Geneza powstania Banku Św.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Geneza powstania Banku Św."

Transkrypt

1 ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE: Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy organizacje finansowe Światowa Organizacja Hanldu i OPEC organizacje gospodarcze NATO organizacja polityczna Amnesty Intarnational organizacja pozarządowa Geneza powstania Banku Św. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju(Interational Bank of Reconstrution and Development) inaczej zwany Bankiem Światowym został utworzony w lipcu 1944 r. W powojennym świecie próbowano stworzyć instytucję, która udzielałaby pomocy finansowej krajom zniszczonym przez wojnę oraz słabo rozwiniętym. Organizacja została utworzona podczas Monetarnej i Finansowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Bretton Woods w Stanach Zjednoczonych. Artykuły Karty były negocjowane przez przedstawicieli 44 państw m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Indie, Związek Radziecki. Większość krajów uczestniczących w konferencji powołującej IBRD do życia podpisała Kartę stając się tym samym pierwotnymi (założycielskimi) członkami Banku. Swoją działalność rozpoczął 25 czerwca 1946 r. razem z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (IMF), który jest instytucją siostrzaną dla Banku Światowego, lecz całkowicie odrębną. Geneza powstania MFW. Pod koniec II wojny światowej w krajach wysoko uprzemysłowionych zastanawiano się nad kształtem powojennego systemu walutowego. Z inspiracji Narodów Zjednoczonych zwołano konferencję w Bretton Woods ( New Hampshire USA), która odbyła się w dniach 1 22 lipca 1944 r. Wzięły w niej udział 44 kraje, w tym również Polska oraz obserwator z Danii. Na tej konferencji przedstawiono dwa plany ustalenia nowego porządku walutowego oraz międzynarodowej instytucji finansowej. Plan Keynesa i White a. Plan Keynesa - został najpierw przedstawiony w parlamencie brytyjskim w kwietniu 1943 r., a następnie na konferencji w Bretton Woods. Plan dotyczył mechanizmu kreacji pieniądza i wymiany w handlu międzynarodowym. Keynes chciał stworzyć wspólny pieniądz o nazwie bankor oraz porządek ponadnarodowy akceptowany przez wszystkie kraje. Ze względu na jego nowatorstwo nie został wówczas zaakceptowany, aczkolwiek pewne idee w nim zawarte zostały później częściowo wprowadzone do statutu MFW. Plan White a był podstawą do opracowania nowego porządku walutowego. Sam White reprezentował stanowisko USA, które chciały utrzymać swą potęgę gospodarczą oraz dynamikę eksportu do Europy. Plan ten wyznaczał dolarowi funkcję najważniejszej waluty międzynarodowej. Pieniądz schodził w nim na drugi plan. Najważniejszy był handel, wymiana, inwestycje, powrót do stabilnego pieniądza oraz jego wymienialności. Datę powstania MFW określa się na 27 grudnia 1945 r., kiedy to status o powstaniu MFW podpisało 29 krajów członkowskich mających 80% udziałów. Siedzibą MFW jest Waszyngton.

2 Cele Statutowe Banku Światowego i MFW Bank Światowy zajmuje się przede wszystkim wspieraniem długofalowego wzrostu gospodarczego i zmniejszaniem ubóstwa w krajach rozwijających się. Bank udziela kredytów w celu zmniejszenia ubóstwa oraz finansowania inwestycji przyczyniających się do wzrostu gospodarczego tych krajów. Inwestycje obejmują pomoc doraźna realizowaną przez budowę dróg, elektrowni, szkół jak również dostarczanie pomocy merytorycznej i doradztwa fachowego przez organizowanie różnego rodzaju służb szkolenia rolniczego, szkoleń nauczycieli, programów żywienia oraz poprawy sytuacji dzieci i kobiet w krajach Trzeciego Świata. W pierwszych latach istnienia Banku Światowego jego działalność koncentrowała się na finansowaniu odbudowy zniszczeń wojennych gospodarki krajów Europy Zachodniej. Obecnie Bank udziela pożyczek również krajom rozwijającym się : Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Środkowego Wschodu i Europy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy czuwa nad stabilnością kursów walutowych, ułatwia międzynarodową współpracę finansową, a także rozwój handlu międzynarodowego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest organizacją, która niesie pomoc państwom członkowskim w sytuacji zachwiania równowagi finansowej. Członkostwo w MFW i BŚ. Członkiem w MFW może zostać każde państwo posiadające autonomię w dziedzinie stosunków zagranicznych oraz będące w stanie spełnić warunki stawiane przez statut. W 1945 r. MFW liczył 29 członków; w tej grupie znajdowała się Polska. ZSRR podpisał umowę z Bretton Woods, jednak jej nie ratyfikował i nie został członkiem MFW. Pod wpływem ZSRR z MFW wystąpiła Polska ( r.) w 1986 r. przyjęta ponownie, Czechosłowacja (1954 r.) oraz Kuba (1964 r.). Liczba krajów członkowskich MFW wynosi obecnie 184. Warunkiem członkostwa w Banku Światowym i w organizacjach afiliowanych jest przynależność do MFW i wpłata udziału członkowskiego. Bank ma formę spółki akcyjnej. W momencie powstania Bank liczył 45 członków. Do BŚ należą 184 kraje. Polska jest członkiem Banku od 27 czerwca 1986r. W zależności od wysokości udziału kraje dysponują odpowiednią ilością głosów. Rewizje statutu MFW SDR-y- Special Drawing Rights( Specjalne prawa ciągnienia) SDR jest rezerwa walutową w razie ratowania prze kryzysami gospodarczymi oraz państwa mogą używać ich jako transakcji bezgotówkowych między sobą z MFW lub 16 innymi OM. Do roku 1969 były to środki rezerwowe z złota i dolarów amerykańskich. 1 SDR=1 US$= 0,888 gram złota.

3 Od 1974 r. wartość SDR oparto na koszyku 16 walut krajów członkowskich MFW których udział w handlu światowym był większy niż 1%. Od 1981 r. podstawę wartości SDR stanowił koszyk 5 walut krajów największych eksporterów dóbr i usług: Dolar US Marka niemiecka Jen japoński Frank francuski Funt szterling W 1999 r. skład koszyka SDR został ponownie zmieniony w związku z wprowadzeniem euro. W skład koszyka wchodzą więc obecnie: Dolar US (39%) Euro (32%) Jen japoński (18%) Funt szterling (11%) Struktura BŚ i MFW Kluczowa rola w realizacji zadań MFW przypada jego głównym organom : -Radzie Gubernatorów -Radzie Wykonawczej -Dyrektorowi Naczelnemu Do organów Banku należą: - Rada Gubernatorów - Rada Dyrektorów Wykonawczych - Departamenty Operacyjne - Departamenty Funkcjonalne W obu organizacjach najwyższym organem jest Rada Gubernatorów Która składa się z gubernatorów i ich zastępców z każdego kraju członkowskiego. Gubernatorami są przeważnie ministrowie finansów. Rada zbiera się raz do roku i podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące: Ustalanie warunków przyjmowania i przyjmowanie nowych członków Ich zawieszanie oraz wykluczanie Uchwalanie zmian w wysokościach wpłat członkowskich do kapitału zakładowego Uchwalanie zasad podziału zysku i jego rozdysponowanie Zawieranie umów z innymi organizacjami międzynarodowymi Wybieranie Rady Wykonawczej i Dyrektorów Wykonawczych Rada Wykonawcza zarówno w BŚ jak i w MFW składa się z 24 Dyrektorów Wykonawczych (Board of Executive Directors). W obu organizacjach w skład Rady wykonawczej wchodzi 5 Dyrektorów Mianowanych, którzy pochodzą z krajów posiadających największą liczbę głosów i posiadają największe udziały kapitałowe. Są to: Stany Zjednoczone

4 Japonia Niemcy Wielka Brytania Francja Na czele MFW stoi Dyrektor Generalny wybierany przez Radę Wykonawczą na 5 lat z prawem reelekcji. Na czele BŚ stoi Prezes wybierany przez Dyrektorów Wykonawczych. Obecnym Dyrektorem Generalnym od 2004 jest Rodrigo Rato z Hiszpanii. Mechanizm podejmowania decyzji. MFW- Statut MFW przewiduje, że w większości decyzje podejmowane są przez głosowanie ważone. Głosowanie to polega na tym, że każde państwo członkowskie dysponuje nie jednym głosem, lecz różną ich liczbą. Zasada przydziału głosów jest następująca: każdy kraj członkowski posiada 250 głosów, a każdy kolejny głos jest przyznawany za wpłatę 100 tyś. SDR do kapitału MFW. Największą liczbę głosów posiadają: Stany Zjednoczone głosów 17,53 % ogólnej liczby głosów Japonia głosów 6,29 % ogólnej liczby głosów Niemcy głosów 6,15 % ogólnej liczby głosów Francja głosów 5,08 % ogólnej liczby głosów Wielka Brytania głosów 5,08 % ogólnej liczby głosów Włochy głosów 3,32 % ogólnej liczby głosów Arabia Saudyjska głosów 3,31 % ogólnej liczby głosów Kanada głosów 3,01 % ogólnej liczby głosów Rosja głosów 2,28 % ogólnej liczby głosów Chiny głosów 2,22 % ogólnej liczby głosów Polska głosów 0,66 % ogólnej liczby głosów W zależności od ważności, uchwały w MFW podejmowane są różną większością głosów: 85% głosów wymagają decyzje dotyczące ustalenia wysokości wpłat do kapitału zakładowego, przydziału SDR, zmian struktury i statutu Funduszy, zmian w terminach płatności, sprzedaży złota 70 % głosów wymagają decyzje dotyczące oprocentowania oraz zawieszania krajów członkowskich w prawie do głosowania zwykła większość głosów- inne decyzje (IBRD International Bank for Reconstruction and Development) Struktura Banku Światowego: Organy Banku zostały ściśle określone w Karcie Banku, gdzie zapisano ich obowiązki i prawa. Do organów Banku należą: Rada Gubernatorów (Board of Governors) jest najwyższym organem władzy Banku. Każdy kraj członkowski jest reprezentowany przez jednego Gubernatora i jednego zastępcę. Z zasady funkcję takiego przedstawiciela pełni minister finansów. Każdy

5 Gubernator posiada pewną liczbę głosów, która zależy od ilości udziałów w kapitale zakładowym. Procentowo największy udział posiadają: Stany Zjednoczone (16,41%), Japonia (7,86%), Niemcy (4,49%). Okres kadencji wszystkich Gubernatorów wynosi 5 lat. Rada zbiera się raz do roku na sesjach zwanych Dorocznymi Spotkaniami. Rada Dyrektorów Wykonawczych (Board of Executive Directors) składa się z: Prezesa jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Bankiem i organizacje oraz nominacje i zwalnianie personelu, (obecnie Paul Wolfowitz) 24 Dyrektorów Wykonawczych ( 5 dyrektorów mianowanych ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii i 19 wybieranych grupy państw). Departamenty Operacyjne koncentrują swoją działalność nie na konkretnych dziedzinach, lecz na regionach geograficznych. Departamenty Funkcjonalne zajmują się różnymi dziedzinami m.in. finansami, usługami prawnymi i ekonomicznymi. Podzielone są na 9 jednostek, ze względu na sfery którymi się zajmują. Kapitał Bank jest zorganizowany w formie spółki akcyjnej, a jego kapitał składa się z dwóch części: Kapitał zakładowy ma charakter udziałowy. Udziały składają się z 2 części: 10% stanowi kapitał wpłacony, 1% jest wpłacony w walutach wymiennych lub w dolarach oraz 9% w walucie narodowej członka, (11,5 mld USD r.) 90% to kapitał na żądanie, zwany funduszem gwarancyjnym (zabezpieczenie Banku wobec emitowanych obligacji i udzielanych gwarancji), Bank w razie potrzeby może zażądać wpłaty tej części kwoty. W lipcu 1994 r. po raz pierwszy wyznaczono wysokość kapitału zakładowego 10 mld USD. Kwota kapitału zakładowego została podzielona na udziały. Zgodnie ze statutem Banku akcje mogą być nabywane tylko przez członków Banku ( 178,2 mld USD r.). Państwa o największym udziale w kapitale zakładowym 16,41% 7,87% 4,49% 62,61% 4,31% 4,31% 1. Stany Zjednoczone 2. Japonia 3. Niemcy 4. Francja 5. Wielka Brytania pozostałe Udział poszczególnych składników w przychodach BŚ 3; 4% 2; 12% 5; 1,50% 4; 7% inne; 5% 1; 70,50% Kapitał własny pochodzi z: 1. zaciągania pożyczek na międzynarodowych rynkach kapitałowych, przez emisję własnych obligacji umieszczonych na najbardziej chłonnych rynkach kapitałowych, 2. sprzedaż obligacji w kraju, który zaciągnął pożyczkę w Banku,

6 3. dochody uzyskane z różnych operacji przeprowadzanych przez Bank, 4. cesja wierzytelności Bank odstępuje część niespłaconej pożyczki innym instytucjom finansowym, 5. kwot spłat udzielonych pożyczek. Rodzaje pomocy udzielonej przez Bank pożyczki na dostosowanie strukturalne dla rządów krajów członkowskich i na realizację programu rozwojowego, pożyczki celowe udzielane ministerstwom lub przedsiębiorstwom prywatnym z gwarancjami rządowymi, na realizacje konkretnego projektu, linie kredytowe udostępnione bankom lub ministerstwom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych bez konieczności precyzowania konkretnego celu (podaje się tylko dziedzinę gospodarki), gwarancje dla państw członkowskich zaciągających pożyczki w innych organizacjach międzynarodowych. Według stanu na 30 czerwca 2005 r., BŚ udzielił kredytów na łączną kwotę ponad 138 mld USD, a największymi jego dłużnikami były Chiny (15,9 mld USD), Brazylia (11,4 mld USD), Meksyk (10,6 mld USD). POLSKA Polska jako uczestnik konferencji w Bretton Woods, była państwem założycielskim. Występując z MFW w 1950 r., zrezygnowała również z członkowstwa w BŚ (ponieważ odmówiono pożyczki w wysokości 600 mln USD na odbudowę zniszczeń spowodowanych prze II wś). Zgodnie z istniejącymi zasadami, przystępując ponownie do MFW 27 czerwca 1986 r., Polska stała się również po raz kolejny członkiem BŚ. Przedstawicielem Polski w Radzie Gubernatorów jest prezes NBP. Od 1990 r. Polska czerpie korzyści ze współpracy z tą instytucją w postaci kredytów. Na koniec czerwca 2005 r. całkowite zadłużenie Polski wobec Banku Światowego wynosiło około 2 mld USD, a suma kredytów przyznawanych przez tę instytucję w latach na projekty już zakończone i w trakcie realizacji to prawie 6 mld USD. W 2005 r. Polska przy udziale wynoszącym akcji o wysokości 1,31 mld USD posiadała głosów, co stanowiło 0,69% całości głosów. Współpraca MFW i BŚ z Polską MFW Polska była członkiem-założycielem MFW. Ratyfikowała statut ale pod presją ZSRR opuściła MFW r. Ponowny wniosek o członkostwo w MFW Polska złożyła ale nie została przyjęta. Dopiero 12 czerwca 1986 r. Polska ponownie stała się członkiem MFW. W 1990r. Polska uzyskała swój pierwszy kredyt od MFW wyniósł on 357,5 mln SDR. Do końca 1994 r. Polska otrzymała w sumie z MFW ponad 1,2 mld SDR. Dzięki wysokim rezerwom dewizowym NBP suma ta została spłacona przedterminowo w 1995r. Od 1994 r. Polska nie występowała do MFW z

7 prośbą o udzielenie kredytu, nie potrzebuje bowiem obecnie pomocy finansowej Funduszu i w najbliższych latach pomoc taka nie będzie prawdopodobnie potrzebna. Pożądane jest jednak dalsze monitorowanie naszej gospodarki przez MFW i ocena zmian makroekonomicznych. BŚ Od 1990 BŚ aktywnie wspiera zmiany przeprowadzane w polskiej gospodarce. Bank światowy do 1999r. zaangażował w Polsce prawie 5 mld USD finansując 30 projektów tj. wydatki publiczne, inwestycje, reformy systemu bankowego, poprawy infrastruktury, poprawy wydajności w przemyśle i rolnictwie itp. Z kwoty tej wykorzystano 2,9 mld USD zaś spłacono 712 mln USD. We współpracy Polski z Bankiem Światowym w okresie ostatniego dziesięciolecia można wyróżnić dwa okresy. Pierwszy, to okres do końca roku 1996, czas najtrudniejszej przebudowy naszej gospodarki, drugi od początku 1997 to okres ukierunkowania współpracy na wspieranie Polski w jej dążeniach do uzyskania członkostwa w UE i włączenie procesów integracyjnych w ramach Unii. W 1997 r. Polsce przekazano 22 mln USD na projekty finansowania gmin, oraz 300 mln USD na zmodernizowanie 515 km najważniejszych dróg krajowych remont dwóch mostów i budowę 3 nowych oraz zbudowanie 12 obwodnic. BŚ pomógł również Polsce po tragicznej powodzi w 1997, przekazując 200 mln USD na likwidację jej skutków. WARTO WIEDZIEC! Pożyczanie pieniędzy stało się normalną praktyką światowej ekonomii po II Wojnie Światowej. Do pewnego stopnia, każdy był czyimś dłużnikiem. Jednakże na początku lat 70-tych nastąpił gwałtowny wzrost cen ropy naftowej na światowych giełdach. Podrożały też wszystkie usługi i towary, także odsetki za zaciągnięty dług. By złagodzić skutki zaistniałej recesji, lepiej usytuowane kraje ukróciły swe wydatki i zaprzestały pożyczek pieniężnych. Kryzys uderzył we wszystkich, ale biedne kraje zaatakował z zdwojoną siłą. Chociaż gospodarka tych państw była z natury słaba i niestabilna, były one zmuszone do zaciągania nowych długów, mimo, że warunki spłat kredytów nie należały do atrakcyjnych. Niektóre państwa pożyczały pieniądze, by splacić nimi swoje długi. To błędne koło osiągnęło swe największe rozmiary między 1977 a 1982r. i znane było pod nazwą "Góra długów". To wlaśnie wtedy BŚ i MFW zaczęły ingerować w politykę wewnętrzną ubogich krajów, oferując im umorzenie długów w zamian za ustępstwa korzystne dla światowego biznesu. Od tej pory zaczęto się liczyć z głosem międzynarodowych instytucji finansowych nie tylko w Afryce, ale we wszystkich krajach europejskich. Pomoc udzielana krajom rozwijającym się jest niczym przysłowiowe piąte koło u wozu. Pożyczki Banku były w ciągu ostatnich trzydziestu lat jednym z najbardziej rzucających się w oczy przykładów trwonienia pieniędzy. Projekty pochłonęły setki milionów dolarów, ale zakłady, których budowę finansował w całości Bank Światowy, nic nie wyprodukowały. W wielu przypadkach budowy w ogóle nie ukończono, a pieniądze i tak trzeba będzie zwrócić. Za przykład może posłużyć tu Zair, przemianowany jakiś czas temu na Kongo. Szacuje się, że Szwajcarskie konta bankowe kontrolowane przez byłego dyktatora Mobutu Sese Seko powiększyły się prawie o 4 mld dolarów, przy czym wpływy na rachunki były

8 proporcjonalne do pomocy udzielanej przez Bank Światowy. Spłacanie długu spadło dziś na barki szarych obywateli Konga. Z kolei środki, jakie Bank Światowy przyznał Indonezji, wzmocniły wojskową dyktaturę generała Suharto, która miała być antykomunistycznym bastionem w regionie. Na przestrzeni 25 lat Bank Światowy wpompował do Indonezji niemal 30 mln dolarów. Pieniądze zostały przeznaczone na budowę dróg, szkół, elektrowni i oczyszczalni ścieków, ale jednocześnie zasiliły konta popleczników Suharto. Chociaż Indonezyjczycy skorzystali na rozbudowie infrastruktury, co piąty dolar został od razu ukradziony. Z tajnego sprawozdania przygotowanego w sierpniu 1997 r. przez placówkę Banku Światowego w Dżakarcie wynika, że co najmniej 6 mln dolarów trafiło do kieszeni miejscowych urzędników i polityków, a pożyczkę będą spłacali nie oni, ale obywatele Indonezji. Heritage Foundation z Waszyngtonu opublikowała wyniki badań przeprowadzonych wśród 68 krajów rozwijających się, które dostają ogromne zastrzyki gotówki z Banku Światowego. Okazało się, że od 1970 roku do 1997 wzrost produktu narodowego brutto w 39 państwach tej grupy wyniósł średnio 1 % rocznie. Wzrost gospodarczy 20 innych krajów został wręcz spowolniony, mimo wsparcia finansowego Banku Światowego. - Krajom, w których nie ma wolnego rynku, nie pomogą żadne fundusze - tłumaczy badacz Heritage Foundation Brett Schaifer - A tam, gdzie jest wolny rynek, nie trzeba napędzać gospodarki za pomocą pieniędzy. Obawy o skuteczność MFW i Banku Światowego skłoniły amerykański Kongres do powołania komisji, która miała za zadanie opracować program zreformowania obu instytucji. Komisja na czele, której stoi ekonomista Allan Meltzer, ogłosiła swoje zalecenia 9 marca. Główne propozycje to umorzenie długu najbiedniejszych państw, zaprzestanie udzielania kredytów stosunkowo zamożnym krajom, takim jak Chinom czy Rosja, i całkowite odejście od pożyczek długoterminowych. Zalecenia komisji są niewątpliwie przełomowe, ale w tej chwili jest już za późno na reformy. Zarówno Bank Światowy, jak i MFW to dinozaury ery zimnej wojny. Kongres powinien wreszcie przejrzeć na oczy i przestać je utrzymywać sztucznie przy życiu. Zachód lepiej wykorzystałby pieniądze, gdyby bezpośrednio finansował i zarządzał wykonywaniem projektów w najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących krajach świata. Kenneth R. Timmerman (The Wall Street Journal)

9 Przemiana GATT w WTO Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (ang. General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) podpisany w Genewie w 1947 porozumienie dotyczące polityki handlowej Układ Ogólny GATT wszedł w życie 1 stycznia 1948 roku. Z założenia miało być jedynie tymczasowym układem poprzedzającym powstanie ITO (Międzynarodowej Organizacji Handlowej). Jednakże brak zgody między państwami nie pozwalający na wejście w życie statusu ITO, przedłużył obowiązywanie układu GATT do 31 grudnia 1994 Podstawowe zadanie GATT -liberalizacja handlu międzynarodowego (kontrola, usuwanie przeszkód stojących na drodze rozwoju współpracy, koncyliacja Rundy negocjacyjne GATT 1. Pięć rund w Genewie (lata: 1947, 1956, , , Annecy (1949) 3. Torquay ( ); 4. Punta del Este (Runda Urugwajska ). Zasady, którymi kierowali się członkowie GATT zasada niedyskryminacji i równego traktowania; stosowanie tzw. klauzuli największego uprzywilejowania i klauzuli narodowej zasada wzajemności zasada możliwości interwencji handlowej. Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organisation (WTO)), organizacja międzynarodowa z siedzibą w Genewie. WTO stanowi kontynuację Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), została powołana w 1994 w Marakeszu (Maroko), w ramach tzw. rundy urugwajskiej GATT. Światowa Organizacja Handlu rozpoczęła działalność w roku 1995, a jej siedzibą jest Genewa. Polska była jednym z państw założycielskich - stosowne porozumienie ratyfikowała w roku Finansowanie działalności WTO Finansowanie działalności WTO wspierają 149 państw członkowskich, które należą do Światowej Organizacji Handlu. Budżet na rok 2006r. wynosi 170,274,150 franków szwajcarski. W porównaniu na rok 2005r. budżet wynosił 164,131,000 franków szwajcarskich. Polska przeznaczyła na działalność WTO w 2006r. 1,297,539 franków szwajcarskich, a w 2005r. 1,213,650 franków szwajcarskich Klauzula Największego Uprzywilejowania (ang. MFN Most Favoured Nation clause) Oznacza, że preferencja przyznana jednemu krajowi musi być rozciągnięta na wszystkich członków WTO. Innymi słowy, preferencja przyznana ds. przez UE w imporcie z USA, musi być rozciągnięta na wszystkich członków WTO, i odwrotnie, wszelkie cła i opłaty

10 wprowadzane przez UE na import danego produktu ds. z USA, muszą obowiązywać także innych członków, na tzw. zasadzie erga omnes. Nie dotyczy to umów preferencyjnych i stref wolnego handlu.* Traktowanie narodowe (ang. National Treatment) Podatki i inne opłaty oraz przepisy krajowe nie powinny być stosowane wobec produktów importowanych i krajowych, tak aby stwarzać ochronę produkcji krajowej. Innymi słowy, zabroniona jest dyskryminacyjne traktowanie produktów importowanych w porównaniu z produkcją krajową Listy koncesyjne (ang. Schedules of concessions) Jest to całość zobowiązań członków WTO przyjętych w ramach danej Rundy Negocjacyjnej dotyczących obniżek taryf celnych, wraz z okresami ich implementacji, oraz kontyngentów taryfowych. Zobowiązania te muszą być bezwzględnie przestrzegane przez członków WTO, co stwarza całkowitą przejrzystość i daje pełną informację na temat poziomu stawek celnych członków i perspektyw ich obniżania. Konferencje ministerialne SINGAPUR 9-13 GRUDZIEŃ 1996r GENEWA 18 i 20 MAJ 1998r SEATTLE 30 LISTOPAD i 3 GRUDZIEŃ 1999 DOHA 9-13 LISTOPAD 2001 CANCUN WRZESIEŃ 2003 Głównym zadaniem Światowej Organizacji Handlu jest: - liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, - prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, -rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, -współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi -wspieranie polityki handlowej krajów rozwijających się poprzez pomoc techniczną i programy szkoleniowych Kraje przystępujące do WTO zobowiązane są do dostosowania wewnętrznego ustawodawstwa do norm Światowej Organizacji Handlu oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym Rozwój dobrobytu ludności krajów członkowskich poprzez zapewnienie maksymalnie płynnego, przewidywalnego i wolnego przepływu dóbr handlowych

11 Możliwe jest głosowanie większościowe, ale dotychczas stosowano zawsze zasadę consensusu. Ewentualne sankcje za niewykonanie postanowionych uchwał mogą nałożyć poszczególne kraje członkowskie, a nie sama organizacja. Uzgodnienia są ratyfikowane w parlamentach wszystkich krajów członkowskich status obserwatora GATT członek stowarzyszony GATT członek GATT członek WTO Wejście do UE zmieniło sytuację Polski na forum WTO, w związku z przekazaniem polityki handlowej z poziomu narodowego na wspólnotowy. Oznacza to, że z państwami trzecimi i WTO negocjacje prowadzi KE (Dyrekcja Generalna ds. Handlu DG Trade) na podstawie mandatu od Rady UE (Ministrowie państw członkowskich UE) i w konsultacji z grupami roboczymi Rady UE, przede wszystkim z Komitetem 133, w pracach którego uczestniczy przedstawiciel Polski. W Komitecie 133 omawiane są także wszystkie sprawy związane z uczestnictwem państw członkowskich w Światowej Organizacji Handlu (WTO). Na forum WTO państwa członkowskie UE nie prezentują oddzielnie swoich stanowisk, wspólne stanowisko UE prezentowane jest przez Komisję Europejską. Stąd Komitet 133 jest tym właśnie forum, na którym Polska współtworzy wspólnotową politykę handlową prezentowaną w ramach negocjacji WTO. Kartel umowa państw posiadających decydujący wpływ w tej samej lub podobnej branży, mająca na celu kontrolę nad rynkiem i jego regulację (ceny, podaży, popytu). Nie jest to oddzielna instytucja. OPEC czyli Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej) powstała we wrześniu 1960 r. Założona została przez Iran, Irak, Kuwejt, Arabię Saudyjską i Wenezuelę. Później dołączyły Algieria, Indonezja, Libia, Nigeria, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Do organizacji należały też Ekwador i Gabon, ale Ekwador wystąpił w 1992 r., a Gabon w 1995 r. Główną przyczyną powstania OPEC było przeciwstawienie się praktycznie całkowitej dominacji zachodnich koncernów naftowych i dyktowaniu przez nich cen. Podczas konferencji w Caracas w 1961 r. została przyjęta Karta OPEC stawiająca przed organizacją następujące cele: zapewnienie wzrostu wpływów ze sprzedaży ropy naftowej, a przez to przyczynienie się do rozwoju państw członkowskich, stopniowe przejęcie

12 produkcji od koncernów międzynarodowych, ujednolicenie polityki produkcyjnej. OPEC od początków swojego istnienia była negatywnie postrzegana, jako kartel, którego jedynym celem jest zapewnienie krajom członkowskim gigantycznych dochodów, kosztem wszystkich pozostłych państw świata. Kryzysy naftowe z lat i tylko to powszechne przekonanie ugruntowały. Później jej rola nieco zmalała. Jednak pomimo intensywnych wysiłków niezależnych producentów ropy, wciąż pozostaje ona organizacją odgrywającą ważną rolę na światowym rynku energetycznym. Głównym mechanizmem wpływania OPEC na ceny ropy są zmiany kwot wydobycia. Jeśli kwoty te są zmniejszane, podaż surowca spada, więc ceny rosną. Natomiast przy zwiększaniu kwot i tym samym podaży, ceny spadają. Obie te strategie posiadają sens ekonomiczny. Zmniejszając kwoty wydobycia, kraje członkowskie zwiększają swoje dochody nie ponosząc dodatkowych kosztów. Z kolei zwiększanie kwot wydobycia wpływa na ograniczenie rywalizacji w sektorze i zwiększanie udziału w rynku. Przy niższych cenach ropy i większym nasyceniu rynku nowe, konkurencyjne inwestycje stają się mało opłacalne. Kraje członkowskie OPEC nie są jednorodne i często mają rozbieżne interesy. Po jednej stronie są państwa takie jak: Arabia Saudyjska, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie.posiadają olbrzymie rezerwy ropy i bardzo małe populacje. Oznacza to, że w krajach tych nie występuje potrzeba uzyskania jak najwyższego dochodu za wszelką. Po drugiej stronie barykady stoją kraje takie jak: Iran, Irak, Algieria, Nigeria i Wenezuela. Chociaż posiadają spore rezerwy ropy, mają także spore populacje, co powoduje, że zysk ze sprzedaży tego surowca per capita jest dużo mniejszy. Głównym motywem działania jest więc zaspokajanie krótkofalowych interesów i dążenie do uzyskania jak największych dochodów ze sprzedaży ropy w jak najkrótszym czasie. Pozytywnym aspektem takiego postępowania jest tłumienie niepokojów społecznych poprzez poprawę statusu życia, przy czym ważne jest, aby lokalna społeczność skojarzyła poprawę warunków życia z rządzącą w danym okresie siłą polityczną. Doskonałym przykładem tego typu postępowania jest polityka prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza, który poprzez inwestowanie petrodolarów w konsumpcję, cieszy się niesłabnącym poparciem społecznym. Pokazany konflikt interesów skutkuje tym, że OPEC nie wywiera na światową gospodarkę aż takiego dużego wpływu jak mógłby wywierać. Ustalane limity produkcji, bywały notorycznie przekraczane przez niektórych członków. Głównymi winowajcami były zwykle Irak i Wenezuela. Siedziba: Wiedeń Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat Do OPEC obecnie należą (w nawiasie rok przystapienia): 1. Algieria (1969), 2. Arabia Saudyjska (1960), 3. Indonezja (1962),

13 4. Irak (1960), 5. Iran (1960), 6. Katar (1961), 7. Kuwejt (1960), 8. Libia (1962); 9. Nigeria (1971), 10. Wenezuela (1960), 11. Zjednoczone Emiraty Arabskie (1967), Do OPEC należeli również: Ekwador ( ), Gabon ( ), W opec można rozróżnić 2 rodzaje państw tzw; -gołębie- bogate, którym nie zależy na podwyższaniu cen np.zea, Kuwejt, Arabia Saudyjska, które mają ogromne ilosci złóż, a wydobycie jest tanie przez co osiągaja dochody nawet przy niskiej cenie -jastrzębie- ubogie z dużą liczbą ludności np. Nigelia, Iran Irak by podwyższyć wpływy pieniężne ze sprzedaży oszukując swoich partnerów rozprowadzały ropę poza ustalonymi limitami Cena Przede wszystkim należy pamiętać, że - podobnie jak w odniesieniu do innych surowców - istnieją dwa różne rynki ropy: rynek transakcji terminowych, na którym zawierane są kontrakty na określony czas, z ustaloną z góry (sztywnie lub w formie renegocjowalnej opcji) wielkością dostaw oraz ceną (sztywną lub ewentualnie do renegocjacji albo też obowiązującą w dniu dostawy), przeważnie między państwami, rynek fizyczny (zakupy po aktualnej cenie referencyjnej z natychmiastową dostawą). Ustalenie światowej ceny referencyjnej na ropę jest sprawą skomplikowaną, ponieważ nie ma jednego gatunku ropy, lecz jest tyle gatunków, ile złóż. Tak jak nie ma jednego rynku ropy, tak nie ma jednego rynku dla poszczególnych gatunków. Dlatego przy cenie referencyjnej podaje się zarówno gatunek ropy, jak rynek (na przykład cena za brent w Rotterdamie), bądź, w wypadku gdy ustala ją kartel producentów, nazwę tego kartelu (na przykład cena OPEC) BRENT - Najczęściej stosowany przy kształtowaniu cen referencyjnych gatunek ropy to Brent (ropa wydobywana z Morza Północnego KOSZYK OPEC - tak zwany koszyk OPEC, czyli cena referencyjna ustalona przez OPEC, uwzględniająca ceny ropy produkowanej przez kraje należące do tej organizacji. WEST TEXAS INTERMEDIATE (zachodnioteksaska średnia) CENA DUBAJ - ustalaną w Dubaju dla ropy eksportowanej z regionu Zatoki Perskiej do Azji (Dubaj jest w tym regionie jedynym rynkiem "detalicznym", sprzedającym ropę za gotówkę z natychmiastową dostawą, a nie w ramach kontraktów terminowych).

14 Podstawową jednostką objętości stosowaną zarówno przy podawaniu ceny ropy, jak i wielkości wydobycia jest baryłka, czyli 158, 984 litrów. Na tonę ropy wchodzi około 7,3 baryłki. Kryzys naftowy i jego skutki Pierwszy kryzys naftowy miał miejsce w latach Bezpośrednią przyczyną była wojna izraelsko-arabska. W 1973r. ceny ropy wzrosły blisko czterokrotnie, zaś USA i Holandia objęte zostały embargiem na eksport do nich ropy. W latach miał miejsce drugi kryzys naftowy Rewolucja irańska od listopada 1987 do czerwca 1979 r. doprowadziła do straty 2-2,5 miliona baryłek/dzień ( mln ton/rok). Wydobycie ropy praktycznie wstrzymano. Światowa produkcja ropy spadła o 10%. Kryzys w Zatoce Perskiej Napaść Iraku na Kuwejt interwencja wojsk USA We wrześniu i październiku 1990 roku, kartel podwyższył wydobycie ropy w krajach członkowskich nie objętych wojną tak, że całkowita wielkość produkcji OPEC osiągnęła w listopadzie i grudniu poziom z pierwszej połowy Dzięki temu ceny przed końcem roku spadły do 25 dolarów za baryłkę, a jednocześnie światowe zapasy ropy osiągnęły na koniec roku 1990 poziom najwyższy od A oto kilka pozytywnych następstw "szoku naftowego" : - wzrosło zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, takimi jak słońce i wiatr, - w energetyce znowu więcej prądu wytwarzano ze spalania węgla, postawiono też na rozwój siłowni nuklearnych. W USA i Francji przyspieszono realizację programów rozwoju energetyki jądrowej, - nastąpiła także rewolucja w przemyśle samochodowym. W miejsce wytwarzanych w latach 50. i 60. dużych limuzyn na ulicach pojawiły się pojazdy mniejsze, a zarazem bardziej oszczędne pod względem zużycia paliwa, - w krajach uprzemysłowionych przystąpiono do zakrojonych na szeroką skalę działań, takich jak poszukiwanie nowych złóż węglowodorów. Wtedy narodziło się trzecie obok OPEC i USA centrum naftowe świata, jakim jest Morze Północne. Przystąpiono do eksploatacji znanych, ale dotychczas nierentownych złóż ropy. Stało się to opłacalne dopiero przy wysokich cenach ropy. Ograniczano zużycie paliw ciekłych w elektroenergetyce i ciepłownictwie, - w wielu krajach w wyniku działań pro-efektywnościowych wdrożono szereg technologii energooszczędnych w przemyśle, budownictwie i innych gałęziach gospodarki, - zaczęto szukać alternatywnych, odnawialnych źródeł energii. Producenci ropy naftowej (mln baryłek dziennie) 1. Arabia Saudyjska - 10,37 2. Rosja - 9,27 3. USA Iran - 4,09 5. Meksyk - 3,83 6. Chiny - 3,62 7. Norwegia - 3,18 8. Kanada - 3,14

15 9. Wenezuela - 2, Zjednoczone Emiraty Arabskie - 2, Kuwejt - 2, Nigeria - 2, Wielka Brytania - 2, Irak - 2,03 Kto eksportuje najwięcej ropy naftowej? Eksporterzy ropy naftowej (mln baryłek dziennie)

16 1. Arabia Saudyjska - 8,73 2. Rosja - 6,67 3. Norwegia - 2,91 4. Iran - 2,55 5. Wenezuela - 2,36 6. Zjednoczone Emiraty Arabskie - 2,33 7. Kuwejt - 2,20 8. Nigeria - 2,19 9. Meksyk - 1, Algieria - 1, Irak - 1, Libia - 1, Kazachstan - 1, Katar - 1,02 Konsumpcja (zużycie) ropy naftowej (mln baryłek dziennie) 1. USA - 20,5 2. Chiny - 6,5 3. Japonia - 5,4 4. Niemcy - 2,6 5. Rosja - 2,6 6. Indie - 2,3 7. Kanada - 2,3 8. Brazylia - 2,2 9. Korea Południowa - 2,1 10. Francja - 2,0 11. Meksyk - 2,0 Importerzy ropy naftowej (mln baryłek dziennie) 1. USA - 11,8 2. Japonia - 5,3 3. Chiny - 2,9 4. Niemcy - 2,5 5. Korea Południowa - 2,1 6. Francja - 2,0 7. Włochy - 1,7 8. Hiszpania - 1,6 9. Indie - 1,5 10. Tajwan - 1,0 Angola dołączyła do kartelu W Abudży ustalono też przyjęcie do OPEC nowego członka - Angoli. Tym samym grupa będzie liczyć już 12 członków, a jej rola i znaczenie wzrosną, dzięki większej możliwości oddziaływania na rynek. NATO Pakt Północnoatlantycki

17 Zasady nabywania członkostwa Artykuł 10 Traktatu Waszyngtońskiego daje każdemu krajowi formalne prawo do członkostwa w NATO. Kandydat na członka NATO musi być zaproszony przez obecnego członka Sojuszu i uzyskać poparcie pozostałych krajów należących do Paktu. Podstawowe zasady działania NATO Zasada suwerenności państw członkowskich. Zasada jednomyślności i zgody w podejmowaniu najważniejszych decyzji. Zasada rozdziału struktury politycznej NATO od zintegrowanej struktury dowodzenia. Struktura polityczna NATO Składa się z dwóch głównych instytucji: Reprezentacje narodowe- przedstawicielstwa krajów członkowskich przy Sojuszu. Instytucje międzynarodowe- wspomagają pracę misji narodowych. Cywilne instytucje struktury politycznej Paktu Rada Północnoatlantycka Najważniejsze forum decyzyjne Sojuszu. Podejmuje działania na rzecz osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa członków Paktu. W jej skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich. Decyzje Rady podejmowane są na zasadzie jednomyślności i ogólnej zgody. Komitet Planowania Obrony (DPC) W jego skład wchodzą Stali Przedstawiciele państw członkowskich. Formułuje wytyczne dotyczące polityki wojskowej Paktu. Grupa Planowania Nuklearnego (NPG) W jej skład wchodzą Stali Przedstawiciele lub ministrowie obrony państw członkowskich. Forum, na którym członkowie Sojuszu konsultują problemy związane z bronią jądrową. Komitety specjalistyczne Umożliwiają członkom Sojuszu konsultowanie wszystkich inicjatyw NATO. Sztab Międzynarodowy Prowadzi prace związane ze wspólnymi przedsięwzięciami Sojuszu. Podzielony jest na: Oddział Spraw Politycznych, Oddział Planowania i Polityki Obronnej, Oddział Zabezpieczenia Obrony, Oddział Infrastruktury, Logistyki i Planowania w Sytuacjach Nadzwyczajnych Zagrożeń, Oddział Nauki i Środowiska. Sekretarz Generalny NATO Najwyższy Urzędnik Sojuszu. Zarządza, nadzoruje, prowadzi obrady i reprezentuje Sojusz. Obecnym Sekretarzem NATO jest Jaap de Hoop Scheffer. Wojskowe instytucje struktury politycznej Paktu Komitet Wojskowy (MC) W jego skład wchodzą szefowie obrony państw NATO. Jest najwyższą władzą wojskową w NATO. Koordynuje działania Paktu we wszystkich kwestiach o ściśle militarnym charakterze.

18 Międzynarodowy Sztab Wojskowy (IMS) W jego skład wchodzą oficerowie sojuszniczych armii. Jest merytorycznym organem Komitetu Wojskowego. Pracami Sztabu kieruje dyrektor IMS w randze generała. Siły zbrojne NATO Są to siły zbrojne oddelegowane przez państwa członkowskie do działań w ramach NATO. Dzielą się na: Siły natychmiastowego i szybkiego reagowania. Główne siły zbrojne. Siły wzmocnienia. Zasady wspólnego finansowania Celem wspólnych wydatków jest utrzymanie zintegrowanej struktury wojskowej Sojuszu, zapewnienie jego spoistości, zwiększenie wartości bojowej narodowych sił wojskowych i uzupełnienie narodowych działań obronnych.. W sumie wydatki te stanowią jedynie 0,5% ogólnej sumy wydatków obronnych krajów członkowskich NATO. Wspólny budżet składa się z: Budżetu cywilnego- finansowany z wpłat poszczególnych MSZ, pokrywa wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Międzynarodowego, działalności i utrzymaniem innych instytucji NATO, z zatwierdzonymi programami cywilnymi i inną działalnością. Budżetu wojskowego- finansowany w większości z wpłat MON pokrywa koszty utrzymania i działalności zintegrowanej struktury wojskowej: Głównych Dowództw NATO, Głównych Podporządkowanych Dowództw oraz Naczelnych Podporządkowanych Dowództw. Budżet wojskowy finansuje ćwiczenia agencji badawczo-rozwojowych paktu, wydatki związane z programami wojskowymi realizowanymi przez Sojusz. Z budżetu tego pokrywa się także wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem przez pakt operacji podejmowanych w sytuacjach zagrożenia lub innych nagłych przypadkach. Jest on suma składek krajów członkowskich NATO. Procentowy udział państw członkowskich w budżecie wojskowym zależy od roli potencjału obronnego danego kraju w zintegrowanej strukturze militarnej Paktu. Budżetu inwestycyjnego- składa się on ze zobowiązań poszczególnych krajów członkowskich Paktu, Finansuje się w przedsięwzięcia inwestycyjne przekraczające narodowe potrzeby obronne poszczególnych państw, wspierających strukturę militarną NATO (inwestycje w porty, lotniska, systemy łączności, nawigacji i informatyki. Zarządzanie finansami w pakcie Struktura wewnętrzna Paktu umożliwia państwom członkowskim pełną kontrolę wydatków w ramach finansowanych przez siebie projektów. Daje ona możliwość sprawowania kontroli na każdym etapie procesu podejmowania decyzji. Formą kontroli mogą być ogólne ograniczenia dotyczące np. pułapów kosztów inwestycyjnych, limitów osobowych personelu cywilnego lub szczególne restrykcje przybierające postać konkretnych norm ekonomicznych np. zamrożenia kredytu lub ograniczenia jego transferu. Restrykcje takie mogą być zgłaszane w trakcie zatwierdzania danego budżetu lub też jego realizacji Zarządzanie finansami w Polsce jest zdecentralizowane i w dużej mierze zróżnicowane. Żaden z organów Sojuszu nie może bezpośrednio kontrolować wszystkich głównych elementów struktury finansowej Paktu tj. budżetu cywilnego wojskowego i inwestycyjnego. Przepisy finansowe, zatwierdzone przez Radę Północnoatlantycką potwierdzają to zróżnicowanie i zdecentralizowanie struktury finansowej Paktu. Przepisy te wraz z zarządzeniami i procedurami, dostosowującymi je do poszczególnych komórek Sojuszu, tworzą ogólną strukturę finansową NATO. Członkowie NATO

19 Obecnie Sojusz Północnoatlantycki liczy 26 państw, w tym Francja, która nie należy do struktur wojskowych NATO. Najmłodsze kraje członkowskie w NATO to Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Słowenia, Rumunia i Bułgaria. Oficjalnymi kandydatami do członkostwa w NATO są Albania, Macedonia i Chorwacja. Państwa nieuczestniczące w strukturach wojskowych NATO to Grecja, Francja i Hiszpania. MISJA NATO W AFGANISTANIE: Misja w Afganistanie zdominowała listopadadowy (2006) szczyt NATO w Rydze. Przywódcy 26 państw zadeklarowali obecność wojsk Sojuszu w tym kraju przez dłuższy czas, w celu przywrócenia pokoju i stabilizacji. Zadanie to ma być priorytetem NATO. Niewykluczone, że w 2008 r. zapadnie decyzja o dalszym rozszerzeniu Paktu. Polska zwróciła w Rydze uwagę na kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Rys historii: Wojna w Afganistanie ( ) Już pod koniec lat 70. socjalistyczny rząd napotykał na silną opozycję wśród znacznej części mieszkańców Afganistanu. W 1979 antyrządowe oddziały islamskich bojowników (mudżahedinów) pod wodzą Ahmada Szacha Masuda stawiły zbrojny opór wkraczającym oddziałom armii radzieckiej. Rozpoczęła się wojna afgańska, w której mudżahedinów wsparły pieniędzmi i bronią m.in. USA, Wielka Brytania, Pakistan, Arabia Saudyjska, Iran oraz Chiny. Mimo zaangażowania znacznych sił i najnowocześniejszej broni wojska radzieckie wspierane przez afgańskie siły rządowe nie potrafiły pokonać islamskich bojowników. W roku 1986 Babrak Karmal zrezygnował ze swojego stanowiska. Jego następcą został Mohammad Nadżibullah. Dwa lata później Afganistan, ZSRR, USA i Pakistan zawarły porozumienie pokojowe i wojska radzieckie zaczęła opuszczać kraj. Ostatnie oddziały opuściły Afganistan w następnym roku. Po wycofaniu się wojsk radzieckich siły rządowe powoli traciły kolejne terytoria, aż w końcu, na początku 1992 r., mudżahedini zdobyli Kabul. Zwycięzcy utworzyli nowy rząd, a prezydentem kraju został Tadżyk Burhanuddin Rabbani. Jedność zwycięzców skończyła się jednak bardzo szybko. Pierwszy przeciwko rządowi wystąpił Gulbuddin Hekmatjar. Kraj zaczął się rozpadać na kilka stref kontroli, a najcięższe walki toczyły się o Kabul. W ich trakcie wcześniej prawie nietknięte miasto zostało bardzo zniszczone. W 1994 r. na afgańskiej scenie pojawił się nowy aktor talibowie, czyli wspierani głównie przez Pakistan fundamentalistyczni, islamscy studenci, przeważnie narodowości pasztuńskiej, którzy bardzo szybko stali się znaczącą siłą. Rabbani i Hekmatjar porozumieli się na początku 1996 r., ale nie powstrzymało to postępów talibów, którzy we wrześniu zdobyli Kabul i ogłosili się rządem Islamskiego Emiratu Afganistanu. Na jego czele stał mułła Mohammad Omar. Rząd talibów uznały tylko Pakistan, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Reszta świata (w tym ONZ) uznawała za legalne władze, prezydenta Burhanuddina Rabaniego i jego rząd. W następnych kilkunastu miesiącach talibowie zdobyli 90% terytorium Afganistanu, a jedynym liczącym się przeciwnikiem był już tylko wsławiony walkami z wojskami radzieckimi Ahmad Szach Masud ze swoją tadżycką armią. W tym czasie do Afganistanu przybył Osama bin Laden. Już w 1998 r. USA zażądały jego wydania za zamachy w Kenii i Tanzanii. Talibowie odmówili. W sierpniu 1998 na jeden z obozów należących do organizacji bin Ladena spadły amerykańskie pociski typu Tomahawk. W listopadzie 1999 r. ONZ nałożyła na Afganistan sankcje ekonomiczne, również żądając wydania bin Ladena. Sankcje wzmocniono w styczniu 2001 r. (m.in. zakazem sprzedaży broni do Afganistanu). Dnia 9 września 2001 r. zamachowcy udający algierskich dziennikarzy zdetonowali bombę podczas rozmowy z Masudem. Dwa dni później porwane samoloty trafiły w budynek WTC w Nowym Jorku i w Pentagon w Waszyngtonie. Stany Zjednoczone prawie natychmiast zażądały od talibów wydania Osamy bin Ladena. Do stycznia 2002 siły talibów i Al Kaidy Osamy bin Ladena zostały całkowicie rozbite. Władzę w Afganistanie objął Pasztun Hamid Karzai, wybrany przez Loja Dżirgę w czerwcu 2002 r. na prezydenta, a do kraju przybyło kilka tysięcy żołnierzy sił pokojowych (stacjonują prawie wyłącznie w Kabulu i okolicach pod dowództwem NATO).

20 Amnesty Interantional Amnesty Interantional to międzynarodowa organizacja pozarządowa zrzeszająca ludzi dobrej woli, których celem jest zapewnienie przestrzegania postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacja zrzesza ponad 1,8 mln członków w ponad 150 krajach i terytoriach w każdym regionie świata. Są to ludzie o odmiennych poglądach politycznych i religijnych, ale połączeni walką o przestrzeganie praw człowieka. Jej celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie. Jest to organizacja niezależna od rządów, interesów ekonomicznych, ideologii i religii. Ideą działania Amnesty International jest pełna niezależność polityczno-gospodarcza i maksymalny obiektywizm swoich działań. Mimo to, jest ona często w wielu krajach (głównie tych, które często represjonują swoich obywateli) oskarżana o wspieranie Zachodu i propagowanie jego idei. Przeczą temu jednak akcje wymierzone w obronę przed rządami wielu krajów zachodnich, takie jak akcja przeciw drastycznym sposobom wykonywania kary śmierci w USA, albo akcja przeciw rasizmowi w szkołach we Francji. W 1977 roku organizacja to otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Centrala AI tzw. międzynarodowy sekretariat znajduje się w Londynie. Obecnym sekretarzem generalnym AI jest Irene Khan. W sierpniu 2001 roku przystąpiła do Amnesty International, obejmując urząd sekretarza generalnego jako pierwsza kobieta, pierwsza Azjatka i pierwsza muzułmanka na tym stanowisku. Jak powstała AI Ponad czterdzieści lat temu historia dwu portugalskich studentów, skazanych na siedem lat więzienia za wzniesienie toastu za wolność, przeraziła brytyjskiego prawnika Petera Benensona. Napisał do brytyjskiej gazety "The Observer", nawołując do międzynarodowej kampanii nacisku autorytetów w proteście mającym na celu zwolnienie "zapomnianych więźniów". 28 maja 1961 roku gazeta zaangażowała się w jego trwającą rok kampanię. Apel o amnestię w 1961 roku, wezwanie dla ludzi w każdym miejscu na ziemii do protestu przeciw więzieniu mężczyzn i kobiet za ich przekonania polityczne lub wyznania - "więźniów sumienia". W ciągu miesiąca ponad tysiąc wykładowców wysłało listy poparcia, oferując praktyczna pomoc i opisując szczegóły o wielu kolejnych więźniach sumienia. W ciągu sześciu miesięcy akcja publicznego, listownego poparcia przekształcila sie w stały, międzynarodowy ruch. W ciągu roku nowa organizacja wysłała delegacje do czterech krajów, aby utworzyć przedstawicielstwo w sprawie więźniów, obejmujące ponad 210 przypadków. Ich członkowie zorganizowali lokalne przedstawicielstwa w siedmiu krajach. Zasady nueutralności światopoglądowej i nuetralnosci zostały wprowadzone już w momencie powstania organizacji. Nacisk niędzynarodowej ochrony praw człowieka dla indywidualnych przypadków. Wraz ze wzrostem Amnesty International, jej zainteresowania objęły nie tylko więźniów sumienia, ale i inne ofiary łamania praw człowieka - jak tortury. "zniknięcia" i kara śmierci. W 1977 roku wysiłek ruchu został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla. W 1978 roku organizacja nagrodzona została przez ONZ-towską Komisję Praw Człowieka. Peter Benenson (31 lipca lutego 2005)

21 Pomimo tego, iż Peter Benenson oficjalnie nie należał do Amnesty International, to aktywnie uczestniczył we wszystkich działaniach przez nią prowadzonych. W roku 2001 otrzymał nagrodę "Duma Brytanii", za wszystkie dokonania swojego życia Warunki członkostwa Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać osoby, które: Złożą deklarację z wnioskiem o przyjęcie Akceptują cele i metody działania oraz Statut Stowarzyszenia Zobowiązują się opłacać składki ustalone przez Zarząd Stowarzyszenia i brać udział w działalności Stowarzyszenia Członkowie mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia. Mogą oni również zgłaszać wnioski w sprawie kierunków i form pracy Stowarzyszenia. Finansowanie Fundusze Stowarzyszenia tworzą: składki członkowskie, dotacje, zapisy, spadki, darowizny wpływy z działalności statutowej i zbiórek pieniężnych. Amnesty International nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie przyjmuje pomocy finansowej od państw i organizacji międzyrządowych, partii politycznych. Utrzymuje się ze składek członków organizacji, darowizn od osób indywidualnych, instytucji i firm Główne cele działania natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich więźniów sumienia osób więzionych z powodu przekonań, koloru skóry, płci, pochodzenia, języka czy religii, nie stosujących przemocy ani nie opowiadających się za jej użyciem, zapewnienie wszystkim więźniom politycznym uczciwych i szybkich procesów sądowych, zaprzestanie stosowania kary śmierci, zaprzestanie stosowania tortur i innych form okrutnego traktowania więźniów, położenie kresu "zaginięciom" i pozasądowym egzekucjom OBECNA DZIAŁALNOŚĆ, KAMPANIE Międzynarodowy Maraton Pisania Listów 9 i 10 grudnia 2006 odbył się siódmy Międzynarodowy Maraton Pisania Listów. Wydarzenie polegało na pisaniu listów żądających uwolnienia więźniów sumienia osób przetrzymywanych wyłącznie za pokojowe wyrażanie swoich poglądów. Maraton odbył się jednocześnie w piętnastu polskich miastach i 35 innych krajach od grudnia do grudnia, czyli całą dobę bez przerwy. Listy od samego początku istnienia Amnesty International są jej głównym orężem w walce o prawa człowieka. Najistotniejsza jest ich skuteczność; w przypadku Pilnych Akcji - listów wysyłanych natychmiast po otrzymaniu potwierdzonych informacji o naruszeniu fundamentalnych praw człowieka w 48% AI notuje pozytywną zmianę sytuacji. Akcja taka daje szansę zwykłym

22 ludziom, aby w prosty sposób pomogli konkretnej osobie, nawet jeżeli znajduje się ona po drugiej stronie kuli ziemskiej. Wśród osób, których dotyczą listy znajdują się m.in. białoruski opozycjonista Żmicier Daszkiewicz, kubański tłumacz i dziennikarz Juan Adolfo Fernández Sainz,algierska prawniczka Hassiba Boumerdesi i uzbecka obrończyni praw człowieka Mutabar Tadzibajewa. WCZEŚNIEJSZE AKCJE Pierwszą akcją AI było pisanie listów w sprawie udzielenia amnestii więźniom sumienia do rządu Portugalii. Było to w 1961 roku po apelu Petera Benensona. Sukces tej akcji przyczynił się do utworzenia AI jako organizacji pozarządowej. Pierwsza polska akcja AI dotyczyła obrony robotników represjonowanych w Ursusie i Radomiu w 1976 roku. Wśród Polaków bronionych przez AI jako więźniowie sumienia byli Władysław Frasyniuk,, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Antoni Macierewicz, Adam Michnik, Anna Walentynowicz i kilkuset innych. NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE SATATUTU MMMIĘDZYNARODOWEGO Organizacja stowarzyszenia Członkowie mogą organizować się w grupy i struktury pośrednie i prowadzić działalność indywidualną. Biuro Stowarzyszeni zajmuje się obsługą członków, grup i struktur pośrednich. Grupę inicjatywną tworzy nie mniej niż 5 członków Stowarzyszenia. Grupa uznana jest tworzona przez grupę inicjatywną uznaną przez Zarząd. Grupy powinny prowadzić kampanie na rzecz osób objętych mandatem AI, zdobywać fundusze na działalność, ubiegać się o publikowanie materiałów AI, rekrutować nowych członków. Grupy, struktury pośrednie, członkowie indywidualni i Oddziały Terenowe nie mogą prowadzić dochodzenia, ani zajmować się przypadkami łamania praw człowieka we własnym kraju. Koordynacją oddziałów terenowych, członków indywidualnych, zajmuje się Zarząd Stowarzyszenia. Członkostwo, prawa i obowiązki członków Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby, które: złożą deklarację z wnioskiem o przyjęcie akceptują cele i metody działania oraz statut Stowarzyszenia zobowiązują się opłacać składki ustalone przez Zarząd Stowarzyszenia i brać udział w działalności stowarzyszenia Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna oraz prawna popierająca materialnie, organizacyjnie, moralnie cele i metody działania. Nie przysługuje takiej osobie bierne i czynne prawo wyborcze Do stowarzyszenia mogą należeć małoletni od 16 do 18 lat i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, oraz małoletni poniżej 16 roku życia ale już bez prawa wyborczego. Członek stowarzyszenia zobowiązany jest opłacać składki członkowskie z góry za rok kalendarzowy. Naczelne władze stowarzyszenia Naczelnymi władzami stowarzyszenia są;

Siedziba: Wiedeń Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat

Siedziba: Wiedeń Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat Kartel umowa państw posiadających decydujący wpływ w tej samej lub podobnej branży, mająca na celu kontrolę nad rynkiem i jego regulację (ceny, podaży, popytu). Nie jest to oddzielna instytucja. OPEC (Organization

Bardziej szczegółowo

Wspólne polityki sem. I wykład 1 Zagadnienia wstępne. Prowadzący: Dr K. Śledziewska

Wspólne polityki sem. I wykład 1 Zagadnienia wstępne. Prowadzący: Dr K. Śledziewska Wspólne polityki sem. I wykład 1 Zagadnienia wstępne Prowadzący: Dr K. Śledziewska Plan zajęć Rozwój procesów integracyjnych po II Wojnie Światowej. Integracja regionalna a gospodarka światowa, definicja

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE. Prowadzący: Dr K. Śledziewska. wykład 1 Zagadnienia wstępne Wspólne Polityki UE, wykład 1 1

Wspólne Polityki UE. Prowadzący: Dr K. Śledziewska. wykład 1 Zagadnienia wstępne Wspólne Polityki UE, wykład 1 1 Wspólne Polityki UE wykład 1 Zagadnienia wstępne Prowadzący: Dr K. Śledziewska 2011-10-03 Wspólne Polityki UE, wykład 1 1 Plan zajęć Prezentacja. Warunki zaliczenia Wprowadzenie: podstawowe definicje 2011-10-03

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami

U Z A S A D N I E N I E. I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami U Z A S A D N I E N I E I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami Rada Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zwanego dalej MFW podjęła: 1) w dniu 28 kwietnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wybranych banków centralnych. Edyta Kukieła Monika Maćkowiak

Charakterystyka wybranych banków centralnych. Edyta Kukieła Monika Maćkowiak Charakterystyka wybranych banków centralnych Edyta Kukieła Monika Maćkowiak Charakterystyka wybranych banków centralnych Niemcy Grecja Japonia Wielka Brytania Niemcy- Niemiecki Bank Federalny (DBB- Deutsche

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego NATO

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego NATO Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego NATO NATO Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego(ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO, fr. Organisation du Traité de l'atlantique Nord, OTAN), w

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. POLKARMA Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych

STATUT STOWARZYSZENIA. POLKARMA Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych STATUT STOWARZYSZENIA POLKARMA Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych 1. Nazwa i siedziba Stowarzyszenia 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą "POLKARMA - Polskie Stowarzyszenie Producentów

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa, siedziba i przedmiot działania

Nazwa, siedziba i przedmiot działania STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba i przedmiot działania 1. Tworzy się stowarzyszenie zarejestrowane pod nazwą Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW, ang. International Monetary Fund, IMF) - niezależna międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe A 357210 Ewa Latoszek, Magdalena Proczek Organizacje międzynarodowe Założenia, cele, działalność Podręcznik akademicki Warszawa 2001 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 15 Wstęp 23 Rozdział I. Organizacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe Organizacje międzynarodowe Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Narody Zjednoczone - są międzynarodową organizacją o charakterze powszechnym, działąjącą w wielu płaszczyznach i grupująca prawie wszystkie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

01. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piotrkowskie Stowarzyszenie Amazonek Kamilki", w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

01. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piotrkowskie Stowarzyszenie Amazonek Kamilki, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Statut Piotrkowskiego Stowarzyszenia AMAZONEK KAMILKI" ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 01. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piotrkowskie Stowarzyszenie Amazonek Kamilki", w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług, zwana dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Polski Związek Pracodawców Prawniczych, zwany dalej Związkiem, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYWA MIASTO

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYWA MIASTO STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYWA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Inicjatywa Miasto w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE Spis treści Wstęp... 10 Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE 1. Definicja ruchu społecznego... 21 2. Rodzaje ruchów społecznych... 31 2.1. Wybrane klasyfikacje... 31 2.2. Stare i nowe ruchy społeczne... 35 3. Ruch

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STATUT STOWARZYSZENIA GIREVOY SPORT TORUŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Girevoy Sport Toruń, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich STATUT Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich 1 1. Śląski Klub Golfowy w Siemianowicach Śląskich, zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym iotrwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze ("Energia Gigawat" - 9/2015) Wydawany od 64 lat Raport BP Statistical Review of World Energy jest najbardziej wyczekiwanym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 6/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej. Strefa euro

BIULETYN 6/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej. Strefa euro Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej Współpraca gospodarcza i walutowa w państwach UE, której efektem jest posługiwanie się wspólną walutą euro ( ) jest jedną z największych osiągnięć integracji europejskiej.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Technologii Lyfrowych Lewiatan zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ROTOPOL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

11246/16 dh/en 1 DGC 1

11246/16 dh/en 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11246/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10998/16 Dotyczy: Pakistan Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową i Rodziców po Stracie Boża Krówka

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową i Rodziców po Stracie Boża Krówka Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową i Rodziców po Stracie Boża Krówka Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEJ MIĘDZYUCZELNIANEJ ORGANIZACJI KRESOWIAKÓW

STATUT STUDENCKIEJ MIĘDZYUCZELNIANEJ ORGANIZACJI KRESOWIAKÓW STATUT STUDENCKIEJ MIĘDZYUCZELNIANEJ ORGANIZACJI KRESOWIAKÓW Rozdział I: Przepisy ogólne 1 Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków jest stowarzyszeniem rejestrowym i posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii

Polskie 10 lat w Unii Polskie 10 lat w Unii Polityczne aspekty członkostwa -jak Polska zmieniła Europę Dobra sytuacja ekonomiczna w czasach kryzysu BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KORZYSTNY BUDŻET UE NA LATA 2014-2020 Euroentuzjazm

Bardziej szczegółowo

Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Definiowanie polityki Polityka (z gr. poly mnogość, różnorodność; gr. polis państwo-miasto;

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW. Część I MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE FINANSOWE O WYMIARZE GLOBALNYM

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW. Część I MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE FINANSOWE O WYMIARZE GLOBALNYM Spis treści WSTĘP WYKAZ SKRÓTÓW Część I MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE FINANSOWE O WYMIARZE GLOBALNYM Rozdział 1. Pojęcie, geneza i funkcje międzynarodowych organizacji finansowych 1.1. Pojęcie 1.2. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Wykład. Ekspansja ekonomiczna Zachodu po II WS

Wykład. Ekspansja ekonomiczna Zachodu po II WS Wykład Ekspansja ekonomiczna Zachodu po II WS 1 Obraz świata po II WS Dwubiegunowy świat Wschód Zachód i zimna wojna 2 Dekolonizacja świata Ameryka Łacińska XIX w. Azja (po II w.s.) Afryka (lata 50.

Bardziej szczegółowo

Europejski System Banków Centralnych

Europejski System Banków Centralnych Europejski System Banków Centralnych Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Instytucje i organy UGiW 1. Rada Europejska 2. Rada Unii Europejskiej 3. Komisja

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Gospodarka światowa Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Etapy w analizie Lata 1918-1924 Lata 1924-1929 Lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Stowarzyszenie Pomocy Zadłużonym INLET. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Stowarzyszenie Pomocy Zadłużonym INLET. Rozdział I Postanowienia ogólne Strona 1 z 6 REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Stowarzyszenie Pomocy Zadłużonym INLET Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą: Stowarzyszenie Pomocy Zadłużonym

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KONSULTINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KONSULTINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KONSULTINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 1) Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Konsultingu, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kenii, zwane dalej Umawiającymi się

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. SIDIS Stowarzyszenie imienia dr I. Semmelweisa

STATUT STOWARZYSZENIA. SIDIS Stowarzyszenie imienia dr I. Semmelweisa STATUT STOWARZYSZENIA SIDIS Stowarzyszenie imienia dr I. Semmelweisa Art. I NAZWA. Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą SIDIS Stowarzyszenie imienia dr I. Semmelweisa, w dalszej części niniejszego Statutu,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLONIJNEGO KOŁA LEKARZY POLSKIEGO KULTURALNO-OŚWIATOWEGO TOWARZYSTWA ODRODZENIE W BERDIAŃSKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T POLONIJNEGO KOŁA LEKARZY POLSKIEGO KULTURALNO-OŚWIATOWEGO TOWARZYSTWA ODRODZENIE W BERDIAŃSKU. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T POLONIJNEGO KOŁA LEKARZY POLSKIEGO KULTURALNO-OŚWIATOWEGO TOWARZYSTWA ODRODZENIE W BERDIAŃSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Organizacja jest jednostką strukturalną PKOT Odrodzenie w Berdiańsku

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Akademia Rozwoju Deadline w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawski Hackerspace, w skrócie Hackerspace, w języku angielskim Warsaw Hackerspace, w dalszych

Bardziej szczegółowo