SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Europharma M. Rachtan Sp. z o.o. ul. Krzywa 6, Katowice tel. (+48) , fax: (+48) Nr sprawy: ZP/01/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Przygotowanie i uruchomienie Elektronicznej Platformy Działań Niepożądanych wraz z dostawą sprzętu komputerowego w trybie zapytania ofertowego Zatwierdził Prezes Agnieszka Almgren-Rachtan Katowice, dnia 2 luty 2014r. Projekt Integracja systemów informatycznych Europharmy i partnerów handlowych poprzez wdrożenie Elektronicznej Platformy Zgłaszania Działań Niepożądanych Leków jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1/97

2 SPIS TREŚCI 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO OZNACZENIE POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I JEJ MODYFIKACJA ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ OFERETÓW Z ZAMAWIAJĄCYM WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT FORMA SKŁADANIA OFERT MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ /97

3 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO Europharma M. Rachtan Sp. z o.o. ul. Krzywa Katowice tel. (+48) , fax: (+48) NIP: REGON: Strona internetowa Zamawiającego: 2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ, oznaczone jest znakiem ZP/01/14. Oferenci winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Krzywej 6, Katowice. 4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego. 2. Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w związku z projektem Integracja systemów informatycznych Europharmy i partnerów handlowych poprzez wdrożenie Elektronicznej Platformy Zgłaszania Działań Niepożądanych Leków, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. 5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 5.1 Przedmiot niniejszego zamówienia składa się z dwóch zadań: Zadanie 1. Usługa polegająca na zaprojektowaniu, przygotowaniu i uruchomieniu Elektronicznej Platformy Działań Niepożądanych, składająca się z trzech etapów: Etap I - Opracowanie projektu graficznego i technicznego Platformy Etap II - Wykonanie i uruchomienie Platformy w wersji testowej Etap III Konfiguracja, instalacja i uruchomienie Platformy w wersji ostatecznej, przeprowadzenie testów adaptacyjnych i szkoleń personelu Zamawiającego. Zadanie 2. Dostawa wraz z instalacją, połączeniem, migracją danych, uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego oraz obsługą serwisową następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania: 2 sztuk serwerów, centralnej macierzy dyskowej (1 szt.), urzadzenia firewall (1 szt.), 2 sztuk przełączników sieciowych ( switchy ), zasilacza awaryjnego (1 szt.), oprogramowania do wirtualizacji środowiska wirtualnego (1 szt.). Zamawiający posiada jedną szafę serwerową w której zostanie umieszczony w/w sprzęt komputerowy (załącznik nr 3.2. B do niniejszej SIWZ) 3/97

4 5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań niefunkcjonalnych, funkcjonalnych, w zakresie dokumentacji i dodatkowych jakie musi spełniać zamawiana platforma oraz wymagania techniczne, eksploatacyjne i dodatkowe jakie musi spełniać zamawiany sprzęt komputerowy zawierają załączniki nr 3.1.A i 3.1.B dla zadania 1 oraz załączniki nr 3.2.A i 3.2.B dla zadania 2 do niniejszej SIWZ Oferta Oferenta na zadanie 1 winna uwzględniać m.in: Opracowanie i dostawę dokumentacji, a w tym: 1) Plan projektu graficznego i technicznego 2) Opis testów akceptacyjnych 3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, eksploatacyjnej i użytkownika Budowę, dostawę, instalację oraz wdrożenie i utrzymanie platformy, a w tym: 1) Opracowanie i dostawa Platformy zgodnie z wymaganiami niefunkcjonalnymi, w zakresie dokumentacji, funkcjonalnymi i dodatkowymi opisanymi szczegółowo w załaczniku nr 3.1.A i 3.1-B do niniejszej SIWZ. 2) Instalację, wdrożenie, integrację i konfigurację Platformy w środowisku informatycznym Zamawiającego. 3) Przeprowadzenie testów odbioru wszystkich komponentów platformy 4) Zapewnienie hostingu, aktualizacji oraz asysty technicznej w okresie realizacji przedmiotu umowy i gwarancji Przeniesienie praw autorskich, kodów źródłowych i licencji, szkolenia i serwis gwarancyjny, a w tym: 1) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Platformy i kodów źródłowych. 2) Przekazanie wieczystej licencji na gotowe elementy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia Szkolenia w zakresie obsługi platformy Oferent zapewni przeszkolenie użytkowników pełniących rolę administratorów i operatorów Zamawiającego (do 7 osób) Świadczenie serwisu gwarancyjnego Świadczenie serwisu gwarancyjnego przez okres zdeklarowany w ofercie (min. 24 m-cy), na zasadach określonych w 8 wzoru umowy (załącznik nr 11.1 do niniejszej SIWZ) Szczegółowe wymagania (ogólne, niefunkcjonalne, funkcjonalne, w zakresie dokumentacji i uzupełniające) dla zamawianej platformy zawiera załącznik nr 3.1.A i 3.1.B do niniejszej SIWZ 5.4. Oferta Oferenta na zadanie 2 winna uwzględniać m.in: Akcesoria niezbędne do podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia zaproponowanego sprzętu w miejscu użytkowania Konieczność dostarczenia, wniesienia, montażu i uruchomienia sprzętu i oprogramowania w siedzibie Zamawiającego Oferent w ramach oferty zobowiązuje się: 4/97

5 1) Zaoferować przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, zgodny z polskimi i europejskimi normami. 2) Zaoferować przedmiot zamówienia posiadający deklarację zgodności CE lub normę równoważną. 3) Dostarczenia wraz z protokołem przekazania-odbioru sprzętu, pliku w formacie MS Excel (.xls) zawierającego wszystkie nazwy i numery seryjne dostarczanego sprzętu, w tym podzespołów (HDD, płyta główna, pamięć, zasilacz, karty rozszerzeń). 4) Udzielić pełnej gwarancji na proponowany sprzęt na okres zdeklarowany w ofercie (min. 24 m-cy od daty podpisania bez zastrzeżeń i uwag protokołu odbioru ilościowego i jakościowego) z uwzględnieniem wymagań szczegółowych Zamawiającego, wyszczególnionych w 6 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 11.2 do SIWZ Szczegółowe wymagania (techniczne, eksploatacyjne i dodatkowe) dla zamawianego sprzętu zawiera załącznik nr 3.2.A i 3.2.B Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcie Usługi internetowe Usługi w zakresie projektowania stron WWW Usługi opracowywania opragramowania informatycznego Usługi dostawy oprogramowania Usługi wdrażania oprogramowania Urządzenia do przechowywania i odczytu danych Pamięć do przechowywania danych Nadmiarowa macierz niezależnych dysków Urządzenia sieciowe Komputerowy system sterujący Różny sprzęt komputerowy Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Serwery 5.6. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadanie ale nie dopuszcza dzielenie zamówienia w ramach danego zadania, co będzie traktowane jako złożenie oferty niepełnej i spowoduje odrzucenie oferty w ramach danego zadania Oferent może złożyć ofertę na jedno lub na dwa zadania zamówienia Oferent składający ofertę na dwa zadania zamówienia wypełnia wszystkie wymagane formularze dla każdego zadania Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5/97

6 5.8. Termin płatności Planowany termin płatności: w przypadku zadania 1: etap I i etap III oraz zadania 2-7 dni po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń i uwag oraz doręczeniu faktury Zamawiającemu. W przypadku zadania 1 etap II Zamawiający przewiduje dwie zaliczki oraz płatność końcową po pełnej realizacji etapu II. Termin płatności zostanie uszczegółowiony przy podpisaniu umowy. 6. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 6.1. Termin realizacji zamówienia: a) Zadanie 1: etap I - zgodnie z terminem zdeklarowanym przez Oferrenta w ofercie, nie później jednak niż do 15 marca 2014r. etap II - zgodnie z terminem zdeklarowanym przez Oferenta w ofercie, nie później jednak niż do 15 sierpnia 2014r. etap III - zgodnie z terminem zdeklarowanym przez Oferenta w ofercie, nie później jednak niż do 15 września 2014r. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania 1 wraz z opisem działań jakie należy wykonać w ramach poszczególnych etapów zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. b) Zadanie 2: nie wcześniej niż od 16 wrzesień 2014 i nie później niż do 30 października 2014r. Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony z Zamawiającym Miejsce realizacji zamówienia: Europharma M. Rachtan Sp. z o.o. ul. Krzywa 6, Katowice. 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 7.1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 1) Akceptują treść niniejszej SIWZ bez zastrzeżeń. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunkiem spełnienia wymagania jest dostarczenie dokumentu: odpis z KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. 3) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: Dla zadania 1: posiadają udokumentowane doświadczenie związane z wykonaniem co najmniej 2 usług informatycznych o wartości nie mniejszej niż zł. brutto każda, polegające na programowaniu informatycznym i edycji kodów źródłowych odpowiedniego oprogramowania i/lub na budowaniu i uruchamianiu platform informatycznych i/lub na tworzeniu serwisów internetowych opierających się na systemach CMS oraz na wykonaniu dokumentacji eksploatacyjnej i powykonawczej z zakresu projektowanego, dostarczanego i uruchamianego programu, platformy, serwisów internetowych o których wyżej mowa. Dla zadania 2: posiadają udokumentowane doświadczenie związane z wykonaniem co najmniej 5 dostaw, z których każda obejmowała co najmniej 5 serwerów tego samego producenta, co najmniej 5 dostaw, z których każda obejmowała 1 macierz dyskową oraz 6/97

7 co najmniej 5 dostaw, z których każda obejmowała 1 oprogramowanie do wirtualizacji środowiska wirtualnego wraz z instalacją. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu głównych usług (dla zadania 1) i dostaw (dla zadania 2) wraz z podaniem ich wartości w pln, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi i dostawy zostały wykonane, przygotowanego wg wzoru - załącznik nr 8.1 (zadanie 1) i nr 8.2 (zadanie 2) do SIWZ. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług/dostaw lub dowody potwierdzające czy usługi/dostawy zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi/dostawy były wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 4) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu spełnienia warunku Oferent składający ofertę na zadanie 1 musi wykazać że dysponuje minimum 3 osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie: 1. specjalista ds. architektury systemów wymagania: wyższe wykształcenie informatyczne, doświadczenie zawodowe, udział w przynajmniej 2 projektach informatycznych w roli głównego architekta systemowego. 2. specjalista ds. hurtowni danych wymagania: wyższe wykształcenie informatyczne, doświadczenie zawodowe w projektowaniu i wdrażaniu platformy danych, minimum 2 projekty wdrożeniowe w zakresie hurtowni danych. 3. programista web developer wymagania: wyższe wykształcenie informatyczne, doświadczenie zawodowe w projektowaniu i realizacji platform danych, minimum 2 projekty wdrożeniowe. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami sporządzony wg załącznika 7 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku dla zadania 2 dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Oferenta w załączniku nr 5 do SIWZ 5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Oferenta w załączniku nr 5 do SIWZ, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia i posiada środki finansowe na jego realizację. 6) Oferent jest podmiotem niepowiązanym z Zamawiającym w sposób osobowy lub kapitałowy. Powyższy warunek Oferent powinien udokumentować oświadczeniem przygotowanym wg wzoru załącznik nr 7 do SIWZ 7.2. Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do 7/97

8 oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr i 10.2 do SIWZ. Powołanie się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu (podmiotów) jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot (podmioty) będzie brał udział w wykonaniu zamówienia. 8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 8.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie Oferenta o braku występowania powiązań z Zamawiającym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz osób (dot. zadania 1), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami sporządzony wg załącznika 8 do SIWZ Wykaz głównych usług/dostaw wykonanych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić wg wzoru - załącznika nr 9.1 (dla zadania 1) i nr 9.2. (dla zadania 2) do SIWZ W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10.1 (dla zadania 1) i nr 10.2 (dla zadania 2) do niniejszej SIWZ. W celu oceny czy Oferent będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Oferenta z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących: 1) zakresu dostępnych Oferentowi zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Oferenta, przy wykonaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Oferenta z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia 8/97

9 8.9. W celu potwierdzenia, że oferowane w zadaniu 2 urządzenia odpowiadają określonym normom i specyfikacjom technicznym, do oferty należy załączyć świadectwo CE lub Deklarację Zgodności Dokumenty potwierdzające autoryzację producenta na świadczenie usług serwisowych (dot. zadania 2) Dowód wniesienia wadium Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Oferenta. 9. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 9.1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkich Oferentów występujących wspólnie Oferenci występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (wyznaczyć lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 9.3 Jeżeli oferta Oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, zażąda umowy regulującej współpracę tych Oferentów Potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie Oferentów w sumie musi spełniać wymagane warunki Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Oferenta, w miejscu np. nazwa i adres oferenta w przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich członków konsorcjum (a nie tylko pełnomocnika konsorcjum), natomiast w przypadku spółki cywilnej dane wszystkich wspólników oraz nazwę, siedzibę i adres spółki. 10. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I JEJ MODYFIKACJA ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ OFERENTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 10.1 Modyfikacja warunków zamówienia W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Oferentom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na 9/97

10 stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ (www.europharma.edu.pl) i będzie wiążąca przy składaniu ofert W celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w ofertach zmian, Zamawiający przedłuży określony w SIWZ termin składania ofert i powiadomi o tym wszystkich Oferentów, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ (www.europharma.edu.pl), jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa oraz zobowiązania Zamawiającego i Oferenta dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. Przedłużenie terminu składania ofert jest możliwe tylko przed jego upływem O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów, którym przekazano SIWZ, i również zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ (www.europharma.edu.pl) Pytania odnośnie zapisów SIWZ Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którzy pobrali SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.europharma.edu.pl) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze wyjaśnienia Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje spotkania z Oferentami w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Adres do korespondencji z Zamawiającym: Europharma M. Rachtan Sp. z o.o. ul. Krzywa Katowice tel. (+48) , fax: (+48) Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest: Agnieszka Almgren-Rachtan tel.: lub Od poniedziałku do piątku w godzinach od do WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 10/97

11 11.1. Przystępując do postępowania każdy Oferent zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: Zadanie 1: zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) Zadanie 2: zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) Jeżeli Oferent składa ofertę na dwa zadania wówczas wadium wynosi zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniżnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9.XI.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczosci (Dz. U. nr 109, poz z pozn, zm W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z adnotacją: Wadium nr postępowania ZP/01/ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert UWAGA: W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, skuteczne jego wniesienie oznacza uznanie rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy załączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie (dokumentu tego nie należy scalać na trwale z ofertą). Złożenie kopii poręczenia lub gwarancji zostanie uznane za brak wniesienia wadium Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, kto reprezentuje Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) W przypadku wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, składanego przez konsorcjum (albo inne podmioty występujące wspólnie), zamawiający wymaga, by w treści gwarancji, jako zobowiązani, byli wskazani wszyscy uczestnicy konsorcjum, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w w/w formach, wystawionego tylko na 1 uczestnika konsorcjum, jednak w takim przypadku z treści gwarancji powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta, że przyjmuje on na siebie odpowiedzialność za wszystkich uczestników konsorcjum Oferent, który zabezpieczy swoją ofertę nieakceptowaną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11/97

12 11.10 Oferentowi którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Wadium Oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Oferent: a) odmówi podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 12.1 Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Oferenta o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Oferty składa się pod rygorem nieważnosci w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiacymi załączniki do SIWZ. Oferty należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Treść zlożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać: a) wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką, firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta formularz zgodny co do treści z formularzem,,0ferta Cenowa" stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką, firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta formularz zgodny co do treści z formularzem Specyfikacja Asortymentowo Cenowa stanowiącym załącznik nr 2.1 i/lub 2.2 do SIWZ (w zależności od oferowanego zadania), 12/97

13 c) wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką, firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta formularz zgodny co do treści z formularzem Wymagania niefunkcjonalne, w zakresie dokumentacji, funkcjonalne i dodatkowe Elektronicznej Platformy Działań Niepożądanych stanowiącym załącznik nr 3.1.B (jeśli oferent składa ofertę na zadanie 1) i/lub (w zależności od oferowanego zadania) Szczegółowy zakres i wytyczne do przedmiotu zamówienia na zadanie 2: Sprzęt komputerowy stanowiącym załącznik nr 3.2.A do SIWZ, d) dot. zadania 1 - wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką, firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta formularz zgodny co do treści z formularzem Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia na zadanie 1 stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, e) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 8 niniejszej SIWZ, f) pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Postać oferty: Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana w miejscach oznaczonych przez osob(ę)y upoważnion(ą)e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań minimum w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis osoby uprawnionej musi być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, tzn. czytelnie lub nieczytelnie wraz z imienną pieczątką osoby składającej podpis Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski Załączniki do oferty stanowią jej integralną część. Winny być one czytelnie zaznaczone Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (również w załącznikach do oferty), mogą być naniesione ręczną czytelną techniką, ale muszą zostać parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) musi być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę) Każdy Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę w jednym egzemplarzu W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych, zostanie odrzucona Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 14. FORMA SKŁADANIA OFERT Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście w zaklejonej, nienaruszonej kopercie/ opakowaniu / oznakowanej w nastepujący sposób: 13/97

14 Europharma M. Rachtan Sp. z o.o. ul. Krzywa 6, Katowice PRZETARG NIEOGRANICZONY (Nr sprawy: ZP/01/14) Przygotowanie i uruchomienie Elektronicznej Platformy Działań Niepożądanych wraz z dostawą sprzętu komputerowego NIE OTWIERAĆ przed terminem: godz. 14:00!!! Uwaga!: Koperta powinna być oznaczona nazwą i dokładnym adresem Oferenta, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie! Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wyżej opisany sposób, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Jeżeli ulegnie zmianie termin składania ofert to w tym przypadku należy również zmienić datę otwarcia ofert wskazaną w ust.1. (dot. opisu koperty) Oferenci swoje oferty mogą także przesłać pocztą, lub drogą kurierską pod warunkiem, że wpłyną one bezpośrednio do sekretariatu Zamawiającego w wymaganym terminie. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta. Oferent winien we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu. 15. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że będą one złożone przed terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany do oferty muszą, być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta tj. w zamknietej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem:,,zmiana". Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu sktadania ofert Koperty oznakowane dopiskiem,,zmiana" zostaną, otwarte, przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać oferty poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie,,wycofanie". Do oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania firmy Oferenta, a tym samym do wycofania złożonej oferty. Oferta wycofana zostanie zwrócona Oferentowi drogą, pocztową lub zostanie wydana osobie, która bedzie upoważniona do odbioru osobistego oferty wycofanej. 16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty należy złożyć w terminie do dn r. do godz w siedzibie Zamawiającego tj. Europharma M. Rachtan Sp. z o.o. 14/97

15 ul. Krzywa 6, Katowice (sekretariat IIIp.) Uwaga: W przypadku, gdy przesyłka z ofertą wpłynie do innej komórki organizacyjnej, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nie zarejestrowanie przesyłki w wymaganym terminie, co będzie skutkowało zwróceniem nie otwartej oferty z powodu niezachowania wymaganego terminu Oferty, które wpłynęły do Zamawiającego po terminie określonym w pkt zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub pocztą kurierską, Zamawiający przyjmie za termin złożenia oferty termin otrzymania przesyłki Do chwili otwarcia ofert, Zamawiający przechowuje złożone oferty w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. godz przez Komisję powołaną przez Zamawiającego do oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej Komisja dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszej SIWZ i wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej przedstawione w punkcie 18 niniejszej SIWZ. 17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 17.1 Każdy z Oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny Oferent zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym ceny netto + przynależny podatek VAT, oraz kwotę brutto. Cena jest wynagrodzeniem brutto wraz z wszelkimi podatkami i innymi należnościami publicznoprawnymi, do których uiszczenia zobowiązane są strony umowy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa Cena oferty powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do 1 grosza Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: w dół jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5,w górę jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres zamówienia określony w pkt 5 SIWZ Cena podana przez Oferenta jest wiążąca od chwili złożenia oferty i nie ulegnie zmianie, nawet jeśli Oferent nie przewidział w ofercie zmian cenotwórczych składników, w tym dotyczących, np. zmiany podatku VAT i w związku z tym cena nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy Do wartości netto Oferent doliczy przynależny podatek VAT w obowiązującej wysokości i w ten sposób wyliczy wartość brutto Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacać zgodnie z obowiązującymi przepisami Wartość oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy. 15/97

16 17.10 Wartości brutto określone przez Oferenta będą stanowiły podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy Nie przewiduje się rozliczenia między Oferentem a Zamawiającym w walutach obcych. 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami wskazanymi w tabelach poniżej. Zadanie 1. L.p. Kryterium Waga kryterium 1 Cena 40% 2 Termin realizacji zamówienia 30% 3 Gwarancja 20% 4 Koszt usług serwisowych pogwarancyjnych 10% 1) Cena (oferta może uzyskać maksymalnie 40% punktów całkowitej oceny): 0-40 pkt najniższa oferta cenowa uzyskuje najwyższą ocenę obliczaną wg wzoru: Cena brutto oferty najniższej x 100 x 40% = ilość punktów Cena brutto oferty badanej 2) Ocena terminu realizacji zamówienia (oferta może uzyskać maksymalnie 30% punktów całkowitej oceny): 0-30 pkt. Najkrótszy termin uzyskuje najwyższą ocenę obliczaną wg wzoru: Najkrótszy termin realizacji całego zadania 1* x 100 x 30% = ilość punktów Termin realizacji całego zadania oferty badanej * Dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy przy czym do wyliczenia należy przyjąć, że podpisanie umowy nastąpi w dniu 28 lutego 2014r. 3) Ocena gwarancji (oferta może uzyskać maksymalnie 20% punktów całkowitej oceny): 0-20 pkt. Najdłuższy okres gwarancji uzyskuje najwyższą ocenę obliczaną wg wzoru: Okres gwarancji wg oferty badanej** x 100 x 20% = ilość punktów Najdłuższy okres gwarancji ** Miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń i uwag. 4) Ocena kosztu usług serwisowych pogwarancyjnych (oferta może uzyskać maksymalnie 10% punktów całkowitej oceny): 0-10 pkt. Do oceny będzie brany koszt jednej roboczogodziny usługi serwisowej po okresie gwarancyjnym. Oferta z najniższym kosztem zyskuje najwyższą ocenę obliczaną wg wzoru: Koszt roboczogodziny brutto oferty najniższej x 100 x 10% = ilość punktów 16/97

17 Koszt roboczogodziny brutto oferty badanej 5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty. Zadanie 2. L.p. Kryterium Waga kryterium 1 Cena 60% 2 Gwarancja 30% 3 Koszt usług serwisowych pogwarancyjnych 10% 1) Cena (oferta może uzyskać maksymalnie 60% punktów całkowitej oceny): 0-60 pkt najniższa oferta cenowa uzyskuje najwyższą ocenę obliczaną wg wzoru: Cena brutto oferty najniższej x 100 x 60% = ilość punktów Cena brutto oferty badanej 2) Ocena gwarancji (oferta może uzyskać maksymalnie 30% punktów całkowitej oceny): 0-30 pkt. Najdłuższy okres gwarancji uzyskuje najwyższą ocenę obliczaną wg wzoru: Okres gwarancji wg oferty badanej** x 100 x 30% = ilość punktów Najdłuższy okres gwarancji ** Miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń i uwag. 3) Ocena kosztu usług serwisowych pogwarancyjnych (oferta może uzyskać maksymalnie 10% punktów całkowitej oceny): 0-10 pkt. Do oceny będzie brany koszt jednej roboczogodziny usługi serwisowej po okresie gwarancyjnym. Oferta z najniższym kosztem zyskuje najwyższą ocenę obliczaną wg wzoru: Koszt roboczogodziny brutto oferty najniższej x 100 x 10% = ilość punktów Koszt roboczogodziny brutto oferty badanej 4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje. Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień i/ lub dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 17/97

18 18.4. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jej treść nie odpowiada zapisom SIWZ, 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 4) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 6) Wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistych omyłek w ofercie Zamawiający poprawi w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, ktorego oferta zostata poprawiona Zamawiający sprawdzi czy Oferenci, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Następnie Zamawiający sprawdzi oferty Oferentów niewykluczonych i odrzuci oferty nie spelniające wymagań zawartych w SIWZ Zamawiajacy dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych. 19. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru oferty O wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu Oferenta (-ów), odrzuceniu ofert(-y) zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferenci biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie punktów, które uzyskali w poszczególnych kategoriach oraz liczbie punktów oferty, która wygrała, w poszczególnych kryteriach Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje o wyborze tejże oferty na własnej stronie internetowej (www.europharma.edu.pl) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania lub SIWZ, dostosowania zapytania i SIWZ do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego i SIWZ zostanie 18/97

19 zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku modyfikacji treści zapytania i SIWZ zostanie przedłużony termin składania ofert, a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie. 20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodnić termin podpisania umowy Oferent ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 11.1 i/lub 11.2 do niniejszej SIWZ Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta o miejscu i terminie podpisania umowy W przypadku, gdy Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. 21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny brutto, w odniesieniu do zadania 1 zamówienia Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Oferenta w jednej lub kilku następujących formach w: pieniądzu; poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Oferent wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy: Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu złożone zostanie w Dziale Finansowym Zamawiającego. Kserokopia złożenia zamówienia zostanie załączona do umowy W trakcie realizacji umowy Oferent może dokonać zmiany formy zabezpieczenia Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 19/97

20 którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Oferenta Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego Na pisemny wniosek Oferenta, wniesione przez niego wadium może zostać przekwalifikowane przed podpisaniem umowy na rzecz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 23. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ Załącznik nr 1 Formularz cenowy oferty Załącznik nr 2.1 Formularz Specyfikacji Asortymentowo-Cenowej na zadanie 1 Załącznik nr 2.2 Formularz Specyfikacji Asortymentowo-Cenowej na zadanie 2 Załącznik nr 3.1.A Wymagania ogólne Platformy Załącznik nr 3.1.B Wymagania niefunkcjonalne, w zakresie dokumentacji i funkcjonalne Platformy Załącznik nr 3.2.A Szczegółowy zakres i wytyczne do przedmiotu zamówienia na zadanie 2 Załącznik nr 3.2.B Rysunek szafy serwerowej Zamawiającego Załącznik nr 4 Harmonogram realizacji zadania 1 Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym Załącznik nr 8 Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizowaniu zamówienia na zadanie 1 Załącznik nr 9.1 Wykaz wykonanych głównych usług informatyczych Załącznik nr 9.2 Wykaz wykonanych głównych dostaw Załącznik nr 10.1 i 10.2 Zobowiązanie podmiotów na rzecz Oferenta Załącznik nr 11.1 Wzór umowy na przygotowanie i uruchomienie Elektronicznej Platformy Działań Niepożądanych wraz z opieką informatyczną Załącznik nr 11.2 Wzór umowy na dostawę sprzętu komputerowego Załącznik nr 1 do SIWZ o Nr Sprawy/ZP/01/14 20/97

21 pieczątka firmowa Oferenta/Oferentów OFERTA CENOWA Nr Sprawy: ZP/01/14 Pełna nazwa Oferenta / Oferentów* w przypadku składania oferty wspólnie:... Adres / Adresy * Oferenta / Oferentów*: ul... nr... kod pocztowy... miejscowość... tel... fax Regon... NIP... Bank... Nr konta... W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i uruchomieniu Elektronicznej Platformy Działań Niepożądanych oraz dostawa sprzętu komputerowego dla firmy Europharma M. Rachtan Sp. z o.o. ul. Krzywa 6 w Katowicach, przekładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Składam/y* ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę**: Zadanie 1. Zaprojektowanie, przygotowanie i uruchomienie Elektronicznej Platformy Działań Niepożądanych NETTO słownie:... BRUTTO słownie: Zadanie 2. Dostawa sprzętu komputerowego NETTO słownie:... BRUTTO..słownie: Oświadczamy, że cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych. 3. Oświadczam/y*, że przedmiot zamówienia zrealizuję/zrealizujemy* w terminie zadanie dni od dnia podpisania umowy** zadanie 2 zgodnie z wymogami Zamawiającego. 21/97

22 4. Oświadczam/y*, że koszt usług serwisowych pogwarancyjnych wynosi odpowiednio dla**: zadania 1: netto.. zł/1 roboczogodzinę (słownie...) brutto.. zł/1 roboczogodzinę (słownie...) zadania 2: netto.. zł/1 roboczogodzinę (słownie...) brutto.. zł/1 roboczogodzinę (słownie...) 5. Oświadczam/y*, że okres gwarancji wynosi odpowiednio dla**: zadania 1.. m-cy ( min. 24 miesięcy ) zadania 2..m-cy ( min. 24 miesięcy ). 5. Oświadczamy/y*, że zapewniamy serwis gwarancyjny**: Zadanie 1:... / podać nazwę i dokładny adres serwisu, nr tel. nr fax ) Zadanie 2:... / podać nazwę i dokładny adres serwisu, nr tel. nr fax ) 7. Oświadczamy, iż ceny podane w punkcie 1 będą stałe i będą obowiązywać przez okres trwania umowy. 8. Oświadczam/y*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert. 9. Oświadczam/y*, iż zdobyłem / zdobyliśmy* konieczne informacje do sporządzenia oferty, zapoznałem się z warunkami postępowania zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami) i przyjmuję / przyjmujemy* te warunki bez zastrzeżeń, oraz zobowiązuje się / zobowiązujemy się * do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 11.1 a /i załącznik nr 11.2* do SIWZ. 10. Oświadczam/y, że w niniejszej ofercie zostały / nie zostały* złożone dokumenty czy informacje mogące stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: Oświadczam/y*, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń. 12. Do stałych kontaktów z naszą Firmą upoważniamy... tel.... fax /97

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Spis treści Rozdział I: Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego... 3 Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia... 3 Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia... 4 Rozdział IV: Termin wykonania zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa: www.wss2.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Strona internetowa: www.wss2.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Strona internetowa: www.wss2.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (0-32) 47-84-500, Fax: (0-32) 47-84-506 E-mail:szpital@wss2.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014 ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014 dostawa i wdrożenie elektronicznej administracji (e-administracja)

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra Zielona Góra, 14 sierpnia 2012 r. ZP.271.63.3.2012 RISS 2036902 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 16.01.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra Zielona Góra, 10 lutego 2015 r. DO-ZP.271.10.4.2015 RISS 2847012 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 4/usł./2012 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 22/usł./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 2/usł./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 21.01.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego typu LIMS + Data Handling, numer sprawy: NI/06/2013 Radom, dnia 2013-04-30 SPIS TREŚCI A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 22.04.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP.001.2014 strona 1 z 42 Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR sp. z o.o. ul. Inżynierska 8 67 100 NOWA SÓL TEL. (68) 411

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie zwana dalej Zamawiającym ogłasza przetarg na świadczenie usługi polegającej na dostawie, montażu, dopuszczeniu do użytku

Bardziej szczegółowo

Aktualny zapis: Aktualny zapis:

Aktualny zapis: Aktualny zapis: Szanowni Państwo, W związku z zapytaniem do SIWZ, skierowanym przez Wykonawcę na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu 2015-07-14, Zamawiający postanawia zmienić treść SIWZ w następujący

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2015-07-07

Warszawa dn. 2015-07-07 Warszawa dn. 2015-07-07 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo