Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.1 Temat zajęć: Przemiany gospodarcze w Polsce, czyli od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.1 Temat zajęć: Przemiany gospodarcze w Polsce, czyli od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej"

Transkrypt

1 Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.1 Temat zajęć: Przemiany gospodarcze w Polsce, czyli od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej 1. Cele lekcji: Uczeń: wymienia podmioty gospodarki rynkowej, zna pojęcia: system ekonomiczny, gospodarka centralnie sterowana, gospodarka rynkowa, wskazuje cechy gospodarki centralnie sterowanej i gospodarki rynkowej, rozumie, na czym polegała transformacja gospodarki Polski po 1989 r., dokonuje analizy zmian inflacji i bezrobocia na podstawie danych statystycznych w latach transformacji gospodarki w Polsce, przedstawia różne oceny procesów transformacji, interpretuje wpływ poszczególnych decyzji politycznych na gospodarkę, wyjaśnia, na czym polegał plan Balcerowicza, wie, że każda decyzja ma swoje wielorakie konsekwencje zarówno gospodarcze, jak i społeczne, wie, że globalizacja i integracja europejska wpływają na transformację gospodarki, wie, że polityka gospodarcza nie może lekceważyć społecznych skutków podejmowanych decyzji. 2. Metody i techniki: - burza mózgów, - circept, - dyskusja.

2 Strona2 3. Środki dydaktyczne: - film: Własność prywatna ze strony (7,45 min), - prezentacja: 47 rzeczy, które sprawiały, że życie w PRL-u miało tak niepowtarzalny charakter ze strony - flipchart, markery, - arkusze papieru A3 dla każdej grupy, - wydruk zadania dla każdego ucznia, - kartki z cechami gospodarki, - komputer z dostępem do internetu, - rzutnik multimedialny. 4. Typ lekcji: - realizacja nowego materiału. 5. Formy organizacji pracy: - praca: zbiorowa i grupowa. 6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe: 1. Auleytner J., 2002, Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa. 2. Fajferek A. (red.), 1999, Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 3. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), 2007, Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa. 4. Kapuściński R., 2008, Rwący nurt historii, zapiski XX i XXI wieku, Wydawnictwo Znak, Warszawa. 5. Ponikowski B., Zarzeczny J. (red.), 2002, Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawa. 6. Winarski B., 2008, Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 7. Wnuk-Lipiński E., 2004, Świat międzyepoki, Wydawnictwo ZNAK, Kraków. 8. Woźniak M.G., 2009, Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku [w:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG Nr 12, Komisja Geografii Przemysłu PTG

3 Strona3 i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa Kraków, s Film: Własność prywatna, (data odczytu: ). 10. Prezentacja: 47 rzeczy, które sprawiały, że życie w PRL-u miało tak niepowtarzalny charakter, (data odczytu: ). 7. Kontrola uczniów: Kontrola uczniów polega na bieżącym sprawdzaniu: - aktywności uczniów na lekcji, - zaangażowania uczniów w pracę grupową. 8. Nawiązanie do lekcji: Nauczyciel jako nawiązanie do lekcji informuje uczniów, że tylko 20% ludności żyje w społeczeństwach całkowicie wolnych, 40% w społeczeństwach częściowo wolnych, a 40% pod rządami reżimów. 9. Przebieg lekcji: 1. Czynności organizacyjne i nawiązanie. 2. Nauczyciel podaje temat lekcji, po czym zwraca uczniom uwagę na znaczenie wolności w systemach gospodarczych i zróżnicowanie systemów gospodarczych na świecie. Zadaje uczniom pytanie: Na czym waszym zdaniem polega wolność i jakie ma ona dla was znaczenie? 3. Na tablicy podzielonej wzdłuż na dwie części nauczyciel zapisuje słowo: transformacja. Prosi uczniów, by znaleźli przymiotniki lub krótkie określenia, które to słowo charakteryzują (burza mózgów). Skojarzenia uczniów zostają zapisane z lewej strony tablicy. Do zapisanych przymiotników uczniowie tworzą antonimy. 4. Nauczyciel dzieli klasę na 5-6-osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje arkusz papieru A3 z narysowanym na środku okręgiem, w którym jest zapisane słowo transformacja. 5. Nauczyciel informuje uczniów, że będą pracować metodą circeptu. Zadaniem zespołów jest pogrupowanie zebranego wcześniej materiału tak, aby po przeciwnych stronach okręgu

4 Strona4 zapisane zostały pary określeń dotyczących hasła. Obok nich grupowane są określenia bliskoznaczne, tak by powstała mapa pojęć (circept). Zespoły prezentują swoje circepty. 6. Następnie nauczyciel przeprowadza dyskusję nad circeptami, zadając pytania: Jakie aspekty transformacji przy porządkowaniu skojarzeń były dla was ważne? Jaki sposób uporządkowania był dla was zaskakujący? 7. Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na fakt, że transformacja gospodarki obejmowała transformację podmiotów gospodarczych. Zadaje uczniom pytanie, co rozumieją pod pojęciem podmiot gospodarczy. Następnie zapisuje na tablicy podstawowe podmioty gospodarki rynkowej (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, banki i instytucje finansowe, giełda papierów wartościowych, państwo i jego agendy, administracja samorządowa, gospodarstwa rolne). 8. Nauczyciel przedstawia krótką charakterystykę systemów gospodarczych, wyjaśniając pojęcia: struktura gospodarki, polityka gospodarcza, gospodarka rynkowa, gospodarka centralnie sterowana. W tej części lekcji może też wykorzystać film o znaczeniu własności prywatnej w gospodarce (adres filmu punkt 3). 9. Następnie nauczyciel wyjaśnia, na czym polegał plan Balcerowicza w transformacji gospodarki, odnosząc się do wcześniejszego zadania związanego z wyjaśnianiem pojęcia transformacja. W celu chronologicznego usystematyzowania wybranych ważnych wydarzeń z okresu planu Balcerowicza rozdaje uczniom kartki z zadaniem do wykonania (załącznik 1). 10. Nauczyciel pyta uczniów, czy potrafią podać różne opinie na temat planu Balcerowicza. Pozytywne i negatywne opinie zapisuje na tablicy w układzie tabelarycznym, wskazując, że każda decyzja ma swoje wielorakie konsekwencje, zarówno gospodarcze, jak i społeczne, oraz że skutki decyzji gospodarczych należy obserwować i oceniać ze względu na krótkoi długookresowe efekty. 11. Nauczyciel rozdaje uczniom do wylosowania karteczki z zapisanymi cechami gospodarki centralnie sterowanej i gospodarki rynkowej (załącznik 2). Uczniowie zapisują te cechy na planszy podzielonej na dwie części w zależności od tego, czy cecha odnosi się do gospodarki centralnie sterowanej, czy gospodarki rynkowej. Cechy charakteryzujące gospodarkę mają swoje odpowiedniki dla tych dwóch systemów. 12. Na zakończenie nauczyciel omawia jakość życia w latach systemu centralnego sterowania w Polsce i przedstawia charakterystyczne produkty PRL-u, korzystając z prezentacji 47 rzeczy, które sprawiały, że życie w PRL-u miało tak niepowtarzalny charakter. 13. Podsumowanie lekcji.

5 Strona5 10. Zadanie domowe: Wypisz pozytywne i negatywne cechy systemu centralnego sterowania i systemu gospodarki rynkowej.

6 Strona6 Załącznik 1 Zadanie dla uczniów Tabela 1. Połącz poniższe wydarzenia z odpowiadającymi im datami. Uchwalenie przez sejm Ustawy o swobodzie 1989 działalności gospodarczej. Powstanie Giełdy Papierów Wartościowych 1993 w Warszawie. Wejście Polski do Unii Europejskiej Wprowadzenie podatku od towarów i usług 2004 oraz podatku akcyzowego. Wejście w życie planu Balcerowicza Wprowadzenie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wprowadzenie powszechnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Reformy: administracyjna, emerytalna, oświatowa i zdrowotna Poprawne odpowiedzi Uchwalenie przez sejm Ustawy o swobodzie 1988 działalności gospodarczej. Powstanie Giełdy Papierów Wartościowych 1991 w Warszawie. Wejście Polski do Unii Europejskiej Wprowadzenie podatku od towarów i usług 1993 oraz podatku akcyzowego. Wejście w życie planu Balcerowicza Wprowadzenie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wprowadzenie powszechnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Reformy: administracyjna, emerytalna, oświatowa i zdrowotna

7 Strona7 Załącznik 2 Tabela 2. Cechy gospodarki centralnie sterowanej i gospodarki rynkowej Gospodarka rynkowa Gospodarka centralnie sterowana Opiera się na wolności gospodarczej i prywatyzacji działalności gospodarczej. Decyzje ekonomiczne podejmowane przez przedsiębiorców i firmy prywatne. Tendencja do redukcji zatrudniania w administracji. Tendencja do racjonalnego wykorzystania i alokacji zasobów gospodarczych. Wolność tworzenia związków zawodowych. Wolność słowa i wyrażania różnych poglądów. Nastawienie na zysk i dyscyplina finansowa przedsiębiorstw. Tendencja do samodzielnego ustalania się równowagi rynkowej. Duża elastyczność gospodarki, szybka reakcja na potrzeby rynku. Dobre zaopatrzenie. Tok procesu gospodarczego reguluje niewidzialna ręka mechanizmów rynkowych i konkurencji. Podstawowa funkcja państwa to zapewnienie przestrzegania ustrojowych i systemowych zasad porządku społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza zasady wolności, poszanowania własności prywatnej i swobody przedsiębiorczości, bezpieczeństwa, prawa, wymiaru sprawiedliwości i szkolnictwa oraz kształtowanie systemu pieniężnego. Decentralizacja gospodarki i ograniczony system kontroli. Konkurencja między jednostkami gospodarczymi i wysoka jakość produkcji. Rynkowa orientacja struktury produkcji i inwestycji. Wysoka wydajność pracy i racjonalne zatrudnienie. Brak wolności gospodarczej i upaństwowienie wszelkich form działalności gospodarczej. Bezpośrednie kierowanie gospodarką przez aparat państwowy i partyjny. Rozbudowany aparat administracyjny. Nieracjonalna alokacja zasobów gospodarczych. Związki zawodowe podporządkowane partii. Zwalczanie odmiennych koncepcji i zasada nomenklatury. Nastawienie na realizację centralnego planu, który obejmuje wszystkie resorty oraz jednostki gospodarki terenowej. Brak tendencji do samoczynnego ustalania się równowagi rynkowej. Mała elastyczność gospodarki, brak reakcji na potrzeby rynku. Gospodarka niedoboru, ssania. Kierowanie gospodarką odbywa się za pomocą planu ogólnopaństwowego, a naruszanie planu jest uznawane za czyn przestępczy. Pełne sterowanie przez władze centralne wszystkimi sektorami gospodarki i ingerowanie we wszystkie dziedziny gospodarowania. Ewidencjonowanie uzyskiwanych wyników, system kontroli. Brak konkurencyjności pomiędzy podmiotami gospodarczymi i niska jakość produkcji. Planowany poziom i struktura produkcji i inwestycji. Niska wydajność pracy i przerosty zatrudnienia.

8 Strona8 Konkurencja na rynku pracy. Występowanie zjawisk destabilizujących gospodarkę (bezrobocie, inflacja). Efektywny system motywacyjny. Duże różnice dochodowe w zależności od kwalifikacji i pełnionych funkcji. Zwiększanie innowacyjności gospodarki, rozwój technologiczny, Rozwój przedsiębiorczości i odpowiedzialność za podejmowane decyzje gospodarcze. Reformy zwiększające efektywność gospodarowania. Rozwój sektora usług. Efektywne zarządzanie zasobami. Swoboda wymiany handlowej. Brak konkurencji na rynku pracy. Brak bezrobocia, ceny ustalane przez organy administracji. Motywacja to dopuszczenie do dóbr rzadkich, odznaczenia, tytuły. Nakazowe regulowanie funduszu płac. Brak działań innowacyjnych, zacofanie technologiczne. Zanik przedsiębiorczości i rozmycie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Reformy pozorowane. Forsowanie industrializacji. Administracyjne rozdzielnictwo zasobów (zaopatrzeniowe, inwestycyjne, eksportowe, na rynek krajowy itd.). Państwowy monopol handlu zagranicznego. Podstawowa rola pieniądza w prowadzeniu rachunku ekonomicznego. Pieniądz odgrywa rolę drugorzędną i pomocniczą. Funkcjonowanie na zasadach komercyjnych instytucji finansowych. Silne powiązania gospodarki z procesami w gospodarce światowej. Brak instytucji finansowych działających na zasadach komercyjnych. Duży stopień izolacji gospodarki od procesów zachodzących w gospodarce światowej.

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? 2. Integracja w Europie. 3. Jak funkcjonuje Unia Europejska.

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych

Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDUKACJA NR 1 KRAKÓW 2005 Barbara Makieła XIII Liceum Ogólnokształcące, Kraków Zbigniew Makieła Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

autorka: Anna Lehmann

autorka: Anna Lehmann Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 2013 Program nauczania opracowano w ramach projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy zintegrowany system kształcenia

Bardziej szczegółowo

autorka: Ewa Kowalska

autorka: Ewa Kowalska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Elżbieta Dobrzycka Krzysztof Makara WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Spis treści: I. Ogólne założenia programu II. Cele edukacyjne: 1. Cele ogólne 2. Cele szczegółowe: kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Człowiek i społeczeństwo

I. Człowiek i społeczeństwo I. Człowiek i społeczeństwo Temat 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności 2. Człowiek wśród innych co wyróżnia nas od innych, potrzeby człowieka. człowiek jako istota społeczna,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Wioletta Kilar Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 4.1 Temat zajęć: Rynek pracy i bezrobocie 1. Cele lekcji: Uczeń: wie, jakie są korzyści wynikające z posiadania pracy oraz co wpływa na jej popyt

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

1.1 PP 1.6 PP 1.3 PP 1.5 PP 1.2 PP 1.3 PP 1.4 PP

1.1 PP 1.6 PP 1.3 PP 1.5 PP 1.2 PP 1.3 PP 1.4 PP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 1. Rozkład treści kształcenia (tabela 4) Dział 1: Człowiek przedsiębiorczy i komunikacja interpersonalna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.3 Temat zajęć: Rynek i jego funkcje w gospodarce 1. Cele lekcji: Uczeń: zna i rozumie pojęcia:, sprzedający, kupujący, gospodarstwo domowe,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Być przedsiębiorczym nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY PROGRAM BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie kl. III Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych do dalszego kształcenia, nie potrafi wykonać prostego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Gimnazjum Nr 4 w Krakowie WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wymagania edukacyjne Obszary aktywności: 1. Kartkówki, prezentacje, projekty Bardzo istotne jest realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁOMŻY

ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁOMŻY ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁOMŻY Ocenianie ma to na celu monitorowanie stopnia osiągnięcia założonych celów kształcenia oraz pomaga w doborze skutecznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR:

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: PROGRAM NAUCZANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: LICEUM I TECHNIKUM PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROMAN SOBIECKI (Program dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum ElŜbieta Dobrzycka Krzysztof Makara WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Spis treści: I. Ogólne załoŝenia programu II. Cele edukacyjne: 1. Cele ogólne 2. Cele szczegółowe: kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE-

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Gimnazjum nr 2 w Namysłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo