Rynkowy Raport Miesięczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynkowy Raport Miesięczny"

Transkrypt

1 31 marca 2011 r. str. 1 Wydarzenia PKB Polski w IV kwartale 2010 r. przyspieszył do 4,4% r/r z 4,2% r/r w III kwartale 2010 r. Infl acja w lutym wyniosła 3,6%, bez zmian w stosunku do stycznia (po korekcie). Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym o 10,7% r/r po wzroście w styczniu o 10,3% r/r. Sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym o 12,2% r/r po wzroście w styczniu o 5,8%. Eksport wzrósł w styczniu o 20% r/r (wyrażony w euro) wobec wzrostu o 20,1% r/r w grudniu. Stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 13,2% w porównaniu z 13% w styczniu. Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w lutym wyniosło 4,1% wobec styczniowego wzrostu płac na poziomie 5%. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla Polski spadł w marcu do 53,8 pkt. z 55,6 pkt. w lutym. Wynik fi nansowy netto przedsiębiorstw w 2010 r. wzrósł o 13,4% r/r i wyniósł 89,4 mld zł. Dane makroekonomiczne dotyczące Polski PKB 4,4% Stopa infl acji 3,6% Stopa bezrobocia 13,2% Produkcja przemysłowa 10,7% Zmiana przeciętnego wynagrodzenia brutto (rok do roku) 4,1% Stopa referencyjna NBP 3,75% Świat PKB w strefi e euro w IV kwartale 2010 r. wzrósł o 0,3% kw/kw (2% r/r) wobec wzrostu o 0,3% kw/kw (1,9% r/r) w III kwartale 2010 r. Produkcja przemysłowa w strefi e euro wzrosła w styczniu o 0,3% m/m, po spadku w grudniu o 0,3% m/m (po korekcie). Produkcja przemysłowa w Niemczech wzrosła w styczniu o 1,8% m/m, po spadku w poprzednim miesiącu o 0,6% m/m, po korekcie. Infl acja w strefi e euro wyniosła w marcu 2,6% r/r, wobec 2,4% r/r w lutym. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla przemysłu strefy euro wyniósł w marcu 57,7 pkt. wobec 59 pkt. w lutym, zaś dla Niemiec wyniósł 60,9 pkt. wobec 62,7 pkt. w lutym. Indeks zaufania ZEW w Niemczech ukształtował się w marcu na poziomie 14,1 pkt. wobec 15,7 pkt. w lutym. Ten sam wskaźnik dla strefy euro wzrósł do 31 pkt. z 29,5 pkt. w lutym.

2 31 marca 2011 r. str. 2 Indeks klimatu w niemieckim biznesie Ifo spadł w marcu do 111,1 pkt. ze 111,3 pkt. w lutym. Według ostatecznych danych tempo wzrostu PKB w USA wyniosło 3,1% kw/kw w IV kwartale 2010 r. wobec 2,6% kw/kw w III kwartale 2010 r. Stopa bezrobocia w USA w lutym wyniosła 8,9% w porównaniu z 9% w styczniu. Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w lutym o 1% m/m wobec wzrostu w styczniu o 0,7% m/m (po korekcie). Produkcja przemysłowa w USA spadła w lutym o 0,1% po wzroście w styczniu o 0,1%. Infl acja CPI wyniosła w lutym w USA 2,1% r/r wobec 1,6% w styczniu. Wskaźnik ISM (odpowiednik PMI) w przetwórstwie USA wzrósł w lutym do 61,4 pkt. z 60,8 pkt. w styczniu. Indeks zaufania konsumentów w USA Conference Board spadł w marcu do 63,4 pkt. z 72 pkt. (po korekcie) w lutym. Wskaźnik optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan spadł w marcu do 67,5 pkt. z 77,5 pkt. w lutym. W USA wskaźnik nastrojów przedsiębiorców Chicago PMI spadł w marcu do 70,6 pkt. z 71,2 pkt. w lutym. Indeks cen żywności na świecie w lutym 2011 r. wyniósł 236 pkt. wobec 231 pkt. w styczniu 2011 r. Od początku 2010 r. wskaźnik wzrósł o 62 pkt. Zmiana PKB w ciągu ostatnich trzech lat tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspiesza Indeks I III I III I III kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał Źródło: Reuters EcoWin

3 31 marca 2011 r. str. 3 Komentarz Inflacja w Polsce w ciągu ostatnich trzech lat powrót trendu wzrostowego inflacji Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie uległo w lutym zwiększeniu o 4,1% r/r, po wzroście o 3,8% r/r w poprzednim miesiącu. Luty przyniósł dalszy, trwający od marca 2010 r. (poza niewielkim spadkiem w grudniu 2010 r.) wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Roczna dynamika zatrudnienia osiągnęła poziom najwyższy od lipca 2008 r. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w lutym (12,2%) okazało się znacznie większe od zanotowanego w styczniu (5,8%), co więcej wyprzedziło i tak wysoką grudniową dynamikę sprzedaży (12%), stymulowaną m.in. zbliżającymi się podwyżkami podatku VAT. Lutowa nominalna dynamika sprzedaży detalicznej jest najwyższa od września 2008 r. Indeks 105,0 104,5 104,0 103,5 103,0 102,5 102,0 101,5 mar cze wrz gru mar cze wrz gru mar cze wrz gru Źródło: Reuters EcoWin Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że wynik fi nansowy brutto przedsiębiorstw niefi nansowych prowadzących księgi rachunkowe i zatrudniających co najmniej 50 osób wyniósł w 2010 r. 107,5 mld zł wobec 96 mld zł w roku 2009 (wzrost o 12,1%), co było drugim najlepszym wynikiem w historii. Lepsze wyniki fi rmy notowały jedynie przed wybuchem kryzysu, tj. w szczycie poprzedniego boomu gospodarczego w 2007 r. Zysk netto wykazało 78,4% badanych przedsiębiorstw, podczas gdy w 2009 r. było to 77,3%. Poziom sprzedaży eksportowej w 2010 r. był o 12,6% wyższy niż w 2009 r. W swoim najnowszym raporcie KE dokonała rewizji prognoz tempa wzrostu PKB w Polsce w 2011 r., które ma zwiększyć się do 4,1% z 3,8% w 2010 r., wobec 3,9% prognozowanych w listopadzie. Świat Według S&P całkowity koszt odbudowy po trzęsieniu ziemi prawdopodobnie przekroczy 160 mld USD, Japonia powinna jednak być w stanie sfi nansować koszty odbudowy. Zdaniem analityków agencji ratingowej trudno jest obecnie określić, jaki wpływ te dodatkowe koszty będą miały na rating kredytowy Japonii.

4 31 marca 2011 r. str. 4 W komunikacie po posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (The Federal Open Market Commitee FOMC) amerykańska Rezerwa Federalna zwraca uwagę na poprawę na rynku pracy, która pojawiła się równolegle ze wzrostem konsumpcji i inwestycji, jedynie stopa bezrobocia pozostaje jeszcze na wysokim poziomie. W ocenie członków FOMC ożywienie gospodarcze utrwala się, a sytuacja na rynku pracy wydaje się stopniowo poprawiać. W dalszym ciągu, zdaniem Fed, podwyższony poziom bezrobocia oraz niska infl acja uzasadniają utrzymywanie stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie przez dłuższy czas oraz pełną realizację planu skupu aktywów o wartości 600 mld dolarów amerykańskich. Program zakupów papierów ma być kontynuowany do czerwca. Prezes Niemieckiego Banku Federalnego A. Weber stwierdził, że rynek słusznie oczekuje podwyższenia stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, gdyż infl acja w strefi e euro może być wyższa od dotychczasowych projekcji. Z kolei prezes EBC J.C.Trichet powiedział, że stopy infl acji w strefi e euro są obecnie trwale powyżej poziomów powszechnie uważanych za odpowiadające pojęciu stabilności cen. Produkcja przemysłowa w strefi e euro w styczniu wzrosła o 0,3% m/m. Produkcja przemysłowa w całej Unii Europejskiej zanotowała wzrost o 0,6% m/m. Utrzymuje się zróżnicowanie geografi czne dynamiki produkcji przemysłowej. Najsłabszy wynik ze wszystkich krajów strefy zanotowała Portugalia: -4,2% m/m, słabe wyniki osiągają również pozostałe kraje peryferyjne strefy euro: Irlandia: -1% m/m oraz Włochy: -1,5% m/m (wyjątkiem jest Hiszpania: 1,4% m/m). Dobre wyniki notują z kolei kraje bałtyckie (w styczniu gorzej wypadła jedynie Łotwa). Liderem wzrostu wśród największych gospodarek są Niemcy, notujące już czwarty miesiąc z rzędu dwucyfrowy wzrost w ujęciu rocznym, dobry wynik zanotowała również Francja: 1,1% m/m. Indeks Ifo wzrósł do najwyższego poziomu od 1969 r.

5 31 marca 2011 r. str. 5 Na szczycie przywódców państw UE zapadła decyzja o zwiększeniu puli środków dostępnych na ratowanie krajów strefy euro w obecnym tymczasowym funduszu do 440 mld euro. Ustanowiony w maju fundusz opiewa na 440 mld euro, jednak jego rzeczywiste zdolności pożyczkowe wynosiły tylko 250 mld euro. Postanowiono, że przyszły stały Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (ESM), który od 2013 r. zastąpi tymczasowy fundusz, wyniesie 500 mld euro. Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej, opublikowanych w marcu, tempo wzrostu PKB w strefi e euro w 2011 r. zostało podniesione do 1,6% z 1,5% prognozowanych jesienią. Przewidywany wzrost PKB dla gospodarki światowej w 2011 został podniesiony do 4,75% z 4,5% m.in. dzięki ożywieniu gospodarki amerykańskiej. Liderem ożywienia gospodarczego strefy euro pozostaną Niemcy i będą rozwijać się w tempie 2,4% (wobec 2,2% zakładanych w listopadzie).

6 31 marca 2011 r. str. 6 Rynek akcji Wydarzenia Stopy zwrotu sektorów Rząd przyjął projekt zmian dotyczących OFE. Zgodnie z nim składka trafi ająca na konta OFE zostanie obniżona z 7,3% do 2,3%. Do 2017 r. będzie sukcesywnie zwiększana do docelowego poziomu 3,5%. Rząd chce, aby zmiany w systemie emerytalnym weszły w życie od 1 maja br. Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło został wybrany na drugą kadencję. Prezes PZU SA Andrzej Klesyk został wybrany na drugą kadencję. Zgodnie z informacją dziennika Parkiet oferta publiczna akcji Banku BGŻ obejmie 37,26% udziałów Skarbu Państwa bez dodatkowej emisji nowych akcji. Wartość udziału jest oceniana na 1 mld zł. Subskrybcja może dojść do skutku przed 15 maja. Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej największego producenta węgla kamiennego w Unii Europejskiej zadebiutują na giełdzie w Warszawie 30 czerwca 2011 r. Skarb Państwa planuje sprzedać mniejszościowy udział o wartości ok. 5 mld zł, zachowując ponad 50% akcji. Nie jest planowana nowa emisja akcji spółki. Zaangażowanie w akcje otwartych funduszy emerytalnych osiągnęło na koniec lutego 37,2% aktywów najwyższy poziom od trzech lat (wzrost z 35,9% w styczniu). Inwestycje w akcje funduszy emerytalnych w lutym wyniosły około 2 mld zł (w styczniu ok. 0,5 mld zł). Zysk BZ WBK w IV kwartale 2010 r. wyniósł 267 mln zł (wzrost 9% r/r), powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 229 mln zł. Zysk Banku Pekao w IV kwartale 2010 r. wyniósł 644 mln zł (wzrost 5% r/r), poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 667 mln zł. Zysk kopalni Bogdanka w IV kwartale 2010 r. wyniósł 37 mln zł (wzrost 110% r/r), powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 35 mln zł. Zysk PGNiG w IV kwartale 2010 r. wyniósł 1118 mln zł (spadek 13,3% r/r), powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 767 mln zł. Asseco Poland osiągnęło w IV kwartale 2010 r. zysk na poziomie 100 mln zł (wzrost 8% r/r), powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 98 mln zł. Marzec 2011 IT 5,63% 7,91% Żywność -10,02% -4,81% Media 1,29% -0,45% Telekomunikacja 1,67% 6,22% Banki 4,54% 2,46% Paliwa 9,42% 13,87% Budownictwo -3,02% -9,98% swig80-0,15% 4,15% mwig40 1,43% 3,82% WIG 2,50% 2,61% WIG20 3,65% 2,65% Zmiana indeksu WIG w okresie 31 marca 2010 r. 31 marca 2011 r ,83 kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar Ostatnia ,83 Najwyższa w dniu r ,61 Średnia ,28 Najniższa w dniu r ,37

7 31 marca 2011 r. str. 7 Rynek akcji Komentarz W marcu wzrosła większość indeksów warszawskiej giełdy. Indeksy WIG i WIG20 zyskały odpowiednio 2,5% i 3,65%. Po słabszym otwarciu miesiąca w kolejnych dniach główne indeksy warszawskiej giełdy zaczęły zyskiwać. Po kilku dniach wzrostów wróciły spadki, które były kontynuowane po trzęsieniu ziemi w Japonii. W drugiej połowie miesiąca ceny akcji na giełdzie w Warszawie zaczęły odrabiać straty. Pod koniec miesiąca indeksy WIG i WIG20 osiągnęły najwyższy poziom od lutego 2009 r., czyli od początku bieżącej hossy. Najwięcej zarobiły branże paliwowa (9,42%), IT (5,63%) oraz banki (4,54%). Stratę odnotowały sektory żywnościowy (-10,02%) i budowlany (-3,02%). Gorzej od głównych indeksów giełdowych wypadły indeksy swig80 (-0,15%) oraz mwig40 (+1,43%). Świat W marcu największe światowe giełdy odnotowały wzrosty indeksów. Miesiąc zaczął się od spadków na giełdach w Nowym Jorku i we Frankfurcie (DAX: -0,7%, Dow Jones: -1,4%). W kolejnych dniach nastąpiło odreagowanie, indeksy notowały istotne wzrosty w skali dziennej (Dow Jones +1,6%). Pogorszenie nastrojów wywołane obniżką ratingu Hiszpanii wywołało duże spadki indeksów giełdowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych (DAX: -1%, Dow Jones: -1,9%). Podczas pierwszej sesji po trzęsieniu ziemi w Japonii główny indeks giełdy w Tokio (Nikkei 225) spadł o 6,2% (najwięcej od 2008 r.), indeks giełdy we Frankfurcie DAX spadł o 1,2%, podczas gdy Dow Jones wzrósł o 0,5% (w dniu trzęsienia ziemi spadł o 1,9%, do najniższego poziomu od stycznia), zaś S&P 500 wzrósł o 0,7%. Spadki były kontynuowane w kolejnych dniach (DAX: -1,7%, -3,2% i -2%, Dow Jones: -0,4%, -1,2% i -2%), główny indeks giełdy w Tokio Nikkei 225 stracił 10,6% (notując największą dwudniową stratę od 1987 r.), by w kolejnym dniu odrobić 5,7%. W drugim tygodniu po katastrofi e światowe giełdy zaczęły odrabiać straty. Miesiąc zakończyły znaczącymi wzrostami (DAX: +1,8%, DJIA: +0,6%). Dane rynkowe na dzień 31 marca 2011 r. Marzec 2011 INDU 0,76% 6,41% SPX -0,10% 5,42% RTS 3,77% 15,47% UKX -1,42% 0,15% PX 1,06% 2,65% CAC -2,95% 4,85% BUX -0,41% 8,12% Nikkei -8,18% -4,63% DAX -3,18% 1,84% WIG 2,50% 2,61% WIG20 3,65% 2,65% Zmiana indeksu Dow Jones Industrial Average w okresie 31 marca 2010 r. 31 marca 2011 r ,73 kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar Ostatnia ,73 Najwyższa w dniu r ,25 Średnia ,27 Najniższa w dniu r. 9686,48

8 31 marca 2011 r. str. 8 Rynek obligacji i rynek walutowy Komentarz W lutym rentowności obligacji w Polsce spadły. Rentowności obligacji dwuletnich pozostały na niezmienionym poziomie, zaś rentowności obligacji pięcioi dziesięcioletnich spadły odpowiednio o 0,11 pkt. i 0,05. Miesiąc rozpoczął się od spadku cen obligacji w ślad za obligacjami niemieckimi. w reakcji na komentarze ze strony prezesa J.C.Tricheta po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego wskazujące na możliwość podwyżki stóp procentowych w strefi e euro. Do spadków cen polskich obligacji przyczyniły się również obawy o rozwój wypadków w peryferyjnych krajach strefy euro (obniżki ratingów Grecji i Hiszpanii). Dane rynkowe na dzień 31 marca 2011 r. EUR/PLN 4,01 USD/PLN 2,82 EUR/USD 1,41 Rentowność obligacji skarbowych: 2-letnie 5,02 5-letnie 5,80 10-letnie 6,28 Rynek obligacji euforycznie zareagował na dane o lutowej infl acji. Rentowności obligacji obniżyły się o około 8 10 pb. Złoty rozpoczął miesiąc od osłabienia w relacji do euro do poziomu 3,99. Po wahaniach w kolejnych dniach osłabił się dalej do poziomu 4,01 w związku z obniżką ratingu Hiszpanii oraz spadkami indeksów na europejskich giełdach do najniższego poziomu w 2011 r. Dalsze osłabienie złotego było konsekwencją wyprzedaży przez inwestorów aktywów uważanych za bardziej ryzykowne z powodu niepewności wywołanej największym od 140 lat trzęsieniem ziemi w Japonii. Kurs euro/złoty wzrósł do poziomu 4,10, czyli do najniższego poziomu od pierwszej dekady grudnia 2010 r. W drugim tygodniu po katastrofi e w Japonii złoty zaczął się umacniać, osiągając pod koniec miesiąca poziom 3,99 w relacji do euro, by zakończyć miesiąc na poziomie 4,01.

9 31 marca 2011 r. str. 9 Rynek obligacji i rynek walutowy Świat W marcu ceny obligacji amerykańskich i niemieckich spadały. Na koniec miesiąca rentowności obligacji amerykańskich wzrosły dla terminów zapadalności 2 lata, 5, 10 lat odpowiednio o 0,15, 0,10 i 0,04 pkt. proc., w przypadku obligacji 30-letnich rentowność nie zmieniła się. Rentowności obligacji niemieckich dla 2, 5, 10 i 30 lat wzrosły natomiast odpowiednio o 0,31 pkt., 0,31 pkt. 0,22 pkt., 18-pkt. Kurs EUR/PLN i USD/PLN w ciągu ostatnich lat stabilizacja kursu złotego 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Miesiąc rozpoczął się od spadków cen obligacji amerykańskich i niemieckich. W reakcji na komentarze ze strony prezesa Europejskiego Banku Centralnego rentowności obligacji w strefi e euro wzrosły w zależności od terminu zapadalności o pb, zaś w USA o 5 11 pb. Po trzęsieniu ziemi w Japonii ceny obligacji amerykańskich wzrosły ze względu na odpływ kapitału do bezpiecznych aktywów, z wyjątkiem obligacji o najdłuższym terminie zapadalności, w przypadku których ceny nie zmieniły się znacząco z uwagi na obawy o spadek zaangażowania inwestorów japońskich w długoterminowe papiery skarbowe USA. 2,5 2,0 lis mar lip lis mar lip lis mar lip lis mar lip lis mar Central Bank EUR/PLN Central Bank USD/PLN Źródło: Reuters EcoWin Wzrosty cen amerykańskich i niemieckich obligacji były kontynuowane w kolejnych dniach. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła do 3,20% najniższego poziomu od grudnia. W drugim tygodniu po katastrofi e ceny obligacji zaczęły spadać w związku z powrotem inwestorów na rynek akcji. Do spadku cen obligacji amerykańskich przyczyniły się także pod koniec miesiąca oczekiwania na szybsze podwyżki stóp procentowych przez Amerykańską Rezerwę Federalną (Fed). Spadki na rynkach obligacji niemieckich i amerykańskich trwały odpowiednio cztery i pięć dni z rzędu.

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 grudnia 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w listopadzie wyniosła 4,8% w porównaniu z 4,3% w październiku. Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 28 lutego 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w styczniu wzrosła do 3,8% w porównaniu z 3,1% w grudniu. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 10,3% r/r

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy

Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy 31 grudnia 2010 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stopy referencyjnej NBP, pozostawiając ją na poziomie 3,50%. Inflacja

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 28 lutego 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Infl acja w styczniu wzrosła do 3,8% w porównaniu z 3,1% w grudniu. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 10,3%

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia nfl acja w czerwcu wyniosła 4,3% w porównaniu z 3,6% w maju, co świadczy o letnim przyspieszeniu. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 17 marca 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja Oczekujemy przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej w lutym do 6,1% r/r z

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 lipca 2014 6 stron CitiWeekly Druga połowa będzie lepsza? Pod koniec tygodnia poznamy najnowszy wynik indeksu koniunktury w przemyśle (PMI). Zachowanie wskaźników

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 14 kwietnia 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje krajowych danych. Uwaga

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 3 sierpnia 2015 r. 5 stron CitiWeekly Dobre dane o aktywności Początek tygodnia stoi pod znakiem publikacji indeksów aktywności PMI. Indeks dla przemysłu, dla Polski nieoczekiwanie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. W grudniu 2014 sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 685,7 mln zł. Jest to najlepszy miesięczny wynik od listopada

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 31 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas wzrost inflacji i wciąż wysoki wzrost gospodarczy w 2016

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA. Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA. Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Alokacja aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego Maksimum wzrostu gospodarczego Minimum inflacji Surowce

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy Kwiecień początek maja 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Konflikt zbrojny w Jemenie. Problemy finansowe Grecji. Fundamenty:

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 15 września 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XI 2014 X 2015 XI 2015 Referencyjna stopa procentowa -0,6 % -0,8 % -0,8 % Inflacja wstępne

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/ W III kwartale roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się realnie

Bardziej szczegółowo

biuletyn makroekonomiczny

biuletyn makroekonomiczny Centrum Skarbu i Relacji Biznesowych biuletyn makroekonomiczny NUMER 5/2016 13 MAJA 2016 ROKU 56 55 54 53 52 51 50 49 48 30 20 10 0-10 -20 5750 5700 5650 5600 5550 5500 Źródło: Markit Economics, GUS w

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha.

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha. 9:00- Niedawne obawy o inflację na świecie, z dnia na dzień przeradzają się w coraz bardziej możliwą walkę ze zjawiskiem zupełnie odwrotnym, tj. deflacją. W Japonii wskaźnik CPI w sierpniu spadł o 0,9%

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 1 lutego 2012 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Akcje,

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy Maj początek czerwca 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Konflikt zbrojny w Jemenie. Problemy finansowe Grecji. Fundamenty:

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Luty 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat W grudniu Fed rozpoczął ograniczanie skupu aktywów do 75 mld dolarów miesięcznie. W styczniu została podjęta decyzja

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015

Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015 Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Wskaźnik III kw. 2014 II kw. 2015 III kw. 2015 PKB, r/r 3,3 % 3,3 % 3,5 % Popyt krajowy, r/r 5,6 % 3,1 % 3,2 %

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 008 Otoczenie makroekonomiczne Dane o produkcji przemysłowej w Polsce opublikowane w czerwcu były znacznie słabsze od oczekiwań rynkowych, co było głównie związane

Bardziej szczegółowo

OPIS DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH:

OPIS DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH: OPIS DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH: NIEMCY: Źródło: EuroStat 1)German ZEW Indeks - Jest to indeks ilustrujący opinie analityków i inwestorów instytucjonalnych, na temat przyszłego(6-cio miesięczny horyzont)

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r.

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2015 r. Polacy po raz kolejny docenili emisję specjalną Listopadową 11 W listopadzie sprzedano

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 11 stycznia 28 r. Informacja Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 27 roku i perspektywy na rok 28 Rok 27 na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? Na początku marca br. nasz zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. PMI prawdopodobnie w górę. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 kwietnia 2014 7 stron

CitiWeekly. PMI prawdopodobnie w górę. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 kwietnia 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 kwietnia 2014 7 stron CitiWeekly PMI prawdopodobnie w górę Ze względu na przypadające na 1 maja święto, rozpoczynający się tydzień powinien minąć pod znakiem mniejszej

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 28 czerwca 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje WARSZAWSKA GPW NAJGORSZE MA JUŻ ZA SOBĄ? 2160 punktów to poziom do jakiego spadł

Bardziej szczegółowo

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 Dylemat RPP Opublikowana w tym miesiącu projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego pokazuje, że sytuacja polskiej gospodarki jest stabilna. Zdaniem ekonomistów z NBP trudno oczekiwać, aby jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 14 marca 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje Silne wzrosty na rynkach akcji w USA, Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech sprawiły,

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r. -paź-4 -paź-4 6-lis-4 -lis-4 -lis-4 7-lis-4 4-gru-4 -gru-4 8-gru-4 5-gru-4 -sty-5 8-sty-5 5-sty-5 -sty-5 9-sty-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ;

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r. 8-lis-4 -gru-4 -gru-4 9-gru-4 6-gru-4 -sty- 9-sty- 6-sty- -sty- -sty- 6-lut- -lut- -lut- 7-lut- 6-mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK EKONOMICZNY

TYGODNIK EKONOMICZNY TYGODNIK EKONOMICZNY 24 3 marca 214 W minionym tygodniu nastroje na rynkach globalnych uległy znacznej poprawie, m.in. za sprawą oczekiwań, że sytuacja na Ukrainie nie przerodzi się w otwarty konflikt

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Gołębie sygnały z RPP. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 24 marca 2014 7 stron

CitiWeekly. Gołębie sygnały z RPP. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 24 marca 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 24 marca 2014 7 stron CitiWeekly Gołębie sygnały z RPP W tym tygodniu poznamy dane o sprzedaży detalicznej za luty. Według naszych szacunków w poprzednim miesiącu doszło

Bardziej szczegółowo

MFW - World Economic Outlook Update

MFW - World Economic Outlook Update Warszawa, dnia 6 lutego 214 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Prognoza Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu światowego PKB do 3,7% w 214 r. oraz 3,9% w 215 r. Globalna gospodarka

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W listopadzie i grudniu 2002 r. wskaźniki wyprzedzające koniunktury w gospodarce USA były zdecydowanie lepsze niż w strefie euro. Wyraźnie poprawiły się nastroje przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r. -gru- 7-sty-5 -sty-5 -sty-5 8-sty-5 -lut-5 -lut-5 8-lut-5 5-lut-5 -mar-5 -mar-5 8-mar-5 5-mar-5 -kwi-5 8-kwi-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

% w skali roku. Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. KOS. Wysokie oprocentowanie. Tylko w listopadzie

% w skali roku. Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. KOS. Wysokie oprocentowanie. Tylko w listopadzie Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. 1% w pierwszych 5 miesiącach 3% od 6. do 12. miesiąca 13% w 13. miesiącu 3 ACJE LIG Wysokie oprocentowanie RESOWE OB OK W AR A KOS O SK nowa 13-miesięczna

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 14 (337), 29.01.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 14 (337), 29.01.2015 r. -paź- 7-paź- -lis- -lis- 7-lis- -lis- -gru- 8-gru- -gru- -gru- 9-gru- -sty- -sty- 9-sty- 6-sty- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

Droższy frank nie jest dużym ciężarem dla gospodarki

Droższy frank nie jest dużym ciężarem dla gospodarki Droższy frank nie jest dużym ciężarem dla gospodarki Aprecjacja franka po zaskakującej decyzji SNB o porzuceniu obrony kursu była szokiem dla wielu gospodarstw domowych, podnosząc obawy o silnie negatywny

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 181 (306), 01.12.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 181 (306), 01.12.2014 r. -sie- -wrz- 8-wrz- -wrz- -wrz- 9-wrz- 6-paź- -paź- -paź- 7-paź- -lis- -lis- 7-lis- -lis- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Inflacja CPI utrzymała się w styczniu na poziomie 0,7% r/r pozostając poniżej celu inflacyjnego RPP.

Inflacja CPI utrzymała się w styczniu na poziomie 0,7% r/r pozostając poniżej celu inflacyjnego RPP. Warszawa, dnia 1 marca 214 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Polska Zgodnie ze wstępnymi danymi w IV kwartale 213 r. dynamika PKB Polski wyniosła 2,7% r/r wobec 1,9% r/r zanotowanych w poprzedzającym

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Wyniki Grupy PEKAES po 3Q2011 r. Warszawa, 9 listopada 2011 r. Podsumowanie 3Q2011 Grupa zwiększa rentowność biznesu w 3Q 2011 r. wzrosła zarówno rentowność netto

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Warszawa, dnia 8 grudnia 214 r. II 3 I Wybrane

Bardziej szczegółowo

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf Strefę euro czeka kolejny rok pod znakiem spadku PKB perspektywy wzrostu gospodarczego państw strefy euro wg zimowej prognozy KE i ich znaczenie dla polskiej gospodarki Strefa euro prawdopodobnie pozostanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r. -paź- -paź- 8-paź- -lis- -lis- 8-lis- -lis- -gru- 9-gru- 6-gru- -gru- -gru- 6-sty- -sty- -sty- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych.

Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych. Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych. Zakopane, 4 czerwca 2011 r. Dostęp do wiarygodnych źródeł

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek pracy ma się dobrze. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 27 lipca 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Rynek pracy ma się dobrze. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 27 lipca 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 27 lipca 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek pracy ma się dobrze W tym tygodniu jak zwykle na koniec miesiąca poznamy dane o strukturze inwestorów na krajowym rynku obligacji

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE 7 marzec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 77

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 132 (257), 02.09.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 132 (257), 02.09.2014 r. 7-maj- -cze- -cze- 7-cze- -cze- -lip- 8-lip- -lip- -lip- 9-lip- -sie- -sie- 9-sie- -sie- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 9 czerwca 2014 7 stron CitiWeekly EBC przemówił i tym razem nie rozczarował W rozpoczynającym się tygodniu opublikowane zostaną dane o inflacji w maju oraz bilansie

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 1 czerwca 2015 r. 6 stron CitiWeekly Zrównoważony mocny wzrost W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe bez zmian. Przy tej okazji

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Prognozy gospodarcze IBnGR Gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował swoje najnowsze prognozy makroekonomiczne dla

Bardziej szczegółowo