Korupcja czy zapewnienie zgodności co więcej kosztuje? X Światowe badanie nadużyć gospodarczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korupcja czy zapewnienie zgodności co więcej kosztuje? X Światowe badanie nadużyć gospodarczych"

Transkrypt

1 Korupcja czy zapewnienie zgodności co więcej kosztuje? X Światowe badanie nadużyć gospodarczych

2 Spis treści 3 Przedmowa 5 Streszczenie 7 Wyniki badań I. Zwalczanie praktyk korupcyjnych pozostaje poważnym wyzwaniem II. III. Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z ryzyk ale czy podejmowane działania są wystarczające? Dochodzenia i ryzyko reputacyjne IV. Firmy nie prowadzą skutecznej oceny ryzyk korupcyjnych podczas fuzji i przejęć V. Agresywne działania organów ścigania wymuszają większe zaangażowanie przedsiębiorstw VI. Wykorzystanie potencjału, promowanie zgodności 25 Ryzyka i korzyści 26 Metoda przeprowadzania badań Korupcja czy zapewnienie zgodności co więcej kosztuje? X Światowe badanie nadużyć gospodarczych

3 Przedmowa W ostatnich miesiącach postępowania karne w sprawie praktyk korupcyjnych zajmowały czołowe miejsca wśród najważniejszych doniesień informacyjnych. Przedsiębiorstwa - zmuszone do zapłaty kar finansowych i rezygnacji z zysków - traciły na reputacji. W niektórych przypadkach ich szefowie trafiali do więzienia. Trudno jest stwierdzić, czy świadczy to o coraz większej skali łapownictwa i korupcji. Wiadomo natomiast, że działalność organów ścigania w wielu krajach przybiera na sile. Być może osoby kierujące niektórymi przedsiębiorstwami nadal uważają, że wręczanie łapówek stanowi bardzo opłacalną metodę na rozwój biznesu że to działa. Jednak z całą pewnością ryzyko takiego postępowania w ostatnich latach znacząco wzrosło. Międzynarodowe organizacje, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) czy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przyjęły szereg konwencji. W wielu krajach przyjęto przepisy antykorupcyjne, regulujące zachowania korporacyjne na rynkach krajowych oraz międzynarodowych. Organizacje pozarządowe, na przykład Transparency International, wywierają presję poprzez analizę i ocenę zjawiska łapownictwa zarówno od strony popytu, jak i podaży. W rezultacie, przedsiębiorstwa muszą przestrzegać prawa antykorupcyjnego we własnych krajach, a także na rynkach zagranicznych, na których prowadzą interesy handlowe. Jeżeli ich akcje są przedmiotem obrotu na giełdach krajów trzecich, wówczas mogą podlegać dalszym przepisom i regulacjom w zakresie zwalczania łapownictwa, obowiązującym w tych państwach. Spośród tych licznych regulacji prawnych, instrumentem, który stał się de facto międzynarodowym standardem w zakresie przeciwdziałania korupcji zagranicznych urzędników państwowych, jest amerykańska Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act, Ustawa FCPA). Działania na rzecz egzekwowania jej postanowień, podejmowane przez Departament Sprawiedliwości USA oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), charakteryzują się dużo większą agresywnością i szerszym zasięgiem terytorialnym niż jakiekolwiek inne tego typu przedsięwzięcia na świecie. Ustawa FCPA ma zastosowanie nie tylko do podmiotów regulowanych przez SEC lub przedsiębiorstw posiadających siedzibę w USA, a obywatele Stanów Zjednoczonych nie są jedynymi osobami podlegającymi jej przepisom. W rozumieniu Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, sam fakt przepływu płatności korupcyjnych przez amerykańskie banki clearingowe może stanowić na tyle wystarczające powiązanie z USA, aby postawić jego uczestników w stan oskarżenia. W rezultacie, korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia przedsiębiorstw byłoby ocenienie własnych działań antykorupcyjnych w porównaniu do Ustawy FCPA oraz wszelkich lokalnych przepisów prawa dotyczących łapownictwa popełnionego w kraju i poza jego granicami, zarówno w odniesieniu do sektora publicznego, jak i prywatnego. W związku z dużym zainteresowaniem problematyką przeciwdziałania korupcji, firma Ernst & Young przeprowadziła X Światowe badanie dotyczące nadużyć gospodarczych, z myślą o pogłębieniu wiedzy na temat tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa zarządzają ryzykami dotyczącymi korumpowania urzędników państwowych poza krajami macierzystymi. Ponieważ skłonność do wręczania łapówek jest wyższa za granicą niż we własnym kraju, skoncentrowaliśmy się na wiedzy, jaką dyrektorzy przedsiębiorstw posiadają na temat przepisów oraz procedur w zakresie przekupywania zagranicznych urzędników państwowych. Jako że ocena poziomu znajomości u naszych respondentów ich lokalnych przepisów antykorupcyjnych nie była przedmiotem niniejszego badania, postanowiliśmy wykorzystać Ustawę FCPA jako instrument zastępujący wszystkie pozostałe regulacje prawne. Zważywszy, że Ustawa FCPA jest najbardziej surową z wprowadzonych w życie ustaw w sprawie łapownictwa, przedsiębiorstwa skorzystają na zdobyciu pełniejszej wiedzy na jej temat. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych lub analiz due diligence, przy uwzględnieniu jej postanowień, z całą pewnością przynosi firmom korzyści. Opracowanie programu zgodności antykorupcyjnej w oparciu o wymagania wymienione zarówno w Ustawie FCPA, jak i w lokalnych przepisach, stanowi posunięcie rozważne i w coraz większym stopniu uzasadnione. Zachowania odbiegające od przyjętych norm są nieuniknione w dużych i niewielkich organizacjach. W przypadku incydentów wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, przedsiębiorstwa potrzebują pomocy w procesie gromadzenia dowodów i ustalania faktów. Zaangażowanie podmiotu zewnętrznego do przeprowadzenia gruntownego i niezależnego dochodzenia często ma istotne znaczenie dla zminimalizowania uszczerbku na reputacji oraz przekonania regulatorów i organów ścigania o zaangażowaniu przedsiębiorstwa w przywrócenie przejrzystości oraz zasad ładu korporacyjnego. Powyższa kwestia oraz inne zagadnienia stanowią przedmiot analizy naszego raportu. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w latach na zlecenie Zespołu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć firmy Ernst & Young. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom badania za poświęcony czas i przekazane informacje. David L. Stulb Dyrektor Globalny Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć X Światowe badanie nadużyć gospodarczych 3

4 Streszczenie Korupcja stanowi coraz większy problem dla firm oraz kierujących nimi osób. Jest powszechnym zjawiskiem, pomimo wprowadzania na całym świecie bardzo wielu nowych przepisów antykorupcyjnych oraz coraz bardziej restrykcyjnych działań na rzecz ich egzekwowania. Co czwarta z osób objętych badaniem twierdzi, że w ciągu ostatnich 2 lat w jej firmie wystąpił przypadek łapownictwa lub korupcji. 23% respondentów było w stanie podać przykład, w którym od pracownika ich firmy starano się uzyskać łapówkę w zamian za pozyskanie lub kontynuację biznesu. 18% badanych przyznaje, że wie o sytuacji, w której ich firma straciła zamówienie lub kontrakt na rzecz konkurenta, który wręczył łapówkę. Ponad 1/3 wszystkich respondentów wyraża pogląd, że nasilają się nieuczciwe praktyki biznesowe. Władze egzekwują zgodność z przepisami w sposób znacznie surowszy niż w przeszłości. Liczba dochodzeń w sprawie przekupstwa popełnianego poza granicami kraju siedziby przedsiębiorcy, prowadzonych przez organy prokuratorskie w krajach OECD, zwiększyła się pięciokrotnie (z 51 przypadków w 2005 roku do 270 przypadków w 2007 roku). Ponadto, w coraz większym stopniu kierowane są oskarżenia przeciwko konkretnym osobom. Ponad 2/3 badanych osób sądzi, że przepisy oraz regulacje zwalczające łapownictwo i korupcję są egzekwowane w co najmniej umiarkowanie surowy sposób. Prawie 70% respondentów zauważa, że działania na rzecz zapewnienia zgodności z przepisami w ciągu ostatnich 5 lat przybrały na sile. Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z ryzyk oraz twierdzą, że podejmują więcej działań zmierzających do wprowadzenia polityk i procedur antykorupcyjnych do swoich programów zgodności. Ponad połowa respondentów wyraża opinię, że zwiększenie liczby szkoleń oraz poprawa wiedzy przyczynia się do ograniczenia ryzyk. Ponad 45% ankietowanych twierdzi, że przed dokonaniem przejęcia innej firmy przeprowadza rutynową analizę due diligence pod kątem zgodności z prawem antykorupcyjnym. Ponad 2/3 uczestników badania uważa, że funkcjonujące w ich firmach komórki audytu wewnętrznego dysponują wiedzą pozwalającą wykrywać przypadki łapownictwa i praktyki korupcyjne, a ponad połowa jest zdania, że audyty zgodności stanowią skuteczny sposób ograniczania wskazanych powyżej ryzyk. Tym niemniej, badanie wskazuje na braki w znajomości Ustawy FCPA oraz jej wymagań. Przedsiębiorstwa mogłyby zyskać zarówno dzięki poprawie swojej wiedzy i świadomości w zakresie treści Ustawy FCPA, jak i na podniesieniu poziomu rozwiązań prewencyjnych ograniczających ryzyko łapownictwa i korupcji. Zaledwie 1/3 respondentów uważa, że posiada pewną wiedzę na temat Ustawy FCPA. 58% szefów działów prawnych nie zna Ustawy FCPA. Przedsiębiorstwa wykazują niedostateczny poziom zgodności z przepisami antykorupcyjnymi w obszarze podstawowych procesów gospodarczych. 43% respondentów wskazuje, że w ich firmach nie wprowadzono konkretnych procedur dotyczących relacji z urzędnikami państwowymi. 44% badanych twierdzi, że ich firmy nie posiadają procedur umożliwiających identyfikację podmiotów powiązanych z urzędnikami państwowymi. Stworzenie efektywnego programu antykorupcyjnego, obejmującego wdrożenie i stosowanie działań obliczonych na aktywne wyszukiwanie przypadków przekupstwa i korupcji, jest w dzisiejszym środowisku regulacyjnym niezbędne. Program antykorupcyjny musi być zintegrowany z funkcjonującą w firmie strategią zgodności z prawem (ang. compliance). Zważywszy na coraz większą determinację i aktywność regulatorów, przedsiębiorstwa zaniedbujące swoje słabe strony w obszarze zgodności z prawem niepotrzebnie narażają się na ryzyko. Istotą programu zgodności z przepisami nie jest jedynie unikanie kar finansowych bądź wewnętrznych problemów. Chodzi także o zrównoważenie potrzeby poprawy efektywności prowadzonego biznesu, tj. realizacji potencjału biznesowego, przy jednoczesnym niedopuszczeniu do powstania problemów po stronie firmy oraz jej kierownictwa. X Światowe badanie nadużyć gospodarczych 4

5 Łapownictwo, przekupstwo oraz inne formy korupcji finansowej, jakich dopuszczają się osoby pełniące funkcje państwowe i polityczne, są godnym pożałowania zjawiskiem, występującym na całym świecie, o czym przekonują nas codziennie obowiązki Komisji działającej zgodnie z Ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA). Christopher Cox, Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Wyniki badań Korupcja na całym świecie i we wszystkich sektorach jest wszechobecna. Władze państwowe poszczególnych krajów zdają sobie sprawę, że korupcja zakłóca uczciwość transakcji rynkowych, podkopuje publiczne zaufanie i opóźnia długofalowy rozwój gospodarczy. Dlatego jej zwalczanie w coraz większym stopniu stanowi priorytet działań organów ścigania i regulatorów na świecie. Faktem jest, że krajowe oraz ekstraterytorialne działania na rzecz egzekwowania przepisów, podejmowane przez regulatorów, szczególnie z USA, zostały w znaczący sposób zintensyfikowane demaskując korupcjogenne działania niespotykanej dotąd liczby przedsiębiorstw i przedstawicieli ich najwyższych władz. Pomimo że Ustawa FCPA ma już ponad 30 lat, w ostatnim czasie odpowiednie egzekwowanie jej postanowień stało się wyjątkowo ważnym priorytetem dla Departamentu Sprawiedliwości USA oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Po tym, jak amerykańskie władze objęły swoim nadzorem korporacje posiadające siedziby na całym świecie, w kampanię na rzecz ograniczania przekupstwa i korupcji włączyły się również organy nadzoru innych krajów. Oprócz Stanów Zjednoczonych, swoje zaangażowanie w tym zakresie wyraziło 36 innych krajów, które ratyfikowały Konwencję Antykorupcyjną OECD. Instytucje nadzoru oraz organy ścigania w tych krajach nie tylko same wszczynają większą liczbę dochodzeń (Wykres 1), ale prowadzą aktywną wymianę informacji z władzami amerykańskimi, wspomagając prowadzone przez nie działania. Wykres 1 OECD - Dochodzenia w sprawie zagranicznych przypadków łapownictwa Pozostałe kraje OECD USA Ustawa FCPA stała się w praktyce światowym standardem w zakresie zwalczania międzynarodowego łapownictwa. Od czasu jej wejścia w życie była wielokrotnie nowelizowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych, który zwiększał jej zakres i wprowadził kluczowe zmiany wynikające z podpisania Konwencji Antykorupcyjnej OECD. Każde przedsiębiorstwo nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) podlega przepisom Ustawy FCPA, która w takim wypadku ma zastosowanie do wszystkich oddziałów oraz spółek zależnych, bez względu na ich lokalizację. Co więcej, Ustawa FCPA obejmuje także wszystkie transakcje dokonywane za pośrednictwem amerykańskiego systemu bankowego lub na terytorium USA. W ten sposób nielegalna płatność realizowana przez firmę europejską na rzecz azjatyckiego konsultanta, ale za pośrednictwem amerykańskiego banku clearingowego, może uprawniać do rozpoczęcia działań prawnych w USA. Podobnie, wyjazd wakacyjny dla kanadyjskiego lekarza oraz jego rodziny do Nowego Jorku, który został zorganizowany i opłacony przez brazylijską firmę farmaceutyczną niezgodnie z Ustawą FCPA, może stać się przedmiotem dochodzenia ze strony władz amerykańskich. W rezultacie każde przedsiębiorstwo mające zamiar przejęcia innej firmy lub rozpoczęcia działalności handlowej poza granicami swojego kraju wkracza na terytorium coraz aktywniejszej kampanii prowadzonej przez regulatorów na całym świecie na rzecz zwalczania łapownictwa i korupcji. W niniejszej edycji Światowego badania dotyczącego nadużyć gospodarczych przeprowadziliśmy prawie 1,2 tysiąca rozmów z przedstawicielami dużych przedsiębiorstw z 33 krajów. Ich doświadczenia są rezultatem relacji z szerokim wachlarzem krajowych regulatorów i organów ścigania. Wydaje się, że menedżerowie, z którymi rozmawialiśmy, dysponują największymi możliwościami walki z łapownictwem i korupcją. Poza tym, ponieważ są członkami wyższego kierownictwa, potencjalnie narażeni są na największą odpowiedzialność osobistą. Ponad połowa z nich rekrutowała się z obszaru finansów, przy czym dyrektorzy finansowi stanowili blisko 25% naszych respondentów, a kolejne 15% stanowili szefowie komórek audytu wewnętrznego. Wśród pozostałych przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla, z którymi przeprowadziliśmy wywiady, znaleźli się: dyrektorzy generalni, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy ds. prawnych, zgodności z przepisami oraz strategii, a także dyrektorzy komitetów audytowych oraz inni członkowie zarządów i rad nadzorczych. 1 Źródło: Raport z postępów w przestrzeganiu Konwencji OECD X Światowe badanie nadużyć gospodarczych 5

6 Wielu uczestników naszego badania w ogóle nie zdziwiły pytania o funkcjonującą w ich firmie politykę antykorupcyjną. Gotowość do otwartego omawiania tych delikatnych spraw świadczy o tym, że dyskutowana tutaj kwestia plasuje się obecnie wśród priorytetowych zagadnień korporacyjnych. Wprawdzie respondenci generalnie zdają sobie sprawę, że łapownictwo i korupcja stanowią coraz większy problem, jednak być może nie są całkowicie świadomi, że skuteczne egzekwowanie istniejących przepisów antykorupcyjnych w szybkim tempie nabiera bardzo istotnego znaczenia. Zaledwie kilka lat temu podobne badanie skupiłoby się na wykrywaniu nieprawidłowości - obecnie jest poświęcone zgodności działań firm z obowiązującym prawem. Otoczenie prawne i regulacyjne W wielu organizacjach o światowym zasięgu przyjęto konwencje międzynarodowe, takie jak: Konwencja ONZ przeciwko korupcji, Konwencja Organizacji Państw Amerykańskich przeciwko korupcji, Konwencja Unii Afrykańskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania korupcji, Konwencja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie zwalczania łapownictwa w stosunku do zagranicznych funkcjonariuszy publicznych. Ratyfikowanie powyższych konwencji międzynarodowych często wiązało się z koniecznością uchwalenia przez dany kraj ustawy wykonawczej do konwencji, zwiększającej surowość kar za działania korupcyjne. Wśród kilkudziesięciu krajów, które przyjęły takie ustawy, są między innymi: Kraj Australia Kanada Francja Niemcy Korea Południowa Wielka Brytania Nazwa ustawy Ustawa wprowadzająca poprawki do kodeksu karnego (korumpowanie zagranicznych funkcjonariuszy publicznych) Uchwała w sprawie korumpowania zagranicznych funkcjonariuszy publicznych Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego Ustawa o zwalczaniu korumpowania zagranicznych urzędników Ustawa w sprawie zapobiegania korumpowaniu zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach biznesowych Ustawa o bezpieczeństwie i przeciwdziałaniu terroryzmowi Rok uchwalenia X Światowe badanie nadużyć gospodarczych 6

7 Mam nadzieję i wierzę, że jeżeli nasi zagraniczni partnerzy dostrzegą nasze zaangażowanie na rzecz zwalczania korupcji na świecie oraz wprowadzania naszych przepisów antykorupcyjnych, wówczas wzrośnie prawdopodobieństwo, że będą ścigać korupcję w swoich krajach. Alice Fisher, Wiceminister Sprawiedliwości, Departament Sprawiedliwości USA I. Zwalczanie praktyk korupcyjnych pozostaje poważnym wyzwaniem Pomimo starań podejmowanych przez niektóre rządy, organizacje pozarządowe oraz organy ścigania, ryzyko łapownictwa i korupcji pozostaje powszechnym zjawiskiem. Co czwarta z osób objętych naszym badaniem stwierdziła, że w ciągu ostatnich 2 lat w jej firmie wystąpił przypadek przekupstwa lub korupcji (Wykres 2). W porównaniu z innymi regionami świata, znacznie wyższy poziom korupcji stwierdzono w przypadku Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki oraz Dalekiego Wschodu (odpowiednio 48% oraz 56%). Nieoczekiwanie na czele wszystkich regionów znalazła się Japonia, gdzie około 72% respondentów w nie tak odległej przeszłości zetknęło się z łapownictwem bądź korupcją. Takie wskazania kłócą się z opublikowanym przez Transparency International Indeksem Percepcji Korupcji, który w 2007 roku umieścił Japonię na 17 miejscu wśród krajów o najniższej skali korupcji (przed Stanami Zjednoczonymi). Wykres 2 Powszechność łapownictwa bądź korupcji Przypadek łapownictwa lub korupcji Żądanie łapówki w zamian za pozyskanie lub kontynuację biznesu Utrata zamówienia lub kontraktu na rzecz konkurenta, który wręczył łapówkę Nie wiem Nie Tak Pytanie: Czy w ciągu ostatnich 2 lat w Twojej firmie wystąpił przypadek łapownictwa lub korupcji? Czy znasz przypadek, w którym od pracownika Twojej firmy żądano łapówki w zamian za pozyskanie lub kontynuację biznesu? Czy wiesz o sytuacji, w której Twoja firma utraciła zamówienie lub kontrakt na rzecz konkurenta, który wręczył łapówkę? Wykres przedstawia odsetek wszystkich respondentów (1186). Z naszego badania wynika, że 23% respondentów zna przypadek, w którym od pracownika ich firmy żądano łapówki w zamian za pozyskanie lub kontynuację biznesu (Wykres 2). Chyba jeszcze bardziej przykry jest fakt, że 18% ankietowanych przyznaje, że wie o sytuacji, w której ich firma utraciła zamówienie lub kontrakt na rzecz konkurenta, który wręczył łapówkę. Przypadek Japonii Uczestnicy naszego badania w Japonii wyraźnie odróżniali się od pozostałych respondentów. Około 72% stwierdziło, że w ciągu ostatnich 2 lat w ich firmie wystąpił przypadek przekupstwa lub korupcji. Połowa przyznała, że firma doznała utraty biznesu na rzecz konkurentów, którzy wręczali łapówki. Jednakże na pytanie o uwarunkowania lokalne, jedynie 2% wyraziło pogląd, że korupcja jest powszechnym zjawiskiem w ich sektorze. Różnica w percepcji respondentów na temat uwarunkowań lokalnych wobec sytuacji korupcyjnych występujących w całej organizacji może wskazywać, że japońskie przedsiębiorstwa doświadczają znacznie więcej zachowań korupcyjnych w ich zagranicznych oddziałach niż lokalnie. W przypadku zapytań o stopień egzekwowania przepisów i regulacji dotyczących łapownictwa oraz korupcji, japońskie przedsiębiorstwa znalazły się na czele firm uważających, że lokalne władze egzekwują stosowanie prawa w bardzo rygorystyczny sposób. Z pewnością, poziom publicznej świadomości w Japonii w zakresie oszustw, łapownictwa i korupcji jest najwyższy w historii tego kraju. Otoczenie prawne i regulacyjne przechodzi bardzo istotne zmiany w następstwie wielu, bardzo głośnych przypadków nadużyć. Były one niewątpliwie przyczyną ogromnego, publicznego wstydu. Częściowo w reakcji na te wydarzenia, Japonia uchwaliła przepisy dotyczące instrumentów finansowych i giełdy, z myślą o wzmocnieniu odpowiedzialności korporacyjnej. Odbyło się to w ramach tzw. ustawy J-SOX, która zwiększyła przejrzystość w obszarze odpowiedzialności kierownictwa za wewnętrzne mechanizmy kontrolne nad sprawozdawczością finansową. Japońska Agencja Nadzoru Finansowego, pełniąca funkcję urzędu nadzoru nad kluczowymi rynkami, w istotny sposób zintensyfikowała działania na rzecz egzekwowania przepisów w wielu obszarach, w tym dotyczących oszustw księgowych i nielegalnych transakcji z udziałem osób mających dostęp do poufnych informacji (ang. insider trading). Obserwuje się wzrost liczby nakładanych grzywien i kar. Mając na uwadze znaczenie Japonii dla światowej gospodarki, dążenie tego kraju do ochrony i umacniania swojej reputacji należy uznać za słuszne. Płynąca ze strony OECD krytyka dotycząca egzekwowania przez Japonię przepisów antykorupcyjnych doprowadziła do większej dyskusji wśród liderów biznesu, regulatorów oraz naukowców nad problemami łapownictwa i korupcji. Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że korporacyjna Japonia jest przygotowana do podjęcia otwartej rozmowy na temat powyższej kwestii. Surowsze egzekwowanie prawa dodatkowo przyczyni się do podniesienia zmieniających się standardów zachowań. X Światowe badanie nadużyć gospodarczych 7

8 Ponad jedna trzecia wszystkich badanych była zdania, że problem łapownictwa i nieuczciwych praktyk biznesowych nasila się. Zapytaliśmy respondentów o częstotliwość występowania łapownictwa i korupcji w reprezentowanym przez nich sektorze. Ogólnie biorąc, pomimo pewnych różnic w zależności od branży, wskaźniki te były wysokie, przy czym dwie piąte uczestników badania stwierdziło, że przekupstwo jest powszechnym zjawiskiem w ich sektorze gospodarki. Respondenci reprezentujący przemysł górniczy i sektor usług użyteczności publicznej uznali je za powszechniejsze natomiast przedstawiciele bankowości i energetyki postrzegali je jako stosunkowo rzadsze zjawisko. Można odnieść wrażenie, że powyższe wnioski niezupełnie pokrywają się z działaniami urzędów nadzoru w USA, gdzie - za sprawą nieuczciwych praktyk biznesowych - teraz sektor energetyczny jest przedmiotem dokładnej obserwacji zarówno Departamentu Sprawiedliwości, jak i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Tabela 1 Odsetek respondentów twierdzących, że korupcja jest powszechnym zjawiskiem w sektorze Górnictwo 47 Usługi użyteczności publicznej 43 Ubezpieczenia 41 Produkcja 40 Telekomunikacja 38 Żywność i napoje 35 Dobra użytkowe 34 Farmaceutyki 33 Bankowość i rynki kapitałowe 31 Energetyka (ropa, gaz, energia elektryczna) 30 Kiedy zapytaliśmy o drugą stronę równania, czyli kwestię odpowiedniego egzekwowania przepisów, okazało się, że odpowiedzi były jeszcze bardziej zdecydowane. W opinii ponad 2/3 respondentów, egzekwowanie przepisów i regulacji wymierzonych przeciwko łapownictwu i korupcji odbywa się w ich kraju na co najmniej umiarkowanie wysokim poziomie (Wykres 3). Ok. 40% ankietowanych oceniło działania lokalnych organów ścigania jako bardzo lub niezwykle rygorystyczne. Poziom ten wykazuje się zadziwiającą jednolitością we wszystkich sektorach gospodarki oraz w odniesieniu do wszystkich funkcji zawodowych. Znajduje także potwierdzenie w przypadku większości regionów świata, przy czym w Ameryce Północnej i Japonii wzrasta do ponad 60%. Niezależnie od tego, czy dane przedsiębiorstwo doświadczyło przypadku łapownictwa lub korupcji w ciągu ostatnich 2 lat, kwestia postrzegania egzekwowania specjalnie się nie różni. Obiektywnie można stwierdzić, że w opinii niemal połowy respondentów ich lokalni regulatorzy prezentują w tej kwestii agresywne stanowisko. Faktem jest bowiem, że lokalni regulatorzy i organy ścigania wielokrotnie współpracują z władzami amerykańskimi i muszą dotrzymać im kroku. Równoległe czy nawet wspólne dochodzenia są bardzo częste, co powoduje upowszechnienie percepcji wzmożonej stanowczości regulatorów. Wykres 3 Poziom egzekwowania przepisów antykorupcyjnych Jaki jest poziom egzekwowania przepisów zwalczających łapownictwo i korupcję? Niezwykle wysoki Bardzo wysoki Umiarkowanie wysoki Niezbyt wysoki W ogóle nie wysoki Nie mam zdanie X Światowe badanie nadużyć gospodarczych Zmiana poziomu egzekwowania przepisów w ciągu ostatnich 5 lat Znacząco wyższy Nieznacznie wyższy Podobny Nieznacznie niższy Znacząco niższy Nie mam zdania Pytanie: Jaki jest poziom egzekwowania przepisów antykorupcyjnych wobec przedsiębiorstw posiadających siedzibę w Twoim kraju? Czy zmienił się on w porównaniu z sytuacją sprzed 5 lat? Wykres przedstawia odsetek wszystkich respondentów (1186). Powyższy wykres świadczy o zmianie w porównaniu z poprzednimi latami, ponieważ niemal 25% respondentów zauważyło, że w ich kraju na przestrzeni ostatnich 5 lat przepisy antykorupcyjne zaczęły być egzekwowane w restrykcyjniejszy sposób.

9 W swoim myśleniu, ludzie muszą wyjść poza kategorie prostej, bezpośredniej łapówki. Każde wydane przez pracownika lub osobę trzecią zezwolenie na dokonanie płatności na rzecz urzędnika państwowego bądź pracownika przedsiębiorstwa państwowego jest niezgodne z prawem. Nie ma również znaczenia to, czy próba wręczenia łapówki powiodła się. Mark Mendelsohn, Zastępca Dyrektora, Wydział do Spraw Nadużyć Gospodarczych, Pion Karny, Departament Sprawiedliwości USA Na przykład, z oskarżeń wniesionych w ubiegłym roku w USA wynika, że organy państwowe stały się wyjątkowo biegłe w podążaniu śledczym tropem z przedsiębiorstwa na przedsiębiorstwo. Organy prokuratorskie zachęcają firmy do dobrowolnego ujawniania informacji na temat przypadków naruszania przepisów i podejmowania współpracy w zamian za łagodniejsze traktowanie. Prowadzi to do zdobycia dowodów dotyczących wykroczeń popełnionych przez inne przedsiębiorstwa, wywierając na te przedsiębiorstwa presję składania zeznań przeciwko sobie samym. W jednym godnym odnotowania przypadku w 2007 roku, o którym głośno było w mediach, amerykańscy prokuratorzy poszli za tropem mającym swój początek w sprawie dotyczącej przemysłu naftowo-gazowego, aby trafić do usługodawcy danej firmy, a następnie do kilkunastu klientów tegoż usługodawcy. Coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się równoczesny pościg za kilkoma spółkami reprezentującymi daną branżę, czego byliśmy świadkami w ostatnich miesiącach w branży medycznej. Jednak pomimo silnej presji na dobrowolne ujawnianie incydentów korupcyjnych, przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości USA publicznie stwierdzili, że zaledwie 30% dochodzeń prowadzonych przez nich w ostatnim czasie zostało wszczętych w wyniku ujawnienia przez firmy informacji na temat incydentów korupcyjnych w ich organizacjach. Tym samym, amerykańskie władze nadal dowodzą swojej skuteczności w uruchamianiu nowych spraw dzięki informacjom z anonimowych linii zaufania, sieci informatorów bądź innych źródeł. Poza znaczącą liczbą osób zaangażowanych w prowadzenie dochodzeń, Departament Sprawiedliwości USA posiada również możliwość zawieszenia postępowania prokuratorskiego, a nawet zawierania z firmami porozumień o umorzeniu postępowań. Porozumienie o zawieszeniu postępowania prokuratorskiego (ang. Deferred Prosecution Agrement lub DPA) w sprawach związanych z Ustawą FCPA zawiera często postanowienie o wprowadzeniu do firmy zewnętrznego podmiotu monitorującego działalność firmy lub zewnętrznego konsultanta ds. zgodności. W zeszłym roku dwanaście umów o zawieszeniu postępowania zawierało zapisy o wprowadzeniu takiego monitoringu. Departament Sprawiedliwości USA zachęca również firmy do zawierania porozumień z lokalnymi prokuratorami prowadzącymi postępowania. Niekiedy umowy o zawieszeniu postępowania zawierane są pod warunkiem, że firma, w określonym czasie, porozumie się z prokuraturą co do sposobu zakończenia postępowania. Zdarza się również, że firmy same ujawniają sprzeczny z ustawą incydent, a Departament Sprawiedliwości USA nakłada na nie karę finansową, powstrzymując się jednak od wszczęcia postępowania prokuratorskiego. Oczywiście pod warunkiem, że firmy wprowadzą uzgodnione kontrole i rozwiązania służące zapewnieniu zgodności z Ustawą FCPA, zapobiegające powtórzeniu się zgłoszonego incydentu. Niezależnie jednak od przyjętego rozwiązania, wejście w konflikt z władzami amerykańskimi w związku z naruszeniem zapisów Ustawy FCPA jest bardzo kosztowne. Skupiając się jedynie na konsekwencjach finansowych, dziesięć największych postępowań prokuratorskich prowadzonych od 2007 roku kosztowało firmy 175 milionów USD. Kwota ta nie obejmuje oczywiście dodatkowych, wysokich kosztów związanych z zaangażowaniem zewnętrznego podmiotu monitorującego oraz wdrożeniem kontroli wewnętrznych zapobiegających przyszłym incydentom. Oczywiście, najtrudniejsza jest wycena kosztów pogorszenia się reputacji firmy. X Światowe badanie nadużyć gospodarczych 9

10 II. Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z ryzyk ale czy podejmowane działania są wystarczające? Z naszego badania wynika, że przedsiębiorstwa uświadomiły sobie ryzyka związane z dokonywaniem nielegalnych płatności. Świat biznesu zdaje sobie sprawę z negatywnych skutków dla reputacji oraz prawnych i handlowych konsekwencji, jakie mogą zostać wywołane zarzutami dotyczącymi zachowań korupcyjnych. Faktem jest, że 56% respondentów stwierdziło z całą pewnością, iż kierownictwo rozumie potencjalne zagrożenia, jakie niosą dla ich firm powyższe ryzyka. Jak wskazano w przedstawionych poniżej wnioskach z badania, przedsiębiorstwa z zaufaniem wyrażały się o stosowanym przez siebie podejściu do ryzyk korupcyjnych w kontekście fuzji i przejęć. Wyraziły także opinię, że działające w firmach struktury audytu wewnętrznego mają zapewnione szkolenia oraz środki niezbędne do wykrywania łapownictwa i praktyk korupcyjnych. Ponad 2/3 badanych stwierdziło, że członkowie kierownictwa zdają sobie sprawę, które mechanizmy kontrolne zawiodły, a których zabrakło w chwili wystąpienia korupcyjnych płatności. Podejście stosowane przez daną firmę do zarządzania powyższymi ryzykami jest najczęściej uzależnione od jej indywidualnego rozumienia możliwości i prawdopodobieństwa wystąpienia kar bądź innych negatywnych skutków. Uczestnicy naszego badania najczęściej zwracali uwagę na dwa negatywne skutki, tj. grzywny i kary oraz wykluczenie z rynku (Wykres 4). Każdy z nich został wymieniony przez niemal połowę respondentów. Grzywny i kary stanowiły znacznie większy problem dla przedsiębiorstw z USA, a także z Japonii i Wielkiej Brytanii. Wziąwszy pod uwagę stosunkowo niewielki poziom egzekwowania przepisów antykorupcyjnych przez krajowych regulatorów w Japonii i Wielkiej Brytanii, obawy wyrażone w tych krajach zasługują na szczególną uwagę. W porównaniu z grzywnami nakładanymi w związku z nadużyciami i innymi przestępstwami finansowymi w Stanach Zjednoczonych, kary finansowe płacone w Japonii i Wielkiej Brytanii nie wydają się wysokie. W przypadku Francji oraz Niemiec, największe obawy były związane z blokadą dostępu do określonych rynków, co może świadczyć o stosunkowo dużym znaczeniu przychodów z sektora publicznego dla respondentów w tych krajach. Rosnące koszty zapewnienia zgodności oraz ewentualne kary pozbawienia wolności dla pracowników były stosunkowo rzadziej wymieniane. Tym niemniej, jeżeli chodzi o koszty zapewnienia zgodności, respondenci z USA i Australii wyrazili prawie dwukrotnie większe zaniepokojenie niż pozostali uczestnicy badania. Niewątpliwie, świadczy to o tym, że otoczenie regulacyjne tych krajów charakteryzuje się jednym z najwyższych na świecie stopniem ingerencji i złożoności. X Światowe badanie nadużyć gospodarczych 10

11 Pracownikom należy zakomunikować, że korupcja, oszustwa oraz łapownictwo nie będą tolerowane. Trzeba im także uświadomić, jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów. Dyrektor ds. zgodności, Holandia Wykres 4 Poważne skutki dla biznesu związane z zarzutami dotyczącymi korupcji Wielka USA Brytania Niemcy Francja Japonia Chiny/ Hong Kong Australia Grzywny i kary Wykluczenie rynków Brak możliwości rozwoju bądź prowadzenia ekspansji biznesowej Wzrost kosztów zapewnienia zgodności Procesy sądowe z udziałem akcjonariuszy /konkurentów Pozbawienie wolności pracowników Pytanie: Jakie są 3 najpoważniejsze skutki dla biznesu w związku z postawieniem firmie zarzutów dotyczących łapownictwa lub korupcyjnych praktyk biznesowych? Wykres przedstawia odsetek wszystkich respondentów (1186). Należy się spodziewać, że w najbliższej przyszłości powyższe wskazania będą w pozostałych krajach się zwiększać. Amerykańscy regulatorzy w dalszym ciągu, ze szczególnym upodobaniem, ustanawiają monitoring zgodności w ramach porozumień ugodowych. Zważywszy na szeroki zakres tych porozumień, opłaty związane z działalnością osób odpowiedzialnych za prowadzenie tego monitoringu a ponoszone przez przedsiębiorstwa są znaczne. Efektem rosnącej częstotliwości wprowadzania monitoringu zgodności na potrzeby zawieszenia postępowania prokuratorskiego były przesłuchania w Kongresie w marcu 2008 roku. Zgłoszono obawy co do potencjalnego konfliktu interesów w przypadku powoływania na osoby prowadzące monitoring zgodności byłych urzędników organów regulacyjnych. Tuż przed przesłuchaniami Departament Sprawiedliwości wydał nowe wskazówki w sprawie procesu powoływania takich osób. Nie wiadomo jeszcze, jakie będą praktyczne konsekwencje zmian. Zważywszy na koszty dochodzeń, ewentualnych grzywien i kar, koszty uszczerbku na reputacji oraz działań naprawczych podejmowanych po zakończeniu czynności dochodzeniowych, największym priorytetem dla korporacji staje się znalezienie sposobu na przyjęcie odpowiedniego podejścia oraz proaktywnego nastawienia do kwestii zapobiegania nieuczciwym praktykom. Zapytaliśmy respondentów o działania, jakie ich zdaniem byłyby najskuteczniejsze w realizacji tego priorytetu. Wśród udzielonych odpowiedzi na dwóch pierwszych miejscach znalazły się: intensyfikacja szkoleń i podnoszenie świadomości oraz wewnętrzne audyty nastawione na zgodność z przepisami antykorupcyjnymi. Tuż za nimi uplasowały się bardziej rygorystyczne mechanizmy kontroli płatności obarczonych wysokim ryzykiem. Mniej niż 1/3 ankietowanych wśród najlepszych rozwiązań wymieniła gorącą linię dla informatorów lub analizy prawne. Uzyskane rezultaty są w miarę spójne we wszystkich regionach, sektorach i grupach zawodowych, jednak interesujący jest fakt, że - w porównaniu z innymi regionami - firmy z Ameryki Północnej z dużo większym entuzjazmem (77%) wypowiadały się na temat uruchamiania gorących linii dla osób informujących o nieprawidłowościach. X Światowe badanie nadużyć gospodarczych 11

12 Tabela 2 Odsetek respondentów twierdzących, że zgłaszanie nieprawidłowości przez informatorów (ang. whistleblowing) stanowi skuteczny środek ograniczania łapownictwa i korupcji Ameryka Północna 77 Australia i Nowa Zelandia 58 Ameryka Łacińska 50 Bliski Wschód, Indie i Afryka 37 Europa Zachodnia 23 Europa Środkowa-Wschodnia 20 Daleki Wschód 15 Japonia 6 Tabela przedstawia odsetek wszystkich respondentów (1186). Powyższe wyniki wskazują, że firmy prowadzące globalną działalność gospodarczą muszą uwzględniać lokalną specyfikę rynku. W takich regionach jak: Europa Środkowo-Wschodnia, Daleki Wschód czy Japonia, gdzie gorące linie są postrzegane jako stosunkowo mniej efektywne narzędzie walki z korupcją, firmy muszą poszukiwać innowacyjnych metod. Ogólnie biorąc, uczestnicy badania doceniają znaczenie, jakie ma prezentowanie odpowiedniej i jednoznacznej postawy przez pracowników najwyższego szczebla organizacji, tj. zademonstrowanie niechęci kierownictwa do tolerowania nieuczciwych praktyk. Odzwierciedleniem takiej postawy mają być kodeksy postępowania, do których posiadania przyznaje się ok. 90% respondentów. Około 4/5 respondentów, u których wprowadzono taki zbiór zasad, potwierdza jego przydatność w zapobieganiu i wykrywaniu korupcji. Tym niemniej, kodeks postępowania będzie tylko wtedy zachęcał do podejmowania etycznych zachowań, gdy jego użytkownicy dokładnie zapoznają się z zawartymi w nim postanowieniami i poznają ich powiązania z przepisami prawa. Oczywiście musi jeszcze istnieć mechanizm, który umożliwi zgłaszanie i śledzenie przypadków naruszenia postanowień kodeksu. Rozumiemy, że w niektórych państwach wprowadzenie takiego mechanizmu może być niemożliwe ze względów prawnych. Mimo to kodeks postępowania nieposiadający jakiegokolwiek mechanizmu anonimowego zgłaszania nieprawidłowości lub nawet przewidujący taki mechanizm, ale który nie jest powszechnie znany i na bieżąco stosowany, jest kodeksem pozbawionym kluczowego elementu. Z naszego badania wynika, że mniej niż połowa respondentów wie o dostępności telefonicznej gorącej linii, umożliwiającej zgłaszanie wszelkich podejrzanych incydentów. III. Dochodzenia i ryzyko reputacyjne Jednym z kluczy do sukcesu w ograniczaniu problemów nadużyć, łapownictwa i korupcji jest wprowadzenie w firmie systemu zgłaszania i badania zarzutów dotyczących niedozwolonych zachowań. Jeżeli w opinii interesariuszy dochodzenie będzie przeprowadzone w sposób stronniczy lub niekompetentny, może to być powodem negatywnych konsekwencji. Wiara w należyte wykonywanie obowiązków przez przedstawicieli ścisłego kierownictwa zostanie podkopana, a rozczarowani pracownicy poważnie zastanowią się nad kontynuacją współpracy. Około połowa respondentów jest zdania, że inwestorzy oraz klienci są grupami, które najbardziej cierpią wskutek braku niezależnych i gruntownych dochodzeń w sprawie zarzutów dotyczących łapownictwa i korupcji. W dalszej kolejności wymieniano opinię publiczną oraz własnych pracowników (Wykres 5). Dokładniejsza analiza udzielonych odpowiedzi pozwala zauważyć poważnie rozbieżności pomiędzy regionami, co do sposobu, w jaki respondenci postrzegają wpływ braku skutecznego zbadania przypadków łapownictwa i korupcji na poszczególne grupy interesariuszy. Przykładowo w Oceanii aż 75% badanych twierdzi, że jedną z trzech najbardziej poszkodowanych grup są inwestorzy, podczas gdy identyczny pogląd podziela zaledwie 21% respondentów japońskich. W Ameryce Północnej 54% osób wskazuje na pracowników jako jedną z trzech grup, które najbardziej dotyka brak należytego wyjaśnienia powyższych nieprawidłowości, a w Europie Środkowo-Wschodniej wskaźnik ten wynosi jedynie 16%. X Światowe badanie nadużyć gospodarczych 12

13 W regulowanych sektorach przedsiębiorstwa są stale obserwowane przez akcjonariuszy, regulatorów i klientów. Dlatego wymagaja one nieustannej staranności w działaniu. Dyrektor finansowy, Australia Wykres 5 Interesariusze, którzy ponoszą negatywne konsekwencje wskutek zarzutów dotyczących łapownictwa lub korupcji Inwestorzy Klienci Opinia publiczna Pracownicy Regulatorzy finansowi Dostawcy Media Organizacje pozarządowe Pytanie: Brak niezależnego i gruntownego dochodzenia w sprawie zarzutów dotyczących łapownictwa i korupcji może odbijać się negatywnie na wielu różnych interesariuszach. Jakie 3 grupy mogą być tym dotknięte w największym stopniu? Wykres przedstawia odsetek wszystkich respondentów (1186). Przedsiębiorstwo, którego finanse i reputacja zostają niespodziewanie narażone na ryzyko w związku z zarzutami o korupcję, może odczuwać pokusę, aby powstrzymywać i zawężać prowadzone w tej sprawie dochodzenie. Jednak takie podejście pociąga za sobą kolejne ryzyka, ponieważ sposób prowadzenia dochodzenia jednoznacznie informuje o uczciwości kierownictwa oraz jego stosunku do korupcji. Terminowe, gruntowne, przejrzyste i niezależne badanie świadczy o tym, że przedstawiciele kadry kierowniczej wyższego szczebla rzeczywiście chcą wprowadzić środki dyscyplinarne kierując się nie zwykłym strachem przed karami, ale pragnieniem prowadzenia uczciwego i etycznego przedsiębiorstwa. 7 Dochodzenia zapewniają kierownictwu okazję do zademonstrowania, że zachowania nieetyczne nie będą tolerowane, a każdy członek organizacji spotka się ze sprawiedliwym traktowaniem. Zobowiązanie najwyższych rangą urzędników do podejmowania właściwych działań i odpowiedzialnego postępowania buduje kulturę, w której pracownicy będą zgłaszać swoje problemy i niepokoje, mając pewność, że zostaną potraktowani w sposób poważny i profesjonalny. Podjęcie zdecydowanego dochodzenia chroni reputację firmy. Kluczowym aspektem w tym względzie jest posiadanie doświadczonego i niezależnego zespołu specjalizującego się w dochodzeniach, który będzie w stanie ustalić istotne fakty i zabezpieczyć stosowne dowody w formie papierowej i elektronicznej. Wiele przedsiębiorstw, zarządów i niezależnych audytorów opowiada się za kompetentnym i gruntownym dochodzeniem prowadzonym przez niezależny zespół dochodzeniowy. Często wiąże się to z zaangażowaniem kancelarii prawnej oraz profesjonalnej firmy doradczej, posiadających doświadczenie w prowadzeniu audytów śledczych i wiodącą praktykę w prowadzeniu dochodzeń. Dział audytu wewnętrznego najlepsze rozwiązanie? Oczekiwania wobec komórek audytu wewnętrznego jeszcze nigdy nie były tak wysokie jak obecnie. Interesariusze oczekują, że specjaliści odpowiedzialni za audyt wewnętrzny będą koncentrować się na ocenie ryzyk obejmujących całą działalność przedsiębiorstwa. W tym względzie, często najważniejszymi priorytetami są ryzyka biznesowe i operacyjne. Zarówno personel, jak i budżety znajdują się pod presją, aby powyższe kwestie były rozwiązywane zarówno w centrali firmy, jak i jej odległych lokalizacjach międzynarodowych. Ponadto, zgodnie ze Światowym badaniem dotyczącym audytu wewnętrznego, przeprowadzonym przez Ernst & Young w 2007 roku, przedsiębiorstwa oczekują, że działy audytu wewnętrznego będą odgrywać krytyczną rolę w wykrywaniu i badaniu nadużyć. Wykres 6 Wiedza audytu wewnętrznego jest wystarczająca, aby skutecznie identyfikować przypadki łapownictwa i praktyk korupcyjnych X Światowe badanie nadużyć gospodarczych W pełni się zgadzam Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem Pytanie: Zgadza się Pani/Pan z twierdzeniem, że audytorzy wewnętrzni posiadają wystarczająco rozległą wiedzę i zrozumienie ryzyk oraz symptomów łapownictwa i praktyk korupcyjnych, aby je identyfikować w toku swojej pracy? Wykres przedstawia odsetek wszystkich respondentów (1186).

14 Tabela 3 Odsetek respondentów twierdzących, że audytorzy wewnętrzni są niezbyt skuteczni bądź zupełnie nieskuteczni Europa Środkowo-Wschodnia 44 Australia/Nowa Zelandia 32 Europa Zachodnia 25 Ameryka Północna 19 Daleki Wschód 11 Bliski Wschód, Indie i Afryka 11 Japonia 8 Ameryka Łacińska 7 Pytanie: Jak skuteczni są audytorzy wewnętrzni w wykrywaniu łapownictwa i nieuczciwych praktyk korupcyjnych? Wykres przedstawia odsetek wszystkich respondentów (1186). Chociaż niektórzy mogą postrzegać łapownictwo i korupcję jedynie jako jeden z rodzajów nadużyć gospodarczych, takie uproszczenie niesie ze sobą wiele niebezpiecznych implikacji. Zdecydowana większość przepisów antykorupcyjnych, a wśród nich z pewnością Ustawa FCPA, nie uwzględnia tradycyjnego czynnika materialności. Regulacje w tym względzie przewidują zero tolerancji, bez względu na kwotę czy skalę zjawiska. Audytorzy wewnętrzni - często pracujący w centrali firmy, zmagający się z presją czasu, bez odpowiedniego przeszkolenia i czasem ze zwykłymi listami kontrolnymi w ręku - mają za zadanie wykrywać nieuczciwe praktyki podczas krótkich wizyt w poszczególnych oddziałach swoich firm. Nierzadko praca zespołu audytu w bardzo dużym stopniu opiera się na współpracy z lokalnym personelem i członkami kierownictwa, którzy pomagają w wyjaśnianiu materiałów sporządzonych w lokalnym języku oraz interpretacji praktyk biznesowych specyficznych dla danej lokalizacji. Kwestionariusze, w treści których dyrektorzy i kierownicy średniego szczebla mają wskazać czy wiadomo im o ewentualnych przypadkach wręczania łapówek, są niewystarczające. Tym niemniej, uczestnicy naszego badania są przekonani, że funkcjonujące w ich firmach wewnętrzne zespoły audytu dysponują wiedzą pozwalającą wykrywać przypadki łapownictwa i praktyk korupcyjnych (Wykres 6). 2/3 dyrektorów generalnych, dyrektorów finansowych i dyrektorów ds. ryzyk zgodnie twierdzi, że ich wewnętrzne zespoły audytu posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności. Podobnego zdania są członkowie kierownictwa firm reprezentujących większość sektorów przemysłu. Wykres 7 Efektywność zespołów audytu wewnętrznego w wykrywaniu przypadków łapownictwa i praktyk Bardzo skuteczni Skuteczni Dość skuteczni Niezbyt skuteczni Nieskuteczni Nie wiem Pytanie: Jak skuteczni w wykrywaniu przypadków łapownictwa i praktyk korupcyjnych są audytorzy wewnętrzni? Wykres przedstawia odsetek wszystkich respondentów (1186). W opinii większości naszych respondentów, komórka audytu wewnętrznego efektywnie wykorzystuje w pracy posiadaną wiedzę. Według wskazań ok. 72% ankietowanych, audytorzy wewnętrzni skutecznie wykrywają przypadki przekupstwa i nieuczciwych praktyk (Wykres 7). Jednak powodem do niepokoju dla kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz członków zarządu powinien być odsetek respondentów, którzy twierdzą, że dział audytu wewnętrznego jest w tym względzie niezbyt skuteczny lub zupełnie nieskuteczny. Faktem jest, że nawet 22% przepytanych przez nas osób kierujących jednostkami audytu wewnętrznego wyraziło opinię, że ich komórki bądź nie koncentrowały się na tym obszarze ryzyka bądź nie były skuteczne w działaniu. Wśród odpowiedzi udzielanych przez respondentów można dostrzec duże rozbieżności w zależności od regionu geograficznego. Osoby z Ameryki Łacińskiej i Japonii wykazują więcej optymizmu, ponieważ tylko, 7% i 8% badanych (odpowiednio) nie ma przekonania co do skutecznych działań audytorów wewnętrznych. Z drugiej strony, respondenci w Europie Środkowo- Wschodniej wyrażają zdecydowanie najbardziej negatywne opinie. Ponad 40% specjalistów z firm prowadzących działalność w tych krajach nisko ocenia skuteczność działów audytu wewnętrznego w tym obszarze. X Światowe badanie nadużyć gospodarczych 14

15 Regularnie przeprowadzamy zupełnie niezapowiedziane audyty wewnętrzne. W przypadku stwierdzenia nadużycia, skracamy cykl wewnętrznych audytów, a jednocześnie dokonujemy kontroli losowych. Dyrektor ds. ryzyk, Niemcy Z naszego doświadczenia wynika, że specjaliści do spraw audytu wewnętrznego odnieśliby korzyści dzięki szkoleniom z zakresu łapownictwa i nieuczciwych praktyk. Szkolenie dostosowane do ich potrzeb nabiera krytycznego znaczenia, jeżeli weźmiemy pod uwagę rolę, jaką audytorzy wewnętrzni mają do odegrania w obszarze nadzoru nad procesami biznesowymi i awaryjnego reagowania. Poprawa znajomości wymogów zawartych w odpowiednich antykorupcyjnych aktach ustawodawczych podniesie poziom ich możliwości rozpoznawania potencjalnych problemów lub symptomów działań korupcyjnych. W przypadku stwierdzenia poważnych problemów wymagających wszczęcia dochodzenia, przedstawiciele kadry kierowniczej począwszy od członków zarządu, aż po dział prawny/zgodności oraz dział audytu wewnętrznego muszą wiedzieć, kiedy zwrócić się do zewnętrznych prawników i/lub audytorów śledczych. Zabezpieczenie elektronicznych dowodów często jest jedną z najpilniejszych rzeczy, która z uwagi na różnorodność przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w różnych lokalizacjach wymaga specjalistycznej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Poprawa skuteczności komórek audytu wewnętrznego W związku z gwałtownym wzrostem wymagań dotyczących zgodności z prawem, członkowie zarządu, kadra kierownicza wyższego szczebla oraz przedstawiciele kluczowych interesariuszy intensyfikują działania zmierzające do ograniczenia łapownictwa i korupcji, w coraz większym stopniu zdając się na efektywność działań zespołów audytu wewnętrznego. Zespoły te mogą osiągnąć poprawę własnej skuteczności, jeżeli otrzymają wsparcie pozwalające: dokonywać wyboru wizyt oraz kontroli w oddziałach firmy w oparciu o ich ocenę ryzyk wystąpienia przypadków korupcji, przygotowywać i przeprowadzać audyty specjalne dotyczące wyłącznie problematyki łapownictwa i korupcji, podczas opracowywania planów audytów - włączać ryzyka związane z łapownictwem i korupcją do szerszego procesu oceny ryzyka, modyfikować bieżący zakres audytów i procedury kontrolne z myślą o eliminacji ryzyk dotyczących łapownictwa i korupcji, opracowywać określone zasady dotyczące badania zidentyfikowanych problemów, w tym: zaangażowanie prawnika, niezbędna komunikacja (np. kierownictwo wyższego szczebla, komitet ds. audytu, audytor zewnętrzny), podczas przeprowadzania kontroli - łączyć prace zespołu ds. audytu z pracami zespołu ds. dochodzeń wewnętrznych, dzięki czemu każdy z zespołów poprawi swoją wiedzę na temat procesów wykorzystywanych przez drugi z nich, pozyskiwać jak największy potencjał dla prowadzenia prac w lokalnym języku oraz wiedzę z zakresu lokalnej kultury biznesu w ramach zespołów delegowanego do pracy w danej lokalizacji, nie rzadziej niż raz na dwa lata przechodzić szkolenie na temat łapownictwa i korupcji. Ponadto, zespoły ds. audytu mogą podejmować pewne proste działania w celu poprawy swojej wiedzy na temat kwestii dotyczących przekupstwa i korupcji wewnątrz firmy. Przykładami takich inicjatyw mogą być: dokonywanie regularnych analiz incydentów zgłaszanych za pośrednictwem gorącej linii oraz przygotowywanie list potencjalnych problemów w oparciu o już zbadane incydenty, w tym wykazu wewnętrznych procedur kontrolnych, które zostały naruszone przez sprawców/uczestników incydentów. Opracowanie bazy danych wszystkich zgłoszonych incydentów nie tylko tych, którym przyznano status istotnych stanowi zasadniczy element określania wzorców i trendów. Jest także dokumentem, który można udostępniać przedstawicielom kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz innym działom firmy w celu przekazania im podstawowych informacji na temat bieżących problemów w obszarze zgodności. X Światowe badania nadużyć gospodarczych 15

O krok dalej: miejsce na uczciwość w biznesie. 12 Światowe badanie nadużyć gospodarczych

O krok dalej: miejsce na uczciwość w biznesie. 12 Światowe badanie nadużyć gospodarczych O krok dalej: miejsce na uczciwość w biznesie 12 Światowe badanie nadużyć gospodarczych Spis treści 1 Przedmowa 2 Streszczenie 4 Ryzyko rośnie, standardy zostają w tyle 8 Gotowość na nowe wyzwania 12 Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu Spis treści 1 Przedmowa 2 Streszczenie 4 Wyzwania związane z nowymi rodzajami ryzyka cyberprzestępczość 6 Nadużycia wcześniejsze ryzyko również

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem nadużyć DORADZTWO BIZNESOWE

Zarządzanie ryzykiem nadużyć DORADZTWO BIZNESOWE Zarządzanie ryzykiem nadużyć DORADZTWO BIZNESOWE Spis Treści Zarządzanie ryzykiem nadużyć Dlaczego nadużycia? 1. Brak oczekiwanych przez pracowników procedur zarządzania nadużyciami 2. Kodeks etyki pomaga

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska. 1. Wstęp

RAPORT. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska. 1. Wstęp RAPORT Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska 1. Wstęp Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym, występującym w mniejszym lub większym stopniu praktycznie we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rady nadzorcze 2015 Trendy i kierunki zmian

Rady nadzorcze 2015 Trendy i kierunki zmian www.forumradnadzorczych.pl Rady nadzorcze 2015 Trendy i kierunki zmian Partnerzy Spis treści I. Ważne wyzwania stojące przed radami nadzorczymi 2 Tworzenie nowych wartości przez transformację cyfrową 4

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2015 (The Global State of Information Security Survey

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2015 (The Global State of Information Security Survey

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Autorzy raportu Janusz Słobosz i Radosław Ziomko,

Bardziej szczegółowo

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja 2110 Ład organizacyjny Audyt wewnętrzny musi oceniać procesy kształtujące ład organizacyjny i przedstawiać stosowne zalecenia usprawnienia tych procesów, tak

Bardziej szczegółowo

Informator dla Komitetu Audytu. Współpraca z biegłym rewidentem

Informator dla Komitetu Audytu. Współpraca z biegłym rewidentem Informator dla Komitetu Audytu Współpraca z biegłym rewidentem Informator dla Komitetu Audytu Współpraca z biegłym rewidentem Spis treści Rozdział 1. Wybór biegłego rewidenta oraz ustalenie jego wynagrodzenia....

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299 UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE. Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r.

THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE. Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r. THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r. 1 Spis treści I. WSTĘP...4 A. Stosowanie polityk i procedur...4 B. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ DANE OD WIEDZY DO WARTOŚCI. kpmg.com/data

ZROZUMIEĆ DANE OD WIEDZY DO WARTOŚCI. kpmg.com/data ZROZUMIEĆ DANE OD WIEDZY DO WARTOŚCI kpmg.com/data 2 ZROZUMIEĆ DANE: OD WIEDZY DO WARTOŚCI WSTĘP Dopiero w ostatnich latach Big Data stało się bardzo modnym hasłem, często niezrozumiałym, a dla wielu wręcz

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne informacje bezpieczna przyszłość Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2014

Bezpieczne informacje bezpieczna przyszłość Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2014 www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu Bezpieczne informacje bezpieczna przyszłość Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2014 () Po raz pierwszy wyniki dla Polski! grudzień

Bardziej szczegółowo

Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce. 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01

Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce. 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01 Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01 Twinning Nr: PL2005/IB/JH/01 2. Cele 1.2 Tytuł: Intensyfikacja procesu wdrażania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU A ROSJA

BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU A ROSJA UNIWERSYTET NAUK STOSOWANYCH W ROVANIEMI BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU A ROSJA Rozważania na temat bezpieczeństwa przy podejmowaniu działań biznesowych w Rosji Pekka Iivari 2008 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 PODSTAWY...

Bardziej szczegółowo

Etyka i compliance w organizacji

Etyka i compliance w organizacji n i ezbędn i k odpowi edzialn ego bizn esu Etyka i compliance w organizacji Przegląd Zagadnień wprowadzen i e Firma zapłaci prawie 800 milionów dolarów za korupcję, choć podobne nagłówki potrafią doprowadzić

Bardziej szczegółowo

Krajowe strategie antykorupcyjne

Krajowe strategie antykorupcyjne 1 Krajowe strategie antykorupcyjne M A T E R I AŁY POKONFERENCYJNE V Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna 2 KRAJOWE STRATEGIE ANTYKORUPCYJNE CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl SECTORS KPMG AND THEMES w Polsce Title A here więc wybierasz się Additional information in Univers 45 light w 12pt podróż on16pt leading na giełdę? kpmg.com kpmg.pl Proces wprowadzenia spółki na giełdę

Bardziej szczegółowo

Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW

Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku Badanie spółek publicznych notowanych na GPW Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 3 Szanowni Państwo, na wzór krajów o wysokorozwiniętych rynkach kapitałowych,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWE TRENDY GLOBALNY BAROMETR DYREKTORÓW FINANSOWYCH

ŚWIATOWE TRENDY GLOBALNY BAROMETR DYREKTORÓW FINANSOWYCH Od zarządzającego finansami do lidera zmian Ewolucja roli i kompetencji współczesnych dyrektorów finansowych 2 SPIS TREŚCI Podsumowanie... 4 Redefinicja pojęcia kierownictwa finansowego. Co naprawdę wiemy?...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.9.2006 KOM(2006) 549 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo