SEKTOR BANKOWY JAKO POTENCJALNY CEL ATAKU CYBERTERRORYSTYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKTOR BANKOWY JAKO POTENCJALNY CEL ATAKU CYBERTERRORYSTYCZNEGO"

Transkrypt

1 SEKTOR BANKOWY JAKO POTENCJALNY CEL ATAKU CYBERTERRORYSTYCZNEGO Jakub SYTA 1 Integralną częścią światowej infrastruktury krytycznej jest sektor bankowy. Jego potężny wpływ na światową gospodarkę jak również fakt, iż całość operacji wykonywana jest przy pomocy technik informatycznych sprawia, że stanowi on wyjątkowo atrakcyjny cel dla terrorystów działających w cyberprzestrzeni. Autor przedstawia w niniejszej pracy charakterystykę działań cyberterrorystycznych zaznaczając ich potencjalny wpływ na sektor bankowy. Zwraca również uwagę na niezbędne kierunki rozwoju zabezpieczeń. 1. Wstęp Pojęcie oraz koncepcja cyberterroryzmu, mimo że sformułowana jeszcze w latach 70 ubiegłego wieku wciąż jeszcze jest postrzegana przez pryzmat science fiction. Całkowite uzależnienie gospodarki od systemów informatycznych, możliwość zdalnego wpływania na rzeczywisty świat czy wizja złoczyńców niszczących światową sieć teleinformatyczną nie znajduje swojego miejsca w świadomości przeciętnego obywatela. Czy naprawdę jest się czego obawiać? Czy czarne scenariusze mogą się kiedykolwiek ziścić? Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że ryzyko jest rzeczywiste. Zamachy we wrześniu 2001 udowodniły, że stosunkowo mała lecz dobrze zorganizowała grupa osób dysponująca odpowiednim zapleczem finansowym i technologicznym, przy odpowiednio dużej motywacji jest w stanie zmienić świat. Odwet na Duńczykach po umieszczeniu karykatur proroka Mahometa przez dziennik Jyllands-Posten we wrześniu 2005 roku jak również prowadzony z Rosji atak na Estonie w kwietniu 2007 w rezultacie likwidacji pomnika upamiętniającego wyzwolenie Estonii spod hitlerowskiej okupacji udowodniły, że odpowiednio zmotywowana grupa osób jest w stanie praktycznie wyłączyć infrastrukturę informatyczną całego Państwa, wliczając w to odcięcie systemów bankowych. Wreszcie kryzys ekonomiczny z 2008 roku pokazał jak niesamowita jest zależność światowej gospodarki od mechanizmów zachodzących wewnątrz sektora bankowego. Powyższe przykłady dobitnie pokazują, że pytanie czy nastąpi kiedyś globalny atak cyberterrorystyczny na sektor bankowy powinno być zastąpione przez kiedy. Waga zagrożenia powoduje, że bezpieczeństwo cyberprzestrzni stało się już jednym z ważniejszych zadań stojących przed nowym prezydentem USA [5]. Całkowita zależność światowych finansów od infrastruktury informatycznej czyni tę branże szczególnie atrakcyjnym celem. 2. Zagadnienie cyberterroryzmu Terroryzm można określić jako stosowanie z premedytacją przemocy, przez sprawców indywidualnych, zbiorowych na skalę mniej niż narodową, albo w skali państwowej przemocy lub grożenia przemocą, z pogwałceniem prawa, dla osiągnięcia celów politycznych, społecznych i ekonomicznych, z zamiarem wywołania przemożonej trwogi na obszarze większym niż ten, w którym znajdują się ofiary atakowane lub zagrożone [14]. A. Yonah i H. Milton zwracali też uwagę na fakt, że ulepszona technologia broni daje terrorystom przewagi jakimi wcześniej nie rozporządzali. Podawali przykład miniaturyzacji broni masowego rażenia. Ich stwierdzenie uzyskuje szczególny wymiar w przypadku cyberterroryzmu. W przypadku tego typu 1 Mgr inż. Jakub Syta, Politechnika Warszawska

2 ataków atakujący może być nawet nie zbliżać się w fizyczny sposób do obranego celu, a całą akcję przeprowadzać w sposób zdalny dodatkowo wykorzystując sieć przejętych przypadkowych komputerów. A. Adamski [1] podkreślił, że systemy komputerowe narażone są na zagrożenia trzema formami cyberataków: propagandowo-dezinformacyjnymi (modyfikowanie stron www, ideologiczny spamming), sabotażem komputerowym (zamachy typu odmowa usługi, rozpowszechnianie wirusów i innych destrukcyjnych programów komputerowych) oraz zamachami na krytyczną infrastrukturę połączonymi z ingerencją w jej funkcjonowanie. Jak podkreśla D. Denning [7] by cyberatak można było określić jako atak cyberterrorystyczny konieczne jest jeszcze istnienie bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub mienia zaatakowanej społeczności. Mienia, które w znacznej mierze jest zarządzane przez banki i inne instytucje finansowe. Jednym z kluczowych rodzajów ataków cyberterrorystycznych będą ataki na krytyczną infrastrukturę ataki, które poprzez sprzeczne z prawem wykorzystanie słabości komputerowych będą w stanie zniszczyć lub przerwać działanie infrastruktury krytycznej państwa. Jak zaznaczyła A. Bógdał-Brzezińska [2] jej głównymi elementami są: telekomunikacja, system energetyczny, system bankowy i finansowy, produkcja, magazynowanie oraz transport gazu ziemnego i ropy naftowej, transport, system zaopatrzenia w wodę, służby ratownicze oraz ciągłość funkcjonowania władzy i służb publicznych. Bardzo zbliżona definicja elementów infrastruktury krytycznej przedstawiona została w Rządowym Programie Ochrony Cyberprzestrzeni RP [10]: cyberprzestrzeń RP obejmuje między innymi systemy, sieci i usługi teleinformatyczne o szczególnie ważnym znaczeniu dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, system bankowy, a także systemy zapewniające funkcjonowanie w kraju transportu, łączności, infrastruktury energetycznej, wodociągowej i gazowej oraz systemy informatyczne ochrony zdrowia, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, dziedzictwa narodowego oraz środowiska w znacznych rozmiarach, albo spowodować poważne straty materialne. Obydwie listy zaznaczają rolę systemu bankowego jako integralnej części infrastruktury krytycznej autorzy są zgodni, że ataki w tym obszarze mogą mieć wpływ na funkcjonowanie całego państwa. Wizja zafałszowania danych światowych giełd papierów wartościowych, machinacji na potężną skalę kursami walut czy modyfikowanie na potężną skalę zapisów dotyczących stanu środków na rachunkach czy poziomu zadłużenia zdecydowanie może spowodować wywołanie przemożonej trwogi. Masowe szturmowanie banków czy jeszcze większa niż z 2008 roku przecena wartości papierów wartościowych spowodowałoby chaos gospodarczy, pogłębiło spadek zaufania do banków, skutkowało zamykaniem przedsiębiorstw, zwalnianiem pracowników czy nawet zamrażaniem aktywów gromadzonych na rachunkach. Fakt, że kolejny kryzys mógłby być nie skutkiem zawiłego sposobu funkcjonowania produktów finansowych, niedociągnięć regulacyjnych i niedoskonałego monitorowania sektora, lecz skutkiem celowego, destrukcyjnego ataku mogłaby trwale zniszczyć zaufanie do światowych finansów. 3. Motywy D. Denning [7] napisała, że by zrozumieć potencjalne ryzyko cyberterroryzmu należy rozważyć dwa czynniki: czy są cele podatne na atak, który mogłyby doprowadzić do chaosu lub poważnych zniszczeń a po drugie czy są osoby z odpowiednimi umiejętnościami oraz motywacją by przeprowadzić atak. T. Szubrycht [11] zauważył analizując dotychczasowe przykłady przestępstw informatycznych, że dotykają one znacznej ilości osób. Tym samym jeden z zasadniczych celów terrorystów jego medialność jest przeogromna. Już w 1997 roku Colin [6] zawracał uwagę na rosnące uzależnienie od, istniejących na pograniczu świata rzeczywistego i wirtualnego, systemów komputerowych, spowodowane ogromnym naciskiem na ograniczanie

3 kosztów, automatyzację i komputeryzację. Trzeba zauważyć, że coraz większa złożoność systemów komputerowych idzie w parze z ilością luk w oprogramowaniu, które mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia ataku. Można wyodrębnić kilka grup potencjalnych sprawców ataków cyberterrorystycznych: radykalne organizacje terrorystyczne czy tzw. wrogie państwa, których celem może być zniszczenie obecnego porządku świata i pogrążenie w chaosie zachodniej cywilizacji bądź pojedynczego państwa; potężne organizacje przestępcze chcące wykorzystać atak do kradzieży bądź też zalegalizowania potężnych, nielegalnie zdobytych kwot; mniejsze organizacje przestępcze czy nawet pojedyncze osoby grożące atakiem z celach szantażu; organizacje radykalne chcące poprzez atak zwrócić uwagę społeczeństwa na któryś z najważniejszych społecznych problemów bądź też ukarać szeroko pojętego wroga. Jak zauważyła D. Denning [8] dla terrorysty zastosowanie technik rodem z cyberprzestrzeni będzie mieć szereg zalet przed metodami fizycznymi. Można atak przeprowadzić w sposób zdalny oraz anonimowo, będzie tani, nie będzie wymagał podkładania ładunków wybuchowych czy misji samobójczych. Nie można również zapomnieć o roli mediów, które jak pokazały przykład z Danii i Estonii bardzo nagłośniły temat. D. Denning zauważa również wady cyberterroryzmu ze względu na złożoność systemów ciężej będzie kontrolować atak osiągając zamierzone cele. Tak długo jak nie będzie ofiar nie będzie też pożądanego poziomu dramatyzmu. 4. Potencjalne cele Na potrzeby niniejszego opracowania system bankowy został zredukowany jedynie do kilku elementów, przetwarzających znaczne ilości informacji dotyczących mienia, a które zdaniem autora mogę być najbardziej podatne na atak. Przy tych założeniach można wyróżnić: Bank centralny; Centra rozliczeniowe; Giełdy; Banki; Systemy płatnicze; Centra rozliczeniowe dla kart kredytowych; Sieci bankomatowe i terminale POS. Cyberterrorystyczne ataki skierowane na wymienione elementy sektora bankowego mogą skutkować: Zakłóceniem swobodnego przepływu środków pieniężnych; Zafałszowaniem danych dotyczących bieżącej sytuacji gospodarczej i finansowej; Manipulowaniem notowaniami kursowymi bądź giełdowymi; Odebraniem firmom i osobom prywatnym bieżącego dostępu do zgromadzonych środków; Zafałszowaniem informacji dotyczących poziomu zadłużenia; Kradzieżą i legalizacją znacznych sum. Wszystkie z powyższych ataków mogłyby zachwiać stabilnością gospodarki. W niesprzyjających okolicznościach mogłyby stać się pretekstem do histerii i związanych z nią gwałtownych ruchów jak na przykład przecena akcji czy masowe wypłacanie środków z rachunków bankowych.

4 5. Zabezpieczenia Jak zauważa J. Jedel [9] ataki cyberterrorystyczne nie wymagają wysokich nakładów finansowych, mimo, że wywołują ogromne straty ekonomiczne. Dodatkowo są działaniami trudnymi do udowodnienia. Na uwagę zasługuje też fakt, że nadal brakuje międzynarodowych, jednolitych regulacji prawnych umożliwiających ukaranie sprawców. Raport przygotowany przez BSI [4] podkreśla, że około 90% krytycznej infrastruktury w rzeczywistości jest zarządzanych przez firmy z sektora prywatnego. W szczególności dotyczy to banków. Zdaniem autora fakt, że infrastruktura pełni rolę krytyczną z punktu widzenia Państwa wymaga na władzach szczególnej troski oraz międzynarodowej współpracy w celu przygotowania zestawów technicznych o organizacyjnych mechanizmów przeciwdziałających tego typu zagrożeniom. Zdaniem autora współpraca z sektorem prywatnym powinna mieć szerszy wymiar niż zaznaczony w Rządowym Programie Ochrony Cyberprzestrzeni RP [10] projekt zdefiniowania obowiązków tych podmiotów sektora prywatnego, których ochrona przed zagrożeniami z cyberprzestrzeni jest istotna z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania państwa. Pomoc państwa powinna być bardzo szeroka i poza zdefiniowaniem obowiązków przedsiębiorstwa wchodzące w skład krytycznej infrastruktury powinny mieć zapewnione wsparcie, również finansowe, na wdrażanie tych zabezpieczeń. Szczególną rolę w koordynacji ponadnarodowego programu zwalczania cyberterroryzmu powinny pełnić instytucje międzynarodowe jak na przykład ENISA. Powinny mieć one możliwość aktywnego uczestniczenia w tworzeniu międzynarodowych regulacji dotyczących cyberterroryzmu Swoim zasięgiem powinny wykraczać daleko poza obszar Unii Europejskiej. Powinny mieć również techniczne i organizacyjne środki pozwalające na zdecydowane i skuteczne przeciwdziałanie ewentualnym atakom. Jednak jak zaznacza Bremer [3] Dobry wywiad to najlepsza broń przeciw terroryzmowi międzynarodowemu nie wolno zapomnieć o ścisłej integracji służb zajmujących się przeciwdziałaniem terroryzmu zarówno w świecie rzeczywistym jak i rzeczywistości wirtualnej. Wilson zauważył, że w przyszłych wojnach czy konfliktach broń atakująca systemy informatyczne będzie często stosowana. Co ważne cyberterrorystycznych ataków mogą nie poprzedzać strategiczne, operacyjne czy taktyczne ostrzeżenia [13]. Poszczególne przedsiębiorstwa również, na mniejszą skalę, powinny w ramach swoich codziennych obowiązków troszczyć się o zapewnienie ciągłości funkcjonowania również na wypadek ataku cyberterrorystycznego. Poza środkami mającymi na celu ułatwienie wykrycia tego typu zagrożenia, przeprowadzenia śledztwa i zabezpieczenia materiałów dowodowych konieczne jest zapewnienie środków minimalizujących skutki takiego ataku oraz zabezpieczanie danych, w formie jeszcze w niezmienionej przez atak. Przy bardzo dobrze zaplanowanym i przeprowadzonym ataku integralność i dostępność kopii zapasowych mogłaby okazać się kluczowa. 6. Wnioski Ataki cyberterrorystyczne stały się faktem. Czas, kiedy staną się powszechnym sposobem rozwiązywania konfliktów może nadejść w każdej chwili. Mimo, że od lat istnieją sposoby zaatakowania infrastruktury krytycznej wykorzystując technologie informatyczne, tego typu ataki wciąż należą do rzadkości. Przyczyną tego stanu rzeczy może być konieczność posiadania szczegółowej wiedzy na temat celów oraz szczegółowa znajomość stosowanych technologii. Źle przeprowadzony atak mógłby zniszczyć również infrastrukturę atakującego. Istnieje też druga możliwość niechęć do rozpoczynania potężnego konfliktu w przestrzeni wirtualnej. Jeżeli to jedynie któryś z tych argumentów powstrzymuje masowe ataki w cyberprzestrzeni, to prawdopodobnie wyłącznie kwestią czasu jest uaktywnienie się osób, którym obce są tego typu dylematy. Czas cyberwojen prawdopodobnie nadejdzie. Ich rzeczywista skala i prawdopodobieństwo spowodowania potężnych szkód wciąż jeszcze są niewiadomą. Skuteczne zapobieganie pojawieniu się tego typu zagrożeń

5 powinno stać się zadaniem koordynowanym globalnie. Konieczne jest również poczynienie odpowiednich przygotowań, zarówno przez władze państwowe jak i sektor prywatny by ewentualny atak odeprzeć szybko i skutecznie bez konieczności ponoszenia zbyt wysokich strat. Właściwe przygotowanie organizacyjne i techniczne jest w stanie zminimalizować prawdopodobieństwo urzeczywistnienia się tego zagrożenia oraz znacznie ograniczyć jego skutki. 7. Wykaz literatury [1] Adamski A.: Cyberterroryzm. Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej. z [2] Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M.F.: Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie. Warszawa, [3] Bremer L. et al.: Dobry wywiad to najlepsza broń przeciw terroryzmowi międzynarodowemu. Raport Narodowej Komisji ds. Terroryzmu. USA, Źródło podane za Yonah A., Milton H.: Superterroryzm. Bellona, Warszawa [4] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: Internationale Aktivitäten zum Schutz Kritischer Infrastrukturen [5] Center for Strategic and International Studies: Securing Cyberspace for the 44th Presidency. Washington 2008 [6] Colin B.C.: CyberTerrorism From Virtual Darkness: New Weapons in a Timeless Battle [7] Denning D.: Is Cyber Terror Next? [8] Denning D.: Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, WNT 2006 [9] Jedel J.: Cyberprzestrzeń nową płaszczyzną zagrożeń terrorystycznych dla morskich centrów logistycznych Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, rok XLIX NR 2 (173) 2008 [10] Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata Warszawa, marzec 2009 [11] Szubrycht T.: Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, rok XLVI nr 1 (160) 2005 [13] Wilson P.A.: Cyberwarfare and Cyberterrorism: Implications for Defense R&D. Annual AAAS Colloquium on Science and Technology Policy, Washington, 2001 [14] Yonah A., Milton H.: Superterroryzm. Bellona, Warszawa FINANCIAL SECTOR AS A POTENTIAL TARGET OF A CYBERTERRORIST ATTACK Summary Banking sector is an integral part of the global critical infrastructure. Its massive influence over world s economy as well as the fact that the vast majority of all activities performed within this sector is done using information technology makes it a very attractive target for terrorists working in cyberspace. Author presents

6 characteristics of cyberterrorism activities underlining their potential impact on ranking sector. Highlights crucial areas where the development of controls and countermeasures is required.

cyberbezpieczeństwo Warszawa, listopad 2014 r.

cyberbezpieczeństwo Warszawa, listopad 2014 r. cyberbezpieczeństwo Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Ochrona przed zagrożeniami z cyberprzestrzeni... 3 Cyberbezpieczeństwo w praktyce... 7 Europejskie podejście do cyberbezpieczeństwa... 11 Ściganie

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO dr inż. Marian Żuber Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała T. Kościuszki we Wrocławiu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie marian.zuber@poczta.fm INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ PAŃSTWA /ORGANIZACJI/ - JAKO OBIEKTY NARAśONE NA ATAKI CYBERTERRORYSTYCZNE

ELEMENTY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ PAŃSTWA /ORGANIZACJI/ - JAKO OBIEKTY NARAśONE NA ATAKI CYBERTERRORYSTYCZNE ELEMENTY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ PAŃSTWA /ORGANIZACJI/ - JAKO OBIEKTY NARAśONE NA ATAKI CYBERTERRORYSTYCZNE Marian KOPCZEWSKI Streszczenie: W XXI wieku, erze innowacji, galopującej techniki, technologii,

Bardziej szczegółowo

technologicznie ataków terrorystycznych, w szczególności na systemy informatyczne sterujące działaniem sieci energetycznych, komunikacyjnych,

technologicznie ataków terrorystycznych, w szczególności na systemy informatyczne sterujące działaniem sieci energetycznych, komunikacyjnych, Destrukcyjne wirusy i robaki 1 uniemożliwiają działanie systemów komputerowych sterujących pracą ważnych dla państwa infrastruktur. W efekcie przerwany zostaje dopływ energii, nie działają systemy komunikacji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2015 (The Global State of Information Security Survey

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2015 (The Global State of Information Security Survey

Bardziej szczegółowo

Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa

Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa Jakub Kowalewski Marian Kowalewski W artykule zaprezentowano określenia związane z cyberterroryzmem oraz jego istotę. Następnie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacyjne Polski a walka informacyjna

Bezpieczeństwo informacyjne Polski a walka informacyjna Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 29/2013 Wydział Humanistyczny Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Bezpieczeństwo informacyjne Polski a walka informacyjna Wstęp Bezpieczeństwo informacyjne państwa

Bardziej szczegółowo

4. INFORMACJE DODATKOWE... 69 4.1. Organizacja i metodyka kontroli... 69 4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli...

4. INFORMACJE DODATKOWE... 69 4.1. Organizacja i metodyka kontroli... 69 4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli... Spis treści Wykaz stosowanych pojęć i skrótów... 4 WPROWADZENIE... 6 1. ZAŁOŻENIA KONTROLI... 7 2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI... 9 2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności... 9 2.2 Synteza wyników

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP

Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP KPB-4101-002-00/2014 Nr ewid. 42/2015/P/14/043/KPB Informacja o wynikach kontroli Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP DEPARTAMENT Porządku i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 7.2.2013 JOIN(2013) 1 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski zarys problemu

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski zarys problemu Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski zarys problemu Michał Grzelak, Krzysztof Liedel Ochrona cyberprzestrzeni stała się jednym z najczęściej podejmowanych tematów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Antyterrorystyczny

Narodowy Program Antyterrorystyczny Załącznik do uchwały nr. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2014-2019 Projekt z dnia 20 marca 2014 r. Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Antyterrorystyczny

Narodowy Program Antyterrorystyczny Załącznik do uchwały nr. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2014-2019 Projekt z dnia 28 kwietnia 2014 r. Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY CYBERPRZESTRZENI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

POLITYKA OCHRONY CYBERPRZESTRZENI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI POLITYKA OCHRONY CYBERPRZESTRZENI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RZECZPOSPOLITA POLSKA Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Realne zagrożenia wirtualnego świata cyberprzestrzeń

Realne zagrożenia wirtualnego świata cyberprzestrzeń Czy inwestować w umiejęteności informatyczne pracowników? Realne zagrożenia wirtualnego świata cyberprzestrzeń Karol Wasilewski 1 a przedsiębiorcy Wstęp Wirtualna rzeczywistość rodzi coraz więcej realnych

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO PAŃSTW PRZYCZYNEK DO TYPOLOGII

ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO PAŃSTW PRZYCZYNEK DO TYPOLOGII Miron Lakomy ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO PAŃSTW PRZYCZYNEK DO TYPOLOGII Słowa kluczowe: bezpieczeństwo teleinformatyczne, cyberzagrożenia, zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego,

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Kwiecień 2013 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Obserwując skalę oraz tempo zmian cyberzagrożeń można założyć, że każda organizacja została lub zostanie

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNA CYBERBEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOKTRYNA CYBERBEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DOKTRYNA CYBERBEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DOKTRYNA CYBERBEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, 22 stycznia 2015 r. PRZESŁANIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Jedną z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

NOWE SFERY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

NOWE SFERY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO Nowe sfery bezpieczeństwa międzynarodowego 121 Joanna Kwiecień Szymon Chojnowski NOWE SFERY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO Wprowadzenie Poniższe opracowanie przedstawia problematykę komunikowania i mediów

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA KATEDRA PRAWA KARNEGO ZAKŁAD PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII Paweł Chomentowski PRAWNOKARNE I ORGANIZACYJNE ELEMENTY SYSTEMU ANTYTERRORYSTYCZNEGO W POLSCE STAN OBECNY

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY NATURALNE I CYWILIZACYJNE

KATASTROFY NATURALNE I CYWILIZACYJNE KATASTROFY NATURALNE I CYWILIZACYJNE TERRORYZM WSPÓŁCZESNY ASPEKTY POL IITYCZNE,, SPOŁECZNE II EKONOM IICZNE pod redakcją: Mariana śubera Wrocław 2006 Recenzenci: prof. dr hab. inŝ. Jerzy Zwoździak dr

Bardziej szczegółowo

Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład globalny

Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład globalny ROZDZIAŁ 1 Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład globalny Aby w pełni zbadać proces powstawania systemu przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce i okoliczności,

Bardziej szczegółowo

Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2015 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE PREZYDENTA RP... 4 WPROWADZENIE... 7 1. CELE STRATEGICZNE RP W DZIEDZINIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA... 9 2. ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2015 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE PREZYDENTA RP... 4 WPROWADZENIE... 7 1. CELE STRATEGICZNE RP W DZIEDZINIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA... 9 2. ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny Partner Główny Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny Grzegorz Abgarowicz, Ryszard Antkiewicz, Piotr Ciepiela, Michał Dyk, Dominika Dziwisz, Zbigniew Fałek, Piotr Gajek, Rafał

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji RAPORT. ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji RAPORT. ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą Joseph Conrad RAPORT Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji BEZPIECZNA FIRMA STRONA 1 Spis treści Główne wnioski

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP 2012-2022. - projekt z kwietnia 2012 roku -

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP 2012-2022. - projekt z kwietnia 2012 roku - C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP 2012-2022 - projekt z kwietnia 2012 roku - SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 II. Diagnoza systemu bezpieczeństwa narodowego... 9 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo