Informatyzacja wydawnictwa - model systemu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyzacja wydawnictwa - model systemu"

Transkrypt

1 Rozdział monografii: 'Bazy Danych: Nowe Technologie', Kozielski S., Małysiak B., Kasprowski P., Mrozek D. (red.), WKŁ 2007 Rozdział 23 Informatyzacja wydawnictwa - model systemu Streszczenie. Technologie informatyczne w gospodarce opartej na wiedzy stanowią kluczowy czynnik rozwoju. Skuteczne prowadzenie działalności i konkurowanie na wolnym rynku stało się niemal niemożliwe bez wsparcia ze strony sprawnego i wydajnego systemu informatycznego. W niniejszym rozdziale przedstawiono propozycję modelu systemu informatycznego wspierającego wybrane procesy biznesowe Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Model został wykonany zgodnie z zaleceniami metodologii strukturalnej. 1 Wprowadzenie Globalizacja, oraz burzliwe otoczenie, w jakim przyszło funkcjonować współczesnym organizacjom wymusza dostosowywanie się do reguł tzw. nowej ekonomii. W dobie nowej ekonomii tradycyjne czynniki produkcji takie jak kapitał, ziemia i surowce naturalne ustąpiły miejsca informacji i wiedzy. Posiadanie dokładnej, kompletnej i łatwo dostępnej informacji przesądza o biznesowym sukcesie lub porażce organizacji. Wraz z rozwojem technologii informatycznych, środki do efektywnego gromadzenia i przetwarzania informacji, stały się powszechnie dostępne. Przedmiotem niniejszej pracy jest modelu systemu informatycznego (SI) wspierającego wybrane procesy biznesowe Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Model SI poprzedzono analizą procesów biznesowych wydawnictwa, ich udokumentowaniem, a następnie wskazaniem, dla których z nich można poprawić efektywność poprzez ich komputeryzację. Struktura niniejszego rozdziału jest następująca. W punkcie drugim wymieniono obszary działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. W punkcie trzecim wskazano obszary, które mogłyby być wykonywane efektywniej poprzez zastosowanie technologii informatycznych. Następnie zdefiniowano szczegółowe wymagania względem SI wspierającego wskazane obszary. Kolejne dwa podpunkty przedstawiają model systemu wykonany zgodnie z zaleceniami metodologii strukturalnej. Za pomocą diagramów przepływu danych dokonano dekompozycji funkcjonalnej procesów realizowanych przez system, a za pomocą diagramu związków encji przedstawiono konceptualny model danych. Ostatni punkt stanowi podsumowanie pracy oraz uzasadnienie wyboru technik projektowych. Adam Przybyłek, Marta Fiedoruk, Maciej Krajewski Uniwersytet Gdański, Katedra Informatyki Ekonomicznej, ul. Piaskowa 9, Sopot, Polska

2 A. Przybyłek, M. Fiedoruk, M. Krajewski 2 Obszary działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego W roku 1970 z u Wydawniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku powstało Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i obecnie jest najstarszą i największą oficyną wydawniczą działającą w Polsce Północnej. Swoją działalnością obejmuje publikację podręczników akademickich, prac habilitacyjnych, monografii, zeszytów naukowych i wydawnictw informacyjnych. Na podstawie niezbędnej dokumentacji zebranej ze wszystkich wydziałów, specjalny organ powołany do podejmowania decyzji wydawniczych, zwany Kolegium Redakcyjnym, ustala roczny plan wydawniczy. Wszystkie zaakceptowane maszynopisy trafiają następnie do opinii recenzentów. Recenzje wykonywane są na potrzeby wydawnictwa, aby mogło ono zdecydować ostatecznie, czy daną pozycję wydać. Jeśli praca zostanie przyjęta, sporządza się umowę wydawniczą oraz ustala wysokość honorariów autorskich. Są one rozliczane, podobnie jak wynagrodzenia za recenzję, na podstawie poleceń wypłaty przekazywanych do kwestury. Wszelkie niezbędne poprawki niemerytoryczne ustalane są między wydawcą a autorem. Tak przygotowana wydawnicza wraz z wersją elektroniczną jest ponownie składana do wydawnictwa. Kolejny etap polega na opracowaniu redakcyjnym, czyli ustaleniu m.in. sposobu wydania, rodzaju oprawy, papieru, rozkładu. W pełni gotowa do druku praca trafia do zakładów poligraficznych, z którymi wydawnictwo w drodze przetargu podpisuje umowy. Jakość prac wykonanych przez zakłady poligraficzne jest sprawdzana przez wydawnictwo, które następnie wylicza ostateczną cenę książki. Weryfikacji merytorycznej podlegają również dowody rozliczeń i faktury. W zakresie działalności wydawnictwa znajduje się też prowadzenie magazynu wydawnictw własnych. Ponadto wydawnictwo zajmuje się dystrybucją egzemplarzy bezpłatnych, autorskich, okazowych i obowiązkowych do bibliotek. W celu poinformowania potencjalnych klientów o ofercie wydawnictwa, dwa razy do roku wiosną i jesienią wydawana jest w nakładzie ok. tysiąca sztuk tzw. dysponenda zawierająca zapowiedzi. Jest ona dostępna na wszelkich targach książki, w których Wydawnictwo bierze udział. Dołączana jest także do wysyłanych zamówień. Ponadto informacje o przyszłych publikacjach można znaleźć na witrynie internetowej wydawnictwa. Odbiorcami wydawnictwa są głównie hurtownicy, bibliotekarze oraz księgarze, ale także osoby prywatne. Zakupu można dokonać zarówno w księgarni jak i bezpośrednio w wydawnictwie. Alternatywną formą nabycia książki jest złożenie zlecenia telefonicznie, faxem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 3 Definicja wymagań funkcjonalnych Brak SI, który w sposób kompleksowy wspomagałby pracę wydawnictwa jest coraz bardziej odczuwalny. Obecne wsparcie informatyczne wydawnictwa sprowadza się jedynie do informacyjnego serwisu WWW. Mnóstwo formularzy i wniosków papierowych wędrujących "z biurka do biurka" ogranicza wydajność wydawnictwa. Brak łatwo dostępnej informacji o ch historycznych oraz klientach ogranicza także funkcjonowanie działu marketingu. Zarządzanie relacjami z klientem jest obecnie niemożliwe. Wykorzystywany serwis WWW ma charakter statyczny, a zatem musi być przebudowywany za każdym razem, kiedy wykonywana jest aktualizacja katalogu 2

3 publikacji. Wiąże się to z dużym nakładem pracy. Ponadto brak możliwości składania zamówień przez formularz WWW przekłada się na niski poziom wysyłkowej. Obserwując serwisy czołowych uczelni publicznych nietrudno zauważyć, że konkurencja jest daleko z przodu. W wyniku przeprowadzenia szczegółowej analizy biznesowej oraz konsultacji z kierownictwem wydawnictwa postanowiono wykonać model SI wspierającego funkcjonowanie wydawnictwa. Zdecydowano, że informatyzacją zostaną objęte następujące obszary działalności: promocja i marketing, sprzedaż, zarządzanie planem wydawniczym, gospodarka magazynowa. Na podstawie oczekiwań przyszłych użytkowników systemu zdefiniowano następujące wymagania. Projekt informatyzacji wydawnictwa stawia sobie dwa cele: zwiększenie udziału w rynku oraz usprawnienie organizacji zarówno na szczeblu operacyjnym jak i taktycznostrategicznym. Usprawnienie na poziomie operacyjnym osiągnięte zostanie poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. W proponowanym systemie zgłoszenie propozycji j odbywać się będzie drogą elektroniczną. W tym celu potencjalny autor otrzyma specjalne konto, poprzez które będzie mógł wypełnić stosowny formularz. Założone konto będzie w przyszłości służyć do śledzenia własnych książek. Konta w systemie otrzymają także członkowie Kolegium Redakcyjnego. Poprzez te konta będą mieli wgląd do zgłoszonych propozycji w celu ustalenia planu go. Decyzja o akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia go zostanie przez system automatycznie przekazana do autorów. Również informacje o stanie magazynu będą dostępne poprzez system. W celu zapewnienia ich aktualności pracownik magazynu będzie odnotowywał każdą dostawę oraz wydanie książek. Dodatkowo, co miesiąc przeprowadzana będzie inwentaryzacja, aby dane zawarte w systemie były jak najbardziej wiarygodne, co zmniejsza ryzyko przyjęcia, którego zaakceptowanie nie będzie poparte rzeczywistym stanem magazynu. Z kolei usprawnienie na szczeblu taktyczno-strategicznym osiągnięte zostanie poprzez wdrożenie podsystemu wspierania kierownictwa (ESS - ang. Executive Support System). Na podstawie zebranych danych (sprzedaż, opinie klientów) ESS będzie dostarczać w postaci raportów informacje dotyczące wydanych publikacji. Informacje te znacząco ułatwią budowę planu go dostosowanego do potrzeb rynku, posłużą przy wyborze recenzentów oraz będą cennym zasobem dla działu marketingu. Generowane przez ESS raporty będą zawierały zestawienia: za dany okres, najlepiej sprzedające się książki w danym okresie, zakupy dokonane przez danego klienta, TOP 10 pozycje najwyżej ocenione przez klientów, autorów, których książki sprzedają się w największych nakładach. Na podstawie zestawień kierownictwo wnioskuje o jakości wydawanych publikacji, a pośrednio także o trafności recenzji. Ponadto raporty umożliwią poznać gusta i preferencje klientów oraz wskazać dziedziny, które są dostatecznie rozwinięte, a w których trzeba poszerzyć ofertę. Wybrane informacje z raportów będą również udostępnione klientom, aby ułatwić im wybór odpowiedniej dla siebie publikacji. Zwiększenie udziału w rynku zrealizowane będzie poprzez usprawnienie promocji oraz własnych publikacji za pośrednictwem Internetu. Za prowadzenie serwisu internetowego wydawnictwa odpowiedzialny jest Marketingu. ten odpowiada za aktualizacje tematycznego katalogu publikacji, które zostały wydane, a także do konstruowania specjalnego katalogu zapowiedzi wydawniczych. Każda pozycja zawarta 3

4 A. Przybyłek, M. Fiedoruk, M. Krajewski w katalogu posiada zdjęcie okładki, spis treści, krótki opis, cenę oraz oceny i komentarze klientów, którzy wcześniej zakupili daną pozycję. Każdy klient indywidualny czy reprezentujący podmiot gospodarczy może bez uprzedniego zarejestrowania się przeglądać oba katalogi. Aby zamówić książki należy się zarejestrować. Zainteresowany podaje swoje dane osobowe, NIP, oraz adres na jaki zostanie wysłane zamówienie. Przedstawiciele firm dodatkowo podają dane firmy. Po każdym zaktualizowaniu katalogu, system stosownie do preferencji klienta może wysłać powiadomienie o dostępnych nowościach. Dzięki temu klient na bieżąco informowany jest o publikacjach z dziedzin, które potencjalnie go interesują. Przygotowanie indywidualnej oferty umożliwi lepsze zaspokojenie potrzeb klienta, co przyczyni się do pozyskania stałych i lojalnych klientów. Opisana funkcjonalność dostarczana jest w ramach uproszczonego modułu zarządzania relacjami z klientem (CRM ang. Customer Relationship Management). Należy jednak podkreślić, że moduł CRM ma umożliwiać jedynie prostą analizę preferencji i zachowań klientów. Bardziej zaawansowana analiza danych w postaci odkrywania znaczących związków, wzorców i trendów będzie możliwa poprzez zewnętrzne narzędzia eksploracji danych. Klient przeglądając katalog może dodać pożądane pozycje do koszyka. Zamówienie składane jest na podstawie stworzonego koszyka, przy czym wymaga się, aby zamawiający był zalogowany. W momencie złożenia system sprawdza dostępność zamówionych pozycji. Jeżeli nie ma możliwości zrealizowania w całości system proponuje odpowiednio zawęzić składane zamówienie. Złożenie powoduje równoczesne zarezerwowanie odpowiednich pozycji w magazynie oraz wysłanie do klienta prośby o potwierdzenie. Nowo złożone zamówienie otrzymuje "do weryfikacji". Zamówienie, które w ciągu 3 dni nie zostanie potwierdzone zostaje usunięte, a odpowiednie pozycje zostają zwolnione z rezerwacji. Potwierdzone zamówienie otrzymuje "w trakcie realizacji" oraz informowany o nim jest Sprzedaży, gdzie książki są pakowane i wysyłane do klientów. System wspiera gospodarkę magazynową poprzez możliwość generowania kwitów magazynowych, dokumentujących zmiany stanu magazynu. Zmiany stanu rejestrowane są na podstawie dokumentów wydania zewnętrznego (WZ) i przesunięcia międzymagazynowego (MM), za których drukowanie oraz przechowywanie odpowiedzialny jest magazynier. W momencie wysłania książek Sprzedaży zmienia na "wysłane". Jeśli klient nie odbierze zamówionej przesyłki i przesyłka zostanie zwrócona, Sprzedaży zmienia na "nieodebrane". Odebrane i opłacone zostają odnotowane w systemie jako "zamknięte". Wówczas klient otrzymuje prawo do wystawienia oceny oraz komentarza do zakupionych pozycji. 4 Model systemu Model to uproszczony obraz fragmentu rzeczywistości zwanego dziedziną przedmiotową, pomijający detale nieistotne w rozpatrywanym aspekcie. Analiza to metoda badań polegająca na wyodrębnieniu z dziedziny przedmiotowej elementów, z których każdy jest poznawany oddzielnie a jednocześnie jako część określonej całości. Do wykonania modelu SI wspomagającego funkcjonowanie wydawnictwa wykorzystano techniki analizy strukturalnej. Cechą charakterystyczną analizy strukturalnej jest oddzielne modelowanie danych i funkcji [5], [6], [9], [10]. 4

5 4.1 Model procesów Koncepcją leżącą u podstaw analizy procesów jest dekompozycja funkcjonalna. Podejście to polega na rozbijaniu procesów realizowanych przez system na podprocesy i analizowaniu ich na coraz niższym poziomie abstrakcji, aż do momentu uzyskania wystarczającego poziomu szczegółowości. Wystarczający poziom szczegółowości zwykle oznacza osiągnięcie poziomu procesów elementarnych [6], [8], [10]. Proces elementarny to taki, który po wywołaniu musi być albo zakończony powodzeniem, albo jeśli z jakiegoś powodu nie jest możliwe jego wykonanie, musi anulować wszystkie spowodowane przez siebie zmiany. Ponadto proces elementarny musi być wykonany w jednym miejscu bez przestojów czasowych. Notacją używaną do reprezentacji kolejnych etapów dekompozycji funkcjonalnej są diagramy przepływu danych (DFDs ang. Data Flow Diagrams). DFDs zostały zaproponowane przez Ch. Gane i T. Sarson w 1977 r., a następnie rozpowszechnione przez E. Yourdon i T. DeMarco. DFDs prezentują, jakie dane oraz w jaki sposób przepływają i są przetwarzane w systemie [6], [9], [10]. Model procesów rozpoczyna się od stworzenia diagramu kontekstowego (rys. 1), na którym system reprezentowany jest jako jeden proces. Diagram kontekstowy poprzez lokalizację system w środowisku współpracujących z nim obiektów zewnętrznych, wyznacza granice systemu [5], [9], [10]. Część komunikatów występujących na tym diagramie ma formę zagregowaną (np. zamówienie, oferta, dokumenty magazynowe) i zostanie rozbita na kilka przepływów na kolejnych poziomach hierarchii. Kolegium Redakcyjne Autor marketingu Magazyn raport ESS publikacji recenzja zasady i reguły promocji spis księgowy decyzja kolegium decyzja kolegium raport analizy zrecenzowana dokumenty magazynowe Zarządzanie wydawnictwem zamówienie tradycyjne faktura recenzja wydawnicza formularz oceny i komentarza raport dla klienta informacje związane z zamówieniem przez Internet oferta Recenzent formularz rejestracyjny Klient Rys. 1. Diagram kontekstowy (poziom 0) 5

6 A. Przybyłek, M. Fiedoruk, M. Krajewski Następnym etapem jest dekompozycja procesu z diagramu kontekstowego na podstawowe funkcje systemu: układanie planu go, promocja i marketing, sprzedaż, gospodarka magazynowa oraz raportowanie. W ten sposób powstaje diagram systemowy (rys. 2). Ponieważ proces raportowanie "przecina w poprzek" (ang. crosscut) wszystkie pozostałe procesy, został przedstawiony na osobnym diagramie (rys. 3). Recenzent wydawnicza recenzja Autor recenzja decyzja kolegium publikacji Kolegium Redakcyjne zrecenzowana ustalanie planu go decyzja kolegium zasady i reguły promocji marketingu Plan wydawniczy promocja i marketing formularz rejestracyjny formularz oceny i komentarza oferta Pozycje Klienci Zamówienia Klient informacje związane z zamówieniem przez Internet Stan magazynu sprzedaż faktura WZ wydanie zewnętrzne zamówienie tradycyjne gospodarka magazynowa spis księgowy Magazynier MM przesunięcie międzymagazynowe Rys. 2. Diagram systemowy (poziom 1) 6

7 Klient Dane klientów Raporty publikacji marketingu Raporty analizy raportowanie Pozycje Kolegium Redakcyjne Raporty ESS Zamówienia Rys. 3. Raportowanie Ponieważ procesy z diagramu systemowego są bardzo ogólne, każdy z nich musi być dalej analizowany na bardziej szczegółowym poziomie abstrakcji, tworząc tym samym kolejny poziom dekompozycji. Diagram z rys. 4 przedstawia proces ustalania planu go. Autor za pośrednictwem Internetu zgłasza propozycję wydania własnej publikacji. Do zgłoszonych propozycji wydawniczych dostęp mają recenzenci w celu ich oceny. Na podstawie wystawionych recenzji, ewentualnych opinii klientów odnośnie danego autora, analizy innych publikacji danego autora oraz przewidzianego na dany rok budżetu Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu zrecenzowanych publikacji. W oparciu o zaakceptowane propozycje uzupełniany jest plan wydawniczy. Autor publikacji Rejestracja propozycji wydawniczych Recenzowanie publikacji recenzja Recenzent recenzja publikacja wdawnicza decyzja kolegium Przegląd recenzji Propozycje Pobieranie zgłoszeń Plan Wydawnczy zrecenzowana Uzupełnianie planu go decyzja kolegium Kolegium Redakcyjne Rys. 4. Diagram przepływu danych (poziom 2) Ustalanie planu go Wydrukowane publikacje trafiają do magazynu, gdzie są składowane do momentu (rys. 5). W momencie przyjęcia dostawy magazynier drukuje w dwóch kopiach i podpisuje dokument MM oraz wprowadza do systemu zmianę stanu posiadanych 7

8 A. Przybyłek, M. Fiedoruk, M. Krajewski publikacji. Jeden egzemplarz dokumentu MM służy do pokwitowania odbioru, a drugi przechowywany jest w magazynie. Analogicznie, w momencie wydania publikacji z magazynu drukowany jest w dwóch egzemplarzach dokument WZ. Podczas inwentaryzacji rzeczywisty stan magazynu porównywany jest z spisem księgowym, generowanym na podstawie informacji przechowywanych w systemie. Pozycje przyjęcie publikacji liczba przyjętych publikacji dokument MM dokument WZ Stan magazynu wydanie publikacji liczba wydanych publikacji Magazynier generowanie spisu księgowego spis księgowy Rys. 5. Diagram przepływu danych (poziom 2) gospodarka magazynowa Kolejny diagram poziomu 2 (rys. 6) powstał w wyniku dekompozycji procesu promocja i marketing. Dodanie nowej pozycji do planu go powoduje automatyczną aktualizację składnicy Pozycje, na podstawie której generowany jest elektroniczny katalog wydawniczy, dostępny w serwisie WWW. Ponadto zarejestrowani klienci mogą otrzymywać ofertę indywidualną, informującą o promocji lub wydaniu nowej pozycji. Zasady i reguły promocji ustala Marketingu. Wbudowany moduł CRM wspomaga przygotowywanie ofert indywidualnych analizując dotychczasowe zakupy klientów oraz uwzględniając podane przy rejestracji obszary zainteresowań. Plan wydawniczy Aktualizacja oferty j Pozycje Generowanie oferty w serwisie WWW oferta zbiorowa Zamówienia Tworzenie oferty zindywidualizowanej oferta indywidualna Klient marketingu zasady i reguły promocji Klienci Rejestrowanie klientów formularz rejestracyjny Rys. 6. Diagram przepływu danych (poziom 2) promocja i marketing 8

9 Procesy powstałe w wyniku dekompozycji procesu sprzedaż przedstawiono na rys. 7. rejestrowanie opinii klientów formularz oceny i komentarza Klient zamówienie przez Internet Pozycje potwierdzenie weryfikowanie informowanie o zmianie u zatwierdzanie prośba o potwierdzenie Stan magazynu Zamówienia zamówienie zweryfikowane rejestrowanie rejestrowanie zmian u Klienci przekazywanie do realizacji faktura zamówienie tradycyjne Rys. 7. Diagram przepływu danych (poziom 2) sprzedaż Chcąc dokonać zakupu można złożyć zamówienie poprzez Internet lub przyjść osobiście do sklepu. W sklepie zamówienie wprowadza do systemu osoba z u Sprzedaży. W momencie złożenia przez Internet sprawdzany jest stan magazynu i jeśli realizacja jest możliwa rezerwowane są odpowiednie pozycje. Jeśli stan magazynu uniemożliwia realizację w całości system proponuje klientowi ograniczenie. Zamówienie złożone przez Internet zanim zostanie przekazane do realizacji wymaga potwierdzenia klienta. do każdego zatwierdzonego drukuje fakturę i wysyła paczkę do klienta (poza systemem). Kolejne etapy realizacji odnotowywane są w systemie, a klient jest o nich informowany. Klient po opłaceniu przesyłki może wystawić komentarz do kupionych publikacji. Ponieważ procesy przedstawione na drugim poziomie hierarchii dostarczają wystarczająco dużo informacji do implementacji systemu dalsza dekompozycja nie jest konieczna. 4.2 Model danych Model danych oznacza zintegrowany, niezależny od implementacji zbiór wymagań dotyczący danych przechowywanych w SI. Modelowanie danych jest techniką organizowania danych w struktury umożliwiające ich efektywne przechowywanie 9

10 A. Przybyłek, M. Fiedoruk, M. Krajewski i manipulowanie [1], [7], [9]. Do najbardziej popularnych, uzupełniających się formalizmów modelowania danych na poziomie koncepcyjnym należą normalizacja i modelowania związków encji [1], [9], [10]. Normalizacja jest podejściem typu "od dołu do góry" (ang. bottom-up). Polega na zebraniu wszystkich danych, które muszą być przechowywane w systemie, a następnie grupowaniu ich zgodnie z zasadami normalizacji przedstawionymi w pracy E. Codda z 1970 r. [1], [3], [4], [7]. Z kolei model związków encji (ERD - ang. Entity Relationship Diagram) został zaproponowania w 1976 r. przez P. Chena jako metoda projektowania "z góry na dół" (ang. top-down). ERD umożliwia identyfikację encji i związków między nimi oraz przedstawienie ich w postaci graficznej [1], [2], [4], [6], [7], [8], [9], [10]. Diagram przedstawiony na rys 4. został wykonany poprzez zastosowanie modelowania związków encji przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad normalizacji. Aby ułatwić transformację modelu ERD w schemat relacyjnej bazy danych nie używano związków "wiele do wielu". Poniższe informacje stanowią niezbędne dla fazy implementacji uzupełnienie diagramu: 1) Atrybuty takie jak typ_zaplaty, typ_przesylki, typ_rachunku oraz w modelu fizycznym zostaną przeniesione do tabel słownikowych. 2) Atrybut id_adresu w encji Zamowienie wskazuje adres, pod który ma zostać dostarczona przesyłka. 3) Funkcje, jakie konkretna osoba może pełnić w systemie określone są przez listę przyznanych jej uprawnień, np. klient, autor, recenzent, redaktor (redaktor to autor odpowiedzialny za redakcję). 4) Instancję Zgloszenia_go tworzy redaktor. Instancję Decyzji_j i Recenzji tworzy osoba reprezentująca Kolegium Redakcyjne. Wartość atrybutu data i opinia dla konkretnej recenzji w momencie tworzenia jest pusta, natomiast id_recenzenta wskazuje osobę, która może opinię wystawić. 5) Komentarz do danej publikacji może wystawić tylko osoba, która daną publikację kupiła. 6) Każda publikacja może być oferowana do w różnych okresach po różnych cenach. Oferta aktualnie obowiązująca ma wartości NULL dla atrybutu oferta_do. Brak dostępnych egzemplarzy danej publikacji w magazynie powoduje wyświetlenie stosownej informacji w katalogu ofertowym. 7) Atrybut zamowione w encji Publikacja_w_magazynie zwiększany jest w momencie złożenia przez klienta. W momencie wydania publikacji z magazynu w ramach jednej transakcji wartość atrybutu zamowione ulega inkrementacji, a wartość atrybutu dostepne dekrementacji. 8) Publikacje, które w ogóle nie zostały zgłoszone do magazynu pojawiają się w księgarni w dziale zapowiedzi. 9) Ponieważ zamówienie może być dostarczone pod inny adres niż adres klienta, w tabeli Zamowienie umieszczono klucz obcy id_adresu wskazujący miejsce dostawy. Pusta wartość tego atrybutu oznacza, że adres klienta pokrywa się z adresem dostawy. 10)Atrybut koszt w encji Zamowienie jest całkowitym kosztem brutto uwzględniającym koszt przesyłki oraz ewentualny rabat dla stałych klientów. 11)Klient może złożyć zamówienie w imieniu podmiotu gospodarczego. W tym celu najpierw musi zdefiniować instancję encji Organizacja. Następnie dokonując klient może wskazać organizację, na którą ma zostać wystawiona faktura. 10

11 12)W przypadku, gdy klient indywidualny chce otrzymać fakturę wartość atrybutu id_organizacji w encji Faktura pozostaje pusta. 13)W przypadku, gdy klientowi wystarczy rachunek uproszczony instancja encji Faktura w ogóle nie jest tworzona. Planowane_ publikacje id_propozycji id_planu miesiac koszt Dziedzina id_dziedziny nazwa Poddziedzina id_poddziedziny id_dziedziny nazwa Publikacja id_publikacji id_subdziedziny id_typu id_redaktora tytuł data_wydania ISBN spis_tresci opis okładka Pozycja_ wydawnicza id_pozycji id_publikacji cena oferta_od oferta_do Plan_ wydawniczy id_planu rok Zgloszenie_ id_propozycji id_redaktora id_typu_publikacji id_poddziedziny tytuł data_zgłoszenia dokument Autorstwo id_autora id_publikacji Publikacja_w_ magazynie id_publikacji dostepne zamowione Pozycja_ zamowienia id_pozycji id_zamowienia ilosc Decyzja_ wydawnicza id_decyzji id_propozycji Uprawnienie id_uprawnienia nazwa Lista_uprawnien id_osoby id_uprawnienia Komentarz id_klienta id_publikacji opis Zamowienie id_zamowienia id_osoby id_adresu data koszt typ_zaplaty typ_przesylki typ_rachunku Faktura id_faktury id_zamowienia id_organizacji numer Recenzja id_recenzji id_decyzji id_recenzenta data opinia Osoba id_osoby login haslo imie nazwisko telefon NIP id_adresu Adres id_adresu ulica numer miasto kod Organizacja id_organizacji id_osoby nazwa id_adresu regon NIP Rys. 4. Diagram związków encji 5 Podsumowanie Model systemu został wykonany za pomocą narzędzi i technik metodologii strukturalnej. 11

12 A. Przybyłek, M. Fiedoruk, M. Krajewski O wyborze tej metodologii przesądziły następujące czynniki: niewielka złożoność systemu (główna część systemu to front-end do bazy danych), dobre dopasowanie dekompozycji funkcjonalnej do modularności aplikacji webowej, płynne przejście od modelu strukturalnego do implementacji aplikacji webowej. Zaproponowany system usprawni procesy biznesowe, w wyniku czego poprawi się konkurencyjność wydawnictwa na arenie akademickiej. Dzięki zastosowaniu elektronicznej wymiany dokumentów można wyeliminować niektóre typy dokumentów papierowych oraz zredukować niektóre czynności wykonywane przez pracowników, np.: fizyczne przenoszenie dokumentów, powiadomienia telefonicznie, uzyskanie podpisu. Łatwy dostęp do informacji usprawnia także podejmowanie decyzji na szczeblu taktyczno-decyzyjnym. Ponadto zgromadzenie danych w jednym miejscu ułatwia tworzenie raportów oraz oszczędza czas osobom przygotowującym raporty. System wykorzystuje potencjał Internetu. Serwis e-commerce kształtuje obraz wydawnictwa nowoczesnego oraz przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Zniesienie ograniczeń czasu i przestrzeni umożliwia zwiększenie udziału w rynku, a co za tym idzie dotarcie do szerszego grona klientów. Literatura 1. Beynon-Davies P.: Systemy baz danych. WNT, Warszawa Chen P.P.S.: The Entity-Relationship Model - Toward a Unified View of Data. ACM Transactions on Database Systems, Vol. 1, No. 1, March 1976, pp Codd E.F.: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, Vol. 13, No. 6, June 1970, pp Date C.J.: An Introduction to Database Systems. Addison Wesley, Boston Davis W.S., Yen D.C.: The Information System Consultant's Handbook - System Analysis and Design. CRC Press, New York Jaszkiewicz A. : Inżynieria oprogramowania. Helion, Gliwice Ullman J.D., Widom J.: Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT, Warszawa Wieringa R.J., Design Methods for Reactive Systems: Yourdon, Statemate, and the UML. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco Wrycza S.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Yourdon E.: Współczesna analiza strukturalna. WNT, Warszawa 1996 Paper title: A model of information system for a publisher Abstract. Information Technology in a knowledge-based economy is a critical factor of development. Running a business and competing in the free market has become almost impossible without support from a reliable and efficient information system. The aim of this study is to propose a model of an information system supporting selected business processes in the Publishing House of the Gdańsk University. Structured analysis and design techniques were used to develop the model. Słowa kluczowe: diagramy przepływu danych, diagramy związków encji, dekompozycja funkcjonalna, metodologia strukturalna, DFD, ERD 12

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CRM

WellCommerce Poradnik: CRM WellCommerce Poradnik: CRM Spis treści W tej części poradnika poznasz możliwości zarządzania kontaktami z klientami w WellCommerce, automatycznych powiadomień oraz Newsletterów. Spis treści... 2 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-quality

Katalog handlowy e-quality 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-quality 2 / 12 e-quality to system ERP do zarządzania obsługą reklamacji, oparty na aplikacjach webowo-mobilnych działających w czasie rzeczywistym. Istotą

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Modelowanie danych Diagramy ERD

Projektowanie systemów informatycznych. Roman Simiński siminskionline.pl. Modelowanie danych Diagramy ERD Projektowanie systemów informatycznych Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl siminskionline.pl Modelowanie danych Diagramy ERD Modelowanie danych dlaczego? Od biznesowego gadania do magazynu na biznesowe

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH

MODELOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH MODELOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH 1. Diagram przepływu danych (DFD) 2. Weryfikacja modelu strukturalnego za pomocą DFD Modelowanie SI - GHJ 1 Definicja i struktura DFD Model części organizacji rozważany z punktu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa?

Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa? Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol Sp. z o.o. Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa? www.rekshop.pl Poradnik, który przeprowadzi cię krok po kroku przez kolejne etapy dokonywania zakupów za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik nr 2 1 Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy, który powstaje w oparciu o zasady

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy przypadków użycia WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagram przypadków użycia definiowanie wymagań systemowych graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów, związków między nimi występujących w danej

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Ogólne umiejętności posługiwania się komputerem

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Ogólne umiejętności posługiwania się komputerem WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku angielskim: Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5. Nr...

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5. Nr... Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. w Gdańsku, pomiędzy: POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12, na podstawie pełnomocnictwa rektora reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne. Modelowanie danych systemów informatycznych

Systemy informatyczne. Modelowanie danych systemów informatycznych Modelowanie danych systemów informatycznych Diagramy związków encji Entity-Relationship Diagrams Modelowanie danych diagramy związków encji ERD (ang. Entity-Relationship Diagrams) diagramy związków encji

Bardziej szczegółowo

System informacji edukacyjnej regionu kujawsko-pomorskiego

System informacji edukacyjnej regionu kujawsko-pomorskiego X Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2004 System informacji edukacyjnej regionu kujawsko-pomorskiego Izabela Rojek-Mikołajczak Krzysztof Tyburek Akademia Bydgoska, Instytut Mechaniki Środowiska

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Program Wiarygodne Opinie 1 / 27

Program Wiarygodne Opinie 1 / 27 Program Wiarygodne Opinie 1 / 27 Wprowadzenie. Program Wiarygodne Opinie został przygotowany z myślą o Tobie i Twoich klientach. Jeśli przywiązujesz wagę do opinii na temat swojego sklepu i chcesz wzbudzać

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Diagramy przepływu danych II model środowiskowy, diagram odpowiedzi na zdarzenia KI AE PSI 2006 1

Diagramy przepływu danych II model środowiskowy, diagram odpowiedzi na zdarzenia KI AE PSI 2006 1 Projektowanie systemów informatycznych Zajęcia: Diagramy przepływu danych II model środowiskowy, diagram odpowiedzi na zdarzenia KI AE PSI 2006 1 Model podstawowy składa się z: modelu środowiskowego modelu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia

Inżynieria oprogramowania. Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia Inżynieria oprogramowania Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia Punkt widzenia (Point of View) Systemy oprogramowania mają zwykle kilku różnych użytkowników. Wielu

Bardziej szczegółowo

Narysować diagram sekwencji pokazujący rejestrację wypożyczenia przez Jana Kowalskiego książki Potop

Narysować diagram sekwencji pokazujący rejestrację wypożyczenia przez Jana Kowalskiego książki Potop Egzamin: 31/01/2009 Godzina: 14:15 16:00 Opracowano na podstawie przykładowych zadań MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW OPRACOWANIE ZADAŃ Zadanie 1 Zamodeluj funkcjonalność systemu bibliotecznego Należy: Utworzyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

JARYŚ Ryszard Szulczyński Ul. Czarna Droga 1A 89-500 Tuchola Tuchola, dnia 17.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

JARYŚ Ryszard Szulczyński Ul. Czarna Droga 1A 89-500 Tuchola Tuchola, dnia 17.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE JARYŚ Ryszard Szulczyński Ul. Czarna Droga 1A 89-500 Tuchola Tuchola, dnia 17.08.2015 r. Nazwa i adres Zamawiającego Miejscowość i data ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn.: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

System zarządzania materiałami firmowymi

System zarządzania materiałami firmowymi System zarządzania materiałami firmowymi jest kompleksowym systemem wspomagającym zarządzanie materiałami firmowymi korporacji sieciowych. zadania zalety funkcje schemat PromoCentrum 4 6 8 14 zadania PromoCentrum!

Bardziej szczegółowo

GRUPY OTWARTE program WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

GRUPY OTWARTE program WARTA DLA CIEBIE I RODZINY GRUPY OTWARTE program WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 13.01.2014 1. Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - wybór programu Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - wybór programu 1. Wybierz na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.Rozpoczęcie procesu zamówienia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.Rozpoczęcie procesu zamówienia. INSTRUKCJA OBSŁUGI dokonywania zamówień w sklepie internetowym urwiskowo.pl dofinansowanych z ZFŚS Spółki Karol Kania i Synowie w ramach Paczek Mikołajkowych dla Dzieci Szanowni Państwo! Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Warszawa, 20-12-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

1. [Postanowienia ogólne]

1. [Postanowienia ogólne] Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 Spis treści: 1. [Postanowienia ogólne] 2. [Rejestracja użytkownika] 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji] 4. [Płatność]

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.17.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2014r. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Informacje ogólne 1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

INDECT. Projekt i implementacja prototypu systemu GIS dla akwizycji, wizualizacji i przetwarzania wiedzy o zagrożeniach.

INDECT. Projekt i implementacja prototypu systemu GIS dla akwizycji, wizualizacji i przetwarzania wiedzy o zagrożeniach. INDECT. Projekt i implementacja prototypu systemu GIS dla akwizycji, wizualizacji i przetwarzania wiedzy o zagrożeniach. Kamil Papp Marcin Polak Mariusz Reichert 1 Sformułowanie zadania projektowego Celem

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pacjenta

Regulamin Portalu Pacjenta Regulamin Portalu Pacjenta I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

System automatycznego rozsyłania wiadomości

System automatycznego rozsyłania wiadomości System automatycznego rozsyłania wiadomości Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Informacja to proces, bez którego trudno sobie wyobrazić istnienie we współczesnym życiu gospodarczym. Uzyskanie bądź

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI

MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI Agnieszka Buczaj Zakład Fizycznych Szkodliwości Zawodowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie Halina Pawlak Katedra

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWNICTWA UCZELNIANEGO APEIRON w KRAKOWIE

REGULAMIN WYDAWNICTWA UCZELNIANEGO APEIRON w KRAKOWIE Załącznik do Zarządzenia Rektora R/D/Z/Nr 8/2016/2017 REGULAMIN WYDAWNICTWA UCZELNIANEGO APEIRON w KRAKOWIE Rozdz. 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Wydawnictwo Uczelniane Apeiron w Krakowie, zwane dalej Wydawnictwem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadawania przesyłek przez platformę Manager Paczek:

Instrukcja nadawania przesyłek przez platformę Manager Paczek: Instrukcja nadawania przesyłek przez platformę Manager Paczek: 1. Zamawiając Kuriera InPost 2. W Paczkomacie lub POK (Punkt Obsługi Klienta) 3. Nadając E-commerce Polecony InPost Warszawa 01.04.2016 Manager

Bardziej szczegółowo

Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi. System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych

Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi. System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych Grupy użytkowników Osoby decyzyjne Kupujący Realizatorzy ZAM - Główne moduły Plany

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo