WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE"

Transkrypt

1 WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach

2 Warszawa 2014 Copyright by Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Raport został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez zespół ekspertów Konfederacji Lewiatan, w składzie: dr Lidia Adamska koordynacja prof. Małgorzata Fuszara dr Ewa Rumińska-Zimny dr Grzegorz Baczewski Współpraca merytoryczna: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania Weronika Papucewicz, doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Opracowanie redakcyjne: Agata Jankowska Korekta językowa: Urszula Roman Opracowanie graficzne i skład: Marek Łomacz (marfolio) Druk: ZWP MPiPS Publikacja została wydana w ramach projektu pt. "Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych narzędziem zmiany społecznej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Wspólnotowego Progress. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie merytorycznym z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Treść publikacji nie stanowi oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Wyłączną odpowiedzialność za jej treść ponosi autor. Adres strony projektu: PUBLIKACJA BEZPŁATNA ISBN

3 Spis treści Streszczenie raportu. 2 Charakterystyka raportu 3 1. Udział kobiet w organach decyzyjnych firm w Polsce 3 2. Korzyści ze zwiększania udziału kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce 5 3. Wyzwania i problemy dotyczące równouprawnienia w procesach decyzyjnych 6 4. Wnioski i kierunkowe postulaty 8 Wprowadzenie cele i zakres raportu Udział kobiet w organach decyzyjnych firm w Polsce Sytuacja w polskich analizach i raportach Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Duże przedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Polska na tle porównań międzynarodowych Indeksy nierówności płci Międzynarodowe raporty i analizy Korzyści ze zwiększania udziału kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce Korzyści dla firm skala mikro Wpływ na wyniki finansowe spółek Wpływ na jakość procesu decyzyjnego Potencjał różnorodności Korzyści dla gospodarki skala makro Równość a wzrost gospodarczy Wykorzystanie kapitału ludzkiego Wyzwania i problemy dotyczące równouprawnienia w procesach decyzyjnych Mechanizmy i uwarunkowania społeczne Niewykorzystany kapitał ludzki Nieprzejrzyste procedury rekrutacyjne Kultura korporacyjna (nie)przyjazna kobietom Trudności w godzeniu ról Siła stereotypów Sfera regulacji Regulacje miękkie zalecenia i rekomendacje Regulacje twarde wiążące Regulacje międzynarodowe Ocena skuteczności rozwiązań regulacyjnych Wnioski i kierunkowe postulaty. 60 Wykorzystane materiały. 64

4 STRESZCZENIE RAPORTU

5 STRESZCZENIE RAPORTU Charakterystyka raportu Celem raportu jest przedstawienie aktualnego udziału kobiet w procesach decyzyjnych w polskiej gospodarce i ukazanie pozycji Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej, ocena tego udziału w kontekście korzyści wynikających z równości, próba odpowiedzi na pytanie o przyczyny słabej reprezentacji kobiet we władzach firm oraz sformułowanie kierunkowych wniosków i postulatów do dalszych działań. Raport opiera się na dostępnych analizach i raportach polskich i zagranicznych, w tym raportach przygotowanych w ramach Unii Europejskiej. Jako podstawową miarę oceny udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych przyjęto członkostwo w radach nadzorczych i zarządach polskich firm w latach Raport powstał na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Stanowi efekt pracy zespołu ekspertów utworzonego przez Konfederację Lewiatan, pracującego pod kierunkiem dr Lidii Adamskiej. W skład zespołu weszły następujące osoby: prof. Małgorzata Fuszara, dr Ewa Rumińska-Zimny, dr Grzegorz Baczewski. Zespół współpracował z przedstawicielkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Raport został przygotowany w ramach realizacji projektu Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych narzędziem zmiany społecznej, współfinansowanego w ramach Programu Wspólnotowego PROGRESS. 1. Udział kobiet w organach decyzyjnych firm w Polsce Kobiety w Polsce w małym stopniu uczestniczą w procesach decyzyjnych w gospodarce. Jest ich niewiele na wyższych szczeblach władzy w firmach, zwłaszcza tych dużych i najważniejszych dla gospodarki. Sytuacja taka występuje w świecie praktycznie powszechnie, aczkolwiek na tle innych państw świata Wspólnota Europejska wygląda lepiej. Podstawowym źródłem systematycznej wiedzy o obecności kobiet w gremiach decyzyjnych polskich spółek są badania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), prowadzone od 2009 r. wśród spółek notowanych na giełdzie. Największe polskie spółki, tj. spółki giełdowe, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa, mają w swoich zarządach i radach nadzorczych poniżej 15% kobiet, zaś kobiet prezesek jest ok. 7%. Wyniki innych badań i analiz dużych spółek w Polsce nie odbiegają od wniosków płynących z badań giełdowych. Lepsza sytuacja występuje w mniejszych spółkach. Generalnie im większe firmy, tym mniej kobiet na najwyższych szczeblach zarządzania. Udział kobiet we władzach polskich spółek w okresie ostatnich kilku lat zasadniczo nie ulegał zmianom. Rys. 1. Kobiety w kierownictwie spółek giełdowych w latach % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,92 7,31 7,88 7,10 13,87 12,35 11,20 9,96 18,10 18,69 16,83 16,14 12,50 12,82 11,72 10,20 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Przewodniczący rady nadzorczej Źródło: Raport GPW, ,50 17,18 14,12 12,62 Wiceprzewodniczący rady nadzorczej WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach

6 STRESZCZENIE RAPORTU W statystykach Unii Europejskiej dotyczących udziału kobiet we władzach firm, z wyjątkiem porównania składów zarządów banków centralnych, Polska z udziałem 10,3% lokuje się poniżej średniej dla całej wspólnoty, która wynosi 16,6%. Polska należy do krajów, w których odnotowano w latach pogorszenie niektórych wskaźników. Także w ogólnym indeksie równości płci dla wspólnoty (Gender Equality Index) Polska osiąga wielkości poniżej średniej. W roku 2013 ogólna wartość indeksu dla 27 krajów Unii Europejskiej wyniosła 54. Najwyższy wskaźnik równości osiągnęły kraje skandynawskie, w tym Szwecja (74,6), Dania (73,6) i Finlandia (73,4). Polska znalazła się grupie państw o najniższym poziomie równości i osiągnęła wskaźnik 44,1, wyprzedzając Litwę, Bułgarię i Rumunię. Rys. 2. Udział kobiet i mężczyzn w radach nadzorczych spółek notowanych na giełdzie, kwiecień 2013 r. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Strefa równowagi płci Średnia UE-27, 16,6% rozwinięcie skrótów państw na str. 68 mężczyźni kobiety 29,1 29,0 26,8 26,5 23,6 21,1 20,5 20,0 19,6 18,5 18,4 16,2 15,2 14,3 13,8 12,9 12,0 12,0 10,7 10,3 10,1 9,1 8,9 8,1 7,3 7,1 2,8 48,9 41,9 20,3 19,4 13,3 9,0 FI LV FR SE NL DK DE SI SK UK CZ LT BG ES BE IT HU AT IE PL LU RO CY EE EL PT MT IS NO MK RS HR TR Źródło: Raport Komisji Europejskiej, 2013 Rys. 3. Zmiany w udziale kobiet w radach nadzorczych według krajów, październik 2010 kwiecień punkty procentowe spadek wzrost wzrost w wyniku wprowadzenia regulacji i zaleceń 14, ,1 0,4 1,1 1,1 1,6 2,2 3,1 3,3 3,3 3,3 3,4 3,9 4,8 4,8 4,9 5,1 5,5 6,2 6,6 7,9 8,4 8,7 10,2-5 -2,0-1,5-1, ,2 RO SK HU PL SE MT EE EL PT IE LT FI BE AT DK BG ES EU-27 CY UK LV CZ LU DE IT NL SI FR Źródło: Raport Komisji Europejskiej, 2013 WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach

7 STRESZCZENIE RAPORTU 2. Korzyści ze zwiększania udziału kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce Równość kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji ekonomicznych przynosi korzyści, a jej brak straty. Korzyści wynikające z równości w tym obszarze należy widzieć w szerszej perspektywie społeczno-ekonomicznej. Równość kobiet i mężczyzn we władzach firm to nie tylko lepsze wyniki gospodarowania, ale także narzędzie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu społeczeństwa w tym zmian w świadomości społecznej związanych m.in. z przełamywaniem stereotypów dotyczących roli kobiet. Takie zmiany uruchamiają zablokowany potencjał kobiet. Wpływa to na podniesienie kapitału społecznego i instytucjonalnego, które wraz z kapitałem ludzkim określają pozycję firm i krajów w globalnej gospodarce. Korzyści związane z równością kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji ekonomicznych można wykazać zarówno na poziomie firm, jak i całej gospodarki. Ze względu na dostępność danych (poziom i struktura zatrudnienia, wykształcenie kobiet i mężczyzn) istniejące szacunki pokazują przede wszystkim stopień wykorzystania kapitału ludzkiego. Warto zauważyć, że wyliczony szacunkowy pozytywny wpływ równości na gospodarowanie jest w istocie niedoszacowany, gdyż nie uwzględnia aspektów jakościowych, czyli kapitału społecznego i instytucjonalnego. Perspektywa firm (mikroekonomiczna) Na poziomie firm badania wyraźnie wskazują na pozytywne korelacje pomiędzy liczbą kobiet we władzach spółek a wynikami finansowymi tych przedsiębiorstw, natomiast w przypadku firm notowanych na giełdzie korelacja taka zachodzi w odniesieniu do ich wyceny rynkowej. Szacunki korzyści, jakie firmy odnoszą z równości kobiet i mężczyzn, oparte są na porównaniach wyników finansowych (zyski, rentowność) oraz kursach giełdowych spółek różniących się udziałem kobiet na stanowiskach decyzyjnych. Obecność kobiet we władzach wpływa na poprawę jakości procesów zarządzania firmami ze względu na wysokie kompetencje kobiet oraz lepsze wykorzystanie potencjału różnorodności. Nieliczne kobiety, które osiągnęły stanowiska decyzyjne w firmach, musiały przejść przez znacznie ostrzejszy niż w przypadku mężczyzn proces selekcji i wykazać się wyższymi kompetencjami zarządczymi i merytorycznymi. Poza tym jakość zarządzania jest wyższa w zróżnicowanych zespołach zarządzających firmami (w zarządach i radach nadzorczych z udziałem kobiet i mężczyzn) w porównaniu do zespołów jednorodnych, co w praktyce oznacza zdominowanych przez mężczyzn. Jest to rezultat zarówno cech kobiecego stylu zarządzania, jak i efektu synergii, będącego skutkiem wykorzystania potencjału różnorodności. Kobiecy styl zarządzania i kobiece taktyki wpływu mogą przyczyniać się do umacniania pozycji firm na rynku ich stabilności, zaufania i zaangażowania. Taktyki działania oparte na racjonalnych argumentach, które to wynika z badań są raczej domeną kobiet, tworzą trwałe postawy rozwoju i są skuteczne długofalowo. Poprzez udział kobiet i zrównoważony skład zarządów i rad nadzorczych firmy uzyskują pozytywny wpływ na zarządzanie i kontrolę ryzyka w dłuższej perspektywie. Są to także czynniki sprzyjające innowacjom i kreatywności, które nie rozwijają się w warunkach presji, ale wówczas gdy osoby rozumieją to, co mają robić, czują się ważne i włączone w proces. Pozytywny związek pomiędzy obecnością kobiet we władzach firm notowanych na giełdzie a ich rynkową wyceną wynika również z tego, iż obecność kobiet w radach nadzorczych i zarządach poza pozytywnym wpływem na wyniki finansowe poprawia także pozycję i wizerunek spółek na rynku oraz wpływa na wyższy poziom wiarygodności i finansowego bezpieczeństwa, co jest szczególnie ważne w warunkach kryzysu finansowego. Są to cechy WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach

8 STRESZCZENIE RAPORTU pozytywnie oceniane przez inwestorów, a to przekłada się na wyższe notowania giełdowe takich spółek. Analizując wyniki dotychczasowych badań, należy pamiętać, że wyciąganie wniosków na podstawie stwierdzonych korelacji statystycznych pomiędzy ekonomiczno-finansowymi wskaźnikami firm i reprezentacją kobiet we władzach opiera się jak na razie na badaniu rzeczywistości, w której udział kobiet jest niewielki, a niekiedy marginalny. Dlatego też wskazana jest refleksja nad tym, jaki powinien być minimalny udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych (tzw. masa krytyczna ), aby można było zbadać nie tylko statystyczny związek, lecz w sposób pogłębiony wykazać realny wpływ kobiet na zarządzanie firmą, jej wyniki finansowe i rynkowe wyceny. Perspektywa całej gospodarki (makroekonomiczna) W płaszczyźnie makroekonomicznej, czyli na poziomie całej gospodarki, także można zauważyć, że równość szans ma pozytywny wpływ na wyniki ekonomiczne. Ten wpływ wyraża się w możliwości uzyskania wyższego poziomu produktu krajowego brutto (PKB) i PKB na jednego mieszkańca. Ten dodatkowy wzrost szacowany jest na podstawie scenariusza, w którym następuje zrównanie stopy aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn (obecnie jest ona o kilkanaście pp. niższa), wyrównana zostaje luka płacowa oraz inne aspekty pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy (takie jak samozatrudnienie czy prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie dominują mężczyźni, czy też praca w niepełnym wymiarze godzin, tzw. part-time, gdzie dominują kobiety). Z badań dla krajów Unii Europejskiej wynika, że zrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy pozwoliłoby na zwiększenie średniego poziomu PKB krajów wspólnoty o 27 pp. Polska mogłaby zyskać odpowiednio 21 pp., a niektóre kraje nawet punktów (Holandia, Grecja, Malta). Na podobne wnioski wskazuje badanie związku pomiędzy równością szans (mierzonego poprzez Gender Inequality Index) a poziomem PKB na mieszkańca w krajach regionu Morza Bałtyckiego, w tym Polski. Pozytywny wpływ równości szans na wzrost gospodarczy wynika nie tylko z ilościowego wzrostu zatrudnienia, lecz także z czynników jakościowych, jakie wnosi zwiększona obecność kobiet w gospodarce (argument różnorodności). Z punktu widzenia gospodarki zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych powoduje też bardziej efektywne wykorzystanie nakładów na edukację w skali całej gospodarki. Obecnie kobiety, pomimo iż stanowią powyżej 60% osób z wyższym wykształceniem w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, pracują na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji. 3. Wyzwania i problemy dotyczące równouprawnienia w procesach decyzyjnych Kobiety posiadają odpowiednie kwalifikacje i motywacje do zajmowania wysokich stanowisk decyzyjnych. Firmy i gospodarka jako całość mogą i powinny czerpać korzyści z większego udziału kobiet w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Wprowadzane są różne regulacje, które w zamierzeniu mają służyć zwiększeniu udziału kobiet w procesach decyzyjnych. Badania opinii Polaków wskazują na rosnącą powoli akceptację dla zwiększenia obecności kobiet na najwyższych stanowiskach w biznesie oraz dla działań, które by ten proces przyspieszyły. Mimo to sytuacja nie ulega zmianie. Kobiety są relatywnie dobrze reprezentowane w firmach do poziomu wyższych stanowisk eksperckich, jednakże na stanowiskach zarządczych, z którymi wiąże się władza w spółkach, jest ich już bardzo mało. Można wskazać dwie grupy systemowych przyczyn takiej sytuacji to uwarunkowania społeczne oraz regulacyjne. WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach

9 STRESZCZENIE RAPORTU Procesy wyłaniania liderów są mechanizmami społecznymi głęboko zakorzenionymi w tradycji, stereotypach, wzorcach ról społecznych kobiet i mężczyzn. Z badań na temat opinii Polaków wynika, że nadal dominuje przywiązanie do tradycyjnego modelu ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, mimo że rośnie liczba tych, którzy opowiadają się za zwiększeniem udziału kobiet na najwyższych stanowiskach. Większą otwartość na zwiększanie udziału kobiet we władzach firm wykazuje przy tym społeczeństwo jako całość, a mniejszą przedstawiciele biznesu i menedżerowie. Poglądy Polaków na temat zwiększania udziału kobiet na wysokich stanowiskach są konserwatywne na tle innych krajów Unii Europejskiej, gdzie liczba osób deklarujących poparcie dla tego procesu i związanych z nim działań jest relatywnie większa. Mniejsza otwartość menedżerów na zwiększenie udziału kobiet we władzach spółek jest jednym z przejawów społecznego i grupowego charakteru procesów wyłaniania członków gremiów decyzyjnych w firmach. Raport Komisji Europejskiej za jedną z przyczyn utrzymywania się dominacji mężczyzn na stanowiskach kierowniczych w firmach uznaje to, że grupy decydujące o awansach i wysokich stanowiskach są zasadniczo złożone z mężczyzn. Fakt, że preferują one mężczyzn, wynika z ogólnej prawidłowości socjologicznej, zgodnie z którą grupy o jednolitym składzie wykazują tendencję do utrzymywania wzorców swojego składu z powodu niechęci do pracy z osobami z innych środowisk lub o odmiennej płci. Obecny brak kobiet w organach spółek powoduje błędne koło, które utrwala niedostateczną reprezentację kobiet w procesie decyzyjnym. Jednolity skład organów wpływa na podejście spółek do równości płci i zmniejsza gotowość do powoływania większej liczby kobiet na stanowiska kierownicze. Brak kobiet w tych gremiach pociąga za sobą również brak odpowiednich mentorów, sponsorów idei zmiany i osób będących wzorem do naśladowania, co mogłoby ułatwić kobietom rozwój ich kariery. Jednym ze skutków utrzymywania w gremiach decyzyjnych status quo jest ograniczanie w procesach rekrutacyjnych dostępu kobiet do wysokich stanowisk przy jednoczesnym preferowaniu kandydatów reprezentujących własną płeć, tj. mężczyzn. Sprzyjają temu niewystarczająco przejrzyste procedury wyboru osób do władz firm, które są często niezależne od kryteriów merytorycznych, utrudniając kompetentnym kobietom dostęp do stanowisk decyzyjnych, jednocześnie umożliwiając to mniej kompetentnym i gorzej wykwalifikowanym kandydatom płci męskiej. W opinii Komisji Europejskiej obecny brak przejrzystości w zakresie procedur selekcji oraz kryteriów kwalifikacji w odniesieniu do stanowisk w organach spółek w większości państw członkowskich znacznie ogranicza zróżnicowanie płci wśród członków tych organów oraz wpływa negatywnie na ich kariery zawodowe. Różne kraje na świecie wprowadzały regulacje prawne ukierunkowane na zwiększanie udziału kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce. Występują dwa typy tych regulacji miękkie rekomendacje oraz rozwiązania wiążące. W Polsce występują obecnie jedynie regulacje o charakterze miękkim. Są to rekomendacje zawarte w Dobrych Praktykach Giełdy Papierów Wartościowych oraz rekomendacje Ministerstwa Skarbu Państwa w odniesieniu do spółek z udziałem Skarbu Państwa. Kilka krajów Unii Europejskiej wprowadziło wiążące rozwiązania kwotowe najbardziej znany jest przykład Norwegii, która zastosowała 40-procentowe kwoty w radach nadzorczych. Także Unia Europejska rozważa wdrożenie kwotowych rozwiązań wiążących obecnie procedowana jest propozycja Komisji Europejskiej dotycząca zwiększenia liczby kobiet w organach spółek w całej Unii Europejskiej za pomocą ustanowienia celu minimalnego w wysokości 40% udziału niedostatecznie reprezentowanej płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek (członków rad nadzorczych), których akcje są notowane na giełdzie. Spółki te miałyby także być zobligowane do wprowadzenia jasnych, neutralnie sformułowanych i jednoznacznych kryteriów w procedurach powoływania kandydatów na stanowiska w organach spółek w celu wypełnienia ustanowionego planu. Jak dotąd wprowadzone regulacje nie przyniosły zadowalających rezultatów. Doświadczenia Polski i innych krajów dowodzą, że same zachęty i miękkie rekomendacje nie są wystarczające znacznie skuteczniejsze są regulacje wiążące, które łączą się z sankcjami WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach

10 STRESZCZENIE RAPORTU w przypadku ich nieprzestrzegania. Narzędziami wpływającymi na rzeczywiste zwiększanie udziału kobiet we władzach firm są również kwantyfikacja celu oraz różne techniki kontroli, monitoringu i okresowej oceny. Praktyka wykazała, że problemem jest niespójność i dualizm w promowaniu kobiet w radach nadzorczych i zarządach. Przykładowo Norwegia, która wprowadziła obowiązkowe kwoty w radach nadzorczych i osiągnęła realną poprawę w tym obszarze, odnotowała jednocześnie utrzymanie zdecydowanej dominacji mężczyzn w zarządach, których kwoty nie dotyczyły. W sferze regulacji prawnych sprzyjających zwiększaniu udziału kobiet we władzach firm mieszczą się także rozwiązania ułatwiające łączenie pracy zawodowej z życiem osobistym, co dotychczas jest uważane przede wszystkim za wyzwanie dla kobiet. Należą do nich m.in. elastyczne formy zatrudnienia, które mogą potencjalnie przyczyniać się do budowania tzw. work-life balance. Rozwiązania wprowadzane na gruncie polskim przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dają szeroki wachlarz możliwości od ruchomego i elastycznego czasu pracy, poprzez pracę na część etatu lub w ramach umów cywilno-prawnych, po pracę zdalną. Badania przeprowadzone w Polsce pokazują jednak, że wykorzystanie tego typu rozwiązań jest mniejsze od oczekiwanego. W polskim społeczeństwie panuje przekonanie, że najbardziej wartościowa jest tradycyjna praca na pełen etat, a od osób pełniących najwyższe funkcje decyzyjne wymaga się często pełnej dyspozycyjności. Nie oznacza to, że narzędzia związane z elastycznymi formami pracy nie są użyteczne dla zwiększenia obecności kobiet we władzach spółek bez pracy nad zmianą świadomości Polaków nie można się jednak spodziewać szybkich i znaczących efektów. 4. Wnioski i kierunkowe postulaty Firmy i gospodarka jako całość skorzystają na zwiększeniu udziału kobiet w procesach decyzyjnych. Jeśli sytuacja pozostanie bez zmian, wszyscy jako społeczeństwo będziemy nadal tracić przez niewykorzystywanie potencjału płynącego z różnorodności, w tym z potencjału kobiet. Polki napotykają szereg przeszkód zakorzenionych w społecznych stereotypach, postępowaniu spółek i ich kulturze biznesowej, gdy usiłują w pełni wykorzystać swoje możliwości zawodowe (zjawisko tzw. szklanego sufitu ). Niedostateczna reprezentacja kobiet w organach spółek to zaprzepaszczenie okazji, by w pełni wykorzystać dostępny na rynku pracy kapitał ludzki, w który zainwestowano w ramach polskiego systemu edukacji (szkoły, państwowe uczelnie wyższe). W oczywisty sposób ma to negatywny wpływ na całą gospodarkę. Dotychczasowe rezultaty działań na rzecz zwiększenia udziału kobiet nie są zadowalające. Analiza przyczyn i uwarunkowań takiej sytuacji pozwala na sformułowanie kierunkowych postulatów, które dają szanse na poprawę. W obszarze regulacji prawnych należy działać na rzecz ich wzmocnienia, uzupełnienia i poprawy skuteczności. Jest to zadanie dla parlamentu i uprawnionych instytucji rządowych, które, tworząc prawo, powinny wprowadzać regulacje o większej sile wiążącej. Przykładem wiążących działań mogą być kwoty dotyczące pożądanych proporcji udziału kobiet i mężczyzn we władzach firm. Obszarem gospodarki, który powinien w pierwszej kolejności dawać przykład dobrych praktyk w zakresie równości kobiet i mężczyzn i w którym należałoby wprowadzić rozwiązania kwotowe powinny być spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz duże spółki notowane na giełdzie. Aby ograniczyć działania pozorne i uniki ze strony firm, należałoby wprowadzić także obowiązek monitorowania i kontroli postępów w zakresie udziału kobiet na stanowiskach decyzyjnych w dużych spółkach giełdowych i spółkach Skarbu Państwa. Wyniki takiego monitoringu powinny być okresowo udostępniane opinii publicznej, odpowiednio komentowane, nagradzane lub poddawane krytyce. WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach

11 STRESZCZENIE RAPORTU Bardzo ważnym elementem ze sfery regulacji powinno być również wprowadzenie przepisów ukierunkowanych na zapewnienie przejrzystości i merytorycznych kryteriów w systemie rekrutacji na stanowiska we władzach firm przede wszystkim Skarbu Państwa i dużych spółek giełdowych. Także w tym przypadku, oprócz samego wprowadzenia odpowiednich przepisów, niezbędne jest monitorowanie ich przestrzegania oraz sankcje w przypadku niestosowania się do nich. Stwierdzone niewystarczające efekty rozwiązań regulacyjnych i społeczny opór materii w procesie zwiększania udziału kobiet we władzach firm wskazują na konieczność kompleksowego podejścia do problemu równości. Argumentów ekonomicznych za zwiększeniem obecności kobiet w radach nadzorczych i zarządach nie należy ograniczać do wykazania prostych korelacji pomiędzy liczbą kobiet we władzach spółek a poziomem i dynamiką wskaźników finansowych. Bardzo ważne znaczenie dla funkcjonowania firm, jakości procesu zarządzania, trafności podejmowanych decyzji i ostatecznie wyników finansowych spółek mają czynniki jakościowe, mieszczące się w pojęciu kultury korporacyjnej. Tym, co powinno się zmienić, są zarówno liczbowa reprezentacja kobiet w organach spółek, jak i kultura korporacyjna firm, której część stanowi świadomość zarządzających nimi ludzi. Bez nowej kultury korporacyjnej stale będzie istnieć ryzyko formalistycznego podejścia i gry regulacyjnej ze strony podmiotów oraz osób decydujących o składach rad nadzorczych i zarządów spółek, tak, aby spełnić jedynie formalne wymagania regulacyjne, i to na możliwie najniższym poziomie. Dlatego tak duże znaczenie z punktu widzenia kształtowania wzorców i poprawy kultury korporacyjnej mają regulacje wewnętrzne i dobre praktyki tworzone dobrowolnie przez firmy. Nie do przecenienia są przykłady rozwiązań wprowadzanych przez firmy (przede wszystkim przez międzynarodowe firmy działające w Polsce), które stosują je nie tylko w odniesieniu do obsady najwyższych stanowisk, ale także wykorzystują jako narzędzia równościowe w swoich ogólnych politykach personalnych. Oprócz niezbędnych regulacji prawnych, wprowadzanych przez odpowiednie instytucje państwowe, oraz regulacji inicjowanych i wprowadzanych przez firmy, należy budować szeroki ekosystem sprzyjający zarówno realizacji karier zawodowych kobiet, jak i podnoszeniu kultury korporacyjnej firm. W budowanie ekosystemu powinny być zaangażowane różnorodne podmioty, zarówno instytucje państwowe, firmy prywatne, organizacje pozarządowe, ośrodki akademickie, media, jak i osoby fizyczne. Zasadne byłoby wyjście z inicjatywą stworzenia w Polsce partnerstwa na rzecz równości kobiet i mężczyzn jako części procesu budowania społeczeństwa obywatelskiego. W ramach tego podejścia mieściłoby się m.in. zwiększenie politycznego i systemowego wsparcia dla idei równości kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce i nadanie wysokiego priorytetu temu zadaniu na szczeblu rządowym, intensyfikacja działań edukacyjnych adresowanych do firm (szczególnie w odniesieniu do promocji elastycznych form zatrudnienia oraz coachingu i mentoringu jako narzędzi wspierania karier kobiet), prowadzenie społecznych kampanii edukacyjnych, promujących właściwe standardy wypowiedzi publicznych i piętnujących mowę pogardy i lekceważenia wobec kobiet. Dla budowy owego ekosystemu niezbędne jest również wsparcie rozwoju badań nad udziałem kobiet we władzach firm. Obecnie w Polsce brakuje kompleksowych i systematycznych badań w tym zakresie, przez co źródłem wiedzy i inspiracji dla polskich rozwiązań są jedynie opracowania, analizy i badania zagraniczne. Polskie badania, analizy czy rekomendacje powinny wypływać zarówno ze strony środowiska akademickiego, instytucji rządowych, jak również wzorem innych krajów ze strony społecznie odpowiedzialnego biznesu. WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach

12 WPROWADZENIE cele i zakres raportu Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych jest ważna w różnych sferach życia gospodarczego i społecznego. Decyzje ekonomiczne są bowiem podejmowane zarówno na poziomie mikro, jak i makro, zarówno w gospodarstwach domowych, firmach czy szeroko rozumianym biznesie, jak i w polityce, administracji, nauce, usługach społecznych. W każdym z tych obszarów w roli decydentów występują i kobiety, i mężczyźni. W odniesieniu do każdego z nich można zadać pytanie o to, kto kobiety czy mężczyźni ma w większym stopniu wpływ na podejmowane decyzje ekonomiczne. Znając odpowiedź na to pytanie, warto się zastanowić, jakie są przyczyny zdecydowanie mniejszego udziału kobiet w procesach decyzyjnych oraz jakie niesie to ze sobą skutki zarówno dla gospodarki, jak i dla innych sfer życia. Niniejszy raport dotyczy jednego z obszarów podejmowania decyzji ekonomicznych w Polsce, tj. decyzji podejmowanych w podmiotach gospodarczych posiadających formalną, prawnie uregulowaną strukturę władzy korporacyjnej z jej głównymi elementami zarządem i radą nadzorczą. Nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami pod względem udziału we władzach firm stanowią ważny wymiar nierówności społecznych, zaś ich zmniejszanie jest ważnym elementem procesu zmiany społecznej. Jest to także temat obecny w sferze świadomości społecznej oraz w debacie politycznej. Równość płci jest jedną ze sztandarowych wartości Unii Europejskiej. Znalazło to swoje odzwierciedlenie zarówno w traktatach wspólnotowych rzymskim czy amsterdamskim jak i w późniejszych dokumentach Europejskim Pakcie na Rzecz Równości Płci czy w strategii Europa Zapewnienie równości kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych w gospodarce jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Kobiety stanowią ponad połowę mieszkańców Unii Europejskiej oraz ok. 60% absolwentów wyższych uczelni. Są jednakże w niewystarczającym stopniu reprezentowane we wszystkich obszarach podejmowania decyzji ekonomicznych i politycznych. Oparta na zasadach równości reprezentacja kobiet i mężczyzn w różnych obszarach procesów decyzyjnych w gospodarce nie jest wyłącznie kwestią równości rozpatrywanej z perspektywy wartości, praw człowieka i demokracji, ale także z punktu widzenia efektywności ekonomicznej. Jest to bardzo istotne dla jakości funkcjonowania gospodarki rynkowej i prywatnych przedsiębiorstw, będących miejscem pracy dla większości obywateli Unii Europejskiej. Obserwowany na świecie, w Europie i w Polsce proces zmniejszania nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami na stanowiskach decyzyjnych jest bardzo powolny i nierzadko ulega regresowi. Przy założeniu aktualnego tempa zmian udziału kobiet we władzach firm, wynoszącego w Europie średnio 0,5 pp. rocznie, na osiągnięcie względnej równości w gremiach decyzyjnych (co najmniej 40% udziału danej płci) potrzeba by ok. 50 lat, zaś potencjalne osiągnięcie reprezentacji kobiet na poziomie 50% wymagałoby jeszcze dłuższego czasu. Inicjatywą ukierunkowaną na osiąganie równowagi równościowej (ang. gender balance) był przyjęty przez Parlament Europejski w listopadzie 2013 r. projekt tzw. dyrektywy kwotowej 1, dotyczącej udziału kobiet w radach nadzorczych (ang. non-executive boards) spółek notowanych na giełdach. Związana z projektem dyrektywy inicjatywa Komisji Europejskiej została potraktowana jako ważny etap eliminowania barier stojących przed kobietami na drodze do osiągania wyższych stanowisk decyzyjnych. 1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków, listopad 2012 WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach

13 Celem niniejszego raportu jest przedstawienie aktualnego udziału kobiet w procesach decyzyjnych w polskiej gospodarce i ukazanie pozycji Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej, ocena tego udziału w kontekście korzyści wynikających z równości, próba odpowiedzi na pytanie o przyczyny słabej reprezentacji kobiet we władzach firm oraz sformułowanie kierunkowych wniosków i postulatów dla dalszych działań. Jako podstawową miarę oceny udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych przyjęto członkostwo w radach nadzorczych i zarządach polskich firm w latach Informacje zawarte w raporcie stanowią także syntetyczne źródło wiedzy uwzgledniające polską specyfikę dla uczestników debaty publicznej na temat wspomnianego projektu dyrektywy kwotowej. Raport posłuży również do późniejszego opracowania materiału edukacyjnego dla dużych przedsiębiorstw, służącego do upowszechniania tematyki udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych. Raport bazuje na istniejących analizach i opracowaniach dotyczących sytuacji kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w Polsce, a także opracowaniach, pokazujących Polskę na tle innych krajów, w tym przede wszystkim państw członkowskich Unii Europejskiej. Wykaz opracowań wykorzystanych na potrzeby raportu zawarty jest na końcu publikacji. Raport nie jest przeglądem literatury przedmiotu i jego celem nie jest omówienie i analiza poszczególnych istniejących opracowań. Zawiera on natomiast zestawienie kluczowych danych, problemów, zagadnień, wniosków i rekomendacji dotyczących istniejących nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami w ekonomicznych procesach decyzyjnych. Pośród istniejących opracowań część odgrywa wiodącą rolę i to na nie powołują się inni autorzy analizujący problem. W niniejszym raporcie bezpośrednie odniesienia dotyczą przede wszystkim właśnie tych głównych opracowań. W raporcie zostały przedstawione następujące zagadnienia i problemy: Rozdział 1. Udział kobiet w organach decyzyjnych firm w Polsce udział kobiet w gremiach decyzyjnych w polskich firmach w latach , z uwzględnieniem sytuacji w różnych kategoriach firm; udział kobiet w gremiach decyzyjnych w Polsce na tle innych krajów, przede wszystkim państw członkowskich Unii Europejskiej; pozycja Polski w międzynarodowych indeksach mierzących równouprawnienie płci. Rozdział 2. Korzyści ze zwiększania udziału kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce potencjalne i utracone korzyści dla firm i gospodarki płynące z udziału kobiet w procesach decyzyjnych. Rozdział 3. Wyzwania i problemy dotyczące równouprawnienia w procesach decyzyjnych problemy natury społecznej wpływające na sytuację kobiet w gremiach decyzyjnych; wyzwania natury regulacyjnej, jakie mogą pomóc w wyrównaniu pozycji kobiet w gremiach decyzyjnych inicjatywy polskie i unijne, dobre praktyki międzynarodowe i ocena ich skuteczności. Rozdział 4. Wnioski i kierunkowe postulaty wnioski i postulaty, jakie można sformułować w odniesieniu do celu, którym jest zwiększenie udziału kobiet w ekonomicznych gremiach decyzyjnych w Polsce. WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach

14 1. UDZIAŁ KOBIET W ORGANACH DECYZYJNYCH FIRM W POLSCE Udział kobiet na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce jest niski i zasadniczo nie zmienia się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Największe polskie spółki, w tym spółki giełdowe oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa, mają w swoich zarządach i radach nadzorczych poniżej 15% kobiet, zaś kobiet prezesek jest ok. 7%. Lepszą sytuację w tym obszarze można zaobserwować w mniejszych firmach. Kobiety stanowią ok. 1/3 wszystkich polskich przedsiębiorców. Przedsiębiorczynie i właścicielki firm, które same podejmują decyzje ekonomiczne w swoich przedsiębiorstwach, często rozpoczynają własną działalność jako alternatywę dla bezrobocia i niemożności znalezienia pracy. Polska zajmuje niską pozycję w porównaniach międzynarodowych pod względem udziału kobiet w gremiach decyzyjnych w gospodarce. W statystykach Unii Europejskiej, z wyjątkiem porównania składów zarządów banków centralnych w krajach wspólnoty, Polska lokuje się poniżej średniej dla całej Unii. Polska należy też do krajów, w których odnotowuje się pogorszenie niektórych wskaźników. Także w ogólnoeuropejskim indeksie równości płci Polska osiąga wyniki poniżej średniej. Sytuacja wygląda lepiej w przypadku porównań globalnych, uwzględniających wszystkie kraje świata.

15 1. Sytuacja w polskich analizach i raportach 1.1. Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Źródłem wiedzy o obecności kobiet w gremiach decyzyjnych polskich spółek notowanych na giełdzie są przede wszystkim wyniki badań przeprowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w okresie od 2009 r. do 2013 r. Stanowią one kierunkowe, jednak niepełne, odzwierciedlenie sytuacji w spółkach notowanych na giełdzie ze względu na wykorzystanie ankiety jako narzędzia badawczego. W latach na ankiety GPW odpowiedziało odpowiednio 90 i 150 spółek, co stanowi około 15% wszystkich notowanych firm. Nieco wyższy wskaźnik na poziomie 25% odnotowano w badaniu z 2011 r. Oznacza to, że reprezentatywność próby była ograniczona. Trzeba także wziąć pod uwagę fakt, że skłonność danej spółki do udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety dotyczące różnorodności płci w gremiach decyzyjnych była pozytywnie skorelowana z liczbą kobiet zasiadających w zarządzie i radzie nadzorczej tej spółki. Potwierdzeniem tej tezy był raport GPW odnoszący się do danych z roku 2012, kiedy to część wyników badań ankietowych, spływających od spółek, porównano z danymi zawartymi w obowiązkowych raportach rocznych spółek giełdowych. Okazało się, że obraz skonstruowany na podstawie ankiet był bardziej optymistyczny od tego, który powstał w oparciu o dane dotyczące wszystkich spółek. Niezależnie od tych ograniczeń raporty giełdowe stanowią zasadnicze i podstawowe źródło wiedzy na temat udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek notowanych na giełdzie. Wnioski z ostatniego raportu GPW w tej kwestii 2, obejmujące dane z lat , niestety nie są optymistyczne. Udział kobiet w procesie podejmowania decyzji w polskich spółkach notowanych na giełdzie jest niewielki i zasadniczo na przestrzeni trzech lat nie nastąpiły w tym obszarze znaczące zmiany. W badanym okresie w zarządach spółek było ok. 12% kobiet (Rys. 2.), podczas gdy w radach nadzorczych udział kobiet mieścił się każdego roku w przedziale 12% 14,5% (Rys. 2.). Występujące w obu przypadkach zmiany na przestrzeni trzech lat były niewielkie i nie pozwalały na wskazanie jakiejś tendencji. Udział kobiet w kategorii prezesów spółek giełdowych oscylował wokół 7% (Rys. 1.). Kobiet na stanowisku przewodniczącej rady nadzorczej było nieco więcej, gdyż na poziomie niecałych 12%. Powyższe liczby ukazują sytuację dla wszystkich spółek giełdowych łącznie. Są to bowiem wielkości średnie dla dwóch rynków prowadzonych przez GPW, tj. Rynku Głównego, przeznaczonego dla większych spółek o dłuższej historii, oraz rynku NewConnect, przeznaczonego dla mniejszych, młodszych i bardziej ryzykownych firm. Udział kobiet we władzach spółek z Rynku Głównego jest niższy niż spółek z rynku New- Connect (Rys. 3). Różnica pomiędzy wartościami średnimi a wartościami z Rynku Głównego, na niekorzyść tego ostatniego, waha się od 9% do 40%, w zależności od porównywanych wielkości. Wyliczenia te dowodzą, że w spółkach giełdowych osiągnięcie wysokich stanowisk przez kobiety jest łatwiejsze w mniejszych firmach, notowanych na rynku NewConnect. 2 Raport: Kobiety w kierownictwie spółek giełdowych udział i rola kobiet na polskim rynku kapitałowym, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 2013 WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach

16 Rys. 1. Kobiety w kierownictwie spółek giełdowych w latach % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,92 7,31 7,88 7,10 12,35 13,87 11,20 9,96 18,10 18,69 16,83 16,14 12,50 12,82 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Przewodniczący rady nadzorczej Źródło: Raport GPW, ,20 11,72 17,50 17,18 14,12 12,62 Wiceprzewodniczący rady nadzorczej Rys. 2. Kobiety ogółem w zarządach i radach nadzorczych spółek giełdowych w latach % 14% 12% 10% 8% 6% 13,01 12,08 11,88 11,76 11,13 14,50 12,51 14,50 4% 2% Zarząd bez podziału na funkcje Rada nadzorcza bez podziału na funkcje 0% Źródło: Raport GPW, 2013 Rys. 3. Kobiety w kierownictwie spółek notowanych na Rynku Głównym oraz na rynku NewConnect 20% 18,90 18% 16,70 16% 14% 12% 12,51 11,47 14,51 14,50 11,40 12,50 10% 8% 7,92 6,72 9,19 8,90 6% Ogółem 4% Rynek Główny 2% NewConnect 0% Udział kobiet w zarządach spółek w roku 2013 Udział kobiet w radach nadzorczych w roku 2013 Kobiety prezeski 2013 Kobiety przewodniczące rad nadzorczych Źródło: Raport GPW, 2013 WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach

17 1.2. Duże przedsiębiorstwa Udział kobiet w zarządzaniu na najwyższych stanowiskach kierowniczych w dużych polskich firmach jest zdecydowanie niższy niż w przypadku mężczyzn. Im większe firmy, tym mniej kobiet na najwyższych szczeblach zarządzania. Potwierdzenie tej prawidłowości znajdujemy w badaniu przeprowadzonym przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu pod kierunkiem dr Teresy Kupczyk 3. Badanie obejmowało 2000 najlepszych firm w Polsce, zgodnie z listą opracowaną przez dziennik Rzeczpospolita 4, a także najbardziej innowacyjne firmy w Polsce zgodnie z rankingiem Kamerton innowacyjności 5. Przy utworzeniu rankingu innowacyjności oceniano: innowacje procesowe, produktowe, marketingowe i organizacyjne w czterech grupach (mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw). Dane pochodziły z grudnia 2008 r. W najlepszych dwóch tysiącach spółek w Polsce kobiety stanowiły 12% członków zarządu, a w najlepszych spółkach innowacyjnych 15%. Jeszcze bardziej niekorzystna sytuacja występowała na stanowiskach prezesa zarządu. W spółkach najbardziej innowacyjnych kobiety na tym stanowisku stanowiły 10%, w pozostałych tylko 5%, ale w najlepszych spółkach z branży informatycznej na stanowisku prezesa zarządu nie było ani jednej kobiety. Podobny obraz wyłania się z szacunków dotyczących dużych polskich firm będących jednocześnie flagowymi okrętami polskiej gospodarki. Takie zestawienie przeprowadzi- 3 T. Kupczyk red. nauk., Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu liczebność, kompetencje, współdziałanie, konieczne zmiany, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Lista 2000 Edycja 2009, Rzeczpospolita, M. Starczewska-Krzysztoszek, Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce Kamerton innowacyjności 2008, PKPP Lewiatan, BRE Bank, D&B (The Dun & Bradstreet Co.), 2008 ła pani Weronika Papucewicz 6, doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, która sprawdziła sytuację w firmach umieszczonych przez tygodnik Polityka na liście największych przedsiębiorstw w Polsce. Badaczka bazowała na informacjach o składzie rad nadzorczych i zarządów zamieszczanych w KRS, a więc w określonym stopniu opóźnionych w stosunku do dat sporządzania list przez Politykę. Przedsiębiorstwa umieszczone przez tygodnik Polityka na listach 500 największych polskich firm w roku 2011 i 2012 miały niskie wskaźniki udziału kobiet w procesach decyzyjnych, jeśli wziąć pod uwagę liczbę kobiet w radach nadzorczych i zarządach tych spółek. Na podstawie porównania danych za 2011 i 2012 rok nie można też mówić o jakiejś tendencji liczby odzwierciedlają raczej zmiany liczebności organów i jednostkowe decyzje personalne w poszczególnych spółkach, a nie ewentualny trend zmian o charakterze systemowym. W roku 2011 w gronie 40 największych firm z listy Polityki w radach nadzorczych zasiadało 194 mężczyzn i 32 kobiety, co daje udział kobiet na poziomie 12,4%, przy średniej 0,9 kobiety na radę nadzorczą. W zarządach pracowało w tym czasie 156 mężczyzn i 21 kobiet, co daje wskaźnik 13,5% oraz 0,5 kobiety na statystyczny zarząd. Tymczasem w 2012 r. liczba mężczyzn w radach nadzorczych była mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 164 osoby, zaś kobiet było 36. Daje to 18-proc. udział kobiet w radach nadzorczych oraz 1,12 kobiety na jedną radę nadzorczą. Liczba mężczyzn członków zarządu w 2012 r. nieznacznie wzrosła (169 mężczyzn), przy jednoczesnym znacznym spadku liczby kobiet (z 36 do 17). Oznaczało to udział kobiet w zarządach na poziomie 9,1%, przy wskaźniku 0,44 kobiety na każdy zarząd. 6 W. Papucewicz szacunki własne udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek z Listy 500 tygodnika Polityka z lat WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach

18 Sytuacja w spółkach z udziałem Skarbu Państwa nie wygląda lepiej. Także tam udział kobiet jest mały, nie widać wzrostu liczby kobiet pracujących na stanowiskach decyzyjnych, a zmiany mają charakter jednostkowy i nie wskazują na ukierunkowany proces. Szacunki W. Papucewicz objęły 14 spółek z udziałem Skarbu Państwa (10 spółek z listy Polityki i 4 dodatkowe, wchodzące w skład WIG30: PKO BP, PZU, LW Bogdanka, Grupa Azoty). Dane charakteryzujące udział kobiet w procesach decyzyjnych w 10 spółkach z listy Polityki wyglądały następująco: w 2011 r. liczba mężczyzn w radach nadzorczych wyniosła 69, zaś kobiet 16, co oznaczało 18,8% udziału kobiet i średnią 0,62 kobiety na każdą radę nadzorczą. W zarządach zasiadało 40 mężczyzn i 5 kobiet, co dawało 12,5% udziału kobiet i przeciętnie 0,5 kobiety na zarząd. Rok później, tj. w 2012 r., w radach nadzorczych było 50 mężczyzn i 20 kobiet (wzrost odsetka kobiet do 28,6%), zaś w zarządach 42 mężczyzn i 2 kobiety (spadek do 4,8% partycypacji kobiet). W czterech dodatkowych badanych spółkach sytuacja była podobna, tzn. kobiety albo w ogóle nie były obecne w gremiach decyzyjnych, albo ich reprezentacja wynosiła jedną lub dwie w organach liczących od 5 do 7 osób Małe przedsiębiorstwa Poziom przedsiębiorczości w Polsce, mierzony udziałem przedsiębiorców lub osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą wśród pracujących plasuje się powyżej średniej unijnej. Pod względem liczby przedsiębiorstw (ok. 1,8 mln firm) Polska jest szóstą gospodarką Unii Europejskiej. Firmy małe i średnie (MSP), zatrudniające do 250 pracowników, stanowią większość polskich firm (w 2012 r. 99,8% wszystkich przedsiębiorstw). W porównaniu ze średnią unijną sektor MSP w Polsce jest w większym stopniu zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, a udział małych firm jest o połowę mniejszy niż w Unii Europejskiej 7. Kobiety przedsiębiorczynie są niejako z definicji głównymi decydentkami w swoich firmach. Na ok. 1,8 mln czynnych przedsiębiorców w Polsce jedną trzecią stanowią kobiety i jest to relatywnie więcej niż w krajach z nami sąsiadujących. W porównaniu do tych krajów poziom aktywności polskich przedsiębiorczyń jest wysoki zarówno jeśli chodzi o kobiety w roli pracodawczyń zatrudniających innych pracowników, jak i właścicielek firm jednoosobowych. Raport opracowany przez Konfederację Lewiatan w 2012 r. 8 ukazuje kobiety w procesach decyzyjnych w odniesieniu do biznesu o małej skali. Jest to ważne uzupełnienie obrazu kobiet decydentek w polskiej gospodarce. Przeżywalność takich kobiecych przedsiębiorstw jest podobna do firm męskich. Jednak kobiety prowadzące małe firmy wykazują generalnie większą ostrożność w podejmowaniu decyzji, czego jedną z konsekwencji jest mniejsza innowacyjność firm kierowanych przez kobiety w stosunku do firm kierowanych przez mężczyzn. Wynika to z faktu, że zakładanie własnych firm przez kobiety jest często alternatywą dla bezrobocia i niemożności znalezienia pracy w większych firmach. W takich przypadkach podstawową funkcją własnej firmy jest zapewnienie środków na utrzymanie, w mniejszym zaś zakresie ekspansja i innowacyjność, z którymi wiąże się ryzyko i niepewność. W dużych firmach jest inaczej. Jak wynika z przywoływanego już badania T. Kupczyk 9, w przypadku dużych firm większy niż przeciętnie udział kobiet na stanowiskach decyzyjnych występuje w przedsiębiorstwach o charakterze innowacyjnych. 7 Przedsiębiorcy w Polsce. Raport na temat wkładu przedsiębiorców w rozwój Polski, PKPP Lewiatan, Ibidem 9 T. Kupczyk red. nauk., Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach

19 2. Polska na tle porównań międzynarodowych 2.1. Indeksy nierówności płci Chcąc zbadać wpływ kobiet na podejmowanie najważniejszych decyzji, na całym świecie stosuje się analizę szerszego kontekstu sytuacji nierówności płci. Taki wymiar ukazują indeksy mierzące poziom nierówności pomiędzy płciami, w których nierówny dostęp do stanowisk decyzyjnych i władzy w firmach stanowi jedną z kilku analizowanych płaszczyzn. Gender Equality Index to wieloczynnikowa miara poziomu równości w zakresie płci obejmująca 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej 10. Indeks ten uwzględnia sześć głównych obszarów: pracę, zarobki, poziom wykształcenia, czas wolny, dostęp do władzy oraz poziom zdrowotności, a także dwa obszary uzupełniające, tj. nierówności międzysektorowe i przemoc wobec kobiet. Wartości indeksu mieszczą się w przedziale od 1 (całkowity brak równości) do 100 (całkowita równość). Wyniki pomiarów GEI z 2013 r. 11 nie są optymistyczne. Ogólna wartość indeksu dla 27 krajów Unii Europejskiej wyniosła 54. Najwyższy wskaźnik równości osiągnęły kraje skandynawskie, w tym Szwecja (74,6), Dania (73,6) i Finlandia (73,4). Polska znalazła się w grupie państw o najniższym poziomie równości i osiągnęła wskaźnik 44,1, wyprzedzając Litwę, Bułgarię i Rumunię. Interesujący jest fakt, że w skali całej Unii najniższy poziom równości występuje w sferze władzy politycznej i czasu wolnego, zaś największa równość w ochronie zdrowia. Pieniądze i praca lokują się na średnich pozycjach, powyżej ogólnej wartości indeksu GEI. 10 Dane za 2013 nie obejmują Chorwacji, która weszła do Unii Europejskiej 1 lipca Gender Equality Index Report, Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), 2013 Najczęściej używane indeksy, służące do pomiaru nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami, to: 1. GEI Gender Equality Index stosowany przez Europejski Instytut Równości Płci (European Institute for Gender Equality), 2. GGG Global Gender Gap Index stosowany przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum), 3. GII Gender Inequality Index stosowany przez United Nations Development Programme (UNDP), który zastąpił wcześniejszy GDI Gender Development Index oraz GEM Gender Empowerment Index. Global Gender Gap Index jest obliczany przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos i obejmuje 135 krajów, reprezentujących ok. 90% ludności świata. GGG Index mierzy poziom nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami w czterech obszarach: aktywności ekonomicznej i zawodowej oraz wynagrodzeń, poziomu edukacji i analfabetyzmu, poziomu zdrowotności, aktywności politycznej. Wskaźniki GGG Index mieszczą się w przedziale od 0 do 1, gdzie 1 oznacza całkowitą równość, zaś 0 całkowity brak równości. Indeks jest obliczany od 2006 r., zaś jego ostatni pomiar przedstawiono w raporcie za 2013 r. 12. Charakter i natura tego indeksu sprawiają, iż koncentruje się on na identyfikacji i pomiarze nierówności oraz że jest on bardziej ukierunkowany na wspieranie działań na rzecz równości niż na wzmocnienie pozycji kobiet w procesach decyzyjnych. Także w przypadku tego indeksu kraje skandynawskie są w czołówce: Finlandia i Norwegia na poziomie 0,84 p., Szwecja 0,82 p., a Dania 0,77 p. Polska ze wskaźnikiem na poziomie 0,7 p. zajmuje 54 miejsce w ogólnej klasyfikacji. Za najlepsze obszary uznane zostały zdrowie i edukacja, zaś najgorzej wypadamy w obszarze aktywności ekonomicznej i politycznej. Warto dodać, że choć na przestrzeni ostatnich kilku lat osiągany wynik punk- 12 The Global Gender Gap Report 2013, Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, 2013 WIĘCEJ RÓWNOŚCI WIĘCEJ KORZYŚCI W GOSPODARCE Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach

SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY. Czas na Kobiety DROGA DO ZARZĄDU WORK-LIFE BALANCE REKOMENDACJE

SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY. Czas na Kobiety DROGA DO ZARZĄDU WORK-LIFE BALANCE REKOMENDACJE Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY DROGA DO ZARZĄDU WORK-LIFE BALANCE REKOMENDACJE Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue Czas na Kobiety SUPERWOMAN

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY. Czas na Kobiety WNIOSKI I PRAKTYCZNE REKOMENDACJE MATERIAŁ KONFERENCYJNY

SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY. Czas na Kobiety WNIOSKI I PRAKTYCZNE REKOMENDACJE MATERIAŁ KONFERENCYJNY Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY WNIOSKI I PRAKTYCZNE REKOMENDACJE MATERIAŁ KONFERENCYJNY Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue 2 Czas na Kobiety

Bardziej szczegółowo

Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca PRZEWODNIK DLA FIRM

Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca PRZEWODNIK DLA FIRM Raport został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez zespół Ekspertek i Trenerek w składzie: Ewa Lisowska doktor ekonomii, pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów

Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów Teresa Kupczyk Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów Wrocław 2009 Publikacja współfinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

k Aktywnosc obiet na Dolnym Slasku

k Aktywnosc obiet na Dolnym Slasku Aktywnosc kobiet na Dolnym Slasku Aktywnosc kobiet na Dolnym Slasku Europejska koncepcja i polska praktyka w rozwoju regionalnym Redakcja naukowa Aldona Wiktorska-Święcka Wrocław 2011 Aktywnosc kobiet

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Raport. Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego

Raport. Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Raport 2013 Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Raport z badania sektora MSP w województwie

Bardziej szczegółowo

Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu. liczebność, kompetencje, współdziałanie, konieczne zmiany

Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu. liczebność, kompetencje, współdziałanie, konieczne zmiany Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu liczebność, kompetencje, współdziałanie, konieczne zmiany Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu liczebność, kompetencje, współdziałanie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Pierwsza dekada Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

człowiek najlepsza inwestycja Pierwsza dekada Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce człowiek najlepsza inwestycja Pierwsza dekada Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Efekty wdrażania EFS w latach 2004 2014 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PIERWSZA DEKADA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Promocja równości szans kobiet i mężczyzn oraz aktywności społecznej i ekonomicznej kobiet Piotr Buczek 2013 rok Projekt Aktywne kobiety podkarpackich wsi jest dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Informacji i Statystyk Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-618 Kancelaria Senatu Luty 2013 Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP 2010 Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Raport. Drogie pieniądze polskie doświadczenia z wydatkowania środków unijnych na lata 2007 2013. Warszawa, grudzień 2013 r.

Raport. Drogie pieniądze polskie doświadczenia z wydatkowania środków unijnych na lata 2007 2013. Warszawa, grudzień 2013 r. Raport Drogie pieniądze polskie doświadczenia z wydatkowania środków unijnych na lata 2007 2013 Warszawa, grudzień 2013 r. Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-5-4 Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa I WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA... 35

Oś priorytetowa I WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA... 35 1 Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści STRESZCZENIE... 3 WPROWADZENIE... 5

Spis treści STRESZCZENIE... 3 WPROWADZENIE... 5 Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, powołanego zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Przegląd realizacji Pekińskiej Platformy Działania: kobiety i gospodarka

Przegląd realizacji Pekińskiej Platformy Działania: kobiety i gospodarka Przegląd realizacji Pekińskiej Platformy Działania: kobiety i gospodarka Godzenie pracy z życiem rodzinnym jako warunek równego uczestnictwa w rynku pracy Główne wnioski Główne wnioski oparte są na badaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 115. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 115. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 115 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń.

Bardziej szczegółowo

Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania

Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla Programu Partnerstwa // Nr 4/2012 Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania Analiza tematyczna FOB dla Programu Partnerstwa jest to cyklicznie wydawany

Bardziej szczegółowo

Polityka równości płci

Polityka równości płci Polityka równości płci Polska 2007 RAPORT Polityka równości płci Polska 2007 Raport Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a 00-444 Warszawa tel (+48 22) 45 09 810 fax (+48 22) 45 09 856

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo