SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W ORGANIZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W ORGANIZACJI"

Transkrypt

1 SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W ORGANIZACJI Streszczenie Celina M. Olszak Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach W artykule przedstawiono specyfikę inteligentnej organizacji oraz kluczowe problemy związane z zarządzaniem nią. Zwrócono uwagę na rolę systemów Business Intelligence i portali korporacyjnych w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Podkreślono takŝe wagę przetwarzania analitycznego w nowoczesnym zarządzaniu. Na koniec, na podstawie analizy wybranych przypadków systemów Business Intelligence, zaprezentowano ich mocne i słabe strony. Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, inteligencja organizacji, systemy Business Intelligence, portale korporacyjne W poszukiwaniu inteligencji organizacji W czasach kiedy koszty, czas oraz jakość wytwarzania produktów stały się porównywalne, organizacje zmuszone są do konkurowania w oparciu o takie kompetencje, których rezultatem są nowe, zaskakujące wyroby oraz oryginalne alianse z klientami i kooperantami. Esencją współczesnego biznesu jest jego inteligencja, która pozwala na tworzenie zindywidualizowanych produktów, usług oraz wirtualnych, dynamicznych struktur, spełniających potrzeby rynku i klienta. Inteligencja organizacji nierozerwalnie wiąŝe się z takimi określeniami jak: informacja, wiedza, uczenie się [Roki03]. Termin wiedza, będący pochodną informacji, sięga do czasów Platona i Arystotelesa. Nowoczesne rozumienie wiedzy przejawia się w pracach m.in. D. Bella, M. Polanyi, A. Tofflera, I. Nonaka. UtoŜsamiana jest ona z aktywami organizacji, pamięcią organizacji, kluczowymi kompetencjami itp. (Sveiby i Stewart) [Davy00], [GrHe02], [Kisi03], [NaTa00]. Współcześnie wiedza rozpatrywana jest często w kategoriach wiedzy cichej oraz jawnej (I. Nonaka i Takeuchi), a takŝe wiedzy proceduralnej (mówiącej jak wykonywać zadania i realizować określone procedury), deklaratywnej (wskazującej co naleŝy robić), semantycznej (wysoce zorganizowanej, dotyczącej związków pomiędzy faktami, relacjami itp.) i epizodycznej (opartej na przypadkach, zdarzeniach).

2 340 Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence P. Drucker w 1960 roku, omawiając rolę wiedzy w organizacji, uŝył takich określeń jak: pracownicy wiedzy oraz praca oparta na wiedzy. Był on tak- Ŝe jedną z pierwszych osób, która stwierdziła, Ŝe gospodarka USA przesunęła się w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i Ŝe jej głównym zasobem nie jest kapitał materialny, ale wiedza. Biorąc pod uwagę fakt, iŝ większość wiedzy w organizacji ma charakter niestrukturalny i niejawny oraz, Ŝe zdecydowana część kapitału intelektualnego firmy znajduje się w głowach pracowników, nietrudno zauwaŝyć, Ŝe obecnie do kluczowych spraw związanych z zarządzaniem wiedzą naleŝy zarządzanie wiedzą cichą, lokalizowanie ekspertów oraz podział i dostęp do wiedzy. Inteligencja organizacji oznacza umiejętność zarządzania wiedzą i wykorzystania jej do realizacji celów przedsiębiorstwa. Przejawia się ona m.in. w osadzaniu wiedzy w procesach, produktach, usługach, strukturze i kulturze przedsiębiorstwa oraz związkach jakie tworzy ono ze swoim bliŝszym i dalszym otoczeniem. WyróŜnikiem współczesnej organizacji, jak juŝ podkreślono, stają się m.in. jej inteligentne produkty i usługi, sposób podejścia do klienta i kooperanta. Atrybutami produktów opartych na wiedzy są przede wszystkim: uczenie się produkty stają się coraz doskonalsze, a klient przez to bardziej wyedukowany i mający coraz większe potrzeby, moŝliwości rozszerzania produkty wyposaŝane są w nowe funkcje i zadania, interaktywność projektowane produkty i usługi oferują moŝliwość interakcji np. z klientem, pamięć pamiętane są zdarzenia i dane z przeszłości na temat uŝytkownika, tak aby jak najlepiej rozwijać jego profil, personalizacja oferuje się unikatowe rozwiązania i konfiguracje, stosownie do indywidualnych wymagań uŝytkowników [Botk99]. Rozwojowi zarządzania wiedzą w organizacji sprzyja koordynacja trzech waŝnych elementów: 1. Ludzi - którzy tworzą wiedzę indywidualną i zbiorową poprzez uczenie się, dzielenie się wiedzą, rozwiązywanie problemów, integrowanie jej z kulturą organizacji, tak aby ostatecznie wprowadzać na rynek coraz to lepsze produkty i usługi. 2. Procesów - które powinny być na bieŝąco zaopatrywane w aktualne informacje, wiedzę i stosownie doskonalone. 3. Technologii, a zwłaszcza technologii informatycznych - których rozwój powinien być harmonizowany w aspektach potrzeb rynku, działań konkurentów i zasobów firmy; do najwaŝniejszych technologii informatycznych mających wpływ na zarządzanie wiedzą naleŝy zaliczyć: systemy Business Intelligence (BI), portale korporacyjne, pracę grupową i komunikację (pocz-

