Rynkowy Raport Miesięczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynkowy Raport Miesięczny"

Transkrypt

1 31 marca 2011 r. str. 1 Wydarzenia PKB Polski w IV kwartale 2010 r. przyspieszył do 4,4% r/r z 4,2% r/r w III kwartale 2010 r. Infl acja w lutym wyniosła 3,6%, bez zmian w stosunku do stycznia (po korekcie). Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym o 10,7% r/r po wzroście w styczniu o 10,3% r/r. Sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym o 12,2% r/r po wzroście w styczniu o 5,8%. Eksport wzrósł w styczniu o 20% r/r (wyrażony w euro) wobec wzrostu o 20,1% r/r w grudniu. Stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 13,2% w porównaniu z 13% w styczniu. Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w lutym wyniosło 4,1% wobec styczniowego wzrostu płac na poziomie 5%. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla Polski spadł w marcu do 53,8 pkt. z 55,6 pkt. w lutym. Wynik fi nansowy netto przedsiębiorstw w 2010 r. wzrósł o 13,4% r/r i wyniósł 89,4 mld zł. Dane makroekonomiczne dotyczące Polski PKB 4,4% Stopa infl acji 3,6% Stopa bezrobocia 13,2% Produkcja przemysłowa 10,7% Zmiana przeciętnego wynagrodzenia brutto (rok do roku) 4,1% Stopa referencyjna NBP 3,75% Świat PKB w strefi e euro w IV kwartale 2010 r. wzrósł o 0,3% kw/kw (2% r/r) wobec wzrostu o 0,3% kw/kw (1,9% r/r) w III kwartale 2010 r. Produkcja przemysłowa w strefi e euro wzrosła w styczniu o 0,3% m/m, po spadku w grudniu o 0,3% m/m (po korekcie). Produkcja przemysłowa w Niemczech wzrosła w styczniu o 1,8% m/m, po spadku w poprzednim miesiącu o 0,6% m/m, po korekcie. Infl acja w strefi e euro wyniosła w marcu 2,6% r/r, wobec 2,4% r/r w lutym. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla przemysłu strefy euro wyniósł w marcu 57,7 pkt. wobec 59 pkt. w lutym, zaś dla Niemiec wyniósł 60,9 pkt. wobec 62,7 pkt. w lutym. Indeks zaufania ZEW w Niemczech ukształtował się w marcu na poziomie 14,1 pkt. wobec 15,7 pkt. w lutym. Ten sam wskaźnik dla strefy euro wzrósł do 31 pkt. z 29,5 pkt. w lutym.

2 31 marca 2011 r. str. 2 Indeks klimatu w niemieckim biznesie Ifo spadł w marcu do 111,1 pkt. ze 111,3 pkt. w lutym. Według ostatecznych danych tempo wzrostu PKB w USA wyniosło 3,1% kw/kw w IV kwartale 2010 r. wobec 2,6% kw/kw w III kwartale 2010 r. Stopa bezrobocia w USA w lutym wyniosła 8,9% w porównaniu z 9% w styczniu. Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w lutym o 1% m/m wobec wzrostu w styczniu o 0,7% m/m (po korekcie). Produkcja przemysłowa w USA spadła w lutym o 0,1% po wzroście w styczniu o 0,1%. Infl acja CPI wyniosła w lutym w USA 2,1% r/r wobec 1,6% w styczniu. Wskaźnik ISM (odpowiednik PMI) w przetwórstwie USA wzrósł w lutym do 61,4 pkt. z 60,8 pkt. w styczniu. Indeks zaufania konsumentów w USA Conference Board spadł w marcu do 63,4 pkt. z 72 pkt. (po korekcie) w lutym. Wskaźnik optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan spadł w marcu do 67,5 pkt. z 77,5 pkt. w lutym. W USA wskaźnik nastrojów przedsiębiorców Chicago PMI spadł w marcu do 70,6 pkt. z 71,2 pkt. w lutym. Indeks cen żywności na świecie w lutym 2011 r. wyniósł 236 pkt. wobec 231 pkt. w styczniu 2011 r. Od początku 2010 r. wskaźnik wzrósł o 62 pkt. Zmiana PKB w ciągu ostatnich trzech lat tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspiesza Indeks I III I III I III kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał Źródło: Reuters EcoWin

3 31 marca 2011 r. str. 3 Komentarz Inflacja w Polsce w ciągu ostatnich trzech lat powrót trendu wzrostowego inflacji Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie uległo w lutym zwiększeniu o 4,1% r/r, po wzroście o 3,8% r/r w poprzednim miesiącu. Luty przyniósł dalszy, trwający od marca 2010 r. (poza niewielkim spadkiem w grudniu 2010 r.) wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Roczna dynamika zatrudnienia osiągnęła poziom najwyższy od lipca 2008 r. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w lutym (12,2%) okazało się znacznie większe od zanotowanego w styczniu (5,8%), co więcej wyprzedziło i tak wysoką grudniową dynamikę sprzedaży (12%), stymulowaną m.in. zbliżającymi się podwyżkami podatku VAT. Lutowa nominalna dynamika sprzedaży detalicznej jest najwyższa od września 2008 r. Indeks 105,0 104,5 104,0 103,5 103,0 102,5 102,0 101,5 mar cze wrz gru mar cze wrz gru mar cze wrz gru Źródło: Reuters EcoWin Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że wynik fi nansowy brutto przedsiębiorstw niefi nansowych prowadzących księgi rachunkowe i zatrudniających co najmniej 50 osób wyniósł w 2010 r. 107,5 mld zł wobec 96 mld zł w roku 2009 (wzrost o 12,1%), co było drugim najlepszym wynikiem w historii. Lepsze wyniki fi rmy notowały jedynie przed wybuchem kryzysu, tj. w szczycie poprzedniego boomu gospodarczego w 2007 r. Zysk netto wykazało 78,4% badanych przedsiębiorstw, podczas gdy w 2009 r. było to 77,3%. Poziom sprzedaży eksportowej w 2010 r. był o 12,6% wyższy niż w 2009 r. W swoim najnowszym raporcie KE dokonała rewizji prognoz tempa wzrostu PKB w Polsce w 2011 r., które ma zwiększyć się do 4,1% z 3,8% w 2010 r., wobec 3,9% prognozowanych w listopadzie. Świat Według S&P całkowity koszt odbudowy po trzęsieniu ziemi prawdopodobnie przekroczy 160 mld USD, Japonia powinna jednak być w stanie sfi nansować koszty odbudowy. Zdaniem analityków agencji ratingowej trudno jest obecnie określić, jaki wpływ te dodatkowe koszty będą miały na rating kredytowy Japonii.

4 31 marca 2011 r. str. 4 W komunikacie po posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (The Federal Open Market Commitee FOMC) amerykańska Rezerwa Federalna zwraca uwagę na poprawę na rynku pracy, która pojawiła się równolegle ze wzrostem konsumpcji i inwestycji, jedynie stopa bezrobocia pozostaje jeszcze na wysokim poziomie. W ocenie członków FOMC ożywienie gospodarcze utrwala się, a sytuacja na rynku pracy wydaje się stopniowo poprawiać. W dalszym ciągu, zdaniem Fed, podwyższony poziom bezrobocia oraz niska infl acja uzasadniają utrzymywanie stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie przez dłuższy czas oraz pełną realizację planu skupu aktywów o wartości 600 mld dolarów amerykańskich. Program zakupów papierów ma być kontynuowany do czerwca. Prezes Niemieckiego Banku Federalnego A. Weber stwierdził, że rynek słusznie oczekuje podwyższenia stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, gdyż infl acja w strefi e euro może być wyższa od dotychczasowych projekcji. Z kolei prezes EBC J.C.Trichet powiedział, że stopy infl acji w strefi e euro są obecnie trwale powyżej poziomów powszechnie uważanych za odpowiadające pojęciu stabilności cen. Produkcja przemysłowa w strefi e euro w styczniu wzrosła o 0,3% m/m. Produkcja przemysłowa w całej Unii Europejskiej zanotowała wzrost o 0,6% m/m. Utrzymuje się zróżnicowanie geografi czne dynamiki produkcji przemysłowej. Najsłabszy wynik ze wszystkich krajów strefy zanotowała Portugalia: -4,2% m/m, słabe wyniki osiągają również pozostałe kraje peryferyjne strefy euro: Irlandia: -1% m/m oraz Włochy: -1,5% m/m (wyjątkiem jest Hiszpania: 1,4% m/m). Dobre wyniki notują z kolei kraje bałtyckie (w styczniu gorzej wypadła jedynie Łotwa). Liderem wzrostu wśród największych gospodarek są Niemcy, notujące już czwarty miesiąc z rzędu dwucyfrowy wzrost w ujęciu rocznym, dobry wynik zanotowała również Francja: 1,1% m/m. Indeks Ifo wzrósł do najwyższego poziomu od 1969 r.

5 31 marca 2011 r. str. 5 Na szczycie przywódców państw UE zapadła decyzja o zwiększeniu puli środków dostępnych na ratowanie krajów strefy euro w obecnym tymczasowym funduszu do 440 mld euro. Ustanowiony w maju fundusz opiewa na 440 mld euro, jednak jego rzeczywiste zdolności pożyczkowe wynosiły tylko 250 mld euro. Postanowiono, że przyszły stały Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (ESM), który od 2013 r. zastąpi tymczasowy fundusz, wyniesie 500 mld euro. Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej, opublikowanych w marcu, tempo wzrostu PKB w strefi e euro w 2011 r. zostało podniesione do 1,6% z 1,5% prognozowanych jesienią. Przewidywany wzrost PKB dla gospodarki światowej w 2011 został podniesiony do 4,75% z 4,5% m.in. dzięki ożywieniu gospodarki amerykańskiej. Liderem ożywienia gospodarczego strefy euro pozostaną Niemcy i będą rozwijać się w tempie 2,4% (wobec 2,2% zakładanych w listopadzie).

6 31 marca 2011 r. str. 6 Rynek akcji Wydarzenia Stopy zwrotu sektorów Rząd przyjął projekt zmian dotyczących OFE. Zgodnie z nim składka trafi ająca na konta OFE zostanie obniżona z 7,3% do 2,3%. Do 2017 r. będzie sukcesywnie zwiększana do docelowego poziomu 3,5%. Rząd chce, aby zmiany w systemie emerytalnym weszły w życie od 1 maja br. Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło został wybrany na drugą kadencję. Prezes PZU SA Andrzej Klesyk został wybrany na drugą kadencję. Zgodnie z informacją dziennika Parkiet oferta publiczna akcji Banku BGŻ obejmie 37,26% udziałów Skarbu Państwa bez dodatkowej emisji nowych akcji. Wartość udziału jest oceniana na 1 mld zł. Subskrybcja może dojść do skutku przed 15 maja. Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej największego producenta węgla kamiennego w Unii Europejskiej zadebiutują na giełdzie w Warszawie 30 czerwca 2011 r. Skarb Państwa planuje sprzedać mniejszościowy udział o wartości ok. 5 mld zł, zachowując ponad 50% akcji. Nie jest planowana nowa emisja akcji spółki. Zaangażowanie w akcje otwartych funduszy emerytalnych osiągnęło na koniec lutego 37,2% aktywów najwyższy poziom od trzech lat (wzrost z 35,9% w styczniu). Inwestycje w akcje funduszy emerytalnych w lutym wyniosły około 2 mld zł (w styczniu ok. 0,5 mld zł). Zysk BZ WBK w IV kwartale 2010 r. wyniósł 267 mln zł (wzrost 9% r/r), powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 229 mln zł. Zysk Banku Pekao w IV kwartale 2010 r. wyniósł 644 mln zł (wzrost 5% r/r), poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 667 mln zł. Zysk kopalni Bogdanka w IV kwartale 2010 r. wyniósł 37 mln zł (wzrost 110% r/r), powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 35 mln zł. Zysk PGNiG w IV kwartale 2010 r. wyniósł 1118 mln zł (spadek 13,3% r/r), powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 767 mln zł. Asseco Poland osiągnęło w IV kwartale 2010 r. zysk na poziomie 100 mln zł (wzrost 8% r/r), powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 98 mln zł. Marzec 2011 IT 5,63% 7,91% Żywność -10,02% -4,81% Media 1,29% -0,45% Telekomunikacja 1,67% 6,22% Banki 4,54% 2,46% Paliwa 9,42% 13,87% Budownictwo -3,02% -9,98% swig80-0,15% 4,15% mwig40 1,43% 3,82% WIG 2,50% 2,61% WIG20 3,65% 2,65% Zmiana indeksu WIG w okresie 31 marca 2010 r. 31 marca 2011 r ,83 kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar Ostatnia ,83 Najwyższa w dniu r ,61 Średnia ,28 Najniższa w dniu r ,37

7 31 marca 2011 r. str. 7 Rynek akcji Komentarz W marcu wzrosła większość indeksów warszawskiej giełdy. Indeksy WIG i WIG20 zyskały odpowiednio 2,5% i 3,65%. Po słabszym otwarciu miesiąca w kolejnych dniach główne indeksy warszawskiej giełdy zaczęły zyskiwać. Po kilku dniach wzrostów wróciły spadki, które były kontynuowane po trzęsieniu ziemi w Japonii. W drugiej połowie miesiąca ceny akcji na giełdzie w Warszawie zaczęły odrabiać straty. Pod koniec miesiąca indeksy WIG i WIG20 osiągnęły najwyższy poziom od lutego 2009 r., czyli od początku bieżącej hossy. Najwięcej zarobiły branże paliwowa (9,42%), IT (5,63%) oraz banki (4,54%). Stratę odnotowały sektory żywnościowy (-10,02%) i budowlany (-3,02%). Gorzej od głównych indeksów giełdowych wypadły indeksy swig80 (-0,15%) oraz mwig40 (+1,43%). Świat W marcu największe światowe giełdy odnotowały wzrosty indeksów. Miesiąc zaczął się od spadków na giełdach w Nowym Jorku i we Frankfurcie (DAX: -0,7%, Dow Jones: -1,4%). W kolejnych dniach nastąpiło odreagowanie, indeksy notowały istotne wzrosty w skali dziennej (Dow Jones +1,6%). Pogorszenie nastrojów wywołane obniżką ratingu Hiszpanii wywołało duże spadki indeksów giełdowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych (DAX: -1%, Dow Jones: -1,9%). Podczas pierwszej sesji po trzęsieniu ziemi w Japonii główny indeks giełdy w Tokio (Nikkei 225) spadł o 6,2% (najwięcej od 2008 r.), indeks giełdy we Frankfurcie DAX spadł o 1,2%, podczas gdy Dow Jones wzrósł o 0,5% (w dniu trzęsienia ziemi spadł o 1,9%, do najniższego poziomu od stycznia), zaś S&P 500 wzrósł o 0,7%. Spadki były kontynuowane w kolejnych dniach (DAX: -1,7%, -3,2% i -2%, Dow Jones: -0,4%, -1,2% i -2%), główny indeks giełdy w Tokio Nikkei 225 stracił 10,6% (notując największą dwudniową stratę od 1987 r.), by w kolejnym dniu odrobić 5,7%. W drugim tygodniu po katastrofi e światowe giełdy zaczęły odrabiać straty. Miesiąc zakończyły znaczącymi wzrostami (DAX: +1,8%, DJIA: +0,6%). Dane rynkowe na dzień 31 marca 2011 r. Marzec 2011 INDU 0,76% 6,41% SPX -0,10% 5,42% RTS 3,77% 15,47% UKX -1,42% 0,15% PX 1,06% 2,65% CAC -2,95% 4,85% BUX -0,41% 8,12% Nikkei -8,18% -4,63% DAX -3,18% 1,84% WIG 2,50% 2,61% WIG20 3,65% 2,65% Zmiana indeksu Dow Jones Industrial Average w okresie 31 marca 2010 r. 31 marca 2011 r ,73 kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar Ostatnia ,73 Najwyższa w dniu r ,25 Średnia ,27 Najniższa w dniu r. 9686,48

8 31 marca 2011 r. str. 8 Rynek obligacji i rynek walutowy Komentarz W lutym rentowności obligacji w Polsce spadły. Rentowności obligacji dwuletnich pozostały na niezmienionym poziomie, zaś rentowności obligacji pięcioi dziesięcioletnich spadły odpowiednio o 0,11 pkt. i 0,05. Miesiąc rozpoczął się od spadku cen obligacji w ślad za obligacjami niemieckimi. w reakcji na komentarze ze strony prezesa J.C.Tricheta po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego wskazujące na możliwość podwyżki stóp procentowych w strefi e euro. Do spadków cen polskich obligacji przyczyniły się również obawy o rozwój wypadków w peryferyjnych krajach strefy euro (obniżki ratingów Grecji i Hiszpanii). Dane rynkowe na dzień 31 marca 2011 r. EUR/PLN 4,01 USD/PLN 2,82 EUR/USD 1,41 Rentowność obligacji skarbowych: 2-letnie 5,02 5-letnie 5,80 10-letnie 6,28 Rynek obligacji euforycznie zareagował na dane o lutowej infl acji. Rentowności obligacji obniżyły się o około 8 10 pb. Złoty rozpoczął miesiąc od osłabienia w relacji do euro do poziomu 3,99. Po wahaniach w kolejnych dniach osłabił się dalej do poziomu 4,01 w związku z obniżką ratingu Hiszpanii oraz spadkami indeksów na europejskich giełdach do najniższego poziomu w 2011 r. Dalsze osłabienie złotego było konsekwencją wyprzedaży przez inwestorów aktywów uważanych za bardziej ryzykowne z powodu niepewności wywołanej największym od 140 lat trzęsieniem ziemi w Japonii. Kurs euro/złoty wzrósł do poziomu 4,10, czyli do najniższego poziomu od pierwszej dekady grudnia 2010 r. W drugim tygodniu po katastrofi e w Japonii złoty zaczął się umacniać, osiągając pod koniec miesiąca poziom 3,99 w relacji do euro, by zakończyć miesiąc na poziomie 4,01.

9 31 marca 2011 r. str. 9 Rynek obligacji i rynek walutowy Świat W marcu ceny obligacji amerykańskich i niemieckich spadały. Na koniec miesiąca rentowności obligacji amerykańskich wzrosły dla terminów zapadalności 2 lata, 5, 10 lat odpowiednio o 0,15, 0,10 i 0,04 pkt. proc., w przypadku obligacji 30-letnich rentowność nie zmieniła się. Rentowności obligacji niemieckich dla 2, 5, 10 i 30 lat wzrosły natomiast odpowiednio o 0,31 pkt., 0,31 pkt. 0,22 pkt., 18-pkt. Kurs EUR/PLN i USD/PLN w ciągu ostatnich lat stabilizacja kursu złotego 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Miesiąc rozpoczął się od spadków cen obligacji amerykańskich i niemieckich. W reakcji na komentarze ze strony prezesa Europejskiego Banku Centralnego rentowności obligacji w strefi e euro wzrosły w zależności od terminu zapadalności o pb, zaś w USA o 5 11 pb. Po trzęsieniu ziemi w Japonii ceny obligacji amerykańskich wzrosły ze względu na odpływ kapitału do bezpiecznych aktywów, z wyjątkiem obligacji o najdłuższym terminie zapadalności, w przypadku których ceny nie zmieniły się znacząco z uwagi na obawy o spadek zaangażowania inwestorów japońskich w długoterminowe papiery skarbowe USA. 2,5 2,0 lis mar lip lis mar lip lis mar lip lis mar lip lis mar Central Bank EUR/PLN Central Bank USD/PLN Źródło: Reuters EcoWin Wzrosty cen amerykańskich i niemieckich obligacji były kontynuowane w kolejnych dniach. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła do 3,20% najniższego poziomu od grudnia. W drugim tygodniu po katastrofi e ceny obligacji zaczęły spadać w związku z powrotem inwestorów na rynek akcji. Do spadku cen obligacji amerykańskich przyczyniły się także pod koniec miesiąca oczekiwania na szybsze podwyżki stóp procentowych przez Amerykańską Rezerwę Federalną (Fed). Spadki na rynkach obligacji niemieckich i amerykańskich trwały odpowiednio cztery i pięć dni z rzędu.

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 grudnia 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w listopadzie wyniosła 4,8% w porównaniu z 4,3% w październiku. Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 28 lutego 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Infl acja w styczniu wzrosła do 3,8% w porównaniu z 3,1% w grudniu. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 10,3%

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy

Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy 31 grudnia 2010 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stopy referencyjnej NBP, pozostawiając ją na poziomie 3,50%. Inflacja

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia nfl acja w czerwcu wyniosła 4,3% w porównaniu z 3,6% w maju, co świadczy o letnim przyspieszeniu. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 października 2012 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Inflacja we wrześniu wyniosła 3,8%, pozostając względem sierpnia na niezmienionym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu Warszawa, dnia 7 lipca 1 r. II I Wybrane informacje Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu o wydarzeniach w otoczeniu makroekonomicznym Aktywność polskiej gospodarki w kwietniu i maju br. była

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Prognozy na lata 2014-2015. W tym tygodniu. TYGODNIK EKONOMICZNY 3 9 marca 2014

Prognozy na lata 2014-2015. W tym tygodniu. TYGODNIK EKONOMICZNY 3 9 marca 2014 Prognozy na lata 2014-2015 TYGODNIK EKONOMICZNY W tym tygodniu Za granicą najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będzie zaplanowana na piątek publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w Stanach

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 15 Warszawa, 11 maja 2013 r. Warszawa, 11 maja 2013 r. Monitoring Makroekonomiczny 1 1 Wprowadzenie Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce już trzeci w tym roku numer

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Koniunktura Międzynarodowa

Koniunktura Międzynarodowa NR 01/15 (Luty 2015) Koniunktura Międzynarodowa Intytut Ekonomiczny NBP Warszawa, (Luty 2015) NR 01/15 (Luty 2015) Koniunktura Międzynarodowa Autorzy: Paweł Borys Marcin Grela Zuzanna Gromiec Marcin Hołda

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek Raport miesięczny

Makro i rynek Raport miesięczny Makro i rynek Raport miesięczny 10 lipca 2014 BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski główny ekonomista +48 (0) 22 598 22 38 grzegorz.maliszewski@bankmillennium.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 21 Warszawa, 10 kwietnia 2014 Będziemy bronić naszego kraju wszystkimi środkami oraz narzędziami, które mamy w naszych rękach takimi słowami premier Arsenij Jaceniuk odpowiada

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Luty 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat W grudniu Fed rozpoczął ograniczanie skupu aktywów do 75 mld dolarów miesięcznie. W styczniu została podjęta decyzja

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 17 Warszawa, 10 października 2013 Numer: 17 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Konsultant Naukowy: Redaktor naczelny: prof. dr hab. Cezary Wójcik dr.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 7 Października 2010 19 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 7 Października 2010 19 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 7 Października 2010 19 stron CitiMonthly Polska W skrócie Chociaż perspektywy ożywienia w wielu gospodarkach są wciąż niepewne, polski PKB utrzymuje się na ścieżce szybkiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Polska. Kwiecień 2015. Deflacja niepokoi, Rada obniża stopy. Przemysł trzyma się dobrze

Polska. Kwiecień 2015. Deflacja niepokoi, Rada obniża stopy. Przemysł trzyma się dobrze Kwiecień 2015 Polska Początek roku minął pod znakiem optymistycznych danych płynących z polskiej gospodarki. Dynamika PKB w IV kwartale nieco zwolniła, ale tempo rozwoju gospodarki było szybsze od oczekiwań

Bardziej szczegółowo

PLUStrendy - tygodniowy przegląd ekonomiczny 27.01 02.02.2014

PLUStrendy - tygodniowy przegląd ekonomiczny 27.01 02.02.2014 Temat tygodnia: W przemyśle nadeszła już odwilż W dzisiejszym temacie tygodnia analizujemy opublikowany w minionym tygodniu kwartalny raport NBP o kondycji przedsiębiorstw w IV kw. ub.r. i ich prognozach

Bardziej szczegółowo

PLUStrendy - tygodniowy przegląd ekonomiczny 03.02 09.02.2014

PLUStrendy - tygodniowy przegląd ekonomiczny 03.02 09.02.2014 Temat tygodnia: Wiosna w styczniu W dzisiejszym temacie tygodnia analizujemy wyniki styczniowego badania PMI, zgodnie z którym wskaźnik aktywności w polskim przemyśle wzrósł do najwyższego poziomu od trzech

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Makroekonomiczny

Biuletyn Makroekonomiczny Biuletyn Makroekonomiczny IV kw. 2007 Biuro Głównego Ekonomisty Analizy.Makro@pkobp.pl Łukasz Tarnawa Główny Ekonomista tel. 022 521 80 91 Lukasz.Tarnawa@pkobp.pl Zespół Analiz Makroekonomicznych Remigiusz

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 czerwca 2008

TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 czerwca 2008 BIURO GŁÓWNEGO EKONOMISTY e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl TYGODNIK MAKROEKONOMICZNY 2 czerwca 2008 DANE I WYDARZENIA - NADCHODZĄCY TYDZIEŃ Na bieżący tydzień nie zaplanowano publikacji krajowych danych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Tygodnik ekonomiczny. 27 sierpnia 2 września 2012. Kalendarz wydarzeń i publikacji

Tygodnik ekonomiczny. 27 sierpnia 2 września 2012. Kalendarz wydarzeń i publikacji Tygodnik ekonomiczny 27 sierpnia 2 września 212 Pojawiające w pierwszej części tygodnia medialne doniesienia mówiące o tym, że EBC planuje ustalić maksymalny akceptowany poziom rentowności obligacji z

Bardziej szczegółowo