie w Polsce 2010 Integracja i globalizacja Pod redakcją Macieja Bukowskiego Warszawa 2011 Autorzy Redaktor naukowy: dr Maciej Bukowski Część I dr Maciej Bukowski Piotr Lewandowski Część II Iza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Polityka regionalna Unii Europejskiej Jacek Szlachta Polityka regionalna Unii Europejskiej I. Uwagi wstępne II. Wnioski z raportu na temat sytuacji w regionach w roku 1999 III. Wnioski z raportu kohezyjnego z 2001 r. IV. Założenia polityki

Bardziej szczegółowo

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy : 125 147 www.ejournals.eu/zdrowie-publiczne-i-zarzadzanie, doi:10.4467/20842627oz.14.012.1622 Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy Stanisława Golinowska 1, Ewa Kocot

Bardziej szczegółowo

POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej. REDAKCJA NAUKOWA Marzenna Anna Weresa

POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej. REDAKCJA NAUKOWA Marzenna Anna Weresa REDAKCJA NAUKOWA Marzenna Anna Weresa POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2014 Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE INSTYTUT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy

Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy Warszawa 2013 Autorzy Redaktorzy naukowi: dr Maciej Bukowski, dr Iga Magda Część I dr Maciej Bukowski Sonia Buchholtz Część II Paweł Chrostek Agnieszka Kamińska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników

Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników Zarządzanie wiekiem i nie tylko Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego w 2010

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 26 LUTY 2013

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 26 LUTY 2013 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 26 LUTY 2013 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0 Gdańsk, grudzień 2010 Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2009 rok Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

ISSN 1830-0790 ROCZNE SPRAWOZDANIE STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ I NORWEGII

ISSN 1830-0790 ROCZNE SPRAWOZDANIE STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ I NORWEGII ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2004 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ I NORWEGII PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2004 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ I NORWEGII Nota prawna Niniejsza

Bardziej szczegółowo