3 Systemy Business Intelligence w zarządzaniu wiedzą w organizacji 341 ta elektroniczna, wirtualne społeczności itp.), zarządzanie dokumentacją, bazy wiedzy, e-learning, intranety i extranety [AvGh04], [TuAr98] (rys.1). Rys. 1. Zarządzanie wiedzą i innowacyjność Źródło: Opracowano na podstawie [AwGh04] Z uwagi na ograniczone ramy niniejszego opracowania, w dalszej części ograniczono się do umówienia roli systemów BI w zarządzaniu wiedzą i inteligencją organizacji. Systemy Business Intelligence w zarządzaniu wiedzą organizacji Systemy BI są szansą dla organizacji na szybkie i skuteczne wykorzystywanie informacji oraz transformowanie ich w uŝyteczną wiedzę, która pozwala realizować cele biznesowe. Dzięki technologiom hurtowni danych, portali korporacyjnych, technikom OLAP, data mining, narzędziom wizualizacji danych umoŝliwiają one przekształcanie wiedzy pojedynczych jednostek w wiedzę korporacyjną [LiHa01], [Olsz03b]. W załoŝeniu systemy BI powinny usprawniać zarządzanie wiedzą organizacją w wymiarze strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Na szczeblu strategicznym umoŝliwiają bardziej precyzyjne wyznaczanie celów i śledzenie ich realizacji. Pozwalają na dokonywanie róŝnorodnych zestawień porównawczych np. wyników historycznych, opłacalności poszczególnych ofert, skuteczności kanałów dystrybucji itp., a takŝe prowadzenie symulacji rozwoju, prognozowanie przyszłych wyników przy określonych załoŝeniach.

4 342 Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence Na szczeblu taktycznym systemy BI mogą dostarczać podstaw do podejmowania decyzji w zakresie marketingu, sprzedaŝy, finansów, zarządzania kapitałem. Pozwalają optymalizować przyszłe działania i odpowiednio modyfikować aspekty organizacyjne, finansowe czy technologiczne funkcjonowania przedsiębiorstwa, tak aby skuteczniej realizowało ono wyznaczone cele strategiczne. Na poziomie operacyjnym systemy BI słuŝą analizom wykonywanym ad hoc, odpowiadają na pytania związane z bieŝącymi operacjami departamentów, aktualnym stanem finansów, sprzedaŝą, stanem współpracy z dostawcami, odbiorcami, klientami itp. Najnowsze systemy BI charakteryzują się moŝliwościami pobierania danych z róŝnorodnych źródeł (takŝe portali internetowych) i udostępniania wyników w postaci raportów i analiz graficznych za pośrednictwem popularnych interfejsów, takich jak przeglądarki internetowe [Bold01], [Fire02], [Olsz03b]. Typowymi elementami takiej generacji systemów BI są: 1. Portal korporacyjny miejsce dostępu do usług i zasobów informacyjnych oferowanych przez systemy pracy grupowej, zarządzania wiedzą, wspomagania decyzji, e-learningu, workflow, systemy dziedzinowe, systemy tworzenia profili, usługi typu webservice. Jest to otwarte środowisko dla róŝnych systemów informatycznych, umoŝliwiające szybką integrację nowych aplikacji. Rozbudowane koncepcje portali korporacyjnych określane jako B2X (Business to extended Enterprise) są miejscem nie tylko wspierającym pracę pracowników firmy, ale równieŝ umoŝliwiającym budowanie zawansowanych relacji ze wszystkimi podmiotami powiązanymi z daną organizacją. 2. Aplikacje BI rozwiązania adresowane do konkretnych uŝytkowników, branŝ itp. 3. Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji od aplikacji realizujących obsługę zapytań do kompleksowych wielowymiarowych analiz OLAP i eksploracji danych (data mining). 4. Narzędzia wspomagające obsługę dostępu oprogramowanie klasy middleware, słuŝące do wspomagania procesów udostępniania i zarządzania danymi (serwery www) oraz specjalizowane interfejsy. 5. Systemy zarządzania i administrowania środowiskiem baz danych oraz narzędzia do budowy i utrzymywania hurtowni danych. 6. Narzędzia do administrowania systemem BI (obsługa zadań z zakresu bezpieczeństwa, monitorowania, składowania, odtwarzania, harmonogramowania itp.). Nietrudno zauwaŝyć, Ŝe zaproponowana konfiguracja systemu BI moŝe z du- Ŝym powodzeniem wspierać róŝne inicjatywy strategiczne przedsiębiorstwa np. CRM, SCM, e-biznes, dając dostęp do wiedzy statycznej i dynamicznej (tworzonej na podstawie zapytań ad hoc i informacji uzyskiwanych z baz danych i

5 Systemy Business Intelligence w zarządzaniu wiedzą w organizacji 343 hurtowni danych). Integruje ona informacje z róŝnych źródeł, oferując przy tym wielowymiarową i spersonalizowaną informację (stosownie do uprawnień, ról uŝytkowników), a takŝe pozwala na szybkie wyszukiwanie i dystrybuowanie róŝnorodnych zasobów wiedzy. Przetwarzanie analityczne w systemach Business Intelligence Siłą systemów BI są ich właściwości analityczne. Do przeszłości naleŝą juŝ rozwiązania, oparte na standardowym raportowaniu, czy definiowaniu raportów przez uŝytkownika. Standardowe raportowanie wiąŝe się bowiem ze skromnymi moŝliwościami w zakresie prezentowania informacji i generowania zestawień. Obecnie, w taki sposób analizowania danych, wyposaŝony jest prawie kaŝdy system transakcyjny. Tego typu raportowanie nie wymaga w zasadzie przetwarzania analitycznego niezbędny jest tylko dostęp do danych. Z kolei analiza danych, oparta na definiowaniu raportów przez uŝytkownika, wymaga zazwyczaj znajomości określonego języka komend. Praktyka potwierdza, Ŝe procedura tworzenia takich zestawień nie jest prosta. Bariera ta moŝe być częściowo pokonywana z pomocą multimedialnego interfejsu oraz automatycznych kreatorów tzw. wizardów, które prowadzą uŝytkownika krok po kroku przez cały proces tworzenia raportu. MoŜliwości takich rozwiązań zazwyczaj nie wykraczają jednak poza proste zestawienia danych. Tworzone raporty odwołują się do danych bieŝących i reprezentują najczęściej jeden punkt widzenia. Dla systemów BI charakterystycznymi sposobami analizy danych powinny być: interaktywne przetwarzanie analityczne OLAP; zapytania ad hoc; przetwarzanie predykcyjne; modelowanie biznesu, przewidywanie przyszłości, kreowanie planów [Olsz03a]. Przetwarzanie analityczne wiąŝe się ze stosowaniem narzędzi OLAP. Celem takiej analizy danych jest interaktywne wspomaganie procesu budowy zestawień według zdefiniowanych przez uŝytkownika kryteriów (wymiarów) oraz optymalizacja przeszukiwania duŝych zbiorów danych. Dzięki zastosowaniu róŝnorodnych technik statystycznych, logicznych oraz moŝliwości eksploracji danych z rozproszonych źródeł, dostarczane są wielowymiarowe analizy danych (np. finansowe, marketingowe). Okazuje się, Ŝe nie jest moŝliwe przygotowanie wszystkich, gotowych prawdopodobnych zapytań i analiz. W związku z powyŝszym, profesjonalne rozwiązania z zakresu BI powinny umoŝliwiać uŝytkownikowi dokonywanie własnych definicji raportów oraz tworzenie zapytań ad hoc. Formułowanie ta-

6 344 Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence kich kwerend dokonuje się dynamicznie, zwykle dzięki narzędziom OLAP. Pozwala to uŝytkownikowi na duŝą swobodę w zakresie budowy specyficznych raportów i analiz. Przetwarzanie predykcyjne daje moŝliwość przewidywania zachowań przedsiębiorstwa, rynku i biznesu. Do tego celu wykorzystuje się techniki drąŝenia danych (data mining). Docelowo przetwarzanie analityczne, w tym takŝe w systemach BI, powinno zmierzać do modelowania przyszłości. Taka analiza danych moŝe być realizowana między innymi z pomocą sieci neuronowych, systemów ekspertowych, algorytmów genetycznych. Firma Microstrategy oferuje pięć stylów BI, które, jak nietrudno zauwaŝyć, ściśle korespondują z wymienionymi sposobami analizy danych. Są to mianowicie: 1. Zapytania i analizy ad hoc dogłębna analiza danych i zapytania ad hoc w wykorzystaniem funkcjonalności OLAP. 2. Analizy statystyczne i data mining wykorzystywanie technik statystycznych i algorytmów data mining do analizy predykcyjnej. 3. Raportowanie korporacyjne tworzenie raportów na potrzeby analityków, pojedynczych specjalistów, zarządu firmy itp. 4. Analizy wielowymiarowe generowanie raportów w róŝnych wymiarach, przekrojach. 5. Dostarczanie raportów i aktywne alarmowanie oferowanie raportów informujących o sytuacjach nietypowych, stanach krytycznych, wąskich gardłach itp. Wymienione narzędzia analityczne moŝna wykorzystywać do inteligentnych analiz: finansowych, relacji z klientami, łańcucha dostaw, cyklu Ŝycia produktów, zarządzania kadrami oraz procesów biznesowych. Mocne i słabe strony systemów Business Intelligence W ostatnim czasie popularność narzędzi Business Intelligence bardzo rośnie. Wykorzystują je zarówno większe, jak i mniejsze przedsiębiorstwa. Interesują się nimi instytucje finansowe, handlowe, produkcyjne, telekomunikacyjne itp. Sytuacja ta skłania do pewnej ich oceny oraz identyfikacji ich mocnych i słabych stron. Analizując rozwiązania liderów światowego rynku Business Intelligence (Business Objects, SAS, Cognos, IBM, Oracle, Microstrategy, Microsoft) dochodzi się do wniosku, Ŝe do mocnych stron systemów BI naleŝy zaliczyć przede wszystkim:

7 Systemy Business Intelligence w zarządzaniu wiedzą w organizacji 345 skrócenie czasu analizy i podejmowania decyzji, łatwość sporządzania róŝnorodnych raportów tymczasowych, zbiorczych, zawierający dane szczegółowe i zagregowane, kompleksowe systemy raportowania, krótki czas odpowiedzi na zapytania uŝytkownika, konsolidacja danych, alokacja i drąŝenie danych, przesunięcie punktu cięŝkości z wprowadzania danych na analizę, wydobywanie ukrytych danych i ich wnikliwą interpretację, stosunkowo łatwa lokalizacja stanów newralgicznych w firmie np. z punktu widzenia kosztów, czasu dostawy, obsługi klienta itp., dostarczanie danych aktualnych i prognozowanych, łatwe i czytelne poruszanie się po systemie, moŝliwość rozbudowy modelu oraz ciągłe oddziaływanie uŝytkownika na proces modelowania systemu, dywersyfikacja źródeł danych. Praktyka pokazuje, iŝ z kolei do słabych stron systemów BI (de facto niezaleŝnie od przyjętej platformy sprzętowej i programowej) naleŝą: wysokie koszty szkolenia uŝytkowników, stosunkowo kosztowne i długie wdroŝenie, wysokie wymagania sprzętowe i programowe, wraŝliwość systemu na słabą jakość i niespójność danych, wysokie koszty nadzoru i rozwoju systemu. Literatura [AwGh04] Awad E. M., Ghaziri H. M: Knowledge Management. Prentice Hall, New Jersey [Bold01] Bolds R.: Enterprise Information Portals: Portals in Puberty. White paper, Kmworld, vol 2, July/August [Botk99] Botkin J.:Smart Business: How Knowledge Communitties Can Revolutionize Your Campany. New York, Free Press [Davy00] Davydow M. M.: The Second Wave of EIP. Intelligent Enterprise, vol 3, no. 4, [Fire02] Firestone J.: Enterprise Knowledge Portals. August [GrHe02] Grudzewski W. M., Hejduk I. K.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin. Warszawa [Kisi03] Kisielnicki J.: Informatyka narzędziem zarządzania wiedzą. W: Informatyka narzędziem zarządzania XXI wieku. Praca pod re-

8 346 Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence dakcją J. Kisielnickiego. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa [KPMG00] KPMGConsulting, Knowledge Management. Research Report, [LiHa01] Liautaud B., Hammond M.: E-Business Intelligence. Turning Information into Knowledge into Profit. McGraw-Hill, New York [Olsz03a] Olszak C. M.: Analiza danych w systemach informatycznych zarządzania. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Praca pod redakcją E. Niedzielskiej, H. Dudycz, M. Dyczkowskiego. AE, Wrocław [Olsz03b] Olszak C. M.: Systemy Business Intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej. W: Systemy wspomagania decyzji. AE. Katowice [NoTa00] Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltex, Warszawa [Roki03] Rokita J.: Organizacja ucząca się. AE. Katowice [ShTy98] Shilakes C. C., Tylman J.: Enterprise Information Portals. In: Indepth Report, MerrillLynch [TuAr98] Turban E., Aronson J. E.: Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice Hall THE BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE This paper is focused on the problem of an intelligent enterprise. It describes the basic features of the knowledge management system. The role of the Business Intelligence systems and the enterprise portals is enhanced. Then, on the basis of the different cases, the analysis of the strengths and weaknesses of the Business Intelligence systems, is presented. Key words: intelligent enterprise, knowledge management, Business Intelligence systems, enterprise portals.

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU WIEDZY ORGANIZACYJNEJ

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU WIEDZY ORGANIZACYJNEJ SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU WIEDZY ORGANIZACYJNEJ Streszczenie Celina M. Olszak Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach olszak@ae.katowice.pl W artykule poruszono problem

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence w energetyce mity i fakty

Business Intelligence w energetyce mity i fakty Business Intelligence w energetyce mity i fakty Autor: Sebastian Sokołowski ( Rynek Energii nr 2/2006) Słowa kluczowe: Business Intelligence, System BI, hurtownia danych, portal, Transition Technologies

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II

Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II Rozdział 29 Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II Streszczenie. W rozdziale, na tle przesłanek i ewolucji informatycznego wspomagania procesów zarządzania przedsiębiorstwem, ukazano istotę oraz

Bardziej szczegółowo

ROLA INTEGRACYJNO-KOOPERACYJNA BUSINESS INTELLIGENCE W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA

ROLA INTEGRACYJNO-KOOPERACYJNA BUSINESS INTELLIGENCE W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA ROLA INTEGRACYJNO-KOOPERACYJNA BUSINESS INTELLIGENCE W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA Streszczenie Kamal Matouk, Mieczysław L.Owoc Akademia Ekonomiczna Wrocław {matuk331; mowoc}@manager.ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAJWAśNIEJSZYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI W ZARZADZANIU UJĘCIE METODOLOGICZNE

PRZEGLĄD NAJWAśNIEJSZYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI W ZARZADZANIU UJĘCIE METODOLOGICZNE PRZEGLĄD NAJWAśNIEJSZYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA DECYZJI W ZARZADZANIU UJĘCIE METODOLOGICZNE Celina M. Olszak Wprowadzenie Przez ostanie lata wypracowano wiele modeli i zasad odnośnie budowy komputerowych

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ OPROGRAMOWANIEM DOSTĘPNYM W MODELU SAAS

WSPIERANIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ OPROGRAMOWANIEM DOSTĘPNYM W MODELU SAAS WSPIERANIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI WIRTUALNEJ OPROGRAMOWANIEM DOSTĘPNYM W MODELU SAAS Damian DZIEMBEK Streszczenie: W artykule wskazano moŝliwości wspomagania procesów zarządzania wiedzą

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu

Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu dr Helena Dudycz Katedra Teorii Informatyki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu e-mail: helena.dudycz@ae.wroclaw.pl Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PROCESÓW EKSTRAKCJI, TRANSFORMACJI I ŁADOWANIA DANYCH W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE

BUDOWA PROCESÓW EKSTRAKCJI, TRANSFORMACJI I ŁADOWANIA DANYCH W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE BUDOWA PROCESÓW EKSTRAKCJI, TRANSFORMACJI I ŁADOWANIA DANYCH W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Aleksander Billewicz Akademia Ekonomiczna w Katowicach Katedra Informatyki abillew@sulu.ae.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Systemy

Spis treści. Część I. Systemy Spis treści Wstęp... 9 Część I. Systemy Iwona Chomiak-Orsa: Mapowanie procesów podstawowym etapem realizacji przedsięwzięcia informatycznego... 13 Wiesława Gryncewicz: Identyfikacja procesów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA Wiesław Wolny Bogdan Sadecki Wprowadzenie Jeśli chcesz zbudować statek nie poganiaj ludzi, by zabierali drewno, nie rozdzielaj im zadań

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na Business Intelligence

Nowe spojrzenie na Business Intelligence Page 1 of 5 ARCHIWUM Nowe spojrzenie na Business Intelligence 7 lipca 2008 Józef Muszyński Od zarządów biznesu płyną Ŝądania coraz to nowych raportów potrzebnych do prawidłowego zarządzania firmą, w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Justyna Siwińska * INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Wstęp Podejmowanie decyzji biznesowych, zarówno o znaczeniu operacyjnym jak i taktycznym oraz strategicznym, staje się coraz trudniejsze.

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNO-ANALITYCZNYCH

ZAAWANSOWANYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNO-ANALITYCZNYCH Streszczenie HURTOWNIA DANYCH ISTOTNYM ELEMENTEM ZAAWANSOWANYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNO-ANALITYCZNYCH Helena Dudycz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Instytut Informatyki Ekonomicznej helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU

BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU Małgorzata Nycz, Barbara Smok Wprowadzenie śyjemy w czasach charakteryzujących się bardzo szybkimi przemianami spowodowanymi rozwojem technik informacyjno - komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wprowadzenie Powodzenie współczesnego biznesu jest zdeterminowane dostępnością i odpowiednim przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Edyta Abramek, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Henryk Sroka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo