SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W ORGANIZACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W ORGANIZACJI"

Transkrypt

1 SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W ORGANIZACJI Streszczenie Celina M. Olszak Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach W artykule przedstawiono specyfikę inteligentnej organizacji oraz kluczowe problemy związane z zarządzaniem nią. Zwrócono uwagę na rolę systemów Business Intelligence i portali korporacyjnych w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Podkreślono takŝe wagę przetwarzania analitycznego w nowoczesnym zarządzaniu. Na koniec, na podstawie analizy wybranych przypadków systemów Business Intelligence, zaprezentowano ich mocne i słabe strony. Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, inteligencja organizacji, systemy Business Intelligence, portale korporacyjne W poszukiwaniu inteligencji organizacji W czasach kiedy koszty, czas oraz jakość wytwarzania produktów stały się porównywalne, organizacje zmuszone są do konkurowania w oparciu o takie kompetencje, których rezultatem są nowe, zaskakujące wyroby oraz oryginalne alianse z klientami i kooperantami. Esencją współczesnego biznesu jest jego inteligencja, która pozwala na tworzenie zindywidualizowanych produktów, usług oraz wirtualnych, dynamicznych struktur, spełniających potrzeby rynku i klienta. Inteligencja organizacji nierozerwalnie wiąŝe się z takimi określeniami jak: informacja, wiedza, uczenie się [Roki03]. Termin wiedza, będący pochodną informacji, sięga do czasów Platona i Arystotelesa. Nowoczesne rozumienie wiedzy przejawia się w pracach m.in. D. Bella, M. Polanyi, A. Tofflera, I. Nonaka. UtoŜsamiana jest ona z aktywami organizacji, pamięcią organizacji, kluczowymi kompetencjami itp. (Sveiby i Stewart) [Davy00], [GrHe02], [Kisi03], [NaTa00]. Współcześnie wiedza rozpatrywana jest często w kategoriach wiedzy cichej oraz jawnej (I. Nonaka i Takeuchi), a takŝe wiedzy proceduralnej (mówiącej jak wykonywać zadania i realizować określone procedury), deklaratywnej (wskazującej co naleŝy robić), semantycznej (wysoce zorganizowanej, dotyczącej związków pomiędzy faktami, relacjami itp.) i epizodycznej (opartej na przypadkach, zdarzeniach).

2 340 Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence P. Drucker w 1960 roku, omawiając rolę wiedzy w organizacji, uŝył takich określeń jak: pracownicy wiedzy oraz praca oparta na wiedzy. Był on tak- Ŝe jedną z pierwszych osób, która stwierdziła, Ŝe gospodarka USA przesunęła się w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i Ŝe jej głównym zasobem nie jest kapitał materialny, ale wiedza. Biorąc pod uwagę fakt, iŝ większość wiedzy w organizacji ma charakter niestrukturalny i niejawny oraz, Ŝe zdecydowana część kapitału intelektualnego firmy znajduje się w głowach pracowników, nietrudno zauwaŝyć, Ŝe obecnie do kluczowych spraw związanych z zarządzaniem wiedzą naleŝy zarządzanie wiedzą cichą, lokalizowanie ekspertów oraz podział i dostęp do wiedzy. Inteligencja organizacji oznacza umiejętność zarządzania wiedzą i wykorzystania jej do realizacji celów przedsiębiorstwa. Przejawia się ona m.in. w osadzaniu wiedzy w procesach, produktach, usługach, strukturze i kulturze przedsiębiorstwa oraz związkach jakie tworzy ono ze swoim bliŝszym i dalszym otoczeniem. WyróŜnikiem współczesnej organizacji, jak juŝ podkreślono, stają się m.in. jej inteligentne produkty i usługi, sposób podejścia do klienta i kooperanta. Atrybutami produktów opartych na wiedzy są przede wszystkim: uczenie się produkty stają się coraz doskonalsze, a klient przez to bardziej wyedukowany i mający coraz większe potrzeby, moŝliwości rozszerzania produkty wyposaŝane są w nowe funkcje i zadania, interaktywność projektowane produkty i usługi oferują moŝliwość interakcji np. z klientem, pamięć pamiętane są zdarzenia i dane z przeszłości na temat uŝytkownika, tak aby jak najlepiej rozwijać jego profil, personalizacja oferuje się unikatowe rozwiązania i konfiguracje, stosownie do indywidualnych wymagań uŝytkowników [Botk99]. Rozwojowi zarządzania wiedzą w organizacji sprzyja koordynacja trzech waŝnych elementów: 1. Ludzi - którzy tworzą wiedzę indywidualną i zbiorową poprzez uczenie się, dzielenie się wiedzą, rozwiązywanie problemów, integrowanie jej z kulturą organizacji, tak aby ostatecznie wprowadzać na rynek coraz to lepsze produkty i usługi. 2. Procesów - które powinny być na bieŝąco zaopatrywane w aktualne informacje, wiedzę i stosownie doskonalone. 3. Technologii, a zwłaszcza technologii informatycznych - których rozwój powinien być harmonizowany w aspektach potrzeb rynku, działań konkurentów i zasobów firmy; do najwaŝniejszych technologii informatycznych mających wpływ na zarządzanie wiedzą naleŝy zaliczyć: systemy Business Intelligence (BI), portale korporacyjne, pracę grupową i komunikację (pocz-

3 Systemy Business Intelligence w zarządzaniu wiedzą w organizacji 341 ta elektroniczna, wirtualne społeczności itp.), zarządzanie dokumentacją, bazy wiedzy, e-learning, intranety i extranety [AvGh04], [TuAr98] (rys.1). Rys. 1. Zarządzanie wiedzą i innowacyjność Źródło: Opracowano na podstawie [AwGh04] Z uwagi na ograniczone ramy niniejszego opracowania, w dalszej części ograniczono się do umówienia roli systemów BI w zarządzaniu wiedzą i inteligencją organizacji. Systemy Business Intelligence w zarządzaniu wiedzą organizacji Systemy BI są szansą dla organizacji na szybkie i skuteczne wykorzystywanie informacji oraz transformowanie ich w uŝyteczną wiedzę, która pozwala realizować cele biznesowe. Dzięki technologiom hurtowni danych, portali korporacyjnych, technikom OLAP, data mining, narzędziom wizualizacji danych umoŝliwiają one przekształcanie wiedzy pojedynczych jednostek w wiedzę korporacyjną [LiHa01], [Olsz03b]. W załoŝeniu systemy BI powinny usprawniać zarządzanie wiedzą organizacją w wymiarze strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Na szczeblu strategicznym umoŝliwiają bardziej precyzyjne wyznaczanie celów i śledzenie ich realizacji. Pozwalają na dokonywanie róŝnorodnych zestawień porównawczych np. wyników historycznych, opłacalności poszczególnych ofert, skuteczności kanałów dystrybucji itp., a takŝe prowadzenie symulacji rozwoju, prognozowanie przyszłych wyników przy określonych załoŝeniach.

4 342 Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence Na szczeblu taktycznym systemy BI mogą dostarczać podstaw do podejmowania decyzji w zakresie marketingu, sprzedaŝy, finansów, zarządzania kapitałem. Pozwalają optymalizować przyszłe działania i odpowiednio modyfikować aspekty organizacyjne, finansowe czy technologiczne funkcjonowania przedsiębiorstwa, tak aby skuteczniej realizowało ono wyznaczone cele strategiczne. Na poziomie operacyjnym systemy BI słuŝą analizom wykonywanym ad hoc, odpowiadają na pytania związane z bieŝącymi operacjami departamentów, aktualnym stanem finansów, sprzedaŝą, stanem współpracy z dostawcami, odbiorcami, klientami itp. Najnowsze systemy BI charakteryzują się moŝliwościami pobierania danych z róŝnorodnych źródeł (takŝe portali internetowych) i udostępniania wyników w postaci raportów i analiz graficznych za pośrednictwem popularnych interfejsów, takich jak przeglądarki internetowe [Bold01], [Fire02], [Olsz03b]. Typowymi elementami takiej generacji systemów BI są: 1. Portal korporacyjny miejsce dostępu do usług i zasobów informacyjnych oferowanych przez systemy pracy grupowej, zarządzania wiedzą, wspomagania decyzji, e-learningu, workflow, systemy dziedzinowe, systemy tworzenia profili, usługi typu webservice. Jest to otwarte środowisko dla róŝnych systemów informatycznych, umoŝliwiające szybką integrację nowych aplikacji. Rozbudowane koncepcje portali korporacyjnych określane jako B2X (Business to extended Enterprise) są miejscem nie tylko wspierającym pracę pracowników firmy, ale równieŝ umoŝliwiającym budowanie zawansowanych relacji ze wszystkimi podmiotami powiązanymi z daną organizacją. 2. Aplikacje BI rozwiązania adresowane do konkretnych uŝytkowników, branŝ itp. 3. Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji od aplikacji realizujących obsługę zapytań do kompleksowych wielowymiarowych analiz OLAP i eksploracji danych (data mining). 4. Narzędzia wspomagające obsługę dostępu oprogramowanie klasy middleware, słuŝące do wspomagania procesów udostępniania i zarządzania danymi (serwery www) oraz specjalizowane interfejsy. 5. Systemy zarządzania i administrowania środowiskiem baz danych oraz narzędzia do budowy i utrzymywania hurtowni danych. 6. Narzędzia do administrowania systemem BI (obsługa zadań z zakresu bezpieczeństwa, monitorowania, składowania, odtwarzania, harmonogramowania itp.). Nietrudno zauwaŝyć, Ŝe zaproponowana konfiguracja systemu BI moŝe z du- Ŝym powodzeniem wspierać róŝne inicjatywy strategiczne przedsiębiorstwa np. CRM, SCM, e-biznes, dając dostęp do wiedzy statycznej i dynamicznej (tworzonej na podstawie zapytań ad hoc i informacji uzyskiwanych z baz danych i

5 Systemy Business Intelligence w zarządzaniu wiedzą w organizacji 343 hurtowni danych). Integruje ona informacje z róŝnych źródeł, oferując przy tym wielowymiarową i spersonalizowaną informację (stosownie do uprawnień, ról uŝytkowników), a takŝe pozwala na szybkie wyszukiwanie i dystrybuowanie róŝnorodnych zasobów wiedzy. Przetwarzanie analityczne w systemach Business Intelligence Siłą systemów BI są ich właściwości analityczne. Do przeszłości naleŝą juŝ rozwiązania, oparte na standardowym raportowaniu, czy definiowaniu raportów przez uŝytkownika. Standardowe raportowanie wiąŝe się bowiem ze skromnymi moŝliwościami w zakresie prezentowania informacji i generowania zestawień. Obecnie, w taki sposób analizowania danych, wyposaŝony jest prawie kaŝdy system transakcyjny. Tego typu raportowanie nie wymaga w zasadzie przetwarzania analitycznego niezbędny jest tylko dostęp do danych. Z kolei analiza danych, oparta na definiowaniu raportów przez uŝytkownika, wymaga zazwyczaj znajomości określonego języka komend. Praktyka potwierdza, Ŝe procedura tworzenia takich zestawień nie jest prosta. Bariera ta moŝe być częściowo pokonywana z pomocą multimedialnego interfejsu oraz automatycznych kreatorów tzw. wizardów, które prowadzą uŝytkownika krok po kroku przez cały proces tworzenia raportu. MoŜliwości takich rozwiązań zazwyczaj nie wykraczają jednak poza proste zestawienia danych. Tworzone raporty odwołują się do danych bieŝących i reprezentują najczęściej jeden punkt widzenia. Dla systemów BI charakterystycznymi sposobami analizy danych powinny być: interaktywne przetwarzanie analityczne OLAP; zapytania ad hoc; przetwarzanie predykcyjne; modelowanie biznesu, przewidywanie przyszłości, kreowanie planów [Olsz03a]. Przetwarzanie analityczne wiąŝe się ze stosowaniem narzędzi OLAP. Celem takiej analizy danych jest interaktywne wspomaganie procesu budowy zestawień według zdefiniowanych przez uŝytkownika kryteriów (wymiarów) oraz optymalizacja przeszukiwania duŝych zbiorów danych. Dzięki zastosowaniu róŝnorodnych technik statystycznych, logicznych oraz moŝliwości eksploracji danych z rozproszonych źródeł, dostarczane są wielowymiarowe analizy danych (np. finansowe, marketingowe). Okazuje się, Ŝe nie jest moŝliwe przygotowanie wszystkich, gotowych prawdopodobnych zapytań i analiz. W związku z powyŝszym, profesjonalne rozwiązania z zakresu BI powinny umoŝliwiać uŝytkownikowi dokonywanie własnych definicji raportów oraz tworzenie zapytań ad hoc. Formułowanie ta-

6 344 Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence kich kwerend dokonuje się dynamicznie, zwykle dzięki narzędziom OLAP. Pozwala to uŝytkownikowi na duŝą swobodę w zakresie budowy specyficznych raportów i analiz. Przetwarzanie predykcyjne daje moŝliwość przewidywania zachowań przedsiębiorstwa, rynku i biznesu. Do tego celu wykorzystuje się techniki drąŝenia danych (data mining). Docelowo przetwarzanie analityczne, w tym takŝe w systemach BI, powinno zmierzać do modelowania przyszłości. Taka analiza danych moŝe być realizowana między innymi z pomocą sieci neuronowych, systemów ekspertowych, algorytmów genetycznych. Firma Microstrategy oferuje pięć stylów BI, które, jak nietrudno zauwaŝyć, ściśle korespondują z wymienionymi sposobami analizy danych. Są to mianowicie: 1. Zapytania i analizy ad hoc dogłębna analiza danych i zapytania ad hoc w wykorzystaniem funkcjonalności OLAP. 2. Analizy statystyczne i data mining wykorzystywanie technik statystycznych i algorytmów data mining do analizy predykcyjnej. 3. Raportowanie korporacyjne tworzenie raportów na potrzeby analityków, pojedynczych specjalistów, zarządu firmy itp. 4. Analizy wielowymiarowe generowanie raportów w róŝnych wymiarach, przekrojach. 5. Dostarczanie raportów i aktywne alarmowanie oferowanie raportów informujących o sytuacjach nietypowych, stanach krytycznych, wąskich gardłach itp. Wymienione narzędzia analityczne moŝna wykorzystywać do inteligentnych analiz: finansowych, relacji z klientami, łańcucha dostaw, cyklu Ŝycia produktów, zarządzania kadrami oraz procesów biznesowych. Mocne i słabe strony systemów Business Intelligence W ostatnim czasie popularność narzędzi Business Intelligence bardzo rośnie. Wykorzystują je zarówno większe, jak i mniejsze przedsiębiorstwa. Interesują się nimi instytucje finansowe, handlowe, produkcyjne, telekomunikacyjne itp. Sytuacja ta skłania do pewnej ich oceny oraz identyfikacji ich mocnych i słabych stron. Analizując rozwiązania liderów światowego rynku Business Intelligence (Business Objects, SAS, Cognos, IBM, Oracle, Microstrategy, Microsoft) dochodzi się do wniosku, Ŝe do mocnych stron systemów BI naleŝy zaliczyć przede wszystkim:

7 Systemy Business Intelligence w zarządzaniu wiedzą w organizacji 345 skrócenie czasu analizy i podejmowania decyzji, łatwość sporządzania róŝnorodnych raportów tymczasowych, zbiorczych, zawierający dane szczegółowe i zagregowane, kompleksowe systemy raportowania, krótki czas odpowiedzi na zapytania uŝytkownika, konsolidacja danych, alokacja i drąŝenie danych, przesunięcie punktu cięŝkości z wprowadzania danych na analizę, wydobywanie ukrytych danych i ich wnikliwą interpretację, stosunkowo łatwa lokalizacja stanów newralgicznych w firmie np. z punktu widzenia kosztów, czasu dostawy, obsługi klienta itp., dostarczanie danych aktualnych i prognozowanych, łatwe i czytelne poruszanie się po systemie, moŝliwość rozbudowy modelu oraz ciągłe oddziaływanie uŝytkownika na proces modelowania systemu, dywersyfikacja źródeł danych. Praktyka pokazuje, iŝ z kolei do słabych stron systemów BI (de facto niezaleŝnie od przyjętej platformy sprzętowej i programowej) naleŝą: wysokie koszty szkolenia uŝytkowników, stosunkowo kosztowne i długie wdroŝenie, wysokie wymagania sprzętowe i programowe, wraŝliwość systemu na słabą jakość i niespójność danych, wysokie koszty nadzoru i rozwoju systemu. Literatura [AwGh04] Awad E. M., Ghaziri H. M: Knowledge Management. Prentice Hall, New Jersey [Bold01] Bolds R.: Enterprise Information Portals: Portals in Puberty. White paper, Kmworld, vol 2, July/August [Botk99] Botkin J.:Smart Business: How Knowledge Communitties Can Revolutionize Your Campany. New York, Free Press [Davy00] Davydow M. M.: The Second Wave of EIP. Intelligent Enterprise, vol 3, no. 4, [Fire02] Firestone J.: Enterprise Knowledge Portals. August [GrHe02] Grudzewski W. M., Hejduk I. K.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin. Warszawa [Kisi03] Kisielnicki J.: Informatyka narzędziem zarządzania wiedzą. W: Informatyka narzędziem zarządzania XXI wieku. Praca pod re-

8 346 Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence dakcją J. Kisielnickiego. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa [KPMG00] KPMGConsulting, Knowledge Management. Research Report, [LiHa01] Liautaud B., Hammond M.: E-Business Intelligence. Turning Information into Knowledge into Profit. McGraw-Hill, New York [Olsz03a] Olszak C. M.: Analiza danych w systemach informatycznych zarządzania. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Praca pod redakcją E. Niedzielskiej, H. Dudycz, M. Dyczkowskiego. AE, Wrocław [Olsz03b] Olszak C. M.: Systemy Business Intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej. W: Systemy wspomagania decyzji. AE. Katowice [NoTa00] Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltex, Warszawa [Roki03] Rokita J.: Organizacja ucząca się. AE. Katowice [ShTy98] Shilakes C. C., Tylman J.: Enterprise Information Portals. In: Indepth Report, MerrillLynch [TuAr98] Turban E., Aronson J. E.: Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice Hall THE BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE This paper is focused on the problem of an intelligent enterprise. It describes the basic features of the knowledge management system. The role of the Business Intelligence systems and the enterprise portals is enhanced. Then, on the basis of the different cases, the analysis of the strengths and weaknesses of the Business Intelligence systems, is presented. Key words: intelligent enterprise, knowledge management, Business Intelligence systems, enterprise portals.

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU WIEDZY ORGANIZACYJNEJ

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU WIEDZY ORGANIZACYJNEJ SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU WIEDZY ORGANIZACYJNEJ Streszczenie Celina M. Olszak Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach olszak@ae.katowice.pl W artykule poruszono problem

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na systemy Business Intelligence

Spojrzenie na systemy Business Intelligence Marcin Adamczak Nr 5375 Spojrzenie na systemy Business Intelligence 1.Wprowadzenie. W dzisiejszym świecie współczesna organizacja prędzej czy później stanie przed dylematem wyboru odpowiedniego systemu

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności 1.1 Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Piotr Czarnas Querona CEO Analityka biznesowa (ang. Business Intelligence) Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Przygotował Podsiadło Robert. 1 Zintegrowany system informatyczny to według Encyklopedii Wikipedia

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Paweł Mielczarek Microsoft Certified Trainer (MCT) MCP,MCSA, MCTS, MCTS SQL 2005, MCTS SQL 2008, MCTS DYNAMICS, MBSS, MBSP, MCITP DYNAMICS. Geneza Prowadzenie firmy wymaga podejmowania

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Celiny Olszak i Ewy Ziemby - Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Spis treści

Księgarnia PWN: Pod red. Celiny Olszak i Ewy Ziemby - Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Spis treści Księgarnia PWN: Pod red. Celiny Olszak i Ewy Ziemby - Strategie i modele gospodarki elektronicznej Spis treści Wstęp... 13 CZĘŚĆ I. Systemy gospodarki elektronicznej Rozdział 1. Wyzwania ery wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business www.comarch.pl Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Tomasz Matysik Kołobrzeg, 19.11.2009

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Zarządzania Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Regulski nr albumu: 107663 KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie Agenda Wstęp Charakterystyka Business Intelligence Architektura systemu Prezentacja funkcjonalności Podsumowanie Business Intelligence BI to zaawansowane technologicznie narzędzie informatyczne służą ce

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wprowadzenie do systemów typu Business Intelligence

Hurtownie danych. Wprowadzenie do systemów typu Business Intelligence Hurtownie danych Wprowadzenie do systemów typu Business Intelligence Krzysztof Goczyła Teresa Zawadzka Katedra Inżynierii Oprogramowania Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Jacek RUDNICKI Streszczenie: W referacie omówiono podstawowe cechy systemów zaawansowanego planowania i harmonogramowania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie Pierwsze wdrożenie w firmie Mirosława Żurek, BCC Poznao, maj 2013 Zakres tematyczny wykładu Podstawowe założenia i pojęcia hurtowni danych ; Przykładowe pierwsze wdrożenie w firmie i jego etapy; Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka Specjalność: Informatyka w logistyce

Kierunek: Logistyka Specjalność: Informatyka w logistyce Kierunek: Logistyka Specjalność: Informatyka w logistyce Specjalność: Informatyka w logistyce Koordynator: dr Anna Pamuła Tematyka: Dla kogo: Skuteczne wykorzystanie systemów informatycznych IT w logistyce.

Bardziej szczegółowo

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Analityka danych w środowisku Hadoop Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Pytania stawiane przez biznes 1 Jaka jest aktualnie sytuacja w firmie? 2 Na czym jeszcze możemy zarobić? Które procesy możemy usprawnić?

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu

Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu dr Helena Dudycz Katedra Teorii Informatyki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu e-mail: helena.dudycz@ae.wroclaw.pl Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie Marcin KrzyŜanowski Co to jest CRM CRM - to skrót pochodzący od angielskiego terminu Customer Relationship Management. Po polsku tłumaczy się go zazwyczaj jako:

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało Wprowadzenie do Hurtowni Danych Mariusz Rafało mariusz.rafalo@hotmail.com WPROWADZENIE DO HURTOWNI DANYCH Co to jest hurtownia danych? Hurtownia danych jest zbiorem danych zorientowanych tematycznie, zintegrowanych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER SUCCESS STORY

CUSTOMER SUCCESS STORY D ATA W A L K CUSTOMER SUCCESS STORY Scentralizowana informacja o posiadanych produktach w Banku Zachodnim WBK Siłę elastycznego modelu danych DataWalk poznaliśmy w pełni pod koniec wdrożenia. Zdecydowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017 31 stycznia 2017 Definicja hurtowni danych Hurtownia danych wg Williama Inmona zbiór danych wyróżniający się następującymi cechami uporządkowany tematycznie zintegrowany zawierający wymiar czasowy nieulotny

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 Rynek oprogramowania evolpe Consulting Group Open Source Commercial Open Source Polecane produkty Korzyści z wdrożenia Podsumowanie Pytania 2 evolpe Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA PROCESÓW W INFORMATYCZNYM ŚRODOWISKU ZINTEGROWANYM W SEKTORZE TELCO"

SYMULACJA PROCESÓW W INFORMATYCZNYM ŚRODOWISKU ZINTEGROWANYM W SEKTORZE TELCO SYMULACJA PROCESÓW W INFORMATYCZNYM ŚRODOWISKU ZINTEGROWANYM W SEKTORZE TELCO" DR Jerzy Roszkowski - Management Systems Consulting Główny Architekt, Wydział Architektury Korporacyjnej rola w zadaniu :

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

ZARZADZĄNIE E-RELACJAMI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz

ZARZADZĄNIE E-RELACJAMI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz ZARZADZĄNIE E-RELACJAMI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wprowadzenie W dzisiejszych zmiennych warunkach globalnej ekonomii szybka reakcja na zmiany zachodzące na rynku jest podstawą osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

System Raportowania Zarządczego oraz Analiz Porównawczych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w oparciu o narzędzia Business Intelligence

System Raportowania Zarządczego oraz Analiz Porównawczych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w oparciu o narzędzia Business Intelligence System Raportowania Zarządczego oraz Analiz Porównawczych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w oparciu o narzędzia Business Intelligence Małgorzata Szlachetka MenedŜer Działu Rozwiązania BI Rynek Samorządów

Bardziej szczegółowo

Nasze kompetencje. Co nas wyróżnia. Skuteczne wdrożenie - dopasowanie do strategii klientów

Nasze kompetencje. Co nas wyróżnia. Skuteczne wdrożenie - dopasowanie do strategii klientów Grupa Codec Codec jest europejskim liderem w zakresie usług doradczych i wdrażania rozwiązań wspierających efektywność organizacji. Pełniąc rolę ogniwa łączącego strategię, controlling i nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Korzyści z integracji danych klienta Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Definicje CDI ( Customer Data Integration) koncepcja integracji

Bardziej szczegółowo

KPMG LINK 360. Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi. KPMG.pl

KPMG LINK 360. Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi. KPMG.pl KPMG LINK 360 Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi KPMG.pl KPMG LINK 360 umożliwia wygodne zarządzanie procesami podatkowymi i księgowymi. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za obowiązki podatkowe

Bardziej szczegółowo

VII Kongres BOUG 03 października 2012

VII Kongres BOUG 03 października 2012 Raportowanie SLA w duŝej organizacji Studium przypadku VII Kongres BOUG 03 października 2012 Zdefiniowanie przypadku Zadanie do wykonania: Jak przenieść ustalenia formalne na efektywnie raportujący system?

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów dr inż. amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol Cel przedmiotu Zapoznać się z problemami informacyjnodecyzyjnymi zarządzania organizacjami Nauczyć się wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie)

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) 10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) SPIS WDROśEŃ CEMAT SILICON SA... 3 GATES POLSKA SP. Z O.O. W LEGNICY... 3 GEA TECHNIKA-CIEPLNA...

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo