ZATRZYMANIE PASZPORTU JAKO ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY W PROCESIE KARNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZATRZYMANIE PASZPORTU JAKO ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY W PROCESIE KARNYM"

Transkrypt

1 STUDIA IURIDICA XXXIII/1997 Piotr Mierzejewski Uniwersytet Warszawski ZATRZYMANIE PASZPORTU JAKO ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY W PROCESIE KARNYM Kodeks postępowania karnego z 1969 r. do momentu wejścia w życie ustawy z 29 czerwca 1995 r. o zmianie kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozdziale 24, regulował kwestie związane ze stoso- 1 waniem środków zapobiegawczych w procesie karnym. Zawarte w tym rozdziale przepisy art kpk dotyczyły takich środków zapobiegawczych, jak: tymczasowe aresztowanie (art. 217), poręczenie majątkowe (art ), poręczenie społeczne (art ), poręczenie osoby (art. 232), dozór policji lub przełożonego wojskowego (art ). Lektura, a nawet analiza omawianej części kodeksu postępowania karnego mogła wywołać wrażenie, że stosowane w procesie karnym środki zapobiegawcze tworzą zwarty i wyczerpująco określony katalog. Zmiany ustrojowe, gospodarcze, polityczne, które nastąpiły w Polsce po roku 1989, a zwłaszcza inne, cywilizowane podejście władz do praw i wolności obywatelskich, m.in. prawa do posiadania paszportu, prawa do niereglamentowanej (z wyjątkami) działalności gospodarczej, prawa do swobodnego przemieszczania się także poza granice kraju, sprawiły, że katalog środków zapobiegawczych zaczął okazywać się zbyt skąpy. Wypada może przypomnieć, że w okresie PRL Państwo ściśle reglamentowało prawa i faktyczne możliwości obywateli swobodnego przemieszczania się; i to nie tylko w obrębie kraju, ale także w wyjazdach zagranicznych. Obowiązujące wówczas przepisy prawa administracyjnego, a szczególnie ustawa z 10 kwietnia 1974 r. 2 o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w art. 10 i 11, nakładała na obywatela obowiązek zameldowania się we właściwym organie terenowej administracji stopnia podstawowego, pod zgłoszonym adresem, i uzyskania stosownego wpisu o zameldowaniu w dowodzie osobistym. Z formalnego punktu widzenia oznaczało to, że miejscem zamieszkania lub stałego pobytu był adres określony w stosownej decyzji administracyjnej, ujawniony w dowodzie osobistym obywatela. Niedopełnienie przez obywatela obowiązku meldunkowego stanowiło, i w dalszym ciągu stanowi, wykroczenie z art kw, zagrożone karą ograniczenia wolności, grzywną lub karą nagany. 1 Dz.U. nr 89, poz Tekst jedn.: Dz.U. z 1984 r., nr 32, poz. 174.

2 174 PIOTR MIERZEJEWSKI Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych stwarzała stan uznający, że w zasadzie jedynym dowodem stwierdzającym tożsamość obywatela był dowód osobisty lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości. Oczywiście, dowodem stwierdzającym tożsamość obywatela był również paszport, ale wydawanie paszportów było w znacznym stopniu reglamentowane i poddane kontroli różnych instytucji, w tym stosownych biur paszportowych w zakładach pracy, komend MO, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także w różnego szczebla komitetów PZPR. 3 Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach w ust. 1 art. 4 stanowiła co prawda, że każdy obywatel ma prawo otrzymać paszport, jeżeli przedłożył wymagane dokumenty oraz uiścił należną opłatę, ale już w ust. 2 pkt 2, 3, 4 i 5 określała sytuacje, w których organ paszportowy mógł odmówić wydania paszportu. Przepisy te były nad wyraz nieprecyzyjne, stwarzając organom paszportowym możliwość podejmowania dyskrecjonalnych i arbitralnych decyzji, czy wydać obywatelowi paszport, czy też mu go odmówić. Szczególne uprawnienia w zakresie dyskrecjonalnych decyzji paszportowych dawały przepisy pkt 4 ust. 2 art. 4 ustawy paszportowej, pozwalającego odmówić wydania paszportu, gdy przemawiały za tym...inne ważne względy państwowe oraz pkt 5 dający podstawę do odmowy wydania paszportu, gdy za tym...przemawia wzgląd na osobę pozostającą pod opieką obywatela ubiegającego się o paszport albo inne względy społeczne. Jak więc widać, przepisy te pozwalały organom paszportowym na całkowitą dowolność w podejmowaniu decyzji. Uzasadnienie decyzji odmawiającej wydania paszportu lub odbierającej paszport sprowadzało się w praktyce do powołania się na odpowiedni przepis, bez konieczności szczegółowego omawiania, na czym owe ujemne przesłanki decyzji polegają. O absolutnej dyskrecjonalności decyzji organów paszportowych świadczy również tryb odwoływania się obywatela. Zgodnie bowiem z treścią art. 2 ust. 1 ustawy organem właściwym do wydawania paszportów był Minister Spraw Wewnętrznych (oraz podległe mu organy, określone w wydanym przezeń rozporządzeniu) i tenże Minister był organem rozpoznającym odmowne decyzje w sprawie wydawania paszportów. Jak więc widać, Minister Spraw Wewnętrznych sam sprawował kontrolę instancyjną swoich decyzji, co w praktyce oznaczało całkowity brak takiej kontroli. Po roku 1989 stan prawny w zakresie wydawania paszportów uległ zasadniczej 4 zmianie. Uchwalona 29 listopada 1990 r. ustawa o paszportach w art. 3 wyraźnie stanowi, że każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu, a pozbawienie go lub ograniczenie mu tego prawa może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych ustawą. W tym miejscu należałoby zastanowić się nad charakterem prawnym paszportu. Wydawać by się mogło, że definicję paszportu zawiera art. 1 ustawy o paszportach, stanowiący, że jest on dokumentem urzędowym uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, 3 4 Dz.U. z 1967 r., nr 17, poz. 81 z późn. zm. Dz.U. z 1991 r., nr 2, poz. 5.

3 ZATRZYMANIE PASZPORTU JAKO ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera. W świetle definicji słownikowych i encyklopedycznych paszport jest dokumentem. Wydaje się jednak, że charakter prawny paszportu jest bardziej złożony, szczególnie jeśli zważy się na tryb, w jakim dokument ten jest obywatelowi wydawany. Otóż, paszporty wydają organy paszportowe, którymi są: w kraju wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu obywatela, lub konsul dla osób ubiegających się o paszport poza granicami RP (art. 4 ust. 1), albo w szczególnych przypadkach Minister Spraw Wewnętrznych (art. 4 ust. 2) lub Minister Spraw Zagraniczych (art. 4 ust. 3). Tak więc, paszporty wydają organy administracji państwowej (terenowe lub centralne). Zgodnie z treścią art. 104 kpa, organy administracji państwowej załatwiają sprawy w drodze wydania decyzji, szczególnie w sprawach, w których w danej instancji konieczne jest rozstrzygnięcie merytoryczne. Takim merytorycznym rozstrzygnięciem jest wydanie obywatelowi paszportu albo odmowa jego wydania w przypadkach enumeratywnie i wyczerpująco wyliczonych w art. 6 ustawy o paszportach. Czymże zatem jest wydanie lub odmowa wydania paszportu. Otóż wydaje się, że jest to decyzja administracyjna właściwego terenowego organu administracji państwowej, wyrażająca deklarację Państwa, przyznającego każdemu jego obywatelowi swobodę przekraczania granicy i pobytu za granicą, zawarowaną w Konstytucji i aktach prawnych wydanych na jej podstawie. Termin decyzja nie jest terminem jednoznacznym. W pewnych sytuacjach określa się nim sam akt woli czy to określonej jednostki (człowieka), działającej we własnym imieniu i na własną rzecz albo na rzecz innej jednostki, czy to stanowisko określonego organu, którym może być zespół ludzki wyposażony w określone kompetencje, np. zarząd spółki prawa handlowego, zespół ludzki realizujący funkcje Państwa, np. skład sądu orzekającego. Kiedy indziej terminem tym określa się nazwę dokumentu stwierdzającego wolę określonego podmiotu. Kwestia decydowania nie stwarza większych problemów w sytuacji, gdy realizacja obydwu członów składowych decyzji spoczywa w rękach jednego podmiotu. Sprawa przedstawia się natomiast całkowicie odmiennie, gdy jeden podmiot realizuje podjęcie decyzji, drugi zaś jej wykonanie. Nie wdając się w głębokie teoretyczne rozważania tego zagadnienia, wystarczy przywołać tu problemy związane z egzekucją wyroków sądów cywilnych czy egzekucją decyzji administracyjnych. Przykładem takich komplikacji związanych z realizacją owych dwóch członów decyzji jest problem stosowania nowego środka zapobiegawczego w postaci zatrzymania paszportu. W postępowaniu karnym organem uprawnionym do stosowania środków zapobiegawczych jest sąd lub prokurator. Środki te stosowane są na skutek podjęcia przez te organy stosownej decyzji procesowej w formie określonej przepisami kodeksu postępowania karnego. Decyzja ta zapada zawsze w formie postanowienia, które powinno być oskarżonemu doręczone wraz z uzasadnieniem oraz z pouczeniem oskarżonego o przysługującym mu prawie do wniesienia środka zaskarżenia tej decyzji, a nadto o terminie i sposobie wniesienia tego środka, co wprost wynika z art i 6 w zw. z art. 93 w zw. z art. 90, w zw. z art. 212 kpk.

4 176 PIOTR MIERZEJEWSKI Problematyka stosowania środków zapobiegawczych w procesie karnym ma swoją bogatą literaturę, odnoszącą się do różnych kwestii związanych z tą instytucją. Na użytek niniejszego opracowania (i tylko) można jak się wydaje 5 zaproponować uproszczoną w znacznym stopniu tezę, że problematyka stosowania środków zapobiegawczych w praktyce nie nastręczała większych trudności. Trudności te pojawiły się wraz z wejściem w życie ustawy z 29 listopada 1990 r. o paszportach, bo oto w jej przepisach pojawiła się instytucja mająca wszelkie cechy środka zapobiegawczego stosowanego w postępowaniu karnym, a mianowicie zatrzymanie paszportu lub odmowa jego wydania. Na taki charakter tej instytucji przede wszystkim wskazuje cel, w którym zostaje ona zastosowana, a mianowicie zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego przez uniemożliwienie oskarżonemu wyjazdu (a czasami może nawet ucieczki) zagranicę. Instytucję tę jako środek zapobiegawczy określa również druga cecha, którą charakteryzują się środki zapobiegawcze, a mianowicie ograniczenie swobód i wolności obywatela. Ze swej natury i istoty środki zapobiegawcze stanowią dla oskarżonego, względem którego są stosowane, pewien dyskomfort, pewną niewygodę, a czasem nawet dolegliwość. I tą cechą również charakteryzuje się zatrzymanie oskarżonemu paszportu. Tak więc, patrząc na instytucję zatrzymania paszportu przez pryzmat cech charakteryzujących środki zapobiegawcze, jawi się ona właśnie jako taki środek, i co by o nim nie powiedzieć środek o znacznym dla oskarżonego stopniu dolegliwości. Można łatwo wyobrazić sobie sytuację, że organ procesowy (sąd lub prokurator), mając do wyboru zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci np. dozoru policyjnego albo zatrzymania paszportu, wybiera zatrzymanie paszportu. Oskarżony oddany pod nadzór policji miałby obowiązek zgłaszać się w odpowiedniej jednostce policji, np. raz w tygodniu lub nawet raz na dwa tygodnie, a w warunkach małomiasteczkowych, gdzie dzielnicowy policjant zna doskonale wszystkich jego mieszkańców i często spotyka się z nimi, mógłby praktycznie w ogóle nie zgłaszać się. Mając paszport mógłby on nawet wielokrotnie przekraczać granicę w różnych celach, np. rodzinnych, towarzyskich czy zarobkowych. Natomiast w sytuacji, gdy organ procesowy wybrałby drugi z tych środków, oskarżony zostałby pozbawiony możliwości utrzymywania kontaktów rodzinnych (np. ze swoimi rodzicami lub dziećmi), a także możliwości prowadzenia np. działalności gospodarczej lub handlowej związanej z koniecznością przekraczania granicy (np. mały handel lub wymiana w strefie przygranicznej), co powodowałoby znaczne pogorszenie sytuacji materialnej samego oskarżonego, a także jego rodziny. Jak więc widać, zatrzymanie paszportu może w konkretnej sytuacji przybrać postać bardzo dolegliwego środka zapobiegawczego. 5 M.in. M. Cieślak, Środki zapobiegawcze w projekcie kpk z 1968, Państwo i Prawo (PiP) 1969, nr 1; A. Murzynowski, Areszt tymczasowy i inne środki zapobiegające uchylaniu się od sądu, Warszawa 1966; E. Skrętowicz, Środki przymusu w postępowaniu karnym, Służba MO 1971, nr 1; F. Rosengarten, Uwagi na temat uzasadnienia środków zapobiegawczych, Palestra (Pal.) 1976, nr 1; F. Prusak, Nieizolacyjne środki zapobiegawcze w procesie karnym, Pal. 1977, nr 1.

5 6 ZATRZYMANIE PASZPORTU JAKO ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY Zgodnie z treścią art kpk, organami uprawnionymi do stosowania w procesie karnym środków zapobiegawczych jest prokurator lub sąd. Wydawać by się mogło, że formuła tego przepisu jest jasna i w sposób precyzyjny określa podmioty uprawnione do decydowania o środkach zapobiegawczych. Zastosowanie środka zapobiegawczego następuje zawsze w formie postanowienia (art kpk), a więc w formie procesowej decyzji odpowiedniego, ściśle określonego organu Państwa, tj. sądu lub prokuratora. 6 W procesie decydowania o zastosowaniu środka zapobiegawczego prokurator lub sąd musi przede wszystkim dokonać opartej na przesłankach faktycznych i prawnych oceny, czy w danej sprawie, wobec konkretnego oskarżonego istnieje potrzeba i prawne podstawy do zastosowania środka zapobiegawczego. Kolejnym etapem w tym procesie będzie sporządzenie w formie pisemnej postanowienia o zastosowaniu właściwego środka zapobiegawczego, wraz z uzasadnieniem. I wreszcie, aby decyzja taka mogła wywrzeć określone skutki procesowe, prokurator lub sąd powinni podjąć czynności zmierzające do jej wykonania, tj. doręczenie postanowienia samemu oskarżonemu, wobec którego zastosowany został środek zapobiegawczy, jego obrońcy oraz organowi, który faktycznie będzie ów środek wykonywał (np. w przypadku dozoru albo tymczasowego aresztowania policji). Realizacja tych etapów decydowania nie stwarza problemów ze stosowaniem większości przewidzianych w kodeksie postępowania karnego środków zapobiegawczych. Problem taki pojawia się w związku ze środkiem zapobiegawczym w postaci zatrzymania paszportu. Tu proces decyzyjny jest znacznie bardziej skomplikowany. Tak, jak w przypadku stosowania wszystkich środków zapobiegawczych, oceny podstaw faktycznych i prawnych oraz konieczności zatrzymania paszportu dokonuje organ postępowania karnego. I na tym właściwie etapie załamuje się teoretyczna konstrukcja decydowania organu procesowego, który w świetle obowiązujących przepisów sam nie może wydać decyzji zatrzymującej oskarżonemu paszport. Przepis art. 235a kpk kreuje co prawda zatrzymanie paszportu jako środek zapobiegawczy i stanowi jego podstawę prawną, nie zawiera natomiast trybu realizacji tej instytucji. Tryb ten został określony w art. 6 i 10 ustawy o paszportach, zgodnie z którymi decyzję (administracyjną) o zatrzymaniu paszportu wydaje terenowy organ administracji państwowej, na wniosek organu procesowego. Czymże zatem z punktu widzenia procesu karnego jest ów wniosek. Otóż wyjść należałoby od skutków, które mogą wyniknąć dla organu administracji państwowej ze złożenia przez organ procesowy takiego wniosku, a właściwie jednego tylko skutku. Zgodnie z treścią art. 6 i 10 ustawy paszportowej, organ administracyjny zobowiązany jest wydać decyzję unieważniającą paszport albo odmawiającą jego wydania. Wynika to jednoznacznie z użytego w ustawie sformułowania:...wydaje decyzję. Tak więc wniosek organu procesowego jest dla organu administracyjnego wnioskiem wiążącym i jednocześnie eliminującym możliwość podjęcia przezeń jakiejkolwiek innej przedmiotowej decyzji. Upraszczając nieco zagadnienie, można stwierdzić, że w sprawie odmowy wydania paszportu lub zatrzymania paszportu Patrz: S. Ehrlich, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1971, s. 13 i n.

6 178 PIOTR MIERZEJEWSKI rola organu administracyjnego sprowadza się jedynie do roli wykonawcy decyzji organu procesowego. Czyjąż zatem decyzją w sensie materialnym jest zatrzymanie paszportu lub odmowa jego wydania, czy organu administracyjnego, czy też organu procesowego? Definiując decyzję jako wolę określonego podmiotu uznałem, że organem decydującym jest tu jednak organ procesowy. To ten organ chce zabezpieczyć należyty bieg postępowania karnego, temu organowi zależy na tym, aby mieć do swojej dyspozycji podejrzanego, temu organowi zależy na określonym kształcie materiału dowodowego, uwolnionego od matactwa podejrzanego. Z punktu widzenia procesu karnego uznać zatem należy, że wniosek organu procesowego o zatrzymanie podejrzanemu paszportu jest decyzją, a ściślej podjęciem decyzji, natomiast administracyjna decyzja organu paszportowego o cofnięciu paszportu jest wykonaniem decyzji organu procesowego, do czego organ ten jest zobowiązany przepisem ustawy, bez możliwości innego niż zgodnego z wnioskiem ustosunkowania się do woli organu procesowego. Jeśli dodatkowo zważy się, że zarówno organ procesowy, jak i organ paszportowy są organami Państwa i działają w jego imieniu i dodatkowo ustanowioną w ustawie o paszportach wzajemną relację obydwu tych organów, to oczywiste jest, że decyzja (w sensie materialnym) o cofnięciu paszportu jest decyzją organu procesowego. W związku z powyższymi rozważaniami nasuwają się refleksje co do treści przepisu 2 art. 235a kpk, na podstawie którego organ prowadzący postępowanie karne może zatrzymać paszport na okres do 7 dni. Wydaje się, że przy formułowaniu tego przepisu ustawodawcy chodziło jedynie o dokument (książeczkę paszportową). Jeśli tak, to byłby to drugi, wprowadzony do kodeksu postępowania karnego nowelą z 29 czerwca 1995 r., obok zatrzymania paszportu, środek zapobiegawczy. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść w formie postanowienia, na które podejrzanemu przysługiwałoby zażalenie w terminie 7 dni. Gdyby jednak organ procesowy po upływie określonego w 2 art. 235 kpk nie zdecydował się wystąpić do organu paszportowego z wnioskiem o zatrzymanie paszportu, to wówczas byłby zmuszony do wydania podejrzanemu książeczki paszportowej. Tym samym zażalenie podejrzanego stałoby się bezprzedmiotowe. Powstaje zatem pytanie, jaki sens w kontekście art. 235a 2 kpk ma wyrażone w art. 409 kpk prawo podejrzanego do zażalenia jeden z zasadniczych elementów jego prawa do obrony? Prawo podejrzanego do obrony wynika nie tylko z norm postępowania karnego. Jest ono przede wszystkim zawarowane w Konstytucji. Czy zatem wprowadzając do kodeksu postępowania karnego przepis art. 235a 2, ograniczający podejrzanemu jego prawo do obrony ustawodawca nolens volens nie naruszył Konstytucji? Jawi się też następny problem, a mianowicie kwestia doręczenia podejrzanemu decyzji procesowej. Stosując np. tymczasowe aresztowanie, prokurator lub sąd sam doręcza podejrzanemu postanowienie o zastosowaniu tego środka. W przypadku wystąpienia przez organ procesowy do organu paszportowego z wnioskiem o zatrzymanie podejrzanemu paszportu kodeks postępowania karnego nie przewiduje

7 ZATRZYMANIE PASZPORTU JAKO ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY expressis verbis obowiązku organu procesowego powiadomienia o tym podejrzanego. O zatrzymaniu mu paszportu podejrzany zostanie zawiadomiony przez 7 organ paszportowy w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego, który to tryb różni się w pewnym stopniu od trybu przewidzianego w kodeksie postępowania karnego. Różnica ta najjaskrawiej wyłania się na tle art. 49 kpa, zgodnie z którym strony (a podejrzany jest stroną także w postępowaniu paszportowym) mogą być zawiadamiane o decyzjach przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Tak więc decyzja administracyjna organu paszportowego o zatrzymaniu podejrzanemu paszportu (a więc o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego) może zostać wywieszona w publicznym miejscu ze skutkiem zgodnego z prawem doręczenia. Takiego trybu nie przewiduje jednak kodeks postępowania karnego. Co więcej, art kpk nakłada na organy procesowe obowiązek doręczenia podejrzanemu przebywającemu na wolności wszelkich pism dla niego przeznaczonych w taki sposób, by ich treść nie była udostępniona osobom niepowołanym. Kolejnym problemem jest termin do zaskarżenia decyzji o zatrzymaniu paszportu. Powstaje przede wszystkim pytanie, od którego momentu zaczyna biec termin do wniesienia środka odwoławczego od decyzji. Czy będzie to moment, w którym organ procesowy, mimo braku ku temu ustawowego obowiązku, powiadomi podejrzanego, że zwrócił się z wnioskiem do organu paszportowego o zatrzymanie mu paszportu, czy moment, w którym organ paszportowy doręczy podejrzanemu decyzję o zatrzymaniu paszportu, czy może jeszcze jakiś inny moment? Należy podjąć jeszcze jedną kwestię, a mianowicie termin zaskarżenia decyzji o zatrzymaniu paszportu; czy będzie to termin 7-dniowy, przewidziany w kodeksie postępowania karnego do zaskarżenia postanowień, czy może jakiś inny termin? Zgodnie z art. 409 kpk skoro zatrzymanie paszportu jest środkiem zapobiegawczym na postanowienie o jego zastosowaniu przysługuje zażalenie wniesione w terminie 7 dni od daty doręczenia (ogłoszenia) postanowienia o zastosowaniu tego środka. Ale przecież nawet gdyby zgodzić się z tym, że zastosowanie tego środka zapobiegawczego w sensie materialnym jest decyzją procesową w sensie formalnym zatrzymanie paszportu jest decyzją administracyjną, od której, na podstawie art kpa, służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia, które to odwołanie powinno co prawda zostać rozpoznane bez zbędnej zwłoki (art kpa), ale organ paszportowy II instancji zawsze może powołać się na treść 3 art. 35 kpa zakreślający mu aż 30-dniowy termin na wydanie decyzji. Jak będzie brzmiała dyspozytywna część postanowienia? Uprawniona, jak się wydaje, byłaby tu jedynie formuła:...postanawia zwrócić się do organu paszportowego z wnioskiem o zatrzymanie podejrzanemu XY paszportu... (formuła ta wynika z treści art. 6 i 10 ustawy paszportowej). Czy na postanowienie tej treści 7 Wydaje się, że mimo braku takiego ustawowego obowiązku, kierując się zasadą informacji i lojalności procesowej organy postępowania karnego powinny informować podejrzanego o swoim wniosku o zatrzymanie mu paszportu. Należy mieć nadzieję, że tak czynić będą.

8 180 PIOTR MIERZEJEWSKI podejrzanemu przysługiwałoby zażalenie, a jeśli tak, to czego mogłoby ono dotyczyć? Wydaje się, że przy takiej formule postanowienia podejrzany mógłby, hipotetycznie rzecz biorąc, skarżyć jedynie ów wniosek, nie zaś sam właściwy środek zapobiegawczy zatrzymanie paszportu, które w momencie składania zażalenia przecież mogło jeszcze nie nastąpić. Rzecz jednak w tym, że na taki wniosek organu procesowego do urzędu paszportowego o zatrzymanie podejrzanemu paszportu kodeks postępowania karnego zażalenia nie przewiduje. Sam wniosek bowiem nie jest jeszcze aktem wywołującym skutek prawny. Stanowi on zaledwie impuls, który ów skutek ma wywołać. I nie ma to większego znaczenia, że przepisy ustawy paszportowej obligują organy paszportowe do wydania decyzji zgodnej z wnioskiem organu procesowego. I tak przecież organ paszportowy (organ administracyjny) powinien przeprowadzić przynajmniej szczątkowe postępowanie administracyjne, umożliwiając podejrzanemu (stronie tego postępowania) udział w tym postępowaniu (art kpa). I tak przecież na podstawie art kpa podejrzanemu (jako stronie) przysługiwałoby odwołanie od decyzji organu paszportowego, podobnie zresztą jak organowi procesowemu, który w tym postępowaniu administracyjnym występowałby w roli strony. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego przewidują co prawda udział w nim prokuratora, ale tylko jako tego szczególnego podmiotu, któremu służy prawo zwrócenia się o wszczęcie postępowania, jednak tylko wówczas, gdy będzie ono zmierzało do usunięcia stanu niezgodnego z prawem (art. 182 kpa). Instytucja zwrócenia się przez prokuratora z wnioskiem o zatrzymanie paszportu nie ma nic wspólnego z usuwaniem stanu niezgodnego z prawem. Ewentualne poszukiwanie tu jakichś związków prowadzić będzie na manowce. Bo jeśli nawet udałoby się uzasadnić udział prokuratora jako szczególnego podmiotu w administracyjnym postępowaniu paszportowym, to fiaskiem musiałaby zakończyć się próba ustawienia w takiej roli sądu. Z powyższych rozważań wynika, że podejrzany, w stosunku do którego podjęto decyzję o zatrzymaniu paszportu, może formalnie wnieść od niej jedynie środek odwoławczy przewidziany w kodeksie postępowania administracyjnego odwołanie. A co ze środkiem odwoławczym przewidzianym w kodeksie postępowania karnego? Z powyższych rozważań wynika również, że podejrzany został pozbawiony faktycznie i prawnie procesowego środka zaskarżenia decyzji organu procesowego, jakim jest zażalenie na zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zatrzymania paszportu. Pewne jest, że nastąpiło to z oczywistym naruszeniem jego praw i wolności obywatelskich, w tym jego prawa do obrony, zagwarantowanych mu w Konstytucji. Można, i należy, zastanowić się, jak do tego doszło. W uchwale Sądu Najwyższego z 22 grudnia 1993 r. SN stwierdził, że...słusznym jest położenie przez Sąd 8 Apelacyjny, w jego pytaniu, akcentu na to, że «wniosek» (o zatrzymanie paszportu, 8 I KZP 31/93, OSNKW 1994, nr 1-2, s

9 ZATRZYMANIE PASZPORTU JAKO ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY P.M.) jest środkiem zapobiegawczym, które to środki stosuje się na podstawie decyzji organu procesowego. Treść tej uchwały podsunęła zapewne projektodawcom noweli do kodeksu postępowania karnego, uchwalonej jako ustawa 29 czerwca 1995 r. o zmianie kodeksu postępowania karnego myśl, aby wprowadzić przepis art. 235a kpk. Przepis ten określa co prawda zatrzymanie paszportu jako środek zapobiegawczy, ale zupełnie nie określa trybu jego stosowania. Ignoruje wyłączne prawo decydowania organu paszportowego oraz określony w art. 6 i 10 ustawy o paszportach tryb zatrzymywania paszportu. Te mankamenty dotyczące uregulowania zatrzymania paszportu można by tłumaczyć pośpiechem, z jakim ustawodwca ze swoim prawem chce nadążać za życiem. Można by oczekiwać, że dostrzegłszy te wady autorzy kolejnych zmian 9 kodeksu albo Komisja Kodyfikacyjna działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, spróbują je usunąć. Lektura art. 273 projektu z sierpnia 1995 r., którego treść jest niemal dosłownym powtórzeniem treści art. 235a kpk, optymizm ten w znacznym stopniu ogranicza. A przecież rozwiązanie tego problemu, jakkolwiek wymaga zmiany ustawy, jest stosunkowo proste. Wystarczyłoby w ustawie o paszportach wprowadzić przepis, stanowiący, że postanowienie sądu lub prokuratora o zastosowaniu w postępowaniu karnym środka zapobiegawczego w postaci zatrzymania paszportu jest równoznaczne z decyzją organu paszportowego o zatrzymaniu paszportu. Zaniechanie zmian, czy to w ustawie o paszportach, czy to w kodeksie postępowania karnego (aktualnie także w jego projekcie), zmierzających do usunięcia wad, którymi dotknięty został nowy środek zapobiegawczy w postaci zatrzymania paszportu, może wywołać ten skutek, że np. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności albo niezgodności kodeksu postępowania karnego z Konstytucją. 9 Były Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny, J. Jaskiernia otrzymał przynajmniej jedno pismo, w którym skarżący E.K. podnosił rozmaite zarzuty pod adresem prowadzących postępowanie karne, w tym zarzuty dotyczące trybu zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zatrzymania paszportu. Autor tego opracowania jest w posiadaniu odpisów tych pism.

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Wojciech Hermeliński sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym s.

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym s. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 II 2014 / 30 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym

Bardziej szczegółowo

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 40/4/A/2012 WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik przewodniczący Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Orzecznictwo sądów odgrywa

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Anna Surówka 1 Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Prawo do ochrony zdrowia chroni jedno z podstawowych dóbr każdego człowieka, dlatego też

Bardziej szczegółowo

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny Rozdział pierwszy Unijny porządek prawny Unijny porządek prawny w szczególności charakteryzuje się autonomicznością oraz jednolitością jego stosowania we wszystkich państwach członkowskich 1 Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel Nr 4/2009 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Katarzyna Wencel PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2 Trzeba pamiętać, Ŝe urzędnik, dysponujący znacznie większą wiedzą niŝ obywatel,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH Aleksandra Radwańska (rozdz. I-VII) Dag Nilsson (rozdz. VIII)

Bardziej szczegółowo

System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej

System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej Mgr Andżelika Leja Radio RMF Kraków System ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej Uwagi wstępne Kwestia dotycząca praw człowieka i ich ochrony pojawiła się w prawie międzynarodowym po drugiej

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie MOŻLIWOŚCI PRAWNE WPROWADZENIA ZAKAZU SPALANIA OKREŚLONYCH PALIW STAŁYCH NA TERENIE GMINY. Zbigniew Bukowski

Wprowadzenie MOŻLIWOŚCI PRAWNE WPROWADZENIA ZAKAZU SPALANIA OKREŚLONYCH PALIW STAŁYCH NA TERENIE GMINY. Zbigniew Bukowski t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Zbigniew Bukowski MOŻLIWOŚCI PRAWNE WPROWADZENIA ZAKAZU SPALANIA OKREŚLONYCH PALIW STAŁYCH NA TERENIE GMINY Słowa kluczowe: prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych SSN Katarzyna Gonera artykuł dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa

Bardziej szczegółowo

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom IX Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego 1. Uwagi wprowadzające Problematyka informowania pacjenta o stanie zdrowia w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY

POMOC PRAWNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE AGATA FORYŚ POMOC PRAWNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY Wprowadzenie Osoby ubiegające

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki 44 * Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki Spis treści I. Jak problem nielicznych stał się problemem wielu? II. Trudności w ocenie przynależności do grupy kapitałowej III.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 486 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 13/91)

Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 486 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 13/91) Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 486 UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 13/91) w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU.

ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU. ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU. Motto: Podstawę wszelkich rozstrzygnięć w postępowaniu przygotowawczym powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne (art. 2 2

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo