Szanghajska Organizacja Współpracy. Regionalizm środkowoazjatycki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanghajska Organizacja Współpracy. Regionalizm środkowoazjatycki"

Transkrypt

1 1 Szanghajska Organizacja Współpracy. Regionalizm środkowoazjatycki Regionalizm w stosunkach międzynarodowych od początku lat dziewięćdziesiątych stanowi waŝny element polityki światowej. Jest on odzwierciedleniem realnych procesów i zjawisk. WyraŜa się on w dąŝeniach państw do poszukiwania efektywnych form współpracy w róŝnych dziedzinach Ŝycia międzynarodowego. W przypadku inicjatywy Rosji, Chin i państw Azji Środkowej kluczową rolę odegrał upadek Związku Radzieckiego. Brak hegemona na obszarze postradzieckim oraz powstanie niezaleŝnych państw w Azji Środkowej przyniosło oŝywienie na platformie współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa oraz współpracy ekonomicznej. Powstanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy SOW (ang. Shanghai Cooperation Organization, SCO; ros. Шанхайская Организация Сотрудничества; chiń. Shanghai Hezuo Zuzhi) stało się obok wielu innych inicjatyw regionalnych waŝnym elementem w polityce światowej lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia, szczególnie po ataku terrorystycznym na Stany Zjednoczone. Regionalizm środkowoazjatycki W tworzeniu się organizacji niezaprzeczalnym czynnikiem w głównej mierze decydującym o jej powstaniu było kryterium geograficzne bliskość sąsiadujących ze sobą państw. RównieŜ nie bez znaczenia była chęć zsynchronizowania polityki na arenie międzynarodowej, ułatwienie wymiany handlowej oraz współpraca wojskowa zapewniająca utrzymanie status quo w regionie umoŝliwiające nawiązanie szerszej współpracy regionalnej. 26 kwietnia 1996 roku w Szanghaju prezydenci Rosji Borys Jelcyn, Chin Jiang Zemin, Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew, Kirgistanu Askar Akajew i TadŜykistanu Emomali Rachmonow podpisali Porozumienie o Budowaniu Zaufania w Zakresie Wojskowym na Obszarach Przygranicznych. (Agreement on Confidence Building in the Military Field in Border Areas) 1. Strony zapewniły, Ŝe m.in. przemieszczane oddziały graniczne nie będą prowadziły działań zbrojnych przeciwko sobie; waŝniejsze posunięcia militarne, w odległości około 100 km od granicy, będą wymagały poinformowania obu stron umowy 2. Współpraca wojskowa początkowo miała zapewnić stabilizację w strategicznym regionie kontynentu azjatyckiego. Preludium dla formułowanej współpracy były jednak bilateralne układy rosyjsko-chińskie. Współpracę chińsko-rosyjską zainicjował Michaił Gorbaczow, a kontynuował Borys Jelcyn. Nawiązanie kontaktów wojskowych nastąpiło podczas wizyty ministra obrony narodowej ChRL Chi Haotiana w Moskwie. W lipcu 1994 roku podpisano Porozumienie w sprawie zapobiegania niebezpiecznej działalności wojskowej pomiędzy rządami Chin i Rosji 3. W dwa lata później, podczas wizyty Borysa Jelcyna w Chinach, w dniach kwietnia 1996 roku podpisano aŝ piętnaście umów międzypaństwowych. Kluczowym dokumentem była wspólna deklaracja chińsko-rosyjska, która formułowała konieczność strategicznego partnerstwa ukierunkowanego ku XXI wiekowi. Prezydent Federacji Rosyjskiej próbował nadać jej bardzo szeroki rozgłos, charakteryzując ją jako zaczątek budowy stosunków multilateralnych. Prezydent Chin Jiang Zemin za podstawę współpracy 1 China and Kazakhstan; Strony int. Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej 2 Jing-dong Yuan, Sino-Russian confidence-building measures: a preliminary analysis, Asian Perspective, vol. 22, 1998, no 1, s Podobne porozumienia o współpracy przygranicznej zostało podpisane w sierpniu 1995 roku między Ministerstwem Obrony ChRL a administracją rejonów przygranicznych Rosji. Odbyto ponad 1000 spotkań; Ibidem. 3 Zhongguo waijiao yidian, (Chińska dyplomacja słownik, Pekin 2000), Beijing 2000, s. 59.

2 2 uznał wzrost obopólnych korzyści 4. Podczas wizyty rosyjskiego polityka w Chinach podpisano deklarację powołującą Szanghajską Organizację Współpracy. Mimo iŝ Szanghajska Organizacja Współpracy stała się organem wielopaństwowym, to jednak dominacja Rosji i Chin była bezsprzeczna. Oba państwa dąŝące do stworzenia dogodnych warunków dla międzynarodowej współpracy uznały, iŝ organizacja regionalna w pełni odzwierciedla ich narodowe interesy. Władze w Moskwie dąŝyły do zapewnienia stabilności w regionie z uwagi na konflikt w Czeczenii. Ponadto wielu rosyjskich polityków uznało, iŝ wzrastająca potęga południowego sąsiada Chin moŝe stanowić zagroŝenie dla strategicznych interesów Rosji 5. Zatem włączenie Państwa Środka, przy poparciu Rosji, w struktury organizacji międzynarodowej, dawało szansę wspólnego rozgrywania polityki w regionie Azji Środkowej 6. Władze w Pekinie mając na celu rozwój gospodarczy kierowały się głównie zapewnieniem dostaw surowców mineralnych dla galopującej gospodarki (bezpieczeństwo energetyczne) 7. Ponadto dobre kontakty z państwami sąsiadami zapewniały włączenie państw strategicznego regionu Azji Środkowej w strefę rynków zbytu dla chińskich towarów. Wspólnym celem stało się ograniczenie, po upadku Związku Radzieckiego i wojnie w Zatoce Perskiej, dominującej roli Waszyngtonu. Porozumienie i wspólne działanie Rosji i Chin w ramach SOW stało się moŝliwe dzięki wysiłkom czynionym przez administrację Borysa Jelcyna na rzecz ocieplenia stosunków z Pekinem 8. Kolejne szczyty państw SOW, w 1997 roku w Moskwie oraz w grudniu 1999 roku w Kirgistanie przyniosły pogłębienie wzajemnej współpracy. Podczas spotkania w Biszkeku strony podpisując wspólną deklarację zapewniły o: pogłębieniu regionalnej kooperacji w zakresie zwalczania terroryzmu, kontroli nielegalnej emigracji oraz handlu narkotykami; zapewnieniu Azji Środkowej statusu strefy wolnej od broni nuklearnej 9 ; wzmocnieniu mechanizmów osiągania stabilności i pokoju w regionie zgodnie z zasadami Narodów Zjednoczonych; wspieraniu idei świata wielobiegunowego oraz przeciwwagi dla dominującej roli Stanów Zjednoczonych; zmniejszeniu zagroŝenia z uwagi na eskalację konfliktu w Afganistanie; wzmacnianiu wymiany handlowej w oparciu o Jedwabny Szlak (the Silk Road Diplomacy). Kolejna deklaracja przyjęta podczas szczytu w stolicy TadŜykistanu, w lipcu 2000 roku, potwierdziła chęć zaangaŝowaniu się stron w politykę globalną. W głównej mierze, swoiste novum stanowiło zagwarantowanie połączonych manewrów wojskowych oraz cyklicznych spotkań ministrów obrony narodowej. Ponadto zobowiązano się do nieingerowania w sprawy wewnętrzne państw-sygnatariuszy deklaracji m.in. pod pozorem przywrócenia respektowania praw człowieka. Strony zapewniły administrację Władimira 4 B. Rychłowski, Stosunki Chiny Rosja w okresie transformacji, Rosja-Chiny. Dwa modele transformacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s Chiny zostały umieszczone na liście potencjalnych zagroŝeń dla Federacji Rosyjskiej w grudniu 1996 roku przez ministra obrony FR Igora Radionowa. Podobny pogląd wyraził A. Arbatow na łamach International Security. W okresie lat Chiny, poprzez modernizację swoich sił zbrojnych, mogą stać się czynnikiem destabilizującym oraz zagraŝającym bezpieczeństwu narodowemu Rosji. 6 Poparcie dla rozwoju współpracy regionalnej wyraził Władimir Putin w exposé dotyczącym polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Zob.: The Foreign Policy Concept of Russian Federation. Approved by the President of the Russian Federation V. Putin, June 28, Cyt. za.: Strona int. Amerykańskiej Federacji Naukowców 7 Zasoby w regionie Morza Kaspijskiego przedstawiają się w sposób następujący: 1. zasoby ropy naftowej (mld baryłek) 15,4-29,0; 2. zasoby gazu ziemnego (tryliony m 3 ) ; 3. dzienna produkcja ropy naftowej (dzienna ilość baryłek) ; 4. dzienna produkcja gazu ziemnego (mld m 3 ) Por. Tabela 3. 8 O polityce B. Jelcyna wobec Chin zob.: B. Rychłowski, op..cit., s oraz Rzeczpospolita z , , r., r. 9 W lutym 1997 roku w Ałmaty podpisano deklarację do utworzenia strefy wolnej od broni nuklearnej września w Taszkiencie podpisano stosowne układy tworząc Środkowoazjatycką Strefę Wolną od Broni Nuklearnej.

3 3 Putina o poparciu dla rosyjskiej polityki w Czeczenii. Chiny z kolei, uzyskały kolejny raz zapewnienie o słuszności polityki jednych Chin. W odniesieniu do polityki Stanów Zjednoczonych w regionie Azji i Pacyfiku (m.in. włączenie Tajwanu do amerykańskiego programu obrony przeciwrakietowej Theater Missile Defence TMD) państwa SOW zajęły negatywne stanowisko. Polityka Waszyngtonu, choć w oficjalnym dokumencie Stany Zjednoczone nie zostały wymienione, względem regionu azjatyckiego została uznana jako prowadząca do wyścigu zbrojeń. Podczas szczytu państw SOW w Szanghaju (14-15 czerwca 2001 roku) podjęto uchwałę o włączeniu w jej struktury Uzbekistanu 10. Ponadto prezydenci dotychczasowej Szanghajskiej Piątki oraz przywódca Uzbekistanu Islam Karimow uznali za stosowne zinstytucjonalizowanie forum organizacji. Dotychczasowe, nieformalne spotkania głów państw przyjęły formę cyklicznych rozmów na wysokim szczeblu. Głównym obszarem porozumienia stała się walka z międzynarodowym terroryzmem, religijnym ekstremizmem oraz separatyzmem. Na mocy decyzji państw SOW utworzone zostało regionalne centrum do walki z terroryzmem w Biszkeku (stolica Kirgistanu) 11. Przywódcy Rosji, Chin i państw Azji Środkowej określili równieŝ płaszczyzny współpracy w dziedzinie wspólnych przedsięwzięć w zakresie energetyki, ekonomii oraz przemysłu i handlu. Chiny i Rosja wezwały do wzmocnienia ekonomicznej i kulturowej współpracy w ramach organizacji. ChRL zaproponowała cykliczne spotkania ministrów gospodarki państw członkowskich oraz stworzenie udogodnień we wzajemnym handlu (plan ) 12. Oddzielnym dokumentem stała się Deklaracja Ministrów Obrony Narodowej o Współpracy Wojskowej. W rozumieniu państw SOW współpraca ta polega na połączonych interwencjach antyterrorystycznych, antyseparatystycznych oraz opozycji wobec rozmieszczenia systemu obrony antyrakietowej w regionie Azji i Pacyfiku, jak równieŝ wspieraniu traktatu amerykańsko-radzieckiego Anti-Ballistic Missile (ABM) z maja 1972 roku. Z uwagi na dostosowanie systemów obronnych do zmiany koncepcji konfliktu (przejście od konfrontacji globalnej do lokalnych wojen i konfliktu asymetrycznego) państwa zobowiązały się do wspólnych manewrów wojskowych. Wraz z podpisanymi układami strony zadeklarowały konkretne środki finansowe. Chiny m.in. udzieliły wsparcia wojskowego Kirgistanowi w wysokości 1,76 mln USD. Niemniej jednak wspólna inicjatywa wojskowa została poprzedzona podpisaniem przez Rosję i Chiny umowy o współpracy militarnej. W styczniu 2000 roku podczas wizyty ministra obrony Chińskiej Republiki Ludowej Chi Haotiana podpisano umowę zobowiązującą oba państwa do ściślejszej współpracy w dziedzinie wojskowej. W porozumieniu ustalono, iŝ państwa zobowiązują się do wzmocnienia współpracy w dziedzinie wymiany studentów uczelni wojskowych oraz do większego zaangaŝowania we wspólnych ćwiczeniach wojskowych. KaŜdego roku miało dochodzić do obustronnych wizyt delegacji wojskowych. Stronie chińskiej przyznano moŝliwość szkolenia 800 studentów wojskowych rocznie w akademiach wojskowych Federacji Rosyjskiej; Rosja zobowiązała się do szerszego zaopatrzenia Chińskiej Armii Ludowo- Wyzwoleńczej w sprzęt wojskowy o zaawansowanej technologii, w tym samoloty, okręty i 10 Declaration of Shanghai Cooperation Organization, China Daily r. Zob. strona int. 11 Declaration on the Creation of the Shanghai Cooperation Organization, r. Patrz strony int. MSZ Federacji Rosyjskiej NaleŜy jednocześnie podkreślić, iŝ taki zapis stał się bardzo istotny dla Federacji Rosyjskiej prowadzącej wojnę w Czeczenii oraz Chin, które nie chcą dopuścić do wzrostu separatyzmu w Xingjiangu (Wschodni Turkiestan). 12 Yu Bin, Treaties Scrapped, Treaties Signed, Comparative Connections. An E-journal on East Asian Bilateral Relations, vol. 3, 2001, no 2. Patrz: Waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych Patrz równieŝ: Rzeczpospolita r. oraz wywiad MSZ Republiki Kazachstanu E. Idrisowa dla gazety Ekspres K. Zob. strona int. MSZ Republiki Kazachstanu:

4 4 systemy obrony przeciwrakietowej. Chiny i Rosja zobowiązały się do wspólnej produkcji sprzętu wojskowego, a Rosja miała zapewnić dostęp do technologii i materiałów, natomiast Chiny zaangaŝować środki w wysokości 2 miliardów USD. Strony zostały zobowiązane do ukończenia prac nad pierwszym systemem obrony przeciwrakietowej opracowanym i wyprodukowanym przy udziale obu państw do 2003 roku 13. Bilateralna umowa została podzielona dodatkowo na dwa okresy. Przez pierwsze pięć lat ( ) Chiny miałyby zakupić uzbrojenie bądź licencje na produkcję nowoczesnych typów broni za ogólną kwotę 15 miliardów dolarów. W tym czasie przewidywano zorganizowanie wspólnych manewrów i ćwiczeń wojskowych. W drugim, zdecydowanie waŝniejszym etapie ( ), obie strony uzgodniły podjęcie współpracy w badaniach nad nowymi typami samolotów bojowych, pocisków oraz broni naprowadzanej laserowo 14. Mimo iŝ SOW określa pewne ramy współpracy wielostronne, to najistotniejszym wydarzeniem obrazującym ocieplenie dyplomatycznych kontaktów między Moskwą i Pekinem stało się podpisanie 16 lipca 2001 roku w Moskwie Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Współpracy 15. Zapewniono o równości współpracy w dziedzinie politycznej (m.in. konsultacji w sprawach geopolitycznych), ekonomicznej, oraz wzajemnej kooperacji w strukturach światowego bezpieczeństwa (wszystkie działania mają być podejmowane zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych). Artykuł drugi traktatu zapewniał, iŝ strategiczna broń nuklearna nie będzie wymierzona w Ŝadną ze stron porozumienia, zobowiązano się równieŝ do redukcji sił wojskowych rozmieszczonych wzdłuŝ granicy. Federacja Rosyjska zapewniła o wsparciu dla polityki Pekinu jednych Chin i zanegowaniu niepodległości Tajwanu. Pekin natomiast zobowiązał się do wspierania integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej (art. czwarty). Problemy graniczne uznano za rozwiązane w 98% 16. Sprzeczną kwestią pozostają nadal dwie wyspy na rzece Heilongjiang Amur. Uznano, iŝ problem ten naleŝy rozwiązać zgodnie z prawem międzynarodowym. Strony zapewniły równieŝ o nieprowadzeniu polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa godzącej w interesy partnera. Rosja i Chiny nie będą partycypowały w układach mogących naruszyć suwerenność, bezpieczeństwo oraz terytorialną integralność sygnatariuszy traktatu 17. Ponadto istotna wydaje się rosnąca wymiana gospodarcza Ponadto Chiny mają zakupić od Rosji sprzęt wojskowy wysokich technologii za kwotę około 15 mld USD. Zob.: China s Foreign Conventional Arms Acquisitions: Background and Analysis, Congressional Research Service, Report for 106 th Congress, s Strona int. Waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych oraz China Reform Monitor No. 331, September 12, 2000, 14 Yu Bin, China-Russia Relations: Putin s Ostpolitik and Sino-Russian Relations, Comparative Connections, vol. 2, 2000, no 3. Zob.: Strona int. Waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych oraz China Reform Monitor No. 269, January 24, , 15 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничеств е между Российской Федерацией и Китайской Народно й Республикой (16 июля 2001 года, Москва, Кремль). Patrz. strona int. MSZ FR Traktat został ratyfikowany 28 października 2001 roku przez Chiny, a 26 grudnia przez Rosję. 16 Kwestie graniczne normowano podczas wizyty Borysa Jelcyna w Chinach w listopadzie 1997 rok. Na całym odcinku wschodnim granicy ustawiono 1182 słupy graniczne na terenie Zabajkala co 1,5 3 km, na terenie Przymorza, gdzie granica jest bardziej kręta, co m (dawniej na niektórych odcinkach słupy stały co 80 do 100 km). 17 Zhong-E qianshu lin youhao zuo tiaoyue, (Traktat o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy). Patrz oficjalna strona MSZ ChRL 18 Por. Tabela 2.

5 5 Głównym celem traktatu z punktu widzenia geopolityki jest dąŝenie do stworzenia świata wielobiegunowego poprzez aktywny udział w strukturach m.in. Szanghajskiej Organizacji Współpracy czy forum APEC oraz ASEAN. Po ataku terrorystycznym na Amerykę Atak terrorystyczny na World Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon dał wyraźny impuls do zacieśnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego. Szanghajska Organizacja Współpracy stała się, po 11 września 2001 roku, forum, które zapewnia uczestniczącym w nim państwom bezpieczeństwo, a takŝe gwarantujące wpływ (choć niepełny z uwagi na stacjonowanie sił amerykańskich w TadŜykistanie i Uzbekistanie) Rosji i Chin na sytuację polityczną w regionie Azji Środkowej września państwa SOW w stolicy Kazachstanu podpisały wspólną deklarację potępiającą terroryzm, jednocześnie zapewniając o dalszym pogłębieniu wzajemnej współpracy w tym zakresie 20. Rozpoczęta w listopadzie 2001 roku przez wojska NATO operacja Enduring Freedom spotkała się z pozytywną reakcją państw naleŝących do Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Wspólna deklaracja z 14 września 2001 roku nie potwierdziła jednak zaangaŝowania logistycznego po stronie Stanów Zjednoczonych. Pozytywie do interwencji w Afganistanie ustosunkowała się Federacja Rosyjska. Prozachodni kierunek polityki zagranicznej oraz dwustronna współpraca ze Stanami Zjednoczonymi dała administracji Władimira Putina szerokie pole kreowania polityki globalnej, ale równieŝ w obrębie tzw. bliskiej zagranicy. W zaistniałej sytuacji obie strony powołały roboczą grupę ds. Afganistanu. Dała ona moŝliwość wpływu na kształtowanie przyszłej polityki wobec tego regionu. Periodyczne spotkania na szczeblu ministerialnym są głównym elementem w kształtowaniu rosyjskiej polityki wobec Azji Środkowej czy Zakaukazia. Ponadto uzgadniane są decyzje podejmowane na forum międzynarodowym m.in. w ramach Narodów Zjednoczonych 21. W Federacji Rosyjskiej stworzono Międzyresortową Komisję ds. Afganistanu. 18 kwietnia 2002 roku utworzono organ, którego koordynatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych FR. Głównym zadaniem jest pilotowanie rosyjskiej polityki wobec Afganistanu, w tym prowadzenie kontroli przepływu ludności oraz monitowania nielegalnego handlu narkotykami, a takŝe przyszłych rosyjskich inwestycji w tym kraju 22. Podobnie państwa Azji Środkowej, które za zgodą Federacji Rosyjskiej udostępniły własne bazy wojskowe i stały się naturalnymi sojusznikami w walce z terroryzmem. 19 Yu Bin, Moscow and Beijing Adapt to a Different Pax Americana, Comparative Connections, vol. 4, 2002, no 3. Zob.: strona int. Waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych 20 Declaration of the Heads of Government of the member States of the Shanghai Cooperation Organization, Annex I to the note verbal dated 14 September 2001 from the Permanent Mission of Kazakhstan to the United Nations addressed to the Secretary-General oraz Statement on the outcome of the first meeting of Heads of Government of member States of the Shanghai Cooperation Organization Annex II to the note verbal dated 14 September 2001 from the Permanent Mission of Kazakhstan to the United Nations addressed to the Secretary- General. Zob. oficjalne strony internetowe Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 21 MoŜe prowadzić to do marginalizacji Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Patrz: Совместное заявление для печати российско-американской Рабоч ей группы по Афганистану, r. Oficjalne strony internetowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej 22 О заседании Межведомственной комиссии по Афганис тану, r.; ibidem.

6 6 Inaczej nieco na operację Enduring Freedom zareagowały Chiny. Chińska Republika Ludowa nie wzięła udziału w międzynarodowych siłach utrzymujących pokój w Afganistanie. Nie oznaczało to jednak samo izolacji chińskiej dyplomacji. Chiny wzięły udział w spotkaniu grudnia 2001 roku w Belgii dotyczącym przyszłości Afganistanu. Ponadto grupa chińskich dyplomatów z Zhang Minem na czele odbyła rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Afganistanu Abdullahem Abdullahem. 20 grudnia 2001 roku prezydent Jiang Zemin oznajmił, Ŝe Chiny przeznaczą 3,6 miliona USD na pomoc dla Afganistanu. Jednocześnie podkreślił, Ŝe problemy sporne powinny być załatwione przez obywateli Afganistanu z udziałem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sheng Guofeng ambasador ChRL przy ONZ poparł rezolucję Rady Bezpieczeństwa o wysłaniu międzynarodowych sił pokojowych (peace-keeping forces) w rejon konfliktu 23. W czerwcu 2002 roku odbył się kolejny szczyt państw SOW w St. Petersburgu. Został on poprzedzony licznymi konsultacjami m.in. rozmowami ministrów obrony narodowej w Moskwie (15 maja) czy ministrów gospodarki w Szanghaju (29 maja). W trakcie jednego z takich spotkań ministrów spraw zagranicznych SOW w Pekinie (7 stycznia 2002 roku) państwa członkowie poparły rezolucje Rady Bezpieczeństwa odnoszące się do walki z terroryzmem (rezolucje 1373, 1377, 1383 i 1386). Jednak obalenie reŝimu talibów nie oznaczało rozwiązania problemu terroryzmu islamskiego. Dlatego zobowiązano się w ramach SOW do dalszych konsultacji i podejmowania stosownych kroków 24. Podczas spotkania w St. Petersburgu podpisana została Karta SOW. Podkreślono w niej, iŝ priorytet organizacji stanowi walka z terroryzmem. Jednak najistotniejszym stał się fakt, iŝ forum SOW zostało uznane przez Władimira Putina i Jiang Zemina za organizację do zintensyfikowania współpracy w nieodległej przyszłości 25. Państwa SOW upatrujące zagroŝenia dla bezpieczeństwa narodowego w islamskim separatyzmie znajdują płaszczyznę porozumienia. Wszelkie deklaracje sankcjonują działania Federacji Rosyjskiej w Czeczenii, Chin zaś w Xinjiangu 26. NaleŜy zwrócić uwagę na ruchy islamskie w państwach Azji Środkowej. W Uzbekistanie silnie rozwija się nurt panislamskich organizacji m.in. Hizb ut-tahrir (Islamskiej Partii Wolności) oraz Islamskiego Ruchu w Uzbekistanie (głównie obszar Kotliny Fergańskiej) 27. W opinii polityków państw tego regionu SOW oraz amerykańska pomoc zapewnia ciągłość prowadzonej przez nich polityki. Wnioski końcowe Z perspektywy sześcioletniej współpracy naleŝy uznać, iŝ powołanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy stało się waŝnym elementem gwarantującym stabilizację w strategicznym, zarówno dla Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej, regionie. 23 Fayiren jiu Afuhan lishi zhengfu chengli fabiao tanhua (Oświadczenie Rzecznika Prasowego chińskiego MSZ o pomocy dla rządu w Afganistanie), r., Zob.: strona int. MSZ ChRL 24 Joint Statement by the Ministers of Foreign Affairs of the Member States of the Shanghai Cooperation Organization, 7 January 2002, Beijing. Zob. strona int. ~ kazaks 25 Oficjalny tekst deklaracji z St. Peterburga zob.: Декларация глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества, 7 июня 2002 г., Санкт-Петербург Strony int. MSZ Kazachstanu ~ kazaks 26 Z wypowiedzi ministra spraw zagranicznych ChRL Tang Jiaxuan: Shanghai Cooperation Organization FMs Meet in Beijing Patrz strona ambasady ChRL w Królestwie Belgii 27 Z wykładu prof. S. Zapaśnika wygłoszonego w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk Azja Środkowa w rok po 11 września 26 listopada 2002 r. (mat. aut.); D. Vali, IMU Movements May Press Tajikistan to Forefront of Security Concerns, r. Str. int. oraz Z. Eshanova, Are Radical Groups Joining Forces?, r. Strony int. Radio Free Europe

7 7 Cykliczne spotkanie rządowe, usystematyzowane w czerwcu 2001 roku, są dogodną okazją do koordynacji wspólnej polityki zagranicznej oraz obronnej wszystkich państw członkowskie w uwarunkowanej istnieniem konfliktu asymetrycznego sytuacji międzynarodowej. Mimo bliskiej współpracy państwa dominujące w SOW Rosja i Chiny z trudem godzą kooperację z rywalizacją w Azji Środkowej. Moskwa mająca kompleks imperium dąŝy do utrzymania kontroli w dawnych republikach radzieckich. Chiny natomiast, wraz z ekspansją gospodarczą i moŝliwością inwestycji w m.in. przemysł wydobywczy, stają się coraz bardziej atrakcyjnym partnerem. Szanghajska Organizacja Współpracy stanowi waŝny element dający moŝliwość, zarówno Moskwie jak i Pekinowi, wzmacniania własnej pozycji międzynarodowej. Ponadto przyczyniła się do włączeniem Chin w struktury organizacji regionalnych. Warto równieŝ podkreślić, iŝ w skład SOW nie wchodzi Turkmenistan. Z uwagi na bliskie kontakty w Iranem oraz specyfikę ustroju państwo Saparmurada Nijazowa nie zostało włączone w struktury organizacji. Dodatkowy impuls dla bilateralnej współpracy dała amerykańska interwencja w Afganistanie, choć prozachodnia polityka Władimira Putina w jakimś stopniu zaburzyła podstawowe ramy współpracy. Moskwa jednak osiągnęła swój cel utrzymując kontrolę wojskową nad byłymi państwami ZSRR 28. Natomiast Chiny ekspansywnie weszły na nowe rynki zbytu, na których do początku XXI wieku były słabo reprezentowane (głównym partnerem w regionie dla Chin jest Kazachstan z uwagi na złoŝa ropy naftowej oraz najbardziej chłonny rynek zbytu) 29. Jednak próby powstrzymania amerykańskiej dominacji, zwłaszcza po wprowadzeniu wojsk Stanów Zjednoczonych do Uzbekistanu (najludniejszego państwa regionu Azji Środkowej) oraz TadŜykistanu, zakończyły się niepowodzeniem. Ponadto otwartość władz państw w Azji Centralnej, zwłaszcza bogatego w surowce naturalne Uzbekistanu 30, moŝe powodować brak jedności politycznej w ramach szanghajskiej organizacji. W konsekwencji SOW straci na znaczeniu a kreowanie organizacji jako silnego organizmu kształtującego międzynarodową opinię zostanie wyhamowane. Kształtujące obraz Szanghajskiej Organizacji Współpracy Rosja i Chiny będą jednak, mimo wszystko, dąŝyły do wzmocnienia, a przynajmniej utrzymania pozycji SOW. Rosnąca dominacja Waszyngtonu w regionie moŝe prowadzić do rozszerzenia organizacji o inne kraje, w tym Indie czy Pakistan. 28 Por. SIPRI Yearbook 2001, Armaments, Disarmament and International Security, London 2001, s Por. Tabela Uzbekistan jest największym beneficjentem amerykańskiej pomocy finansowej po 11 września 2001 roku w regionie. Patrz: Tabela 4.

8 8 Tabele Tabela 1. Wymiana handlowa Chin z państwami Azji Środkowej członkami SOW (mln USD) Kazachstan Kirgistan Uzbekistan TadŜykistan Źródło: Oficjalna strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej (dane na stronach omawiających stosunki bilateralne Chin z państwami Azji Środkowej: Chiny Kazachstan Chiny Kirgistan Chiny Uzbekistan Chiny TadŜykistan RO K Tabela 2. Chińsko rosyjska wymiana gospodarcza (mln USD) OBRÓT W MLN USD ZMIANA % W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEG O EKSPO RT W MLN USD ZMIANA % W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEG O IMPOR T W MLN USD ZMIANA % W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEG O , , , , , , , , ,4 Zródło: Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество. (dane z 28 sierpnia 2002 roku) Cyt. za. Oficjalna strona internetowa MSZ FR.

9 9 Tabela 3. Światowe zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego. Zasoby ropy naftowej (mld baryłek) Zasoby gazu ziemnego (tryliony m3) Dzienna produkcja ropy naftowej (dzienna ilość baryłek) Dzienna produkcja gazu ziemnego (mld m3) Region Morza Kaspijskiego Zatoka Meksykańska (USA) Region Morza Północnego 15,4-29, ,000, ,7 29,4 1,014, ,8 156,6 6,200, Zatoka Perska 674, ,226, Morze Południowo - Chińskie Zatoka Gwinejska 7,5 145,5 1,367, ,5 126,3 3,137, Wg: Zestawienie autora wg Energy International Agency Tabela 4. Amerykańska pomoc dla państw Azji Środkowej 2001 r. (tys. USD) Państwo FMF IMET NADR FSA Razem Kazachstan 5,000 1,000 3,750 44,500 54,250 Kirgistan 13,000 1,100 4,700 69,000 87,800 TadŜykistan 3, ,750 59,500 70,400 Uzbekistan 44,750 1,200 19, , ,650 FMF-Foreign Military Financing IMET - International Military Education and Training NADR - Nonproliferation, Anti-Terrorism, Demanding and Related Programs FSA - Freedom Support Act Cyt. za: U.S. Military Aid Appropriations for All Countries in Europe for , strona int. Amerykańskiej Federacji Naukowej

Polityka prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina wobec Chińskiej Republiki Ludowej 1

Polityka prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina wobec Chińskiej Republiki Ludowej 1 1 Polityka prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina wobec Chińskiej Republiki Ludowej 1 Nowa jakość w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej wraz z przejęciem władzy przez Władimira Putina

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć

Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć Spis treści: Wstęp Rozdział I Znaczenie problemów energetycznych dla bezpieczeństwa państw 1.Energia, gospodarka, bezpieczeństwo 1.1.Energia, jej źródła i ich znaczenie dla człowieka i gospodarki 1.2.Energia

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 11 Wykaz wybranych skrótów... 15. 1. Bezpieczeństwo jako kategoria współczesnych stosunków międzynarodowych

Wstęp... 11 Wykaz wybranych skrótów... 15. 1. Bezpieczeństwo jako kategoria współczesnych stosunków międzynarodowych Spis treści Wstęp.............................................................. 11 Wykaz wybranych skrótów............................................ 15 1. Bezpieczeństwo jako kategoria współczesnych

Bardziej szczegółowo

Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r.

Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r. Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością witam przedstawicieli polskich władz i sił zbrojnych obu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

B7-0128/2009 } B7-0129/2009 } B7-0130/2009 } B7-0131/2009 } B7-0132/2009 } RC1/Am. 1

B7-0128/2009 } B7-0129/2009 } B7-0130/2009 } B7-0131/2009 } B7-0132/2009 } RC1/Am. 1 B7-0132/2009 } RC1/Am. 1 1 Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba Punkt F preambuły F. mając na uwadze, że niebywale ważne jest, by UE mówiła jednym głosem, wykazała głęboką

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/346/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r.

Uchwała Nr XIX/346/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r. Uchwała Nr XIX/346/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie Umowy o Współpracy Międzynarodowej Województwa Świętokrzyskiego i Regionem Centralnej Finlandii (Republika

Bardziej szczegółowo

POLSKA - INDIE W KIERUNKU EFEKTYWNEGO MODELU DYPLOMACJI GOSPODARCZEJ?

POLSKA - INDIE W KIERUNKU EFEKTYWNEGO MODELU DYPLOMACJI GOSPODARCZEJ? POLSKA - INDIE W KIERUNKU EFEKTYWNEGO MODELU DYPLOMACJI GOSPODARCZEJ? 25 września 2014 r., Sejm RP (Sala Kolumnowa) ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa Panel I: Wielkie nadzieje. Znaczenie rynku indyjskiego

Bardziej szczegółowo

Azja w Stosunkach Międzynarodowych. Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo Wschodniej

Azja w Stosunkach Międzynarodowych. Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo Wschodniej Azja w Stosunkach Międzynarodowych Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo Wschodniej Logo i flaga ASEAN ASEAN Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo Wschodniej (ang. Association of Southeast Asian Nations

Bardziej szczegółowo

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wykształciła się z Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Decyzję o przekształceniu KBWE

Bardziej szczegółowo

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY _ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego AON wewn. 4969/97 QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY. Redakcja naukowa prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM)

Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM) Strona znajduje się w archiwum. Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (GROM) Tworzenie Jednostki rozpoczęto w 1990 roku, wykorzystując najlepsze doświadczenia zagraniczne zwłaszcza Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I. RELACJA ZALEŻNOŚCI W NAUCE O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1.Pojęcie zależności 2. Historyczne i współczesne formy zależności 2.1. Okres przedwestfalski 2.2.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.2.2014 r. COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

TRANSSEKTOROWY CHARAKTER CYBERBEZPIECZEŃSTWA:

TRANSSEKTOROWY CHARAKTER CYBERBEZPIECZEŃSTWA: IBK, Warszawa, 25.10.2016 Stanisław Koziej TRANSSEKTOROWY CHARAKTER CYBERBEZPIECZEŃSTWA: Strategiczne wyzwania dla Polski i NATO 1 PLAN 1. Istota i charakter cyberbezpieczeństwa 2. Polska: strategiczne

Bardziej szczegółowo

Polsko-litewska wspó³praca w dziedzinie bezpieczeñstwa

Polsko-litewska wspó³praca w dziedzinie bezpieczeñstwa POLSKI DYPLOMATYCZNY Odzyskanie niepodleg³oœci przez Republikê Litewsk¹, zmiany ustrojowe, jakie nast¹pi³y w Polsce, oraz rozpad Uk³adu Warszawskiego postawi³y oba pañstwa przed koniecznoœci¹ odnalezienia

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Dyplomacja czy siła?

Dyplomacja czy siła? SUB Hamburg A/543483 Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych pod redakcją Stanisława Parzymiesa Scholari Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2009 PIS TREŚCI WSTĘP. DYPLOMACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/677/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 maja 2013 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/677/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 maja 2013 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/677/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Żupanią Vukovarsko-Srijemską

Bardziej szczegółowo

II LO w Nowym Targu Matura 2015

II LO w Nowym Targu Matura 2015 Międzynarodowy Trybunał Karny Amnesty International Helsińska Fundacja Praw Człowieka Freedom House Polski Czerwony Krzyż Caritas Polska Polska Akcja Humanitarna Pomoc Kościołowi w Potrzebie Organizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ

Spis treści CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ Spis treści CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ Rozdział l. POJĘCIE DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ 1.1. Definicja dyplomacji 1.1.1. Tradycyjne i nowe

Bardziej szczegółowo

Gdzie właściwie jest Wschód? O potencjale rekrutacyjnym rynków wschodnich

Gdzie właściwie jest Wschód? O potencjale rekrutacyjnym rynków wschodnich Gdzie właściwie jest Wschód? O potencjale rekrutacyjnym rynków wschodnich Dr hab. Mirosław Nakonieczny, Prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji Joanna Laskowska, Kierownik

Bardziej szczegółowo

Atyrau Oil&Gas Kazakhstan 2017

Atyrau Oil&Gas Kazakhstan 2017 Misja do KAZACHSTANU Atyrau Oil&Gas Kazakhstan 2017 10-13 kwietnia, Atyrau Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Izbę misji gospodarczej do Kazachstanu w dniach 10-13

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

Surowce energetyczne a energia odnawialna

Surowce energetyczne a energia odnawialna Surowce energetyczne a energia odnawialna Poznań 6 czerwca 2012 1 Energia = cywilizacja, dobrobyt Warszawa 11 maja 2012 Andrzej Szczęśniak Bezpieczeństwo energetyczne - wykład dla PISM 2 Surowce jako twarda

Bardziej szczegółowo

BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE. Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, r.

BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE. Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, r. BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, 17.05.2017r. 1 ZAKRES PREZENTACJI Geopolityczne znaczenie Polski i Bułgarii;

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa Rozdział 2. Zagrożenia bezpieczeństwa

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa Rozdział 2. Zagrożenia bezpieczeństwa SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................................... 11 Podziękowania................................................................... 15 Wstęp...........................................................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp. CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne

Wstęp. CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne Wstęp CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne Rozdział 1. Rola i modele sił zbrojnych we współczesnym świecie Role armii Modele armii Armie wybranych państw Rozdział 2. Wojny i konflikty zbrojne Definicja wojny

Bardziej szczegółowo

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK polish.poland.usembassy.gov Facebook www.facebook.com/usembassywarsaw YouTube www.youtube.com/user/usembassywarsaw Twitter twitter.com/usembassywarsaw USA & Poland Polska

Bardziej szczegółowo

NOWA TOŻSAMOŚĆ NIEMIEC I ROSJI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

NOWA TOŻSAMOŚĆ NIEMIEC I ROSJI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH A Fundacja Studiów Międzynarodowych Foundation of International Studies NOWA TOŻSAMOŚĆ 3 NIEMIEC I ROSJI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bielenia i Witolda M. Góralskiego

Bardziej szczegółowo

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe Organizacje międzynarodowe Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Narody Zjednoczone - są międzynarodową organizacją o charakterze powszechnym, działąjącą w wielu płaszczyznach i grupująca prawie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp

Spis treści: Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp Spis treści: Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa 1.1.Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja 1.2.Elementy miękkie i twarde bezpieczeństwa 1.3.Bezpieczeństwo w warunkach

Bardziej szczegółowo

Wstęp 9. Rozdział 2 [Roman Kuźniar]

Wstęp 9. Rozdział 2 [Roman Kuźniar] Spis treści [Roman Kuźniar] Wstęp 9 Rozdział 1 [Roman Kuźniar] Ewolucja problemu bezpieczeństwa rys historyczny 18 1. Pierwsze traktaty o pokoju i równowadze sił 19 2. Liga Narodów niedoceniony wynalazek

Bardziej szczegółowo

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lutego 2016 r. (OR. en) 6052/16 COEST 30 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 15 lutego 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 5946/16 COEST 22 Dotyczy: STOSUNKI

Bardziej szczegółowo

OD STAROŻYTNOŚCI DO R.

OD STAROŻYTNOŚCI DO R. Spis treści WSTĘP 13 Rozdział 1 Dzieje CYPRU OD STAROŻYTNOŚCI DO 1878 R. 1.1. Historia Cypru do podboju tureckiego w 1571 r. 21 1.2. Cypr pod rządami Turków w latach 1571-1878 27 1.3. Sytuacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

11246/16 dh/en 1 DGC 1

11246/16 dh/en 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11246/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10998/16 Dotyczy: Pakistan Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii na linii Polska Chiny

Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii na linii Polska Chiny Zdobądź partnerów dla swojego biznesu technologicznego w Chinach - najbardziej dynamicznym rynku świata! seminarium oraz misja gospodarcza do chin Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA DEKLARACJA J.E. PANA LECHA KACZYŃSKIEGO, PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ J.E

WSPÓLNA DEKLARACJA J.E. PANA LECHA KACZYŃSKIEGO, PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ J.E WSPÓLNA DEKLARACJA J.E. PANA LECHA KACZYŃSKIEGO, PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ J.E. PANA TRAIANA BĂSESCU, PREZYDENTA RUMUNII DOTYCZĄCA POLSKO-RUMUŃSKIEGO PARTNERSTWA STRATEGICZNEGO Prezydenci

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Rzeszów, 1 październik 201 r. SYLABUS Nazwa Spory i konflikty międzynarodowe Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Politologii, przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Kod MK_6 Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WIELOWYMIAROWOŚĆ (KOMPLEKSOWOŚĆ) CYBERBEZPIECZEŃSTWA

WIELOWYMIAROWOŚĆ (KOMPLEKSOWOŚĆ) CYBERBEZPIECZEŃSTWA PTSM, WZ/UW, Warszawa, 25.05.2017 Stanisław Koziej WIELOWYMIAROWOŚĆ (KOMPLEKSOWOŚĆ) CYBERBEZPIECZEŃSTWA 1 CYBERBEZPIECZEŃSTWO JAKO RODZAJ BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo jako kategoria polityczna

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ BS/14/11/95 GROŹNIE W GROZNYM KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 95

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ BS/14/11/95 GROŹNIE W GROZNYM KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 95 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013 BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY STOSUNKI POLSKO-BIAŁORUSKIE Białoruś jest ważnym partnerem dla Polski ze względu na jej bliskie sąsiedztwo i wspólną historię. Dlatego Polska, również w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej Akademia Finansów Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej dr Konrad Prandecki kprand@interia.pl Plan wystąpienia Znaczenie energii we

Bardziej szczegółowo

III Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego

III Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego III Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego Szczyt w Lizbonie szansą na nową sytuację międzynarodową Międzynarodowa debata ośrodków badawczych i eksperckich na temat przyszłości NATO 16 października 2010

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN www.bbn.gov.pl @SKoziej 7 stycznia 2015 r. 1 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN

Bardziej szczegółowo

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych Rosja i Niemcy zawsze należały do sąsiadów, z którymi Polacy wiązali największe obawy. Wojna rosyjsko-gruzińska

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Seminaria europejskie

Seminaria europejskie Seminaria europejskie koordynatorka: Aleksandra Saczuk a.saczuk@schuman.org.pl SE(5) 7.12.2009 Partnerstwo Wschodnie polski sukces w unijnej polityce zewnętrznej Partnerstwo Wschodnie jest polskim sukcesem

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 9 kwietnia 2013 r. do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013 2022 Na podstawie 8 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Gdy żołnierzom nie wolno strzelać, czyli operacje pokojowe ONZ. Autor: Artur Brzeziński

Gdy żołnierzom nie wolno strzelać, czyli operacje pokojowe ONZ. Autor: Artur Brzeziński Gdy żołnierzom nie wolno strzelać, czyli operacje pokojowe ONZ Autor: Artur Brzeziński Skrócony opis lekcji Uczniowie poznają podstawowe informacje na temat celów i struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska)

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) zwani dalej Stronami WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Reprezentowane przez Marszałka

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

ROSYJSKA DOKTRYNA MILITARNA NA POTRZEBY NOWEJ ZIMNEJ WOJNY

ROSYJSKA DOKTRYNA MILITARNA NA POTRZEBY NOWEJ ZIMNEJ WOJNY UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 14.12.2016 R. Stanisław Koziej ROSYJSKA DOKTRYNA MILITARNA NA POTRZEBY NOWEJ ZIMNEJ WOJNY Tezy do dyskusji na seminarium katedralnym Plan Geneza i istota nowej (hybrydowej) zimnej

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich:

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich: Protokół z XXVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej Szczecin, 29-30 września 2015 r. 1. Zalecenia -Współpraca przygraniczna - 1. Połączenia

Bardziej szczegółowo

XXXIII BIULETYN EUROPEJSKI. Biura ds. Unii Europejskiej KIG. czerwiec 2013

XXXIII BIULETYN EUROPEJSKI. Biura ds. Unii Europejskiej KIG. czerwiec 2013 XXXIII BIULETYN EUROPEJSKI Biura ds. Unii Europejskiej KIG czerwiec 2013 Będzie wolny handel pomiędzy UE i USA W dniu 17 czerwca podczas Szczytu G8 Unia Europejska i USA wyraziły chęć zawarcia transatlantyckiej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo

" " " " " " " " " " " " " " " KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, SM$

               KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, SM$ 1 z 8 KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE$ II ROK, STUDIA LICENCJACKIE, NIESTACJONARNE, SM$ ROK AKADEMICKI 2014/2015, SEMESTR ZIMOWY$ NIEDZIELA, GODZ. 10.25-11.55, s. 11 PROWADZĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ WNOPIP

ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ WNOPIP ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ WNOPIP mgr. Aleksandra Spychalska aleksandra.spychalska@prawo.uni.wroc.pl konsultacje: sala 307 budynek A poniedziałki godz. 14.45-15.45 wtorki godz. 11.15-12.15 ZASADY ZALICZENIA

Bardziej szczegółowo

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r.

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r. Rada Europy i Sport MSL11 (2008 r.) 8 wersja ostateczna 17.12.2008 r. 11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja 10-12 grudnia 2008 r. przyjęła rezolucję nr 3 Bieżące

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA GLOBALNYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH

SOCJOLOGIA GLOBALNYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH SOCJOLOGIA GLOBALNYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH Wykład 4 KONFLIKT CYWILIZACJI Samuel Huntington SAMUEL HUNTINGON ZDERZENIE CYWILIZACJI, 1993, 1997 Ur. 1927 r., amerykański profesor Uniwersytetu Eaton, prezes

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA WPZiB TRAKTAT Z LIZBONY

EWOLUCJA WPZiB TRAKTAT Z LIZBONY EWOLUCJA WPZiB TRAKTAT Z LIZBONY Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków www.uj.edu.pl/web/jmc TL ZMIANY W WPZIB 1. Likwidacja struktury filarowej UE - włączenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Minimum programowe dla studentów MISH od r. 2009/10 Studia pierwszego stopnia ROK I Historia stosunków międzynarodowych Geografia polityczna i ekonomiczna świata Wstęp

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

15169/15 pas/en 1 DG C 2B

15169/15 pas/en 1 DG C 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 grudnia 2015 r. (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 14 grudnia 2015 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 15011/15

Bardziej szczegółowo

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie . omasz Stępniewskr ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG ^, w pozimnowojennym świecie Wstęp 11 Geopolityka jako przedmiot badań - wprowadzenie 23 CZĘŚĆ 1 (Geo)polityka państw nadbrzeżnych regionu Morza

Bardziej szczegółowo

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nieco historii Instalacje naftowe w Polsce, początek XX w. Nieco historii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys konfliktu 11. Dokumenty 34

Spis treści. Zarys konfliktu 11. Dokumenty 34 Zarys konfliktu 11 Dokumenty 34 1. DEKLARACJA BALFOURA z dnia 2 listopada 1917 roku 34 2. MANDAT PALESTYŃSKI, Londyn, z dnia 24 lipca 1922 roku 35 3. REZOLUCJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ NR 181/II W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN

ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN GLOBAL PLAN OF ACTION FOR ANIMAL GENETIC RESOURCES and the INTERLAKEN DECLARATION przyjęte przez Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży

Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży Instytut Wschodni UAM moduł: Mapa problematyki społeczno-gospodarczej Azji Centralnej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ONZ 26.06.1945: podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych na konferencji w San Francisco (USA) 24.10.1945: wejście w życie Karty Narodów Zjednoczonych po złożeniu instrumentów

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

11238/16 dh/mak 1 DGC 1

11238/16 dh/mak 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10907/16 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Przyszły Globalny Cel dla Zasobów Wodnych

Przyszły Globalny Cel dla Zasobów Wodnych Przyszły Globalny Cel dla Zasobów Wodnych Krajowe Konsultacje Slide 1 Cele ogólne i działania Konsultacje wodne, będące częścią tematycznych konsultacji, mających na celu osiągniecie Celów Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6 MODEL REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA PIRACTWEM MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU MORSKIEGO

ROZDZIAŁ 6 MODEL REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA PIRACTWEM MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU MORSKIEGO ROZDZIAŁ 6 MODEL REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA PIRACTWEM MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU MORSKIEGO Rozdział szósty zawiera analizę inicjatyw w poszczególnych regionach oraz ich schematy. Autorka zaproponuje w nim

Bardziej szczegółowo

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Meksyk (2008/2289(INI))

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Meksyk (2008/2289(INI)) P6_TA(2009)0141 Partnerstwo strategiczne UE-Meksyk Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Meksyk (2008/2289(INI)) Parlament Europejski,

Bardziej szczegółowo

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO B/60205 Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO /atla2 Wrocław 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 1. GENEZA I ROZWÓJ SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 11 1.1. Układ militarny podstawą istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 18 czerwca 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie nawiązaniawspółpracypartnerskiej między Gminą Skwierzyna a Zdołbunowską Radą Miejską (Ukraina)

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

Stosunek Rosji wobec Kaukazu 2

Stosunek Rosji wobec Kaukazu 2 C. VARIA Sussanna Hovhannisyan 1 Stosunek Rosji wobec Kaukazu 2 W referacie omówiony zostanie Kaukaz Południowy, który składa się z trzech państw, Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. Jego kluczowe położenie

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2017/2121(INI) 4.7.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jerzy Zdanowski WPROWADZENIE

Jerzy Zdanowski WPROWADZENIE X: 2013 nr 3 Jerzy Zdanowski WPROWADZENIE W latach 60. wybitny amerykański politolog Malcolm Kerr, znawca problematyki bliskowschodniej, wprowadził do obiegu naukowego termin arabska zimna wojna. W tym

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo