Akcje spółek sektora paliwowo-energetycznego na GPW na tle światowych indeksów giełdowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akcje spółek sektora paliwowo-energetycznego na GPW na tle światowych indeksów giełdowych"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD Nr 11 GÓRNICZY 1 założono MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 11 (1092) listopad 2013 Tom 69(CIX) UKD : : Akcje spółek sektora paliwowo-energetycznego na GPW na tle światowych indeksów giełdowych Shares in companies of the fuel-energy sector on the Polish Stock Exchange against the background of international stock indexes Dr inż. Zbigniew Grudziński* ) Treść: Jednym z najważniejszych sposobów prywatyzacji w sektorze paliwowo-energetycznym jest sprzedaż akcji spółek na rynkach publicznych. Przychody budżetu z prywatyzacji od 2008 roku wyniosły 54 mld zł, a sektor paliwowo-energetyczny był jednym z głównych filarów tych przychodów. Obecnie na giełdzie w sektorze paliwo-energetycznej notowane są trzy indeksy sektorowe: WIG-Paliwa, WIG-Energia i WIG Surowce. W najważniejszym indeksie na GPW w WIG20 branża jest reprezentowana przez 2 spółki surowcowe węglowe (JSW, LW Bogdanka), dwie grupy energetyczne (PGE, Tauron PE) oraz trzy spółki paliwowe (PKN Orlen, Lotos, PGNiG). Wyniki tych firm mają więc duży wpływ na poziom notowań tego indeksu. Zmiany notowań akcji spółek i indeksów pokazano na tle zmian indeksów z rynków międzynarodowych (S&P500 oraz DAX). Porównanie notowań z rynkiem zagranicznym wypada niekorzystnie dla polskiej giełdy. Tendencje i poziomy notowań spółek i indeksów są od 2012 roku bardzo rozbieżne z rynkiem międzynarodowym. Wpływ na te wyniki mają zmiany w zasadach funkcjonowania OFE, a także spowolnienie gospodarcze i spadki cen surowców energetycznych. Abstract: One of the most important ways of privatizing the fuel-energy sector is the sale of companies shares on public markets. Since 2008, the revenue in the budget after privatization has amounted to 54 bn zl, whereof most was generated in the fuel-energy sector. Currently, the Polish Stock Exchange for fuel-energy sector includes three indexes: WIG-Paliwa, WIG-Energia and WIG- Surowce. The most important index in Poland, WIG20, represents 2 raw-materials and coal companies (JSW, LW Bogdanka), two energy groups (PGE, Tauron PE) and three fuel companies (PKN Orlen, Lotos, PGNiG). Performance of these companies have considerable impact on the level of index quotations. Changes in share quotation of the companies and indexes were presented against the background of changes on the international market (S&P500 and DAX). Comparison of the quotations with the international market makes the Polish Stock Exchange look poor. Since 2012, the tendencies and quotation levels of Polish companies and indexes have shown many discrepancies as compared to the international market. Such an outcome is determined by changes in the rules of OFE insurance fund as well as economic slowdown and drop of prices on fuels. Słowa kluczowe: giełda GPW, indeksy sektorowe, prywatyzacja sektora paliwowo-energetycznego, notowania cen spółek Key words: Polish Stock Exchange, sector indexes, privatization of fuel-energy sector, quotations of company prices 1. Wprowadzenie W wyniku przeprowadzonych procesów prywatyzacyjnych przedsiębiorstw Skarb Państwa od 2008 roku uzyskał 54,2 mld zł przychodów, natomiast uzyskane dochody z dywidend w tym okresie wyniosły 28 mld zł. Na rysunku 1 i 2 przedstawiono zmiany tych przychodów w okresie od 2008 roku do I półrocza Jak wynika z oświadczeń Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) celem jest nie tylko uzyskanie dochodów na określonym poziomie, ale podstawowym priorytetem jest modernizacja i rozwój polskich przedsiębiorstw. * ) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków Jednym z najważniejszych sposobów prywatyzacji jest sprzedaż akcji na rynkach publicznych i ta forma działań w ostatnim okresie była najbardziej preferowana przez MSP. Największe transakcje sprzedaży akcji i udziałów w spółkach skarbu państwa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dotyczyły takich spółek jak [18]: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (lipiec 2011 r. 5,37 mld zł), PGE S.A. (listopad 2009 r. 4 mld zł), PGE S.A.(luty 2012 r. 2,52 mld zł), KGHM Polska Miedź S.A. (styczeń 2010 r. 2 mld zł), Bank Pekao S.A. (sierpień 2009 r. 1,434 mld zł), Enea S.A. (luty 2010 r. 1,134 mld zł), LW Bogdanka S.A. (marzec 2010 r. 1,119 mld zł).

2 2 Rys. 1. Przychody z prywatyzacji w mld zł Fig. 1. Revenue after privatization in bn zl Uwaga - rok 2013 obejmuje okres pierwszego półrocza. Źródło: opracowanie własne na podstawie [18] Rys. 2. Wielkość dywidend pobranych przez MSP w nadzorowanych spółkach w mld zł Fig. 2. MSP (Treasury) dividends in the supervised companies in bn. zl Obecnie procesy prywatyzacyjne w związku z panującym kryzysem (spowolnieniem gospodarczym) zostały bardzo wyhamowane. Do pierwszego półrocza 2013 r. nie została zakończona żadna prywatyzacja lub komercjalizacja przedsiębiorstw. Planowane dochody w 2013 roku, podobnie jak w roku następnym mają wynieść 5 mld zł, natomiast w latach po około 3 mld zł. Trzeba zaznaczyć także pozytywny udział OFE w przeprowadzanych dotychczas procesach ich udział wpływał korzystnie na ceny oferowanych przez Skarb Państwa akcji. Ten mechanizm obecnie jest zagrożony przez planowane kluczowe zmiany w systemie funkcjonowania OFE. MSP obecnie realizuje zapowiedziane zmiany sposobu prywatyzacji na rok 2014 i kolejne lata. MSP ma pozostawić sobie tylko kontrolę nad strategicznymi spółkami. Proces prywatyzacji będzie realizowany zgodnie z programem Inwestycje Polskie (IP), wg którego będzie on zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i nową spółkę inwestycyjną CSI (Celowa Spółka Inwestycyjna). Kolejne sprzedaże akcji w spółkach paliwowo-energetycznych z udziałem Skarbu Państwa będą realizowane do poziomu gwarantującego utrzymanie kontroli korporacyjnej. Jak wynika z wcześniej przedstawionego zestawienia, branża paliwowo-energetyczna jest jednym z głównych źródeł dochodów Skarbu Państwa z prowadzonych procesów prywatyzacyjnych [2,3]. W tablicy 1 przedstawiono udział i wartość akcji Skarbu Państwa (SP) w spółkach z branży paliwowo-energetycznej (wchodzących w skład indeksów branżowych). Szacowana na koniec czerwca 2013 r. wartość akcji pozostających w rękach SP wynosi około 60 mld zł i jest mniejsza o około 3,8 mld zł w porównaniu do stycznia 2011 r. W głównej mierze jest to wynik spadku kursu akcji firm z sektora energetycznego, jaki miał miejsce w tym czasie. 2. Indeksy funkcjonujące na giełdzie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest obecnie jedną z najważniejszych giełd w Europie Środkowej i Wschodniej. W regionie tym jest największą giełdą instrumentów giełdowych. W latach 2011 i 2012 zajęła pierwsze miejsce w całej Europie pod względem liczby spółek wprowadzonych do obrotu giełdowego w danym roku (IPO). Liczba spółek notowanych na koniec 2012 r. wyniosła 438, w tym 43 były to spółki zagraniczne. Wartość rynkowa spółek krajowych wyniosła 523 mld zł (446 mld zł w roku 2011), a spółek zagranicznych 209 mld zł (197 mld zł w roku 2011). Wartość średnich obrotów na sesję wyniosła 1,7 mld zł (2,6 mld zł w roku 2011) [13,14,15]. Na giełdzie notowane są nie tylko akcje spółek, ale także indeksy giełdowe. Indeksy dostarczają informacji o sytuacji Tablica 1. Udział i wartość akcji Skarbu Państwa w spółkach z branży paliwowo-energetycznej Table 1. Portion and value of Treasury shares in companies of the fuel-energy sector czerwiec 2013 styczeń 2011 Spółka Skarb Państwa Skarb Państwa udział, % wartość, mln zł udział, % wartość, mln zł PGNiG PGE PKN ORLEN JSW ENEA LOTOS TAURON PE EC Będzin LW Bogdanka Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie [19, 21, 23]

3 Nr 11 PRZEGLĄD GÓRNICZY 3 w danym segmencie rynku. Obserwacja obliczanych przez giełdę indeksów pozwala ocenić sytuację na danym rynku, co pozwala prognozować przyszłe trendy dla danego sektora, rynku czy konkretnej spółki. Wartość indeksu jest obliczana na podstawie wyceny wybranych spółek giełdowych. Pokazują one, jak w czasie zmieniają się ceny danych spółek wchodzących w skład danego indeksu. Na podstawie porównań różnych indeksów inwestorzy podejmują decyzje, w które branże można korzystniej inwestować. GPW publikuje wartości 26 indeksów. Na głównym rynku publikowane są wartości 8 indeksów głównych i 11 subindeksów branżowych (sektorowych), trzech indeksów narodowych i dwóch indeksów strategii. W skład wszystkich indeksów giełdowych mogą wejść spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest większa niż 10%, a wartość tych akcji musi być większa od 1 mln EUR. Dodatkowo akcje takiej spółki nie mogą znajdować się w tzw. Strefie Niskiej Płynności (niskie obroty na giełdzie) i nie mogą znajdować się na Liście Alertów (np. z powodu rozpoczętego procesu upadłościowego) [11,13,16]. Najważniejszym obecnie indeksem na GPW jest indeks WIG20. W skład tego indeksu wchodzi 20 największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych. Wartość rynkowa spółek z tego indeksu stanowi około 47 % kapitalizacji głównego rynku GPW. Jest to indeks typu cenowego i przy jego obliczaniu nie uwzględnia się dochodów z dywidend. Indeks jest publikowany od 16 kwietnia 1994 roku, a jego wartość początkowa wyniosła 1000 pkt. W indeksie tym nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora. Dodatkowym kryterium o wejściu do indeksu jest także liczba akcji w wolnym obrocie. Do akcji w wolnym obrocie nie zalicza się akcji będących w rękach Skarbu Państwa, inwestorów mających ponad 5% oraz kupionych przez daną firmę w celu umorzenia. Natomiast akcje m.in. funduszy emerytalnych czy funduszy inwestycyjnych są brane pod uwagę niezależnie od ich udziału procentowego. W tablicy 2 zestawiono porównanie składu indeksu w latach 2011 i W roku 2013 najliczniej była prezentowana branża bankowa (5 spółek), przemysł surowcowy (3 spółki: LW Bogdanka, JSW, KGHM), przemysł paliwowy (3 spółki: PKN Orlen, PGNiG, Lotos), natomiast energetyka była reprezentowana przez PGE oraz Tauron PE. Przy omawianiu indeksów branżowych skupiono się przede wszystkim na sektorze paliwowo (surowcowo)-energetycznym. Z tych sektorów najstarszym jest indeks WIG Paliwa. Jest to indeks spółek z sektora paliwowego, które są notowane na Głównym Rynku GPW. Wartość indeksu jest publikowana przez giełdę od 2 stycznia 2006 r. Datą bazową tego indeksu jest dzień r. Metodologia obliczania tego indeksu, jak i pozostałych (sektorowych), oparta jest na metodologii obliczania indeksu WIG. Są to indeksy typu dochodowego i przy obliczaniu uwzględnia się także dochody z tytułu dywidend i praw poboru. W dniu bazowym wartość tych indeksów wynosi 1/10 wartości indeksu WIG. W przypadku WIG Energia wartość ta wyniosła 3650,08 pkt [16]. W skład tego indeksu wchodzą zarówno spółki zagraniczne, jak i polskie, a dominującą pozycję mają firmy z sektora ropy i gazu (tabl. 3). W początkowym okresie w skład tego indeksu wchodziły także spółki z branży węglowej - LW Bogdanka oraz New World Resources N.V. (NEWWORLDR). Obecnie indeks ten liczy 8 spółek, a spółki z branży węglowej przeszły do nowego indeksu WIG Surowce. Giełda rozpoczęła notowania tego indeksu 28 lutego 2012 r., a datą bazową jest dzień 31 grudnia 2010 r. W tym dniu wartość indeksu WIG wynosiła 4748,9, tak więc początkowa wartość indeksu WIG Surowce wyniosła 4748,99 pkt. Indeks ten był jedenastym indeksem sektorowym notowanym na GPW. Porównanie składu tego indeksu w dniu debiutu i w roku 2013 przedstawiono w tablicy 4. Dominującą rolę w tym indeksie maja spółki KGHM, LW Bogdanka i JSW. Oprócz KGHM wszystkie pozostałe spółki reprezentują sektor węglowy. New World Resources N.V jest spółką czeską, natomiast firmy Coal Energy SA (COALENERG) oraz Sadovaya Group są firmami ukraińskimi. Subindeks WIG-Energia (tabl. 5) skupia firmy z sektora energetycznego i w stosunku do roku 2011 powiększył się do Tablica 2. Wykaz spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 Table 2. Companies listed on WIG20 index Lp Nazwa spółki styczeń 2011 czerwiec 2013 Udział w portfelu % Nazwa spółki Udział w portfelu % 1 PKO BP 14.1 PKO BP KGHM 13.5 PZU PEKAO 12.8 PEKAO PZU 11.0 KGHM PKN ORLEN 9.6 PKN ORLEN PGE 8.6 PGE TPSA 6.6 PGNIG PGNIG 3.8 BZ WBK BZ WBK 3.0 TPSA GETIN 2.3 BRE ASSECOPOL 2.3 TAURON PE GTC 2.0 EUROCASH CEZ 1.8 BOGDANKA BRE 1.7 ASSECOPOL TVN 1.6 HANDLOWY LOTOS 1.4 KERNEL PBG 1.4 JSW POLIMEXMS 1.2 LOTOS CYFRPLSAT 1.0 SYNTHOS BIOTON 0.4 GTC 1.1

4 4 Tablica 3. Spółki wchodzące w skład indeksu WIG-Paliwa Table 3. Companies listed on WIG-Paliwa index Lp Nazwa spółki styczeń 2011 czerwiec 2013 Udział w portfelu % Nazwa spółki Udział w portfelu % 1 PKN ORLEN 52.3 PKN ORLEN PGNIG 20.8 PGNIG BOGDANKA 12.1 LOTOS LOTOS 7.8 MOL NEWWORLDR 3.6 SERINUS MOL 1.4 PETROLINV KOV 1.1 DUON PETROLINV 0.8 EXILLON CP ENERGIA 0.1 Tablica 4. Spółki wchodzące w skład indeksu WIG-Surowce Table 4. Companies listed on WIG-Surowce index Lp Nazwa spółki luty 2011 czerwiec 2013 Udział w portfelu % Nazwa spółki Udział w portfelu % 1 KGHM 79.5 KGHM BOGDANKA 11.7 BOGDANKA NEWWORLDR 8.0 JSW SADOVAYA 0.4 NEWWORLDR DSS 0.4 COALENERG 0.1 SADOVAYA 0.1 Tablica 5. Spółki wchodzące w skład indeksu WIG-Energia Table 5. Companies listed on WIG-Energia index Lp Nazwa spółki styczeń 2011 czerwiec 2013 Udział w portfelu % Nazwa spółki Udział w portfelu % 1 PGE 51.4 PGE Tauron PE 24.2 Tauron PE CEZ 10.5 ENEA ENEA 8.4 CEZ KOGENERACJA 3.2 ZE PAK Polish Energy Partners 2.4 KOGENERACJA Polish Energy Partners Inter RAO spółek. Największymi firmami w tym sektorze są polskie grupy energetyczne (PGE, Tauron PE, ENEA). Zagraniczne firmy reprezentują czeska energetyczna Grupa CEZ (w 70% kontrolowana przez Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej) i litewska spółka Inter RAO Lietuva AB (handel energią kontrolowana przez państwowy rosyjski koncern energetyczny RAO). Datą bazową tego indeksu jest 31 grudnia 2009 r., a wartość indeksu w tym dniu wynosiła 3998,6 pkt. Na rysunku 3 zaprezentowano ranking subindeksów sektorowych notowanych na GPW według kapitalizacji w mld zł (stan w styczniu 2011 oraz w czerwcu 2013 r.). Ranking uwzględnia tylko akcje w wolnym obrocie. Największą kapitalizację ma indeks skupiający firmy z sektora bankowego, a najważniejsze indeksy w sektorze paliwowo-energetycznym czyli: WIG-Paliwa, WIG-Surowce i WIG-Energia uplasowały się na kolejnych miejscach (od 2 do 4). Rys. 3. Ranking wszystkich subindeksów sektorowych wg kapitalizacji w mld zł Fig. 3. Ranking of the sector subindexes acc to capitalization in bn zl

5 Nr 11 PRZEGLĄD GÓRNICZY 5 3. Etapy prywatyzacji spółek z sektora paliwowo-energetycznego na tle indeksów giełdowych Na rysunku 4 pokazano daty kolejnych etapów prywatyzacji największych spółek z sektora paliwowo-energetycznego na GPW na tle zmian indeksów WIG20 i S&P500. Zmiany indeksów określono w stosunku do ich wartości z dnia 1 stycznia 2008 roku. W porównaniu do tej daty bazowej indeks WIG20 ma obecnie notowania niższe o 33,1 %, a S&P500 o 15,2 %. Wykres ten pozwala ocenić przy jakich tendencjach rynkowych były przeprowadzane kolejne procesy prywatyzacyjne i poziom zbieżności polskiego indeksu z indeksem z rynku międzynarodowego. że przyszłe zamierzenia MF (niekorzystne dla systemu OFE) zostały już w dużej części zdyskontowane przez giełdę. Do indeksu S&P 500 wchodzi 500 firm o największej kapitalizacji, notowanych na NYSE (New York Stock Exchange) i Nasdaq (w większości są to firmy amerykańskie). Ten indeks giełdowy jest wciąż uznawany za wyprzedzający wskaźnik gospodarczy; jest też silnie skorelowany z najbardziej znanym i uznanym indeksem Dow Jones (DJI). Natomiast indeks DAX to główny indeks niemieckiej giełdy Deutsche Börse, który w tym porównaniu ma odwzorowywać warunki gospodarki europejskiej. W skład indeksu DAX wchodzi 30 największych spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Te 30 spółek reprezentuje około 80% rynkowej kapitalizacji spółek notowanych w Niemczech. Do największych należą: E.ON, Siemens, Deutsche Telekom, Allianz, Volkswagen, Bayer, RWE, czy BASF. Warto odnotować, że E.ON i RWE są w tej trzydziestce jedynymi spółkami z branży energetycznej. Dane prezentowane na rysunku 5 pokazują zmiany indeksów w stosunku do stycznia 2011 i stycznia 2013; natomiast zestawienie poniższe podsumowuje zmiany indeksów w poszczególnych latach: Rok WIG 20 WIG SP 500 DAX % -20.8% 0.0% -14.7% % 26.2% 13.4% 29.1% 2013* -13.1% -5.7% 12.6% 4.6% *pierwsze półrocze Rys. 4. Etapy prywatyzacji spółek na tle zmian wybranych indeksów giełdowych Fig. 4. Stages of privatization of companies against the background of selected indexes Na rysunku 5 przedstawiono zmienności indeksów S&P500 i WIG20 oraz DAX w porównaniu do ich wartości z początku roku 2011 (wykres a) i 2013 (wykres b). Jeszcze do połowy 2011 r. indeks największych firm WIG20 był bardzo zbieżny z tendencjami z rynku międzynarodowego. Od roku 2012 r. tendencje na tych porównywanych rynkach stały się bardzo odmienne. Indeks S&P 500 i DAX zyskują (mają zbieżne tendencje) na wartości, natomiast WIG20 zdecydowanie traci. Odmienne zachowanie indeksów (giełd) to wynik znacznego spowolnienia gospodarczego, ale jest w dużej mierze związany z niepewną przyszłością systemu OFE. Obecnie możliwe są wszystkie warianty zmian i to powoduje, Dynamika zmian notowań indeksów WIG Energia, Surowce i Paliwa oraz WIG20 w latach została przedstawiona na rysunku 6. W tym porównaniu najlepiej wypadł indeks WIG-Paliwa (wzrost o 0,5 % w stosunku do notowania z początku roku 2013). We wszystkich latach indeks ten ma wynik dodatni. Indeksy WIG Energia oraz Surowce poniosły duże straty. Wszystkie indeksy zostały uszeregowane według wyników w 2013 roku. W przypadku spółek energetycznych duży wpływ na poziom notowań mają czynniki fundamentalne, z którymi ściśle związany jest poziom cen surowców energetycznych. Te zagadnienia były omawiane w wielu pracach [4,5, 6,7,8,9]. W stosunku do 2011 r. obecnie (I półrocze 2013) ceny węgla energetycznego i koksowego spadły o około 40 %, ropy naftowej (średnia z Brent, WTI, Dubaj) o 15 %, gazu ziemnego o 16 % na rynku amerykańskim. Wzrost cen wystąpił tylko w przypadku cen gazu na rynku europejskim. Ceny wzrosły o 15 %. Natomiast ceny giełdowe (TGE towarowa giełda energii) na rynku energii elektrycznej (ceny spot na RDN Rynek Dnia Następnego) w tym okresie spadły o 26 % [10, 12, 17, 20,24]. Rys. 5. Porównanie zmian indeksów WIG 20 i S&P500, a) od roku 2011, b) w.2013 r. Fig. 5. Comparison of changes in WIG20 and S&P500 indexes, a) since 2011, b) in 2013

6 6 Rys. 6. Porównanie zmian indeksów WIG Energia, Surowce i Paliwa na tle indeksu WIG20 i WIG Fig. 6. Comparison of changes in WIG-Energia, Surowce and Paliwa indexes against the background of WIG20 and WIG indexes 4. Zmiany cen akcji spółek z sektora surowcowo-energetycznego na GPW Zmiany cen akcji spółek z branży surowcowej i energetycznej w okresach rocznych przedstawiono na rysunku 7. Wykres ten przedstawia średnie roczne stopy zwrotu z akcji dla poszczególnych spółek w latach (rok 2013 obejmuje pierwsze półrocze) na tle indeksów WIG, WIG20 oraz S&P 500 i DAX. Dane uszeregowano według wyników uzyskanych w pierwszym półroczu 2013 roku. W latach 2013 i 2011 dominuje kolor czerwony, czyli spadki. Tylko indeksy z rynków międzynarodowych (S&P 500 i DAX), zarówno w roku 2012 i 2013, miały wynik dodatni. Najgorzej w tym zestawieniu wychodzą firmy z branży surowcowej. Dotyczy to zwłaszcza spółek zagranicznych, głównie czeskiego NWR i ukraińskiej Sadowaya (SGR), których akcje we wszystkich pokazanych latach zanotowały wysokie spadki. Trzeba przypomnieć, że firma NWR (New World Resources) pod koniec roku 2011 chciała przejąć kopalnię LWB Bogdanka. Mniejsze spadki cen akcji dotyczyły branży energetycznej (spółki Tauron PE TPA, Enea ENA i PGE), ale i tak we wszystkich tych spółkach wynik w poszczególnych latach był ujemny. Z zestawienia tego wynika, że większość spółek z tego segmentu rynku uzyskiwało w latach wyniki niższe niż cały rynek reprezentowany tu przez indeks WIG. W tablicy 6 zestawiono stopy zwrotu z akcji wybranych spółek od dnia debiutu na GPW w Warszawie. W zestawieniu tym na plusie są 3 spółki: CEZ, LW Bogdanka i ZEC Kogeneracja. Jednak trzeba wspomnieć, że CEZ jest już prawie 15 lat na giełdzie, a Bogdanka tylko niewiele ponad 4 lata. Stopy zwrotu akcji z tych spółek należy uznać za bardzo wysokie. Tak jak w poprzednim zestawieniu, najgorzej wypadły spółki zagraniczne z branży surowcowej: NWR, Sadowaya, Coal Energy spadek cen akcji ponad 80 % od dnia debiutu. Tablica 6. Stopy zwrotu z akcji wybranych spółek od dnia debiutu na GPW w Warszawie Table 6. Rate of return on shares in the selected companies since initial public offer (IPO) on the Polish Stock Exchange in Warsaw Spółka Stopa zwrotu Data debiutu na GPW CEZ % 23 lut 1999 LW Bogdanka 80.0 % 25 cze 2009 ZEC Kogeneracja 36.0 % 26 maj 2000 Tauron PE -3.8 % 30 cze 2010 ZE PAK -4.3 % 30 paź 2012 ENEA -6.4 % 17 lis 2008 PGE % 6 lis 2009 JSW % 6 lip 2011 Coal Energy % 4 sie 2011 Sadowaya % 30 gru 2010 NWR % 12 maj 2008 Rys. 7. Stopy zwrotu z akcji wybranych firm z branży: energetycznej i surowcowej na tle indeksu WIG 20, WIG, SP500, DAX Fig. 7. Rate of return on shares in the selected companies in the energy and fuel sector against the background of WIG20, WIG, S&P500, DAX

7 Nr 11 PRZEGLĄD GÓRNICZY 7 W tablicy 7 przedstawiono jak prezentują się wszystkie spółki z branży surowcowo-energetycznej na tle innych spółek w trzech omawianych indeksach branżowych (Energia, Paliwa, Surowce). Porównano główne wskaźniki spółek i indeksów wg stanu na koniec czerwca 2013 roku. W zestawieniu pokazano również rating oraz zmiany cen akcji w ostatnich 12 miesiącach. Spółki w obrębie indeksów zostały uszeregowane wg zmian notowań akcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wykresy na rysunku 8 pokazują porównanie zmian cen akcji (dzienne kursy zamknięcia) i wielkość obrotów spółek z branży energetycznej, reprezentowanej przez spółki: Enea, PGE, Tauron PE, CEZ, Kogeneracje oraz ZE PAK od stycznia 2011 r. Zmiany cen akcji spółek z sektora surowcowego (węgiel kamienny) zostały przedstawione na rysunku 9. Notowane ceny akcji podano za serwisem Stooq. Pokazane przebiegi zmian cen mogą być rozbieżne z notowaniami podawanymi w innych serwisach. Wynika to z tego, że ceny pokazane na tych wykresach uwzględniają także wartości dywidend, praw poboru i praw nabycia. Wszystkie te wielkości po przeliczeniach są uwzględniane w danych historycznych. Taka prezentacja zmian cen akcji poszczególnych spółek pozwala obserwować nie zafałszowane trendy. Nieuwzględnienie w cenach akcji wymienionych wielkości mogłoby doprowadzić do różnić w przebiegach sięgających nawet o kilkadziesiąt procent [19]. 5. Podsumowanie Sektor paliwowo-energetyczny jest szeroko reprezentowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i stanowi znaczną cześć kapitalizacji Giełdy. Dodatkowo, w najbliższym okresie planowana jest prywatyzacja Grupy Energetycznej Energa (przejęcie Energi SA przez PGE w 2011 r. zablokował UOKiK), spółki PKP Energetyka, a także spółek z sektora węglowego (Węglokoksu S.A., KHW S.A., KW S.A.). W najważniejszym indeksie giełdowym WIG20 omawiana branża reprezentowana jest przez 8 spółek: 3 z przemysłu surowcowego, 3 z paliwowego i 2 z energetyki. Od września 2013 r. pojawi się nowy indeks WIG30. W indeksie tym uwzględniona będzie kolejna firma z sektora energetycznego ENEA SA (obecnie wchodząca w skład WIG Energia). Indeks jest publikowany od 23 września br., a datą bazową dla tego indeksu jest 28 grudnia 2012 r. Jego wartość jest więc równa poziomowi notowania indeksu WIG20 w tym dniu. Indeks WIG20 ma być publikowany do końca 2015 roku. W notowaniach pojawił się także bliźniaczy indeks WIG30TR, który w przeciwieństwie do WIG30 będzie indeksem dochodowym, a więc w jego notowaniach będą uwzględniane nie tylko ceny akcji, ale także dywidendy i prawa poboru. W nowym indeksie udział jednej spółki w kapitalizacji nie może przekroczyć 10%. Głównym celem tego nowego wprowadzanego indeksu jest zmniejszenie koncentracji branżowej. Obecnie największe spółki branży energetycznej skupione są w trzech indeksach sektorowych Energia, Paliwa, Surowce. W skład indeksów wchodzą zarówno spółki krajowe, jak i zagraniczne. Z historycznej oceny notowań tych indeksów można stwierdzić, że najbardziej dochodowym okresem w inwestowanie w te indeksy (spółki z tego indeksu) był rok 2012, czyli w okresie hossy na rynku. Stopy zwrotu oprócz WIG Tablica 7. Porównanie głównych wskaźników giełdowych spółek i indeksów stan na I półrocze Table 7. Comparison of main companies and indexes quoted on the stock exchange 2013, semi-annual data Skrót Spółka indeks Rating* Zmiana 12m* Kapitalizacja (mln) Wartość księgowa (mln) C/Z (ttm) WIG-Energia PEP Polish Energy Partners SA AA TPE Tauron Polska Energia SA BB ENA Grupa Kapitałowa ENEA AAA PGE PGE SA AA KGN ZEC KOGENERACJA SA A CEZ Grupa CEZ B ZEP ZE PAK SA IRL Inter RAO Lietuva AB WIG-Surowce KGH KGHM Polska Miedź SA AAA LWB LW Bogdanka SA A JSW Jastrzębska Spółka Węglowa SA AA SGR Sadovaya Group BBB NWR New World Resources N.V. BB CLE Coal Energy SA AA WIG-Paliwa DUO DUON S.A. BBB PGN PGING SA A LTS Grupa Lotos SA BBB PKN PKN ORLEN SA AA MOL MOL Magyar olaj BB SEN Serinus Energy Inc D OIL Petrolinvest SA D EXL Exillon Energy PLC Źródła: * pozostałe informacje C/WK

8 8 Rys. 8. Ceny akcji oraz wielkość obrotów wybranych spółek z branży energetycznej (węgiel kamienny) na GPW Źródło: opracowanie własne na podstawie Fig. 8. Share prices and the level of turnover in selected companies in the energy sector (hard coal) on the Polish Stock Exchange Energia były zdecydowanie wyższe od stóp zwrotu z WIG-u i WIG20. Tylko indeks WIG Energia w całym okresie miał niższe wyniki od głównych indeksów. W okresie bessy na rynku tylko indeks WIG Paliwa dawał wyższe stopy zwrotu w stosunku do głównych indeksów. Z analiz międzynarodowych giełd wynika, że inwestowanie w sektory surowcowe, energetyczne w dłuższym horyzoncie czasowym daje lepsze wyniki w stosunku do innych branż. Ceny surowców energetycznych i energii mają duży wpływ na gospodarkę i to powoduje, że dużo różnych podmiotów utrzymuje w swoich portfelach pakiety akcji spółek energetycznych [1]. W Polsce, obecność na giełdzie spółek z omawianych sektorów jest stosunkowo krótka i stąd występują odmienne korelacje z rynkiem międzynarodowym. Duży wpływ w ostatnim okresie na sytuację na giełdzie mają planowane zmiany w zasadach funkcjonowania OFE (funduszy emerytalnych). Na koniec I kwartału 2013 r. fundusze te miały ulokowane na GPW 103 mld zł. W prezentowanych spółkach energetycznych udział funduszy emerytalnych (stan na 28 czerwca 2013 r.) był następujący: LW Bogdanka 39,49 %, Coal Energy S.A. 13,72 %, PKN Orlen 10,09 %, Lotos 5,3 % oraz Tauron PE 5,06 %. Dla giełdy OFE jest istotnym inwestorem, gdyż swoimi transakcjami zwiększają płynność giełdy, uczestniczą aktywnie w przeprowadzanych procesach prywatyzacyjnych. Swoja obecnością zachęcają do inwestowania inne fundusze zagraniczne. Obawy inwestorów dotyczące ograniczenia roli OFE na giełdzie wpływają na ich decyzje, które przyczyniają się do spadkowych tendencji głównych indeksów i cen akcji spółek. Taka sytuacja może spowodować, że rola polskiej giełdy w rozwoju rynków finansowych Europy Wschodniej i Środkowej uległaby znacznej redukcji. Dodatkowym niekorzystnym czynnikiem wpływającym na poziom notowań spółek z branży paliwowo-energetycznej w omawianym okresie są spadki cen surowców energetycznych. W porównaniu do roku 2011 ceny węgla energetycznego i koksowego spadły o około 40 %, ropy naftowej o 15 %,

9 Nr 11 PRZEGLĄD GÓRNICZY 9 Rys. 9. Ceny akcji oraz wielkość obrotów wybranych spółek z branży surowcowej (węgiel kamienny) na GPW Źródło: opracowanie własne na podstawie Fig. 9. Share prices and the level of turnover in selected companies in the fuel sector (hard coal) on the Polish Stock Exchange gazu ziemnego o 16 % na rynku amerykańskim (na rynku europejskim ceny wzrosły o 15 %), a ceny energii elektrycznej na giełdzie spadły o 26 %. Obecnie ważne jest pytanie kiedy tendencje na GPW znowu staną się bardziej skorelowane z rynkiem międzynarodowym, a rynek akcji wejdzie w trend wzrostowy. Indeksy z rynków międzynarodowych S&P500 i DAX obecnie przewyższyły swoje maksymalne notowania sprzed kryzysu z roku 2008, natomiast WIG jest niższy od swych maksymalnych notowań o 34 %, a WIG20 o 42 %. Literatura 1. Gajdka J, Schabek T.: Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rynek Energii 2013 Nr 3, s Wyd. KAPRINT Lublin, Grudziński Z.: Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przegląd Górniczy 2010, Nr 7-8, s Grudziński Z.: Prywatyzacja sektora paliwowo-energetycznego na rynkach publicznych. Polityka Energetyczna 2010, tom 14, z. 1. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków s PL ISSN Grudziński Z.: Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej. Studia Rozprawy Monografie Nr 180. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, 2012, s Grudziński Z.: Gospodarka węglem kamiennym energetycznym na międzynarodowych rynkach Atlantyku i Pacyfiku. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2013, tom 29, zeszyt 2. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, s PL ISSN Kaliski M., Szurlej A., Grudziński Z.: Węgiel i gaz ziemny w produkcji energii elektrycznej Polski i UE. Polityka Energetyczna 2012, tom 15, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s PL ISSN

10 10 7. Morstin K.: Terminowe rynki surowców i paliw w perspektywie historycznej. Polityka Energetyczna 2006, tom 9, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s , PL ISSN Lorenz U.: Indeksy cen węgla energetycznego na rynkach spot możliwość wykorzystania doświadczeń w konstrukcji indeksu dla rynku krajowego. Polityka Energetyczna 2012, tom 15, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s PL ISSN Olkuski T., Stala-Szlugaj K.: Odbiorcy polskiego węgla energetycznego w eksporcie. Polityka Energetyczna 2012, tom 15, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s Ozga-Blaschke U.: Ceny krajowego węgla koksowego na tle cen na międzynarodowym rynku węgli metalurgicznych. Przegląd Górniczy 2012, Nr 3, Wyd. ZG SITG Katowice, s Ziębiec J.: Szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Wyd. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 2009, s Platts ICR International Coal Report. Wyd. Platts McGraw Hill Financial, England. 13. Raport roczny 2013 (za rok 2012) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. 14. Rocznik Giełdowy 2013 (dane statystyczne za rok 2012) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. 15. Rocznik Giełdowy 2012 (dane statystyczne za rok 2011) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. 16. Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie kwiecień Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

11 Nr 11 PRZEGLĄD GÓRNICZY 11 UKD : : Zarządzanie w przemyśle wydobywczym wobec wymogu gruntownych zmian Management in mining industry in the light of the requirement of fundamental changes Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko* ) Dr Elena Mieszajkina* ) Treść: Wprowadzanie zmian we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami jest stałą koniecznością. Omówiono ogólne uwarunkowania wymuszające zmiany. Przeprowadzenie zmian jest szczególnie konieczne w przedsiębiorstwach górniczych. Wykazano, że zmiany te powinny być głębokie i wszechstronne. Zaproponowano wykorzystanie modelu pola sił K. Lewina do zarządzania w górnictwie. Omówiono przykładowe siły wspierające i hamujące proces zmian. Wdrożenie zmian powinno doprowadzić do zbudowania modelu przedsiębiorstwa górniczego zdolnego do efektywnych działań na konkurencyjnym rynku. Abstract: Introduction of changes to modern business management is a constant necessity. General conditions of forcing changes have been discussed. Changes are particularly necessary in mining enterprises. It has been proved that these changes should be deep and comprehensive. The use of the K. Lewin's model of force field in the management in mining industry has been proposed. Examples of supporting and hindering forces during the process of changes have been discussed. Implementation of the changes should lead to the development of a model of a mining company capable of taking effective actions on the competitive market. Słowa kluczowe: przemysł wydobywczy, system zarządzania, zmiana organizacyjna, model Lewina Key words: mining industry, management system, organizational change, Lewin's model 1. Wprowadzenie W ostatnich latach pojawiło się wiele koncepcji oraz opracowań literaturowych wskazujących na konieczność wypracowania nowego podejścia do zarządzania. Często wytykane są błędy, ograniczenia i niedoskonałości tradycyjnej teorii i metod zarządzania. Oczywiście zasób metod i technik jakimi obecnie dysponuje nauka zarządzania ogromnie się powiększył od czasów jej powstania, to jednak niepozbawiona sensu jest wypowiedź P. Druckera, że od czasów Taylora, Fayola i innych twórców naukowego zarządzania niewiele nowego do tej nauki wniesiono [5]. Kontestowanie stanu istniejącego, choć nie wywołuje zachwytu, jest podejściem w pewnym sensie wartościowym, od niego bowiem rozpoczynają się działania twórcze. Każda rewolucja w nauce bierze początek od podważania przyjętych, uznawanych prawd. Nauka zarządzania w swym nieco ponadstuletnim rozwoju ma swoje znaczące osiągnięcia i przyczyniła się do rozwoju * ) Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie cywilizacyjnego i gospodarczego współczesnego świata szczególnie bogatego zachodu. Jednak zauważa się pewien rozdźwięk między tym, z czym mają do czynienia menedżerowie w praktyce i czego bezpośrednio doświadczają a wypracowanymi przez naukę teoriami i opisami, podejściami. Dla dalszego rozwoju nauka zarządzania potrzebuje refleksji epistemologicznej oraz uogólnionej konstatacji płynącej z praktyki. Wybitni przedstawiciele różnych dziedzin nauki formułują wypowiedzi, że przełom tysiąclecia to doskonała pora na zmianę sposobu naszego myślenia. Warto więc zastanowić się, czy budując przyszłość zarządzania, nie tkwimy za mocno w perspektywie przeszłości. Cały nasz aparat pojęciowy ukształtował się w minionych warunkach. Sposób myślenia, stosowane metody, techniki i podejścia do rozwiązywania problemów powinniśmy bardziej radykalnie poddać krytyce, poszerzając i wzbogacając o podejścia globalne, holistyczne, przyjmując zmiany jako stały element rzeczywistości. Zjawisko konieczności zmian nie jest nowe, są one procesem naturalnym i obecnym w funkcjonowaniu każdej organizacji. Kadra kierownicza przedsiębiorstw planuje i wdraża

12 12 zmiany ze względu na dynamikę otoczenia. Komplikuje to jednak proces zarządzania, wymaga stałego uczenia się, a ryzyko niepowodzenia jest dość duże. Obawa przed zmianami wynika najczęściej z poprzednich, negatywnych doświadczeń. Dlatego wielu menedżerów i pracowników boi się zmian, zanim jeszcze ma z nimi kontakt. Sukces odnoszą te organizacje, w których zarządzanie jest oparte na przedsiębiorczości, a opracowanie procedur i instrumentów wdrożenia zmian na kreatywności, wyobraźni, intuicji, kompetencjach. 2. Uwarunkowania wymuszające zmiany Przyzwyczajenie, że to, co było dobre dotychczas, będzie wystarczająco dobre na przyszłość, nie sprawdza się w praktyce. Na przykład, przyjęta w przeszłości zasada spełniania oczekiwań klientów, polegająca na dostarczaniu im towarów średniej wartości i usług pozbawionych większych usterek, jest dzisiaj niewystarczająca. Wysoka jakość i całkowity brak defektów są obecnie standardem. Uczynienie z klienta naszego sprzymierzeńca, choć trudne, staje się warunkiem powodzenia, lecz możliwe jest tylko wówczas, gdy zostaną stworzone i wprowadzone w życie nowe praktyki i nowa filozofia zarządzania. Zmieniło się postrzeganie przez ludzi wykonywanej pracy. Tradycyjna struktura organizacyjna i związany z nią system zarządzania, biurokracja, sformalizowane cele, precyzyjnie zdefiniowane role oraz adekwatne do nich reguły i procedury ukształtowane zostały w okresie industrialnym i służyły kreowaniu wzrostu wydajności i wielkości produkcji [7]. Obecnie przechodzimy od pracy wymagającej szczególnych umiejętności do pracy, w której konieczna jest wiedza i posiadanie specjalistycznych kwalifikacji. Tradycyjne biurokratyczne organizacje i systemy zarządzania nie sprzyjają rozwojowi talentów, pomysłowości, przedsiębiorczości. Badania wykazują, że w obecnym systemie tylko jeden na pięciu pracowników w pełni angażuje się w swoją pracę, czyli 80 % potencjału pracowniczego jest marnowane [4]. Jest to bardzo poważny problem w sytuacji, gdy losy przedsiębiorstwa zależą od wiedzy i efektywnego wykorzystania potencjału intelektualnego pracowników. Przeczy to zasadom zarządzania przedsiębiorczego. S. Denning uważa, że świat biznesu zasadniczo się zmienił, i że praktyki zarządzania, które sprawdzały się w XX wieku, nie pasują do dzisiejszych czasów. Proponuje on przeprowadzenie radykalnej rewolucji w zarządzaniu w oparciu o siedem zasad. Trzy z nich dotyczą klientów: konieczność koncentracji na ich zadowoleniu, dopasowanie procesów wewnętrznych do schematów ich zachowań oraz zapewnienie wartości podczas przeprowadzenia każdej transakcji z klientem. Trzy kolejne dotyczą organizacji pracy zespołowej: mają to być zespoły samoorganizujące się, dążące do samodoskonalenia, z przemyślanym i dobrze funkcjonującym systemem informacyjnym. Ale podstawowym warunkiem takiego funkcjonowania staje się realizacja zasady siódmej interaktywnej komunikacji, polegającej na używaniu stylu narracyjnego, zadawaniu otwartych pytań, uważnym słuchaniu. Dzięki wdrożeniu tych zasad przedsiębiorstwo może realizować proces ciągłej innowacji, stając się organizacją przedsiębiorczą [4]. We współczesnych przedsiębiorstwach innowatorem może być każdy pracownik, pobudzanie więc wewnętrznej przedsiębiorczości staje się jednym z kluczowych celów menedżerów. Jeżeli kadra kierownicza będzie w sposób rutynowy realizować swoje zadania, koncentrować się na sprawach bieżących, podejmować decyzje tradycyjne, powtarzalne, może to doprowadzić do utraty konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa. Klasyczna teoria i praktyka zarządzania wzbogaciła się na przełomie XX i XXI wieku o wiele nowych koncepcji, metod, technik, które pozwalają na dopasowanie odpowiednich instrumentów do różnych sytuacji organizacyjnych. Jak uważają W. Błaszczyk i J. Czekaj, nie stanowią one zastygłych sposobów postępowania, lecz przeciwnie nieustannie się rozwijają, kojarzą, tworząc coraz to nowe sposoby. By umiejętnie budować system zarządzania w oparciu o nowoczesne podejścia, menedżerowie powinni nieustannie się kształcić, obserwować tendencje zachodzące w organizacji i jej otoczeniu, stosować przy opracowywaniu strategii przedsiębiorstwa podejścia sytuacyjne i systemowe. Pierwsze pozwoli na dobór odpowiednich metod, drugie na kompleksowe wdrożenie nowego rozwiązania [1]. W ostatnich latach zauważono wzrost zainteresowania menedżerów nowoczesnymi koncepcjami zarządzania. Spowodowane jest to szybko zmieniającym się otoczeniem, narastającą konkurencją, rosnącymi wymaganiami klientów i rynku. Wdrożenie nowoczesnych metod może przynieść przedsiębiorstwu korzyści i uchronić przed stratami, wymaga jednak gruntownej wiedzy i umiejętności zarządzania zmianami. 3. Potrzeba zmiany systemu zarządzania w górnictwie Od pewnego czasu bardzo chętnie i intensywnie dyskutuje się na temat budowy gospodarki opartej o wiedzę, tworzenia organizacji inteligentnych, innowacyjnych. Zarządzanie wiedzą stało się jednym z istotniejszych obszarów penetracji przez teorię i praktykę. Ten kierunek myślenia, badań i dociekań będzie niewątpliwie kontynuowany i rozwijany. Jednak już dzisiaj rodzi się pytanie, czy w tradycyjnym systemie zarządzania będzie możliwe uzyskanie wyraźnych innowacyjnych efektów. Głównym czynnikiem, słabo wykorzystywanym dotychczas, szczególnie w obszarze wiedzy i innowacyjności, są ludzie. Rodzi się więc podejrzenie, że nawet najlepsze postawy ludzkie, przedsiębiorcze i zaangażowane, nie będą w pełnym wymiarze wykorzystane w systemie tradycyjnym, posiadającym wiele ułomności. Problemy te są szczególnie widoczne w górnictwie. Kadra inżynieryjno-techniczna w przedsiębiorstwach górniczych jest dobrze wykształcona, posiada duże doświadczenie zawodowe, silne poczucie więzi ze środowiskiem zawodowym i jest świadoma swoich kwalifikacji. Jednocześnie tradycyjna pragmatyka awansu zawodowego, orientacja na problemy techniczne i autorytarny styl zarządzania z elementami biurokratycznych struktur mechanistycznych stanowią pewną przeszkodę w asymilowaniu procesów humanizujących zarządzanie i wykorzystywanie zewnętrznych doświadczeń organizacyjnych. Zhierarchizowane struktury organizacyjne, z wyraźnym podziałem funkcjonalnym i narzuconymi nakazami i uprawnieniami branżowymi, nie posiadają mechanizmów innowacyjnych, sprzyjających kreowaniu działań przedsiębiorczych. Zmiany powinny umożliwiać przedsiębiorstwom przemysłu wydobywczego lepsze rozumienie rynku i budowanie zdolności konkurencyjnych. Obecny system zarządzania nie jest zgodny z ideą współczesnego zarządzania strategicznego. Budowanie strategii ciągle jeszcze bazuje głównie na podejściu planistycznym, nie wykorzystuje w pełni pozycjonowania rynkowego przedsiębiorstwa oraz szacowania jego zasobów i kompetencji. Strategia nie jest domeną ogółu pracowników, szczególnie kadry kierowniczej niższych szczebli. Perspektywa operacyjnego postrzegania problemów często dominuje nad strategią. Liderzy na ważnych szczeblach hierarchii bardziej osadzeni są w myśleniu inżynierskim,

13 Nr 11 PRZEGLĄD GÓRNICZY 13 solidaryzmie branżowym. Nie sprzyja to kreatywności, innowacyjności, aktywności podwładnych, jest sprzeczne z koncepcją intraprzedsiębiorczości [10, 14]. Szczególny wpływ na zarządzanie w górnictwie ma kultura organizacyjna. Ma ona charakter silnie zachowawczy, chociaż w ostatnim okresie powoli się zmienia pod wpływem oddziaływań rynkowych, społecznych, gospodarczych i politycznych. W dalszym ciągu trudno buduje się postawy kierownika przedsiębiorcy, lidera zmian, bo tradycja utrwaliła postawy technokraty i ekonoma. Nawarstwianie się różnorodnych problemów przed przedsiębiorstwami górniczymi bardzo wyraźnie akcentuje Raport opracowany przez firmę doradczą Deloitte Polska, w którym prezentowane są najważniejsze trendy sektora górniczego w 2012 roku [18]. Za główne problemy uznano: Koszty działalności nieelastyczne koszty stałe, głównie płace i świadczenia socjalne stanowiące 50 % wydatków na wydobycie węgla w Polsce. Wyzwanie kosztowe to problem światowy, a nie tylko polskich spółek węglowych. Kształtowanie cen jest utrudnione ze względu na niestabilność rynków światowych. Wymaga to opanowania zaawansowanych narzędzi prognostycznych oraz planowania strategicznego, uwzględniającego różne scenariusze rozwoju. Istnienie zobowiązań publiczno-prawnych dotyczy to między innymi różnych form opłat, podatków, zaostrzenia przepisów dotyczących eksportu, Unijnej polityki w zakresie dekarbonizacji gospodarek, przestrzegania norm ochrony środowiska. Braki kadrowe niedobór odpowiednio wykwalifikowanych kadr powiększa się, niekiedy próbuje się go kompensować technologią. Trudno jest znaleźć nowych pracowników, bo bardzo zmalała atrakcyjność zawodu górnika. Dylematy inwestycyjne podejmowanie inwestycji jest utrudnione z powodu wzrostu kosztów, braku wykwalifikowanych kadr, zwiększającej się konkurencji ze strony innych nośników energii. Opracowanie firmy Deloitta wskazuje, że w górnictwie konieczne są zmiany systemowe. 4. Analiza sił wspierających i hamujących proces zmian Proces zmian w przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego odbywa się i będzie przebiegał w obszarze ścierających się sił, które ten proces wspierają, a także tych, które go hamują. Nawiązując do znanego modelu pola sił K. Lewina [3], można przedstawić pewne ogólne uwarunkowania w tym zakresie dla górnictwa. Każde przedsiębiorstwo górnicze, mimo wielu podobieństw, posiada swoją specyfikę i taką analizę należałoby wykonać indywidualnie dla każdego z nich. Zgodnie z przyjętym modelem, wyróżniamy dwa główne kierunki oddziaływania na proces zmian organizacyjnych. Rys. 1. Model pola sil K. Lewina dla przedsiębiorstwa wydobywczego Źródło: opracowanie własne. Fig. 1. K. Lewin's model of force field in mining enterprise Source: autor s study

14 14 Pierwszy z nich stanowią siły napędowe aktywne, kreatywne, pobudzające, które wspomagają proces zmian organizacyjnych. Drugi to siły hamujące bierne, zachowawcze, rutynowe, negujące, które spowalniają, a niekiedy uniemożliwiają wprowadzenie zmian. Analizując sytuację w górnictwie, można zaproponować ogólny układ sił, który należy dostosować do uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych każdego przedsiębiorstwa. Na rysunku 1 przedstawiono przykładowe siły wspierające i hamujące proces zmian. Zaprezentowano na nim jedynie niektóre wybrane elementy, charakterystyczne dla większości przedsiębiorstw górniczych. Celem bowiem jest ukazanie możliwości wykorzystania modelu K. Lewina do zarządzania zmianą w górnictwie Siły napędowe W skali światowej prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na energię, w tym na węgiel. W latach wydobycie węgla na świecie wzrosło o 63 %. U największego producenta węgla Chin ten wzrost był na poziomie 254 %. W UE wydobycie węgla zmniejszyło się o 20 %, w Polsce o 14 %. Polska zajmuje drugie miejsce w UE pod względem wydobycia węgla kamiennego i brunatnego, pierwsze w Europie i dziesiąte w skali świata w przypadku węgla kamiennego energetycznego [8]. Rośnie zainteresowanie poszukiwaniem różnych nośników energii, szczególnie energii odnawialnej. By być konkurentem na rynku energetycznym, kopalnie muszą dokonać restrukturyzacji prowadzącej do obniżenia kosztów wydobycia. Polityka energetyczna państwa sprzyja zmianom w kopalniach, ponieważ opiera się głównie na wykorzystaniu węgla kamiennego dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Odwzorowuje to również istniejąca strategia rozwoju sektora wydobywczego. Rada Ministrów 31 lipca 2007 r. przyjęła Strategię działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce na lata Istotnym jej elementem są inwestycje, celem których jest nie tylko utrzymanie wydobycia węgla na poziomie odpowiadającym zapotrzebowaniu rynku, ale i poprawa jakości produkowanego węgla jako paliwa przyjaznego środowisku naturalnemu w aspekcie czystych technologii spalania [16]. Podstawowym argumentem do przeprowadzenia zmian są duże zasoby węgla. Światowe udokumentowane zasoby węgla kamiennego i brunatnego wynoszą 860,94 mld Mg, na UE przypada 6,5 % światowych zasobów. Na koniec 2011 r. w UE największe zasoby posiadają Niemcy (40,7 mld Mg), Polska (5,71 mld Mg) i Grecja (3,02 mld Mg) [2]. W Polsce geologiczne zasoby bilansowe złóż węgla kamiennego są znaczące, około 75 % zasobów to węgle energetyczne, ich stan w ostatnich latach zwiększa się [8]. W połączeniu z nowoczesną techniką i technologią polskich kopalń tworzy to znaczący potencjał produkcyjny sprzyjający zmianom. Kadra inżynieryjno-techniczna i zarządzająca posiada wysokie kwalifikacje, jest kompetentna i powinna zdecydowanie przyjąć na siebie rolę lidera zmian. Powinno się w szczególności wykorzystać zdobyte w przeszłości zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia z przeprowadzonych restrukturyzacji. Głównym jednak czynnikiem decydującym o powodzeniu zmian jest zaangażowanie kadry kierowniczej. Tradycją zawodu górniczego jest szacunek do dobrej jakości pracy, przywiązanie do solidnego wykonania swoich obowiązków. Jeżeli zaakceptują zmiany, to potrafią w ich realizację zaangażować się w pełni. To się bardzo dobrze komponuje z dążeniem do pozostania w zawodzie Siły hamujące Przedsiębiorstwa wydobywcze na całym świecie, w tym w Polsce, borykają się z trudnościami dostosowania produkcji do popytu. Zapasy węgla polskich kopalni wynoszą już 9 mln ton i problemy z ich sprzedażą narastają [13]. Wysoki poziom kosztów stałych krajowego górnictwa ogranicza możliwość elastycznego reagowania na zmiany wielkości popytu. W ostatnim okresie występuje pogorszenie wyników finansowych producentów węgla, co spowodowane jest spadkiem cen węgla i wzrostem kosztów jego produkcji. Uzasadnia to konieczność restrukturyzacji kopalń, wprowadzenia zmian techniczno-organizacyjnych. Eksperci firmy Deloitte uważają, że koszty produkcji części krajowych spółek wydobywczych osiągnęły poziom zagrażający ich rentowności. Jest to jeden z głównych problemów branży wydobywczej na całym świecie. Ta tendencja może się jeszcze pogłębić w najbliższym czasie. Polskie kopalnie ze względu na wysokie koszty wydobycia są coraz mniej konkurencyjne. Także uwarunkowania geologiczne podwyższają koszty wydobycia. Jednostkowy koszt produkcji polskich kopalń kształtuje się obecnie na poziomie około 100 dolarów za tonę, producentów z Azji i Ameryki Południowej dolarów, z Rosji poniżej 80 dolarów. Analitycy Banku Światowego prognozują na najbliższe lata cenę sprzedaży węgla energetycznego na rynkach zagranicznych w granicach dolarów za tonę. Oznacza to poważne zagrożenie dla rentowności części polskich spółek wydobywczych (przy obecnych kosztach produkcji) [12]. Ze względu na długotrwały proces realizacji inwestycji menedżerowie przedsiębiorstw wydobywczych niechętnie decydują się na nowe inwestycje. By jednak górnictwo stało się rentownym sektorem gospodarki, koniecznym jest dokonanie zmian ukierunkowanych na jego optymalizację i unowocześnienie. Producenci węgla w ostatnich kilku latach zainwestowali duże środki w nowoczesne, zwiększające efektywność wydobycia maszyny, w poprawę bezpieczeństwa pracy górników. Szacuje się, że łącznie w polskim przemyśle wydobywczym wydano w 2012 r. około 4 mld zł [6]. W sposób istotny utrudniają zmiany nieelastyczne struktury organizacyjne przedsiębiorstw wydobywczych. Rosnąca złożoność struktur, scentralizowany system podejmowania decyzji, duża liczba stanowisk sztabowych i inne patologie strukturalne opóźniają i utrudniają procesy reform. Obecnie funkcjonujące systemy zarządzania i struktury organizacyjne polskiego górnictwa węglowego trudno uważać za doskonałe i w pełni nowoczesne. Brakuje nowoczesnego, efektywnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi z przemyślanym, dopasowanym do potrzeb pracowników systemem motywacyjnym. Obecnie stosowane są głównie płacowe instrumenty motywowania, niewzmacniające rozwój przedsiębiorczości pracowników, chęć angażowania się w tworzenie nowych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie organizacji. Pracownicy przedsiębiorstw wydobywczych nie odczuwają korzyści z wprowadzanych zmian, a przecież ludzie chętniej godzą się na zmiany pod warunkiem, że łączą się one z osobistymi korzyściami, takimi jak lepsze stanowisko, wyższa pensja, ciekawsza praca itp. Jeżeli dodatkowe korzyści nie występują, a ich osobista sytuacja nie ulega zmianie, to rodzi się opór. Zmianom nie sprzyjają także kultura organizacyjna przedsiębiorstw wydobywczych i mocne związki zawodowe. Ukształtowana przez specyfikę zawodu kultura organizacyjna jest kulturą silną, ale tradycyjną, trudną do zmian [15]. Zmiana mentalności górników i całego otoczenia górniczego jest niezwykle trudnym problemem, rozwiązanie którego będzie wymagało wiele czasu. W kopalniach pracują często całe

Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych

Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych 46 UKD: 334.786(438): 338.246.025.28: 336.761: 658.15: 620.9: 662 (438) Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych Dr inż. Zbigniew Grudziński*) Treść:

Bardziej szczegółowo

Strategiczne kierunki rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A. do 2020 r.

Strategiczne kierunki rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A. do 2020 r. PRZEGLĄD Nr 3 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 3 (1072) marzec 2012 Tom 68(CVIII) UKD: 622.012(438-13)-026.4: 005.2(438-13)-048.34: 622.333(438-13):

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Marcin Torzewski Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Warszawa 2009-06-09 Spis treści: 1. Profil Spółki Ciech S.A. i Grupy Kapitałowej Ciech... 3 1.1.Historia...

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII)

Słowo wstępne. Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 9 (1066) wrzesień 2011 Tom 66(CVII) Słowo wstępne Obrady XVI Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.02.13 14:39:22 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Management New Challenges

Management New Challenges Management New Challenges Konferencje Politechnika Lubelska Partnerzy: Management New Challenges Politechnika Lubelska Lublin 2012 XX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE LUBLIN 15-16 MAJA 2012 KOMITET ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku BPH SA. za rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku BPH SA. za rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku BPH SA za rok 2009 Spis treści 1. Krótka informacja o Banku BPH SA...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH SA...4 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options )

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce WARUNKI PROWADZENIA FIRM W POLSCE 2014 1 Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców C R A P O R T Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

POLSKA 2011 RAPORT O STANIE GOSPODARKI

POLSKA 2011 RAPORT O STANIE GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKA 2011 RAPORT O STANIE GOSPODARKI WARSZAWA 2011 MINISTERSTWO GOSPODARKI Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz Agnieszka Albrecht, Tomasz Chałupa,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JAKO ELEMENT STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA GÓRNICZEGO

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JAKO ELEMENT STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA GÓRNICZEGO Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, 5 pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza, Wrocław 2013 przemysł górniczy, społeczna odpowiedzialność, zarządzanie Natalia HOP * Jan KUDEŁKO

Bardziej szczegółowo