SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie funkcjonalności serwisów internetowych MNiSW wraz z 24 znak postępowania: BDG.WZP JP ZATWIERDZAM Agnieszka Jędrzejczyk (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia) Warszawa, dnia 8 lipca 2015 r.

2 Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiający: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ul. Wspólna 1/ Warszawa (wejście od ul. Hożej 20) Adres strony internetowej Zamawiającego: Godziny pracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: od poniedziałku do piątku, w godzinach (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Adres strony internetowej, na której zamieszcza się informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: (zakładka - zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy Pzp). Wszelką korespondencję do Zamawiającego dotyczącą przedmiotowego postępowania należy kierować jak niżej. Adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/ Warszawa Wydział Zamówień Publicznych (pokój nr 36) znak postępowania: BDG.WZP JP faks: +48 (22) (Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców powyższego wymogu). Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami obowiązującymi dla postępowań, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Strona 2 z 68

3 2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, akty wykonawcze do ustawy Pzp oraz Kodeks cywilny (jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej). 1. Nazwa postępowania Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie funkcjonalności serwisów internetowych MNiSW wraz z Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie usługodawcy oferującego przebudowę, unowocześnienie i zwiększenie funkcjonalności serwisów internetowych: MNiSW, (nauka.gov.pl), BIP MNiSW (bip.nauka.gov.pl), RGNiSW (rgnisw.nauka.gov.pl), Baza Ogłoszeń (bazaogloszen.nauka.gov.pl), oraz 24-miesięczny hosting serwis i wsparcie techniczne, a także 24-miesięczny hosting serwisu internetowego GO-POLAND (gopoland.pl). Zakres prac obejmował będzie: 1) przejęcie obsługi dotychczasowego systemu zarządzania treścią lub też przystosowanie nowego systemu (nowych systemów) do potrzeb serwisów internetowych: MNiSW BIP MNiSW, RGNiSW oraz Baza Ogłoszeń, i przeniesienie ich w całości pod jego (ich) kontrolę, 2) uporządkowanie całej zawartości i wprowadzenie nowych funkcjonalności do serwisów internetowych: MNISW oraz BIP MNiSW, by zgodnie z zasadami użyteczności (web usability) treści były w przejrzystym układzie, a znajdowanie informacji dotyczących szkolnictwa wyższego, badań naukowych, stypendiów, nagród i zasad współpracy międzynarodowej, było łatwe, 3) serwis, obsługę i wsparcie techniczne serwisów internetowych: MNiSW BIP MNiSW, RGNiSW oraz Baza Ogłoszeń przez okres 24 miesięcy, 4) 24-miesieczny hosting serwisów internetowych: MNiSW, BIP MNiSW, RGNiSW, Baza Ogłoszeń oraz serwisu GO-POLAND (go-poland.pl), 5) świadczenie 200 godzin usług programistycznych, niezbędnych do wdrażania zmian/unowocześniania serwisów internetowych: MNiSW, BIP MNiSW, RGNiSW oraz Baza Ogłoszeń. Strona 3 z 68

4 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w ZAŁĄCZNIKU nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza 1) składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp, 2) składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. 5. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi internetowe Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi opracowywania oprogramowania do edycji stron WWW Usługi w zakresie projektowania stron WWW Usługi hostingowe dla stron WWW Pakiety oprogramowania do edycji stron WWW 1. Termin realizacji zamówienia: Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 1) do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy: zmodernizowanie i uporządkowanie a także dostosowanie do potrzeb obywateli serwisów MNiSW (nauk.gov.pl), BIP MNiSW (bip.nauka.gov.pl), zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 2) 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego: a) serwis, opieka techniczna nad wszystkimi serwisami internetowymi wymienionymi w rozdziale III pkt 2 ppkt 3, powstałymi / przejętymi w związku z wykonywaniem umowy, b) hosting wszystkich serwisów internetowych wymienionych w rozdziale III pkt 4, c) udzielenie gwarancji, Strona 4 z 68

5 d) świadczenie usług programistycznych, niezbędnych do wdrażania zmian/ unowocześniania wszystkich serwisów internetowych powstałych w związku z wykonywaniem umowy (do 200 godzin). 2. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram prac zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Istotnych postanowień umowy. Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia zmian do przekazanego Harmonogramu prac w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia jego przekazania, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego Harmonogramu prac ze zmianami, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji ostateczną wersję Harmonogramu prac uwzględniającą wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany. Wykonawca uprawniony jest do rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy w pozostałym zakresie po zatwierdzeniu Harmonogramu prac przez Zamawiającego. Harmonogram prac będzie zawierać następujące etapy realizacji przedmiotu umowy: 1) analiza i porządkowanie architektury informacyjnej, 2) modernizacja szablonów stron, 3) import treści, 4) projektowanie i wdrożenie nowych funkcjonalności, 5) audyt bezpieczeństwa. 3. Na każdym etapie prac Wykonawca będzie kontrolował postęp prac pod względem spełniania zasad dostępności serwisów internetowych zgodnie z WCAG 2.0 poziomu AA, ze szczególnym uwzględnieniem przepisu 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań. 4. Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym ustawy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania) przeprowadzi, na własny koszt, badanie poprawności wdrożenia rozwiązań w oprogramowaniu interfejsowym przy wykorzystaniu testów akceptacyjnych udostępnionych przez Zamawiającego. Badanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przeprowadzone zostanie w celu zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznych używanych do wykonania przedmiotu umowy. Strona 5 z 68

6 Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI. Z treści przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 5. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Strona 6 z 68

7 Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu UWAGA pisma przesłane faksem i pocztą elektroniczną nie są uważane za formę pisemną. 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i Rozdziale V ust. 2 SIWZ) należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 44 ustawy Pzp - wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej.; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ oświadczenie musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy);; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy); 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) dokument musi być złożony w formie pisemnej albo 2) informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp dokument musi być złożony w formie pisemnej wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 2 Strona 7 z 68

8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy); 2) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). 5. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą zapisaną stronę dokumentu. Rozdział VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowienie Pełnomocnika musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika należy dołączyć do oferty (umocowanie Pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego) - wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 3. Wypełniając Formularz ofertowy, jak również inne dokumenty/oświadczenia w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a nie tylko Pełnomocnika. Strona 8 z 68

9 4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w swoim imieniu składa: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 2) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 3 pkt 2-6 SIWZ (i odpowiednio ust. 4). 5. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Rozdział VIII. Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej ( zakładka zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy Pzp) oraz przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ (modyfikacja SIWZ). 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Strona 9 z 68

10 Rozdział IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z uwzględnieniem ust. 2 oraz z zastrzeżeniem ust Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w uzasadnionych przypadkach np. niepodania przez Wykonawcę adresu poczty elektronicznej - faksem na nr wskazany przez Wykonawcę, a także zamieszczał na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązani są na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania faksem lub drogą elektroniczną oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego i przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji na adres poczty elektronicznej lub nr faksu podany przez Wykonawcę, uznaje się przekazanie za skuteczne. 4. Zachowanie formy pisemnej, pod rygorem nieważności wymagane jest dla: 1) złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; UWAGA Złożenie brakujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu forma pisemna (Wykonawca złoży je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert). 2) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego; 3) zmiany lub wycofania oferty (przed terminem składania ofert); 4) zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą. UWAGA przekazanie dokumentu faksem lub drogą elektroniczną nie uważa się za zachowanie formy pisemnej Strona 10 z 68

11 5. Informacje związane z niniejszym postępowaniem będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego. 6. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Pani Joanna Petryka, fax.: + 48 (22) ; tel.: + 48 (22) Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium Rozdział XI. Termin związania ofertą 1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. UWAGA Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania ofert Do sporządzenia oferty Wykonawca może wykorzystać druki (wzory) przygotowane przez Zamawiającego, które stanowią załączniki do SIWZ lub przedstawić ofertę na swoich formularzach, z zastrzeżeniem, że muszą one zwierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem podanym w ust. 6 ponosi Wykonawca. Niewłaściwe oznakowanie może spowodować np. potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji. Powyższe dotyczy również opakowań zewnętrznych kurierów przesyłek (np. Pocztex) w takim przypadku w opakowaniu zewnętrznym musi znajdować się również zamknięta koperta oznakowana jak podano w ust Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) ofertę (Formularz ofertowy) wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ; Strona 11 z 68

12 2) dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (odpowiednio Rozdział VI i VII SIWZ); 3) dokumenty określające przedmiot zamówienia, w tym: a) opis parametrów CMSa, b) DEMO CMS a w postaci odnośnika do strony internetowej lub płyty CD / DVD wraz ze środowiskiem lokalnym umożliwiającym samoinstalację na komputerze z systemem Windows 7 wraz z instrukcją w języku polskim, c) dokument zawierający adres przynajmniej jednego serwisu internetowego zrealizowanego przez Wykonawcę, d) dokument audytu/oceny przynajmniej jednego ze zrealizowanych przez Wykonawcę serwisów internetowych, wykonanego przez zewnętrznych audytorów, UWAGA: nie przedłożenie powyższych dokumentów pkt 3 ppkt a)-d) skutkować będzie odrzuceniem oferty 4) inne dokumenty (jeśli Wykonawca powinien je złożyć) np.: a) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów), b) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwa muszą zawierać zakres umocowania i być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do których pełnomocnik jest upoważniony); c) pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, d) pisemną informację Wykonawcy, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp). 2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą (reprezentujące) Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi Strona 12 z 68

13 we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim. 4. Oferta musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. 5. Zaleca się, aby: 1) wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w tekście oferty (oraz w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo; 2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami; 3) oferta została złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie (kartki oferty np. spięte, zbindowane, zszyte); 4) w przypadku nieczytelnego podpisu Wykonawca opatrzył go imienną pieczątką lub wpisał informację, kto złożył podpis (czytelne wpisanie imienia i nazwiska). Niespełnienie powyższych zaleceń nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 6. Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu/kopercie (zabezpieczenie uniemożliwiające zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert). Na opakowaniu/kopercie należy umieścić następujące oznaczenia: Wykonawca Pełna nazwa, dokładny adres telefon/ faks Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/ Warszawa Biuro Podawcze (Wydział Zamówień Publicznych, pokój 36) OFERTA Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie funkcjonalności serwisów internetowych MNiSW wraz z 24 - znak postępowania: BDG.WZP JP) Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 21 lipca 2015 r., godz Strona 13 z 68

14 7. Tajemnica przedsiębiorstwa 1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności - oznacza to, że za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana określona informacja (wiadomość), która spełnia łącznie trzy warunki: a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności; 2) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny: a) być oznaczone TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA albo b) stanowić osobną część (zszytą, spiętą, zbindowaną) opisaną jak w ust. 6 i oznaczoną TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA ; 3) Wykonawca składa wraz z ofertą pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp); 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp; 5) zastrzeżenie informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Strona 14 z 68

15 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Zmiana / wycofanie oferty 1) zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę; 2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert), zgodnie z opisem podanym w ust. 6 oznaczając dodatkowo ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. Do pisma musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej pismo do reprezentowania Wykonawcy. 1. Miejsce składania ofert: Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Biuro Podawcze ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20) Warszawa 2. Termin składania ofert: do dnia 21 lipca 2015 r., godz Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, sala 16, w dniu 21 lipca 2015 r., godz Rozdział XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Należy ją skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie wydatki, jakie Zamawiający poniesie na realizację przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów. 2. Cenę oferty brutto należy podać w Formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. 3. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w złotych polskich. Cena oferty brutto musi zostać wyrażona cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania) oraz słownie. 4. Jeżeli złożona oferta, powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie Strona 15 z 68

16 dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Rozdział XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium 1) CENA o wadze 40% Punkty za kryterium cena zostaną przyznane według wzoru: najniższa zaoferowana cena brutto Przyznane punkty = x 40 (waga kryterium) cena ocenianej oferty brutto 2) PARAMETRY TECHNICZNE o wadze 25% Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane na podstawie analizy konstrukcji serwisów internetowych spełniających wymogi dostępności, zrealizowanych przez Wykonawcę, a przedstawionych w postaci minimum jednego, a maksymalnie pięciu adresów serwisów internetowych. Komisja oceni te strony internetowe przy użyciu WEB Accessibility Evaluation Tool, oceniając nie tylko liczbę ale i rangę błędu. Ocena będzie dokonywana za każdy serwis internetowy oceniony pozytywnie przez narzędzie 0-5 pkt. Maksymalnie za to kryterium Wykonawca może otrzymać 25 pkt. 3) JAKOŚĆ o wadze 25% Jakość oceniana będzie na podstawie dokumentów audytu/oceny przynajmniej jednego ze wskazanych serwisów internetowych wykonanych przez zewnętrznych audytorów, a dostarczonych przez Wykonawcę. Ocena będzie dokonywana następująco: a) jeden audyt zakończony pozytywnie 5 pkt, b) dwa audyty różnych serwisów internetowych zakończone pozytywnie 10 pkt, c) trzy audyty różnych serwisów internetowych zakończone pozytywnie 15 pkt, Strona 16 z 68

17 d) cztery audyty różnych serwisów internetowych zakończone pozytywnie 20 pkt, e) pięć lub więcej audytów różnych serwisów internetowych zakończonych pozytywnie 25 pkt. 4) FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ o wadze 10% Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane przez każdego członka komisji przetargowej na podstawie DEMO CMSa wraz z instrukcją w języku polskim dołączonego do oferty, w skali punktowej do 10 punktów W ocenie pod uwagę będą brane następujące elementy: a) prostota interfejsu (do 2 punktów), b) intuicyjne rozmieszczenie przycisków i pól edycji (do 2 punktów), c) przyjazność dla użytkownika (do 6 punktów), w tym: - liczba kroków do wykonania zadania (bez umniejszania podstawowych funkcji CMS-a): dodanie artykułu, dodanie galerii zdjęć, zmiana layoutu (0-2 punkty), - łatwość dodania (bez umniejszania podstawowych funkcji CMS-a) obiektu multimedialnego (film, nagranie dźwiękowe, animacja) (0-2 punkty). - łatwość porządkowania treści poprzez przeprowadzanie operacji masowych (0-2 punkty). UWAGA: dokumenty wymienione w punkcie 2-4 składane do postępowania podlegają ocenie w ramach kryterium oceny ofert: Parametry techniczne, Jakość oraz Funkcjonalność, dlatego nie ma możliwości ich uzupełnienia w terminie późniejszym na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż naruszałoby to sformułowaną w art. 7 ustawy Pzp zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji. Niezłożenie któregoś z elementów wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 powyżej, spowoduje odrzucenie oferty. Ocena końcowa: 1) punkty przyznane przez każdego członka komisji dokonującego oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę indywidualną członka komisji dla badanej oferty; 2) ocena końcowa oferty stanowić będzie średnią z indywidualnych ocen członków komisji przetargowej; 3) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą średnią wyrażoną w punktach; Strona 17 z 68

18 4) Zamawiający dokona zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku (jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w górę, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w dół). 2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną art. 91 ust. 4 ustawy Pzp. Rozdział XVI. Badanie i ocena ofert 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 2. Zamawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie; 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny wynik działania matematycznego wynikający z mnożenia ilości oraz wartości jednostkowej brutto PLN; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia Strona 18 z 68

19 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Rozdział XVII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 2. Przed zawarciem umowy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące osób upoważnionych do zawarcia umowy oraz osób upoważnionych do kontaktów w sprawach realizacji umowy oraz wartość VAT, 2) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 3) osoby podpisujące umowę ze strony Wykonawcy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (za uchylenie się od zawarcia umowy Zamawiający Strona 19 z 68

20 uzna np. dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do zawarcia umowy), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Rozdział XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy stanowią ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ. Rozdział XX. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 2. Ujawnienie treści protokołu i załączników odbywać się będzie wg poniższych zasad: 1) udostępnienie po złożeniu wniosku (forma pisemna lub faks lub poczta elektroniczna) należy podać informację o żądanym zakresie i formie udostępnienia dokumentów; 2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione; 3) Zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów, z uwzględnieniem czynności, o których mowa w pkt W sprawie udostępniania protokołu lub załączników stosuje się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Rozdział XXI. Informacje dodatkowe 1. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 2. Zamawiający nie przewiduje: Strona 20 z 68

21 1) aukcji elektronicznej; 2) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 3) udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. Rozdział XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Strona 21 z 68

22 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8. Terminy: 1) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 3) odwołanie wobec czynności innych niż w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Strona 22 z 68

23 Rozdział XXIII. Załączniki do SIWZ ZAŁĄCZNIK nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK nr 2. Istotne postanowienia umowy ZAŁĄCZNIK nr 3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór) ZAŁĄCZNIK nr 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wzór) ZAŁĄCZNIK nr 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (wzór) ZAŁĄCZNIK nr 6. OFERTA (Formularz ofertowy wzór) Strona 23 z 68

24 ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i założenia wstępne: 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie usługodawcy oferującego przebudowę, unowocześnienie i zwiększenie funkcjonalności serwisów internetowych: MNiSW (nauka.gov.pl), BIP MNiSW (bip.nauka.gov.pl), RGNiSW (rgnisw.nauka.gov.pl), Baza Ogłoszeń (bazaogloszen.nauka.gov.pl) oraz dwuletni hosting, serwis i wsparcie techniczne tych serwisów a także hosting serwisu internetowego GO-POLAND (gopoland.pl). 2. Przebudowa serwisów internetowych MNiSW i BIP MNiSW ma prowadzić do uporządkowania treści i artykułów zgromadzonych w tych serwisach internetowych (są obecnie skategoryzowanych w 3000 historycznych kategoriach, jednak aktywnych jest tylko 300 kategorii). Przebudowa ma za zadanie także uporządkowanie, segregację i ujednolicenie kategorii wraz z przypisanym im treściom. Zamawiający zakłada podział kategorii na część archiwalną i część nową (kategorii) utworzonych na potrzeby nowego serwisu ale zawierających już istniejącą pulę artykułów. 3. Zamawiający posiada cztery serwisy internetowe obsługiwane przez jeden komercyjny system zarządzania treścią (CMS). Są to serwisy internetowe: MNiSW ( BIP MNiSW (bip.nauka.gov.pl), RGNiSW (rgnisw.nauka.gov.pl) oraz Baza Ogłoszeń (bazaogloszen.nauka.gov.pl). Ponadto Zamawiający posiada serwis GO-POLAND (go-poland.pl) obsługiwany przez system zarządzania treścią (CMS Drupal), będący oprogramowaniem otwartym (open source). 4. W ramach prac Zamawiający zakłada w szczególności: 1) zmodernizowanie dwóch serwisów internetowych: MNiSW oraz BIP MNiSW, jako zawierających kluczowe dane dla użytkownika, z wykorzystaniem obecnego layoutu, wraz z zachowaniem układu poszczególnych podstron oraz całej dotychczasowej zawartości przy reorganizacji struktury informacji, a także hosting i rozbudowę serwisu przez tworzenie nowych funkcjonalności i materiałów graficznych. Informacje znajdujące się w tych serwisach powinny być łatwe do znalezienia i wyszukania przy pomocy wyszukiwarki serwisu na dużym poziomie szczegółowości (z uwzględnieniem tagów, operatorów logicznych itp.), 2) przejęcie obsługi dotychczasowego systemu zarządzania treścią (CMS) lub też przystosowanie nowego systemu (nowych systemów) do potrzeb czterech serwisów internetowych: MNiSW BIP MNiSW, RGNiSW oraz Baza Strona 24 z 68

25 Ogłoszeń, tak, aby każdy z tych serwisów internetowych dysponował oddzielnym interfejsem redakcyjnym systemu zarządzania treścią (CMS), i całej zawartości tych serwisów internetowych pod jego (ich) kontrolę, 3) serwis, obsługa i wsparcie techniczne czterech serwisów internetowych: MNiSW, BIP MNiSW, RGNiSW oraz Baza Ogłoszeń przez okres 24 miesięcy, 4) świadczenie 200 godzin usług programistycznych, niezbędnych do wdrażania zmian/unowocześniania serwisów internetowych, o których mowa w pkt 3, 5) 24-miesieczny hosting pięciu serwisów internetowych: MNiSW, BIP MNiSW, RGNiSW, Baza Ogłoszeń; oraz serwisu GO-POLAND (go-poland.pl) z oddzielnym systemem zarządzania treścią (CMS - Drupal). Nie ma konieczności przebudowy i zmiany CMS obsługującego ten serwis, 6) hosting wyżej wymienionych serwisów internetowych musi gwarantować ich bezpieczeństwo tak, by w sytuacji zagrożenia jednego z nich nie miało to wpływu na działanie pozostałych. 5. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie systemu zarządzania treścią opartego na licencji komercyjnej, lub też oprogramowania otwartego na licencji GPL, z wyłączeniem wykorzystania tego typu oprogramowania do obsługi serwisów internetowych BIP MNiSW i Baza Ogłoszeń oraz systemu wysyłki newslettera. 6. Serwis musi spełniać wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, ze szczególnym uwzględnieniem przepisu 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U poz. 526 i 2014 poz. 1671). 7. Zamawiający przy pomocy Wykonawcy dokona uporządkowania repozytorium plików oraz struktur kategorii/działów/tagów w systemie zarządzania treścią (CMS) w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zmodernizowanych serwisów internetowych MNiSW oraz BIP MNiSW. II. Wymagania ogólne CMS: 1. Prawidłowe wyświetlanie treści oraz obsługa serwisu dla następujących przeglądarek internetowych z zachowaniem poprawnego działania na poszczególnych wyszukiwarkach w trakcie trwania umowy: Windows/PC (Microsoft Internet Explorer 9.x i nowsza, Mozilla Firefox 34.x i nowsza, Opera 24.x i nowsza, Chrome 38.x i nowsza), Mac OS/Apple Safari 7 i nowsza w wypadku korzystania ze starszej przeglądarki powinien wyświetlić się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania serwisów internetowych oraz wersji przeglądarek, do których serwisy te są zoptymalizowane. Strona 25 z 68

26 2. Prawidłowe wyświetlenie i funkcjonowanie serwisu na urządzeniach mobilnych (z systemem ios, Android oraz Windows Phone). Ustalenie sposobu wyświetlania strony na różnych urządzeniach mobilnych (tablety, telefony) podczas prac projektowych z Zamawiającym. 3. Dostęp do serwisów oraz do interfejsów zarządzania treścią musi być autoryzowany i realizowany z wykorzystaniem połączenia szyfrowanego (wykonawca dostarczy niezbędne certyfikaty). 4. Łatwe zarządzanie panelem administracyjnym wraz z dokonywaniem aktualizacji, uzupełnianiem/modyfikowaniem danych. 5. System musi umożliwiać edytowanie tekstu oraz zamieszczanie plików tekstowych i graficznych oraz plików audio i video wraz z możliwością zamieszczenia w treści artykułów ścieżek do pobrania albo otwarcia tych plików. 6. Dowolne zarządzanie przez administratorów poziomami uprawnień użytkowników, redaktorów i czytelników do poszczególnych działów serwisów i czynności redakcyjnych. System musi zapewniać administratorom zarządzanie kontami redaktorów. 7. Możliwość umieszczania przez redaktorów w treściach artykułów i na poszczególnych podstronach okien, w których odtwarzane będą pliki wideo, z innych serwisów udostępniających materiały wideo. 8. Odtwarzanie plików multimedialnych musi być możliwe przy wykorzystaniu klawiatury. 9. Pliki multimedialne muszą odtwarzać się także na urządzeniach mobilnych. 10. System powinien umożliwiać edycję dat przy zamieszczanych artykułach. Powinna także istnieć możliwość publikacji określonych artykułów/treści od zadanej daty (godziny), wycofanie materiałów z serwisów internetowych o zadanej dacie (godzinie). Dodatkowo powinna istnieć możliwość ustawienia informacji kto wprowadził informację, kto dokonał korekty wraz z datami poszczególnych operacji. 11. Przeszukiwanie treści i wyszukiwanie plików oraz treści (artykułów, statycznych bloków HTML) przy wykorzystaniu zaawansowanych mechanizmów wyszukiwania (zarówno w nowo utworzonej strukturze jak i w archiwalnej). 12. Możliwość tworzenia sekcji/kategorii/tagów lub inne sposoby porządkowania treści. Mechanizm musi zapewnić łatwą zmianę sekcji, kategorii, lub podkategorii i tagów dla treści/artykułów już istniejących, niezależnie od ich poziomu dowiązania. 13. Wdrożenie mechanizmu importu części treści ze starego systemu CMS, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego, pozostała część treści będzie stanowiła archiwum strony. Archiwum musi być dostępne dla użytkowników zewnętrznych, z tym, że musi być widoczne jako archiwum tak, by nie było możliwości pomyłki i potraktowania treści archiwalnej jako bieżącej (obecnie zawartość serwisu skategoryzowana jest w ok kategorii, z czego tylko 10 proc. jest aktywnych 10% wymaga przebudowy; reszta archiwizacji z zachowaniem dotychczasowej struktury kategorii/działów). 14. System musi umożliwiać łatwą rozbudowę struktury przez administratorów i uprawnionych redaktorów oraz posiadać możliwość dodawania, edycji, skasowania, Strona 26 z 68

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Warszawa: Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie funkcjonalności serwisów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa (wejście od ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa (wejście od ul. Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIA Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), zaprasza do składania ofert w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

56/02/2016/26 30 dni

56/02/2016/26 30 dni 1 z 8 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnych na stronie internetowej https://prod.cedig.gov.pl. IV. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa licencji oprogramowania do pracy grupowej wraz ze świadczeniem usługi Software

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Znak sprawy: 379/2014/PN/DZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ na opracowanie graficzne, skład oraz druk biuletynu Projekt Przedsiębiorczość na potrzeby projektu Rozwój

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP 2/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa biomasy na potrzeby Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Złoczewie - część II Postępowanie opublikowane w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

numer wewnętrzny: GARR/PiS/ Technokreatywni /testowanie_oprogramowania/10/2012

numer wewnętrzny: GARR/PiS/ Technokreatywni /testowanie_oprogramowania/10/2012 numer wewnętrzny: GARR/PiS/ Technokreatywni /testowanie_oprogramowania/10/2012 ZP/11/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Telefon: 32 327 30 27 www.zlobek.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/34/09/2015 Katowice, dnia 2 października 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa urządzenia do pomiarów wymiarów geometrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015 Dom Pomocy Społecznej ul. Trautmana 4 41-946 Piekary Śląskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU POWIATU RADZIEJOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU POWIATU RADZIEJOWSKIEGO znak sprawy: ZP.272.1.2015 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < EURO NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < EURO NA : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krapkowicach Spółka z o.o. ul. Rybacka 9 47-300 Krapkowice NIP: 755-18-01-633 tel. 77/ 4661 888 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: SP 341-01/09 Dubeninki 07.12.2009 r. Zatwierdzam: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubeninkach Teresa Ołów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa w Dubeninkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Dostawę chromatografu preparatywnego

Dostawę chromatografu preparatywnego Znak sprawy: 229/14/240/I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK Województwa Mazowieckiego, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zamawiający: Małopolski Instytut Kultury ul. Karmelicka 27 31-131 Kraków tel. (+48) 012 422 18 84 fax. (+48) 012 422 55 62 www.mik.krakow.pl e-mail: zamowienia@mik.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Znak sprawy: 12/2015/PN/KS Warszawa, 2014-05-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: usługi tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

dostawę higrometru punktu rosy

dostawę higrometru punktu rosy INSTYTUT ENERGETYKI Instytut badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Kultury w Lublinie Ul. Narutowicza 32 20-016 Lublin www.ck.lublin.pl Lublin, dn. 14 lipca 2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wynajem, montaż, obsługa i demontaż konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, Wrocław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, Wrocław, woj. 1 z 5 2010-09-09 14:39 Wrocław: Dostawa zestawów edukacyjnych BHP na potrzeby realizacji Projektu Zarządzanie i inżynieria produkcji - nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2015/S 100-182809. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2015/S 100-182809. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182809-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2015/S 100-182809 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI w oparciu o art. 138o ustawy Pzp

PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI w oparciu o art. 138o ustawy Pzp PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI w oparciu o art. 138o ustawy Pzp 1. Zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym wraz

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy RGN.271.7.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA AUTOBUSU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zamawiający: Gmina Łaszczów ul. Chopina 14 22-650 Łaszczów Tel. /084/ 6611505 Fax. /084/

Bardziej szczegółowo

OZ-Z Kraków, r.

OZ-Z Kraków, r. OZ-Z.271.2.10.2017 Kraków, 22.03.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU / ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do magazynu szpitala przez okres 17 miesięcy.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Tel. 32 3242660 Fax. 32 3242694 32 3242686 www.mops.mikolow.pl 2.

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo