Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawę gazu do Unii Europejskiej. dr Robert Zajdler, Jan Staniłko, Tomasz Hara

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawę gazu do Unii Europejskiej. dr Robert Zajdler, Jan Staniłko, Tomasz Hara"

Transkrypt

1 Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawę gazu do Unii Europejskiej dr Robert Zajdler, Jan Staniłko, Tomasz Hara

2 Historyczny rozwój formuł cenowych w Europie

3 Nie ma uniwersalnego mechanizmu cenowego W skali globalnej brak jest jednolitych mechanizmów wyznaczania cen gazu ziemnego. Można rozróżnid trzy rynki regionalne tj. rynek amerykaoski, rynek azjatycki oraz rynek europejski. Lokalna specyfika tych rynków przekłada się na różne praktyki zawierania na nich długoterminowych kontraktów na dostawy gazu (GKDT), a co za tym idzie, również na różne sposoby wyznaczania formuł cenowych w tych kontraktach

4 Dwa mechanizmy europejskie Historyczne uwarunkowania rozwoju rynku gazu ziemnego w Unii Europejskiej sprawiły, iż funkcjonały na nim dwa modele zaopatrywania, a co za tym idzie, również dwa modele wyznaczania cen w GKDT. model kontynentalny oparty na kontraktach długoterminowych dostaw na określone rynki paostw członkowskich, po cenie indeksowanej do cen ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Zacza ł on rozwijad się od lat 50. w wyniku odkrycia znacznych złóż gazu ziemnego w Holandii. model brytyjski, uformowany ostatecznie w połowie lat 90., oparty na kontraktach średnioterminowych na dostawy po cenie wyznaczanej za pośrednictwem mechanizmów giełd towarowych

5 Kontynentalna Europa Zachodnia - metodologia netback Punktem wyjściowym przy zastosowaniu tego mechanizmu jest wartośd zastępcza surowca. Jest to wartośd gazu określana w odniesieniu do alternatywnych względem niego nośników energii, tj. najwyższa potencjalna cena, jaka gotowy byłby zapłacid za gaz konsument, maja cy do wyboru zakup energii z alternatywnego źródła. Aby ustalid cenę w kontrakcie, od wartości zastępczej odejmowane były koszty hurtowego odbiorcy (transport, koszty stałe i marża). Warunkiem stosowania tej metody wyceny było dokładne oszacowanie wartości odniesienia dla konkretnego rynku

6 Kontynentalna Europa Zachodnia - elementy uzupełniaja ce Kontrakty długoterminowe pocza tkowo nawet na 30 lat. W latach średni czas trwania kontraktu skrócił się jednak z 30 do 15 lat Klauzule take-or-pay - kontrakty zobowia zywały hurtowych odbiorców do odebrania minimalnej ilości gazu w każdym roku lub do zapłacenia za niego pełnej ceny Klauzule Price Review lub Price Reopener - w określonych odstępach czasu (zwyczajowo co trzy lata) każda ze stron miała możliwośd rozpoczęcia negocjacji ws. zmiany formuły indeksacyjnej. Kontrakty zobowia zywały strony do rozwia zywania sporów przez określone w umowie sa dy polubowne Klauzule przeznaczenia - ograniczaja ce możliwośd sprzedaży gazu do określonego terytorium (hierarchizacja, brak konkurencji). Wartośd zastępcza gazu różniła się w zależności od rynku docelowego. Dostawcy hurtowi płaca cy za gaz mniej mogliby uplasowad ten sam gaz na rynkach innych odbiorców, odbieraja c im tym samym klientów.

7 Kontynentalna Europa Zachodnia - formuła Gronigen Punktem wyjścia przy indeksacji ceny gazu zbyła zawsze stała cena gazu ziemnego uzgodniona w momencie zawierania umowy (tzw. cena bazowa ). Kwota ta indeksowana była w oparciu o określone zmienne rynkowe. Elementami istotnymi dla poprawnego funkcjonowania takiej wyceny były: wycena alternatywnych nośniki energii ustalenie odpowiedniego poziomu indeksowania względem tych surowców. We wczesnych holenderskich kontraktach uzgodniono, że gaz jest alternatywa głównie dla ropopochodnych, tj. lekkiego oleju opałowego (LFO) oraz ciężkiego oleju opałowego (HFO). Poziom indeksacji ustalono na: 60% LFO, (odzwierciedlaja c przede wszystkim zapotrzebowanie gospodarstw domowych) i 40% HFO (odzwierciedlaja c zapotrzebowanie przemysłu).

8 Model kontynentalny vs. brytyjski Nie istnieje jeden spójny europejski model wyznaczania cen gazu w GKDT. Producenci określaja warunki sprzedaży w zależności od własnych preferencji i od uwarunkowao danego rynku regionalnego. Podział na rynek brytyjski, Europy Zachodniej i Europy Wschodniej wynika z przyjętych rozwia zao prawnych, jak również wzajemnych powia zao infrastrukturalnych. Struktura indeksacji w Wielkiej Brytanii różni się znacza co od indeksacji w innych częściach Europy. Jej składniki sa bardziej różnorodne i obejmuja przede wszystkim wysoki udział cen giełdowych gazu w formule. Wraz z rosna ca integracja infrastruktury przesyłowej i powstawaniem hubów rozwia zania takie nabieraja coraz większego znaczenia dla Europy kontynentalnej pojawiaja się nowe elementy formuł. Wczesne przyjęcie indeksacji do cen giełdowych jest spowodowane inna ścieżka rozwoju brytyjskiego rynku, który przeżył etap silnej deregulacji.

9 Europa Centralna - stara formuła holenderska W efekcie rozpoczęcia wolnodewizowego obrotu gazem ziemnym w 1988 r., zastosowano formuły cenowe oparte o indeksację do ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Podstawa indeksacji były średnie ceny ropy naftowej i produktów ropopochodnych z uprzednich 6-9 miesięcy, z przesunięciem czasowym o 3 miesia ce. Rewizja cen według formuły odbywała się kwartalnie. Negocjacje samej formuły mogły odbywad się zazwyczaj co 3 lata. GKDT zawierały również klauzulę przeznaczenia uniemożliwiaja ca reeksport gazu na inne rynki. Zgodnie z doktryna Falina, infrastruktura przesyłowa uzależniała od dostaw z kierunku wschodniego Paostwowy właściciel stara się zapewnid Gazpromowi rentę monopolistyczna na rynkach zbytu, a Gazprom służy osia ganiu jawnie deklarowanych celów budżetowych i geopolitycznych.

10 Struktura indeksacji w UE

11 Struktura indeksacji u poszczególnych producentów

12 Przyczyny odejścia od formuł opartych na ropopochodnych

13 Kryzys gospodarczy 2008 Zmiany w fromułach cenowych stosowanych w europejskich GKDT zaobserwowad można od 2009 roku. Zbiega się to z intensywnym stadium światowego kryzysu finansowego, który niezaprzeczalnie przyczynił się do spadku atrakcyjności indeksacji do ropopochodnych. Jest to jednak kryterium przygodne.

14 Gaz z alternatywnych złóż W ostatnich latach zaczęto na świecie poważnie podchodzid do projektów komercyjnego wydobycia gazu z tzw. złóż niekonwencjonalnych. Złóż takich jest kilka rodzajów: gaz łupkowy (shalegas), gaz zaciśnięty (tightgas), metan z pokładów węgla (coalbed methane) oraz klatraty metanu (methanehydrates). Paostwa wydobywaja ce, w miarę wzrostu możliwości technicznych, będa eksportowad nadwyżki na rynki oferuja ce najlepsze warunki transakcji. Uzasadnionym wydaje się wniosek, że arbitrażowy charakter tego procesu, wpłynie na obniżenie cen spot i forward gazu ziemnego na najdroższych rynkach (europejskim i azjatyckim) i zwiększona niezależnośd tych cen od kursu ropy naftowej

15 Dynamiczny rozwój infrastruktury transportowej LNG Rozwój LNG powoduje globalne zbliżenie do siebie rynków regionalnych Rozwój LNG spowoduje większa płynnośd rynku globalnego i wzmocni możliwości konkurencji cenowej pomiędzy dostawcami, których interesy w zakresie udziału w rynku oraz cenotwórstwa moga byd rozbieżne. W ten sposób zapewniona zostanie również większa równowaga i eliminowanie chwilowych ryzyk zwia zanych z nieoczekiwana zmiana popytu i podaży na rynkach krajowych. Uniezależnienie dzisiejszych odbiorców gazu od dotychczasowych dostawców, może wpłyna d a zmniejszenie pozycji rynkowej tych ostatnich W Europie w fazie planowania lub konstrukcji jest obecnie kilkanaście terminali. Bezpośrednie znaczenie dla Europy Wschodniej ma zarówno terminal w Świnoujściu, jak i chorwacki terminal w Omisalj

16 Jednolity rynek energetyczny UE Po dziesięciu latach Komisja Europejska ma w swoim dorobku trzy pakiety regulacji energetycznych, strategię energetyczna do roku 2020 oraz wizję jednolitego rynku energetycznego Filozofia - stworzenie wewnętrznego rynku gazu i skuteczna konkurencja na nim da Unii Europejskiej najwyższy poziom bezpieczeostwa dostaw dla wszystkich krajów członkowskich. Preferowanym modelem konwergencji rynku jest integracja w zakresie m.in. centrów handlu gazem, interoperacyjności i rozwoju infrastruktury. W przypadku polskim podstawowym rynkiem odniesienia takiej konwergencji będzie z racji roli, skali i położenia - przede wszystkim rynek niemiecki. Stworzenie wielokierunkowego modelu integracji rynku gazu w ramach UE rodzi koniecznośd m.in. ujednolicenia zasad obrotu gazem, w tym zbliżenia zasad długoterminowego kontraktowania dostaw do modeli przewidzianych w ramach rynków regionalnych. Wprowadza się nowe instrumenty derywaty gazowe.

17 Techniczna integracja rynku - huby Huby sa niezbędnym elementem zliberalizowanego rynku gazu. Sa to punkty obrotu surowcem, dzięki którym kształtuja się tzw. ceny giełdowe gazu. Ceny te moga stanowid alternatywę dla wyceny względem ropy naftowej i produktów ropopochodnych. W USA huby utworzyły się w miejscach fizycznego przepływu gazu i przyczyniły się do szybkiej liberalizacji rynku. Obecnie najważniejszym z nich jest Henry Hub, względem którego ustala się kurs gazu na NYMEX. W Wielkiej Brytanii w 1996 roku powstał ogólnokrajowy wirtualny hub National Balancing Point Poza brytyjskim NBP, huby zaczęły powstawad w krajach Unii Europejskiej dopiero w okolicach 2000 roku. Różnia się one pomiędzy soba charakterem (fizyczne lub wirtualne), a także ilościa oraz wielkościa transakcji, co przekłada się na płynnośd i stabilnośd cen.

18 Rozwój handlu w oparciu o huby europejskie (Niemcy, Belgia, Holandia, Włochy, Francja, Austria)

19 Hub gazowy w Polsce W zwia zku z rozwojem poła czeo transgranicznych już w chwili obecnej można by na nim obracad nie tylko gazem rosyjskim, ale również gazem dostępnym na rynkach Czech i Niemiec. W przyszłości podpięty zostanie rynek litewski. Wraz z powstaniem terminalu LNG rynek polski zostanie otwarty dla wielu światowych producentów gazu skroplonego. Terminal obsługiwad może także Niemcy. Perspektywa wydobycia w Polsce gazu łupkowego wymusza stworzenie mechanizmu jego rynkowej wyceny odzwierciedlaja cej lokalne uwarunkowania. Polska posiada również odpowiednie struktury geologiczne, aby wybudowad na jej terytorium magazyny gazu o pojemności nawet kilkunastu mld m3 gazu. Obecne plany powołania hubu w ramach współpracy OGP Gaz-System S.A. i TGE S.A. daja perspektywę stworzenia takiego rynku i powia zania go z rynkami paostw ościennych należa cych do Unii Europejskiej. Hub może pocza tkowo pracowad na niskim wskaźniku churn

20 Przegląd ostatnich zmian i obecnego kształtu gazowych formuł cenowych w Europie

21 Kontynentalne KGDT w obliczu zmian w popycie i podaży po 2008 r. Hurtowi dostawcy gazu zobowia zani byli klauzulami Take or Pay do odebrania minimalnej ilości gazu od producentów, ustalanej według prognoz sprzed kryzysu. Wraz ze spadkiem popytu wielu z nich nie powiodło się rozdystrybuowanie całej tej ilości, nadwyżki trafiły na huby. Ceny giełdowe gazu obracanego na hubach spadły w zwia zku z tym dużo poniżej cen, które obowia zywały w GKDT. Dało to możliwośd wejścia na rynek nowym dostawcom, którzy byli w stanie zaoferowad konsumentom taoszy gaz kupiony po cenach spot lub forward. Podobnie jak kiedyś w Wielkiej Brytanii, w Europie kontynentalnej to GKDT indeksowane do ropopochodnych sa również głównym powodem sztywności rynku i braku efektywnej konkurencji. Jedynie zmiana ich warunków umożliwi uformowanie się rynku, który będzie w stanie reagowad na zmiany w podaży i popycie w zbalansowany sposób z proporcjonalnym rozłożeniem zysków i strat na wszystkich uczestników rynku.

22 Dwa problemy dostawców Wyodrębnid można więc dwa problemy, przed którymi stoja dostawcy, gdy gwałtownie obniża się popyt a cena gazu na giełdach spada znacznie poniżej poziomu ceny w GKDT: Brak możliwości cenowej konkurencji z nowymi, niezależnymi dostawcami, którzy maja możliwośd zaopatrzenia się w gaz na giełdach. Taka możliwośd moga też wykorzystad najwięksi odbiorcy, czego efektem jest bezpośrednia utrata klientów przez dotychczasowego dostawcę. Drugim, wynikaja cym z pierwszego problemem, sa trudności z wywia zaniem się ze zobowia zao Take or Pay wobec producentów gazu.

23 Uelastycznienie poprzez zmiany formuł cenowych Optymalnym sposobem dostosowania europejskich GKDT do liberalizuja cego się rynku gazu jest zmiana formuł cenowych tak, aby w większym stopniu odzwierciedlały one cenę surowca na giełdach towarowych. Celem nie musi byd wcale pełna indeksacja do cen forward już 45-60% jest w tym wypadku wartościa moga ca w diametralny sposób zmienid sytuację hurtowego dostawcy Temu rozwia zaniu niechętni sa producenci

24 Uelastycznienie poprzez zmiany innych elementów kontraktu Zmiany innych parametrów umowy również skutkowad moga jej przystosowaniem do potrzeb dostawcy. Celem takich zmian jest jednak zawsze dostosowanie poziomu Take or Pay na dany rok do możliwości danego dostawcy, a nie odniesienie ceny gazu do mechanizmów rynkowych Możliwe mechanizmy to: obniżenie zobowia zania Take or Pay w kontrakcie czasowy rabat przy opłacaniu zobowia zania Take or Pay za Annual Deficiencies, zwykle rzędu 15-25%. Dostawca ma możliwośd odbioru tych wolumenów w latach następnych, przy czym wpłacid musi również kwotę, o która obniżony został jego wcześniejszy rachunek

25 Stanowiska głównych producentów gazu dla UE Producenci maja różne podejście do zwiększenia indeksowania do cen giełdowych gazu ziemnego. Producenci już obecnie przychylni takiemu rozwia zaniu będa na to lepiej przygotowani i okaża się wygranymi. Z dostępnych informacji wynika, że negatywne jest podejście spółek Gazprom i Sonatrach, które optuja za pozostawieniem indeksacji w oparciu o ropę naftowa i produkty ropopochodne. Neutralne zaś jest stanowisko StatoilHydro oraz Qatargas, a z zawieranych przez te spółki umów widad wzrastaja ce znaczenie indeksowania do cen giełdowych gazu Rozwój sytuacji na rynkach w ostatnich latach wymusił na Gazpromie tymczasowa zmianę strategii. Zauważyd można wprowadzenie w niektórych GKDT umiarkowanej indeksacji do cen spot. Ich udział w GKDT Gazpromu w 2010 roku był według jednych źródeł na poziomie 7%, a według innych na poziomie 10-15%. Według publicznie dostępnych informacji zmiany te obowia zuja obecnie jedynie do kooca 2013 r. Sa to więc tymczasowe koncesje, na które Gazprom zmuszony był przystad w sytuacji wyja tkowo dla siebie niekorzystnej ( strategia przeczekania ).

26 Alternatywne formuły cenowe - ich ryzyka i zalety

27 Cztery najczęściej stosowane indeksy Indeksacja do ropopochodnych Indeksacja do ceny giełdowej gazu ziemnego Indeksacja do ceny węgla Indeksacja do ceny energii elektrycznej

28 Indeksacja do ropopochodnych Zalety Indeksowanie do kursów cen ropopochodnych daje większa stabilnośd i przewidywalnośd inwestycji dla producentów niż uzależnienie zmian cen od fluktuacji kursu giełdowego gazu, np. ceny forward Wady Istota indeksacji do ropopochodnych sprowadzała się do zastępowalności tych surowców gazem ziemnym w różnych sektorach gospodarki. Powia zanie to traci stopniowo na znaczeniu, gdyż zmienia się struktura wykorzystania gazu. Ciężki olej opałowy jest w coraz mniejszym zakresie substytutem gazu ziemnego w przemyśle. Ceny produktów ropopochodnych zawieraja w sobie oszacowanie ryzyk gospodarczych zwia zanych z rynkiem ropy naftowej Światowe rezerwy i produkcja sa większe w przypadku gazu ziemnego (uwzględniaja c również gaz alternatywny), niż ropy naftowej zarówno częśd podażowa oraz popytowa rynku, jak i infrastruktura, funkcjonuja odmiennie dla ropopochodnych i dla gazu. Inne sa również koszty transportu czy też magazynowania

29 Indeksacja do ropopochodnych Rekomendacja: Możliwe jest dalsze zachowanie częściowej indeksacji w oparciu o produkty ropopochodne do czasu utworzenia w pełni płynnego i jednolitego rynku gazu Unii Europejskiej. Wraz z jego stopniowym rozwojem konieczne będzie jednak postępuja ce przystosowywanie GKDT pomiędzy wszystkimi dostawcami a producentami do jednolitego modelu indeksacji W obecnym przejściowym stanie rozwoju rynku gazu Unii Europejskiej, pełne odejście od indeksacji do ropopochodnych wydaje się obarczone znacznym ryzykiem. Wynika to z braku pełnej liberalizacji tego rynku, braku jego wystarczaja cej płynności i unifikacji

30 Indeksacja do ceny giełdowej gazu ziemnego Zalety Indeksacja do cen forward gazu zapewni, że cena gazu ziemnego w GKDT zawierad będzie ryzyka właściwe obrotowi tym surowcem. Pomimo braku pełnej harmonizacji rynku, korelacja cen pomiędzy poszczególnymi hubami w UE jest prawie doskonała Wady Ograniczona płynnośd hubów w Unii Europejskiej oraz znacza ca pozycja kilku dostawców (tj.: GasTerra, StatoilHydro, Sonatrach oraz Gazprom - wspólnie około 60% udziału w rynku) powoduje ryzyko zakłócenia wysokości wyznaczonej przez te huby cen. W całościowym wolumenie obrotów w hubach UE, jedynie ok. 1% stanowia transakcje typu spot a 18% transakcje typu forward. Pozostałe 81% to różnego typu transakcje OTC. Ponieważ tylko transakcje spot i forward maja wpływ na formowania się cen w hubach, jedynie ok. 19% wolumenu obrotów ma wpływ na kształtowanie się tych cen

31 Indeksacja do ceny giełdowej gazu ziemnego Rekomendacje: Postępuja ca integracja rynku gazu Unii Europejskiej powoduje koniecznośd stworzenia mechanizmów określaja cych w sposób rynkowy ceny gazu ziemnego, w tym w GKDT. Tylko takie mechanizmy zapewnia realna wycenę tego surowca, uwzględniaja ca również jego zmieniaja ce się przeznaczenie w gospodarce oraz konkurencję z innymi surowcami realizuja cymi podobne potrzeby Docelowym modelem indeksacji ceny w GKDT powinien byd model indeksacji w oparciu o ceny w hubach. Specyfika notowanych tam instrumentów przemawia za odnoszeniem cen do ceny forward. Dochodzenie do takiego modelu indeksacji powinno odbywad się stopniowo, wraz z rozwojem integracji rynków i zwiększeniem ich płynności

32 Indeksacja do ceny węgla Zalety Na rynku wytwarzania energii elektrycznej, zarówno krajowym jak i międzynarodowym, węgiel konkuruje z gazem ziemnym. Powia zanie ceny gazu ziemnego z cena międzynarodowa węgla kamiennego jest naturalna konsekwencja tej zależności Wady Światowe ceny węgla z różnych względów poda żaja w trendzie za światowymi cenami ropy naftowej, a ich rozdzielenie jest mało prawdopodobne. Trendy światowe co do wyceny węgla nie musza więc odzwierciedlad krajowych uwarunkowao, wynikaja cych z regionalnego profilu wykorzystania tego surowca. Powia zanie z cenami węgla w Unii Europejskiej w ramach metodologii netback prowadzid będzie do tego, iż wszelkie dodatkowe koszty nałożone przez regulatora unijnego na wykorzystanie węgla, takie jak opłaty zwia zane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska (np. emisje), będa poprzez formułę cenowa wpływały na wzrost ceny gazu.

33 Indeksacja do ceny węgla Rekomendacje Możliwa jest częściowa indeksacja do ceny węgla. Zastosowanie jej byłoby logiczne w szczególności dla paostw, w których występuje znacza ce wykorzystanie tego surowca. Z uwagi na różnorodnośd tego wykorzystania w ramach Unii Europejskiej, trudno byłoby stworzyd taki parametr, który uwzględniałby specyfikę różnych paostw członkowskich Unii Europejskiej. Dodatkowo, brak jest mechanizmów wiarygodnego ustalania cen węgla na rynku krajowym, zaś mechanizm globalny obarczony jest ryzykiem uwzględnienia globalnych trendów, które nie maja odniesienia do lokalnych uwarunkowao. Trudności takie prowadza do rekomendacji negatywnej W odniesieniu do polskich realiów, udział cen węgla w indeksacji skutkowałby najbardziej trafnym odwzorowaniem zastępowalności gazu surowcami alternatywnymi, ale ustalenie ceny odniesienia z producentem mogłoby okazad się niemożliwe z praktycznego punktu widzenia

34 Indeksacja do ceny energii elektrycznej Zalety: Sektor wytwarzania energii elektrycznej będzie znacza cym odbiorca gazu ziemnego (około 39% w 2015 roku i 41-45% w roku 2030). Powia zanie ceny gazu ziemnego w GKDT z cenami energii elektrycznej zapewni odwzorowanie znaczenia gazu na rynku. Wady: Ciężko jest określid, jaki będzie tzw. energy mix Unii Europejskiej w perspektywie najbliższych lat. Wzrastaja ce znaczenie drogich technologii wytwarzania energii elektrycznej (PV, energia wiatrowa, energia pływów i fal, itd.) wpływad będzie na cenę rynkowa energii elektrycznej. Może to w nieuzasadniony sposób byd odwzorowane w cenie gazu ziemnego.

35 Indeksacja do ceny energii elektrycznej Rekomendacja Indeksacja ceny gazu ziemnego w stosunku do ceny rynkowej energii elektrycznej zbliża cenę tego surowca do jego znaczenia rynkowego. Może ona jednak negatywnie wpłyna d na integrację rynku gazu Unii Europejskiej, z uwagi na różna strukturę wytwarzania energii elektrycznej w UE. Nie rekomendujemy tej opcji w dłuższej perspektywie czasu. Podsumowuja c, wybór stopnia indeksacji do cen energii elektrycznej jest wyborem pomiędzy trafnym odwzorowaniem zastępowalności gazu surowcami alternatywnymi, a przewidywalnościa cen gazu w GKDT

36 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawę gazu do Unii Europejskiej

Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawę gazu do Unii Europejskiej Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawę gazu do Unii Europejskiej Robert Zajdler, Tomasz Hara, Jan Staniłko T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych

Bardziej szczegółowo

ZAJDLER ENERGY LAWYERS. Warszawa 2012

ZAJDLER ENERGY LAWYERS. Warszawa 2012 Warszawa 2012 ZAJDLER ENERGY LAWYERS Perspektywy rozwoju formuł cenowych w kontraktach długoterminowych na dostawy gazu ziemnego oraz ich znaczenie dla stworzenia w Polsce hubu gazowego dla państw Europy

Bardziej szczegółowo

ZAJDLER ENERGY LAWYERS. Warszawa 2012

ZAJDLER ENERGY LAWYERS. Warszawa 2012 Warszawa 2012 ZAJDLER ENERGY LAWYERS Perspektywy rozwoju formuł cenowych w kontraktach długoterminowych na dostawy gazu ziemnego oraz ich znaczenie dla stworzenia w Polsce hubu gazowego dla państw Europy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ProPB.pl

Spis treści. ProPB.pl Lato 2013 PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dr Robert ZAJDLER Celem raportu jest ukazanie tych zmiennych rynkowych, które mają największy wpływ na cenę energii elektrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Sektor gazowy a energetyka

Sektor gazowy a energetyka Maj 2012 Spis treści 1. Wstęp 6 2. Aktualna pozycja polskiej energetyki gazowej 10 3. Najważniejsze czynniki determinujące atrakcyjność inwestycji w energetykę gazową 14 3.1. Proces inwestycyjny i koszty

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych Wyciąg z raportu Uwarunkowania gospodarcze i geopolityczne Polski sprawiają, że konieczne jest zaproponowanie modelu rynku gazu, który odpowiadał będzie na wyzwania stojące przed tym rynkiem w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Przełamując bariery. Transformacja środkowoeuropejskich rynków gazu. Tomasz Dąborowski

Przełamując bariery. Transformacja środkowoeuropejskich rynków gazu. Tomasz Dąborowski 46 Przełamując bariery Transformacja środkowoeuropejskich rynków gazu Tomasz Dąborowski NUMER 45 WARSZAWA GRUDZIEŃ 2014 Przełamując bariery Transformacja środkowoeuropejskich rynków gazu Tomasz Dąborowski

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

11 10 przedsięwzięć infrastrukturalnych związanych z rynkami ropy naftowej i gazu 0

11 10 przedsięwzięć infrastrukturalnych związanych z rynkami ropy naftowej i gazu 0 Saipem proces sprzedaży jednak odłożony w czasie Grudzień 214 W bieżącym wydaniu: Pośrednie zalety inwestycji w LNG Międzynarodowa wymiana handlowa LNG stanowi obecnie ponad 3% globalnego obrotu gazem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Podsumowanie Rok 2014 był kolejnym okresem dynamicznego wzrostu przychodów oraz wyników na wszystkich

Bardziej szczegółowo

TPA. Konkurencyjny Rynek Gazu. Regulator

TPA. Konkurencyjny Rynek Gazu. Regulator Efektywny rynek gazowy warunki i regulacje Rynek gazu ziemnego żeby byd efektywnym musi spełniad pewne wymagania i to bez znaczenia na rodzaj występującego otoczenia konkurencyjnego w sektorze gazowym

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY DLA NOWEGO MODELU RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE. Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

PERSPEKTYWY DLA NOWEGO MODELU RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE. Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski PERSPEKTYWY DLA NOWEGO MODELU RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski W najbliższych latach kształt polskiego rynku gazu ulegnie poważnym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści: Objaśnienia zastosowanych skrótów i pojęć:... 3 1. Wprowadzenie... 6 2. Ocena rynku gazu

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY UWOLNIENIA RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE KIERUNKI DZIAŁAŃ W LATACH 2012 2014

PERSPEKTYWY UWOLNIENIA RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE KIERUNKI DZIAŁAŃ W LATACH 2012 2014 Perspektywy uwolnienia rynku gazu ziemnego w Polsce kierunki działań... 71 Ewa Latoszek, Mateusz Speczik PERSPEKTYWY UWOLNIENIA RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE KIERUNKI DZIAŁAŃ W LATACH 2012 2014 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z debaty. "Perspektywa rynków energii, a unia energetyczna"

RAPORT. z debaty. Perspektywa rynków energii, a unia energetyczna RAPORT z debaty "Perspektywa rynków energii, a unia energetyczna" 20 maja 2015, redakcja tygodnika Polityka, Warszawa pod patronatem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki Operator logistyczny:

Bardziej szczegółowo

Gazowa (r)ewolucja w polsce

Gazowa (r)ewolucja w polsce Gazowa (r)ewolucja w polsce Materiał opracowany w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii PKN ORLEN SA w oparciu o raport CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Ekonomiczny potencjał produkcji

Bardziej szczegółowo

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny OPINIA

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny OPINIA Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny TEN/481 Plan działania w zakresie energii do roku 2050 Bruksela, 23 maja 2012 r. OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji

Bardziej szczegółowo

RWE Polska RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO W POLSCE W 2014 ROKU

RWE Polska RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO W POLSCE W 2014 ROKU RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO W POLSCE W 2014 ROKU II DLACZEGO RWE? RWE należy do pięciu największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Rynek Polskiej Nafty i Gazu

Rynek Polskiej Nafty i Gazu Raport Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012 Patronat Honorowy: Minister Gospodarki RP 2012 7 Główny Sponsor: Partner merytoryczny: Spis treści: Słowo wstępne Ministra Gospodarki...5

Bardziej szczegółowo

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM A. Kanicki: Systemy elektroenergetyczne 146 9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM 9.1 Zasady funkcjonowanie rynków energii elektrycznej 9.1.1 Od monopolu do

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 WARSZAWA 2014 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać w Państwa ręce kolejną, siedemnastą już edycję Raportu Rocznego Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Rok 2013

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo