Cyfrowy programator czasowy SHT-2 z programem dziennym, tygodniowym i rocznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowy programator czasowy SHT-2 z programem dziennym, tygodniowym i rocznym"

Transkrypt

1 Cyfrowy programator czasowy SHT- z programem dziennym, tygodniowym i rocznym SHT- ON OFF Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE SHT - : dwa kana³y ETI - Polam Sp. z oo Pu³tusk Ul. Solna 3 Tel

2 Spis treœci Strona. Zanim zaczniesz programowaæ Charakterystyka 4 3. Symbole graficzne 5 4. Instalacja i opis 6 4. Instalacja 6 4. Opis 6 5. Uruchomienie 7 5. Pierwsze pod³¹czenie 7 5. Tryb pocz¹tkowy 7 6. yœwietlacz 8 7. Ustawianie bie ¹cego czasu i daty 9 7. Ustawianie daty 9 7. Stawianie czasu 0 8. Programowanie 8. Ogólnie o programowaniu 8. Co mo na programowaæ? 8.. Program tygodniowy 8.. Program miesiêczny i roczny Programowanie warunkowe Przyk³ady praktyczne Usuwanie programu Usuwanie wszystkich programów Edycja programów 8 9. Przestawianie czasu letni / zimowy 9 0. Tabela u ywania przycisków steruj¹cych 9. Parametry techniczne 0. Przygotowaæ programy Notatki 3 Oferujemy tak e...

3 . Zanim zaczniesz programowaæ Zanim zaczniecie Pañstwo pracowaæ z programatorem i programowaæ czasy ³¹czeñ prosimy dok³adnie przeczytaæ poni szy tekst. Umo liwi to unikniêcie trudnoœci i pozwoli ³atwiej zrozumieæ niniejsz¹ instrukcjê.. Po to aby szybko i ³atwo programowaæ, programator SHT- jest wyposa ony tylko w 4 przyciski. Na pocz¹tku programowanie mo e wydawaæ siê trudne, ale kiedy poznacie Pañstwo zasadê ustawiania czasów ³¹czeñ, to oka e siê to czynnoœci¹ bardzo prost¹.. Ogólnie krótkie przyciœniêcie przycisku LIST/POS pozwala na podgl¹d ustawieñ programów lub przechodzenie pomiêdzy ustawianymi pozycjami (np. od dni do miesiêcy, od minut) a przycisk SET pozwala na ustawienie wartoœci poszczególnych pozycji. Szczegó³owy opis u ywania tych przycisków zawiera rozdzia³ 8 3. kustyczna sygnalizacja informuje, krokach ustawiania i programowania. ystêpuje sygna³ d³ugi i krótki. Zapisanie danych w pamiêci jest sygnalizowane poprzez d³ugi sygna³ dÿwiêkowy. 4. Podczas programowania lub ustawiania stosuje siê krótkie lub d³ugie przyciœniêcie przycisku. D³ugie przyciœniêcie trwa powy ej s. 5. Czas jest wyœwietlany w uk³adzie 4 - godzinnym. 6. Zasilanie programatora SHT- jest zabezpieczone przez wbudowany akumulator, który utrzymuje dane w pamiêci gdy zaniknie zasilanie. Po pierwszym pod³¹czeniu akumulator powinien ³adowaæ siê w ci¹gu co najmniej 00 godz. 3

4 . Charakterystyka Programator SHT- jest skonstruowany i wyposa ony wg. œwiatowych standardów jakoœciowych i bezpieczeñstwa. porównaniu z innymi urz¹dzeniami o podobnym przeznaczeniu, wprowadzono kilka zmian technicznych, które przyczyni³y siê do tego, e SHT- wyró nia siê wysok¹ funkcjonalnoœci¹ i du ymi mo liwoœciami. G³ówne cechy programatora SHT:. Ka dy typ programatora posiada mo liwoœæ wybierania pomiêdzy programem tygodniowym, miesiêcznym, rocznym oraz mo liwoœæ programowania a do roku Za pomoc¹ tzw. Programowania warunkowego (opisanego w rozdziale 8..3) dwoma programami ustawianymi p³ynnie mo na zast¹piæ ok. 50 programów ustawianymi standardowo innych podobnych urz¹dzeñ. 3. Czynnoœæ programowania za pomoc¹ 4-ech przycisków jest ³atwa do zapamiêtania. 4. Ciek³okrystaliczny wyœwietlacz (LCD) pokazuje co najwy ej dane z sekundami i dwoma znaczkami pozwalaj¹cymi odró niæ czas i datê. 5. yjœciowe styki prze³¹czaj¹ce programatora mo na obci¹ yæ a do 6/50V przy obci¹ eniu rezystancyjnym. 6. Programator jest równie dostêpny w wersji na napiêcie znamionowe C/DC -40V 7. pamiêci programatora mo e byæ zapisanych 95 programów. Dostêp do nich jest mo liwy równie po zaniku napiêcia zasilaj¹cego. 8. Oscylator taktuj¹cy programatora jest cyfrowo zaprogramowany za pomoc¹ sygna³u DCF 77. Dok³adnoœæ czasu (odchylenie od czasu normalnego) mo e osi¹gn¹æ max. 6 min/rok. 9. Zmiana czasu letni / zimowy odbywa siê automatycznie - bez obs³ugi. Przygotowujemy nastêpuj¹ce zmiany konstrukcyjne programatora: SHT-()DCF - z zewnêtrzn¹ anten¹ zsynchronizowan¹ anten¹ sygna³u DCF77 z Frankfurtu nm. SHT-()PC - bêdzie przystosowany do programowania za pomoc¹ PC poprzez S tak, e bêdzie mo na przekazywaæ i zmieniaæ dane poprzez ma³y modu³ do bazy programatora. 4

5 3. Objaœnienia symboli graficznych Ikony Icon w in tekœcie the text - Notatki Przyciski kontrolne Krótkie przyciœniêcie przycisku (< s) D³ugie przyciœniêcie przycisku (> s) Przycisk nie u ywany w bie ¹cym menu Sygna³y akustyczne w czasie ustawiania i programowania Krótki sygna³: LIST jeœli komórka pamiêci jest pusta - wyœwietlacz pokazuje - FREE jeœli komórka pamiêci jest pe³na - wyœwietlacz pokazuje - FULL w czasie przegl¹dania numerów programów sygna³ zabrzmi, kiedy pojawi siê ostatni zapamiêtany program. SET w czasie przegl¹dania numerów programów sygna³ zabrzmi, kiedy pojawi siê pierwszy zapamiêtany program / w czasie przechodzenia pomiêdzy czasem i dat¹ w trakcie ustawiania lub w czasie przechodzenia pomiêdzy programami miesiêcznym i rocznym w trakcie programowania. D³ugi sygna³: TIME/DTE potwierdzenie wpisu do pamiêci ustawieñ czasu i daty - Time/date wpisanie do pamiêci ustawionych danych i powrót do trybu edycji programów. potwierdzenie usuniêcia wszystkich programów - LL TIME/DTE przejœcie do funkcji ustawiania czasu i daty - Time/date. 5

6 Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE 4. cowanie i opis 4. cowanie Programator jest przeznaczony do mocowania na szynie monta owej TH 35 ( DIN l EN 500). SHT- ON OFF Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE SHT- ON OFF 4. Opis SHT - ersja jednokana³owa SHT - ersja dwukana³owa Zaciski Zaciski SHT- SHT- ON OFF Tu e Th Fr Sa Su yœwietlacz Reset ON OFF Tu e Th Fr Sa Su yœwietlacz Reset LIST/POS SET / TIME/DTE LIST/POS SET / TIME/DTE Przyciski steruj¹ce Przyciski steruj¹ce zaciski 6, 5, 8 nie u ywane w SHT- Kana³ Kana³ 6 Kana³

7 5. Uruchomienie 5. Pierwsze pod³¹czenie Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE. Pod³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce.. Na wyœwietlaczu pojawi siê na ok. s. typ programatora SHT-. 3. To samo mo na uzyskaæ poprzez przyciœniêcie przycisku RESET, który spowoduje usuniêcie z pamiêci aktualnego czasu i daty. prowadzone do pamiêci programy zastan¹ zachowane. - Z pamiêci programatora mog¹ byæ usuwane programy / program bez koniecznoœci usuwania wszystkich programów.iêcej informacji na ten temat zawiera rozdzia³ Tryb pocz¹tkowy Usuwanie programów Th Tu e Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE - - Po pod³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego programator znajduje siê w tzw. Trybie pocz¹tkowym. Bie ¹cy czas (obraz.) oraz bie ¹cy stan po³o enia styków wyjœciowych pokazane s¹ na wyœwietlaczu. yœwietlacz programatora wraca do trybu pocz¹tkowego automatycznie po pewnym czasie gdy np. w czasie trybu programowania nast¹pi³a d³u sza przerwa a ustawienia nie zosta³y wprowadzone do pamiêci. - Funkcje przycisków w trybie pocz¹tkowym: LIST krótkie przyciœniêcie - przegl¹danie programów (w górê), natomiast przegl¹dania programów w dó³ mo na dokonaæ przyciskiem SET. Jeœli do pamiêci nie wprowadzono adnych programów na wyœwietlaczu pojawi siê napis FREE. Jeœli pamiêæ jest zape³niona, na wyœwietlaczu pojawi siê napis FULL. LIST d³ugie przyciœniêcie - przejœcie do trybu programowania. iêcej informacji - zobacz rozdzia³ 8.-Programowanie. SET krótkie przyciœniêcie - rêczne nastawianie kana³u (CH ). liwe jest prze³¹czanie ON/OFF kana³u bez wzglêdu na program. Rêcznie nastawiony kana³symbol(on/off)pulsuje na wyœwietlaczu. Kana³ prze³¹czony przez program - symbol (ON/OFF) na wyœwietlaczu œwieci trwale. / krótkie przyciœniêcie - tak samo jak SET krótkie przyciœniêcie tylko dla kana³u (CH ). TIME/DTE krótkie przyciœniêcie - wyœwietlacz pokazuje datê (obraz - ) na ok. 0s. TIME/DTE d³ugie przyciœniêcie - prze³¹czenie do trybu ustawiania aktualnej daty i czasu. 7

8 6. yœwietlacz Podstawowe dane jak: czas i data s¹ wyœwietlane na wyœwietlaczu w trybie pocz¹tkowym. Prze³¹czanie pomiêdzy nimi nastêpuje poprzez krótkie naciœniêcie przycisku TIME/DTE. Powrót do wyœwietlanego czasu nastêpuje automatycznie po 3s. lub po naciœniêciu jakiegokolwiek przycisku. Obraz czas Obraz - czas - tryb pocz¹tkowy Godziny Minuty Sekundy Stan kana³u Stan kana³u Dwukropek pulsuje co sek. Bargraf - wskazuje dzieñ tygodnia, pulsuje co sek. Obraz data Obraz - data -tryb pocz¹tkowy Rok (ostatnie cyfry) (na przyk³ad. 0 dla 00) Dzieñ Miesi¹c Kropka oddziela dzieñ i miesi¹c Bargraf - wskazuje dzieñ tygodnia, pulsuje co sek. 8

9 7. Ustawianie bie ¹cej daty i czasu 7. Ustawianie bie ¹cej daty Tu e Th Fr Sa Su. Przycisn¹æ d³ugo TIME/DTE co pozwoli przejœæ do trybu ustawiania bie ¹cej daty.. Znak ukazany na wyœwietlaczu oznacza "obraz - data. LIST/POS SET / Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE TIME/DTE TIME/DTE TIME/DTE 3. Jako pierwszy ustawia siê (w górê) bie ¹cy rok (tylko migaj¹c¹ 3 lub 4 pozycjê) poprzez krótkie przyciskanie SET. Przejœcie do 4-tej pozycji roku nastêpuje po krótkim naciœniêciu LIST/POS. Ustawienie wartoœci te poprzez krótkie przyciœniêcie - SET. 4. Przycisn¹æ krótko LIST/POS - przejdziemy do ustawiania dnia miesi¹ca. 5. Postêpowaæ wg kroku 3, ustawiaj¹c w górê stopniowo -sz¹ i -g¹ pozycjê dnia. Przejœcie pomiêdzy pozycj¹ i nastêpuje równie poprzez krótkie przyciœniêcie SET. Na pozycji nie mo na ustawiæ wartoœci wy szej ni 3. Na pozycji nie mo na ustawiæ wartoœci wy szej ni, jeœli na pozycji ustawiona jest wartoœæ 3. (nie mo liwe jest napisaæ na przyk³ad 3). 6. Przycisn¹æ krótko LIST/POS aby przejœæ do ustawiania miesi¹ca. 7. Postêpowaæ wg kroku 3.ustawiaj¹c w górê stopniowo -sz¹ i -g¹ pozycjê miesi¹ca. - Na pozycji nie ma mo liwoœci ustawiæ wartoœci wy szej ni. - Nie potrzeba ustawiaæ dnia tygodnia - urz¹dzenie SHT- wstawi odpowiedni dzieñ samoczynnie. - Nie ma mo liwoœci ustawienia nie realnej daty (np. 30.0). Próbuj¹c to zrobiæ, ustawienie wróci do stanu poprzedniego i po 5 s jeœli nie zostanie naciœniêty aden przycisk, powtarzaj¹cy siê sygna³ akustyczny bêdzie przypomina³ o potrzebie zmiany zapisu daty. 8. Krótkie przyciœniêcie przycisku STORE/DEL spowoduje wprowadzenie ustawionej daty do pamiêci i przejœcie do ustawiania aktualnego czasu. 9

10 7. Ustawianie bie ¹cej daty i czasu 7. Ustawianie bie ¹cego czasu Do trybu nastawiania czasu przechodzi siê bezpoœrednio z kroku 7. - Ustawianie daty. Jeœli chcemy aktualizowaæ ustawienie czasu bez aktualizacji daty, po prostu nale y nacisn¹æ d³ugo TIME/DTE a potem krótko wtedy pominiemy krok ustawianie daty. Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE. Znaczek oznacza obraz - -czas. Jako pierwsz¹ ustawiamy godzinê. -sza cyfra jest ustawiana poprzez krótkie przyciœniêcia przycisku SET. (wartoœci zmieniaj¹ siê w górê). Przycisn¹æ krótko przycisk LIST/POS aby przejœæ na -g¹ cyfrê godziny i ustawiæ jej wartoœæ równie przyciskiem SET. Tu e Th Fr Sa Su 3. Przycisn¹æ krótko przycisk LIST/POS - aby przejœæ do ustawiania minut. 4. Postêpowaæ wg. punktu ) opisanego powy ej i stopniowo ustawiæ -sz¹ i - g¹ cyfrê minut. LIST/POS SET / TIME/DTE Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE 5. pisaæ ustawienia czasu do pamiêci poprzez krótkie przyciœniêcie przycisku STORE/DEL przez co nast¹pi przejœcie do trybu pocz¹tkowego. - Na wyœwietlaczu pojawi siê ustawiony czas i migaj¹cy pomiêdzy godzinami i minutami dwukropek. - Przyk³ad ustawionego czasu : 3.53 (patrz rysunek). 0

11 8. Programowanie 8. Ogólnie o programowaniu - Zaleca siê aby programy zosta³y przygotowane przed przyst¹pieniem do programowania. przypadku przerwy w programowaniu, kiedy w ci¹gu 5s nie zostanie naciœniêty aden przycisk, program wraca do poprzedniego trybu bez zapisania danych w pamiêci. - Pamiêæ operacyjna programatora mieœci 95 programów. - Do pamiêci mog¹ byæ wprowadzone dane tylko dla -szego lub -go kana³u w ka dym programie. - by przejœæ do trybu programowania nale y na d³u ej (> s.) przycisn¹æ przycisk PROG. - Ustawienia programu mo na wpisaæ do pamiêci poprzez krótkie (< s.) przyciœniêcie przycisku TIME / DTE. - Przegl¹d wprowadzonych do pamiêci programów odbywa siê w trybie pocz¹tkowym (patrz rozdzia³ 4. - tryb pocz¹tkowy) poprzez krótkie przyciœniêcie LIST (w górê) lub SET (w dó³). Jesli aden program nie jest wprowadzony do pamiêci, wyœwietlacz pokazuje FREE. Odwrotnie, jeœli pamiêæ jest zajêta - na wyœwietlaczu pojawia siê napis FULL. - Ka dy program mo e byæ usuniêty lub edytowany w dowolnym czasie. szystkie programy mog¹ byæ wyciête natychmiast. Funkcje te s¹ opisane szczegó³owo w koñcowe czêœci rozdzia³ów 8.3 i 8.4 programowanie Godziny/dni Minuty/miesi¹ce Numer programu Stan kana³u Stan kana³u Program tygodniowy Program miesiêczny/roczny 8. Co mo na programowaæ? Dni tygodnia. Program tygodniowy jest realizowany t¹ sam¹ drog¹ jak w podobnych urz¹dzeniach. Zadane programy s¹ u ywane i powtarzane w dni tygodnia. Programowanie to jest u ywane dla okresowych zdarzeñ w ci¹gu tygodnia.. Progam miesiêczny i roczny jest u ywany do programowania zdarzeñ na czas d³u szy ni tydzieñ. ten sposób mo na programowaæ zdarzenia na okreœlony dzieñ, miesi¹c a do 099 roku. Praktycznie, u ywaj¹c tego programowania mo na w³¹czyæ ogrzewanie w domku letniskowym dok³adnie w okreœlonym dniu, godzinie i minucie - kiedy wyje d aj¹c planujemy datê i godzinê nastêpnego przyjazdu, nawet jeœli do domku nie przyje d amy regularnie. 3. Programowanie warunkowe Program ³¹czeñ mo e byæ ustawiony poprzez podanie odpowiedniego warunku. Na przyk³ad, chcemy zaprogramowaæ tak aby przekaÿnik za³¹cza³ siê tylko w ka dy 4-tydzieñ miesi¹ca lub w ka dej 30-tej minucie. tym przypadku mo na u yæ tak zwanego sygna³u kreskowego. Oznacza to, e jeœli na jakiejœ pozycji wyœwietlacza jest kreska, to program uwzglêdnia wszystkie wartoœci przypisane tej pozycji tzn. szystkie godziny, minuty, miesi¹ce itd.

12 8. Programowanie 8.. Programowanie tygodniowe ON LIST/POS PROG Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / - poniedzia³ek Tu - wtorek e - œroda Th - czwartek Fr - pi¹tek Sa - sobota Su - niedziela Tu e Th Fr Sa Su SET / TIME/DTE MN/ MN/ STORE/DEL TIME/DTE. Przejœæ do trybu programowania poprzez d³ugie przyciœniêcie przycisku PROG.. Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê nastêpuj¹ce symbole : - obraz - czas 0 - numer programu ( pierwszy program) - program tygodniowy -sza cyfra godzin (-) pulsuje (gotowa do ustawiania) 3. Ustawiæ godziny poprzez krótkie naciœniêcia przycisku SET 4. Przycisn¹æ krótko przycisk LIST/POS aby przejœæ na -g¹ cyfrê godzin, i ustawiæ poprzez przyciskanie przycisku SET. 5. Przycisn¹æ krótko przycisk LIST/POS aby przejœæ do ustawiania minut. 6. Postêpowaæ wed³ug punktu 3) opisanego powy ej i stopniowo ustawiæ -sz¹ i -g¹ cyfrê minut. 7. Przycisn¹æ krótko przycisk LIST/POS aby przejœæ do ustawiania dnia. 8. Przycisn¹æ krótko przycisk SET aby ustawiæ dzieñ z nastêpuj¹cych wariantów -, Tu, e, Th, Fr, Sa, Su (pulsuje) -, Tu,e, Th, Fr, (pulsuje) - Sa, Su (pulsuje) -, e, Fr, Su (pulsuje) - Tu, Th, Sa (pulsuje) -, Tu, e, Th, Fr, Sa, (pulsuje) - poszczególne dni oddzielnie: - Tu - e - Th - Fr - Sa - Su ( pulsuje). 9. Przycisn¹æ krótko przycisk LIST/POS do ustawienia stanu kana³ów (, ) 0 Krótkim przyciskaniem SET ustawiæ wymagany stan kana³ów ( ON, OFF )..Zapisaæ w pamiêci ustawienia programu poprzez krótkie przyciœniêcie przycisku STORE/DEL. - Po przejœciu do ustawiania nastêpnego programu, na wyœwietlaczu pojawi siê ustawiony czas ostatniego programu zapisanego w pamiêci. - Unikaæ ustawiania tych samych czasów w ró nych trybach programowania stanu kana³u. Na przyk³ad. ³¹czenie (ON) o 6:00 i wy³¹czenie OFF o 6:00. - tym trybie programowania nale y ustawiaæ cyfry na wszystkich pozycjach. Nie ustawiaæ kresek (kreska nie ma tego samego znaczenia co 0. Znaczenie kresek ustawionych na wyœwietlaczu bêdzie opisane w rozdziale Programowanie warunkowe ) Przyk³ad ustawienia na rysunku : Kana³ bêdzie w³¹czany o godz..30 codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w ka dym tygodniu.

13 8. Programowanie 8.. Programowanie miesiêczne / roczne Tryb programowania miesiêcznego i rocznego pozwala wybieraæ pracê / przerwê dla kilku dni miesiêcy i lat do przodu. Programuje siê w sam sposób jak przy programowaniu tygodniowym opisanym poprzednio w punkcie 8... Przycisn¹æ krótko / - jest to niezbêdne do przejœcia do trybu programowania - obraz -. Nastêpne krótkie przyciœniêcie / spowoduje powrót do trybu programowania tygodniowego - obraz - Przyk³ad: wymagane za³¹czenie: o 8:45 a.m.,dnia wymagane wy³¹czenie: o 3:36 p.m. dnia ON Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE ON Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE. Przycisn¹æ d³ugo LIST przechodz¹c do trybu programowania.. Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê nastêpuj¹ce dane : obraz - czas 0 - numer programu (pierwszy program) - programowanie tygodniowe - sza pozycja - godziny pulsuje kreska (-) 3. Ustawiæ czas za³¹czenia - CH - ON (8:45),wed³ug kroku 8.. Programowanie tygodniowe. 4. Przycisn¹æ krótko przycisk / -przechodz¹c do programowania daty. Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê nastêpuj¹ce znaki: - obraz - data - programowanie roczne/miesiêczne. Pozycja do ustawiania roku - pulsuje. 5. Przycisn¹æ krótko przycisk SET a eby ustawiæ 3-ci¹ cyfrê roku 000, to znaczy 0. Przycisn¹æ krótko przycisk LIST/POS aby przejœæ do 4-tej cyfry roku i ustawiæ j¹ t¹ sam¹ drog¹ (przyciskiem SET). 6. Przycisn¹æ przycisk LIST/POS aby przejœæ do ustawiania dnia w³¹czenia - ON (3.), Ka da cyfra dnia ustawiana jest indywidualnie. 7. Przycisn¹æ przycisk SET - aby przejœæ do ustawiania miesi¹ca (). Ka da cyfra miesi¹ca jest ustawiana indywidualnie. 8. Przycisn¹æ krótko przycisk STORE/DEL aby zapisaæ w pamiêci wszystkie ustawienia. 9. Zaprogramowaæ wy³¹czenie OFF wed³ug punktów do 8 - czas 5:36 i datê Przy ustawianiu dnia i miesi¹ca obowi¹zuj¹ te same zasady jak przy ustawianiu bie ¹cego dnia i miesi¹ca (patrz Rozdz. 7.). czasie przegl¹du ustawieñ programu, mo e zdarzyæ siê, e zidentyfikujemy program miesiêczny/roczny, jako pulsuj¹cy na wyœwietlaczu znaczek gdy wyœwietlany jest obraz. Przyciskiem / mo na sprawdzaæ ustawienie danych. czasie programowania miesi¹c/rok, nale y ustawiæ dni tygodnia od poniedzia³ku do niedzieli (wszystkie dni). Unikniemy wtedy przypadku e ustawiona data nie bêdzie odpowiada³a 3

14 8. Programowanie 8..3 Programowanie warunkowe Jak mo na zauwa yæ po przejœciu do trybu programowania, zanim ustawione zosta³y wartoœci na wyœwietlaczu pojawi³y siê kreski. Kreski s¹ przeznaczone dla programowania warunkowego. Kreska zastêpuje wszystkie mo liwe wartoœci na danej pozycji. szystkie mo liwe wartoœci s¹ brane pod uwagê. Patrz przyk³ady poni ej ³añcuch warunków Rok Jeœli na pozycjach roku widniej¹ kreski poziome tzn., e ten warunek jest wa ny dla wszystkich lat np: jeœli na drugiej pozycji roku bêdzie ustawione (zapis bêdzie wygl¹da³ - ), to ten warunek jest wa ny dla lat: 00, 0, 0, 03, 04, 05, 06, 07, 08 i 09). Dzieñ Jeœli na pozycjach dnia widniej¹ kreski poziome tzn., e ten warunek jest wa ny dla wszystkich dni miesi¹ca np: jeœli na pierwszej dnia bêdzie ustawione (zapis bêdzie wygl¹da³ - ), to ten warunek bêdzie wa ny dla wszystkich dni zaczynaj¹cych siê od (tzn ) Miesi¹c Jesli na pozycjach miesi¹ca widniej¹ kreski poziome tzn., e ten warunek jest wa ny dla wszystkich miesiêcy na przyk³ad: jeœli na pierwszej pozycji miesi¹ca bêdzie ustawione ( zapis bêdzie wygl¹da³ - ), to ten warunek jest wa ny dla miesiêcy - 0,,. Godziny Jeœli na pozycjach godziny widniej¹ kreski poziome tzn., e ten warunek jest wa ny dla wszystkich godzin np: jeœli na drugiej pozycji godzin bêdzie ustawione (zapis bêdzie wygl¹da³: - ), to ten warunek jest wa ny dla godzin 0, i. Minuty Jeœli na pozycjach minut widniej¹ kreski poziome tzn., e ten warunek jest wa ny dla wszystkich minut np: jeœli na pozycjach minut ustawimy 45 (zapis bêdzie wygl¹da³ 45 ), to ten warunek jest wa ny dla ka dej 45 -tej minuty danej godziny. Dzieñ tygodnia na ograniczyæ wykonanie zadania do danego dnia tygodnia. To znaczy jeœli wybierzemy na przyk³ad œrodê, to oznacza warunek jest wa ny tylko dla œrody. 4

15 8. Programowanie Przyk³ady praktyczne Przyk³ad ) - entylator Chcemy w³¹czaæ wentylator w restauracji regularnie co godzinê na czas 0 minut. Dodatkowym warunkiem jest aby robiæ to tylko w soboty i niedziele, kiedy restauracja jest czynna. ON Tu e Th Fr Sa Su ed³ug tego co opisuje instrukcja, nale y ustawiæ dane na wyœwietlaczu wed³ug rysunku obok. tym wypadku nale y pomin¹æ datê i rok, dlatego na obrazie - bêd¹ kreski na wszystkich pozycjach (programowanie bezwarunkowe) Na wyœwietlaczu powinny byæ ukazane nastêpuj¹ce dane: LIST/POS SET / TIME/DTE OFF Th Tu e Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE 0 - numer programu na pozycji godzin oznaczaj¹ ka da godzina (wszystkie godziny) CH - ON - kana³ za³¹czony 00 - na pozycji minut oznacza w³¹czyæ o ka dej pe³nej godzinie Kreski na pozycjach Sa i Su (sobota i niedziela) ograniczaj¹ ten warunek tylko do tych dni. nastêpnym programie ustawiæ wy³¹czenie (CH - OFF). tym przypadku ustawiæ 0 na pozycji minut. - - na pozycji Sa i Su. ten sposób uzyskamy czas za³¹czenia styków kana³u (CH ) a tym samym wentylatora - na okres 0 minut o ka dej pe³nej godzinie. 5

16 8. Programowanie Przyk³ady programowania Przyk³ad ) adowanie danych Chcemy ustawiæ program (np. dotyczy systemu dozoru) -pocz¹tek ka dy pierwszy dzieñ miesi¹ca o 00:30 i koniec o 5:00. ON LIST/POS PROG ON LIST/POS PROG Tu e Th Fr Sa Su SET / TIME/DTE MN/ MN/ STORE/DEL Tu e Th Fr Sa Su SET / MN/ MN/ STORE/DEL TIME/DTE ed³ug znanej ju procedury przejœæ do Obraz - - data do trybu programowania i ustawiæ na wyœwietlaczu datê wg. stanu pokazanego na rysunku : na pozycjach roku oznacza ka dy rok ( wszystkie lata ) 0 na pozycjach dnia oznacza -szy dzieñ miesi¹ca na pozycjach miesi¹ca oznacza ka dy miesi¹c ( wszystkie miesi¹ce ). Uwaga! Nie mo na ustawiæ --, - to mo e oznaczaæ: -szy - ty, -szy, 3- szy, a nie tylko wymagany ka dy -szy dzieñ miesi¹ca! Przejœæ do "Obraz - czas" i ustawiæ czas w³¹czenia - 00:30 wa ny dla wszystkich dni tygodnia, poniewa -szy dzieñ miesi¹ca mo e byæ ka dym dniem tygodnia. Nastêpnie ustawiæ ON (w³¹czenie) na odpowiednim kanale. Zapisaæ ustawienia w pamiêci poprzez krótkie przyciœniêcie przycisku TIME/DTE. OFF Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE OFF Tu e Th Fr Sa Su Ustawiæ OFF (wy³¹czenie) w nastêpnym programie (w tym przypadku w programie nr ). Jak to by³o ju opisane, przechodz¹c do trybu programowania, na wyœwietlaczu pojawi¹ siê dane (data i czas) zapisane w pamiêci z poprzedniego programu. tym przypadku bêdzie potrzebna ta sama data - dzieñ (obraz ), w którym chcemy ustawiæ ON/OFF (za³¹czony /wy³¹czony). Nale y tylko zmieniæ godzinê na - 5:00. Nastêpnie nale y ustawiæ stan kana³u () na OFF (wy³¹czony). Zapisaæ ustawienia w pamiêci poprzez krótkie przyciœniêcie przycisku TIME/DTE. LIST/POS SET / TIME/DTE PROG MN/ MN/ STORE/DEL - Za pomoc¹ programowania warunkowego mo na w sposób prosty uk³adaæ skomplikowane kombinacje programów. Programowanie to jest polecane doœwiadczonym u ytkownikom, którzy obs³ugiwali podobne urz¹dzenia wymagaj¹ce programowania. - Za pomoc¹ programowania warunkowego mo na w sposób prosty uk³adaæ skomplikowane proponujemy nauczyæ siê tego programowania na biurku. Istnieje mo liwoœæ usuniêcia programu lub wszystkich pro gramów. Usuwanie i edycja programów bêdzie opisane w dalszej czêœci. 6

17 8. Programowanie 8.3. Usuwanie z pamiêci programów ON Th Tu e Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE. yœwietliæ numer programu, który chcemy usun¹æ. (Patrz instrukcja rozdz. 4. Initial mode ). Przycisn¹æ d³ugo TIME/DTE - na ustawionym programie. Na wyœwietlaczu pojawi siê DEL. 3. Przycisn¹æ krótko TIME/DTE - zatwierdzaj¹c usuniêcie, Bêdzie to potwierdzone krótkim sygna³em dÿwiêkowym. Jeœli zatwierdzenie usuniêcia nie zostanie wykonane w ci¹gu 3s, urz¹dzenie wróci do trybu edycji programów. - Po likwidacji programu na wyœwietlaczu pojawi siê poprzedni numer programu Usuwanie z pamiêci wszystkich programów Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / Tu e Th Fr Sa Su TIME/DTE. Bêd¹c w trybie pocz¹tkowym lub w trybie przegl¹dania programów przycisn¹æ d³ugo przyciski LIST/POS TIME/DTE równoczeœnie.. Na wyœwietlaczu wyœwietli siê liczba wszystkich programów zapisanych w pamiêci razem ze s³owem "LL". 3. Przycisn¹æ krótko TIME/DTE co pozwoli na potwierdzenie sygna³em dÿwiêkowym usuniêcia z pamiêci wszystkich programów. Jeœli potwierdzenie nie nast¹pi w ci¹gu 3s, urz¹dzenie powróci do poprzednich ustawieñ. - usuwanie programów mo e byæ przeprowadzone równie w trybie programowania. Brak programów w pamiêci Przycisn¹æ krótko LIST/POS w trybie pocz¹tkowym. Jeœli na wyœwietlaczu widnieje napis FREE - brak programów w pamiêci. LIST/POS SET / TIME/DTE Komórka pamiêci pe³na Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE Przycisn¹æ krótko LIST/POS w trybie pocz¹tkowym. Jeœli na wyœwietlaczu widnieje napis "FULL" - pamiêæ jest zape³niona i nie mo na ju wprowadziæ nowych programów. 7

18 8. Programowanie 8.4 Edycja programów Th Tu e Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE. Przegl¹danie i szukanie numerów programów, które chcemy edytowaæ, odbywa siê za pomoc¹ instrukcji opisanej w rozdziale 5. - "Tryb pocz¹tkowy.. Przycisn¹æ krótko TIME/DTE w ten sposób przechodzimy do trybu edycji programów (pierwsza cyfra na pozycji godzin pulsuje ). 3. szelkich zmian i uzupe³nieñ w programie mo na dokonaæ na podstawie instrukcji dla programowania tygodniowego i rocznego. 4. Przycisn¹æ krótko TIME/DTE - aby zmiany zapisaæ w pamiêci. Nastêpnie mo na przejœæ do edycji innych programów. 5. Przycisn¹æ d³ugo / - aby powróciæ do trybu pocz¹tkowego. - Kiedy w czasie 5s nie zostanie przyciœniêty aden przycisk urz¹dzenie wraca do poprzedniego trybu, bez zapisania zmian w pamiêci. 9. Przejœcie na czas letni - zimowy Zmiana czasu letniego na zimowy odbywa siê automatycznie 9. Przejœcie na czas letni 9. Przejœcie na czas zimowy ostatni¹ sobotê marca czas jest automa- ostatni¹ sobotê paÿdziernika czas jest tycznie przestawiony z godz..00 na automatycznie przestawiany z godz Zmiana jest sygnalizowana poprzez ukazanie na 0:00. Zmiana jest sygnalizowana siê na wyœwiet laczu znaczka s³oñce. poprzez ukazanie siê na wyœwietlaczy Znaczek znika po naciœniêciu jakiegokolwiek znaczka p³atek. przycisku. Znaczek znika po naciœniêciu jakiegokolwiek przycisku. Tu e Th Fr Sa Su Tu e Th Fr Sa Su LIST/POS SET / TIME/DTE LIST/POS SET / TIME/DTE 8

19 0. Funkcje przycisków steruj¹cych Tryb pocz¹tkowy Tryb programowania Tryb edycji programów LIST Przegl¹d programów w górê Przechodzenie pomiêdzy pozycjami Przechodzenie pomiêdzy pozycjami LIST Przejœcie do trybu programowania SET Przegl¹d programów w dó³ Rêczne ustawianie kana³u Ustawianie wartoœci Ustawianie wartoœci SET / / TIME/ DTE Rêczne ustawianie kana³u Przejœcie pomiêdzy obrazami / w czasie ustawiania daty i czasu. Powrót do obraz po 5s. Przejœcie pomiêdzy obrazami / podczas programowania miesiêcznego i rocznego Powrót do trybu pocz¹tkowego bez zapisywania danych pisywanie do pamiêci ustawionych danych i powrót do trybu pocz¹tkowego Przejœcie pomiêdzy obrazami / podczas programowania miesiêcznego i rocznego Powrót do trybu edycji programów bez zapisywania zmian w pamiêci pisywanie do pamiêci ustawionych danych i powrót do trybu pocz¹tkowego TIME/ DTE Ustawianie bie ¹cego czasu i daty Funkcje specjalne przycisków steruj¹cych:. trybie pocz¹tkowym - przyciœniêcie d³ugie LIST+TIME/DTE i krótkie TIME/DTE w celu potwierdzenia = usuniêcie wszystkich programów.. trybie edycji programów -przyciœniêcie d³ugie TIME/DTE i krótkie TIME/DTE w celu potwierdzenia = usuniêcie wybranego programu. 9

20 . Parametry techniczne Typ Zasilanie: Napiêcie zasilaj¹ce Pobór mocy: Napiêcie zasilaj¹ce Czêstotliwoœæ znamionowa: Pobór mocy: Zasilanie rezerwowe Czas ³adowania: yjœcie Zestyki wyjœciowe Iloœæ kana³ów: Obci¹ alnoœæ styków: Obci¹ alnoœæ styków Przeci¹ enie: Max. napiêcie ³¹czeñ Trwa³oœæ mechaniczna Trwa³oœæ elektryczna: SHT- - C/DC - 40V SHT- C V / DC C V / DC C 30V Hz V akumulator min. 00 h bez potencja³u prze³¹czaj¹cy prze³¹czaj¹ce 6 / C 4000 V / C, 384 / DC 30 / < 3 s 50 V C / 4 V DC 7 3 x 0 przestawieñ x 0 w³¹czeñ 0

21 . Parametry techniczne cd. Parametry czasowe Zasilanie rezerwowe Dok³adnoœæ wskazañ Typ SHT- SHT- Minimalna wartoœæ nastawy: Czas przechowywania danych Parametry programu Iloœæ kana³ów Iloœæ pozycji pamiêci Programy: Program dzienny (dni tyg.) Inne parametry Dane wyœwietlacza Stopieñ ochrony Temperatura pracy Temperatura sk³adowania ytrzyma³oœæ izolacji Pozycja pracy aga: o 300h przy 0 C o +/- s na dzieñ przy 0 C min min. 0 lat kana³ kana³ 95 dzienny, tygodniowy, miesiêczny, roczny do 099r. 6 kombinacji x wyœwietlacz LCD 4 + pozycje IP 0 o od -0 do 50 C o od -0 do 60 C.5kV / 50Hz dowolna UNI 40g 30V 5g UNI 60g 30V 45g

22 . Przygotowaæ program... Przyk³.: PROGRM Kana³ Kana³ Czas Data 00 ON /OFF ON /OFF... 4: PROGRM KN KN CZS DT ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF ON / / OFF......

23 Oferujemy tak e... paraty sterowania czasowego CRM - 4 utomat schodowy. Pe³ni funkcjê opóÿnionego wy³¹czania na przyk³ad na klatce schodowej. parat jest przystosowany do p³ynnego nastawiania czasu opóÿnienia w zakresie s - 0min za pomoc¹ potencjometru umieszczonego na jego p³ycie czo³owej. Posiada funkcjê zabezpieczenia przed sta³ym w³¹czeniem w przypadku zablokowania wy³¹cznika oœwietlenia co czêsto zdarza siê na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych. DIM - utomat schodowy z funkcj¹ przyciemniania. Podobnie jak powy ej opisany CRM-4, s³u y do opóÿnionego wy³¹czania na przyk³ad oœwietlenia na klatce schodowej. Jednak posiada dodatkow¹ funkcjê polegaj¹c¹ na p³ynnym obni aniu poziomu oœwietlenia w regulowanym czasie 0-70s, gdy zbli a siê moment jego wy³¹czenia. Z praktyki wiadomo, e czas ten jest niejednokrotnie potrzebny na znalezienie klucza do drzwi lub najbli szego wy³¹cznika oœwietlenia. Urz¹dzenie posiada równie mo liwoœæ p³ynnego rozjaœniania oœwietlenia po jego w³¹czeniu w regulowanym czasie 0-45s oraz mo liwoœæ regulacji poziomu oœwietlenia w granicach 0-00 %. SOU - utomat zmierzchowy z czujnikiem. S³u y do samoczynnego w³¹czania i wy³¹czania oœwietlenia z chwil¹ nastania zmierzchu lub œwitu, lub gdy poziom oœwietlenia w miejscu zainstalowania przekroczy wartoœæ zadan¹. CRM-9H, CRM-93H ielofunkcyjne przekaÿniki czasowe. Przeznaczone s¹ do realizowania 0 funkcji czasowych, z czego 5 funkcji sterowanych jest napiêciem zasilaj¹cym Un a nastêpnych 5 funkcji jest sterowanych impulsem steruj¹cym za pomoc¹ przycisku zewnêtrznego. CRM - H PrzekaŸnik cykliczny asymetryczny. Pe³ni funkcjê cyklicznego za³¹czania i roz³¹czania styków prze³¹czaj¹cych wed³ug nastawionych czasów. Czas za³¹czenia t i czas przerwy t regulowane s¹ potencjometrami w granicach 0, s do 00 dni w 0 zakresach czasowych. ystêpuj¹ w dwóch wersjach - na napiêcie znamionowe C 30V oraz na napiêcie znamionowe uniwersalne C/DC - 40V. MR-4, MR-4 PrzekaŸniki impulsowe z pamiêci¹. Przeznaczone s¹ do sterowania obwodami elektrycznymi za pomoc¹ pojedynczych impulsów steruj¹cych, pochodz¹cych od ³¹czników monostabilnych. Cech¹ charakterystyczn¹ tych przekaÿników jest to, e po zaniku napiêcia zasilaj¹cego przekaÿnik pamiêta po³o enie styków, i po ponownym za³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego przekaÿnik kontynuuje pracê ze stykami po³o onymi w takiej pozycji, jak¹ zajmowa³y przed jego zanikiem. SMR-T, SMR-H ielofunkcyjne przekaÿniki impulsowe (do montowania w puszce instalacyjnej). PrzekaŸniki te s¹ montowane w puszce podtynkowej pod wy³¹cznikiem w istniej¹cej instalacji elektrycznej bez zmiany konfiguracji instalacji. Realizuj¹ 8 funkcji czasowych wybieranych prze³¹cznikiem umieszczonym na przedniej œciance przekaÿnika. SMR-S Œciemniacz. Jest przekaÿnikiem sterowanym pojedynczymi impulsami do za³¹czania i wy³¹czania oœwietlenia, jeœli impuls jest krótszy ni 0,5s. przypadku stosowania impulsów za³¹czaj¹cych d³u szych ni 0,5 s dokonuje siê przyciemnienia oœwietlenia. SHT- Cyfrowy przekaÿnik czasowy - zegar steruj¹cy. Przeznaczone s¹ do sterowania dwoma parami styków prze³¹czaj¹cych o obci¹ alnoœci 6 ka dy (C) wed³ug programu dziennego, tygodniowego, miesiêcznego i rocznego do 099 r. Przystosowany jest do napiêcia zasilaj¹cego C 30 V lub w wersji uniwersalnej C/DC - 40V. Zmiana czasu letniego na zimowy i 3

ECL Comfort Poradnik U ytkownika

ECL Comfort Poradnik U ytkownika P30 ECL Comfort Poradnik U ytkownika ECL COMFORT Spis treœci U ytkowanie codzienne Rozdzia³ Wybór ¹danego ekranu 2 Wybór trybu pracy regulatora 3 Nastawianie ¹danej temperatury pomieszczenia 4 Programowanie

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika:

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika: MiCOM P211 Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹ ENERGY AUTOMATION & INFORMATION PrzekaŸniki MiCOM P211 to zintegrowane urz¹dzenia s³u ¹ce do zabezpieczania, sterowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK PROGRAMOWANIA

PODRÊCZNIK PROGRAMOWANIA PODRÊCZNK PROGRAMOWANA STEROWNK LOGCZNY α2 Sterownik logiczny α Wprowadzenie Niniejszy podrêcznik zawiera informacje, ilustracje oraz objaœnienia, które wprowadz¹ czytelnika w proces prawid³owego programowania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Lustrzanka Cyfrowa DSLR

Lustrzanka Cyfrowa DSLR Lustrzanka Cyfrowa DSLR Instrukcja obs³ugi Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie aparatu, prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi przed u yciem aparatu. Dziêkujemy za nabycie aparatu

Bardziej szczegółowo

ALARMOWY AUTOMAT TELEFONICZNY DIAL 07M

ALARMOWY AUTOMAT TELEFONICZNY DIAL 07M ALARMOWY AUTOMAT TELEFONICZNY DIAL 07M INSTRUKCJA U YTKOWANIA I INSTALACJI SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI... 0 WSTÊP... 2 Budowa i przeznaczenie automatu... 2 INSTALACJA DIALERA... 2 Pod³¹czenie zasilania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

Szymañski, Nowakowski Sp. j. ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki tel. +48 81 883 56 00, fax +48 81 883 56 09 POLSKA REKUPERATOR RGS

Szymañski, Nowakowski Sp. j. ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki tel. +48 81 883 56 00, fax +48 81 883 56 09 POLSKA REKUPERATOR RGS Szymañski, Nowakowski Sp. j. ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki tel. +48 81 883 56 00, fax +48 81 883 56 09 POLSKA REKUPERATOR RGS I. PRZEDSTAWICIELSTWA FIRMY 2 II. ORYGINALNA INSTRUKCJA OBS UGI 3 III. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Dallas MD70 New Orleans MD70 Instrukcja obs³ugi

Dallas MD70 New Orleans MD70 Instrukcja obs³ugi Radio / MD Dallas MD70 New Orleans MD70 Instrukcja obs³ugi ELEMENTY OBS UGI 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 2 ELEMENTY OBS UGI 1 2 3 4 Przycisk sterowania. do otwierania panelu Przycisk do w³¹czania /

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOT A TROCINOWEGO

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOT A TROCINOWEGO NOTATKI PRZEDSIÊBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics s.c.. Pabiœ Adam, Piasecki Andrzej 50-320 Wroc³aw, ul. Oleœnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOT

Bardziej szczegółowo

TABLICA POMIAROWA Z WIELOKOLOROWYMI BARGRAFAMI Typu DB2

TABLICA POMIAROWA Z WIELOKOLOROWYMI BARGRAFAMI Typu DB2 TABLICA POMIAROWA Z WIELOKOLOROWYMI BARGRAFAMI Typu DB2 Instrukcja obs³ugi 1 2 Tablica pomiarowa z wielokolorowymi bargrafami Typu DB2 SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. TABLICA ZESTAW... 5 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI HAFCIARKI PRIMA

INSTRUKCJA OBS UGI HAFCIARKI PRIMA INSTRUKCJA OBS UGI HAFCIARKI PRIMA SPIS TREŒCI ROZDZIA 1: OPIS OGÓLNY 1.1 Przed rozpoczêciem pracy 1.2 G³ówne cechy 1.3 G³ówne funkcje 1.4 Opis typu ROZDZIA 2 : NAZWY CZÊŒCI SYSTEMU KONTROLI 2.1 Panel

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny. modu³ logiczny LOGO! - praktyczne zastosowania

Uniwersalny. modu³ logiczny LOGO! - praktyczne zastosowania Uniwersalny modu³ logiczny LOGO! - praktyczne zastosowania 1 2 Aplikacje LOGO! Wstęp Szanowni Czytelnicy Oddajemy Pañstwu do r¹k podrêcznik bêd¹cy zbiorem praktycznych przyk³adów aplikacji modu³u logicznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Spis treœci

SPIS TREŒCI. Spis treœci UZ-7P.qxd 005-0-0 :55 Page SPIS TREŒCI Spis treœci. WSTÊP...4.. UWAGI DOTYCZ CE AKTÓW PRAWNYCH...4.. UWAGI DOTYCZ CE INSTALACJI KASY...5.. POJÊCIA PODSTAWOWE...6.4. ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU...6. BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik tematyczny

Przewodnik tematyczny Przewodnik tematyczny Budowa kasy ---------------------------------------------------------------------- 11 Wprowadzenie do programowania ------------------------------------------20 Programowanie - ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI KASY S r227t

INSTRUKCJA OBS UGI KASY S r227t Spis treœci 1. WSTÊP...6 1.1. UWAGI DOTYCZ CE AKTÓW PRAWNYCH...6 1.2. UWAGI DOTYCZ CE INSTALACJI KASY...7 1.3. POJÊCIA PODSTAWOWE...8 1.4. ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU...8 2. BUDOWA KASY...9 2.1. WYGL D

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY TYPU RE54

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY TYPU RE54 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY TYPU RE54 Instrukcja obs³ugi Spis treœci 1. Przeznaczenie... 3 2. Zestaw regulatora... 3 3. Instalowanie... 3 4. Obs³uga regulatora... 7 4.1. Nastawa wartoœci zadanej...

Bardziej szczegółowo

RIFF SZYFROWY ZAMEK ELEKTROMOTORYCZNY Z UCHWYTEM ZAPEWNIAJ CYM POUFNOή WPROWADZANEGO KODU - 1 -

RIFF SZYFROWY ZAMEK ELEKTROMOTORYCZNY Z UCHWYTEM ZAPEWNIAJ CYM POUFNOŒÆ WPROWADZANEGO KODU - 1 - RIFF SZYFROWY ZAMEK ELEKTROMOTORYCZNY Z UCHWYTEM ZAPEWNIAJ CYM POUFNOŒÆ WPROWADZANEGO KODU - 1 - SPIS TREŒCI 1. Przeznaczenie zamka 2 2. Elementy zestawu 3 3. Zasady u ywania 3 4. Programowanie zamka 6

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obs³ugi

Skrócona instrukcja obs³ugi Skrócona instrukcja obs³ugi Niniejsza instrukcja stanowi skrócony opis obs³ugi. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê w dalszej czêœci instrukcji. Po naciœniêciu przycisku funkcyjnego Fox, znajduj¹cego siê

Bardziej szczegółowo

Wska nik wielko ci analogowej

Wska nik wielko ci analogowej CODIX 551 WskaŸnik wielkoœci analogowej dla termopar rezystorów pomiarowych termometrów rezystancyjnych czujników na zakres mv Instrukcja obs³ugi 1 Zalecenia dotycz¹ce bezpiecznego u ytkowania urzadzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi programu:

Instrukcja obs³ugi programu: Instrukcja obs³ugi programu: PLATAN CTI ver. 1.12.xx 1 PLATAN CTI Spis treœci 1. WSTÊP... 5 1.1. Przeznaczenie systemu PLATAN CTI...5 1.2. Struktura dzia³ania... 5 1.3. Cechy systemu PLATAN CTI... 6 1.4.

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Spis treœci

SPIS TREŒCI. Spis treœci IU_Mercury0F8.qxd 006-0- :0 Page SPIS TREŒCI Spis treœci. WSTÊP..... UWAGI DOTYCZ CE AKTÓW PRAWNYCH..... UWAGI DOTYCZ CE INSTALACJI KASY..... POJÊCIA PODSTAWOWE...6.. ADOWANIE AKUMULATORA...6.. BUDZENIE

Bardziej szczegółowo

Ambiente. ekspres do kawy 0-501-673-150

Ambiente. ekspres do kawy 0-501-673-150 Ambiente ekspres do kawy Zamówienia produktów oraz serwisu do naprawy ekspresu przyjmujemy pod ni ej wymienionymi numerami telefonów: dla dzwoni¹cych z 0-801-673-150 telefonów stacjonarnych dla dzwoni¹cych

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY LICZNIK ENERGII Z KOMUNIKACJ CYFROW TYPU LS31

ELEKTRONICZNY LICZNIK ENERGII Z KOMUNIKACJ CYFROW TYPU LS31 ELEKTRONICZNY LICZNIK ENERGII Z KOMUNIKACJ CYFROW TYPU LS31 Instrukcja obs³ugi Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW LICZNIKA ENERGII... 5 3. KONSTRUKCJA LICZNIKA... 5 4. INSTALOWANIE... 7 5. WYŚWIETLANE

Bardziej szczegółowo

120 Edytor Aplikacji PRO-2000

120 Edytor Aplikacji PRO-2000 120 Edytor Aplikacji PRO-2000 Do czego s³u y Edtor Aplikacji? 121 17. Do czego s³u y Edytor Aplikacji? Edytor Aplikacji jest kompletnym narzêdziem, s³u ¹cym do przygotowania aplikacji PRO-2000, pracuj¹cych

Bardziej szczegółowo