Cyfrowy programator czasowy SHT-2 z programem dziennym, tygodniowym i rocznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowy programator czasowy SHT-2 z programem dziennym, tygodniowym i rocznym"

Transkrypt

1 Cyfrowy programator czasowy SHT- z programem dziennym, tygodniowym i rocznym SHT- ON OFF Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE SHT - : dwa kana³y ETI - Polam Sp. z oo Pu³tusk Ul. Solna 3 Tel

2 Spis treœci Strona. Zanim zaczniesz programowaæ Charakterystyka 4 3. Symbole graficzne 5 4. Instalacja i opis 6 4. Instalacja 6 4. Opis 6 5. Uruchomienie 7 5. Pierwsze pod³¹czenie 7 5. Tryb pocz¹tkowy 7 6. yœwietlacz 8 7. Ustawianie bie ¹cego czasu i daty 9 7. Ustawianie daty 9 7. Stawianie czasu 0 8. Programowanie 8. Ogólnie o programowaniu 8. Co mo na programowaæ? 8.. Program tygodniowy 8.. Program miesiêczny i roczny Programowanie warunkowe Przyk³ady praktyczne Usuwanie programu Usuwanie wszystkich programów Edycja programów 8 9. Przestawianie czasu letni / zimowy 9 0. Tabela u ywania przycisków steruj¹cych 9. Parametry techniczne 0. Przygotowaæ programy Notatki 3 Oferujemy tak e...

3 . Zanim zaczniesz programowaæ Zanim zaczniecie Pañstwo pracowaæ z programatorem i programowaæ czasy ³¹czeñ prosimy dok³adnie przeczytaæ poni szy tekst. Umo liwi to unikniêcie trudnoœci i pozwoli ³atwiej zrozumieæ niniejsz¹ instrukcjê.. Po to aby szybko i ³atwo programowaæ, programator SHT- jest wyposa ony tylko w 4 przyciski. Na pocz¹tku programowanie mo e wydawaæ siê trudne, ale kiedy poznacie Pañstwo zasadê ustawiania czasów ³¹czeñ, to oka e siê to czynnoœci¹ bardzo prost¹.. Ogólnie krótkie przyciœniêcie przycisku LIST/POS pozwala na podgl¹d ustawieñ programów lub przechodzenie pomiêdzy ustawianymi pozycjami (np. od dni do miesiêcy, od minut) a przycisk SET pozwala na ustawienie wartoœci poszczególnych pozycji. Szczegó³owy opis u ywania tych przycisków zawiera rozdzia³ 8 3. kustyczna sygnalizacja informuje, krokach ustawiania i programowania. ystêpuje sygna³ d³ugi i krótki. Zapisanie danych w pamiêci jest sygnalizowane poprzez d³ugi sygna³ dÿwiêkowy. 4. Podczas programowania lub ustawiania stosuje siê krótkie lub d³ugie przyciœniêcie przycisku. D³ugie przyciœniêcie trwa powy ej s. 5. Czas jest wyœwietlany w uk³adzie 4 - godzinnym. 6. Zasilanie programatora SHT- jest zabezpieczone przez wbudowany akumulator, który utrzymuje dane w pamiêci gdy zaniknie zasilanie. Po pierwszym pod³¹czeniu akumulator powinien ³adowaæ siê w ci¹gu co najmniej 00 godz. 3

4 . Charakterystyka Programator SHT- jest skonstruowany i wyposa ony wg. œwiatowych standardów jakoœciowych i bezpieczeñstwa. porównaniu z innymi urz¹dzeniami o podobnym przeznaczeniu, wprowadzono kilka zmian technicznych, które przyczyni³y siê do tego, e SHT- wyró nia siê wysok¹ funkcjonalnoœci¹ i du ymi mo liwoœciami. G³ówne cechy programatora SHT:. Ka dy typ programatora posiada mo liwoœæ wybierania pomiêdzy programem tygodniowym, miesiêcznym, rocznym oraz mo liwoœæ programowania a do roku Za pomoc¹ tzw. Programowania warunkowego (opisanego w rozdziale 8..3) dwoma programami ustawianymi p³ynnie mo na zast¹piæ ok. 50 programów ustawianymi standardowo innych podobnych urz¹dzeñ. 3. Czynnoœæ programowania za pomoc¹ 4-ech przycisków jest ³atwa do zapamiêtania. 4. Ciek³okrystaliczny wyœwietlacz (LCD) pokazuje co najwy ej dane z sekundami i dwoma znaczkami pozwalaj¹cymi odró niæ czas i datê. 5. yjœciowe styki prze³¹czaj¹ce programatora mo na obci¹ yæ a do 6/50V przy obci¹ eniu rezystancyjnym. 6. Programator jest równie dostêpny w wersji na napiêcie znamionowe C/DC -40V 7. pamiêci programatora mo e byæ zapisanych 95 programów. Dostêp do nich jest mo liwy równie po zaniku napiêcia zasilaj¹cego. 8. Oscylator taktuj¹cy programatora jest cyfrowo zaprogramowany za pomoc¹ sygna³u DCF 77. Dok³adnoœæ czasu (odchylenie od czasu normalnego) mo e osi¹gn¹æ max. 6 min/rok. 9. Zmiana czasu letni / zimowy odbywa siê automatycznie - bez obs³ugi. Przygotowujemy nastêpuj¹ce zmiany konstrukcyjne programatora: SHT-()DCF - z zewnêtrzn¹ anten¹ zsynchronizowan¹ anten¹ sygna³u DCF77 z Frankfurtu nm. SHT-()PC - bêdzie przystosowany do programowania za pomoc¹ PC poprzez S tak, e bêdzie mo na przekazywaæ i zmieniaæ dane poprzez ma³y modu³ do bazy programatora. 4

5 3. Objaœnienia symboli graficznych Ikony Icon w in tekœcie the text - Notatki Przyciski kontrolne Krótkie przyciœniêcie przycisku (< s) D³ugie przyciœniêcie przycisku (> s) Przycisk nie u ywany w bie ¹cym menu Sygna³y akustyczne w czasie ustawiania i programowania Krótki sygna³: LIST jeœli komórka pamiêci jest pusta - wyœwietlacz pokazuje - FREE jeœli komórka pamiêci jest pe³na - wyœwietlacz pokazuje - FULL w czasie przegl¹dania numerów programów sygna³ zabrzmi, kiedy pojawi siê ostatni zapamiêtany program. SET w czasie przegl¹dania numerów programów sygna³ zabrzmi, kiedy pojawi siê pierwszy zapamiêtany program / w czasie przechodzenia pomiêdzy czasem i dat¹ w trakcie ustawiania lub w czasie przechodzenia pomiêdzy programami miesiêcznym i rocznym w trakcie programowania. D³ugi sygna³: TIME/DTE potwierdzenie wpisu do pamiêci ustawieñ czasu i daty - Time/date wpisanie do pamiêci ustawionych danych i powrót do trybu edycji programów. potwierdzenie usuniêcia wszystkich programów - LL TIME/DTE przejœcie do funkcji ustawiania czasu i daty - Time/date. 5

6 Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE 4. cowanie i opis 4. cowanie Programator jest przeznaczony do mocowania na szynie monta owej TH 35 ( DIN l EN 500). SHT- ON OFF Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE SHT- ON OFF 4. Opis SHT - ersja jednokana³owa SHT - ersja dwukana³owa Zaciski Zaciski SHT- SHT- ON OFF Tu e Th Fr Sa Su yœwietlacz Reset ON OFF Tu e Th Fr Sa Su yœwietlacz Reset LIST/POS SET / TIME/DTE LIST/POS SET / TIME/DTE Przyciski steruj¹ce Przyciski steruj¹ce zaciski 6, 5, 8 nie u ywane w SHT- Kana³ Kana³ 6 Kana³

7 5. Uruchomienie 5. Pierwsze pod³¹czenie Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE. Pod³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce.. Na wyœwietlaczu pojawi siê na ok. s. typ programatora SHT-. 3. To samo mo na uzyskaæ poprzez przyciœniêcie przycisku RESET, który spowoduje usuniêcie z pamiêci aktualnego czasu i daty. prowadzone do pamiêci programy zastan¹ zachowane. - Z pamiêci programatora mog¹ byæ usuwane programy / program bez koniecznoœci usuwania wszystkich programów.iêcej informacji na ten temat zawiera rozdzia³ Tryb pocz¹tkowy Usuwanie programów Th Tu e Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE - - Po pod³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego programator znajduje siê w tzw. Trybie pocz¹tkowym. Bie ¹cy czas (obraz.) oraz bie ¹cy stan po³o enia styków wyjœciowych pokazane s¹ na wyœwietlaczu. yœwietlacz programatora wraca do trybu pocz¹tkowego automatycznie po pewnym czasie gdy np. w czasie trybu programowania nast¹pi³a d³u sza przerwa a ustawienia nie zosta³y wprowadzone do pamiêci. - Funkcje przycisków w trybie pocz¹tkowym: LIST krótkie przyciœniêcie - przegl¹danie programów (w górê), natomiast przegl¹dania programów w dó³ mo na dokonaæ przyciskiem SET. Jeœli do pamiêci nie wprowadzono adnych programów na wyœwietlaczu pojawi siê napis FREE. Jeœli pamiêæ jest zape³niona, na wyœwietlaczu pojawi siê napis FULL. LIST d³ugie przyciœniêcie - przejœcie do trybu programowania. iêcej informacji - zobacz rozdzia³ 8.-Programowanie. SET krótkie przyciœniêcie - rêczne nastawianie kana³u (CH ). liwe jest prze³¹czanie ON/OFF kana³u bez wzglêdu na program. Rêcznie nastawiony kana³symbol(on/off)pulsuje na wyœwietlaczu. Kana³ prze³¹czony przez program - symbol (ON/OFF) na wyœwietlaczu œwieci trwale. / krótkie przyciœniêcie - tak samo jak SET krótkie przyciœniêcie tylko dla kana³u (CH ). TIME/DTE krótkie przyciœniêcie - wyœwietlacz pokazuje datê (obraz - ) na ok. 0s. TIME/DTE d³ugie przyciœniêcie - prze³¹czenie do trybu ustawiania aktualnej daty i czasu. 7

8 6. yœwietlacz Podstawowe dane jak: czas i data s¹ wyœwietlane na wyœwietlaczu w trybie pocz¹tkowym. Prze³¹czanie pomiêdzy nimi nastêpuje poprzez krótkie naciœniêcie przycisku TIME/DTE. Powrót do wyœwietlanego czasu nastêpuje automatycznie po 3s. lub po naciœniêciu jakiegokolwiek przycisku. Obraz czas Obraz - czas - tryb pocz¹tkowy Godziny Minuty Sekundy Stan kana³u Stan kana³u Dwukropek pulsuje co sek. Bargraf - wskazuje dzieñ tygodnia, pulsuje co sek. Obraz data Obraz - data -tryb pocz¹tkowy Rok (ostatnie cyfry) (na przyk³ad. 0 dla 00) Dzieñ Miesi¹c Kropka oddziela dzieñ i miesi¹c Bargraf - wskazuje dzieñ tygodnia, pulsuje co sek. 8

9 7. Ustawianie bie ¹cej daty i czasu 7. Ustawianie bie ¹cej daty Tu e Th Fr Sa Su. Przycisn¹æ d³ugo TIME/DTE co pozwoli przejœæ do trybu ustawiania bie ¹cej daty.. Znak ukazany na wyœwietlaczu oznacza "obraz - data. LIST/POS SET / Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE TIME/DTE TIME/DTE TIME/DTE 3. Jako pierwszy ustawia siê (w górê) bie ¹cy rok (tylko migaj¹c¹ 3 lub 4 pozycjê) poprzez krótkie przyciskanie SET. Przejœcie do 4-tej pozycji roku nastêpuje po krótkim naciœniêciu LIST/POS. Ustawienie wartoœci te poprzez krótkie przyciœniêcie - SET. 4. Przycisn¹æ krótko LIST/POS - przejdziemy do ustawiania dnia miesi¹ca. 5. Postêpowaæ wg kroku 3, ustawiaj¹c w górê stopniowo -sz¹ i -g¹ pozycjê dnia. Przejœcie pomiêdzy pozycj¹ i nastêpuje równie poprzez krótkie przyciœniêcie SET. Na pozycji nie mo na ustawiæ wartoœci wy szej ni 3. Na pozycji nie mo na ustawiæ wartoœci wy szej ni, jeœli na pozycji ustawiona jest wartoœæ 3. (nie mo liwe jest napisaæ na przyk³ad 3). 6. Przycisn¹æ krótko LIST/POS aby przejœæ do ustawiania miesi¹ca. 7. Postêpowaæ wg kroku 3.ustawiaj¹c w górê stopniowo -sz¹ i -g¹ pozycjê miesi¹ca. - Na pozycji nie ma mo liwoœci ustawiæ wartoœci wy szej ni. - Nie potrzeba ustawiaæ dnia tygodnia - urz¹dzenie SHT- wstawi odpowiedni dzieñ samoczynnie. - Nie ma mo liwoœci ustawienia nie realnej daty (np. 30.0). Próbuj¹c to zrobiæ, ustawienie wróci do stanu poprzedniego i po 5 s jeœli nie zostanie naciœniêty aden przycisk, powtarzaj¹cy siê sygna³ akustyczny bêdzie przypomina³ o potrzebie zmiany zapisu daty. 8. Krótkie przyciœniêcie przycisku STORE/DEL spowoduje wprowadzenie ustawionej daty do pamiêci i przejœcie do ustawiania aktualnego czasu. 9

10 7. Ustawianie bie ¹cej daty i czasu 7. Ustawianie bie ¹cego czasu Do trybu nastawiania czasu przechodzi siê bezpoœrednio z kroku 7. - Ustawianie daty. Jeœli chcemy aktualizowaæ ustawienie czasu bez aktualizacji daty, po prostu nale y nacisn¹æ d³ugo TIME/DTE a potem krótko wtedy pominiemy krok ustawianie daty. Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE. Znaczek oznacza obraz - -czas. Jako pierwsz¹ ustawiamy godzinê. -sza cyfra jest ustawiana poprzez krótkie przyciœniêcia przycisku SET. (wartoœci zmieniaj¹ siê w górê). Przycisn¹æ krótko przycisk LIST/POS aby przejœæ na -g¹ cyfrê godziny i ustawiæ jej wartoœæ równie przyciskiem SET. Tu e Th Fr Sa Su 3. Przycisn¹æ krótko przycisk LIST/POS - aby przejœæ do ustawiania minut. 4. Postêpowaæ wg. punktu ) opisanego powy ej i stopniowo ustawiæ -sz¹ i - g¹ cyfrê minut. LIST/POS SET / TIME/DTE Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE 5. pisaæ ustawienia czasu do pamiêci poprzez krótkie przyciœniêcie przycisku STORE/DEL przez co nast¹pi przejœcie do trybu pocz¹tkowego. - Na wyœwietlaczu pojawi siê ustawiony czas i migaj¹cy pomiêdzy godzinami i minutami dwukropek. - Przyk³ad ustawionego czasu : 3.53 (patrz rysunek). 0

11 8. Programowanie 8. Ogólnie o programowaniu - Zaleca siê aby programy zosta³y przygotowane przed przyst¹pieniem do programowania. przypadku przerwy w programowaniu, kiedy w ci¹gu 5s nie zostanie naciœniêty aden przycisk, program wraca do poprzedniego trybu bez zapisania danych w pamiêci. - Pamiêæ operacyjna programatora mieœci 95 programów. - Do pamiêci mog¹ byæ wprowadzone dane tylko dla -szego lub -go kana³u w ka dym programie. - by przejœæ do trybu programowania nale y na d³u ej (> s.) przycisn¹æ przycisk PROG. - Ustawienia programu mo na wpisaæ do pamiêci poprzez krótkie (< s.) przyciœniêcie przycisku TIME / DTE. - Przegl¹d wprowadzonych do pamiêci programów odbywa siê w trybie pocz¹tkowym (patrz rozdzia³ 4. - tryb pocz¹tkowy) poprzez krótkie przyciœniêcie LIST (w górê) lub SET (w dó³). Jesli aden program nie jest wprowadzony do pamiêci, wyœwietlacz pokazuje FREE. Odwrotnie, jeœli pamiêæ jest zajêta - na wyœwietlaczu pojawia siê napis FULL. - Ka dy program mo e byæ usuniêty lub edytowany w dowolnym czasie. szystkie programy mog¹ byæ wyciête natychmiast. Funkcje te s¹ opisane szczegó³owo w koñcowe czêœci rozdzia³ów 8.3 i 8.4 programowanie Godziny/dni Minuty/miesi¹ce Numer programu Stan kana³u Stan kana³u Program tygodniowy Program miesiêczny/roczny 8. Co mo na programowaæ? Dni tygodnia. Program tygodniowy jest realizowany t¹ sam¹ drog¹ jak w podobnych urz¹dzeniach. Zadane programy s¹ u ywane i powtarzane w dni tygodnia. Programowanie to jest u ywane dla okresowych zdarzeñ w ci¹gu tygodnia.. Progam miesiêczny i roczny jest u ywany do programowania zdarzeñ na czas d³u szy ni tydzieñ. ten sposób mo na programowaæ zdarzenia na okreœlony dzieñ, miesi¹c a do 099 roku. Praktycznie, u ywaj¹c tego programowania mo na w³¹czyæ ogrzewanie w domku letniskowym dok³adnie w okreœlonym dniu, godzinie i minucie - kiedy wyje d aj¹c planujemy datê i godzinê nastêpnego przyjazdu, nawet jeœli do domku nie przyje d amy regularnie. 3. Programowanie warunkowe Program ³¹czeñ mo e byæ ustawiony poprzez podanie odpowiedniego warunku. Na przyk³ad, chcemy zaprogramowaæ tak aby przekaÿnik za³¹cza³ siê tylko w ka dy 4-tydzieñ miesi¹ca lub w ka dej 30-tej minucie. tym przypadku mo na u yæ tak zwanego sygna³u kreskowego. Oznacza to, e jeœli na jakiejœ pozycji wyœwietlacza jest kreska, to program uwzglêdnia wszystkie wartoœci przypisane tej pozycji tzn. szystkie godziny, minuty, miesi¹ce itd.

12 8. Programowanie 8.. Programowanie tygodniowe ON LIST/POS PROG Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / - poniedzia³ek Tu - wtorek e - œroda Th - czwartek Fr - pi¹tek Sa - sobota Su - niedziela Tu e Th Fr Sa Su SET / TIME/DTE MN/ MN/ STORE/DEL TIME/DTE. Przejœæ do trybu programowania poprzez d³ugie przyciœniêcie przycisku PROG.. Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê nastêpuj¹ce symbole : - obraz - czas 0 - numer programu ( pierwszy program) - program tygodniowy -sza cyfra godzin (-) pulsuje (gotowa do ustawiania) 3. Ustawiæ godziny poprzez krótkie naciœniêcia przycisku SET 4. Przycisn¹æ krótko przycisk LIST/POS aby przejœæ na -g¹ cyfrê godzin, i ustawiæ poprzez przyciskanie przycisku SET. 5. Przycisn¹æ krótko przycisk LIST/POS aby przejœæ do ustawiania minut. 6. Postêpowaæ wed³ug punktu 3) opisanego powy ej i stopniowo ustawiæ -sz¹ i -g¹ cyfrê minut. 7. Przycisn¹æ krótko przycisk LIST/POS aby przejœæ do ustawiania dnia. 8. Przycisn¹æ krótko przycisk SET aby ustawiæ dzieñ z nastêpuj¹cych wariantów -, Tu, e, Th, Fr, Sa, Su (pulsuje) -, Tu,e, Th, Fr, (pulsuje) - Sa, Su (pulsuje) -, e, Fr, Su (pulsuje) - Tu, Th, Sa (pulsuje) -, Tu, e, Th, Fr, Sa, (pulsuje) - poszczególne dni oddzielnie: - Tu - e - Th - Fr - Sa - Su ( pulsuje). 9. Przycisn¹æ krótko przycisk LIST/POS do ustawienia stanu kana³ów (, ) 0 Krótkim przyciskaniem SET ustawiæ wymagany stan kana³ów ( ON, OFF )..Zapisaæ w pamiêci ustawienia programu poprzez krótkie przyciœniêcie przycisku STORE/DEL. - Po przejœciu do ustawiania nastêpnego programu, na wyœwietlaczu pojawi siê ustawiony czas ostatniego programu zapisanego w pamiêci. - Unikaæ ustawiania tych samych czasów w ró nych trybach programowania stanu kana³u. Na przyk³ad. ³¹czenie (ON) o 6:00 i wy³¹czenie OFF o 6:00. - tym trybie programowania nale y ustawiaæ cyfry na wszystkich pozycjach. Nie ustawiaæ kresek (kreska nie ma tego samego znaczenia co 0. Znaczenie kresek ustawionych na wyœwietlaczu bêdzie opisane w rozdziale Programowanie warunkowe ) Przyk³ad ustawienia na rysunku : Kana³ bêdzie w³¹czany o godz..30 codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w ka dym tygodniu.

13 8. Programowanie 8.. Programowanie miesiêczne / roczne Tryb programowania miesiêcznego i rocznego pozwala wybieraæ pracê / przerwê dla kilku dni miesiêcy i lat do przodu. Programuje siê w sam sposób jak przy programowaniu tygodniowym opisanym poprzednio w punkcie 8... Przycisn¹æ krótko / - jest to niezbêdne do przejœcia do trybu programowania - obraz -. Nastêpne krótkie przyciœniêcie / spowoduje powrót do trybu programowania tygodniowego - obraz - Przyk³ad: wymagane za³¹czenie: o 8:45 a.m.,dnia wymagane wy³¹czenie: o 3:36 p.m. dnia ON Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE ON Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE. Przycisn¹æ d³ugo LIST przechodz¹c do trybu programowania.. Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê nastêpuj¹ce dane : obraz - czas 0 - numer programu (pierwszy program) - programowanie tygodniowe - sza pozycja - godziny pulsuje kreska (-) 3. Ustawiæ czas za³¹czenia - CH - ON (8:45),wed³ug kroku 8.. Programowanie tygodniowe. 4. Przycisn¹æ krótko przycisk / -przechodz¹c do programowania daty. Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê nastêpuj¹ce znaki: - obraz - data - programowanie roczne/miesiêczne. Pozycja do ustawiania roku - pulsuje. 5. Przycisn¹æ krótko przycisk SET a eby ustawiæ 3-ci¹ cyfrê roku 000, to znaczy 0. Przycisn¹æ krótko przycisk LIST/POS aby przejœæ do 4-tej cyfry roku i ustawiæ j¹ t¹ sam¹ drog¹ (przyciskiem SET). 6. Przycisn¹æ przycisk LIST/POS aby przejœæ do ustawiania dnia w³¹czenia - ON (3.), Ka da cyfra dnia ustawiana jest indywidualnie. 7. Przycisn¹æ przycisk SET - aby przejœæ do ustawiania miesi¹ca (). Ka da cyfra miesi¹ca jest ustawiana indywidualnie. 8. Przycisn¹æ krótko przycisk STORE/DEL aby zapisaæ w pamiêci wszystkie ustawienia. 9. Zaprogramowaæ wy³¹czenie OFF wed³ug punktów do 8 - czas 5:36 i datê Przy ustawianiu dnia i miesi¹ca obowi¹zuj¹ te same zasady jak przy ustawianiu bie ¹cego dnia i miesi¹ca (patrz Rozdz. 7.). czasie przegl¹du ustawieñ programu, mo e zdarzyæ siê, e zidentyfikujemy program miesiêczny/roczny, jako pulsuj¹cy na wyœwietlaczu znaczek gdy wyœwietlany jest obraz. Przyciskiem / mo na sprawdzaæ ustawienie danych. czasie programowania miesi¹c/rok, nale y ustawiæ dni tygodnia od poniedzia³ku do niedzieli (wszystkie dni). Unikniemy wtedy przypadku e ustawiona data nie bêdzie odpowiada³a 3

14 8. Programowanie 8..3 Programowanie warunkowe Jak mo na zauwa yæ po przejœciu do trybu programowania, zanim ustawione zosta³y wartoœci na wyœwietlaczu pojawi³y siê kreski. Kreski s¹ przeznaczone dla programowania warunkowego. Kreska zastêpuje wszystkie mo liwe wartoœci na danej pozycji. szystkie mo liwe wartoœci s¹ brane pod uwagê. Patrz przyk³ady poni ej ³añcuch warunków Rok Jeœli na pozycjach roku widniej¹ kreski poziome tzn., e ten warunek jest wa ny dla wszystkich lat np: jeœli na drugiej pozycji roku bêdzie ustawione (zapis bêdzie wygl¹da³ - ), to ten warunek jest wa ny dla lat: 00, 0, 0, 03, 04, 05, 06, 07, 08 i 09). Dzieñ Jeœli na pozycjach dnia widniej¹ kreski poziome tzn., e ten warunek jest wa ny dla wszystkich dni miesi¹ca np: jeœli na pierwszej dnia bêdzie ustawione (zapis bêdzie wygl¹da³ - ), to ten warunek bêdzie wa ny dla wszystkich dni zaczynaj¹cych siê od (tzn ) Miesi¹c Jesli na pozycjach miesi¹ca widniej¹ kreski poziome tzn., e ten warunek jest wa ny dla wszystkich miesiêcy na przyk³ad: jeœli na pierwszej pozycji miesi¹ca bêdzie ustawione ( zapis bêdzie wygl¹da³ - ), to ten warunek jest wa ny dla miesiêcy - 0,,. Godziny Jeœli na pozycjach godziny widniej¹ kreski poziome tzn., e ten warunek jest wa ny dla wszystkich godzin np: jeœli na drugiej pozycji godzin bêdzie ustawione (zapis bêdzie wygl¹da³: - ), to ten warunek jest wa ny dla godzin 0, i. Minuty Jeœli na pozycjach minut widniej¹ kreski poziome tzn., e ten warunek jest wa ny dla wszystkich minut np: jeœli na pozycjach minut ustawimy 45 (zapis bêdzie wygl¹da³ 45 ), to ten warunek jest wa ny dla ka dej 45 -tej minuty danej godziny. Dzieñ tygodnia na ograniczyæ wykonanie zadania do danego dnia tygodnia. To znaczy jeœli wybierzemy na przyk³ad œrodê, to oznacza warunek jest wa ny tylko dla œrody. 4

15 8. Programowanie Przyk³ady praktyczne Przyk³ad ) - entylator Chcemy w³¹czaæ wentylator w restauracji regularnie co godzinê na czas 0 minut. Dodatkowym warunkiem jest aby robiæ to tylko w soboty i niedziele, kiedy restauracja jest czynna. ON Tu e Th Fr Sa Su ed³ug tego co opisuje instrukcja, nale y ustawiæ dane na wyœwietlaczu wed³ug rysunku obok. tym wypadku nale y pomin¹æ datê i rok, dlatego na obrazie - bêd¹ kreski na wszystkich pozycjach (programowanie bezwarunkowe) Na wyœwietlaczu powinny byæ ukazane nastêpuj¹ce dane: LIST/POS SET / TIME/DTE OFF Th Tu e Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE 0 - numer programu na pozycji godzin oznaczaj¹ ka da godzina (wszystkie godziny) CH - ON - kana³ za³¹czony 00 - na pozycji minut oznacza w³¹czyæ o ka dej pe³nej godzinie Kreski na pozycjach Sa i Su (sobota i niedziela) ograniczaj¹ ten warunek tylko do tych dni. nastêpnym programie ustawiæ wy³¹czenie (CH - OFF). tym przypadku ustawiæ 0 na pozycji minut. - - na pozycji Sa i Su. ten sposób uzyskamy czas za³¹czenia styków kana³u (CH ) a tym samym wentylatora - na okres 0 minut o ka dej pe³nej godzinie. 5

16 8. Programowanie Przyk³ady programowania Przyk³ad ) adowanie danych Chcemy ustawiæ program (np. dotyczy systemu dozoru) -pocz¹tek ka dy pierwszy dzieñ miesi¹ca o 00:30 i koniec o 5:00. ON LIST/POS PROG ON LIST/POS PROG Tu e Th Fr Sa Su SET / TIME/DTE MN/ MN/ STORE/DEL Tu e Th Fr Sa Su SET / MN/ MN/ STORE/DEL TIME/DTE ed³ug znanej ju procedury przejœæ do Obraz - - data do trybu programowania i ustawiæ na wyœwietlaczu datê wg. stanu pokazanego na rysunku : na pozycjach roku oznacza ka dy rok ( wszystkie lata ) 0 na pozycjach dnia oznacza -szy dzieñ miesi¹ca na pozycjach miesi¹ca oznacza ka dy miesi¹c ( wszystkie miesi¹ce ). Uwaga! Nie mo na ustawiæ --, - to mo e oznaczaæ: -szy - ty, -szy, 3- szy, a nie tylko wymagany ka dy -szy dzieñ miesi¹ca! Przejœæ do "Obraz - czas" i ustawiæ czas w³¹czenia - 00:30 wa ny dla wszystkich dni tygodnia, poniewa -szy dzieñ miesi¹ca mo e byæ ka dym dniem tygodnia. Nastêpnie ustawiæ ON (w³¹czenie) na odpowiednim kanale. Zapisaæ ustawienia w pamiêci poprzez krótkie przyciœniêcie przycisku TIME/DTE. OFF Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE OFF Tu e Th Fr Sa Su Ustawiæ OFF (wy³¹czenie) w nastêpnym programie (w tym przypadku w programie nr ). Jak to by³o ju opisane, przechodz¹c do trybu programowania, na wyœwietlaczu pojawi¹ siê dane (data i czas) zapisane w pamiêci z poprzedniego programu. tym przypadku bêdzie potrzebna ta sama data - dzieñ (obraz ), w którym chcemy ustawiæ ON/OFF (za³¹czony /wy³¹czony). Nale y tylko zmieniæ godzinê na - 5:00. Nastêpnie nale y ustawiæ stan kana³u () na OFF (wy³¹czony). Zapisaæ ustawienia w pamiêci poprzez krótkie przyciœniêcie przycisku TIME/DTE. LIST/POS SET / TIME/DTE PROG MN/ MN/ STORE/DEL - Za pomoc¹ programowania warunkowego mo na w sposób prosty uk³adaæ skomplikowane kombinacje programów. Programowanie to jest polecane doœwiadczonym u ytkownikom, którzy obs³ugiwali podobne urz¹dzenia wymagaj¹ce programowania. - Za pomoc¹ programowania warunkowego mo na w sposób prosty uk³adaæ skomplikowane proponujemy nauczyæ siê tego programowania na biurku. Istnieje mo liwoœæ usuniêcia programu lub wszystkich pro gramów. Usuwanie i edycja programów bêdzie opisane w dalszej czêœci. 6

17 8. Programowanie 8.3. Usuwanie z pamiêci programów ON Th Tu e Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE. yœwietliæ numer programu, który chcemy usun¹æ. (Patrz instrukcja rozdz. 4. Initial mode ). Przycisn¹æ d³ugo TIME/DTE - na ustawionym programie. Na wyœwietlaczu pojawi siê DEL. 3. Przycisn¹æ krótko TIME/DTE - zatwierdzaj¹c usuniêcie, Bêdzie to potwierdzone krótkim sygna³em dÿwiêkowym. Jeœli zatwierdzenie usuniêcia nie zostanie wykonane w ci¹gu 3s, urz¹dzenie wróci do trybu edycji programów. - Po likwidacji programu na wyœwietlaczu pojawi siê poprzedni numer programu Usuwanie z pamiêci wszystkich programów Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / Tu e Th Fr Sa Su TIME/DTE. Bêd¹c w trybie pocz¹tkowym lub w trybie przegl¹dania programów przycisn¹æ d³ugo przyciski LIST/POS TIME/DTE równoczeœnie.. Na wyœwietlaczu wyœwietli siê liczba wszystkich programów zapisanych w pamiêci razem ze s³owem "LL". 3. Przycisn¹æ krótko TIME/DTE co pozwoli na potwierdzenie sygna³em dÿwiêkowym usuniêcia z pamiêci wszystkich programów. Jeœli potwierdzenie nie nast¹pi w ci¹gu 3s, urz¹dzenie powróci do poprzednich ustawieñ. - usuwanie programów mo e byæ przeprowadzone równie w trybie programowania. Brak programów w pamiêci Przycisn¹æ krótko LIST/POS w trybie pocz¹tkowym. Jeœli na wyœwietlaczu widnieje napis FREE - brak programów w pamiêci. LIST/POS SET / TIME/DTE Komórka pamiêci pe³na Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE Przycisn¹æ krótko LIST/POS w trybie pocz¹tkowym. Jeœli na wyœwietlaczu widnieje napis "FULL" - pamiêæ jest zape³niona i nie mo na ju wprowadziæ nowych programów. 7

18 8. Programowanie 8.4 Edycja programów Th Tu e Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE. Przegl¹danie i szukanie numerów programów, które chcemy edytowaæ, odbywa siê za pomoc¹ instrukcji opisanej w rozdziale 5. - "Tryb pocz¹tkowy.. Przycisn¹æ krótko TIME/DTE w ten sposób przechodzimy do trybu edycji programów (pierwsza cyfra na pozycji godzin pulsuje ). 3. szelkich zmian i uzupe³nieñ w programie mo na dokonaæ na podstawie instrukcji dla programowania tygodniowego i rocznego. 4. Przycisn¹æ krótko TIME/DTE - aby zmiany zapisaæ w pamiêci. Nastêpnie mo na przejœæ do edycji innych programów. 5. Przycisn¹æ d³ugo / - aby powróciæ do trybu pocz¹tkowego. - Kiedy w czasie 5s nie zostanie przyciœniêty aden przycisk urz¹dzenie wraca do poprzedniego trybu, bez zapisania zmian w pamiêci. 9. Przejœcie na czas letni - zimowy Zmiana czasu letniego na zimowy odbywa siê automatycznie 9. Przejœcie na czas letni 9. Przejœcie na czas zimowy ostatni¹ sobotê marca czas jest automa- ostatni¹ sobotê paÿdziernika czas jest tycznie przestawiony z godz..00 na automatycznie przestawiany z godz Zmiana jest sygnalizowana poprzez ukazanie na 0:00. Zmiana jest sygnalizowana siê na wyœwiet laczu znaczka s³oñce. poprzez ukazanie siê na wyœwietlaczy Znaczek znika po naciœniêciu jakiegokolwiek znaczka p³atek. przycisku. Znaczek znika po naciœniêciu jakiegokolwiek przycisku. Tu e Th Fr Sa Su Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE LIST/POS SET / TIME/DTE 8

19 0. Funkcje przycisków steruj¹cych Tryb pocz¹tkowy Tryb programowania Tryb edycji programów LIST Przegl¹d programów w górê Przechodzenie pomiêdzy pozycjami Przechodzenie pomiêdzy pozycjami LIST Przejœcie do trybu programowania SET Przegl¹d programów w dó³ Rêczne ustawianie kana³u Ustawianie wartoœci Ustawianie wartoœci SET / / TIME/ DTE Rêczne ustawianie kana³u Przejœcie pomiêdzy obrazami / w czasie ustawiania daty i czasu. Powrót do obraz po 5s. Przejœcie pomiêdzy obrazami / podczas programowania miesiêcznego i rocznego Powrót do trybu pocz¹tkowego bez zapisywania danych pisywanie do pamiêci ustawionych danych i powrót do trybu pocz¹tkowego Przejœcie pomiêdzy obrazami / podczas programowania miesiêcznego i rocznego Powrót do trybu edycji programów bez zapisywania zmian w pamiêci pisywanie do pamiêci ustawionych danych i powrót do trybu pocz¹tkowego TIME/ DTE Ustawianie bie ¹cego czasu i daty Funkcje specjalne przycisków steruj¹cych:. trybie pocz¹tkowym - przyciœniêcie d³ugie LIST+TIME/DTE i krótkie TIME/DTE w celu potwierdzenia = usuniêcie wszystkich programów.. trybie edycji programów -przyciœniêcie d³ugie TIME/DTE i krótkie TIME/DTE w celu potwierdzenia = usuniêcie wybranego programu. 9

20 . Parametry techniczne Typ Zasilanie: Napiêcie zasilaj¹ce Pobór mocy: Napiêcie zasilaj¹ce Czêstotliwoœæ znamionowa: Pobór mocy: Zasilanie rezerwowe Czas ³adowania: yjœcie Zestyki wyjœciowe Iloœæ kana³ów: Obci¹ alnoœæ styków: Obci¹ alnoœæ styków Przeci¹ enie: Max. napiêcie ³¹czeñ Trwa³oœæ mechaniczna Trwa³oœæ elektryczna: SHT- - C/DC - 40V SHT- C V / DC C V / DC C 30V Hz V akumulator min. 00 h bez potencja³u prze³¹czaj¹cy prze³¹czaj¹ce 6 / C 4000 V / C, 384 / DC 30 / < 3 s 50 V C / 4 V DC 7 3 x 0 przestawieñ x 0 w³¹czeñ 0

21 . Parametry techniczne cd. Parametry czasowe Zasilanie rezerwowe Dok³adnoœæ wskazañ Typ SHT- SHT- Minimalna wartoœæ nastawy: Czas przechowywania danych Parametry programu Iloœæ kana³ów Iloœæ pozycji pamiêci Programy: Program dzienny (dni tyg.) Inne parametry Dane wyœwietlacza Stopieñ ochrony Temperatura pracy Temperatura sk³adowania ytrzyma³oœæ izolacji Pozycja pracy aga: o 300h przy 0 C o +/- s na dzieñ przy 0 C min min. 0 lat kana³ kana³ 95 dzienny, tygodniowy, miesiêczny, roczny do 099r. 6 kombinacji x wyœwietlacz LCD 4 + pozycje IP 0 o od -0 do 50 C o od -0 do 60 C.5kV / 50Hz dowolna UNI 40g 30V 5g UNI 60g 30V 45g

22 . Przygotowaæ program... Przyk³.: PROGRM Kana³ Kana³ Czas Data 00 ON /OFF ON /OFF... 4: PROGRM KN KN CZS DT ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF......

23 Oferujemy tak e... paraty sterowania czasowego CRM - 4 utomat schodowy. Pe³ni funkcjê opóÿnionego wy³¹czania na przyk³ad na klatce schodowej. parat jest przystosowany do p³ynnego nastawiania czasu opóÿnienia w zakresie s - 0min za pomoc¹ potencjometru umieszczonego na jego p³ycie czo³owej. Posiada funkcjê zabezpieczenia przed sta³ym w³¹czeniem w przypadku zablokowania wy³¹cznika oœwietlenia co czêsto zdarza siê na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych. DIM - utomat schodowy z funkcj¹ przyciemniania. Podobnie jak powy ej opisany CRM-4, s³u y do opóÿnionego wy³¹czania na przyk³ad oœwietlenia na klatce schodowej. Jednak posiada dodatkow¹ funkcjê polegaj¹c¹ na p³ynnym obni aniu poziomu oœwietlenia w regulowanym czasie 0-70s, gdy zbli a siê moment jego wy³¹czenia. Z praktyki wiadomo, e czas ten jest niejednokrotnie potrzebny na znalezienie klucza do drzwi lub najbli szego wy³¹cznika oœwietlenia. Urz¹dzenie posiada równie mo liwoœæ p³ynnego rozjaœniania oœwietlenia po jego w³¹czeniu w regulowanym czasie 0-45s oraz mo liwoœæ regulacji poziomu oœwietlenia w granicach 0-00 %. SOU - utomat zmierzchowy z czujnikiem. S³u y do samoczynnego w³¹czania i wy³¹czania oœwietlenia z chwil¹ nastania zmierzchu lub œwitu, lub gdy poziom oœwietlenia w miejscu zainstalowania przekroczy wartoœæ zadan¹. CRM-9H, CRM-93H ielofunkcyjne przekaÿniki czasowe. Przeznaczone s¹ do realizowania 0 funkcji czasowych, z czego 5 funkcji sterowanych jest napiêciem zasilaj¹cym Un a nastêpnych 5 funkcji jest sterowanych impulsem steruj¹cym za pomoc¹ przycisku zewnêtrznego. CRM - H PrzekaŸnik cykliczny asymetryczny. Pe³ni funkcjê cyklicznego za³¹czania i roz³¹czania styków prze³¹czaj¹cych wed³ug nastawionych czasów. Czas za³¹czenia t i czas przerwy t regulowane s¹ potencjometrami w granicach 0, s do 00 dni w 0 zakresach czasowych. ystêpuj¹ w dwóch wersjach - na napiêcie znamionowe C 30V oraz na napiêcie znamionowe uniwersalne C/DC - 40V. MR-4, MR-4 PrzekaŸniki impulsowe z pamiêci¹. Przeznaczone s¹ do sterowania obwodami elektrycznymi za pomoc¹ pojedynczych impulsów steruj¹cych, pochodz¹cych od ³¹czników monostabilnych. Cech¹ charakterystyczn¹ tych przekaÿników jest to, e po zaniku napiêcia zasilaj¹cego przekaÿnik pamiêta po³o enie styków, i po ponownym za³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego przekaÿnik kontynuuje pracê ze stykami po³o onymi w takiej pozycji, jak¹ zajmowa³y przed jego zanikiem. SMR-T, SMR-H ielofunkcyjne przekaÿniki impulsowe (do montowania w puszce instalacyjnej). PrzekaŸniki te s¹ montowane w puszce podtynkowej pod wy³¹cznikiem w istniej¹cej instalacji elektrycznej bez zmiany konfiguracji instalacji. Realizuj¹ 8 funkcji czasowych wybieranych prze³¹cznikiem umieszczonym na przedniej œciance przekaÿnika. SMR-S Œciemniacz. Jest przekaÿnikiem sterowanym pojedynczymi impulsami do za³¹czania i wy³¹czania oœwietlenia, jeœli impuls jest krótszy ni 0,5s. przypadku stosowania impulsów za³¹czaj¹cych d³u szych ni 0,5 s dokonuje siê przyciemnienia oœwietlenia. SHT- Cyfrowy przekaÿnik czasowy - zegar steruj¹cy. Przeznaczone s¹ do sterowania dwoma parami styków prze³¹czaj¹cych o obci¹ alnoœci 6 ka dy (C) wed³ug programu dziennego, tygodniowego, miesiêcznego i rocznego do 099 r. Przystosowany jest do napiêcia zasilaj¹cego C 30 V lub w wersji uniwersalnej C/DC - 40V. Zmiana czasu letniego na zimowy i 3

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

OPIS REGULATORA PERFEKT

OPIS REGULATORA PERFEKT Dla kot³ów z podajnikiem firmy ZÊBIEC ZAK AD PRODUKCJI URZ DZEÑ ELEKTRONICZNYCH ELSTER s.c. www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl tel. 061/ 43 77 690 fax 061/ 43 67 690 I. OPIS KLAWISZY I SYMBOLI

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

rozwi¹zania dla ka dego elektroniczny regulator temperatury z programatorem DIGI2 DIGI2p

rozwi¹zania dla ka dego elektroniczny regulator temperatury z programatorem DIGI2 DIGI2p rozwi¹zania dla ka dego elektroniczny regulator temperatury z programatorem DIGI2 DIGI2p ELEKTRA DIGI2 oraz ELEKTRA DIGI2p zapewni¹ u ytkownikowi komfort i oszczêdnoœæ energii. Umo liwiaj¹ zaprogramowanie

Bardziej szczegółowo

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR MODEL 123 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 000, fax 032/ 205 33 77 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

PrzekaŸniki czasowe ATI, BTI, MTI

PrzekaŸniki czasowe ATI, BTI, MTI Wprowadzenie Solidna konstrukcja i wiele funkcji przekaÿników elektronicznych ATI, BTI, SDT i MTI sprawia, e s¹ one idealne dla producentów OEM (Original Equipment Manufacturer - pierwotny producenprzêtu)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

Program 4.2. Instrukcja obs³ugi. Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a c.o. i c.w.u.

Program 4.2. Instrukcja obs³ugi. Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a c.o. i c.w.u. Program 4.2. 1 Instrukcja obs³ugi M i k r o p r o c e s o r o w y r e g u l a t o r temperatury kot³a c.o. i c.w.u. EKOSter CWU przeznaczony jest do sterowania nadmuchem kot³a c.o., za³¹czania pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Woltomierz VS4. z wyjœciem sterowanym napiêciem, alarmem i pomiarem temperatury. str. 1. W³aœciwoœci:

Woltomierz VS4. z wyjœciem sterowanym napiêciem, alarmem i pomiarem temperatury. str. 1. W³aœciwoœci: 01-912 Warszawa ul. Wolumen 6 m.43 tel. (22)-245-09-62 e-mail: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Woltomierz VS4 z wyjœciem sterowanym napiêciem, alarmem i pomiarem temperatury. 20.5mm 62mm 49.5mm W³aœciwoœci:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI Modele EURO 091, 091 ECO SPIS TREŒCI: Instalacja Wybór w³aœciwej lokalizacji sterownika Przewody Monta sterownika Zapoznanie siê ze sterownikiem Uruchomienie sterownika

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. DELTA 100 przeznaczony jest do a u t o m a t y c z n e g o z a ³ ¹ c z a n i a i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. Zespó³ regulator - pompa jest

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Przekaźniki czasowe i nadzorcze Przekaźniki czasowe i nadzorcze Zastosowanie - Aparaty te służą do sterowania odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej, pozwalają na realizację jednej z dziesięciu funkcji (CRM-91,

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 Cyfrowy termostat z możliwością programowania pracy urządzenia grzewczego w ciągu dni roboczych i w dni wolne od pracy. PARAMETRY TECHNICZNE Zakres pomiaru temperatury 0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie nasz¹ Firmê. Nowy regulator bêdzie s³u y³ Wam i ca³ej

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

VRT-PZA Art.-Nr. 9148 15...24 V-, 7d- Regulator temperatury pomieszczeñ z tygodniowym programem grzewczym

VRT-PZA Art.-Nr. 9148 15...24 V-, 7d- Regulator temperatury pomieszczeñ z tygodniowym programem grzewczym VRT-PZA Art.-Nr. 9148 1...24 V-, 7d- Regulator temperatury pomieszczeñ z tygodniowym programem grzewczym SZANOWNI PAÑSTWO Przed uruchomieniem regulatora temperatury pomieszczeñ VRT-PZA prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

PewnoϾ jutra. www.relpol.com.pl

Pewnoœæ jutra. www.relpol.com.pl Pewnoœæ jutra. Spe³nienie potrzeb jutra Polski przekaÿnik programowalny Wyj¹tkowa prostota programowania Serwis i doradztwo techniczne zapewnione przez Relpol S.A. czym NEED siê wyró nia: - mo liwoœæ pomiaru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

BON-01. Kontrola dostępu. bramka obrotowa niska typ 01

BON-01. Kontrola dostępu. bramka obrotowa niska typ 01 bramka obrotowa niska typ 01 BON-01 Bramka obrotowa niska BON-01 jest urz¹dzeniem automatycznym, Za³¹czenie sygna³u powoduje odpowiednie ustawienie ramion, umo liwiaj¹ce swobodne przejœcie (w wersji z

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie i wyœwietlacz

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy ST2

Regulator pokojowy ST2 Kunda, Regulator pokojowy ST2 Skrócona instrukcja obsługi CE AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl 11.2008. 1. Do czego służy

Bardziej szczegółowo

M i k r o p r o c e s o r o w y r e g u l a t o r temperatury kot³a c.o. EKOSter 200 przeznaczony jest do sterowania nadmuchem w kot³ach c.o.

M i k r o p r o c e s o r o w y r e g u l a t o r temperatury kot³a c.o. EKOSter 200 przeznaczony jest do sterowania nadmuchem w kot³ach c.o. 1 Instrukcja obs³ugi M i k r o p r o c e s o r o w y r e g u l a t o r temperatury kot³a c.o. EKOSter 200 przeznaczony jest do sterowania nadmuchem w kot³ach c.o. oraz za³¹czania pompy obiegowej w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Domek Wstêp

Inteligentny Domek Wstêp Wstêp Zaawansowane systemy typu "inteligentny dom" takie jak EIB, O czy X-10 pozwalaj¹ na pe³n¹ kontrolê nad wszystkimi urz¹dzeniami w budynku, s¹ jednak stosunkowo kosztowne. Zbyt kosztowne dla prywatnego

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Samochodowy System Alarmowy. tytan DS200-PxXX-3400. Instrukcja Obs³ugi

Samochodowy System Alarmowy. tytan DS200-PxXX-3400. Instrukcja Obs³ugi Samochodowy System Alarmowy tytan DS200-PxXX-3400 Instrukcja Obs³ugi Pilot S-2 OPIS SYSTEMU ALARMOWEGO tytan DS200-P ver. 4.00 - w³¹cz/wy³¹cz alarm g³oœno F - w³¹cz/wy³¹cz alarm cicho -- Sterowany pilotami

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

KWADRA LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20. 40 Sp. z o.o.

KWADRA LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20. 40 Sp. z o.o. KWADA LED 1195/01 IP0 Wymiary oprawy 130 KWADA LED P - podtynkowa 104 75,5 96 oœwietlenia awaryjnego Zastosowanie Zadaniem oprawy KWADA LED jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych. Dostêpne s¹ wykonania oprawy

Bardziej szczegółowo