ADAPTACYJNE ALGORYTMY DETEKCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADAPTACYJNE ALGORYTMY DETEKCJI"

Transkrypt

1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI ROZPRAWA DOKTORSKA: ADAPTACYJNE ALGORYTMY DETEKCJI ZDARZEŃ W SZEREGACH CZASOWYCH AUTOR MGR INŻ. TOMASZ PEŁECH-PILICHOWSKI PROMOTOR PROF. DR HAB. INŻ. JAN TADEUSZ DUDA PRACA POWSTAŁA W RAMACH GRANTU PROMOTORSKIEGO MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NR N6 9 3/86. Kraków 9

2 Promotorowi, Panu prof. dr hab. inż. Janowi T. Dudzie, serdecznie dziękuję za cenne uwagi, udzieloną pomoc oraz poświęcony mi czas w trakcie realizacji niniejszej rozprawy.

3 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ WSTĘP... 5 ROZDZIAŁ PROBLEMY DETEKCJI ZDARZEŃ W SZEREGACH CZASOWYCH.... Definicja zdarzeń analizowanych w rozprawie.... Metody przetwarzania szeregów czasowych..... Predykcja szeregów czasowych..... Problemy monitorowania szeregów czasowych i generowania sygnałów diagnostycznych Detekcja zdarzeń Problemy detekcji zdarzeń w szeregach czasowych Metody detekcji i ich zastosowania przegląd literatury....3 Sztuczne systemy immunologiczne Naturalne układy odpornościowe Systemy immunologiczne w informatyce Koncepcje badawcze i tezy rozprawy Podsumowanie literatury pod kątem potrzeb badawczych w odniesieniu do specyfiki zadania Specyfika zadania analizy szeregów finansowych Tezy rozprawy... 3 ROZDZIAŁ 3 CHARAKTERYSTYKA BADANYCH SZEREGÓW I ZASTOSOWANE NARZĘDZIA FORMALNE PREDYKCJI Źródła danych i metody ich pozyskiwania Przygotowanie danych Charakterystyka jakościowa badanych szeregów Prognozowanie matematyczne badanych szeregów finansowych Metodyka analizy i wstępne przetwarzanie Analiza harmoniczna szeregów finansowych Analiza korelacyjna i modele wieloczynnikowe Algorytmiczne nadzorowanie stosowalności predyktorów wieloczynnikowych w prognozowaniu średnioterminowym Predykcja średnioterminowa metodą ekstrapolacji lokalnego trendu liniowego i jej algorytmiczne nadzorowanie ROZDZIAŁ 4 ADAPTACYJNA DETEKCJA ZDARZEŃ Z WYKORZYSTANIEM PARADYGMATU IMMUNOLOGICZNEGO Idea ogólna Wykorzystanie paradygmatu immunologicznego w zadaniu detekcji zdarzeń Oryginalna idea algorytmu detekcji Konstrukcja limfocytów Wstępna detekcja zdarzeń Predykcja krótkoterminowa Proste testy statystyczne Generowanie sygnałów diagnostycznych Typy sygnałów diagnostycznych oraz ich transformacje Zewnętrzne sygnały diagnostyczne i transformacje globalne Źródła zewnętrznych sygnałów diagnostycznych Filtracja dolnoprzepustowa jako źródło zewnętrznych sygnałów diagnostycznych Wewnętrzne sygnały diagnostyczne Zbiór analizowanych sygnałów a dywersyfikacja detektorów

4 4.5 Odległości jako klasyczne miary podobieństwa szeregów Proponowane nowe metody badania podobieństwa szeregów Miary odległości jako kryteria detekcji Etapy doboru i tryb stosowania detektorów zdarzeń Eliminacja wpływu zmiennych opóźnień w ciągach przyczynowo-skutkowych zdarzeń Proponowane miary odległości szeregów Odległość Fouriera (miara S F ) Podobieństwo spektralne determinizowane (Sd) Elastyczna miara podobieństwa wzorców (miara typu W) Miara podobieństwa zunifikowanych wzorców (U) Podobieństwo zdarzeniowe (Z) Badanie skuteczności proponowanych miar odległości Badanie wpływu transformacji unifikujących na skuteczność detekcji zdarzeń Badanie skuteczności detekcji zdarzeń o różnej konfiguracji przy zastosowaniu wtórnych transformacji sygnałów komórki Efektywność miary odległości typu S F Efektywność miary odległości typu Sd Efektywność miary odległości typu W Efektywność miary odległości typu U Efektywność miary odległości typu Z Podsumowanie analizy zaproponowanych miar odległości Normalizacja miary odległości: wskaźnik odległości i wskaźniki podobieństwa zdarzeń Badania efektywności proponowanego algorytmu detekcji zdarzeń Schemat, zasada działania, parametry początkowe oraz zmienne Sygnał diagnostyczny wykorzystany do badań symulacyjnych Wyniki pomiaru efektywności detekcji zmian typu BK Badanie efektywności detekcji zdarzeń dla danych empirycznych Dane wejściowe Parametry algorytmu Analiza efektywności detekcji Wyniki obliczeń...34 ROZDZIAŁ 5 WNIOSKI KOŃCOWE I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ Podsumowanie badań i wnioski Dalsze kierunki badań... 4 ZAŁĄCZNIK Opis szeregów oraz ich charakterystyka statystyczna ZAŁĄCZNIK Formalne właściwości prognozowania matematycznego z wykorzystaniem liniowych modeli regresyjnych Z. Podstawy formalne analizy regresji...48 Z. Problemy doboru wejść objaśniających, ortogonalizacja przestrzeni wejść...54 Z.3 Problem niejednorodności szeregów w analizie regresji...57 Z.3. Wpływ trendu zmiennych objaśniających na estymaty współczynników modelu regresyjnego...57 Z.3. Wpływ dynamiki zmiennych objaśniających na estymaty współczynników modelu regresyjnego...6 Z.4 Modele regresyjne dla przyrostów zmiennych...65 ZAŁĄCZNIK 3 Przykładowe analizy korelacyjne sygnałów diagnostycznych ZAŁĄCZNIK 4 Wyniki badań symulacyjnych oraz obliczeń numerycznych działania algorytmu detekcji zdarzeń ZAŁĄCZNIK 5 Charakterystyka środowiska programistycznego oraz efektywność czasowa algorytmu... 3 SPIS RYSUNKÓW SPIS TABEL WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ... 4 BIBLIOGRAFIA

5 Rozdział Wstęp W zadaniach zarządzania, a także sterowania nadrzędnego procesami, kluczowe znaczenie ma prawidłowe podejmowanie decyzji eksperckich (operatorskich). Ich skuteczność, szczególnie w sytuacjach o charakterze nietypowym, zależy w istotnym stopniu od dostępności informacji i jej sprawnej selekcji, w tym sygnalizowania zdarzeń wymagających szczególnej koncentracji uwagi decydenta oraz jej ukierunkowania na identyfikację źródeł zagrożeń, zainicjowania procedur diagnostycznych lub podjęcia decyzji w trybie pilnym. Problem wczesnej sygnalizacji takich zdarzeń ma bezpośredni wpływ na jakość prowadzonego przetwarzania danych. Związany jest on z minimalizowaniem opóźnienia detekcji bądź, co ma szczególne znaczenie dla uzyskiwania wiarygodnych prognoz krótko i średnioterminowych, szybką estymacją parametrów statystycznych szeregu. Powszechna dostępność systemów komputerowych o dużych możliwościach obliczeniowych i rozwijane intensywnie w ostatnich latach technologie informatyczne stwarzają nowe możliwości pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania olbrzymich zasobów informacji, daleko przekraczających zdolności percepcyjne wykorzystujących je ludzi. Stwarza to z jednej strony szanse, a z drugiej konieczność algorytmizacji selekcji informacji usprawniających podejmowanie decyzji eksperckich, w tym detekcji zdarzeń polegających na nietypowych przebiegach rejestrowanych szeregów czasowych. Zdarzenia takie mogą mieć charakter zarówno gwałtownych zmian poziomu sygnału, występowania nietypowych wartości (dane odstające), nietypowych sekwencji, jak i tzw. zdarzeń cichych, będących wczesnymi, trudno wykrywalnymi zwiastunami długoterminowych zmian właściwości statystycznych szeregu. 5

6 Zagadnienia konstrukcji algorytmów wykrywania zmian właściwości statystycznych szeregów czasowych są ważnym i szybko rozwijającym się obszarem badawczym informatyki, w którym wykorzystuje się zarówno klasyczne techniki analizy sygnałów (analizy statystyczne, częstotliwościowe), jak i podejścia oparte na metodach rozpoznawania obrazów, inteligencji obliczeniowej czy analizy wielowymiarowej szeregów czasowych. Wyniki takiego przetwarzania wykorzystuje się dla potrzeb prognozowania bądź wykrywania anomalii (w tym na potrzeby retrospektywnych analiz właściwości szeregów). Dedykowane algorytmy znajdują rozległe zastosowania w technice (diagnostyka techniczna [9], [88], [4], [43], medyczna [48], [74], rozpoznawanie obrazów [86], [79], obronność, itp.). Zaawansowane i wysoce efektywne algorytmy detekcji zdarzeń są rzadziej publikowane [9], [6], jakkolwiek niewątpliwie są one przedmiotem badań w wielu ośrodkach naukowych. Techniki te są bowiem wykorzystywane między innymi w działalności wywiadowczej i z pewnością osiągnięto tu bardzo wysoką skuteczność w sensie wykrywalności zmian parametrów sygnałów na tle silnych zakłóceń. Niniejsza rozprawa podejmuje problem usprawniania predykcji rozległych zbiorów szeregów czasowych, w szczególności finansowych (takich jak. notowania cen surowców, wskaźników giełdowych, akcji spółek giełdowych itp.), poprzez algorytmizację wykrywania zdarzeń, w dostosowaniu do specyficznych możliwości i potrzeb zarządzania, które jest bardzo obiecującym obszarem zastosowań tych metod [3], [69]. Dostępne komercyjnie komputerowe systemy wspomagania zarządzania koncentrują się na wykorzystaniu danych rejestrowanych w przedsiębiorstwie, ograniczając się do stosunkowo prostych metod ich przetwarzania. Tymczasem specyfiką problemów decyzyjnych zarządzania jest potrzeba wykorzystania rozległych zasobów danych o otoczeniu przedsiębiorstwa, które m.in. mogą być pozyskiwane dynamicznie poprzez Internet (należą do nich wspomniane wyżej szeregi finansowe). Jednak wobec nadmiaru informacji i specyfiki Internetu, w zdecydowanym stopniu rośnie znaczenie oceny wartości (przydatności) informacji oraz automatyzacji rejestracji i analizy. W literaturze światowej znaleźć można wiele doniesień o zastosowaniach zaawansowanych technik przetwarzania w zarządzaniu. Ten obszar informatyki, określany mianem Business Intelligence, jest reprezentowany na licznych konferencjach, tak o tematyce informatycznej, jak i związanej z zarządzaniem. Dużym zainteresowaniem cieszą się analizy szeregów finansowych, głównie giełdowych. Np. systemy MRP, ERP [7]. 6

7 Istnieją liczne portale internetowe 3 udostępniające wyniki analiz sytuacji na giełdach w formie zestawień, oszacowań ilościowych i jakościowych tendencji notowań oraz ich prognoz. Z drugiej strony, istnieje możliwość wykorzystania specjalistycznych platform przeznaczonych do zaawansowanej analizy oraz eksploracji danych ekonomicznych, marketingowych itp. 4 Jednak narzędzia te bądź nie oferują możliwości szybkiego wykrywania zdarzeń, bądź wykorzystują głównie wiedzę ekspercką i wymagają specjalistycznych umiejętności użytkownika. Celem niniejszej rozprawy jest opracowanie nowych algorytmów detekcji zdarzeń, ukierunkowanych na usprawnienie krótko i średnioterminowej predykcji niestacjonarnych szeregów czasowych. Podjęty problem naukowy polega na poszukiwaniu możliwości takich usprawnień, poprzez algorytmiczną analizę rozległych zasobów danych, ukierunkowaną na wykrywanie zdarzeń krótkoterminowych, poprzedzających istotne, długoterminowe zmiany właściwości statystycznych szeregów. Jako główną koncepcję badawczą przyjęto, że podstawą do usprawnienia prognoz może być wieloaspektowa analiza zdarzeń w otoczeniu badanego szeregu, zwiastujących zmiany jego trendu. Do detekcji takich zdarzeń i ich algorytmicznej interpretacji zaproponowano wykorzystanie paradygmatu immunologicznego, zgodnie z którym uzyskanie wysokiej wiarygodności detekcji zdarzeń istotnych w zmiennym otoczeniu o słabo zdeterminowanej strukturze i właściwościach można osiągnąć przez odwzorowanie działania niektórych mechanizmów naturalnych systemów immunologicznych. Idąc tą drogą, skonstruowano dwupoziomowy algorytm predykcji szeregów. Poziom pierwszy realizuje wieloaspektową analizę stacjonarności sygnałów diagnostycznych, opartą na komplementarnych miarach podobieństwa szeregów (z adaptacją strukturalną i parametryczną detektorów), a na poziomie drugim następuje adaptacja parametrów predyktora krótko i średnioterminowego w oparciu o informacje jakościowe o otoczeniu, uzyskane na poziomie pierwszym. Sformułowanie zasad implementacji paradygmatu immunologicznego dla omawianego tu zadania (w tym dobór odpowiednio różnorodnych sygnałów diagnostycznych), konstrukcja zestawu komplementarnych miar odległości szeregów oraz opracowanie i zbadanie zasad wykrywania zdarzeń tą metodą są najważniejszymi elementami oryginalnymi rozprawy. Z praktycznego punktu widzenia, istotną zaletą przyjętego podejścia jest możliwość uzyskania algorytmów, które będą miały stałą zdolność usprawniania zastosowanych technik (wraz z wydłużaniem okresu eksploatacji) oraz dostosowywania się do 3 Np. 4 Np. narzędzia do analizy oraz eksploracji danych (np. Statistica Data Miner, SPSS Clementine, SAS) oraz narzędzia bazodanowe (np. Microsoft SQL Server, Oracle). 7

8 zmiennych i nieograniczonych zasobów danych, np. pozyskiwanych przez Internet. Będą one mogły być implementowane jako autonomiczne moduły softwareowe prowadzące w pełni zalgorytmizowane analizy i produkujące ergonomiczne komunikaty o zjawiskach i procesach w otoczeniu, które wymagają wczesnej reakcji decydenta, w szczególności przedsiębiorcy. Realizacja przedstawionego wyżej celu pracy winna przyczynić się do ułatwienia dostępu szerszej rzeszy przedsiębiorców do zaawansowanych technik analizy szeregów finansowych, a przez to zmniejszenia ryzyka działalności gospodarczej (szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują środkami na zlecanie specjalistycznych analiz). Niezależnie od tego, opracowane w ramach rozprawy techniki detekcji mogą być zastosowane do usprawnienia nadzorowania procesów produkcyjnych (w tym przypadku zadanie detekcji upraszcza się ze względu na zdeterminowane zasoby danych i mniejszy wpływ czynników losowych na rejestrowane dane procesowe). Praca składa się z 5. rozdziałów. Po wstępie, w rozdziale, sformułowano problemy detekcji zdarzeń oraz predykcji szeregów czasowych. Omówiono stan wiedzy dotyczący badanego obszaru informatyki, w szczególności stosowane podejścia ilościowe, a także jakościowe. Zaakcentowano problematykę wstępnego przetwarzania danych do dalszych analiz oraz agregacji informacji. Sprecyzowano także istotę paradygmatu immunologicznego w odniesieniu do zadania detekcji i klasyfikacji zdarzeń na tle jego wykorzystania w informatyce. Rozdział ten kończy podsumowanie literatury, prezentacja koncepcji badawczych oraz tezy pracy. W rozdziale 3 scharakteryzowano ogólnie szeregi finansowe wykorzystane w pracy, wraz z opisem problematyki ich pozyskiwania (pełne zestawienie wszystkich wykorzystywanych danych oraz ich charakterystyki statystyczne umieszczono w załączniku ). Omówiono pokrótce podstawy formalne predykcji niestacjonarnych szeregów czasowych, nawiązując do ich pełniejszej prezentacji, zamieszczonej w załączniku. Podkreślono rolę analizy harmonicznej oraz korelacyjnej w przesuwanych oknach. Rozważania te zilustrowano wynikami analiz korelacyjnych i wieloczynnikowej predykcji średniookresowej dla wybranych szeregów badanego środowiska. Następnie opisano problem algorytmicznego nadzorowania predykcji i eksplorowaną w pracy metodę predykcji średnioterminowej, opartą na ekstrapolacji lokalnego trendu liniowego z wykorzystaniem testów stosunku funkcji wiarygodności do wykrywania załamań trendu. W rozdziale 4 zdefiniowano oryginalną koncepcję immunopodobnego algorytmu detekcji zdarzeń, przeznaczonego do wspomagania prognoz średnioterminowych. 8

9 Scharakteryzowano podstawowe obiekty systemu oraz stosowane metody detekcji krótkoterminowych zmian, wraz z opisem uwarunkowań ich implementacji. Zaakcentowano rolę adaptacji strukturalnej środowiska w zwiększeniu skuteczności działania klasycznych rozwiązań. Zaproponowano nowe miary chwilowego podobieństwa szeregu, a następnie przeprowadzono obszerne analizy ich skuteczności na danych symulowanych oraz rzeczywistych (szczegółowe wyniki umieszczono w załączniku 4). Dalej, opisano problematykę doboru sygnału diagnostycznego. Rozdział kończy opis badań na danych rzeczywistych właściwości newralgicznego z punktu widzenia detekcji zdarzeń symptomatycznych elementu koncepcji, tj. algorytmu detekcji zdarzeń zwiastujących załamania trendu. W rozdziale 5 podsumowano przeprowadzone badania, sformułowano najważniejsze wnioski oraz zarysowano dalsze kierunki planowanych prac autora związanych z problematyką rozprawy. Rozprawę uzupełnia 5 załączników. Załącznik zawiera prezentację wykorzystanych w badaniach szeregów finansowych, z objaśnieniem stosowanych dalej skrótów. Pokazano przebiegi czasowe szeregów oryginalnych, ich przyrostów, a także rozkłady prawdopodobieństwa. Załącznik omawia podstawy formalne prognozowania matematycznego z wykorzystaniem liniowych modeli regresyjnych, w szczególności predykcji niestacjonarnych szeregów czasowych. Omówiono zasady wykorzystania analizy regresji, w tym modeli sygnałowych typu ARIMA i ARIMAX. Przeanalizowano formalną zasadność stosowania tych metod i podano rekomendacje dla wstępnego przetwarzania szeregów, umożliwiającego uzyskanie efektywnych i wiarygodnych prognoz. W załączniku 3 przedstawiono w formie graficznej wyniki analiz korelacyjnych najważniejszych sygnałów diagnostycznych. Załącznik 4 zawiera szczegółowe wyniki (w postaci tabelarycznej oraz graficznej) przeprowadzonych analiz efektywności zaproponowanych w pracy, oryginalnych miar odległości szeregów. Zamieszczono tam również szczegółowe (tabelaryczne) zestawienia porównawcze efektywności detekcji zdarzeń zwiastujących, uzyskane przy różnych parametrach algorytmu detekcji. Załącznik 5 zawiera informacje dotyczące wykorzystywanego i opracowanego w ramach badań oprogramowania oraz sprzętu komputerowego. Zamieszczono tam również dane charakteryzujące efektywność czasową opracowanego algorytmu immunopodobnego, a także czasy realizacji procedur segmentacji szeregów z wykorzystaniem testów największej wiarygodności. 9

10 Rozdział Problemy detekcji zdarzeń w szeregach czasowych. Definicja zdarzeń analizowanych w rozprawie Przedmiotem badań w niniejszej rozprawie są zdarzenia ujawniające się w szeregach czasowych, a więc charakteryzowane ilościowo wartościami próbek szeregu. W przypadku szeregów finansowych mogą one być efektem istotnych zdarzeń jakościowych o charakterze gospodarczym, politycznym i społecznym, wpływających na decyzje wielu inwestorów lub są wynikiem skoordynowanych (na ogół niejawnych) przedsięwzięć (spekulacje). W ujęciu formalnym, w zależności od specyfiki zadania detekcji, zdarzenie będzie rozumiane jako występowanie w szeregu czasowym zmian właściwości statystycznych próbek (np. skokowych zmian wartości średniej lub dyspersji w krótkim okresie, istotnych zmian trendów), zmian własności częstotliwościowych, pojawienie się wartości odstających lub krótkookresowego ciągu nietypowych wartości próbek tworzących różne wzorce [87] (np. konfiguracje skoków). Mając do dyspozycji treningowy (wzorcowy/stacjonarny) oraz testowy (badany) szereg czasowy, zdarzenie [59] określa się jako istotną (wg określonych kryteriów, np. statystycznych) różnicę pomiędzy takimi szeregami w ustalonym, odpowiednio krótkim przedziale czasu (obejmującym zwykle od kilku do kilkunastu próbek). Szeregi finansowe (będące głównym przedmiotem zainteresowania niniejszej rozprawy) są kształtowane przez bardzo liczne czynniki rynkowe, psychologiczne, polityczne itp., podlegające ustawicznym zmianom, których wpływ jest najczęściej losowy. W efekcie, pojedyncze szeregi finansowe mają właściwości dynamiczne bardzo zbliżone do błądzenia

11 przypadkowego (w ekonometrii określane jako szeregi integracyjne [57], [63], [83]). Wynika to z mechanizmów kształtowania się notowań, które na zasadzie równoważenia podaży i popytu niwelują możliwości osiągania stałych zysków w oparciu o łatwo wykrywalne autokorelacje przyrostów notowań. Niemniej, chwilowe kumulacje oddziaływań zewnętrznych mogą spowodować długoterminowe zmiany mechanizmów kształtujących te równowagi. Można to widzieć jako efekt bifurkacji w chaotycznym systemie dynamicznym, jakim są rynki lokalne i światowe [3]. Studium obszernej literatury omawiającej procesy kształtowania się notowań giełdowych [96], [7], [75], [3], [63], [5], [] daje podstawy do założenia, że istotne zmiany właściwości statystycznych szeregów (warunkowych rozkładów prawdopodobieństwa) są poprzedzane wykrywalnymi zdarzeniami zwiastującymi (nietypowe serie przyrostów w danym szeregu, wcześniejsze zmiany w innych szeregach itp.). Istotna trudność konstrukcji algorytmów rozważanych w rozprawie wynika z faktu, że większość wykrywalnych zdarzeń w szeregach finansowych ma charakter anomalii, tj. chwilowych (zanikających) zakłóceń bez długoterminowych skutków (np. będących efektem spekulacji). Interesujące zdarzenia (szczególnie zmiany długoterminowych trendów) są stosunkowo rzadkie i w każdym przypadku występują w innych uwarunkowaniach, a więc na ogół typowe metody statystyczne ich wykrywania (oparte np. na analizie autokorelacji, błędów predykcji średnioterminowej) dają mało wiarygodne rezultaty. Z drugiej strony, w ostatnich latach możliwe jest stosunkowo łatwe zbieranie szeregów finansowych poprzez Internet, co umożliwia przeprowadzenie obszernych analiz przekrojowych. Można zatem postawić następujące pytania badawcze:. Czy istotne zmiany właściwości statystycznych szeregów finansowych są poprzedzane sygnałami zwiastującymi, wykrywalnymi statystycznie lub ogólniej algorytmicznie?. W jakim stopniu wykrywalność zdarzeń poprzedzających zależy od liczby analizowanych szeregów? 3. W jakim stopniu wykrywalność zdarzeń można poprawić przez (a) zdefiniowanie odpowiednich, istotnych atrybutów (cech ilościowych) ciągów próbek, a z drugiej strony (b) usuwanie cech nieistotnych szeregu,

12 maskujących współzależności cech istotnych (specyfikacja i pomijanie takich cech nieistotnych będzie dalej nazywane wygrubianiem informacji)? Nawiązując do punktu 3, zasadniczym problemem badawczym jest określenie na ile przydatna może być precyzyjna analiza cech ilościowych (np. analiza korelacyjna oryginalnych próbek), czy też lepsze rezultaty detekcji zdarzeń można uzyskać wykorzystując dane jakościowe, takie jak zgrubnie skwantyfikowane wartości sygnałów lub zagregowana informacja obrazowa nawiązująca do tzw. formacji, stosowanych powszechnie w eksperckich analizach technicznych szeregów notowań [7].. Metody przetwarzania szeregów czasowych.. Predykcja szeregów czasowych Komputerowa analiza szeregów czasowych jest ukierunkowana na identyfikację ich właściwości statystycznych i dynamicznych, w powiązaniu ze znanymi oddziaływaniami zewnętrznymi o charakterze jakościowym lub ilościowym. Jej celem jest na ogół umożliwienie wiarygodnej predykcji lub/i symulacji szeregów z wykorzystaniem modeli matematycznych. Matematyczna predykcja szeregu czasowego [], [64], [57] polega na wyznaczeniu jego warunkowej wartości oczekiwanej (prognoza punktowa) dla chwili wyprzedzającej czas bieżący (czas rejestracji ostatniej próbki) o ustaloną liczbę próbek zwaną horyzontem predykcji. Wykorzystuje się do tego celu formuły matematyczne wyrażone jawnie (modele regresyjne parametryczne [], [64], modele w przestrzeni stanu [67], [3]) lub niejawnie (estymatory nieparametryczne, np. jądrowe [64], predyktory neuronowe [8]). Parametry predyktora wyznacza się na podstawie odpowiednio dobranych danych historycznych metodami optymalizacji (identyfikacja modeli regresyjnych, uczenie modeli neuronowych) lub dostrajania (modele nieparametryczne jądrowe, modele Holta i Browna oparte na wygładzaniu wykładniczym [8]). Analiza właściwości statystycznych reszt lub błędów predyktora w okresie historycznym umożliwia wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa błędów prognoz, na podstawie którego można formułować prognozy przedziałowe [], [64].

13 Modele predykcyjne można podzielić na jednowymiarowe i wielowymiarowe. W predykcji jednowymiarowej (jednoczynnikowej) szereg czasowy traktowany jest jako proces stochastyczny o nieznanym wejściu losowym. Predykcję, na ogół jednokrokową, wyznacza się bądź na podstawie modelu dynamiki szeregu (modele sygnałowe typu ARMA (ang. AutoRegressive Moving Average) Boxa-Jenkinsa []) lub poprzez ekstrapolację formuły trendu (modele ekstrapolacyjne). Modele ekstrapolacyjne mogą być stosowane dla dowolnych szeregów. Parametry funkcji trendu (przyjętej arbitralnie) wyznacza się albo metodą najmniejszych kwadratów przez aproksymację szeregów w oknie o ustalonej szerokości [67], [64] (ewentualnie uzupełnioną poprzez wyznaczenie tzw. trendu pełzającego [57]) albo metodą wygładzania wykładniczego bieżącej wartości oczekiwanej i przyrostów szeregu (predyktor Holta). Jako formułę trendu przyjmuje się najczęściej wielomian, zazwyczaj pierwszego stopnia (trend liniowy), ale mogą to być również funkcje okresowe, wykładnicze, logistyczne itp. [68]. Ze względu na założoną niestacjonarność modele te są na ogół adaptowane przez obliczanie albo modyfikację parametrów po uzyskaniu każdej kolejnej próbki. Modele sygnałowe Boxa-Jenkinsa wyznacza się metodą regresji dynamicznej jako zależność kolejnych wartości szeregu od jego wartości poprzednich (autoregresja, ang. AutoRegression, AR) oraz reszt uzyskanych w wyniku poprzednich predykcji w ustalonym przedziale czasu, obejmującym zwykle nie więcej niż kilka próbek (średnia ruchoma, ang. Moving Average, MA). Mogą być one stosowane tylko dla procesów stacjonarnych. Ze względu na silny wpływ czynników losowych, typowy dla procesów ekonometrycznych (m.in. szeregów finansowych), przeważnie stosuje się modele ARMA niewysokiego rzędu, najczęściej pierwszego, bez członu MA (AR(,)), jako że zastosowanie modeli wyższego rzędu daje przeważnie gorsze wyniki [65]. W przypadku braku istotnej autokorelacji pomija się również człon AR, co daje predyktor trywialny zerowego rzędu (ang. zero-order-prediction, ZOP). W tym przypadku prognozę punktową z dowolnym wyprzedzeniem stanowi długoterminowa wartość średnia takiego szeregu, a rozkład prawdopodobieństwa błędu jest taki, jak rozkład elementów szeregu w okresie historycznym. Taka prognoza jest często stosowana niejawnie w odniesieniu do przewidywania własności zmiennych losowych wyłącznie na podstawie ich historycznych statystyk (np. przewidywanie parametrów populacji generalnej w oparciu o statystyki uzyskane dla prób losowych). Predyktory dynamiczne stosowane są często do poprawiania prognoz ekstrapolacyjnych. Formułę 3

14 ARMA wyznacza się wówczas dla reszt trendu lub ciągu błędów prognoz predyktora Holta, które można traktować jako proces stacjonarny. Dla często spotykanych w praktyce procesów niestacjonarnych typu integracyjnego [57], [63], predyktory dynamiczne typu ARMA wyznacza się dla przyrostów szeregu, co daje predyktor typu ARIMA (ang. Integrated ARMA). Szczególnym, ale bardzo ważnym i często spotykanym przypadkiem, jest tu proces Wienera, zwany błądzeniem przypadkowym (ang. random walk) lub procesem integracyjnym pierwszego rzędu, którego przyrosty są stacjonarnym ciągiem niezależnych liczb losowych. Dla szeregów mających taką własność optymalnym predyktorem punktowym z dowolnym wyprzedzeniem jest ostatnia wartość szeregu podtrzymanie zerowego rzędu (ang. zero-order-hold, ZOH). Wariancja błędu takiej prognozy jest proporcjonalna do długości horyzontu predykcji. Godne podkreślenia jest, że predyktor ZOH nie wymaga estymacji żadnych parametrów, a więc jest wyjątkowo wygodnym narzędziem prognozowania, jakkolwiek dla jego formalnego uzasadnienia konieczne jest wykazanie braku statystycznej istotności autokorelacji przyrostów, co wymaga analizy długich ciągów historycznych (co najmniej od kilkuset próbek). Jak wspomniano uprzednio, szeregi finansowe będące przedmiotem badań w niniejszej pracy, można w uproszczeniu traktować jako procesy Wienera. W związku z tym prognoza trywialna ZOH będzie punktem odniesienia do oceny efektywności innych technik prognozowania. Odnosi się to także do typowych zakłóceń przemysłowych [67]. Predyktory wieloczynnikowe uwzględniają powiązania statystyczne prognozowanego szeregu z innymi szeregami o znanych wartościach przy założeniu, że czynniki te zwane egzogenicznymi oddziałują istotnie, ale z opóźnieniem, na wartości szeregu prognozowanego. Najczęściej mają one postać modeli sygnałowych uzupełnionych członami reprezentującymi liniowy wpływ czynników zewnętrznych (formuły typu ARMAX i ARIMAX, ang. exogenous ARMA, ARIMA) [64], [], [93]. W przypadku, gdy zmienną objaśniającą jest zmienna decyzyjna, model określa się akronimem CARMA (ang. Controlled ARMA). Właściwości modeli sygnałowych jedno i wielowymiarowych oraz metody ich identyfikacji są obszernie omówione w monografii [], a także w literaturze dotyczącej przetwarzania sygnałów w automatyce, metrologii itp. [83], [77], [67]. Stosowane są również zmodyfikowane wersje modeli sygnałowych [6], jak na przykład X- ARIMA. Szczegółowy opis 4

15 podstaw formalnych predykcji z wykorzystaniem modeli regresyjnych, w tym sygnałowych, jest omówiony w załączniku. Do predykcji szeregów czasowych, charakteryzujących się zmienną wariancją, wykorzystuje się modele uwzględniające autoregresję wariancji, tzw. autoregresyjne heteroskedastyczne modele warunkowe ARCH (ang. AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity) [7] oraz ich rozwinięcie modele typu GARCH [5], [53], [5], [8]. Znajdują one zastosowanie m.in. do krótkoterminowego prognozowania szeregów finansowych. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się predyktory wieloczynnikowe oparte na wykorzystaniu sieci neuronowych [85], [8], [], [3]. Implementuje się w ten sposób modele o strukturze zbliżonej do ARMA, ale z wykorzystaniem niejawnych, nieliniowych przekształceń zmiennych objaśniających, z parametrami wyznaczanymi metodą uczenia na danych historycznych. W szczególności, obiecujące wyniki prognozowania (m.in. szeregów giełdowych) uzyskano przez połączenie idei sieci neuronowych i klasyfikacji rozmytej z jednowymiarową funkcją przynależności [3], [39], zależną od odległości euklidesowej bieżących cech szeregu i jego otoczenia (wartości czynników uwzględnionych w modelu zarejestrowanych w chwili bieżącej) od centroidów wyspecyfikowanych klas (tzw. sieci neuronowe z radialnymi funkcjami bazowymi, ang. Radial Basis Function Neural Nets RBFNN [7], []). Centroidy oraz parametry funkcji przynależności wyznacza się metodami uczenia sieci neuronowych. Podstawowym założeniem każdej prognozy matematycznej jest przyjęcie, że wykorzystywane w predykcji właściwości statystyczne szeregów w okresie historycznym pozostają aktualne do chwili zakończenia horyzontu predykcji. Jeśli dla przyjętego horyzontu założenie to jest bezdyskusyjne, to prognozę określa się jako krótkoterminową i może być ona w pełni oparta na przyjętych formułach predyktora. Zwykle oznacza to ograniczenie horyzontu predykcji do kilku próbek. Prognozowanie z dłuższym horyzontem stwarza większe ryzyko wystąpienia istotnych zmian mechanizmów kształtujących szereg czasowy. Jeśli mimo to można założyć, że podstawowe mechanizmy zostaną zachowane, to prognozę nazywać będziemy średnioterminową. Dotyczy ona zwykle wyprzedzeń od kilkunastu do kilkudziesięciu próbek, a w niektórych przypadkach nawet kilkuset. Mogą tu być stosowane modele sygnałowe lub odcinkowo-liniowe reprezentacje szeregów (ang. piecewise linear 5

16 representation) [34], [6], [9], gdzie dla każdego odcinka (segmentu) zakłada się stałość parametrów statystycznych, w tym dopuszczalność ekstrapolacji ostatnio wydzielonego trendu. Dla uniknięcia dużych błędów prognoz w przypadku zmian właściwości statystycznych szeregu, w szczególności zmian parametrów ekstrapolowanego trendu, wskazane jest nadzorowanie działania predyktora metodami eksperckimi lub algorytmicznymi, ukierunkowane na detekcję wystąpienia tych zmian. W przypadku dłuższych horyzontów predykcji (rzędu kilkuset i więcej próbek) na ogół nie można założyć utrzymania adekwatności predyktorów matematycznych. Mówimy wówczas o predykcji długoterminowej, w której dominującą rolę odgrywają prognozy eksperckie. Są one jednak często wspomagane wariantowymi prognozami matematycznymi, technikami symulacji Monte Carlo itp. [57]. Przedmiotem zainteresowania w niniejszej rozprawie są możliwości usprawnienia prognoz średnioterminowych przez opracowanie metod ich algorytmicznego nadzorowania, zarówno z wykorzystaniem testów statystycznych, jak i reguł wykorzystujących przekrojowe analizy zdarzeń w otoczeniu badanych szeregów. Niezależnie od zasadniczego zastosowania, predyktory matematyczne można wykorzystać do analizy właściwości czynników losowych wpływających na badany proces. Jako ich reprezentację przyjmuje się albo reszty formuł ekstrapolacyjnych (analiza rezidualna), albo błędy prognoz opartych na modelach sygnałowych. Uzyskane w ten sposób ciągi traktuje się jako podstawowe sygnały diagnostyczne, umożliwiające detekcję zdarzeń, co w powiązaniu ze znanymi jakościowymi czynnikami zewnętrznymi wykorzystuje się do wsparcia prognoz eksperckich, wykrywania anomalii lub poszukiwania powiązań statystycznych między właściwościami statystycznymi błędów predyktora, a zdarzeniami. To ostatnie zastosowanie będzie eksplorowane w niniejszej rozprawie... Problemy monitorowania szeregów czasowych i generowania sygnałów diagnostycznych Monitorowanie szeregów jest ważnym obszarem zastosowań komercyjnych, a także badań naukowych mającym m.in. zastosowanie w systemach komputerowego sterowania i nadzorowania. Celem monitorowania jest selekcja informacji istotnych, z wykorzystaniem dekompozycji szeregu na składowe wolno i szybkozmienne, w tym 6

17 losowe. Dekompozycję prowadzi się z wykorzystaniem filtracji dolnoprzepustowej, m.in. metodą wygładzania szeregu [46], [5], transformacji falkowej [48], [46], [6], aproksymacji minimalnokwadratowej (wyznaczanie trendu, aproksymacja harmoniczna [], [75]) i identyfikacji modeli sygnałowych. Selekcja informacji może być ukierunkowana bądź na wykorzystanie w analizach eksperckich, bądź do dalszego przetwarzania ilościowego. Dla potrzeb analiz eksperckich ważny jest dobór graficznej reprezentacji szeregu, z pokazaniem przebiegów poszczególnych składowych i wyodrębnieniem charakterystycznych wzorców. W odniesieniu do szeregów finansowych metody takie są szeroko rekomendowane jako tzw. analiza techniczna [7], [43]. Wykorzystuje się tu proste metody analiz ilościowo-jakościowych sygnałów, takie jak m.in. wizualizacja średnich ruchomych [5] (metoda trzech średnich, gdzie badana jest relacja średnich obliczonych w oknach o różnych szerokościach), analiza okresowości [53], wyodrębnianie segmentów szeregu o charakterystycznych, powtarzalnych kształtach (tzw. formacji), a także metoda świec japońskich (ilościowo-graficzna prezentacja danych w postaci ciągów tzw. świec) [7]. W analizach ilościowych składowe szeregów są poddawane dalszemu przetwarzaniu, jako oddzielne sygnały diagnostyczne (tzw. analiza wielorozdzielcza [9], [7], [7]). Mogą być one ukierunkowane na badanie współzależności o charakterze deterministycznym i losowym badanych zjawisk reprezentowanych szeregami czasowymi. Wykorzystuje się tu techniki korelacyjne [5], transformację Karhunena-Loevego (KL) [4], [54] i analizę składowych głównych PCA (ang. Principal Components Analysis) [], [34], a także techniki eksploracji danych (do tej grupy zaliczane są m.in. metody oparte na zastosowaniu miar odległości, określanych też miarami odmienności szeregów [4], [4], [6], [58], [3]). Zastosowanie technik komputerowych pozwala na implementację złożonych metod przetwarzania szeregów. Implementowane są mechanizmy klasyczne oraz adaptacyjne, udoskonalone często metodami tzw. inteligencji obliczeniowej, eksplorujące różnorodne paradygmaty. Wiele algorytmów wymaga arbitralnego dostrajania parametrów [4], [5], [65]. Algorytmy takie, wykorzystujące analityczne oraz neuronowe techniki identyfikacji, grupowania i klasyfikacji, systemy ekspertowe, w tym metody zaliczane do tzw. nowej inżynierii [38], mają zastosowanie bezpośrednie (np. detekcja anomalii umożliwiająca wykrycie awarii urządzenia [43]) bądź pośrednie, ukierunkowane na 7

18 przetwarzanie danych wejściowych w celu wygenerowania sygnału diagnostycznego, stanowiącego sygnał wejściowy innych metod przetwarzania, jak np. kompresji danych [34], [9] czy redukcji wymiarowości [47], [], [3]. Metody inteligencji obliczeniowej wykorzystywane są do zwiększenia skuteczności mechanizmów klasycznych. Wśród takich metod można wyróżnić dwa stosowane podejścia. Pierwsze opiera się na narzędziowym wykorzystaniu danej metody ze względu na własności, charakterystykę, szybkość działania czy rodzaj uzyskiwanych wyników. Przykładem jest zastosowanie sztucznych sieci neuronowych [8], [9], [33], [4], [47], [9]. Drugie podejście związane jest z wykorzystaniem analogii zadania detekcji zdarzeń do innych zjawisk, w szczególności spotykanych w naturze 5. Podejście to ma zastosowanie dla zwiększania skuteczności działania mechanizmów klasycznych, a także wpływa na efektywniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowych powszechnie dziś dostępnych komputerów (m.in. poprzez rozpraszanie obliczeń, zastosowanie architektury klastrowej/gridowej). Jednym z wykorzystywanych paradygmatów jest podejście immunologiczne [4], którego założenia i mechanizmy znajdują także odwzorowanie w przetwarzaniu sygnałów oraz detekcji zdarzeń w szeregach czasowych [59]. Z punktu widzenia niniejszej pracy szczególną rolę odgrywa analiza składowych szybkozmiennych. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, mogą one być uzyskane przez wyznaczenie reszt modeli predykcyjnych i traktowane jako procesy stochastyczne reprezentujące czynniki losowe wpływające na proces. Można oczekiwać, że w tych składowych znajdują odzwierciedlenie nagłe zdarzenia jakościowe zewnętrzne, zarówno incydentalne (ujawniające się w postaci krótkotrwałych anomalii), jak i te powodujące długoterminowe skutki. Dla takich sygnałów prowadzone są analizy diagnostyczne zmierzające do detekcji zdarzeń. Analizy te mogą być prowadzone zarówno w dziedzinie czasu [35], [5], [5] oraz częstotliwości []. Istotnym elementem selekcji informacji jest eliminacja mniej istotnych cech szeregu, pozwalająca na skuteczniejszą ocenę najbardziej istotnych cech badanych procesów. Przykładowo, dla badania współzależności szeregów czasowych w ekonometrii powszechnie stosowane są korelacje rangowe Spearmana [5] oraz korelacje τ Kendalla [6]. 5 W pracy [4] przeprowadzono analizę istnienia analogii pomiędzy sygnałem giełdowym, a sygnałem naturalnym pulsem serca organizmu. Pomimo znalezienia podobieństw stwierdzono, że w obydwu przypadkach wiedza ekspercka ogrywa istotną rolę, co powoduje problemy algorytmizacji (brak możliwości identyfikacji modelu), natomiast można wykorzystywać podobne narzędzia analiz. 8

19 ..3 Detekcja zdarzeń..3. Problemy detekcji zdarzeń w szeregach czasowych W literaturze detekcja zdarzeń określana jest między innymi jako detekcja anomalii (ang. anomaly detection), nowości (ang. novelty detection) [65], [57], [57], [7], [3], [], [44], [4], wartości odstających (ang. outlier detection) [97], [], [], [7], [45], [3], [4] czy zmian punktowych (ang. change point detection) [], [84]. Znajdowanie w szeregu czasowym określonych sekwencji nazywane jest rozpoznawaniem wzorców (ang. pattern recognition) [44], [87], [98], [3], [54], [86]. Detekcja zdarzeń związana jest z przetwarzaniem danych wejściowych, ukierunkowanym na identyfikację krótko oraz długoterminowych okresów niestandardowego zachowania sygnału w analizowanym oknie, zazwyczaj wydzielania okresów stacjonarności i niestacjonarności (pojawienie się niestacjonarności o nielosowych przyczynach). Zadanie detekcji anomalii może być postrzegane jako znalezienie odpowiedniego rozkładu prawdopodobieństwa określonych cech (atrybutów) anomalii [58]. Innym podejściem spotykanym w literaturze [] jest rozpatrywanie problemu wykrywania zdarzeń jako zadania nienadzorowanej klasyfikacji (problem jednej klasy), gdzie zakłada się, że dane treningowe zawierają jedynie przykłady z jednej klasy, natomiast dane testowe mogą być zaliczone do wielu klas. Opisywana jest zazwyczaj tylko jedna klasa (klasyfikacja binarna) oraz sposób rozróżnienia pomiędzy innymi możliwymi obiektami. Detekcja zdarzeń jest więc problemem generowania granic decyzyjnych pomiędzy klasą normalną i klasą nieprawidłową (klasą anomalii) [8], a więc znalezienie odwzorowania przynależności danych wejściowych do danej klasy. Funkcja odwzorowująca (minimalizująca błąd odwzorowania []) jest algorytmem klasyfikacji, który jest trenowany (uczony) na podstawie zestawu danych treningowych. Jak wspomniano we wstępie tej pracy, zaawansowane algorytmy detekcji zdarzeń w szeregach czasowych są rzadko publikowane, jednak z pewnością są one przedmiotem badań w wielu ośrodkach naukowych. Klasyczne podejście opiera się na analizach istotności odchyłek [8], [37] oraz testach stosunku funkcji wiarygodności (ang. Likelihood Ratio Test, LR) znanych jako metoda Page a-hinkleya [8], wraz z uogólnieniami opartymi m.in. na wielokryterialnej analizie istotności trendów [67], [35]. Metody te wykazują bardzo dobrą skuteczność detekcji zmian dla sygnałów 9

20 zaszumionych zakłóceniami wysokoczęstotliwościowymi [67]. Jednak przy rygorystycznych wymaganiach (niskie prawdopodobieństwo fałszywego alarmu, prawdopodobieństwo niewykrycia zdarzenia) metody te mają stosunkowo duże opóźnienie detekcji (zbyt długie okno analizy), przez co zachodzi potrzeba stosowania przetwarzania równoległego [39] (lub współbieżnego) szeregów w różnych wymiarach oraz opóźnieniach czasowych, z uśrednieniem wyników końcowych. W zadaniu wykrywania anomalii w szeregach czasowych istotna jest [6], [89], [9], [9], [9], [84] informacja o średniej wartości przyrostów analizowanych szeregów, trendzie i parametrach dynamiki czy odchyleniu standardowym, które mogą być parametrami wejściowymi słabych testów statystycznych (np. testu serii odchyłek od trendu umożliwiających detekcję krótkoterminowych zmian [35]), testów silnych (stosunku funkcji wiarygodności, umożliwiającego wykrycie zmian długoterminowych) oraz metod prognozowania krótko i średnioterminowego. Skokowe zmiany wartości średniej przyrostów o małej amplitudzie (względnie długo utrzymujące się) mogą być traktowane jako zmiany trendu w oryginalnym szeregu i wykrywane z wykorzystaniem silnych testów statystycznych. Zmiany takie powodują konieczność krótko lub długoterminowej zmiany parametrów predyktorów. Dla analiz szeregów finansowych istotne wydaje się być wykrywanie tzw. zdarzeń cichych, będących krótkoterminowymi zwiastunami długoterminowych zmian, o określonej konfiguracji. Poprzedzają one zmiany właściwości statystycznych szeregu, mogą generować informację o zmianie zachowania szeregu (lub grupy szeregów), mającej następstwo w postaci zmian w innym szeregu (bądź grupie). Wykrywanie takich konfiguracji (koincydencji) też może być przedmiotem detekcji, gdzie istotne znaczenie mieć będzie analiza danych w okresach czasu bezpośrednio poprzedzających zmianę trendu, co daje możliwość sygnalizowania potencjalnego wystąpienia kolejnych takich zmian w przyszłości bądź konieczności zmiany szerokości okna analizy (opóźnienia) przy utrzymaniu założonego prawdopodobieństwa fałszywego alarmu oraz prawdopodobieństwa niewykrycia zdarzenia. Implementacja określonej metody algorytmicznej detekcji zdarzeń uzależniona jest od charakterystyki danych wejściowych (właściwości statystyczne, częstotliwościowe, wymiarowość, kompletność), atrybutów zdarzeń (amplituda, czas trwania, okresowość, koincydencja), dopuszczalnego opóźnienia detekcji, czy stosowalności takich analiz dla określonych uwarunkowań. Wiele algorytmów wymaga dostrojenia parametrów pracy

21 oraz odpowiedniego doboru sygnału diagnostycznego celem ukierunkowania na oryginalne warunki przetwarzania. Kluczowym elementem wykrywania zdarzeń jest zastosowany algorytm klasyfikacji, wpływający bezpośrednio na skuteczność detekcji oraz możliwość zastosowania dla heterogenicznych zestawów danych...3. Metody detekcji i ich zastosowania przegląd literatury Przegląd literatury światowej z zakresu przetwarzania informacji cyfrowej oraz analizy i eksploracji danych wskazuje na duże zainteresowanie informatyków obszarem detekcji zdarzeń w szeregach czasowych. Zazwyczaj prezentowane są zastosowania algorytmów, których zasada działania opiera się głównie na zadaniu klasyfikacji. W wielu przypadkach istnieje trudność w uzyskaniu negatywnych próbek, dlatego algorytmy nienadzorowanego uczenia wydają się być przydatne w zadaniu uczenia maszynowego. Zastosowanie danej metody ukierunkowane jest na wychwycenie określonych cech zdarzeń oraz wykorzystanie zależności obecnych w szeregu i pomiędzy zdarzeniami. Przykładem jest monitorowanie szeregów pod kątem analizy częstotliwości występowania zdarzeń (różnica między częstotliwością aktualną, a oczekiwaną, uzyskaną na podstawie analizy danych historycznych) [3], analiza podobieństwa trendów, zlokalizowanych wzorców [3], [3] oraz charakterystyk (wartość, nachylenie, kształt) punktów serii treningowej i testowej [59]. Szczególnej analizie poddawane są odchyłki od naturalnego (ustalonego, statystycznego) zachowania szeregu [44], [4], [6] oraz wartości odstające [7], [65], [44]. Prezentowane w literaturze algorytmy wykrywania zdarzeń wykorzystują klasyczne oraz złożone metody przetwarzania danych [95], w tym hybrydowe (zagregowane) [55], [84], łączące podejścia stosowane w różnych modelach. W szczególności, badania ukierunkowane są na wykorzystanie podejścia statystycznego [5], [39], [65], [8]. Stosowane są tzw. metody różnicowe [84] wykazujące zmiany na podstawie analizy różnic pomiędzy aktualnymi, a założonymi wartościami, czy metody sum skumulowanych (CUSUM) [7], wykorzystywane przykładowo do monitorowania przekroczenia zadanego progu błędu. Do estymacji lokalizacji punktów zmian parametrów procesów stosowane są procedury bayesowskie [4], []. Detekcja zdarzeń może być przeprowadzona w oparciu o analizę rozkładów prawdopodobieństwa. Przykładowo, poprzez testowanie hipotez statystycznych [65] badana jest przynależność próbki do tego samego rozkładu, co próbka treningowa. Stosuje się także metodę GMM (Gaussian

22 Mixture Model) (wykorzystanie liniowej kombinacji rozkładów normalnych) [65], [44], [5] oraz metody HMM (ukryte modele Markowa, ang. Hidden Markov Models) [3], [44], [87]. Większość podejść statystycznych bazuje na modelowaniu gęstości danych treningowych i odrzucania próbek, które znajdują się w regionach małych gęstości. W statystycznej analizie sygnałów często niezbędna jest a priori informacja o rozkładach, co uniemożliwia zastosowanie takich metod w każdych warunkach [84]. W tym celu stosuje się odpowiednie metody do aproksymowania rozkładów prawdopodobieństwa (np. sieci neuronowe [36], estymatory nieparametryczne []). Inną powszechnie stosowaną grupą metod są techniki eksploracji danych (ang. data mining) [46], [99], [56], [4], [9], [65], do których zaliczyć można m.in. metody badania asocjacji [74], [94], a także podejścia klasteryzacji [65], której idea opiera się na podziale danych na określoną liczbę klastrów. Do wyszukiwania podobnych wzorców w szeregach czasowych wykorzystuje się zazwyczaj algorytm najbliższego sąsiada (ang. nearest neighbour) [85]. Wiele podejść wykrywania zdarzeń [5], [5], [43], [93], bazuje na przekształceniu zadania detekcji do wielowymiarowej przestrzeni kształtów, gdzie proces detekcji ma formę generowania detektorów i dopasowywania do próbek. Generowane są detektory uogólnione, ukierunkowane na wykrywanie nieprzewidywalnych (nieznanych) warunków [43]. Wykorzystywane są także tzw. modele ścieżkowe (ang. path models), stosowane do obliczania trajektorii dla szeregu testowego i treningowego [58]. Szerokim obszarem implementacji algorytmów detekcji zdarzeń są metody sztucznej inteligencji (w tym uczenia maszynowego [43], [9]): sztuczne sieci neuronowe [67], [3], [8], systemy immunologiczne [96], [7], [4], [5], [43], [5], [8], [44], [97], [93], [95], [97] oraz ekspertowe [43]. W zadaniu detekcji zdarzeń często wykorzystywana jest logika rozmyta [43], mająca zastosowanie m.in. w postaci rozmytych reguł decyzyjnych (klasyfikacyjnych) [93], [97], [95]. Do pozostałych metod, będących przedmiotem badań, zaliczyć można m.in. techniki oparte na dekompozycjach falkowych [7], [5], [47], [3], [47], [48], [] i analizach częstotliwościowych [3], [46]. Algorytmy detekcji zdarzeń mają zastosowanie w wielu obszarach, jak m.in.: detekcji uszkodzeń (ang. fault detection) [3], [44], [6], rozpoznawaniu obrazów [86] (np. analizie mammogramów [], [79], pisma odręcznego [4]), analizie ruchu

23 sieciowego [7], [4], [], systemach komunikacyjnych [], prognozowaniu [54], [56], [85], [39], [8], w usługach internetowych oraz handlu elektronicznym (ang. e-commerce) [6], statystycznej kontroli procesów (ang. statistical process control, SPC) [], [7], [35], [84], marketingu [] i innych..3 Sztuczne systemy immunologiczne Jak wspomniano w podrozdziale., w wielu pracach sygnalizuje się możliwości usprawnienia przetwarzania szeregów przez odwzorowanie procesów i zjawisk występujących w przyrodzie. W szczególności, algorytmiczną adaptację predyktorów do nieoczekiwanych zmian właściwości szeregów można postrzegać jako zadanie analogiczne do ochrony organizmu przez system immunologiczny..3. Naturalne układy odpornościowe Naturalny układ odpornościowy realizuje proces ochrony organizmu, polegający na wykrywaniu i eliminacji komórek obcych (patogenów) przez limfocyty [49]. Proces ten przebiega w dwóch etapach (ma strukturę dwupoziomową). Etap pierwszy polega na stałym monitorowaniu komórek organizmu pod kątem wykrywania komórek obcych. Zadanie to realizowane jest przez limfocyty 6 (głównie typu T) [49], [4], [78]. W etapie drugim następuje reakcja limfocytów (głównie komórek B) wobec rozpoznanych antygenów w postaci pierwotnej odpowiedzi immunologicznej (napotkanie patogenu po raz pierwszy) bądź wtórnej 7 (detekcja patogenu wcześniej rozpoznanego) [49], [47], [99], będącej efektem tworzonej oraz modyfikowanej pamięci immunologicznej (istniejącej dzięki limfocytom, głównie Th oraz B), przechowującej informacje o typach napotkanych patogenów oraz sposobie reakcji układu. Wysoka skuteczność prowadzonej detekcji komórek obcych uzyskiwana jest dzięki procesowi selekcji negatywnej (odbywającego się w grasicy podczas dojrzewania tych komórek), podczas którego limfocyty są testowane na komórkach własnych organizmu i usuwane w przypadku błędnej klasyfikacji. Na skuteczność eliminacji patogenów ma wpływ 6 Limfocyty są tak ukształtowane, aby nie reagowały na obecność komórek własnych, natomiast w sytuacji napotkania patogenu generują sygnał inicjujący odpowiedź immunologiczną organizmu. Wysoką skuteczność detekcji uzyskuje się w organizmie poprzez stałą wymianę populacji limfocytów. 7 Wtórna odpowiedź układu jest szybsza i skuteczniejsza od pierwszej z uwagi na wykorzystanie pamięci immunologicznej, gdzie przechowywana jest informacja o sposobie reakcji na dany typ antygenu. 3

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

1.7. Eksploracja danych: pogłębianie, przeszukiwanie i wyławianie

1.7. Eksploracja danych: pogłębianie, przeszukiwanie i wyławianie Wykaz tabel Wykaz rysunków Przedmowa 1. Wprowadzenie 1.1. Wprowadzenie do eksploracji danych 1.2. Natura zbiorów danych 1.3. Rodzaje struktur: modele i wzorce 1.4. Zadania eksploracji danych 1.5. Komponenty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć) Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć) 1. Populacja generalna a losowa próba, parametr rozkładu cechy a jego ocena z losowej próby, miary opisu statystycznego

Bardziej szczegółowo

3. Analiza własności szeregu czasowego i wybór typu modelu

3. Analiza własności szeregu czasowego i wybór typu modelu 3. Analiza własności szeregu czasowego i wybór typu modelu 1. Metody analizy własności szeregu czasowego obserwacji 1.1. Analiza wykresu szeregu czasowego 1.2. Analiza statystyk opisowych zmiennej prognozowanej

Bardziej szczegółowo

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu II Modele tendencji czasowej w prognozowaniu 1 Składniki szeregu czasowego W teorii szeregów czasowych wyróżnia się zwykle następujące składowe szeregu czasowego: a) składowa systematyczna; b) składowa

Bardziej szczegółowo

Automatyczne rozpoznawanie mowy - wybrane zagadnienia / Ryszard Makowski. Wrocław, Spis treści

Automatyczne rozpoznawanie mowy - wybrane zagadnienia / Ryszard Makowski. Wrocław, Spis treści Automatyczne rozpoznawanie mowy - wybrane zagadnienia / Ryszard Makowski. Wrocław, 2011 Spis treści Przedmowa 11 Rozdział 1. WPROWADZENIE 13 1.1. Czym jest automatyczne rozpoznawanie mowy 13 1.2. Poziomy

Bardziej szczegółowo

Metody Prognozowania

Metody Prognozowania Wprowadzenie Ewa Bielińska 3 października 2007 Plan 1 Wprowadzenie Czym jest prognozowanie Historia 2 Ciągi czasowe Postępowanie prognostyczne i prognozowanie Predykcja długo- i krótko-terminowa Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Manikowski Zbigniew Tarapata. Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw

Arkadiusz Manikowski Zbigniew Tarapata. Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw Arkadiusz Manikowski Zbigniew Tarapata Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw Warszawa 2002 Recenzenci doc. dr. inż. Ryszard Mizera skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT OKŁADKI GrafComp,

Bardziej szczegółowo

DWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

DWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI DWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI mgr Marcin Pawlak Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek Tytuł: Autor: MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek Wstęp Książka "Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R" powstała na bazie materiałów, które wykorzystywałem przez ostatnie

Bardziej szczegółowo

Zakres pytań obowiązujący w roku akad. 2015/2016

Zakres pytań obowiązujący w roku akad. 2015/2016 Akademia Górniczo-Hutnicza IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Bardziej szczegółowo

4.1. Wprowadzenie...70 4.2. Podstawowe definicje...71 4.3. Algorytm określania wartości parametrów w regresji logistycznej...74

4.1. Wprowadzenie...70 4.2. Podstawowe definicje...71 4.3. Algorytm określania wartości parametrów w regresji logistycznej...74 3 Wykaz najważniejszych skrótów...8 Przedmowa... 10 1. Podstawowe pojęcia data mining...11 1.1. Wprowadzenie...12 1.2. Podstawowe zadania eksploracji danych...13 1.3. Główne etapy eksploracji danych...15

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15 ........ (pieczątka adresowa Oferenta) Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica,33-300 Nowy Sącz. Strona: z 5 Arkusz kalkulacyjny określający minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Dorota Witkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wprowadzenie Sztuczne

Bardziej szczegółowo

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik MODELE LINIOWE Dr Wioleta Drobik MODELE LINIOWE Jedna z najstarszych i najpopularniejszych metod modelowania Zależność między zbiorem zmiennych objaśniających, a zmienną ilościową nazywaną zmienną objaśnianą

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

2. Założenie niezależności zakłóceń modelu - autokorelacja składnika losowego - test Durbina - Watsona

2. Założenie niezależności zakłóceń modelu - autokorelacja składnika losowego - test Durbina - Watsona Sprawdzanie założeń przyjętych o modelu (etap IIIC przyjętego schematu modelowania regresyjnego) 1. Szum 2. Założenie niezależności zakłóceń modelu - autokorelacja składnika losowego - test Durbina - Watsona

Bardziej szczegółowo

Zalew danych skąd się biorą dane? są generowane przez banki, ubezpieczalnie, sieci handlowe, dane eksperymentalne, Web, tekst, e_handel

Zalew danych skąd się biorą dane? są generowane przez banki, ubezpieczalnie, sieci handlowe, dane eksperymentalne, Web, tekst, e_handel według przewidywań internetowego magazynu ZDNET News z 8 lutego 2001 roku eksploracja danych (ang. data mining ) będzie jednym z najbardziej rewolucyjnych osiągnięć następnej dekady. Rzeczywiście MIT Technology

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przetwarzanie, zarządzania i statystycznej analizy danych

Studia podyplomowe w zakresie przetwarzanie, zarządzania i statystycznej analizy danych Studia podyplomowe w zakresie przetwarzanie, zarządzania i statystycznej analizy danych PRZEDMIOT (liczba godzin konwersatoriów/ćwiczeń) Statystyka opisowa z elementami analizy regresji (4/19) Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce

Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce Mgr inż. Agata Binderman Dzienne Studia Doktoranckie przy Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Katedra Ekonometrii i Informatyki SGGW Opiekun

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7 SPIS TREŚCI Do Czytelnika.................................................. 7 Rozdział I. Wprowadzenie do analizy statystycznej.............. 11 1.1. Informacje ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiED-EDF-W-S14_pNadGenMOT56 Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe

Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe Wprowadzenie do teorii ekonometrii Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe Zajęcia Wykład Laboratorium komputerowe 2 Zaliczenie EGZAMIN (50%) Na egzaminie obowiązują wszystkie informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TEŚCI CZĘŚĆ I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

SPIS TEŚCI CZĘŚĆ I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPIS TEŚCI PRZEDMOWA...13 CZĘŚĆ I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. ZDARZENIA LOSOWE I PRAWDOPODOBIEŃSTWO...17 1.1. UWAGI WSTĘPNE... 17 1.2. ZDARZENIA LOSOWE... 17 1.3. RELACJE MIĘDZY ZDARZENIAMI... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH ROCZNYCH O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA. z wykorzystaniem programu obliczeniowego Q maxp

OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH ROCZNYCH O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA. z wykorzystaniem programu obliczeniowego Q maxp tel.: +48 662 635 712 Liczba stron: 15 Data: 20.07.2010r OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH ROCZNYCH O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA z wykorzystaniem programu obliczeniowego Q maxp DŁUGIE

Bardziej szczegółowo

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego IBS PAN, Warszawa 9 kwietnia 2008 Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego mgr inż. Marcin Jaruszewicz promotor: dr hab. inż. Jacek Mańdziuk,

Bardziej szczegółowo

Analiza danych. http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU

Analiza danych. http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU Analiza danych Wstęp Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU Różne aspekty analizy danych Reprezentacja graficzna danych Metody statystyczne: estymacja parametrów

Bardziej szczegółowo

Metody Ilościowe w Socjologii

Metody Ilościowe w Socjologii Metody Ilościowe w Socjologii wykład 2 i 3 EKONOMETRIA dr inż. Maciej Wolny AGENDA I. Ekonometria podstawowe definicje II. Etapy budowy modelu ekonometrycznego III. Wybrane metody doboru zmiennych do modelu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wielkością zamówienia w Excelu - cz. 3

Sterowanie wielkością zamówienia w Excelu - cz. 3 Sterowanie wielkością zamówienia w Excelu - cz. 3 21.06.2005 r. 4. Planowanie eksperymentów symulacyjnych Podczas tego etapu ważne jest określenie typu rozkładu badanej charakterystyki. Dzięki tej informacji

Bardziej szczegółowo

Stanisław Cichocki. Natalia Neherbecka. Zajęcia 13

Stanisław Cichocki. Natalia Neherbecka. Zajęcia 13 Stanisław Cichocki Natalia Neherbecka Zajęcia 13 1 1. Kryteria informacyjne 2. Testowanie autokorelacji 3. Modele dynamiczne: modele o rozłożonych opóźnieniach (DL) modele autoregresyjne o rozłożonych

Bardziej szczegółowo

w ekonomii, finansach i towaroznawstwie

w ekonomii, finansach i towaroznawstwie w ekonomii, finansach i towaroznawstwie spotykane określenia: zgłębianie danych, eksploracyjna analiza danych, przekopywanie danych, męczenie danych proces wykrywania zależności w zbiorach danych poprzez

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskiego 8, 04-703 Warszawa tel. (0)

Bardziej szczegółowo

Szeregi czasowe, analiza zależności krótkoi długozasięgowych

Szeregi czasowe, analiza zależności krótkoi długozasięgowych Szeregi czasowe, analiza zależności krótkoi długozasięgowych Rafał Weron rweron@im.pwr.wroc.pl Definicje Mając dany proces {X t } autokowariancję definiujemy jako : γ(t, t ) = cov(x t, X t ) = = E[(X t

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie modelu do danych

Dopasowywanie modelu do danych Tematyka wykładu dopasowanie modelu trendu do danych; wybrane rodzaje modeli trendu i ich właściwości; dopasowanie modeli do danych za pomocą narzędzi wykresów liniowych (wykresów rozrzutu) programu STATISTICA;

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Opis efektów dla kierunku Elektronika Studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku)

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. Matematyczne metody prognozowania

Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. Matematyczne metody prognozowania Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. e-mail:e.kozlovski@pollub.pl Spis treści Szeregi czasowe 1 Szeregi czasowe 2 3 Szeregi czasowe Definicja 1 Szereg czasowy jest to proces stochastyczny z czasem dyskretnym

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie i Diagnostyka w Systemach Sterowania na studiach II stopnia specjalności: Systemy Sterowania i Podejmowania Decyzji

Monitorowanie i Diagnostyka w Systemach Sterowania na studiach II stopnia specjalności: Systemy Sterowania i Podejmowania Decyzji Monitorowanie i Diagnostyka w Systemach Sterowania na studiach II stopnia specjalności: Systemy Sterowania i Podejmowania Decyzji Analiza składników podstawowych - wprowadzenie (Principal Components Analysis

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI

MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI INFORMACJA MARKETINGOWA...... (jako specyficzny rodzaj informacji zarządczej) to wszelka informacja wykorzystywana w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

System prognozowania rynków energii

System prognozowania rynków energii System prognozowania rynków energii STERMEDIA Sp. z o. o. Software Development Grupa IT Kontrakt ul. Ostrowskiego13 Wrocław Poland tel.: 0 71 723 43 22 fax: 0 71 733 64 66 http://www.stermedia.eu Piotr

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

... prognozowanie nie jest celem samym w sobie a jedynie narzędziem do celu...

... prognozowanie nie jest celem samym w sobie a jedynie narzędziem do celu... 4 Prognozowanie historyczne Prognozowanie - przewidywanie przyszłych zdarzeń w oparciu dane - podstawowy element w podejmowaniu decyzji... prognozowanie nie jest celem samym w sobie a jedynie narzędziem

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna dla leśników

Statystyka matematyczna dla leśników Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 03/04 Wykład 5 Testy statystyczne Ogólne zasady testowania hipotez statystycznych, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Eksploracja Danych. wykład 4. Sebastian Zając. 10 maja 2017 WMP.SNŚ UKSW. Sebastian Zając (WMP.SNŚ UKSW) Eksploracja Danych 10 maja / 18

Eksploracja Danych. wykład 4. Sebastian Zając. 10 maja 2017 WMP.SNŚ UKSW. Sebastian Zając (WMP.SNŚ UKSW) Eksploracja Danych 10 maja / 18 Eksploracja Danych wykład 4 Sebastian Zając WMP.SNŚ UKSW 10 maja 2017 Sebastian Zając (WMP.SNŚ UKSW) Eksploracja Danych 10 maja 2017 1 / 18 Klasyfikacja danych Klasyfikacja Najczęściej stosowana (najstarsza)

Bardziej szczegółowo

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski Narzędzia statystyczne i ekonometryczne Wykład 1 dr Paweł Baranowski Informacje organizacyjne Wydział Ek-Soc, pok. B-109 pawel@baranowski.edu.pl Strona: baranowski.edu.pl (w tym materiały) Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Statystyka i Analiza Danych

Statystyka i Analiza Danych Warsztaty Statystyka i Analiza Danych Gdańsk, 20-22 lutego 2014 Zastosowania wybranych technik regresyjnych do modelowania współzależności zjawisk Janusz Wątroba StatSoft Polska Centrum Zastosowań Matematyki

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium CS-17 SJ CS-17 SJ to program wspomagający sterowanie jakością badań i walidację metod badawczych. Może działać niezależnie od innych składników

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE n Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE n Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Statystyka opisowa i ekonomiczna Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-205-n Punkty ECTS: 6 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013 (POWYŻEJ 14 tys. EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013 (POWYŻEJ 14 tys. EURO) Łódź, dn. 23.12.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013 (POWYŻEJ 14 tys. EURO) 1. Zamawiający Firma i adres: PL Europa S.A. NIP: 725-195-02-28 Regon: 100381252 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Układy stochastyczne

Układy stochastyczne Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 21 stycznia 2009 Definicja Definicja Proces stochastyczny to funkcja losowa, czyli funkcja matematyczna, której wartości leżą w przestrzeni zdarzeń losowych.

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW ODRZUCANIE WYNIKÓW OJEDYNCZYCH OMIARÓW W praktyce pomiarowej zdarzają się sytuacje gdy jeden z pomiarów odstaje od pozostałych. Jeżeli wykorzystamy fakt, że wyniki pomiarów są zmienną losową opisywaną

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej Ekonometria Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych Jakub Mućk Katedra Ekonomii Ilościowej Jakub Mućk Ekonometria Wykład 4 Prognozowanie, stabilność 1 / 17 Agenda

Bardziej szczegółowo

Systemy pomiarowo-diagnostyczne. Metody uczenia maszynowego wykład I dr inż. 2015/2016

Systemy pomiarowo-diagnostyczne. Metody uczenia maszynowego wykład I dr inż. 2015/2016 Systemy pomiarowo-diagnostyczne Metody uczenia maszynowego wykład I dr inż. Bogumil.Konopka@pwr.edu.pl 2015/2016 1 Wykład I - plan Sprawy organizacyjne Uczenie maszynowe podstawowe pojęcia Proces modelowania

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Autoreferat do rozprawy doktorskiej OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Michał Mazur Gliwice 2016 1 2 Montaż samochodów na linii w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Statystyka matematyczna Nazwa w języku angielskim: Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek:

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Forma studiów Informatyka Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Modelowanie glikemii w procesie insulinoterapii

Modelowanie glikemii w procesie insulinoterapii Dawid Kaliszewski Modelowanie glikemii w procesie insulinoterapii Promotor dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Cel pracy Zbudowanie modelu predykcyjnego przyszłych wartości glikemii diabetyka leczonego za pomocą

Bardziej szczegółowo

Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna

Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna Problem aproksymacji funkcji polega na tym, że funkcję F(x), znaną lub określoną tablicą wartości, należy zastąpić inną funkcją, f(x), zwaną funkcją aproksymującą

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie popytu. mgr inż. Michał Adamczak

Prognozowanie popytu. mgr inż. Michał Adamczak Prognozowanie popytu mgr inż. Michał Adamczak Plan prezentacji 1. Definicja prognozy 2. Klasyfikacja prognoz 3. Szereg czasowy 4. Metody prognozowania 4.1. Model naiwny 4.2. Modele średniej arytmetycznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1 WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH Nazwa w języku angielskim ANALYSIS OF TIME SERIES Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Analiza autokorelacji

Analiza autokorelacji Analiza autokorelacji Oblicza się wartości współczynników korelacji między y t oraz y t-i (dla i=1,2,...,k), czyli współczynniki autokorelacji różnych rzędów. Bada się statystyczną istotność tych współczynników.

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Przetwarzanie Sygnałów Studia Podyplomowe, Automatyka i Robotyka. Wstęp teoretyczny Zmienne losowe Zmienne losowe

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM RANDOM FOREST

ALGORYTM RANDOM FOREST SKRYPT PRZYGOTOWANY NA ZAJĘCIA INDUKOWANYCH REGUŁ DECYZYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ PANA PAWŁA WOJTKIEWICZA ALGORYTM RANDOM FOREST Katarzyna Graboś 56397 Aleksandra Mańko 56699 2015-01-26, Warszawa ALGORYTM

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piontek MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZMIENNOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Krzysztof Piontek MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZMIENNOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Informatyki Krzysztof Piontek MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZMIENNOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH rozprawa doktorska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

Algorytmy decyzyjne będące alternatywą dla sieci neuronowych

Algorytmy decyzyjne będące alternatywą dla sieci neuronowych Algorytmy decyzyjne będące alternatywą dla sieci neuronowych Piotr Dalka Przykładowe algorytmy decyzyjne Sztuczne sieci neuronowe Algorytm k najbliższych sąsiadów Kaskada klasyfikatorów AdaBoost Naiwny

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

przedmiotu Nazwa Pierwsza studia drugiego stopnia

przedmiotu Nazwa Pierwsza studia drugiego stopnia Nazwa przedmiotu K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) O p i s p r z e d m i o t u Kod przedmiotu EKONOMETRIA UTH/I/O/MT/zmi/ /C 1/ST/2(m)/1Z/C1.1.5 Język wykładowy ECONOMETRICS JĘZYK POLSKI

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH Nazwa w języku angielskim ANALYSIS OF TIME SERIES Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

7.4 Automatyczne stawianie prognoz

7.4 Automatyczne stawianie prognoz szeregów czasowych za pomocą pakietu SPSS Następnie korzystamy z menu DANE WYBIERZ OBSERWACJE i wybieramy opcję WSZYSTKIE OBSERWACJE (wówczas wszystkie obserwacje są aktywne). Wreszcie wybieramy z menu

Bardziej szczegółowo

Elementy modelowania matematycznego

Elementy modelowania matematycznego Elementy modelowania matematycznego Modelowanie algorytmów klasyfikujących. Podejście probabilistyczne. Naiwny klasyfikator bayesowski. Modelowanie danych metodą najbliższych sąsiadów. Jakub Wróblewski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych

Testowanie hipotez statystycznych Agenda Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej 2 stycznia 2012 Agenda Agenda 1 Wprowadzenie Agenda 2 Hipoteza oraz błędy I i II rodzaju Hipoteza alternatywna Statystyka testowa Zbiór krytyczny Poziom

Bardziej szczegółowo

Importowanie danych do SPSS Eksportowanie rezultatów do formatu MS Word... 22

Importowanie danych do SPSS Eksportowanie rezultatów do formatu MS Word... 22 Spis treści Przedmowa do wydania pierwszego.... 11 Przedmowa do wydania drugiego.... 15 Wykaz symboli.... 17 Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku.... 17 Symbole wykorzystywane w zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Regresja i Korelacja

Regresja i Korelacja Regresja i Korelacja Regresja i Korelacja W przyrodzie często obserwujemy związek między kilkoma cechami, np.: drzewa grubsze są z reguły wyższe, drewno iglaste o węższych słojach ma większą gęstość, impregnowane

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adrian@tempus.metal.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metody drążenia danych D1.3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metody drążenia danych D1.3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Analiza metod prognozowania kursów akcji

Analiza metod prognozowania kursów akcji Analiza metod prognozowania kursów akcji Izabela Łabuś Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok V Specjalność informatyka ekonomiczna Politechnika Częstochowska izulka184@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie cen surowców w rolnych na podstawie szeregów w czasowych - uwarunkowania i metody. Sylwia Grudkowska NBP Mariusz Hamulczuk IERIGś-PIB

Prognozowanie cen surowców w rolnych na podstawie szeregów w czasowych - uwarunkowania i metody. Sylwia Grudkowska NBP Mariusz Hamulczuk IERIGś-PIB Prognozowanie cen surowców w rolnych na podstawie szeregów w czasowych - uwarunkowania i metody Sylwia Grudkowska NBP Mariusz Hamulczuk IERIGś-PIB Plan prezentacji Wprowadzenie do prognozowania Metody

Bardziej szczegółowo

dr inż. Olga Siedlecka-Lamch 14 listopada 2011 roku Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Eksploracja danych

dr inż. Olga Siedlecka-Lamch 14 listopada 2011 roku Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Eksploracja danych - Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska 14 listopada 2011 roku 1 - - 2 3 4 5 - The purpose of computing is insight, not numbers Richard Hamming Motywacja - Mamy informację,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz symboli Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku Symbole wykorzystywane w zagadnieniach teorii

Przedmowa Wykaz symboli Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku Symbole wykorzystywane w zagadnieniach teorii SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Wykaz symboli... 15 Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku... 15 Symbole wykorzystywane w zagadnieniach teorii mnogości (rachunku zbiorów)... 16 Symbole stosowane

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Stanisław Kaczmarczyk

Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Stanisław Kaczmarczyk Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Stanisław Kaczmarczyk Badania marketingowe stanowią jeden z najważniejszych elementów działań marketingowych w każdym przedsiębiorstwie. Dostarczają decydentom

Bardziej szczegółowo

Opinia o pracy doktorskiej pt. Komputerowo wspomagana analiza przebiegów ph metrii i ph metrii z impedancją autorstwa mgr inż. Piotra Mateusza Tojzy

Opinia o pracy doktorskiej pt. Komputerowo wspomagana analiza przebiegów ph metrii i ph metrii z impedancją autorstwa mgr inż. Piotra Mateusza Tojzy Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Kraków 02.05.2016 Opinia o pracy doktorskiej pt. Komputerowo wspomagana analiza

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESÓW CIĄGŁYCH I WSADOWYCH

AUTOMATYZACJA PROCESÓW CIĄGŁYCH I WSADOWYCH AUTOMATYZACJA PROCESÓW CIĄGŁYCH I WSADOWYCH kierunek Automatyka i Robotyka Studia II stopnia specjalności Automatyka Dr inż. Zbigniew Ogonowski Instytut Automatyki, Politechnika Śląska Plan wykładu pojęcia

Bardziej szczegółowo