Struktura plików XML do pracy rozproszonej od wersji CDN OPT!MA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura plików XML do pracy rozproszonej od wersji 15.0.1 CDN OPT!MA"

Transkrypt

1 Struktura plików XML do pracy rozproszonej od wersji CDN OPT!MA Copyright 2008 COMARCH SA

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI ZMIANY W WERSJI ZMIANY W WERSJI ZMIANY W WERSJI ZMIANY W WERSJI PRACA W MODELU ROZPROSZONYM (OFF-LINE) ZAŁOśENIA PODSTAWOWE PODZIAŁ OBSZARÓW DANYCH SYMBOLE NUMERACJI DOKUMENTÓW, Z NAZWY REJESTRÓW KASOWYCH/BANKOWYCH ORAZ KONTRAHENCI KONFIGURACJA PRACY ROZPROSZONEJ Eksport danych Import danych CO TO JEST XML? INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT STRUKTURY PLIKÓW XML INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT IMPORTU DANYCH Legenda Opis pliku XML zawierającego wyeksportowane dane...12 Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 2

3 2 Zmiany w wersji W związku z pracami optymalizującymi zmieniła się struktura pliku XML. Import z plików w starej strukturze moŝe prowadzić do przeniesienia niekompletnych danych. Przy próbie importu z wersji wcześniejszej niŝ 12 pojawia się stosowny komunikat. Przykład zmiany: Eksport rejestrów VAT. W sekcji <POZYCJA> jest tag <KATEGORIA_POS> i <KATEGORIA_ID_POS>. W poprzednich wersjach tag nazywał się <KATEGORIA> i <KATEGORIA_ID> Szczegóły zmian w punkcie 10. Informacje szczegółowe na temat importu danych Informacja nie jest istotna w przypadku wymiany danych między bazami CDN OPT!MA w wersji Dodano moŝliwość eksportu i importu słownika atrybuty. Wymianie podlega słownik atrybutów kontrahenta i dokumentu. Podczas eksportu/importu dokumentów z rejestru VAT dodano przenoszenie skojarzonych atrybutów wraz z ich wartością. W przypadku eksportu bezpośrednio z listy faktur przenoszone są skojarzone atrybuty wraz z wartością, które mają zaznaczony parametr Kopiuj przy księgowaniu do rejestru VAT. 3. Zmienił się sposób przekazywania informacji o stawce ewidencji ryczałtowej. Tag <KOLUMNA_RYCZALT> uzupełniany jest wartościami 8,5%, 5,5%, 3,0%, 20%, 17%, 10%, nie księgować odpowiadającymi poszczególnym stawkom ewidencji ryczałtowej. Informacja nie jest istotna w przypadku wymiany danych między bazami CDN OPT!MA. w wersji W związku z pojawieniem się w wersji 12.0 moŝliwości zmiany waluty rozliczenia na płatności dokumentu w preliminarzu, dostosowany został mechanizm eksportu/importu do przenoszenia tych informacji. 5. W związku z pojawieniem się w wersji 12.0 dodatkowego kursu dokumentu Rejestru VAT( t.j. kursu do księgowania oprócz kursu w rejestrze VAT) dostosowany został mechanizm eksportu/importu pracy rozproszonej do przenoszenia tych informacji. 6. Zmienił się sposób przenoszenia Identyfikatora Księgowego w przypadku importu zapisów wyeksportowanych z modułu Faktury. Jeśli w bazie księgowej jest zaznaczony parametr Przenoszenie numeru własnego do ID księgowego to przy imporcie rejestrów VAT do pola ID Księgowy przenoszony jest numer faktury. Przy niezaznaczonym w.w. parametrze nadawany jest nowy ID księgowy 7. Przenoszenie faktur zakupu z modułu Faktury. Jeśli faktura jest wystawiona na kontrahenta, który na karcie ma zaznaczony parametr Rolnik to po przeniesieniu do rejestrów VAT, zostaje równieŝ zaznaczony parametr Rolnik. 8. Wartości tekstowe (STRING) przekazywane są w klauzulach CDATA. Format zapisu dotychczasowy: <AKRONIM>TERRA</AKRONIM> Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 3

4 Format zapisu w wersji: <AKRONIM><![CDATA[TERRA]]></AKRONIM> Informacja nie jest istotna w przypadku wymiany danych między bazami CDN OPT!MA w wersji Zmiany w wersji W związku z wprowadzeniem w systemie CDN OPTIMA moŝliwości określenia więcej niŝ jednego odbiorcy na kontrahencie, dodano obsługę tej sytuacji w pracy rozproszonej. 2. Struktura pliku została poszerzona o pola wykorzystywane do transmisji nowych informacji w kwotach dodatkowych które pojawiły się w wersji Zmiany w wersji W związku z wprowadzeniem w systemie CDN OPTIMA moŝliwości określenia więcej niŝ jednego rachunku kontrahenta, dodano obsługę tej sytuacji w pracy rozproszonej. 2. Przy eksporcie dokumentów z modułu Magazyn eksportują się opisy kategorii z pozycji dokumentów. Przy imporcie jest to wstawiane do pól opis na kwotach dodatkowych. 3. ObsłuŜono przenoszenie nowych parametrów na atrybucie i karcie pracownika 5 Zmiany w wersji W części KONTRAHENT usunięto w węźle ADRES tagi związane z rachunkiem kontrahenta (<BANK_NR> <BANK_ID> <NR_RACHUNKU> <IBAN>) informacje te od wersji 14 przenoszone są w węźle <KNT_RACHUNKI>. 2. W części PRACOWNIK i WSPÓLNIK dodano nowe pola w węźle SCHEMATY_PLATNOSCI związane z odbiorcą płatności 6 Praca w modelu rozproszonym (off-line) Moduł eksportu-importu danych za pomocą plików XML ma na celu rozwiązanie problemu pracy w trybie off-line, tzn. umoŝliwić rozdzielenie modułów operacyjnych (sprzedaŝ, prowadzenie kasy) od modułów o charakterze księgowym (księgowość, płace). 7 ZałoŜenia podstawowe 1. Model pracy off-line jest adresowany głównie do zastosowań Klient - Biuro rachunkowe. 2. Klient pracuje na modułach operacyjnych, w których wprowadzane są wszelkie dokumenty. 3. Biuro rachunkowe przetwarza na potrzeby księgowe dokumenty wprowadzone uprzednio przez Klienta. Biuro rachunkowe nie wprowadza Ŝadnych dokumentów o charakterze operacyjnym poza raportami kasowo/bankowymi. 4. Praca w trybie off-line nie rozwiązuje problemu replikacji dwukierunkowej dla potrzeb pracy firmy wielooddziałowej, jak równieŝ pracy rozproszonej w firmie. W takich przypadkach Klient moŝe skorzystać z zaproponowanego ograniczonego modelu lub, jeśli takie rozwiązanie jest niewystarczające, powinien zastosować model on-line (oparty o usługi terminalowe). 5. Do przenoszenia danych naleŝy stosujemy uniwersalny nośnik, jakim są pliki w formacie XML. 8 Podział obszarów danych KaŜda ze stron pracujących w trybie off-line (Klient i Biuro rachunkowe) posiada odrębną bazę danych. Dane przetwarzane w systemie CDN OPT!MA są podzielone na dwa obszary: obszar Klienta Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 4

5 (dział sprzedaŝy) i obszar Biura rachunkowego. KaŜdy obszar moŝe być modyfikowany tylko przez właściciela i w niezbędnym do prawidłowej współpracy zakresie, będzie on przenoszony do drugiej bazy danych pracującej w modelu rozproszonym. Obszar danych Klienta obejmuje dane o charakterze operacyjnym: 1. dokumenty handlowe i magazynowe 2. dokumenty kasowo-bankowe 3. wszelkiego rodzaju słowniki (w tym równieŝ dane kadrowe stanowiące w pewnym sensie słownik pracowników) 4. płatności 5. rozliczenia Obszar danych Biura rachunkowego obejmuje 1. dane słownikowe 2. dane księgowe 3. dane kadrowe Obszary danych Klienta i Biura rachunkowego zachodzą na siebie w zakresie danych słownikowych (kontrahenci, kategorie). W zakresie tych 2 słowników zapewniona jest dwukierunkowa wymiana danych. Dwukierunkowa wymiana zapewniona jest równieŝ w zakresie przesyłu raportów kasowo/bankowych oraz rozliczeń. 9 Symbole numeracji dokumentów, z nazwy rejestrów kasowych/bankowych oraz kontrahenci Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku Działu SprzedaŜy naleŝy ustalić jakie schematy numeracji dokumentów będą wykorzystywane np. przy wystawianiu faktur, przy dodawaniu zapisów Kasowych/bankowych. Ta uwaga dotyczy zwłaszcza tych sytuacji gdy model Pracy rozproszonej jest wykorzystywany przez firmy wielooddziałowe. KaŜde stanowisko SprzedaŜy (takŝe stanowisko Księgowe jeŝeli na nim równieŝ są na przykład wystawiane faktury) musi mieć swoje schematy numeracji aby nie doszło do sytuacji gdy w Dziale Księgowym duplikują się numery dokumentów. Równie waŝne jest aby w bazie SprzedaŜowej i Księgowej, schematy numeracji dokumentów, które mają ten sam symbol miały równieŝ te same człony numeracji. W bazie SprzedaŜowej naleŝy dodać nowe, unikalne dla całej firmy, rejestry kasowe/bankowe kaŝdy oddział musi mieć swoją kasę. Nie naleŝy zmieniać nazwy domyślnej kasie o nazwie KASA poniewaŝ rejestry kasowe rozpoznawane są po numerze identyfikacyjnym zapisanym w tabeli CDN.BnkRachunki w polu BRa_ImportRowId. Ten numer dla domyślnej kasy KASA jest stały. Zawsze naleŝy dodać do listy nowy rejestr kasując ewentualnie domyślny rejestr KASA. Dodatkowo naleŝy rozwaŝyć kwestię reguły wg której będą zakładani kontrahenci. MoŜe dojść do sytuacji w której ten sam kontrahent zostanie załoŝony z innym kodem w bazie sprzedaŝowej i księgowej. Wtedy nastąpi problem zduplikowanych kart kontrahentów. Środkiem zapobiegawczym moŝe być ustalenie Ŝe jako akronimy posłuŝą numery NIP. 10 Konfiguracja pracy rozproszonej Do celów ustawienia parametrów pracy w modelu rozproszonym została utworzona sekcja w konfiguracji programu (Konfiguracja >> Firma >> Ogólne >> Praca rozproszona). Sekcja Praca rozproszona słuŝy do określenia charakteru pracy w wybranej bazie danych: - nie (ustawiony domyślnie) oznacza, Ŝe dana baza nie pracuje w modelu rozproszonym - dział sprzedaŝy w danej bazie wystawia się dokumenty handlowe i magazynowe - księgowość w danej bazie prowadzi się księgowość w modelu rozproszonym - oddział parametr ten nie dotyczy pracy rozproszonej omówionej w tym biuletynie, ma znaczenie przy współpracy z programem CDN XL Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 5

6 Rys. 1 Konfiguracja pracy rozproszonej W polu Identyfikator księgowości i Identyfikator działu sprzedaŝy wprowadzamy maksymalnie 5-znakowy symbol (istotna jest wielkość liter), po którym będzie następowała identyfikacja tych działów. Istotne jest, aby był wprowadzony taki sam Identyfikator księgowości w obu bazach operacyjnej i księgowej. Program weryfikuje w ten sposób, czy dany plik XML zawierający dane wygenerowane w dziale sprzedaŝy jest przeznaczony dla tej właśnie bazy księgowej. PoniŜej określamy nazwy rejestrów dla dokumentów handlowych. Sekcja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy ustawimy w konfiguracji: dział sprzedaŝy. Nazwy rejestrów innych niŝ domyślne moŝna zdefiniować w konfiguracji w sekcji: Konfiguracja >> Firma >> Księgowość. Dodatkowo moŝna wybrać: 1. czy do Kwot dodatkowych dla dokumentów WZ i WKA będą przenoszone kwoty wg cen sprzedaŝy czy wg cen zakupu; 2. czy eksportować dokumenty fiskalne; 3. czy eksportować faktury wystawione w module Faktury (Handel) z Rejestrów VAT (najpierw naleŝy wtedy przenieść faktury z listy faktur do Rejestrów VAT a następnie wykonać eksport). Po ustawieniu parametrów konfiguracyjnych w menu Narzędzia pojawia się dodatkowa pozycja Praca rozproszona, umoŝliwiająca import i eksport danych Eksport danych Rodzaj danych podlegających eksportowi zaleŝy od ustawień konfiguracyjnych inne dane są eksportowane w dziale sprzedaŝy, inne w dziale księgowym. W dziale sprzedaŝy eksportowi podlegają: słowniki: atrybuty kontrahenta i dokumentu, definicje dokumentów, kategorie (ogólne i szczegółowe), banki, urzędy, pracownicy, wspólnicy, rachunki (rejestry) kasowo/bankowe, formy płatności, kontrahenci, waluty, kursy walut, notowania walut, dokumenty: faktury sprzedaŝy, faktury zakupu, faktury wewnętrzne sprzedaŝy, faktury wewnętrzne zakupu, zapisy z rejestru VAT (sprzedaŝy i zakupu), dokumenty Tax Free, dokumenty inne przychodowe (RW, WZ, WKA), dokumenty inne kosztowe (PW, PZ, MM, PKA), dokumenty ewidencji Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 6

7 przychodów i kosztów, raporty kasowe, płatności (tylko wprowadzone ręcznie lub wynikające z deklaracji księgowych/płacowych), rozliczenia. W przypadku dokumentów eksportowi podlegają wyłącznie dokumenty zatwierdzone (tzn. faktury i dokumenty wewnętrzne wyciągnięte z bufora, zamknięte raporty kasowe, płatności zatwierdzone do realizacji). W dziale księgowym moŝna eksportować: słowniki: atrybuty kontrahenta i dokumentu, definicje dokumentów, kategorie (ogólne i szczegółowe), banki, urzędy, pracownicy, wspólnicy, rachunki (rejestry) kasowo/bankowe, formy płatności, kontrahenci, waluty, kursy walut, notowania walut, dokumenty: płatności (tylko wprowadzone ręcznie lub wynikające z deklaracji księgowych/płacowych), rozliczenia, raporty kasowe. Okno uruchomienia eksportu pozwala dodatkowo na określenie parametrów eksportu: Eksportowane dane wybranie opcji Dotąd nie eksportowane lub zmienione spowoduje wyeksportowanie danych słownikowych, które od czasu ostatniego eksportu zostały wprowadzone lub zmienione; oraz tych dokumentów, które do tej pory nie zostały wyeksportowane. Wybranie opcji Wszystkie spowoduje wyeksportowanie wszystkich danych słownikowych i wszystkich zatwierdzonych dokumentów. Zakres dat umoŝliwia ograniczenie eksportowanych dokumentów tylko do tych, które zostały wystawione w zadanym przedziale czasowym. Parametr ten nie ma wpływu na wymianę danych słownikowych. Odpowiedniego wyboru dokonujemy przed uruchomieniem eksportu (patrz rys. 2). Rys. 2 Eksport danych z działu sprzedaŝy 10.2 Import danych Podobnie jak w przypadku eksportu rodzaj danych podlegających importowi zaleŝy od ustawień konfiguracyjnych inne dane są importowane w dziale sprzedaŝy, inne w dziale księgowym. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 7

8 Rys. 3 Import danych w dziale księgowym W dziale sprzedaŝy importowi podlegają: słowniki: atrybuty kontrahenta i dokumentu, definicje dokumentów, kategorie (ogólne i szczegółowe), banki, urzędy, pracownicy, wspólnicy, rachunki (rejestry) kasowo/bankowe, formy płatności, kontrahenci, waluty, kursy walut, notowania walut dokumenty: płatności, rozliczenia, raporty kasowe. W dziale księgowym moŝna importować: słowniki: atrybuty kontrahenta i dokumentu, definicje dokumentów, kategorie (ogólne i szczegółowe), banki, urzędy, pracownicy, wspólnicy, rachunki (rejestry) kasowo/bankowe, formy płatności, kontrahenci, waluty, kursy walut, notowania walut, dokumenty: faktury sprzedaŝy, zakupu oraz dokumenty Tax Free do rejestru VAT, dokumenty inne przychodowe (RW, WZ, WKA), dokumenty inne kosztowe (PW, PZ, MM, PKA), raporty kasowe, płatności, rozliczenia. Okno uruchomienia importu pozwala dodatkowo na określenie parametrów importu: Importowane dane wybranie opcji Tylko nowe spowoduje zaimportowanie tylko tych pozycji do słowników, które nie występują w bazie danych (np. zostaną dodani tylko nowi kontrahenci). Wybranie opcji Nowe i zmienione spowoduje zaimportowanie zarówno nowych pozycji do słowników jak i aktualizację istniejących danych (np. zostaną dodani nowi kontrahenci oraz zostaną uwzględnione zmiany w danych juŝ istniejących kontrahentów). W przypadku dokumentów są importowane zawsze tylko nowe pozycje (eksport nie przewiduje moŝliwości automatycznego przeniesienia zmian dokonanych na juŝ wyeksportowanych dokumentach) Zakres dat umoŝliwia ograniczenie importowanie dokumentów tylko do tych, które zostały wystawione w zadanym przedziale czasowym. Parametr ten nie ma wpływu na import danych słownikowych. 11 Co to jest XML? Eksport i import danych odbywa się za pośrednictwem plików w formacie XML dzięki temu zostały spełnione załoŝenia projektowe dotyczące łatwości implementacji w róŝnych systemach (równieŝ Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 8

9 programach firm trzecich) oraz elastyczności w zakresie ewentualnych zmian danych z zachowaniem kompatybilności z poprzednimi wersjami. XML (skrót od extensible Markup Language - rozszerzalny język znaczników) to otwarty standard opracowany przez W3C. XML nie jest kolejnym językiem do przechowywania konkretnych danych, jak np. język HTML opisujący wygląd stron sieciowych. XML to język opisujący dane, czyli metajęzyk. W uproszczeniu moŝna powiedzieć, Ŝe XML słuŝy do tworzenia innych języków (aplikacji XML) słuŝących do przechowywania informacji. Jeśli mamy potrzebę zapisywania określonych danych o określonej strukturze, XML okaŝe się najlepszym narzędziem, bez względu jakie by te dane nie były. W przeciwieństwie do np. HTML, XML nie ma ograniczonej liczby znaczników, bo pozwala przechowywać dowolne dane i to w jak najbardziej wygodny dla nas sposób, bo sami go określamy. Sami określamy strukturę danych, która moŝe być tabelaryczna, ale moŝe takŝe tworzyć drzewo. W ten sposób nie jesteśmy, jako twórcy baz danych XML w Ŝaden sposób ograniczeni. Na tym właśnie polega wyŝszość XML nad innymi formatami zapisu danych. Potrzeba uniwersalnego i czytelnego formatu danych widoczna była od dawna, a w czasach gwałtownego powiększania się Sieci stała się koniecznością. Wreszcie pojawił się format pozwalający na łatwe przechowywanie dowolnych danych. Dzięki oddzieleniu treści od formy (czego nie umoŝliwia HTML) łatwo skupić się na samych danych. Programy mogą dzięki formatowi XML łatwiej wymieniać dane i je przetwarzać. <!-- Ten przykład zawiera tylko dwa rekordy, ale moŝe mieć ich tyle, ile jest miejsca na dysku :-) --> <ludzie> <człowiek> <imie>jan</imie> <nazwisko>kowalski</nazwisko> <web>http://www.comarch.com/cdn</web> </człowiek> <człowiek> <imie>józef</imie> <nazwisko>nowak</nazwisko> <web>http://www.comarch.com/cdn</web> </człowiek> </ludzie> Prosty przykład wykorzystania formatu XML 12 Informacje ogólne na temat struktury plików XML Tworząc struktury plików eksportowych naleŝy wziąć pod uwagę następujące informacje: 1. Dane wyeksportowane z CDN OPT!MA do pliku XML są pogrupowane w tzw. węzły. W zamieszczonym poniŝej szczegółowym opisie struktury plików węzły zostały oznaczone znakami (węzeł rozwinięty) lub + (węzeł zwinięty). 2. Główny węzeł określony jako <ROOT> jest zawsze jeden i do niego podpinane są kolejne podwęzły odpowiedzialne za poszczególne grupy eksportowanych informacji: - <ROOT> + <ATRYBUTY> + <DEFINICJE_DOKUMENTÓW> + <KATEGORIE> + <BANKI> Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 9

10 + <URZEDY> + <PRACOWNICY> + <WSPOLNICY> + <RACHUNKI_KB> + <FORMY_PLATNOSCI> + <KONTRAHENCI> + <WALUTY> + <KURSY_WALUT> + <NOTOWANIA_WALUT> + <REJESTRY_SPRZEDAZY_VAT> + <REJESTRY_ZAKUPU_VAT> + <DOKUMENTY_INNE_PRZYCHOD> + <DOKUMENTY_INNE_ROZCHOD> + <RAPORTY_KB> + <PLATNOSCI> + <ROZLICZENIA> 3. Nie ma obowiązku umieszczania wszystkich podwęzłów w pliku eksportowym. Jeśli jakaś grupa danych nie podlega eksportowi, to odpowiedni podwęzeł jest pomijany w zapisie np. jeśli nie wyeksportujemy raportów kasowo-bankowych, to nie zostanie wyeksportowany podwęzeł <RAPORTY_KB>, 4. Węzeł lub podwęzeł jako taki sam nie zawiera danych są one rozmieszczone w podpiętej do niego strukturze pól (znaczników, etykiet, tagów), 5. Dane są umieszczone jako wartości pól, a nie atrybuty pól, czyli jest zawsze: <NUMER>12</NUMER> a nie: <NUMER value=12></numer> 6. W algorytmach importujących obowiązuje specyficzny sposób obsługi braku wartości oraz wartości pustych. Chodzi o to, Ŝe jeśli dana wartość nie jest wymagana, to moŝna w XML'u albo podać węzeł bez wartości, np. <NAZWA1/> lub <NAZWA1></NAZWA1> (i wtedy jest to traktowane jako wartość pusta - czyli w obiekcie zostanie podstawiona wartość ' ' lub 0), albo w ogóle nie dawać węzła - wtedy jest to traktowane jako brak wartości i w obiekcie nie zostanie dokonane podstawienie (czyli do obiektu zostanie wpisana wartość domyślna, która nie koniecznie musi być= ' ' czy 0). 7. Podwęzły dzielimy na grupujące dane oraz tworzące listy danych. W zamieszczonej poniŝej strukturze podział ten został odzwierciedlony poprzez zastosowanie w tekście kolorów: grupy niebieski, listy brązowy. Dodatkowo wyboldowane zostały węzły nadrzędne, tj. te, które są podpięte bezpośrednio do węzła <ROOT>. 8. W strukturze plików XML wszystkie wartości są tekstami, ale dla potrzeb poprawnego importu do CDN OPT!MA wartości poszczególnych etykiet muszą mieć określony format. W tym celu w opisie przy kaŝdej z nich umieszczono informacje o wymaganym formacie: - STRING znaki alfanumeryczne (cyfry i litery). Podawane w nawiasach ograniczenie w ilości znaków, które moŝna wprowadzić do Tagu, dotyczy ilości, która zostanie zaimportowana, a nie ilości wyeksportowanej. Przykładowo określenie oznacza, Ŝe program zaimportuje pierwszych 20 znaków z podanego ciągu znaków, a ciąg ten moŝe być w rzeczywistości duŝo dłuŝszy. - wartości liczbowe zawierające części dziesiętne, Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 10

11 - INTEGER wartości liczbowe nie zawierające części dziesiętnych, - daty zapisywane w postaci rok-miesiąc-dzień, - Przy niektórych etykietach nie podano formatu danych, ale dopuszczalne wartości, np. pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. 9. Wartości tekstowe (typu STRING) przekazywane są w klauzulach CDATA. Format zapisu do wersji 12 programu (wersja 1 struktury pliku): <AKRONIM>TERRA</AKRONIM> Format zapisu od wersji 12 programu (wersja 2 struktury pliku). <AKRONIM><![CDATA[TERRA]]></AKRONIM> 13 Informacje szczegółowe na temat importu danych Algorytm importu danych jest tak skonstruowany, aby w pierwszej kolejności były importowane dane, których obecność jest niezbędna dla zachowania poprawności relacji pomiędzy importowanymi danymi. Relacje między danymi odbywają się na podstawie unikalnego identyfikatora oraz akronimu (kodu). Przykład Węzeł <KONTRAHENCI>, subwęzeł <KONTRAHENT>, etykiety <KATEGORIA> oraz <KATEGORIA_ID>. Obydwie etykiety określają relację do subwęzła <KATEGORIA> w węźle <KATEGORIE>: <KATEGORIA> - <KOD> <KATEGORIA_ID> - <ID_ZRODLA> Brak informacji w polu <KATEGORIA_ID> spowoduje, Ŝe podczas importu relacja zostanie nawiązana za pomocą zawartości etykiety <KATEGORIA>. Jeśli i ta nie będzie wypełniona, wówczas relacji nie zostanie nawiązana, a podczas importu zostanie wyświetlone stosowne ostrzeŝenie. Gdyby występował brak informacji w polu wymaganym, wówczas import takiej pozycji jest blokowany, aby zapobiec ewentualnemu rozsynchronizowaniu bazy danych. Podobnie wygląda sytuacja jeśli próbujemy wykonać niepełny import danych np. importujemy słownik kontrahentów z przypisanymi kategoriami, ale nie importujemy w ogóle słownika kategorii poniewaŝ nie moŝna nawiązać relacji pomiędzy węzłami <KATEGORIE> i <KONTRAHENCI> program wyświetli podczas importu ostrzeŝenie. Jeśli w ten sam sposób wykonamy import danych, w których występują pola wymagane, w imporcie zostaną pominięte zapisy, które mogłyby powodować rozsynchronizowanie bazy danych. JeŜeli podczas importu danych wystąpi jakiś błąd i któraś z pozycji nie zostanie zaimportowane, program zapisuje cały subwęzeł odpowiadający tej nie zaimportowanej pozycji do pliku tymczasowego (plik XML o strukturze identycznej jak plik wymiany danych). JeŜeli w czasie importu wystąpiły błędy, po dokonaniu importu program wyświetla nazwę pliku tymczasowego zawierającego nie zaimportowane pozycje. Dzięki temu moŝna w prosty sposób sprawdzić, które pozycje nie zostały zaimportowane, oraz po ewentualnym usunięciu przyczyny powstania błędu dokonać importu tych pozycji z pliku tymczasowego (jak zaznaczono, plik ten ma identyczną strukturę, jak plik wymiany danych). W przypadku raportów kasowo-bankowych zasada ta ma szczególny sposób działania jeŝeli błąd wystąpi przy co najmniej jednym zapisie, to nie jest importowany cały raport i do pliku tymczasowego trafia węzeł odpowiadający za cały raport kasowo-bankowy. W specyficzny sposób jest równieŝ kontrolowany podczas importu numer NIP. Program CDN OPT!MA posiada zaszyte mechanizmy kontrolujące poprawność numeru NIP. Kontrola ta jest włączana w momencie, gdy w konfiguracji programu (Konfiguracja >> Firma >> Ogólne) zaznaczymy parametr Sprawdzanie poprawności NIP. Import danych zawierających numer NIP przy wyłączonej kontroli poprawności NIPów nie sygnalizuje Ŝadnych problemów. Jeśli kontrola zostanie włączona, wówczas w Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 11

12 czasie importu, po wykryciu niewłaściwego numeru NIP pojawia się ostrzeŝenie. Pozycja jest importowana, lecz z wyczyszczonym polem zawierającym NIP Legenda - kolor brązowy - węzły główne zbioru XML - kolor niebieski - subwęzły podpięte pod węzeł - kolor czarny - informacje zapisane w ramach węzła lub subwęzła - kolor czerwony zmiany w strukturze pliku w wersji 12 - kolor zielony zmiany w strukturze pliku w wersji 13 - kolor fioletowy - zmiany w strukturze pliku w wersji 14 - kolor ciemnoniebieski zmiany w strukturze pliku w wersji Opis pliku XML zawierającego wyeksportowane dane - <ROOT xmlns="http://www.cdn.com.pl/optima/offline"> Plik zawsze zawiera jeden (i tylko jeden) węzeł na najwyŝszym poziomie, o nazwie ROOT. Węzeł ten ma określony namespace jak obok. - <ATRYBUTY> Węzeł <ATRYBUTY> zawiera listę atrybutów kontrahenta i dokumentu zapisanych w bazie programu CDN OPT!MA. Węzeł <ATRYBUTY> moŝe zawierać wiele węzłów <ATRYBUT> odpowiadającym poszczególnym atrybutom. <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <ATRYBUT> Węzeł <ATRYBUT> zawiera dane dotyczące pojedynczego atrybutu. <TYP> Typ atrybutu. Pole przyjmuje wartości: dokumentu lub kontrahenta. <KOD> STRING (20) Kod Atrybutu <ID_ZRODLA> Unikalny identyfikator kategorii w bazie źródłowej. Tag ten powinien mieć taką wartość, aby zapewnić unikalność identyfikatora w całym zbiorze kategorii. JeŜeli wartość węzła nie zostanie wypełniona, identyfikator zostanie nadany przy imporcie. <NAZWA> STRING (40) Nazwa atrybutu <FORMAT> Format atrybutu. Pole przyjmuje wartości: tekstowe, data, liczbowe, lista. <ZALEZNY> Czy zaleŝny od kontrahenta. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie <CZY_KOPIOWAC_FA> Czy dokleić do opisu dokumentu. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 12

13 <CZY_KOPIOWAC_DO_VAT> Czy kopiować przy księgowaniu do rejestru VAT. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie <CZY_KOD> Czy doklejać kod. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie <CZY_PRZENOSIC> Czy przenosić na transakcje. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie <CZY_DRUKOWAC> Czy drukować na dokumentach. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie <CZY_PRZENOSIC_NA_DOSTAWY> Czy przenosić na dostawy. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie <CZY_OBOWIAZKOWY_DOSTAWY> Czy obowiązkowy dla dostaw. Pole przyjmuje wartości: tak lub nie - <ELEMENTY_LISTY> Węzeł <ELEMENTY_LISTY> zawiera elementy listy dla atrybutów o formacie lista - <ELEMENT_LISTY> Węzeł <ELEMENT_LISTY> Zawiera pojedynczy element listy. Powinno być tyle węzłów <ELEMENT_LISTY> ile lista zawiera elementów <WARTOSC> STRING (100) Zawiera wartość elementu listy - <DEFINICJE_DOKUMENTOW> Węzeł <DEFINICJE_DOKUMENTOW> zawiera listę definicji dokumentów zapisanych w bazie programu CDN OPT!MA. Węzeł <DEFINICJE_DOKUMENTOW> moŝe zawierać wiele węzłów <DEFINICJA_DOKUMENTU>, co odpowiada wielu definicjom dokumentów. <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <DEFINICJA_DOKUMENTU> Węzeł <DEFINICJA_DOKUMENTU> zawiera dane dotyczące pojedynczej definicji dokumentu. <KLASA> Zamknięty zbiór dopuszczalnych typów dokumentów. Pole moŝe przybierać następujące wartości: 1. dla dokumentów CRM - Kontakt 2. dla dokumentów handlowych - Dokument TaxFree - Faktura proforma - Faktura dla rolnika ryczałtowego - Faktura sprzedaŝy - Faktura wewnętrzna sprzedaŝy - Faktura wewnętrzna zakupu - Faktura zakupu - Faktura zaliczkowa - Oferta MS Word - Paragon - Rezerwacja odbiorcy - Zamówienie u dostawcy 3. dla dokumentów modułu Serwis Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 13

14 - Zlecenie serwisowe 4. dla dokumentów kasowo/bankowych - Nota odsetkowa - Ponaglenie zapłaty - Potwierdzenie salda - Raport kasa/bank - RóŜnica kursowa - Wpłata - Wypłata 5. dla dokumentów księgowych - Bilans otwarcia - Ewidencja dodatkowa kosztów - Ewidencja dodatkowa przychodów 6. dla dokumentów magazynowych - Arkusz inwentaryzacyjny - Bilans otwarcia magazynu - Przesunięcie międzymagazynowe - Przyjęcie wewnętrzne - Przyjęcie wewnętrzne produktów - Przyjęcie zewnętrzne - Rozchód wewnętrzny - Rozchód wewnętrzny składników - Wydanie zewnętrzne - Wydanie Kaucji 7. dla dokumentów płacowych - Umowa - Lista płac - Etat korygująca <SYMBOL> Symbol definiowanego typu dokumentu. <NAZWA> Nazwa definiowanego typu dokumentu <NUMERACJA> Schemat numeracji dla dokumentów. Schemat składa się zawsze z 5 segmentów i posługuje się następującymi brak segmentu, moŝe wystąpić na początku lub końcu - symbol definicji - seria dokumentu lub - numer kolejny dokumentu z zerami - numer kolejny dokumentu bez zer - - rok - symbol okresu - nazwa magazynu dla dokumentów magazynowych lub wydziału dla dokumentów płacowych <SERIA_OPERATORA> Informacja określająca czy program ma pobierać domyślną serię dla operatora z formularza konfiguracji operatora. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. - <KATEGORIE> Węzeł <KATEGORIE> zawiera listę kategorii zapisanych w bazie programu CDN OPT!MA. Węzeł <KATEGORIE> moŝe zawierać wiele węzłów <KATEGORIA>, co odpowiada wielu kategoriom. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 14

15 <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <KATEGORIA> Węzeł <KATEGORIA> zawiera dane dotyczące pojedynczej kategorii. <ID_ZRODLA> Unikalny identyfikator kategorii w bazie źródłowej. Tag ten powinien mieć taką wartość, aby zapewnić unikalność identyfikatora w całym zbiorze kategorii. JeŜeli wartość węzła nie zostanie wypełniona, identyfikator zostanie nadany przy imporcie. <KOD_OGOLNY> Kod kategorii ogólnej (nadrzędnej). <KOD> Kod kategorii szczegółowej (podrzędnej). Dla kateorii ogólnej powtarzamy ciąg zapisany w tagu <KOD_OGOLNY> <POZIOM> Rodzaj kategorii. Pole przyjmuje wartości: szczegółowa lub ogólna. <TYP> Typ kategorii: Pole przyjmuje wartości: koszt lub przychód. <OPIS> Treść opisu kategorii. <STAWKA_VAT> Domyślna stawka VAT. <STATUS_VAT> Typ stawki VAT. Pole przyjmuje wartości: opodatkowana, zwolniona, zaniŝona lub nie podlega. <KOLUMNA_KPR> Określenie kolumny w Podatkowej KsiąŜce Przychodów i Rozchodów, do której trafią zapisy oznaczone wybraną kategorią. Pole przyjmuje wartości: sprzedaŝ, zakupy, koszty uboczne, inne, wynagrodzenia lub nie księgować. <KOLUMNA_RYCZALT> Numer stawki w ewidencji ryczałtowej, z jaką zostanie zaksięgowany zapis oznaczony wybraną kategorią do ewidencji ryczałtowej. Dopuszczalne wartości to: 8,5% ; 5,5% ; 3,0% ; 20% ; 17% ; 10% ; nie księgować <ODLICZENIA_VAT> Sposób odliczenia VAT w przypadku kategorii kosztowych, czyli takich, gdzie tag <TYP> ma wartość koszt. Pole przyjmuje wartości: tak, nie lub warunkowo. <RODZAJ_ZAKUPU> Określa dla potrzeb księgowych rodzaj zakupu lub sprzedaŝy. Pole dla typu kategorii koszty przyjmuje wartości: towary, inne, środki trwałe, nieruchomości, paliwo, środki transportu. W przypadku kategorii o typie przychody: towary, usługi, środki transportu <FISKALNA> W przypadku kategorii przychodowych określenie czy sprzedaŝ została zafiskalizowana. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 15

16 <DETAL> W przypadku kategorii przychodowych określenie sprzedaŝy detalicznej, czyli dla klienta końcowego (osoby fizycznej). Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <BUDZET> Określa wysokość budŝetu załoŝonego dla danej kategorii. <NIEAKTYWNA> Wskaźnik nieaktywności wybranej kategorii. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <ELIXIRO1> STRING(35) Pierwsza linia opisu dla Elixir-O. <ELIXIRO2> STRING(35) Druga linia opisu dla Elixir-O. <ELIXIRO3> STRING(35) Trzecia linia opisu dla Elixir-O. <ELIXIRO4> STRING(35) Czwarta linia opisu dla Elixir-O. <KONTOWN> Numer konta Winien w planie kont powiązanego z kategorią. <KONTOMA> Numer konta Ma w planie kont powiązanego z kategorią. - <BANKI> Węzeł <BANKI> zawiera listę banków zapisanych w bazie programu CDN OPT!MA. Węzeł <BANKI> moŝe zawierać wiele węzłów <BANK>, co odpowiada wielu bankom. <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <BANK> Węzeł <BANK> zawiera dane dotyczące definicji pojedynczego banku. <ID_ZRODLA> Unikalny identyfikator banku w bazie źródłowej. Tag ten powinien mieć taką wartość, aby zapewnić unikalność identyfikatora w całym zbiorze banków. JeŜeli wartość węzła nie zostanie wypełniona, identyfikator zostanie nadany przy imporcie. <NUMER> Numer kierunkowy (rozliczeniowy) banku. <IBAN> Czy bank prowadzi rachunki w standardzie IBAN. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <ZAGRANICZNY> Oznaczenie czy bank jest bankiem zagranicznym. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <CENTRALA> STRING(3) Numer kierunkowy centrali banku. Pole wymagane. <AKRONIM> Unikalny kod (akronim) banku, do szybkiego (mnemonicznego) wyszukiwania na listach. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 16

17 <NAZWA1> <NAZWA2> <KRAJ> <WOJEWODZTWO> <POWIAT> <GMINA> <KOD_POCZTOWY> <POCZTA> <MIASTO> <ULICA> <NR_DOMU> <NR_LOKALU> <DODATKOWE> <MODEM> <TELEFON> <FAX> <URL> <UID> <PWD> <FORMAT> <CZAS_REALIZACJI> <ODDZIAL_BRE> <KLIENT_BRE> <SWIFT> Pierwsza część nazwy banku. Druga część nazwy banku. Adres banku - kraj. Adres banku - województwo. Adres banku - powiat. Adres banku - gmina. Adres banku - kod pocztowy. Adres banku - poczta. Adres banku - miasto. Adres banku - ulica (bez numeru domu). Adres banku - numer domu. Adres banku - numer lokalu. Adres banku - dodatkowa linia adresu. Numer, na który wdzwaniamy się do banku dla potrzeb elektronicznej wymiany danych. Numer telefonu do banku. Numer faxu do banku. STRING(254) Adres witryny internetowej banku. STRING(30) Identyfikator do zalogowania się w witrynie internetowej banku. STRING(30) Hasło do zalogowania się w witrynie internetowej banku. Format wymiany danych z bankiem drogą elektroniczną. Pole przyjmuje wartości: -brak-, EliksirO, Bresok, Kredyt Bank, Videotel lub nazwę formatu zdefiowanego w Słowniki -> Formaty przelewów INTEGER Typowy czas realizacji zlecenia przelewu przez bank w dniach. INTEGER Numer oddziału BRE prowadzącego rachunek. Dotyczy transmisji danych w formacie Bresok. INTEGER Numer klienta w BRE (system IBS90). Dotyczy transmisji danych w formacie Bresok. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 17

18 Kod SWIFT banku. <FORMAT_ZUS> Format eksportu poleceń przelewu do ZUS. Pole przyjmuje wartości: -brak-, Bank Śląski, Fortis. Dotyczy eksportu danych w formacie Elixir-O. <NRB_6_7> Czy zapisywać NRB (Numer Rozliczeniowy Banku) do pół 6 i 7. Dotyczy eksportu danych w formacie Elixir-O. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <KONTROLNA_IBAN> Czy zapisywać cyfrę kontrolną IBAN. Dotyczy eksportu danych w formacie Elixir-O. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <FORMAT_PKO> Określenie czy format Elixir ma być zmodyfikowany według specyfikacji banku PKO S.A. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <NIE_ROZLICZAC> Czy nie rozliczać płatności. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <KATEGORIA> Kod kategorii przypisanej do banku. Po tym polu będzie rozpoznawana kategoria domyślna dla banku w bazie danych CDN OPT!MA. <KATEGORIA_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator kategorii w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie kategorii odbywa się poprzez jej kod. - <URZEDY> Węzeł <URZEDY> zawiera listę urzędów skarbowych oraz urzędów ZUS zapisanych w bazie programu CDN OPT!MA. Węzeł <URZEDY> moŝe zawierać wiele węzłów <URZAD>, co odpowiada wielu urzędom. <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <URZAD> Węzeł <URZAD> zawiera dane dotyczące definicji pojedynczego urzędu. <ID_ZRODLA> Unikalny identyfikator urzędu w bazie źródłowej. Tag ten powinien mieć taką wartość, aby zapewnić unikalność identyfikatora w całym zbiorze urzędów. JeŜeli wartość węzła nie zostanie wypełniona, identyfikator zostanie nadany przy imporcie. <AKRONIM> Unikalny akronim (kod) urzędu. <TYP_URZEDU> Rodzaj urzędu. Pole przyjmuje wartości US lub ZUS. <NAZWA1> Pierwsza część nazwy urzędu. <NAZWA2> Druga część nazwy urzędu. <KRAJ> Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 18

19 Adres urzędu - kraj. <WOJEWODZTWO> Adres urzędu - województwo. <POWIAT> Adres urzędu - powiat. <GMINA> Adres urzędu - gmina. <KOD_POCZTOWY> Adres urzędu - kod pocztowy. <POCZTA> Adres urzędu - poczta. <MIASTO> Adres urzędu - miasto. <ULICA> Adres urzędu - ulica (bez numeru domu). <NR_DOMU> Adres urzędu - numer domu. <NR_LOKALU> Adres urzędu - numer lokalu. <DODATKOWE> Adres urzędu - dodatkowa linia adresu. <TELEFON> Numer telefonu do urzędu. <FAX> Numer faxu do urzędu. <URL> STRING(254) Adres witryny internetowej urzędu. <NIE_ROZLICZAC> Czy nie rozliczać płatności. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <KOD> STRING(4) Kod Urzędu Skarbowego. <KATEGORIA> Kod kategorii przypisanej do urzędu. Po tym polu będzie rozpoznawana kategoria domyślna dla urzędu w bazie danych CDN OPT!MA. <KATEGORIA_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator kategorii w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie kategorii odbywa się poprzez jej kod. - <RACHUNKI> Węzeł <RACHUNKI> zawiera listę rachunków bankowych przypisanych do danego urzędu. Maksymalnie moŝna zdefiniować 4 węzły <RACHUNEK> dla jednego urzędu. - <RACHUNEK> Węzeł <RACHUNEK> zawiera dane dotyczące definicji pojedynczego rachunku bankowego dla wybranego urzędu. <TYP> Typ rachunku bankowego. Pole przyjmuje wartości: PIT5, CIT2, VAT7, PIT4 dla urzędu skarbowego oraz społeczne, zdrowotne oraz FP dla urzędu ZUS. <BANK_NR> Numer kierunkowy (rozliczeniowy) banku. <BANK_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator banku w bazie CDN OPT!MA. Węzeł nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie banku odbywa się poprzez jego numer Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 19

20 kierunkowy. <NR_RACHUNKU> STRING(51) Numer rachunku bankowego. <IBAN> Czy numer rachunku jest zapisany w standardzie IBAN. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. - <PRACOWNICY> Węzeł <PRACOWNICY> zawiera ewidencję danych personalnych pracowników zapisanych w bazie programu CDN OPT!MA. Węzeł <PRACOWNICY> moŝe zawierać wiele węzłów <PRACOWNIK> co odpowiada wielu pracownikom. <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <PRACOWNIK> Węzeł <PRACOWNIK> zawiera dane pojedynczego pracownika. <ID_ZRODLA> Unikalny identyfikator pracownika w bazie źródłowej. Tag ten powinien mieć taką wartość, aby zapewnić unikalność identyfikatora w całym zbiorze pracowników. JeŜeli wartość węzła nie zostanie wypełniona, identyfikator zostanie nadany przy imporcie. <AKRONIM> Kod (akronim) pracownika. <ARCHIWALNY> Czy jest to zapis archiwalny. Przyjmuje wartości Tak, Nie <NAZWISKO> Nazwisko pracownika. <IMIE1> STRING(30) Pierwsze imię pracownika. <IMIE2> STRING(30) Drugie imię pracownika. <IMIE_OJCA> STRING(30) Imię ojca pracownika. <IMIE_MATKI> STRING(30) Imię matki pracownika. <DATA_URODZENIA> Data urodzenia pracownika. <MIEJSCE_URODZENIA> Miejsce urodzenia pracownika. <NAZWISKO_RODOWE> Nazwisko rodowe pracownicy. <NAZWISKO_RODOWE_MATKI> Nazwisko rodowe matki pracownika. <PESEL> STRING(11) Numer PESEL pracownika. <NIP_KRAJ> STRING(2) Kod kraju pracownika. Stosowane są standardowe kody Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 20

21 przyjęte dla krajów Unii Europejskiej: AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK. <NIP> STRING(13) Numer NIP pracownika. - <ADRESY> Węzeł <ADRESY> zawiera ewidencję adresów związanych z pracownikiem. Węzeł <ADRESY> moŝe zawierać wiele węzłów <ADRES> co odpowiada wielu adresom przypisanym do pracownika. W niniejszej wersji formatu pliku obsługiwany jest wyłącznie adres zameldowania, w przyszłości moŝliwe będzie przenoszenie informacji o innych adresach (np. do korespondencji). - <ADRES>> Węzeł <ADRES> zawiera informacje na temat pojedynczego adresu. <STATUS> Informacje na temat rodzaju adresu. Dla CDN OPT!MA pole przyjmuje wartość: zameldowania - zapisy z inną wartością będą ignorowane. <KRAJ> Adres pracownika - kraj. <WOJEWODZTWO> Adres pracownika - województwo. <POWIAT> Adres pracownika - powiat. <GMINA> Adres pracownika - gmina. <ULICA> Adres pracownika - ulica (bez numeru domu). <NR_DOMU> Adres pracownika - numer domu. <NR_LOKALU> Adres pracownika - numer lokalu. <MIASTO> Adres pracownika - miasto. <KOD_POCZTOWY> Adres pracownika - kod pocztowy. <POCZTA> Adres pracownika - poczta. <DODATKOWE> Adres pracownika - dodatkowa linia adresu. <TELEFON1> Numer telefonu do pracownika. <DATA_ZATRUDNIENIA> Data zatrudnienia <WSPOLCZYNNIK_KOSZTY> Współczynnik kosztów uzyskania. Brak odliczania kosztów uzyskania przychodów wpisujemy 0, standardowe koszty uzyskania 1, koszty podwyŝszone 1.25 <WSPOLCZYNNIK_ULGA> Współczynnik ulgi podatkowej. <URZĄD_SKARBOWY> Unikalny kod (akronim) urzędu skarbowego. Po tym polu będzie rozpoznawana urząd w bazie danych CDN Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 21

22 OPT!MA. <URZĄD_SKARBOWY_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator urzędu w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie kategorii odbywa się poprzez jej kod (tag <URZĄD_SKARBOWY>). <FORMA_PLATNOŚCI> Obecnie niewykorzystywane. Nazwa formy płatności dla pracownika. Po tym polu będzie rozpoznawana forma płatności w bazie danych CDN OPT!MA. <FORMA_PLATNOŚCI_ID> Obecnie niewykorzystywane. Unikalny, wewnętrzny identyfikator formy płatności w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie formy płatności odbywa się poprzez jej nazwę. <KATEGORIA> Kod kategorii pracownika. Po tym polu będzie rozpoznawana kategoria domyślna dla pracownika w bazie danych CDN OPT!MA. <KATEGORIA_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator kategorii w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie kategorii odbywa się poprzez jej kod. <BANK_NR> Obecnie niewykorzystywane. Numer kierunkowy (rozliczeniowy) banku, w którym pracownik posiada konto. <BANK _ID> Obecnie niewykorzystywane. Unikalny, wewnętrzny identyfikator banku w bazie CDN OPT!MA. Węzeł nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie banku odbywa się poprzez jego numer kierunkowy. <NR_RACHUNKU> STRING(51) Obecnie niewykorzystywane. Numer rachunku bankowego pracownika. <IBAN> Obecnie niewykorzystywane. Czy numer rachunku jest zapisany w standardzie IBAN. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <UWAGI> STRING(1024) Dodatkowe uwagi dotyczące pracownika. <NIE_ROZLICZAC> Czy nie rozliczać płatności. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. - <SCHEMATY_PLATNOSCI> Węzeł <SCHEMATY_PLATNOSCI> zawiera schematy płatności pracowników. - <SCHEMAT_PLATNOSCI> Węzeł <SCHEMAT_PLATNOSCI> zawiera dane dotyczące pojedynczego schematu płatności. <SCHEM_FORMA_PLATNOSCI> Nazwa formy płatności dla pracownika. Po tym polu będzie rozpoznawana forma płatności w bazie danych CDN OPT!MA. <SCHEM_FORMA_PLATNOSCI_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator formy płatności w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie formy płatności odbywa się poprzez jej Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 22

23 nazwę. <LP> Liczba porządkowa schematu <RACHUNEK_IBAN> Czy numer rachunku pracownika jest zapisany w standardzie IBAN. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <RACHUNEK_NUMER> STRING(51) Numer rachunku bankowego pracownika. <PROCENT> Procent wynagrodzenia wypłacanego danym schematem <KWOTA> Stała kwota wypłacana danym schematem <RESZTA> Czy nadwyŝki nad zadeklarowane kwoty do wypłaty dodawać do tej płatności. Pole przyjmuje wartości 1-tak lub 2 -nie. <SCHEM_BANK_NR> Numer kierunkowy (rozliczeniowy) banku pracownika. <SCHEM_BANK_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator banku pracownika w bazie CDN OPT!MA. Węzeł nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie banku odbywa się poprzez jego numer kierunkowy. <ODBIORCA_TYP> Typ odbiorcy płatności. Przyjmuje wartości Pracownik lub Kontrahent <ODBIORCA_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator odbiorcy płatności dla pracownika w bazie CDN OPT!MA. <ODBIORCA_KOD> Kod (akronim) odbiorcy płatności dla pracownika - <WSPOLNICY> Węzeł <WSPOLNICY > zawiera listę wspólników zapisanych w bazie programu CDN OPT!MA. <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <WSPOLNIK> Węzeł <WSPOLNIK> zawiera informacje na temat wspólnika. <ID_ŹRÓDLA> Unikalny identyfikator wspólnika w bazie źródłowej. Tag ten powinien mieć taką wartość, aby zapewnić unikalność identyfikatora w całym zbiorze wspólników. JeŜeli wartość węzła nie zostanie wypełniona, identyfikator zostanie nadany przy imporcie. <AKRONIM> Kod (akronim) wspólnika. <NAZWISKO> Nazwisko wspólnika. <IMIE1> STRING(30) Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 23

24 Pierwsze imię wspólnika. <IMIE2> STRING(30) Drugie imię wspólnika. <IMIE_OJCA> STRING(30) Imię ojca wspólnika. <IMIE_MATKI> STRING(30) Imię matki wspólnika. <DATA_URODZENIA> Data urodzenia wspólnika. <MIEJSCE_URODZENIA> Miejsce urodzenia wspólnika. <NAZWISKO_RODOWE> Nazwisko rodowe wspólnika. <NAZWISKO_RODOWE_MATKI> Nazwisko rodowe matki wspólnika. <PESEL> STRING(11) Numer PESEL wspólnika. <NIP_KRAJ> STRING(2) Kod kraju pracownika. Stosowane są standardowe kody przyjęte dla krajów Unii Europejskiej: AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK. <NIP> STRING(13) Numer NIP wspólnika. - <ADRESY> Węzeł <ADRESY> zawiera ewidencję adresów związanych ze wspólnikiem. Węzeł <ADRESY> moŝe zawierać wiele węzłów <ADRES> co odpowiada wielu adresom przypisanym do wspólnika. W wersji 2.00 obsługiwany jest wyłącznie adres zameldowania, w przyszłości moŝliwe będzie przenoszenie informacji o innych adresach (np. do korespondencji). - <ADRES>> Węzeł <ADRES> zawiera informacje na temat pojedynczego adresu. <STATUS> Informacje na temat rodzaju adresu. Dla CDN OPT!MA pole przyjmuje wartość: zameldowania - zapisy z inną wartością będą ignorowane. <KRAJ> Adres wspólnika - kraj. <WOJEWODZTWO> Adres wspólnika - województwo. <POWIAT> Adres wspólnika - powiat. <GMINA> Adres wspólnika - gmina. <ULICA> Adres wspólnika - ulica (bez numeru domu). <NR_DOMU> Adres wspólnika - numer domu. <NR_LOKALU> Adres wspólnika - numer lokalu. <MIASTO> Adres wspólnika - miasto. <KOD_POCZTOWY> Adres wspólnika - kod pocztowy. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 24

25 <POCZTA> Adres wspólnika - poczta. <DODATKOWE> Adres wspólnika - dodatkowa linia adresu. <TELEFON1> Numer telefonu do wspólnika <WSPOLCZYNNIK_ULGA> Współczynnik ulgi podatkowej. <FORMA_PLATNOŚCI> Obecnie niewykorzystywane. Nazwa formy płatności dla wspólnika. Po tym polu będzie rozpoznawana forma płatności w bazie danych CDN OPT!MA. <FORMA_PLATNOŚCI_ID> Obecnie niewykorzystywane. Unikalny, wewnętrzny identyfikator formy płatności w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie formy płatności odbywa się poprzez jej nazwę. <BANK_NR> Obecnie niewykorzystywane. Numer kierunkowy (rozliczeniowy) banku wspólnika. <BANK _ID> Obecnie niewykorzystywane. Unikalny, wewnętrzny identyfikator banku w bazie CDN OPT!MA. Węzeł nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie banku odbywa się poprzez jego numer kierunkowy. <NR_RACHUNKU> STRING(51) Obecnie niewykorzystywane. Numer rachunku bankowego wspólnika. <IBAN> Obecnie niewykorzystywane. Czy numer rachunku jest zapisany w standardzie IBAN. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <UWAGI> STRING(1024) Dodatkowe uwagi dotyczące wspólnika <NIE_ROZLICZAC> Czy nie rozliczać płatności. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. - <SCHEMATY_PLATNOSCI> Węzeł <SCHEMATY_PLATNOSCI> zawiera schematy płatności wspólników. - <SCHEMAT_PLATNOSCI> Węzeł <SCHEMAT_PLATNOSCI> zawiera dane dotyczące pojedynczego schematu płatności. <SCHEM_FORMA_PLATNOSCI> Nazwa formy płatności dla wspólnika. Po tym polu będzie rozpoznawana forma płatności w bazie danych CDN OPT!MA. <SCHEM_FORMA_PLATNOSCI_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator formy płatności w CDN OPT!MA. Tag nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie formy płatności odbywa się poprzez jej nazwę. <LP> Liczba porządkowa schematu <RACHUNEK_IBAN> Czy numer rachunku wspólnika jest zapisany w standardzie IBAN. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <RACHUNEK_NUMER> STRING(51) Numer rachunku bankowego wspólnika. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 25

26 <PROCENT> Procent wynagrodzenia wypłacanego danym schematem <KWOTA> Stała kwota wypłacana danym schematem <RESZTA> Czy nadwyŝki nad zadeklarowane kwoty do wypłaty dodawać do tej płatności. Pole przyjmuje wartości Tak lub Nie. <SCHEM_BANK_NR> Numer kierunkowy (rozliczeniowy) banku wspólnika. <SCHEM_BANK_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator banku wspólnika w bazie CDN OPT!MA. Węzeł nie musi być wypełniony, wówczas odszukanie banku odbywa się poprzez jego numer kierunkowy. <ODBIORCA_TYP> Typ odbiorcy płatności. Przyjmuje wartości Pracownik lub Kontrahent <ODBIORCA_ID> Unikalny, wewnętrzny identyfikator odbiorcy płatności dla pracownika w bazie CDN OPT!MA. <ODBIORCA_KOD> Kod (akronim) odbiorcy płatności dla pracownika - <RACHUNKI_KB> Węzeł <RACHUNKI_KB> zawiera listę kas gotówkowych i rachunków bankowych w bazie programu CDN OPT!MA. Jeden węzeł <RACHUNKI_KB> moŝe zawierać wiele węzłów <RACHUNEK_KB>, co odpowiada wielu kasom i rachunkom bankowym. <WERSJA> Obowiązująca wersja pliku wymiany danych: Węzeł <BAZA_ZRD_ID> Identyfikator bazy, z której pochodzą zapisy. Węzeł <BAZA_DOC_ID> Identyfikator bazy, do której kierowane są zapisy, musi być identyczny jak identyfikator bazy księgowej określony w konfiguracji CDN OPT!MA. Węzeł - <RACHUNEK_KB> Węzeł <RACHUNEK_KB> zawiera dane pojedynczej kasy lub rachunku bankowego. <ID_ZRODLA> Unikalny identyfikator kasy lub rachunku bankowego w bazie źródłowej. Węzeł ten powinien mieć taką wartość, aby zapewnić unikalność identyfikatora w całym zbiorze rachunków kasowych (bankowych). JeŜeli wartość węzła nie zostanie wypełniona, identyfikator zostanie nadany przy imporcie. <SYMBOL> Symbol (rejestr) kasy lub rachunku bankowego. Pole wymagane. <AKRONIM> Akronim (kod) kasy lub rachunku bankowego. Pole wymagane. Struktura plików XML do pracy rozproszonej Str. 26

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 2 SPRZEDAś...2.15 2.1 Menu główne i pasek narzędzi...2.15 2.1.1 Menu główne...2.15 System...2.15 Listy...2.15 Zestawienia...2.16 Księgowość...2.16 Dokumenty...2.16

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 2 SPRZEDAś...2.12 2.1 Menu główne i pasek narzędzi...2.12 2.1.1 Menu główne...2.12 System...2.12 Listy...2.12 Zestawienia...2.13 Księgowość...2.13 Dokumenty...2.13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca modułu Handel z systemem Comarch ERP XL Wersja 2013.0.1 System Comarch ERP Optima w wersji 2013 współpracuje z systemem Comarch ERP XL od wersji 10.2 (dodatkowe uwagi

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Handel. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Handel. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 13.0 Moduł Handel 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch OPT!MA Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch OPT!MA Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch OPT!MA Handel Strona 4 z 77 Spis treści SPIS TREŚCI... 4 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH OPT!MA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2.

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12)

Bardziej szczegółowo

Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa - Rozliczenia z kontrahentami i urzędami

Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa - Rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa - Rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 83 Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 4 2 CEL I ZAKRES SZKOLENIA...

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 56 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 4 2 CEL I ZAKRES SZKOLENIA...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Importy z plików XML Wersja 7.2 Spis treści 1 CO TO JEST XML... 3 2 INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT STRUKTURY PLIKÓW XML... 4 3 IMPORT KONTRAHENTÓW... 5 3.1 IMPORT KONTRAHENTÓW...

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 78 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA...

Bardziej szczegółowo

Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa - Rozliczenia z kontrahentami i urzędami

Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa - Rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa - Rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 83 Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 4 2 CEL I ZAKRES SZKOLENIA...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Handel 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0

System CDN OPT!MA v. 14.0 System CDN OPT!MA v. 14.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1 Ulotka v.2012.0.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Kasa/Bank Moduł Kasa/Bank Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 9.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe

System CDN OPT!MA v. 9.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl System CDN OPT!MA v. 9.0 Moduł Kasa/

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Moduł Kasa/Bank 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.81 Księgi Handlowej

Wersja 2.81 Księgi Handlowej Wersja 2.81 Księgi Handlowej 1. Nowości 1.1 Stawka 6 % przy zakupach od rolników ryczałtowych Zgodnie ze zmianami przepisów o VAT została podwyŝszona stawka VAT obowiązująca przy zakupach od rolników ryczałtowych.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA HANDLOWA cz. I. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

KSIĘGA HANDLOWA cz. I. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl KSIĘGA HANDLOWA cz. I Spis treści

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenia laboratoryjne CDN OPT!MA Strona 1 z 22 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy CDN OPT!MA:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo