Struktura plików XML do pracy rozproszonej od wersji CDN OPT!MA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura plików XML do pracy rozproszonej od wersji 15.0.1 CDN OPT!MA"

Transkrypt

1 Struktura plików XML do pracy rozproszonej od wersji CDN OPT!MA Copyright 2008 COMARCH SA

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI ZMIANY W WERSJI ZMIANY W WERSJI ZMIANY W WERSJI ZMIANY W WERSJI PRACA W MODELU ROZPROSZONYM (OFF-LINE) ZAŁOśENIA PODSTAWOWE PODZIAŁ OBSZARÓW DANYCH SYMBOLE NUMERACJI DOKUMENTÓW, Z NAZWY REJESTRÓW KASOWYCH/BANKOWYCH ORAZ KONTRAHENCI KONFIGURACJA PRACY ROZPROSZONEJ Eksport danych Import danych CO TO JEST XML? INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT STRUKTURY PLIKÓW XML INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT IMPORTU DANYCH Legenda Opis pliku XML zawierającego wyeksportowane dane...12 Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 2

3 2 Zmiany w wersji W związku z pracami optymalizującymi zmieniła się struktura pliku XML. Import z plików w starej strukturze moŝe prowadzić do przeniesienia niekompletnych danych. Przy próbie importu z wersji wcześniejszej niŝ 12 pojawia się stosowny komunikat. Przykład zmiany: Eksport rejestrów VAT. W sekcji <POZYCJA> jest tag <KATEGORIA_POS> i <KATEGORIA_ID_POS>. W poprzednich wersjach tag nazywał się <KATEGORIA> i <KATEGORIA_ID> Szczegóły zmian w punkcie 10. Informacje szczegółowe na temat importu danych Informacja nie jest istotna w przypadku wymiany danych między bazami CDN OPT!MA w wersji Dodano moŝliwość eksportu i importu słownika atrybuty. Wymianie podlega słownik atrybutów kontrahenta i dokumentu. Podczas eksportu/importu dokumentów z rejestru VAT dodano przenoszenie skojarzonych atrybutów wraz z ich wartością. W przypadku eksportu bezpośrednio z listy faktur przenoszone są skojarzone atrybuty wraz z wartością, które mają zaznaczony parametr Kopiuj przy księgowaniu do rejestru VAT. 3. Zmienił się sposób przekazywania informacji o stawce ewidencji ryczałtowej. Tag <KOLUMNA_RYCZALT> uzupełniany jest wartościami 8,5%, 5,5%, 3,0%, 20%, 17%, 10%, nie księgować odpowiadającymi poszczególnym stawkom ewidencji ryczałtowej. Informacja nie jest istotna w przypadku wymiany danych między bazami CDN OPT!MA. w wersji W związku z pojawieniem się w wersji 12.0 moŝliwości zmiany waluty rozliczenia na płatności dokumentu w preliminarzu, dostosowany został mechanizm eksportu/importu do przenoszenia tych informacji. 5. W związku z pojawieniem się w wersji 12.0 dodatkowego kursu dokumentu Rejestru VAT( t.j. kursu do księgowania oprócz kursu w rejestrze VAT) dostosowany został mechanizm eksportu/importu pracy rozproszonej do przenoszenia tych informacji. 6. Zmienił się sposób przenoszenia Identyfikatora Księgowego w przypadku importu zapisów wyeksportowanych z modułu Faktury. Jeśli w bazie księgowej jest zaznaczony parametr Przenoszenie numeru własnego do ID księgowego to przy imporcie rejestrów VAT do pola ID Księgowy przenoszony jest numer faktury. Przy niezaznaczonym w.w. parametrze nadawany jest nowy ID księgowy 7. Przenoszenie faktur zakupu z modułu Faktury. Jeśli faktura jest wystawiona na kontrahenta, który na karcie ma zaznaczony parametr Rolnik to po przeniesieniu do rejestrów VAT, zostaje równieŝ zaznaczony parametr Rolnik. 8. Wartości tekstowe (STRING) przekazywane są w klauzulach CDATA. Format zapisu dotychczasowy: <AKRONIM>TERRA</AKRONIM> Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 3

4 Format zapisu w wersji: <AKRONIM><![CDATA[TERRA]]></AKRONIM> Informacja nie jest istotna w przypadku wymiany danych między bazami CDN OPT!MA w wersji Zmiany w wersji W związku z wprowadzeniem w systemie CDN OPTIMA moŝliwości określenia więcej niŝ jednego odbiorcy na kontrahencie, dodano obsługę tej sytuacji w pracy rozproszonej. 2. Struktura pliku została poszerzona o pola wykorzystywane do transmisji nowych informacji w kwotach dodatkowych które pojawiły się w wersji Zmiany w wersji W związku z wprowadzeniem w systemie CDN OPTIMA moŝliwości określenia więcej niŝ jednego rachunku kontrahenta, dodano obsługę tej sytuacji w pracy rozproszonej. 2. Przy eksporcie dokumentów z modułu Magazyn eksportują się opisy kategorii z pozycji dokumentów. Przy imporcie jest to wstawiane do pól opis na kwotach dodatkowych. 3. ObsłuŜono przenoszenie nowych parametrów na atrybucie i karcie pracownika 5 Zmiany w wersji W części KONTRAHENT usunięto w węźle ADRES tagi związane z rachunkiem kontrahenta (<BANK_NR> <BANK_ID> <NR_RACHUNKU> <IBAN>) informacje te od wersji 14 przenoszone są w węźle <KNT_RACHUNKI>. 2. W części PRACOWNIK i WSPÓLNIK dodano nowe pola w węźle SCHEMATY_PLATNOSCI związane z odbiorcą płatności 6 Praca w modelu rozproszonym (off-line) Moduł eksportu-importu danych za pomocą plików XML ma na celu rozwiązanie problemu pracy w trybie off-line, tzn. umoŝliwić rozdzielenie modułów operacyjnych (sprzedaŝ, prowadzenie kasy) od modułów o charakterze księgowym (księgowość, płace). 7 ZałoŜenia podstawowe 1. Model pracy off-line jest adresowany głównie do zastosowań Klient - Biuro rachunkowe. 2. Klient pracuje na modułach operacyjnych, w których wprowadzane są wszelkie dokumenty. 3. Biuro rachunkowe przetwarza na potrzeby księgowe dokumenty wprowadzone uprzednio przez Klienta. Biuro rachunkowe nie wprowadza Ŝadnych dokumentów o charakterze operacyjnym poza raportami kasowo/bankowymi. 4. Praca w trybie off-line nie rozwiązuje problemu replikacji dwukierunkowej dla potrzeb pracy firmy wielooddziałowej, jak równieŝ pracy rozproszonej w firmie. W takich przypadkach Klient moŝe skorzystać z zaproponowanego ograniczonego modelu lub, jeśli takie rozwiązanie jest niewystarczające, powinien zastosować model on-line (oparty o usługi terminalowe). 5. Do przenoszenia danych naleŝy stosujemy uniwersalny nośnik, jakim są pliki w formacie XML. 8 Podział obszarów danych KaŜda ze stron pracujących w trybie off-line (Klient i Biuro rachunkowe) posiada odrębną bazę danych. Dane przetwarzane w systemie CDN OPT!MA są podzielone na dwa obszary: obszar Klienta Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 4

5 (dział sprzedaŝy) i obszar Biura rachunkowego. KaŜdy obszar moŝe być modyfikowany tylko przez właściciela i w niezbędnym do prawidłowej współpracy zakresie, będzie on przenoszony do drugiej bazy danych pracującej w modelu rozproszonym. Obszar danych Klienta obejmuje dane o charakterze operacyjnym: 1. dokumenty handlowe i magazynowe 2. dokumenty kasowo-bankowe 3. wszelkiego rodzaju słowniki (w tym równieŝ dane kadrowe stanowiące w pewnym sensie słownik pracowników) 4. płatności 5. rozliczenia Obszar danych Biura rachunkowego obejmuje 1. dane słownikowe 2. dane księgowe 3. dane kadrowe Obszary danych Klienta i Biura rachunkowego zachodzą na siebie w zakresie danych słownikowych (kontrahenci, kategorie). W zakresie tych 2 słowników zapewniona jest dwukierunkowa wymiana danych. Dwukierunkowa wymiana zapewniona jest równieŝ w zakresie przesyłu raportów kasowo/bankowych oraz rozliczeń. 9 Symbole numeracji dokumentów, z nazwy rejestrów kasowych/bankowych oraz kontrahenci Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku Działu SprzedaŜy naleŝy ustalić jakie schematy numeracji dokumentów będą wykorzystywane np. przy wystawianiu faktur, przy dodawaniu zapisów Kasowych/bankowych. Ta uwaga dotyczy zwłaszcza tych sytuacji gdy model Pracy rozproszonej jest wykorzystywany przez firmy wielooddziałowe. KaŜde stanowisko SprzedaŜy (takŝe stanowisko Księgowe jeŝeli na nim równieŝ są na przykład wystawiane faktury) musi mieć swoje schematy numeracji aby nie doszło do sytuacji gdy w Dziale Księgowym duplikują się numery dokumentów. Równie waŝne jest aby w bazie SprzedaŜowej i Księgowej, schematy numeracji dokumentów, które mają ten sam symbol miały równieŝ te same człony numeracji. W bazie SprzedaŜowej naleŝy dodać nowe, unikalne dla całej firmy, rejestry kasowe/bankowe kaŝdy oddział musi mieć swoją kasę. Nie naleŝy zmieniać nazwy domyślnej kasie o nazwie KASA poniewaŝ rejestry kasowe rozpoznawane są po numerze identyfikacyjnym zapisanym w tabeli CDN.BnkRachunki w polu BRa_ImportRowId. Ten numer dla domyślnej kasy KASA jest stały. Zawsze naleŝy dodać do listy nowy rejestr kasując ewentualnie domyślny rejestr KASA. Dodatkowo naleŝy rozwaŝyć kwestię reguły wg której będą zakładani kontrahenci. MoŜe dojść do sytuacji w której ten sam kontrahent zostanie załoŝony z innym kodem w bazie sprzedaŝowej i księgowej. Wtedy nastąpi problem zduplikowanych kart kontrahentów. Środkiem zapobiegawczym moŝe być ustalenie Ŝe jako akronimy posłuŝą numery NIP. 10 Konfiguracja pracy rozproszonej Do celów ustawienia parametrów pracy w modelu rozproszonym została utworzona sekcja w konfiguracji programu (Konfiguracja >> Firma >> Ogólne >> Praca rozproszona). Sekcja Praca rozproszona słuŝy do określenia charakteru pracy w wybranej bazie danych: - nie (ustawiony domyślnie) oznacza, Ŝe dana baza nie pracuje w modelu rozproszonym - dział sprzedaŝy w danej bazie wystawia się dokumenty handlowe i magazynowe - księgowość w danej bazie prowadzi się księgowość w modelu rozproszonym - oddział parametr ten nie dotyczy pracy rozproszonej omówionej w tym biuletynie, ma znaczenie przy współpracy z programem CDN XL Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 5

6 Rys. 1 Konfiguracja pracy rozproszonej W polu Identyfikator księgowości i Identyfikator działu sprzedaŝy wprowadzamy maksymalnie 5-znakowy symbol (istotna jest wielkość liter), po którym będzie następowała identyfikacja tych działów. Istotne jest, aby był wprowadzony taki sam Identyfikator księgowości w obu bazach operacyjnej i księgowej. Program weryfikuje w ten sposób, czy dany plik XML zawierający dane wygenerowane w dziale sprzedaŝy jest przeznaczony dla tej właśnie bazy księgowej. PoniŜej określamy nazwy rejestrów dla dokumentów handlowych. Sekcja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy ustawimy w konfiguracji: dział sprzedaŝy. Nazwy rejestrów innych niŝ domyślne moŝna zdefiniować w konfiguracji w sekcji: Konfiguracja >> Firma >> Księgowość. Dodatkowo moŝna wybrać: 1. czy do Kwot dodatkowych dla dokumentów WZ i WKA będą przenoszone kwoty wg cen sprzedaŝy czy wg cen zakupu; 2. czy eksportować dokumenty fiskalne; 3. czy eksportować faktury wystawione w module Faktury (Handel) z Rejestrów VAT (najpierw naleŝy wtedy przenieść faktury z listy faktur do Rejestrów VAT a następnie wykonać eksport). Po ustawieniu parametrów konfiguracyjnych w menu Narzędzia pojawia się dodatkowa pozycja Praca rozproszona, umoŝliwiająca import i eksport danych Eksport danych Rodzaj danych podlegających eksportowi zaleŝy od ustawień konfiguracyjnych inne dane są eksportowane w dziale sprzedaŝy, inne w dziale księgowym. W dziale sprzedaŝy eksportowi podlegają: słowniki: atrybuty kontrahenta i dokumentu, definicje dokumentów, kategorie (ogólne i szczegółowe), banki, urzędy, pracownicy, wspólnicy, rachunki (rejestry) kasowo/bankowe, formy płatności, kontrahenci, waluty, kursy walut, notowania walut, dokumenty: faktury sprzedaŝy, faktury zakupu, faktury wewnętrzne sprzedaŝy, faktury wewnętrzne zakupu, zapisy z rejestru VAT (sprzedaŝy i zakupu), dokumenty Tax Free, dokumenty inne przychodowe (RW, WZ, WKA), dokumenty inne kosztowe (PW, PZ, MM, PKA), dokumenty ewidencji Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 6

7 przychodów i kosztów, raporty kasowe, płatności (tylko wprowadzone ręcznie lub wynikające z deklaracji księgowych/płacowych), rozliczenia. W przypadku dokumentów eksportowi podlegają wyłącznie dokumenty zatwierdzone (tzn. faktury i dokumenty wewnętrzne wyciągnięte z bufora, zamknięte raporty kasowe, płatności zatwierdzone do realizacji). W dziale księgowym moŝna eksportować: słowniki: atrybuty kontrahenta i dokumentu, definicje dokumentów, kategorie (ogólne i szczegółowe), banki, urzędy, pracownicy, wspólnicy, rachunki (rejestry) kasowo/bankowe, formy płatności, kontrahenci, waluty, kursy walut, notowania walut, dokumenty: płatności (tylko wprowadzone ręcznie lub wynikające z deklaracji księgowych/płacowych), rozliczenia, raporty kasowe. Okno uruchomienia eksportu pozwala dodatkowo na określenie parametrów eksportu: Eksportowane dane wybranie opcji Dotąd nie eksportowane lub zmienione spowoduje wyeksportowanie danych słownikowych, które od czasu ostatniego eksportu zostały wprowadzone lub zmienione; oraz tych dokumentów, które do tej pory nie zostały wyeksportowane. Wybranie opcji Wszystkie spowoduje wyeksportowanie wszystkich danych słownikowych i wszystkich zatwierdzonych dokumentów. Zakres dat umoŝliwia ograniczenie eksportowanych dokumentów tylko do tych, które zostały wystawione w zadanym przedziale czasowym. Parametr ten nie ma wpływu na wymianę danych słownikowych. Odpowiedniego wyboru dokonujemy przed uruchomieniem eksportu (patrz rys. 2). Rys. 2 Eksport danych z działu sprzedaŝy 10.2 Import danych Podobnie jak w przypadku eksportu rodzaj danych podlegających importowi zaleŝy od ustawień konfiguracyjnych inne dane są importowane w dziale sprzedaŝy, inne w dziale księgowym. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 7

8 Rys. 3 Import danych w dziale księgowym W dziale sprzedaŝy importowi podlegają: słowniki: atrybuty kontrahenta i dokumentu, definicje dokumentów, kategorie (ogólne i szczegółowe), banki, urzędy, pracownicy, wspólnicy, rachunki (rejestry) kasowo/bankowe, formy płatności, kontrahenci, waluty, kursy walut, notowania walut dokumenty: płatności, rozliczenia, raporty kasowe. W dziale księgowym moŝna importować: słowniki: atrybuty kontrahenta i dokumentu, definicje dokumentów, kategorie (ogólne i szczegółowe), banki, urzędy, pracownicy, wspólnicy, rachunki (rejestry) kasowo/bankowe, formy płatności, kontrahenci, waluty, kursy walut, notowania walut, dokumenty: faktury sprzedaŝy, zakupu oraz dokumenty Tax Free do rejestru VAT, dokumenty inne przychodowe (RW, WZ, WKA), dokumenty inne kosztowe (PW, PZ, MM, PKA), raporty kasowe, płatności, rozliczenia. Okno uruchomienia importu pozwala dodatkowo na określenie parametrów importu: Importowane dane wybranie opcji Tylko nowe spowoduje zaimportowanie tylko tych pozycji do słowników, które nie występują w bazie danych (np. zostaną dodani tylko nowi kontrahenci). Wybranie opcji Nowe i zmienione spowoduje zaimportowanie zarówno nowych pozycji do słowników jak i aktualizację istniejących danych (np. zostaną dodani nowi kontrahenci oraz zostaną uwzględnione zmiany w danych juŝ istniejących kontrahentów). W przypadku dokumentów są importowane zawsze tylko nowe pozycje (eksport nie przewiduje moŝliwości automatycznego przeniesienia zmian dokonanych na juŝ wyeksportowanych dokumentach) Zakres dat umoŝliwia ograniczenie importowanie dokumentów tylko do tych, które zostały wystawione w zadanym przedziale czasowym. Parametr ten nie ma wpływu na import danych słownikowych. 11 Co to jest XML? Eksport i import danych odbywa się za pośrednictwem plików w formacie XML dzięki temu zostały spełnione załoŝenia projektowe dotyczące łatwości implementacji w róŝnych systemach (równieŝ Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 8

9 programach firm trzecich) oraz elastyczności w zakresie ewentualnych zmian danych z zachowaniem kompatybilności z poprzednimi wersjami. XML (skrót od extensible Markup Language - rozszerzalny język znaczników) to otwarty standard opracowany przez W3C. XML nie jest kolejnym językiem do przechowywania konkretnych danych, jak np. język HTML opisujący wygląd stron sieciowych. XML to język opisujący dane, czyli metajęzyk. W uproszczeniu moŝna powiedzieć, Ŝe XML słuŝy do tworzenia innych języków (aplikacji XML) słuŝących do przechowywania informacji. Jeśli mamy potrzebę zapisywania określonych danych o określonej strukturze, XML okaŝe się najlepszym narzędziem, bez względu jakie by te dane nie były. W przeciwieństwie do np. HTML, XML nie ma ograniczonej liczby znaczników, bo pozwala przechowywać dowolne dane i to w jak najbardziej wygodny dla nas sposób, bo sami go określamy. Sami określamy strukturę danych, która moŝe być tabelaryczna, ale moŝe takŝe tworzyć drzewo. W ten sposób nie jesteśmy, jako twórcy baz danych XML w Ŝaden sposób ograniczeni. Na tym właśnie polega wyŝszość XML nad innymi formatami zapisu danych. Potrzeba uniwersalnego i czytelnego formatu danych widoczna była od dawna, a w czasach gwałtownego powiększania się Sieci stała się koniecznością. Wreszcie pojawił się format pozwalający na łatwe przechowywanie dowolnych danych. Dzięki oddzieleniu treści od formy (czego nie umoŝliwia HTML) łatwo skupić się na samych danych. Programy mogą dzięki formatowi XML łatwiej wymieniać dane i je przetwarzać. <!-- Ten przykład zawiera tylko dwa rekordy, ale moŝe mieć ich tyle, ile jest miejsca na dysku :-) --> <ludzie> <człowiek> <imie>jan</imie> <nazwisko>kowalski</nazwisko> <web>http://www.comarch.com/cdn</web> </człowiek> <człowiek> <imie>józef</imie> <nazwisko>nowak</nazwisko> <web>http://www.comarch.com/cdn</web> </człowiek> </ludzie> Prosty przykład wykorzystania formatu XML 12 Informacje ogólne na temat struktury plików XML Tworząc struktury plików eksportowych naleŝy wziąć pod uwagę następujące informacje: 1. Dane wyeksportowane z CDN OPT!MA do pliku XML są pogrupowane w tzw. węzły. W zamieszczonym poniŝej szczegółowym opisie struktury plików węzły zostały oznaczone znakami (węzeł rozwinięty) lub + (węzeł zwinięty). 2. Główny węzeł określony jako <ROOT> jest zawsze jeden i do niego podpinane są kolejne podwęzły odpowiedzialne za poszczególne grupy eksportowanych informacji: - <ROOT> + <ATRYBUTY> + <DEFINICJE_DOKUMENTÓW> + <KATEGORIE> + <BANKI> Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 9

10 + <URZEDY> + <PRACOWNICY> + <WSPOLNICY> + <RACHUNKI_KB> + <FORMY_PLATNOSCI> + <KONTRAHENCI> + <WALUTY> + <KURSY_WALUT> + <NOTOWANIA_WALUT> + <REJESTRY_SPRZEDAZY_VAT> + <REJESTRY_ZAKUPU_VAT> + <DOKUMENTY_INNE_PRZYCHOD> + <DOKUMENTY_INNE_ROZCHOD> + <RAPORTY_KB> + <PLATNOSCI> + <ROZLICZENIA> 3. Nie ma obowiązku umieszczania wszystkich podwęzłów w pliku eksportowym. Jeśli jakaś grupa danych nie podlega eksportowi, to odpowiedni podwęzeł jest pomijany w zapisie np. jeśli nie wyeksportujemy raportów kasowo-bankowych, to nie zostanie wyeksportowany podwęzeł <RAPORTY_KB>, 4. Węzeł lub podwęzeł jako taki sam nie zawiera danych są one rozmieszczone w podpiętej do niego strukturze pól (znaczników, etykiet, tagów), 5. Dane są umieszczone jako wartości pól, a nie atrybuty pól, czyli jest zawsze: <NUMER>12</NUMER> a nie: <NUMER value=12></numer> 6. W algorytmach importujących obowiązuje specyficzny sposób obsługi braku wartości oraz wartości pustych. Chodzi o to, Ŝe jeśli dana wartość nie jest wymagana, to moŝna w XML'u albo podać węzeł bez wartości, np. <NAZWA1/> lub <NAZWA1></NAZWA1> (i wtedy jest to traktowane jako wartość pusta - czyli w obiekcie zostanie podstawiona wartość ' ' lub 0), albo w ogóle nie dawać węzła - wtedy jest to traktowane jako brak wartości i w obiekcie nie zostanie dokonane podstawienie (czyli do obiektu zostanie wpisana wartość domyślna, która nie koniecznie musi być= ' ' czy 0). 7. Podwęzły dzielimy na grupujące dane oraz tworzące listy danych. W zamieszczonej poniŝej strukturze podział ten został odzwierciedlony poprzez zastosowanie w tekście kolorów: grupy niebieski, listy brązowy. Dodatkowo wyboldowane zostały węzły nadrzędne, tj. te, które są podpięte bezpośrednio do węzła <ROOT>. 8. W strukturze plików XML wszystkie wartości są tekstami, ale dla potrzeb poprawnego importu do CDN OPT!MA wartości poszczególnych etykiet muszą mieć określony format. W tym celu w opisie przy kaŝdej z nich umieszczono informacje o wymaganym formacie: - STRING znaki alfanumeryczne (cyfry i litery). Podawane w nawiasach ograniczenie w ilości znaków, które moŝna wprowadzić do Tagu, dotyczy ilości, która zostanie zaimportowana, a nie ilości wyeksportowanej. Przykładowo określenie oznacza, Ŝe program zaimportuje pierwszych 20 znaków z podanego ciągu znaków, a ciąg ten moŝe być w rzeczywistości duŝo dłuŝszy. - wartości liczbowe zawierające części dziesiętne, Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 10

11 - INTEGER wartości liczbowe nie zawierające części dziesiętnych, - daty zapisywane w postaci rok-miesiąc-dzień, - Przy niektórych etykietach nie podano formatu danych, ale dopuszczalne wartości, np. pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. 9. Wartości tekstowe (typu STRING) przekazywane są w klauzulach CDATA. Format zapisu do wersji 12 programu (wersja 1 struktury pliku): <AKRONIM>TERRA</AKRONIM> Format zapisu od wersji 12 programu (wersja 2 struktury pliku). <AKRONIM><![CDATA[TERRA]]></AKRONIM> 13 Informacje szczegółowe na temat importu danych Algorytm importu danych jest tak skonstruowany, aby w pierwszej kolejności były importowane dane, których obecność jest niezbędna dla zachowania poprawności relacji pomiędzy importowanymi danymi. Relacje między danymi odbywają się na podstawie unikalnego identyfikatora oraz akronimu (kodu). Przykład Węzeł <KONTRAHENCI>, subwęzeł <KONTRAHENT>, etykiety <KATEGORIA> oraz <KATEGORIA_ID>. Obydwie etykiety określają relację do subwęzła <KATEGORIA> w węźle <KATEGORIE>: <KATEGORIA> - <KOD> <KATEGORIA_ID> - <ID_ZRODLA> Brak informacji w polu <KATEGORIA_ID> spowoduje, Ŝe podczas importu relacja zostanie nawiązana za pomocą zawartości etykiety <KATEGORIA>. Jeśli i ta nie będzie wypełniona, wówczas relacji nie zostanie nawiązana, a podczas importu zostanie wyświetlone stosowne ostrzeŝenie. Gdyby występował brak informacji w polu wymaganym, wówczas import takiej pozycji jest blokowany, aby zapobiec ewentualnemu rozsynchronizowaniu bazy danych. Podobnie wygląda sytuacja jeśli próbujemy wykonać niepełny import danych np. importujemy słownik kontrahentów z przypisanymi kategoriami, ale nie importujemy w ogóle słownika kategorii poniewaŝ nie moŝna nawiązać relacji pomiędzy węzłami <KATEGORIE> i <KONTRAHENCI> program wyświetli podczas importu ostrzeŝenie. Jeśli w ten sam sposób wykonamy import danych, w których występują pola wymagane, w imporcie zostaną pominięte zapisy, które mogłyby powodować rozsynchronizowanie bazy danych. JeŜeli podczas importu danych wystąpi jakiś błąd i któraś z pozycji nie zostanie zaimportowane, program zapisuje cały subwęzeł odpowiadający tej nie zaimportowanej pozycji do pliku tymczasowego (plik XML o strukturze identycznej jak plik wymiany danych). JeŜeli w czasie importu wystąpiły błędy, po dokonaniu importu program wyświetla nazwę pliku tymczasowego zawierającego nie zaimportowane pozycje. Dzięki temu moŝna w prosty sposób sprawdzić, które pozycje nie zostały zaimportowane, oraz po ewentualnym usunięciu przyczyny powstania błędu dokonać importu tych pozycji z pliku tymczasowego (jak zaznaczono, plik ten ma identyczną strukturę, jak plik wymiany danych). W przypadku raportów kasowo-bankowych zasada ta ma szczególny sposób działania jeŝeli błąd wystąpi przy co najmniej jednym zapisie, to nie jest importowany cały raport i do pliku tymczasowego trafia węzeł odpowiadający za cały raport kasowo-bankowy. W specyficzny sposób jest równieŝ kontrolowany podczas importu numer NIP. Program CDN OPT!MA posiada zaszyte mechanizmy kontrolujące poprawność numeru NIP. Kontrola ta jest włączana w momencie, gdy w konfiguracji programu (Konfiguracja >> Firma >> Ogólne) zaznaczymy parametr Sprawdzanie poprawności NIP. Import danych zawierających numer NIP przy wyłączonej kontroli poprawności NIPów nie sygnalizuje Ŝadnych problemów. Jeśli kontrola zostanie włączona, wówczas w Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 11

12 czasie importu, po wykryciu niewłaściwego numeru NIP pojawia się ostrzeŝenie. Pozycja jest importowana, lecz z wyczyszczonym polem zawierającym NIP Legenda - kolor brązowy - węzły główne zbioru XML - kolor niebieski - subwęzły podpięte pod węzeł - kolor czarny - informacje zapisane w ramach węzła lub subwęzła - kolor czerwony zmiany w strukturze pliku w wersji 12 - kolor zielony zmiany w strukturze pliku w wersji 13 - kolor fioletowy - zmiany w strukturze pliku w wersji 14 - kolor ciemnoniebieski zmiany w strukturze pliku w wersji Opis pliku XML zawierającego wyeksportowane dane - <ROOT xmlns="http://www.cdn.com.pl/optima/offline"> Plik zawsze zawiera jeden (i tylko jeden) węzeł na najwyŝszym poziomie, o nazwie ROOT. Węzeł ten ma określony namespace jak obok. - <ATRYBUTY> Węzeł <ATRYBUTY> zawiera listę atrybutów kontrahenta i dokumentu zapisanych w bazie programu CDN OPT!MA. Węzeł <ATRYBUTY> moŝe zawierać wiele węzłów <ATRYBUT> odpowiadającym poszczególnym atrybutom. <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <ATRYBUT> Węzeł <ATRYBUT> zawiera dane dotyczące pojedynczego atrybutu. <TYP> Typ atrybutu. Pole przyjmuje wartości: dokumentu lub kontrahenta. <KOD> STRING (20) Kod Atrybutu <ID_ZRODLA> Unikalny identyfikator kategorii w bazie źródłowej. Tag ten powinien mieć taką wartość, aby zapewnić unikalność identyfikatora w całym zbiorze kategorii. JeŜeli wartość węzła nie zostanie wypełniona, identyfikator zostanie nadany przy imporcie. <NAZWA> STRING (40) Nazwa atrybutu <FORMAT> Format atrybutu. Pole przyjmuje wartości: tekstowe, data, liczbowe, lista. <ZALEZNY> Czy zaleŝny od kontrahenta. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie <CZY_KOPIOWAC_FA> Czy dokleić do opisu dokumentu. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 12

13 <CZY_KOPIOWAC_DO_VAT> Czy kopiować przy księgowaniu do rejestru VAT. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie <CZY_KOD> Czy doklejać kod. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie <CZY_PRZENOSIC> Czy przenosić na transakcje. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie <CZY_DRUKOWAC> Czy drukować na dokumentach. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie <CZY_PRZENOSIC_NA_DOSTAWY> Czy przenosić na dostawy. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie <CZY_OBOWIAZKOWY_DOSTAWY> Czy obowiązkowy dla dostaw. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie - <ELEMENTY_LISTY> Węzeł <ELEMENTY_LISTY> zawiera elementy listy dla atrybutów o formacie lista - <ELEMENT_LISTY> Węzeł <ELEMENT_LISTY> Zawiera pojedynczy element listy. Powinno być tyle węzłów <ELEMENT_LISTY> ile lista zawiera elementów <WARTOSC> STRING (100) Zawiera wartość elementu listy - <DEFINICJE_DOKUMENTOW> Węzeł <DEFINICJE_DOKUMENTOW> zawiera listę definicji dokumentów zapisanych w bazie programu CDN OPT!MA. Węzeł <DEFINICJE_DOKUMENTOW> moŝe zawierać wiele węzłów <DEFINICJA_DOKUMENTU>, co odpowiada wielu definicjom dokumentów. <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <DEFINICJA_DOKUMENTU> Węzeł <DEFINICJA_DOKUMENTU> zawiera dane dotyczące pojedynczej definicji dokumentu. <KLASA> Zamknięty zbiór dopuszczalnych typów dokumentów. Pole moŝe przybierać następujące wartości: 1. dla dokumentów CRM - Kontakt 2. dla dokumentów handlowych - Dokument TaxFree - Faktura proforma - Faktura dla rolnika ryczałtowego - Faktura sprzedaŝy - Faktura wewnętrzna sprzedaŝy - Faktura wewnętrzna zakupu - Faktura zakupu - Faktura zaliczkowa - Oferta MS Word - Paragon - Rezerwacja odbiorcy - Zamówienie u dostawcy 3. dla dokumentów modułu Serwis Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 13

14 - Zlecenie serwisowe 4. dla dokumentów kasowo/bankowych - Nota odsetkowa - Ponaglenie zapłaty - Potwierdzenie salda - Raport kasa/bank - RóŜnica kursowa - Wpłata - Wypłata 5. dla dokumentów księgowych - Bilans otwarcia - Ewidencja dodatkowa kosztów - Ewidencja dodatkowa przychodów 6. dla dokumentów magazynowych - Arkusz inwentaryzacyjny - Bilans otwarcia magazynu - Przesunięcie międzymagazynowe - Przyjęcie wewnętrzne - Przyjęcie wewnętrzne produktów - Przyjęcie zewnętrzne - Rozchód wewnętrzny - Rozchód wewnętrzny składników - Wydanie zewnętrzne - Wydanie Kaucji 7. dla dokumentów płacowych - Umowa - Lista płac - Etat korygująca <SYMBOL> Symbol definiowanego typu dokumentu. <NAZWA> Nazwa definiowanego typu dokumentu <NUMERACJA> Schemat numeracji dla dokumentów. Schemat składa się zawsze z 5 segmentów i posługuje się następującymi brak segmentu, moŝe wystąpić na początku lub końcu - symbol definicji - seria dokumentu lub - numer kolejny dokumentu z zerami - numer kolejny dokumentu bez zer - - rok - symbol okresu - nazwa magazynu dla dokumentów magazynowych lub wydziału dla dokumentów płacowych <SERIA_OPERATORA> Informacja określająca czy program ma pobierać domyślną serię dla operatora z formularza konfiguracji operatora. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. - <KATEGORIE> Węzeł <KATEGORIE> zawiera listę kategorii zapisanych w bazie programu CDN OPT!MA. Węzeł <KATEGORIE> moŝe zawierać wiele węzłów <KATEGORIA>, co odpowiada wielu kategoriom. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 14

15 <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <KATEGORIA> Węzeł <KATEGORIA> zawiera dane dotyczące pojedynczej kategorii. <ID_ZRODLA> Unikalny identyfikator kategorii w bazie źródłowej. Tag ten powinien mieć taką wartość, aby zapewnić unikalność identyfikatora w całym zbiorze kategorii. JeŜeli wartość węzła nie zostanie wypełniona, identyfikator zostanie nadany przy imporcie. <KOD_OGOLNY> Kod kategorii ogólnej (nadrzędnej). <KOD> Kod kategorii szczegółowej (podrzędnej). Dla kateorii ogólnej powtarzamy ciąg zapisany w tagu <KOD_OGOLNY> <POZIOM> Rodzaj kategorii. Pole przyjmuje wartości: szczegółowa lub ogólna. <TYP> Typ kategorii: Pole przyjmuje wartości: koszt lub przychód. <OPIS> Treść opisu kategorii. <STAWKA_VAT> Domyślna stawka VAT. <STATUS_VAT> Typ stawki VAT. Pole przyjmuje wartości: opodatkowana, zwolniona, zaniŝona lub nie podlega. <KOLUMNA_KPR> Określenie kolumny w Podatkowej KsiąŜce Przychodów i Rozchodów, do której trafią zapisy oznaczone wybraną kategorią. Pole przyjmuje wartości: sprzedaŝ, zakupy, koszty uboczne, inne, wynagrodzenia lub nie księgować. <KOLUMNA_RYCZALT> Numer stawki w ewidencji ryczałtowej, z jaką zostanie zaksięgowany zapis oznaczony wybraną kategorią do ewidencji ryczałtowej. Dopuszczalne wartości to: 8,5% ; 5,5% ; 3,0% ; 20% ; 17% ; 10% ; nie księgować <ODLICZENIA_VAT> Sposób odliczenia VAT w przypadku kategorii kosztowych, czyli takich, gdzie tag <TYP> ma wartość koszt. Pole przyjmuje wartości: tak, nie lub warunkowo. <RODZAJ_ZAKUPU> Określa dla potrzeb księgowych rodzaj zakupu lub sprzedaŝy. Pole dla typu kategorii koszty przyjmuje wartości: towary, inne, środki trwałe, nieruchomości, paliwo, środki transportu. W przypadku kategorii o typie przychody: towary, usługi, środki transportu <FISKALNA> W przypadku kategorii przychodowych określenie czy sprzedaŝ została zafiskalizowana. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 15

16 <DETAL> W przypadku kategorii przychodowych określenie sprzedaŝy detalicznej, czyli dla klienta końcowego (osoby fizycznej). Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <BUDZET> Określa wysokość budŝetu załoŝonego dla danej kategorii. <NIEAKTYWNA> Wskaźnik nieaktywności wybranej kategorii. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <ELIXIRO1> STRING(35) Pierwsza linia opisu dla Elixir-O. <ELIXIRO2> STRING(35) Druga linia opisu dla Elixir-O. <ELIXIRO3> STRING(35) Trzecia linia opisu dla Elixir-O. <ELIXIRO4> STRING(35) Czwarta linia opisu dla Elixir-O. <KONTOWN> Numer konta Winien w planie kont powiązanego z kategorią. <KONTOMA> Numer konta Ma w planie kont powiązanego z kategorią. - <BANKI> Węzeł <BANKI> zawiera listę banków zapisanych w bazie programu CDN OPT!MA. Węzeł <BANKI> moŝe zawierać wiele węzłów <BANK>, co odpowiada wielu bankom. <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <BANK> Węzeł <BANK> zawiera dane dotyczące definicji pojedynczego banku. <ID_ZRODLA> Unikalny identyfikator banku w bazie źródłowej. Tag ten powinien mieć taką wartość, aby zapewnić unikalność identyfikatora w całym zbiorze banków. JeŜeli wartość węzła nie zostanie wypełniona, identyfikator zostanie nadany przy imporcie. <NUMER> Numer kierunkowy (rozliczeniowy) banku. <IBAN> Czy bank prowadzi rachunki w standardzie IBAN. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <ZAGRANICZNY> Oznaczenie czy bank jest bankiem zagranicznym. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <CENTRALA> STRING(3) Numer kierunkowy centrali banku. Pole wymagane. <AKRONIM> Unikalny kod (akronim) banku, do szybkiego (mnemonicznego) wyszukiwania na listach. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 16

17 <NAZWA1> <NAZWA2> <KRAJ> <WOJEWODZTWO> <POWIAT> <GMINA> <KOD_POCZTOWY> <POCZTA> <MIASTO> <ULICA> <NR_DOMU> <NR_LOKALU> <DODATKOWE> <MODEM> <TELEFON> <FAX> <URL> <UID> <PWD> <FORMAT> <CZAS_REALIZACJI> <ODDZIAL_BRE> <KLIENT_BRE> <SWIFT> Pierwsza część nazwy banku. Druga część nazwy banku. Adres banku - kraj. Adres banku - województwo. Adres banku - powiat. Adres banku - gmina. Adres banku - kod pocztowy. Adres banku - poczta. Adres banku - miasto. Adres banku - ulica (bez numeru domu). Adres banku - numer domu. Adres banku - numer lokalu. Adres banku - dodatkowa linia adresu. Numer, na który wdzwaniamy się do banku dla potrzeb elektronicznej wymiany danych. Numer telefonu do banku. Numer faxu do banku. STRING(254) Adres witryny internetowej banku. STRING(30) Identyfikator do zalogowania się w witrynie internetowej banku. STRING(30) Hasło do zalogowania się w witrynie internetowej banku. Format wymiany danych z bankiem drogą elektroniczną. Pole przyjmuje wartości: -brak-, EliksirO, Bresok, Kredyt Bank, Videotel lub nazwę formatu zdefiowanego w Słowniki -> Formaty przelewów INTEGER Typowy czas realizacji zlecenia przelewu przez bank w dniach. INTEGER Numer oddziału BRE prowadzącego rachunek. Dotyczy transmisji danych w formacie Bresok. INTEGER Numer klienta w BRE (system IBS90). Dotyczy transmisji danych w formacie Bresok. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 17

18 Kod SWIFT banku. <FORMAT_ZUS> Format eksportu poleceń przelewu do ZUS. Pole przyjmuje wartości: -brak-, Bank Śląski, Fortis. Dotyczy eksportu danych w formacie Elixir-O. <NRB_6_7> Czy zapisywać NRB (Numer Rozliczeniowy Banku) do pół 6 i 7. Dotyczy eksportu danych w formacie Elixir-O. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <KONTROLNA_IBAN> Czy zapisywać cyfrę kontrolną IBAN. Dotyczy eksportu danych w formacie Elixir-O. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <FORMAT_PKO> Określenie czy format Elixir ma być zmodyfikowany według specyfikacji banku PKO S.A. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <NIE_ROZLICZAC> Czy nie rozliczać płatności. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <KATEGORIA> Kod kategorii przypisanej do banku. Po tym polu będzie rozpoznawana kategoria domyślna dla banku w bazie danych CDN OPT!MA. <KATEGORIA_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator kategorii w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie kategorii odbywa się poprzez jej kod. - <URZEDY> Węzeł <URZEDY> zawiera listę urzędów skarbowych oraz urzędów ZUS zapisanych w bazie programu CDN OPT!MA. Węzeł <URZEDY> moŝe zawierać wiele węzłów <URZAD>, co odpowiada wielu urzędom. <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <URZAD> Węzeł <URZAD> zawiera dane dotyczące definicji pojedynczego urzędu. <ID_ZRODLA> Unikalny identyfikator urzędu w bazie źródłowej. Tag ten powinien mieć taką wartość, aby zapewnić unikalność identyfikatora w całym zbiorze urzędów. JeŜeli wartość węzła nie zostanie wypełniona, identyfikator zostanie nadany przy imporcie. <AKRONIM> Unikalny akronim (kod) urzędu. <TYP_URZEDU> Rodzaj urzędu. Pole przyjmuje wartości US lub ZUS. <NAZWA1> Pierwsza część nazwy urzędu. <NAZWA2> Druga część nazwy urzędu. <KRAJ> Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 18

19 Adres urzędu - kraj. <WOJEWODZTWO> Adres urzędu - województwo. <POWIAT> Adres urzędu - powiat. <GMINA> Adres urzędu - gmina. <KOD_POCZTOWY> Adres urzędu - kod pocztowy. <POCZTA> Adres urzędu - poczta. <MIASTO> Adres urzędu - miasto. <ULICA> Adres urzędu - ulica (bez numeru domu). <NR_DOMU> Adres urzędu - numer domu. <NR_LOKALU> Adres urzędu - numer lokalu. <DODATKOWE> Adres urzędu - dodatkowa linia adresu. <TELEFON> Numer telefonu do urzędu. <FAX> Numer faxu do urzędu. <URL> STRING(254) Adres witryny internetowej urzędu. <NIE_ROZLICZAC> Czy nie rozliczać płatności. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <KOD> STRING(4) Kod Urzędu Skarbowego. <KATEGORIA> Kod kategorii przypisanej do urzędu. Po tym polu będzie rozpoznawana kategoria domyślna dla urzędu w bazie danych CDN OPT!MA. <KATEGORIA_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator kategorii w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie kategorii odbywa się poprzez jej kod. - <RACHUNKI> Węzeł <RACHUNKI> zawiera listę rachunków bankowych przypisanych do danego urzędu. Maksymalnie moŝna zdefiniować 4 węzły <RACHUNEK> dla jednego urzędu. - <RACHUNEK> Węzeł <RACHUNEK> zawiera dane dotyczące definicji pojedynczego rachunku bankowego dla wybranego urzędu. <TYP> Typ rachunku bankowego. Pole przyjmuje wartości: PIT5, CIT2, VAT7, PIT4 dla urzędu skarbowego oraz społeczne, zdrowotne oraz FP dla urzędu ZUS. <BANK_NR> Numer kierunkowy (rozliczeniowy) banku. <BANK_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator banku w bazie CDN OPT!MA. Węzeł nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie banku odbywa się poprzez jego numer Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 19

20 kierunkowy. <NR_RACHUNKU> STRING(51) Numer rachunku bankowego. <IBAN> Czy numer rachunku jest zapisany w standardzie IBAN. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. - <PRACOWNICY> Węzeł <PRACOWNICY> zawiera ewidencję danych personalnych pracowników zapisanych w bazie programu CDN OPT!MA. Węzeł <PRACOWNICY> moŝe zawierać wiele węzłów <PRACOWNIK> co odpowiada wielu pracownikom. <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <PRACOWNIK> Węzeł <PRACOWNIK> zawiera dane pojedynczego pracownika. <ID_ZRODLA> Unikalny identyfikator pracownika w bazie źródłowej. Tag ten powinien mieć taką wartość, aby zapewnić unikalność identyfikatora w całym zbiorze pracowników. JeŜeli wartość węzła nie zostanie wypełniona, identyfikator zostanie nadany przy imporcie. <AKRONIM> Kod (akronim) pracownika. <ARCHIWALNY> Czy jest to zapis archiwalny. Przyjmuje wartości Tak, Nie <NAZWISKO> Nazwisko pracownika. <IMIE1> STRING(30) Pierwsze imię pracownika. <IMIE2> STRING(30) Drugie imię pracownika. <IMIE_OJCA> STRING(30) Imię ojca pracownika. <IMIE_MATKI> STRING(30) Imię matki pracownika. <DATA_URODZENIA> Data urodzenia pracownika. <MIEJSCE_URODZENIA> Miejsce urodzenia pracownika. <NAZWISKO_RODOWE> Nazwisko rodowe pracownicy. <NAZWISKO_RODOWE_MATKI> Nazwisko rodowe matki pracownika. <PESEL> STRING(11) Numer PESEL pracownika. <NIP_KRAJ> STRING(2) Kod kraju pracownika. Stosowane są standardowe kody Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 20

21 przyjęte dla krajów Unii Europejskiej: AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK. <NIP> STRING(13) Numer NIP pracownika. - <ADRESY> Węzeł <ADRESY> zawiera ewidencję adresów związanych z pracownikiem. Węzeł <ADRESY> moŝe zawierać wiele węzłów <ADRES> co odpowiada wielu adresom przypisanym do pracownika. W niniejszej wersji formatu pliku obsługiwany jest wyłącznie adres zameldowania, w przyszłości moŝliwe będzie przenoszenie informacji o innych adresach (np. do korespondencji). - <ADRES>> Węzeł <ADRES> zawiera informacje na temat pojedynczego adresu. <STATUS> Informacje na temat rodzaju adresu. Dla CDN OPT!MA pole przyjmuje wartość: zameldowania - zapisy z inną wartością będą ignorowane. <KRAJ> Adres pracownika - kraj. <WOJEWODZTWO> Adres pracownika - województwo. <POWIAT> Adres pracownika - powiat. <GMINA> Adres pracownika - gmina. <ULICA> Adres pracownika - ulica (bez numeru domu). <NR_DOMU> Adres pracownika - numer domu. <NR_LOKALU> Adres pracownika - numer lokalu. <MIASTO> Adres pracownika - miasto. <KOD_POCZTOWY> Adres pracownika - kod pocztowy. <POCZTA> Adres pracownika - poczta. <DODATKOWE> Adres pracownika - dodatkowa linia adresu. <TELEFON1> Numer telefonu do pracownika. <DATA_ZATRUDNIENIA> Data zatrudnienia <WSPOLCZYNNIK_KOSZTY> Współczynnik kosztów uzyskania. Brak odliczania kosztów uzyskania przychodów wpisujemy 0, standardowe koszty uzyskania 1, koszty podwyŝszone 1.25 <WSPOLCZYNNIK_ULGA> Współczynnik ulgi podatkowej. <URZĄD_SKARBOWY> Unikalny kod (akronim) urzędu skarbowego. Po tym polu będzie rozpoznawana urząd w bazie danych CDN Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 21

22 OPT!MA. <URZĄD_SKARBOWY_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator urzędu w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie kategorii odbywa się poprzez jej kod (tag <URZĄD_SKARBOWY>). <FORMA_PLATNOŚCI> Obecnie niewykorzystywane. Nazwa formy płatności dla pracownika. Po tym polu będzie rozpoznawana forma płatności w bazie danych CDN OPT!MA. <FORMA_PLATNOŚCI_ID> Obecnie niewykorzystywane. Unikalny, wewnętrzny identyfikator formy płatności w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie formy płatności odbywa się poprzez jej nazwę. <KATEGORIA> Kod kategorii pracownika. Po tym polu będzie rozpoznawana kategoria domyślna dla pracownika w bazie danych CDN OPT!MA. <KATEGORIA_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator kategorii w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie kategorii odbywa się poprzez jej kod. <BANK_NR> Obecnie niewykorzystywane. Numer kierunkowy (rozliczeniowy) banku, w którym pracownik posiada konto. <BANK _ID> Obecnie niewykorzystywane. Unikalny, wewnętrzny identyfikator banku w bazie CDN OPT!MA. Węzeł nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie banku odbywa się poprzez jego numer kierunkowy. <NR_RACHUNKU> STRING(51) Obecnie niewykorzystywane. Numer rachunku bankowego pracownika. <IBAN> Obecnie niewykorzystywane. Czy numer rachunku jest zapisany w standardzie IBAN. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <UWAGI> STRING(1024) Dodatkowe uwagi dotyczące pracownika. <NIE_ROZLICZAC> Czy nie rozliczać płatności. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. - <SCHEMATY_PLATNOSCI> Węzeł <SCHEMATY_PLATNOSCI> zawiera schematy płatności pracowników. - <SCHEMAT_PLATNOSCI> Węzeł <SCHEMAT_PLATNOSCI> zawiera dane dotyczące pojedynczego schematu płatności. <SCHEM_FORMA_PLATNOSCI> Nazwa formy płatności dla pracownika. Po tym polu będzie rozpoznawana forma płatności w bazie danych CDN OPT!MA. <SCHEM_FORMA_PLATNOSCI_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator formy płatności w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie formy płatności odbywa się poprzez jej Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 22

23 nazwę. <LP> Liczba porządkowa schematu <RACHUNEK_IBAN> Czy numer rachunku pracownika jest zapisany w standardzie IBAN. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <RACHUNEK_NUMER> STRING(51) Numer rachunku bankowego pracownika. <PROCENT> Procent wynagrodzenia wypłacanego danym schematem <KWOTA> Stała kwota wypłacana danym schematem <RESZTA> Czy nadwyŝki nad zadeklarowane kwoty do wypłaty dodawać do tej płatności. Pole przyjmuje wartości 1-tak lub 2 -nie. <SCHEM_BANK_NR> Numer kierunkowy (rozliczeniowy) banku pracownika. <SCHEM_BANK_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator banku pracownika w bazie CDN OPT!MA. Węzeł nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie banku odbywa się poprzez jego numer kierunkowy. <ODBIORCA_TYP> Typ odbiorcy płatności. Przyjmuje wartości Pracownik lub Kontrahent <ODBIORCA_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator odbiorcy płatności dla pracownika w bazie CDN OPT!MA. <ODBIORCA_KOD> Kod (akronim) odbiorcy płatności dla pracownika - <WSPOLNICY> Węzeł <WSPOLNICY > zawiera listę wspólników zapisanych w bazie programu CDN OPT!MA. <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <WSPOLNIK> Węzeł <WSPOLNIK> zawiera informacje na temat wspólnika. <ID_ŹRÓDLA> Unikalny identyfikator wspólnika w bazie źródłowej. Tag ten powinien mieć taką wartość, aby zapewnić unikalność identyfikatora w całym zbiorze wspólników. JeŜeli wartość węzła nie zostanie wypełniona, identyfikator zostanie nadany przy imporcie. <AKRONIM> Kod (akronim) wspólnika. <NAZWISKO> Nazwisko wspólnika. <IMIE1> STRING(30) Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 23

24 Pierwsze imię wspólnika. <IMIE2> STRING(30) Drugie imię wspólnika. <IMIE_OJCA> STRING(30) Imię ojca wspólnika. <IMIE_MATKI> STRING(30) Imię matki wspólnika. <DATA_URODZENIA> Data urodzenia wspólnika. <MIEJSCE_URODZENIA> Miejsce urodzenia wspólnika. <NAZWISKO_RODOWE> Nazwisko rodowe wspólnika. <NAZWISKO_RODOWE_MATKI> Nazwisko rodowe matki wspólnika. <PESEL> STRING(11) Numer PESEL wspólnika. <NIP_KRAJ> STRING(2) Kod kraju pracownika. Stosowane są standardowe kody przyjęte dla krajów Unii Europejskiej: AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK. <NIP> STRING(13) Numer NIP wspólnika. - <ADRESY> Węzeł <ADRESY> zawiera ewidencję adresów związanych ze wspólnikiem. Węzeł <ADRESY> moŝe zawierać wiele węzłów <ADRES> co odpowiada wielu adresom przypisanym do wspólnika. W wersji 2.00 obsługiwany jest wyłącznie adres zameldowania, w przyszłości moŝliwe będzie przenoszenie informacji o innych adresach (np. do korespondencji). - <ADRES>> Węzeł <ADRES> zawiera informacje na temat pojedynczego adresu. <STATUS> Informacje na temat rodzaju adresu. Dla CDN OPT!MA pole przyjmuje wartość: zameldowania - zapisy z inną wartością będą ignorowane. <KRAJ> Adres wspólnika - kraj. <WOJEWODZTWO> Adres wspólnika - województwo. <POWIAT> Adres wspólnika - powiat. <GMINA> Adres wspólnika - gmina. <ULICA> Adres wspólnika - ulica (bez numeru domu). <NR_DOMU> Adres wspólnika - numer domu. <NR_LOKALU> Adres wspólnika - numer lokalu. <MIASTO> Adres wspólnika - miasto. <KOD_POCZTOWY> Adres wspólnika - kod pocztowy. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 24

25 <POCZTA> Adres wspólnika - poczta. <DODATKOWE> Adres wspólnika - dodatkowa linia adresu. <TELEFON1> Numer telefonu do wspólnika <WSPOLCZYNNIK_ULGA> Współczynnik ulgi podatkowej. <FORMA_PLATNOŚCI> Obecnie niewykorzystywane. Nazwa formy płatności dla wspólnika. Po tym polu będzie rozpoznawana forma płatności w bazie danych CDN OPT!MA. <FORMA_PLATNOŚCI_ID> Obecnie niewykorzystywane. Unikalny, wewnętrzny identyfikator formy płatności w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie formy płatności odbywa się poprzez jej nazwę. <BANK_NR> Obecnie niewykorzystywane. Numer kierunkowy (rozliczeniowy) banku wspólnika. <BANK _ID> Obecnie niewykorzystywane. Unikalny, wewnętrzny identyfikator banku w bazie CDN OPT!MA. Węzeł nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie banku odbywa się poprzez jego numer kierunkowy. <NR_RACHUNKU> STRING(51) Obecnie niewykorzystywane. Numer rachunku bankowego wspólnika. <IBAN> Obecnie niewykorzystywane. Czy numer rachunku jest zapisany w standardzie IBAN. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <UWAGI> STRING(1024) Dodatkowe uwagi dotyczące wspólnika <NIE_ROZLICZAC> Czy nie rozliczać płatności. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. - <SCHEMATY_PLATNOSCI> Węzeł <SCHEMATY_PLATNOSCI> zawiera schematy płatności wspólników. - <SCHEMAT_PLATNOSCI> Węzeł <SCHEMAT_PLATNOSCI> zawiera dane dotyczące pojedynczego schematu płatności. <SCHEM_FORMA_PLATNOSCI> Nazwa formy płatności dla wspólnika. Po tym polu będzie rozpoznawana forma płatności w bazie danych CDN OPT!MA. <SCHEM_FORMA_PLATNOSCI_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator formy płatności w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie formy płatności odbywa się poprzez jej nazwę. <LP> Liczba porządkowa schematu <RACHUNEK_IBAN> Czy numer rachunku wspólnika jest zapisany w standardzie IBAN. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <RACHUNEK_NUMER> STRING(51) Numer rachunku bankowego wspólnika. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 25

26 <PROCENT> Procent wynagrodzenia wypłacanego danym schematem <KWOTA> Stała kwota wypłacana danym schematem <RESZTA> Czy nadwyŝki nad zadeklarowane kwoty do wypłaty dodawać do tej płatności. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <SCHEM_BANK_NR> Numer kierunkowy (rozliczeniowy) banku wspólnika. <SCHEM_BANK_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator banku wspólnika w bazie CDN OPT!MA. Węzeł nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie banku odbywa się poprzez jego numer kierunkowy. <ODBIORCA_TYP> Typ odbiorcy płatności. Przyjmuje wartości Pracownik lub Kontrahent <ODBIORCA_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator odbiorcy płatności dla pracownika w bazie CDN OPT!MA. <ODBIORCA_KOD> Kod (akronim) odbiorcy płatności dla pracownika - <RACHUNKI_KB> Węzeł <RACHUNKI_KB> zawiera listę kas gotówkowych i rachunków bankowych w bazie programu CDN OPT!MA. Jeden węzeł <RACHUNKI_KB> moŝe zawierać wiele węzłów <RACHUNEK_KB>, co odpowiada wielu kasom i rachunkom bankowym. <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <RACHUNEK_KB> Węzeł <RACHUNEK_KB> zawiera dane pojedynczej kasy lub rachunku bankowego. <ID_ZRODLA> Unikalny identyfikator kasy lub rachunku bankowego w bazie źródłowej. Węzeł ten powinien mieć taką wartość, aby zapewnić unikalność identyfikatora w całym zbiorze rachunków kasowych (bankowych). JeŜeli wartość węzła nie zostanie wypełniona, identyfikator zostanie nadany przy imporcie. <SYMBOL> Symbol (rejestr) kasy lub rachunku bankowego. Pole wymagane. <AKRONIM> Akronim (kod) kasy lub rachunku bankowego. Pole wymagane. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 26

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Importy z plików XML Wersja 7.2 Spis treści 1 CO TO JEST XML... 3 2 INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT STRUKTURY PLIKÓW XML... 4 3 IMPORT KONTRAHENTÓW... 5 3.1 IMPORT KONTRAHENTÓW...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA Dokument MM oraz CENNIK w formacie XML. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA Dokument MM oraz CENNIK w formacie XML. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 12.0. Dokument MM oraz CENNIK w formacie XML Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2 STRUKTURA PLIKU MM.XML - WERSJA (12.0)...3 STRUKTURA PLIKU CENNIK.XML -

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml

Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Wersja 1.69.0 1. Jak ręcznie eksportować dokumenty z programu Saldeo 1.1. Eksport faktur sprzedażowych z programu Saldeo 1.2. Eksport rachunków z programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Copyright @ 2013 icomarch24 S.A. Spis treści 1. Aktywacja konta IWD w biurze rachunkowym... 3 2. Aktywacja konta IWD u klienta Comarch ERP Optima... 12

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 13.0 Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA Copyright 2006 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY WF-Mag dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu 7.70.0 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7

Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Spis treści: 1. Struktura pliku... 1 1.1 Nagłówek... 1 1.2. Dane identyfikujące podmiot... 2 1.3 Ewidencja sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku importu do bazy Shark6

Struktura pliku importu do bazy Shark6 Struktura pliku importu do bazy Shark6 Plik importu ma postać tekstową. Składa się z nagłówka oraz rekordów (danych). Dane odwzorowują tabele w relacji jeden do wielu. Rekordy oddzielone są znakiem nowej

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI: Eksport Symplex EDI Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI Przeznaczenie Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelniona Wymiana Danych

Uwierzytelniona Wymiana Danych Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 15.0. Uwierzytelniona Wymiana Danych Copyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 CO TO JEST UWIERZYTELNIONA WYMIANA DANYCH?... 3 2 W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora rachunków MPT - oprogramowania generującego numery rachunków wirtualnych wykorzystywanych w procesie realizacji Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji W celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima przeznaczone jest dla użytkowników programu

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Internetowa Wymiana Danych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2009 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Internetowa Wymiana Danych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2009 COMARCH SA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 17.0. Internetowa Wymiana Danych Copyright 2009 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 CO TO JEST INTERNETOWA WYMIANA DANYCH?... 3 2 W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONE SĄ

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zakres wymiany danych z systemem Finansowo-Księgowym CDN OPT!MA

Zakres wymiany danych z systemem Finansowo-Księgowym CDN OPT!MA Zakres wymiany danych z systemem Finansowo-Księgowym CDN OPT!MA Integra Software 28-05-2010 Integra Software wersja 2.01 Beta z dn. 28-05-2010 Zakres wymiany danych systemu Integra Truck 7 z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

B2B XL by CTI. Instrukcja

B2B XL by CTI. Instrukcja B2B XL by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Program do wymiany danych - Morfeusz... 4 2.1. Pierwsze uruchomienie... 4 2.1.1. Krok 1 nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL... 4 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci

SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Kontrahenci służy do importowania i aktualizowania danych kontrahentów w systemie

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Humansoft Corax przeznaczone jest dla użytkowników programu Corax

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do R2fk SQL przeznaczone jest dla użytkowników programu R2fk stworzonego

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików Program LeftHand Pełna Księgowość pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych. Importowanie tych transakcji odbywa

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Enova365 przeznaczone jest dla użytkowników programu Enova365 stworzonego

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż \ Pro przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Ulotka v System Comarch OPT!MA v Comarch SA Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12)

Ulotka v System Comarch OPT!MA v Comarch SA Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) System Comarch OPT!MA v. 2012.6.1 Ulotka v.2012.6.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo