Informator Certyfikacja dobrowolna wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Certyfikacja dobrowolna wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej"

Transkrypt

1 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 1 z 19 Informator Certyfikacja dobrowolna wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej Opracowali: T. Kiełbasa, E. Sobór, A. Banulska, A. Kowalczyk, T. Markowski, M. Żurawski Józefów, kwiecień 2015 r.

2 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 2 z 19 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne Podstawy prawne, dokumenty normatywne System oceny zgodności wyrobów Zasady postępowania w procesie udzielania certyfikacji Postępowanie przygotowawcze do zgłoszenia wyrobu do certyfikacji Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji Weryfikacja formalna wniosku i dokumentów Badanie wyrobu i uznawanie wyników badań Ocena warunków produkcji wyrobu Ocena (przegląd) dokumentacji wniosku Podjęcie decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikacji Udzielanie certyfikacji, okres ważności Przerwanie procesu certyfikacji Stosowanie i wykorzystanie udzielonej certyfikacji Nadzór nad udzielonymi certyfikacjami Oceny WTO z krótkim terminem powiadomienia Zmiany wpływające na wydany dobrowolny certyfikat zgodności Modyfikacje wyrobu, procesu produkcyjnego Zmiany zakresu certyfikatu Zmiany (aktualizacje) zapisów w certyfikacie Zmiana specyfikacji technicznych stanowiących podstawę wydania certyfikatu Przeniesienie praw do certyfikatu Zawieszanie, przywracanie, ograniczanie, cofanie i zakończenie certyfikacji dobrowolnej Zmiany wymagań certyfikacyjnych (programu certyfikacji) Ponowny proces certyfikacji Odwołania i skargi Odwołania Skargi Poufność Opłaty za przeprowadzenie certyfikacji Publikowane informacje Adresy i telefony kontaktowe... 13

3 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 3 z Informacje ogólne Niniejszy informator opisuje działalność i zasady postępowania CNBOP-PIB w procesach certyfikacji dobrowolnej wyrobów służących do ochrony, zwanych dalej certyfikacją dobrowolną, realizowanych na podstawie postanowień przepisów wymienionych w punkcie 2. Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB (DC) prowadzi certyfikację dobrowolną zgodnie z Programem certyfikacji dobrowolnej wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej PC-DO, który jest dostępny na życzenie w siedzibie Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB. Niniejszy Informator stanowi opis sposobu postępowania CNBOP-PIB wg zasad wynikających z przywołanego programu certyfikacji. Certyfikacja dobrowolna wyrobów prowadzona przez CNBOP-PIB jest w równym stopniu dostępna dla wszystkich organizacji, niezależnie od ich wielkości i statusu prawnego oraz uczestnictwa w jakiejkolwiek organizacji. Wykaz wyrobów dla których CNBOP-PIB oferuje certyfikację dobrowolną wg wspomnianego programu certyfikacji, wraz z informacją o mających zastosowanie specyfikacjach technicznych dla tych wyrobów, zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszego Informatora. W załączniku wyróżniono specyfikacje techniczne dla których procesy certyfikacji dobrowolnej prowadzone są w ramach posiadanej przez CNBOP-PIB akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji. 2. Podstawy prawne, dokumenty normatywne a) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. 2010, Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) [1], b) ISO/IEC 17067:2013 Conformity assessment Fundamentals of product Certification and guidelines for product Certification schemes [2]. 3. System oceny zgodności wyrobów System certyfikacji wyrobu wg ISO/IEC 17067:2013 N1 Elementy systemu certyfikacji wyrobu wg ISO/IEC 17067: wybór próbek; - określenie właściwości przez badanie; - ocena warunków produkcji; - ocena raportu/-ów z badania i oceny; - decyzja o udzieleniu certyfikacji: - wydanie dobrowolnego certyfikatu zgodności; - nadzór przez: ocenę procesu produkcji przegląd i analizę informacji o reklamacjach składanych producentowi i ocenę podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych Rodzaj wydawanego dokumentu /znakowanie wyrobu certyfikat dobrowolny / skrót literowy CNBOP-PIB i numer certyfikatu przykład oznakowania: CNBOP-PIB xxxx/yyyy (gdzie:xxxx kolejny numer certyfikatu, yyyy rok w którym wydano certyfikat) 4. Zasady postępowania w procesie udzielania certyfikacji 4.1. Postępowanie przygotowawcze do zgłoszenia wyrobu do certyfikacji Jednostka Certyfikująca, Centrum Obsługi Klienta lub Opiekun Klienta udziela niezbędnych informacji dotyczących sposobu rozpoczęcia procesu certyfikacji dobrowolnej wyrobu w tym informacje o: przepisach dotyczących dobrowolnej certyfikacji wyrobów, dokumentacji technicznej wymaganej do dołączenia do wniosku, niezbędnej do rozpoczęcia procesu certyfikacji, kosztach związanych z prowadzeniem procesu certyfikacji,

4 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 4 z 19 laboratoriach badawczych, w których można wykonać badania wyrobów, zakresie badań, których wyniki niezbędne będą do przedłożenia w procesie certyfikacji. Posiadaczem certyfikatu dobrowolnego, zwanym dalej Wnioskodawcą, może być producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel, bądź użytkownik wyrobu. Warunkiem rozpoczęcia procesu certyfikacji dobrowolnej jest uzgodnienie przez DC i Wnioskodawcę obustronnie akceptowanych kryteriów oceny wyrobu Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji Wnioskodawca występując o certyfikację dostarcza wypełniony wniosek o udzielenie certyfikacji wraz z załącznikami. Wszystkie załączniki powinny być spięte, ponumerowane i podpisane przez Wnioskodawcę. Druk wniosku zawiera szczegółową instrukcję jego wypełniania. Wniosek o udzielenie certyfikacji stanowi jednocześnie umowę z CNBOP-PIB o realizację usługi certyfikacyjnej. Warunkiem zarejestrowania wniosku o udzielenie certyfikacji dobrowolnej zawarcia z CNBOP-PIB umowy o realizację usługi certyfikacyjnej, jest dostarczenie oryginału wniosku wraz z dokumentacją umożliwiającą identyfikację wyrobu. Wnioski o udzielenie certyfikacji można pozyskać samodzielnie ze strony internetowej Instytutu (www.cnbop.pl) bądź zwracając się do Jednostki Certyfikującej, Centrum Obsługi Klienta lub Opiekuna Klienta CNBOP-PIB Weryfikacja formalna wniosku i dokumentów Wniosek podlega sprawdzeniu pod kątem poprawności zapisów we wniosku oraz kompletności i poprawności załączonej dokumentacji w aspekcie wymagań formalnych. O wynikach sprawdzenia złożonego wniosku Wnioskodawca jest informowany w sposób udokumentowany: w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji wstępnej zgłoszonego (ewentualnie uzupełnionego lub skorygowanego) wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie rejestracji wniosku, zawierające ogólne informacje o kosztach procesu oraz jeżeli ma to zastosowanie, konieczności wykonania oceny warunków produkcji; w przypadku stwierdzenia w dokumentacji wniosku braku sprawozdań z badań wyrobu wraz z potwierdzeniem rejestracji wniosku, Wnioskodawca otrzymuje program badań wyrobu ze wskazaniem laboratorium badawczego, w którym powinno być przeprowadzone wstępne badanie wyrobu / typu wyrobu oraz wzór protokołu pobrania próbki, który należy wypełnić i odesłać do CNBOP-PIB; w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wstępnej Wnioskodawca jest informowany o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień i poprawek. Do momentu uzupełnienia dokumentacji proces nie jest kontynuowany. Czynności związane z przygotowaniem do rozpoczęcia procesu certyfikacji mogą zostać przerwane w przypadku: nie dostarczenia dokumentów i/lub informacji wymaganych przez Jednostkę Certyfikującą (DC), w określonym terminie lub, jeśli nie wskazano pisemnie takiego terminu, w terminie 12 miesięcy od dnia sporządzenia przez DC pisemnej informacji o konieczności dokonania uzupełnień i poprawek we wniosku/dokumentacji wniosku, lub wykonywania tych czynności w przedmiotowym terminie w sposób nieskuteczny, wystąpienia przez Wnioskodawcę z wnioskiem o wycofanie złożonej dokumentacji wniosku. Ponowienie przygotowań do rozpoczęcia procesu certyfikacji możliwe jest wyłącznie po złożeniu przez Wnioskodawcę nowego wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobu, wraz z załącznikami Badanie wyrobu i uznawanie wyników badań Jednostka Certyfikująca z potwierdzeniem rejestracji przekazuje Wnioskodawcy program badań opracowany na podstawie obustronnie akceptowanej specyfikacji technicznej wyrobu. Obowiązkiem Producenta jest dostarczenie do laboratorium badawczego wskazanego przez Jednostkę Certyfikującą reprezentatywnej próbki/-ek wyrobu w sposób uzgodniony z laboratorium, wybranej/-ych

5 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 5 z 19 w sposób losowy z partii wyrobów. Szczegóły dotyczące terminu, kosztów badań oraz sposobu dostarczenia próbek Wnioskodawca uzgadnia bezpośrednio z laboratorium wskazanym przez Jednostkę Certyfikującą. W procesie certyfikacji dobrowolnej wykorzystane mogą zostać sprawozdania z badań dostarczone przez Wnioskodawcę i opracowane przez: laboratoria CNBOP-PIB lub laboratoria z którymi CNBOP-PIB zawarło stosowne porozumienie o współpracy (podwykonawcy), laboratoria badawcze akredytowane przez PCA lub przez sygnatariuszy Wielostronnego Porozumienia EA (EA MLA) i/lub Porozumienia o Wzajemnym Uznawaniu ILAC (ILAC MRA), laboratoria notyfikowane Komisji Europejskiej, laboratorium nieakredytowane, jeżeli wykazane zostanie posiadanie przez to laboratorium wdrożonego systemu zarządzania, zgodnego z aktualnymi wymaganiami normy ISO/IEC W przypadku przedstawienia przez Wnioskodawcę posiadanych wyników badań wyrobu, Jednostka Certyfikująca dokonuje analizy i oceny wyników badań następnie informuje Wnioskodawcę o jej wyniku przedstawiając ewentualny program badań uzupełniających. W przypadku uznawania wszystkich wyników badań laboratoriów badawczych innych niż laboratoria CNBOP-PIB lub podwykonawców, w celu upewnienia się co do wiarygodności przedstawionej dokumentacji technicznej wyrobu, wykonywane są badania identyfikacyjne wyrobu w laboratorium CNBOP-PIB. Przeprowadzenie badań identyfikacyjnych jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia procesu certyfikacji dobrowolnej wyrobu. Jednostka Certyfikująca po otrzymaniu wyników badań przystępuje do analizy i oceny w odniesieniu do uzgodnionych wcześniej kryteriów oceny wyrobu Ocena warunków produkcji wyrobu Na potrzeby procesu certyfikacji dobrowolnej wyrobu dokonywana jest ocena warunków technicznoorganizacyjnych (WTO) produkcji. Ocena WTO to niezależny, udokumentowany proces uzyskiwania dowodów, stwierdzenia faktów lub innych odpowiednich informacji i ich obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia wymagań, zapewniających warunki stabilnej i powtarzalnej produkcji wyrobów. Producent, w ramach zapewnienia właściwych warunków techniczno-organizacyjnych, zobowiązany jest m. in. do zapewnienia spójności pomiarowej przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w procesie produkcji wyrobu będącego przedmiotem oceny. Wymagania CNBOP-PIB w tym zakresie publikowane są na stronie internetowej Instytutu. Ocenę wykonuje się po przedstawieniu przez Wnioskodawcę pozytywnych wyników wszystkich badań wyrobu. Zespół oceniający CNBOP-PIB dokonuje oceny WTO produkcji w zakładzie produkcyjnym. Termin przeprowadzenia oceny oraz skład zespołu oceniającego uzgadniany jest z Wnioskodawcą. Program oceny wynika z zakresu oceny i uwzględnia szczegółowe wymagania specyfikacji technicznych wyrobu uzgodnionych pomiędzy Instytutem i Wnioskodawcą. CNBOP-PIB (Jednostka Certyfikująca lub Centrum Obsługi Klienta) udziela szczegółowych informacji dotyczących organizacji oceny WTO (przybliżone koszty, termin, cel oceny). W przypadku stwierdzenia podczas oceny WTO przypadków niespełnienia wymagań (tj. niezgodności), oceniana organizacja zobowiązana jest do przeprowadzenia działań korygujących, w terminie uzgodnionym z CNBOP-PIB. Ocena wykonania działań korygujących i ich skuteczności może być przeprowadzona w formie przeglądu dowodów realizacji tych działań dostarczonych przez Klienta (dokumenty i zapisy) lub w formie dodatkowej oceny. Sposób oceny działań zależy od rodzaju niezgodności oraz zastosowanych działań naprawczych. Wyniki oceny WTO są zawarte w raporcie/-tach z oceny WTO, który wraz z załącznikami przekazywany jest ocenianej organizacji do zapoznania i akceptacji. Jeden egzemplarz raportu przekazywany jest ocenianej organizacji. Uwaga! Jeśli produkcja nie odbywa się w zakładzie produkcyjnym należącym do Wnioskodawcy to CNBOP-PIB nie przekazuje raportu Wnioskodawcy kopię raportu może udostępnić wyłącznie oceniana organizacja. Raport stanowi podstawę oceny warunków techniczno-organizacyjnych producenta wyrobu.

6 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 6 z Ocena (przegląd) dokumentacji wniosku Dokumentacja zgromadzona w procesie certyfikacji jest przedmiotem analizy i oceny, których wyniki stanowią podstawę do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia certyfikacji. Na każdym etapie prowadzenia oceny Jednostka Certyfikująca (DC) przekazuje Wnioskodawcy wynik tej oceny wraz z ewentualnym terminem uzupełnienia dokumentacji i/lub wykonania dodatkowych czynności (np. badań, działań korygujących) w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności. W sprawach budzących wątpliwości DC rezerwuje sobie prawo zasięgnięcia opinii właściwego Komitetu Technicznego działającego przy Jednostce Certyfikującej. Komitet Techniczny jest organem doradczym Kierownika Jednostki Certyfikującej w obszarze technicznych wymagań dla wyrobów. Skład poszczególnych komitetów jest tak dobrany aby zapewniał fachową i rzetelną ocenę certyfikowanych wyrobów. Koszt posiedzeń Komitetu Technicznego ponosi Wnioskodawca. Brak zgody Wnioskodawcy na poniesienie kosztu posiedzenia Komitetu Technicznego oznacza podjęcie przez DC decyzji o odmowie udzielenia certyfikacji Podjęcie decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikacji Decyzja o udzieleniu certyfikacji dobrowolnej stanowi podstawę do sporządzenia: umowy określającej zasady posługiwania się i nadzorowania udzielonej certyfikacji dobrowolnego certyfikatu zgodności. Decyzja o odmowie udzielenia certyfikacji wraz z uzasadnieniem przekazywana jest Wnioskodawcy w sposób udokumentowany Udzielanie certyfikacji, okres ważności Na podstawie decyzji o udzieleniu certyfikacji oraz po podpisaniu przez Wnioskodawcę umowy o nadzorowaniu udzielonej certyfikacji dobrowolnej i uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec CNBOP-PIB, zostaje przekazany Wnioskodawcy dobrowolny certyfikat zgodności. Dobrowolne certyfikaty zgodności wydawane są na okres 5 lat Przerwanie procesu certyfikacji Przerwanie procesu certyfikacji wyrobu, który został zarejestrowany, może nastąpić, jeżeli: Wnioskodawca nie dostarcza wymaganych przez DC dokumentów i/lub informacji w wyznaczonym terminie (bądź jeśli termin nie został wyznaczony w ciągu 12 miesięcy), lub czynności te realizuje nieskutecznie; Wnioskodawca nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec CNBOP-PIB, Wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o przerwanie procesu. Decyzja o przerwaniu procesu certyfikacji dobrowolnej przekazywana jest Wnioskodawcy w formie pisemnej. Dokumentacja zarejestrowanego procesu certyfikacji, który został przerwany, nie jest zwracana Wnioskodawcy. Kontynuacja/wznowienie procesu certyfikacji będzie możliwe tylko po ponownym złożeniu wniosku o przeprowadzenie certyfikacji wraz z wymaganymi aktualnymi załącznikami. 5. Stosowanie i wykorzystanie udzielonej certyfikacji Dobrowolny certyfikat zgodności może być stosowany przez posiadacza zgodnie z warunkami umowy zawartej z CNBOP-PIB o nadzorowanie udzielonej certyfikacji dobrowolnej. Umowa określa w szczególności zobowiązania Wnioskodawcy, sposoby sprawowania nadzoru nad udzieloną certyfikacją, zasady postępowania w przypadku zmiany wymagań stanowiących podstawę wydania/nadzorowania certyfikatu oraz postępowanie w przypadku modyfikacji wyrobu procesu produkcyjnego i warunków produkcji, oraz warunki zmiany zakresu i aktualizacji oraz warunki zawieszania, ograniczania, cofania i zakończenia udzielonego dobrowolnego certyfikatu zgodności. CNBOP-PIB wymaga aby wyroby, które uzyskały certyfikat dobrowolny były oznaczane skrótem literowym CNBOP-PIB oraz numerem certyfikatu.

7 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 7 z 19 Niewłaściwe lub nieuprawnione powoływanie się na dobrowolny certyfikat zgodności w katalogach, ogłoszeniach itp. przez jego właściciela, może skutkować: żądaniem podjęcia działań korygujących, zawieszeniem lub cofnięciem certyfikatu lub wszelkich certyfikatów, opublikowaniem na stronie internetowej CNBOP-PIB informacji o bezprawnym lub fałszywym powoływaniu się na certyfikat, a także wejściem na drogę procesową. Znak CNBOP-PIB tj. zarezerwowany jest dla działalności dopuszczeniowej dlatego nie jest dopuszczalne stosowanie znaku CNBOP-PIB na wyrobach dla których wydano dobrowolny certyfikat zgodności. Natomiast Posiadacz dobrowolnego certyfikatu zgodności jest upoważniony do powoływania się na certyfikację poprzez stosowanie logo CNBOP-PIB zgodnie z dokumentem opublikowanym na stronie internetowej Instytutu. 6. Nadzór nad udzielonymi certyfikacjami CNBOP-PIB sprawuje nadzór nad udzieloną certyfikacją dobrowolną poprzez: ocenę warunków techniczno-organizacyjnych (WTO) produkcji w zakładzie produkującym wyrób raz na 2 lata, przegląd i analizę informacji o reklamacjach składanych producentowi oraz ocenę podejmowanych działań naprawczych. Jednocześnie CNBOP-PIB zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w ramach nadzoru nad certyfikatem dobrowolnym dodatkowych ocen warunków produkcji (tzw. ocen z krótkim terminem powiadamiania), m.in. w przypadku: prowadzenia oceny zgodności wyrobu w związku ze zmianami wpływającymi na wydany dobrowolny certyfikat zgodności, weryfikacji podjęcia i/lub skuteczności podjętych środków naprawczych, do których producent został zobowiązany przez CNBOP-PIB (patrz poniżej). Działania związane z nadzorem inicjowane są przez CNBOP-PIB. W przypadku gdy w trakcie działań w nadzorze CNBOP-PIB stwierdzi, że wyrób nie posiada już tych samych cech co typ wyrobu, producent zostaje zobowiązany do podjęcia stosownych środków naprawczych, a nadzorowany certyfikat/-y zostaje zawieszony lub cofnięty, jeśli zachodzi taka konieczność. W przypadku niepodjęcia środków naprawczych lub jeśli środki te nie przynoszą wymaganych skutków, CNBOP-PIB odpowiednio ogranicza, zawiesza lub cofa certyfikaty. 7. Oceny WTO z krótkim terminem powiadomienia W uzasadnionych przypadkach Jednostka Certyfikująca może przeprowadzać u Posiadaczy certyfikacji ocenę WTO z krótkim terminem powiadomienia m.in. w przypadku prowadzenia oceny zgodności wyrobu w związku ze zmianami wpływającymi na wydany dobrowolny certyfikat zgodności, w celu zbadania skarg dotyczących deklarowanych przez producenta cech wyrobu potwierdzonych dobrowolnym certyfikatem zgodności, w celu weryfikacji podjęcia i/lub skuteczności podjętych środków naprawczych, do których producent został zobowiązany przez CNBOP-PIB (patrz poniżej). W takich przypadkach Jednostka Certyfikująca informuje z krótkim wyprzedzeniem Posiadacza certyfikatu/- ów o warunkach i terminie oceny. 8. Zmiany wpływające na wydany dobrowolny certyfikat zgodności 8.1. Modyfikacje wyrobu, procesu produkcyjnego Producent certyfikowanego wyrobu jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania CNBOP-PIB o wszystkich zamierzonych modyfikacjach wyrobu lub procesu produkcji, które mogą mieć wpływ

8 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 8 z 19 na jakiekolwiek cechy wyrobu potwierdzone (certyfikowane) przez CNBOP-PIB. Każda zmiana w tym zakresie wymaga pisemnego zgłoszenia przez producenta do CNBOP-PIB zgodnie z warunkami umowy o nadzorowaniu udzielonej certyfikacji dobrowolnej. Na podstawie otrzymanej informacji o zmianie w wyrobie lub procesie produkcji wyrobu CNBOP-PIB określa możliwość wprowadzenia zmiany w wyrobie, a gdy ma zastosowanie również program badań w celu potwierdzenia cech, które mogły ulec zmianie wskutek wprowadzonych zmian w wyrobie lub w procesie produkcji wyrobu a były przedmiotem oceny na etapie wydawania certyfikatu. Jeżeli zostały dokonane zmiany w procesie produkcji, które mogą wpłynąć na cechy wyrobu potwierdzane przez CNBOP-PIB prowadzona jest ponowna ocena warunków produkcji wyrobu. Wprowadzenie zmiany w dobrowolnym certyfikacie zgodności ma formę zastąpienia poprzedniego certyfikatu z określeniem daty od kiedy zmiana została zaakceptowana przez CNBOP-PIB. Zastąpiony certyfikat zachowuje pierwotną datę zakończenia ważności. Jeżeli uległa zmianie nazwa wyrobu, nazwa/adres producenta lub nazwa/adres wnioskodawcy wraz z przekazaniem certyfikatu przekazywany jest aneks do umowy zawartej z CNBOP-PIB o nadzorowaniu certyfikatu Zmiany zakresu certyfikatu W uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wnioskodawcy, CNBOP-PIB może dokonać zmiany zakresu certyfikatu dobrowolnego. Przypadki te dotyczyć mogą m.in.: zmian materiałowych i konstrukcyjnych w wyrobie dotyczących certyfikowanego wyrobu (zmiany mogą wynikać z modyfikacji wyrobu o której mowa w punkcie 8.1 niniejszego informatora), zmian technologicznych, zmiany miejsca produkcji, dodania kolejnego miejsca produkcji, zmiany zakresu o dodatkowe odmiany lub wersje wyrobów, w ramach tego samego dokumentu odniesienia, objętych ważnym certyfikatem dobrowolnym, zmian technologicznych, zmiany miejsca produkcji, dodania kolejnego miejsca produkcji, zmiany stosunków właścicielskich zmiany zakładu produkcyjnego (zmiany miejsca produkcji, zmiany stosunków właścicielskich), dodania alternatywnego/-ych i/lub usunięcia dotychczasowego miejsca produkcji wyrobu na certyfikacie dobrowolnym, dodania kolejnego dokumentu odniesienia w certyfikacie. Zmiana zakresu inicjowana jest przez odpowiednie pisemne wystąpienia producenta wyrobu. Na podstawie otrzymanej informacji o zmianach CNBOP-PIB określa możliwość zmiany certyfikatu dobrowolnego i sposób dalszego postępowania w sprawie. Proces zmiany zakresu certyfikatu obejmuje mające zastosowanie czynności wymienione w rozdziale 5 niniejszego informatora. Zmiana zakresu certyfikatu dobrowolnego dokonywana jest odpłatnie. Podstawę zmiany certyfikatu dobrowolnego stanowi decyzja CNBOP-PIB o rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu ważnego dobrowolnego certyfikatu zgodności, na podstawie wyników badań wyrobu i/lub oceny warunków produkcji w odniesieniu do zgłoszonej zmiany. Wprowadzenie zmiany w dobrowolnym certyfikacie zgodności ma formę zastąpienia poprzedniego certyfikatu z określeniem daty od kiedy zmiana została zaakceptowana przez CNBOP-PIB. Zastąpiony certyfikat zachowuje pierwotną datę zakończenia ważności. Przekazanie certyfikatu ze zmienionym zakresem wymaga podpisania przez wnioskodawcę aneksu do umowy zawartej z CNBOP-PIB o nadzorowaniu certyfikatu Zmiany (aktualizacje) zapisów w certyfikacie W uzasadnionych przypadkach, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Posiadacza, CNBOP-PIB może dokonywać zmiany (aktualizacji) zapisów w wydanym certyfikacie. W przypadku pisemnego wystąpienia Posiadacza certyfikatu na podstawie otrzymanej informacji CNBOP-PIB określa możliwość i sposób dalszego postępowania w sprawie aktualizacji dobrowolnego certyfikatu zgodności.

9 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 9 z 19 Zmiany dokonywane są na podstawie analizy dokumentacji uzasadniającej dokonanie zmiany i mogą dotyczyć wyłącznie zapisów na ważnym certyfikacie, które nie stanowią przedmiotu lub wyniku procesu certyfikacji. Zmiany mają formę zastąpienia poprzedniego certyfikatu z określeniem daty od kiedy zmiana została zaakceptowana przez CNBOP-PIB. Aktualizacja certyfikatu dokonywana jest odpłatnie. Podstawę zmiany zapisów certyfikatu stanowi decyzja CNBOP-PIB o aktualizacji dobrowolnego certyfikatu zgodności, podejmowana na podstawie wyników zrealizowanej analizy w odniesieniu do zgłoszonej potrzeby zmiany. Zmiana (aktualizacja) zapisów w dobrowolnym certyfikacie zgodności ma formę zastąpienia poprzedniego certyfikatu z określeniem daty od kiedy zmiana została zaakceptowana przez CNBOP-PIB. Gdy zmiana (aktualizacja) dotyczy danych zawartych w umowie o nadzorowaniu certyfikatu przekazanie zaktualizowanego certyfikatu wymaga podpisania przez producenta stosownego aneksu do umowy Zmiana specyfikacji technicznych stanowiących podstawę wydania certyfikatu Specyfikacje techniczne (tj. Polskie Normy, normy europejskie, specyfikacje techniczne lub raporty techniczne CEN oraz normy międzynarodowe) stanowiące podstawę wydania certyfikatu dobrowolnego mogą być przedmiotem aktualizacji, zmiany, poprawki, uzupełnienia. Jednostka Certyfikująca informuje Posiadaczy certyfikatów o zmianach występujących wyłącznie w tych specyfikacjach technicznych, które znajdują się w zakresie akredytacji Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB. CNBOP-PIB prowadzi procesy zmiany zakresu i/lub aktualizacji zapisów na ważnych dobrowolnych certyfikatach zgodności w przedmiocie jw. wyłącznie na wniosek posiadacza certyfikatu. Czynności wykonywane są stosownie do zakresu zmian występujących pomiędzy dotychczasowym i nowym brzmieniem wymagań specyfikacji technicznych i/lub postanowień norm badawczych powołanych w tych specyfikacjach. Procesy prowadzone są: w przypadku zmian o charakterze merytorycznym w formie zmiany zakresu certyfikatu, w przypadku zmian o charakterze formalnym w formie zmiany (aktualizacji) zapisów w certyfikacie Przeniesienie praw do certyfikatu W przypadku zmian obejmujących zmianę: nazwy i / lub adresu, statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego, prawa własności lub stosunków własnościowych, posiadacza dobrowolnego certyfikatu zgodności, wymagane jest aby posiadacz certyfikatu na piśmie zgłosił do CNBOP-PIB ten fakt. Na podstawie przedmiotowego zgłoszenia CNBOP-PIB dokona indywidualnej analizy i rozstrzygnięcia możliwości przeniesienia praw do certyfikacji i/lub dokonanie aktualizacji zapisów na certyfikacie. O wyniku powyższej analizy posiadacz certyfikatu jest informowany pisemnie. W przypadku pozytywnego wyniku analizy posiadacz informowany jest o kolejnych krokach, jakie należy podjąć w celu przeniesienia praw do certyfikatu. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia możliwości przeniesienia prawa do posługiwania się certyfikatem wymagane jest złożenie wniosku o przeprowadzenie niezależnego procesu certyfikacji, o czym posiadacz również jest informowany pisemnie. 9. Zawieszanie, przywracanie, ograniczanie, cofanie i zakończenie certyfikacji dobrowolnej W okresie ważności może nastąpić zawieszenie, ograniczenie cofnięcie lub zakończenie udzielonej certyfikacji. Zawieszenie certyfikacji następuje w przypadku: stwierdzenia, że wyrób udostępniony na rynku nie posiada cech, które zostały określone w certyfikacie wydanym przez CNBOP-PIB,

10 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 10 z 19 stwierdzenia, że wyrób był przedmiotem modyfikacji, która mogła mieć wpływ na zmianę jego cech, bez wiedzy i/lub zgody CNBOP-PIB, stwierdzenia, że warunki produkcji w zakładzie produkcyjnym uległy znaczącym zmianom bez uprzedniego powiadomienia CNBOP-PIB, stwierdzenia negatywnych wyników oceny WTO, uniemożliwienia CNBOP-PIB przeprowadzenia działań wynikających z nadzoru nad certyfikatem, o których mowa w punkcie 6 niniejszego informatora, stwierdzenia niezgodności w sposobie wykorzystywania i/lub powoływania się na wydany certyfikat w stosunku do postanowień umowy zawartej między CNBOP-PIB a Posiadaczem certyfikatu, usunięto nie wywiązywania się przez Posiadacza ze zobowiązań finansowych względem CNBOP-PIB, rażącego naruszenia przez Posiadacza postanowień umowy. Czas zawieszenia certyfikacji oraz warunki jej przywrócenia są ustalane przez CNBOP-PIB indywidualnie dla każdego przypadku i komunikowane Posiadaczowi na piśmie. Okres zawieszenia nie może przekraczać 12 miesięcy. Przywrócenie certyfikatu przez CNBOP-PIB odbywa się w formie pisemnej i jest dokonywane dla pełnego lub ograniczonego zakresu certyfikatu, stosownie do wyników oceny spełnienia warunków przywrócenia. Ograniczenie certyfikacji w części jej zakresu może nastąpić na pisemny wniosek Posiadacza certyfikatu. Ograniczenie dokonywane jest w formie zastąpienia certyfikatu z odpowiednio ograniczonym zakresem. Cofnięcie certyfikacji następuje: w przypadku braku skutecznych działań Posiadacza dotyczących usunięcia w terminie niezgodności stanowiących podstawę zawieszenia certyfikatu, w wyniku rozwiązania umowy dotyczącej nadzorowania wydanego certyfikatu, w uzasadnionych przypadkach, niezwłocznie po stwierdzeniu przez CNBOP-PIB, że wyrób nie posiada już tych samych cech co typ wyrobu, rażącego naruszenia przez Posiadacza postanowień umowy dotyczącej nadzorowania wydanego certyfikatu, Zakończenie certyfikacji następuje na pisemny wniosek Posiadacza certyfikatu. Decyzje o zawieszeniu, ograniczeniu cofnięciu lub zakończeniu certyfikacji CNBOP-PIB przekazuje Posiadaczowi w formie pisemnej, z podaniem terminu, od którego ta decyzja obowiązuje. W przypadku decyzji o zawieszeniu, cofnięciu lub zakończeniu, dobrowolny certyfikat zgodności nie może być stosowany, a Posiadacz zobowiązany jest do zaprzestania: powoływania się na certyfikat znakowania wyrobów skrótem literowym CNBOP-PIB i numerem certyfikatu, wydawania, publikowania i wykorzystywania materiałów reklamowych powołujących się w jakikolwiek sposób na certyfikat. W przypadku cofnięcia lub zakończenia udzielonej certyfikacji Posiadacz zobowiązany jest do zwrotu, na życzenie CNBOP-PIB, tego certyfikatu. Ponadto w przypadku cofnięcia certyfikatu jego Posiadacz zobowiązany jest do wycofania z obrotu i/lub użytkowania wszystkich wyrobów, których cechy różnią się od określonych w tym certyfikacie. W przypadku ubiegania się o certyfikat po jego cofnięciu lub zakończeniu Posiadacz powinien złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie procesu certyfikacji dobrowolnej wyrobu. 10. Zmiany wymagań certyfikacyjnych (programu certyfikacji) CNBOP-PIB powiadamia w sposób udokumentowany Posiadacza certyfikatu dobrowolnego o fakcie zmiany wymagań stanowiących podstawę certyfikacji wyrobu objętego aktualnym dobrowolnym certyfikatem zgodności. Jednocześnie posiadacz certyfikatu informowany jest o czynnościach niezbędnych do wykonania oraz o terminie ich realizacji w celu utrzymania udzielonej certyfikacji dobrowolnej. W przypadku nie podjęcia

11 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 11 z 19 przez Posiadacza certyfikatu działań jw. lub przekroczenia wskazanego terminu ich wdrożenia, CNBOP-PIB dokonuje cofnięcia udzielonej certyfikacji dobrowolnej. 11. Ponowny proces certyfikacji Ponowy proces certyfikacji prowadzony jest w takim samym trybie jak nowy proces certyfikacji. W celu zachowania ciągłości certyfikacji, kompletny wniosek o udzielenie certyfikacji powinien zostać złożony nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności bieżącego certyfikatu. Uwzględniając złożoność wyrobu, na podstawie dostarczonej dokumentacji wyrobu (w tym sprawozdań z badań) i warunków produkcji oraz informacji o wprowadzonych zmianach w wyrobie i/lub systemie bądź ich braku, DC podejmuje decyzję o dalszym trybie postępowania. 12. Odwołania i skargi Odwołania Wnioskodawcy/Posiadaczowi przysługuje prawo złożenia odwołania od decyzji CNBOP-PIB dotyczącej: odmowy udzielenia certyfikacji, zawieszenia certyfikacji, ograniczenia zakresu certyfikacji, cofnięcia certyfikacji, zakończenia certyfikacji. Odwołanie wnoszone jest na piśmie do Dyrektora CNBOP-PIB w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Fakt przyjęcia formalnego odwołania jest potwierdzany w sposób udokumentowany w terminie 14 dni od daty wpłynięcia do CNBOP-PIB. Decyzję o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Kierownika DC podejmuje Dyrektor CNBOP-PIB w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania po uprzedniej analizie całego materiału dotyczącego sprawy i uwzględnieniu argumentacji klienta. Po zakończeniu postępowania z odwołaniem, strona wnosząca odwołanie jest informowana o decyzji Dyrektora CNBOP-PIB na piśmie. W przypadkach gdy czas niezbędny na rozpatrzenie odwołania przekracza wskazany termin, wnoszący odwołanie informowany jest pisemnie przez CNBOP-PIB o przewidywanym terminie rozpatrzenia odwołania Skargi Na każdym etapie procesu certyfikacji dobrowolnej Wnioskodawcy, a na etapie sprawowania nadzoru nad wydanym certyfikatem posiadaczowi certyfikatu, przysługuje możliwość złożenia skargi na działania CNBOP-PIB. CNBOP-PIB przyjmuje skargi składane przez: Wnioskodawców poddających się procesowi certyfikacji/dopuszczenia (skargi dotyczące działań DC CNBOP-PIB lub jego pracowników), Posiadaczy certyfikatów dobrowolnych wydanych przez CNBOP-PIB na etapie sprawowania nadzoru nad tymi certyfikatami (skargi dotyczące działań DC CNBOP-PIB lub jego pracowników), inne strony (skargi dotyczące działań Wnioskodawcy/Posiadacza lub Jednostki Certyfikującej). Skarga powinna zostać złożona w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności uzasadniających jej złożenie. Wszystkie skargi są rejestrowane i rozpatrywane. W przypadku otrzymania skargi telefonicznej, CNBOP-PIB wymaga pisemnego potwierdzenia złożenia skargi. W przeciwnym razie skarga nie będzie rozpatrywana. Fakt przyjęcia formalnej skargi jest potwierdzany w sposób udokumentowany w terminie 14 dni od daty wpłynięcia do DC. Decyzję rozstrzygającą skargę, po uprzedniej analizie całego materiału dotyczącego sprawy i uwzględnieniu argumentacji klienta, podejmuje: w przypadku skarg na działania pracowników DC Kierownik DC, w przypadku skarg na działania DC Dyrektor CNBOP-PIB, w przypadku skarg na działania Wnioskodawcy/Posiadacza Dyrektor CNBOP-PIB. Decyzja rozstrzygająca skargę ma formę pisma skierowanego do skarżącego. Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty otrzymania. W przypadkach, gdy czas niezbędny na rozpatrzenie skargi

12 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 12 z 19 przekracza wskazany termin, Skarżący informowany jest pisemnie przez CNBOP-PIB o przewidywanym terminie rozpatrzenia skargi. Po zakończeniu postępowania ze skargą Skarżący jest informowany o wyniku rozstrzygnięcia skargi na piśmie. 13. Poufność CNBOP-PIB zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych od Wnioskodawców, producentów i zakładów produkcyjnych w procesie i przedmiocie certyfikacji dobrowolnej, jak również w trakcie nadzoru nad certyfikatem, jak i z innych źródeł (skargi), z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. W przypadku udzielania przez CNBOP-PIB informacji jw., Wnioskodawca informowany jest w sposób udokumentowany o zakresie i adresacie przekazywanych informacji, jeżeli prawo nie stanowi inaczej. 14. Opłaty za przeprowadzenie certyfikacji Opłaty za przeprowadzenie procesu certyfikacji dobrowolnej wyrobów oraz za czynności realizowane w ramach nadzorowania ważnych certyfikatów dobrowolnych ustalane są na podstawie Cennika Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB. Opłaty za przeprowadzenie certyfikacji dobrowolnej uiszcza Wnioskodawca. Koszty utrzymania i nadzoru certyfikatu dobrowolnego ponosi jego posiadacz tj. producent wyrobu. Koszty badań próbki/-ek wyrobów są rozliczane bezpośrednio między Wnioskodawcą a laboratorium badawczym i nie są wliczane w koszty procesu certyfikacji dobrowolnej realizowanego przez Jednostkę Certyfikującą CNBOP-PIB. 15. Publikowane informacje CNBOP-PIB publikuje wykazy wydanych, zawieszonych, cofniętych i zakończonych certyfikacji na stronie internetowej Instytutu

13 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 13 z Adresy i telefony kontaktowe Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP-PIB) ul. Nadwiślańska Józefów, k/otwocka tel. +(48) , fax. +(48) Centrum Obsługi Klienta CNBOP-PIB tel tel/ fax Opiekun Klienta tel kom UWAGA: Ze względów organizacyjno-technicznych prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminów spotkań i kontaktowanie się z Centrum Obsługi Klienta w godzinach od 7:30 do 15:30.

14 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 14 z 19 ZAŁĄCZNIK NR 1 Wykaz wyrobów wraz z mającymi zastosowanie specyfikacjami technicznymi dla których CNBOP-PIB oferuje przeprowadzenie certyfikacji dobrowolnej (kolorem zielonym zaznaczono specyfikacje objęte akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji) Lp. Grupy wyrobów Techniczny dokument odniesienia Urządzenia sygnalizacji alarmu pożarowego Fire detection and fire alarm systems Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych Voice alarm control and indicating equipment Głośniki Loudspeakers Centrale sterujące automatyką pożarową bram i drzwi Control and indicating equipment for fire automation of gates and doors Czujniki tlenku węgla (CO) CO detectors Instalacje hydrantów wewnętrznych Installations of internal hydrants Prądownice hydrantowe Nozzles Węże półsztywne (do hydrantów wewnętrznych) Semi-ridge hose (for internal hydrants) Węże płasko składane Lay-flat hoses Stałe urządzenia gaśnicze Fixed fire fighting systems Urządzenia gaśnicze na dwutlenek węgla Carbon dioxide (CO2) extinguishing systems Urządzenia gaśnicze na gazy obojętne i mieszaniny gazów gaśniczych Inert gases (and their mixtures) extinguishing systems Urządzenia gaśnicze na chlorowcopochodne węglowodorów Fluorocarbon extinguishing systems Urządzenia gaśnicze aerozolowe Aerosol extinguishing systems Urządzenia gaśnicze parowe Steam extinguishing systems Urządzenia zabezpieczające Protective equipment Urządzenia redukcji stężenia tlenu Oxygen reduction systems Urządzenia gaśnicze gazowe i ich części składowe Gas extinguishing systems and its components ISO ISO PN-EN EN A1 PN-EN PN-EN 694 PN-EN WBO/14/02/CNBOP CEA 4009 WBO/14/02/CNBOP CEA 4009 WBO/14/02/CNBOP CEA 4009 CEN/TR ISO kryteria własne CNBOP-PIB kryteria własne CNBOP-PIB 14. Urządzenia nawaniające Odonization devices PN-EN Reduktory ciśnienia CEA 4026 Urządzenia gaśnicze tryskaczowe i zraszaczowe i ich części składowe Sprinkler and water spray equipment and its components Pompy pożarowe Fire pumps Zawory wzbudzające wraz z osprzętem Control valve for deluge systems with assemblies Tryskacze Sprinklers Tryskacze ESFR ESFR sprinklers WBO/16/01/CNBOP ISO ISO ISO

15 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 15 z 19 Lp. Grupy wyrobów Techniczny dokument odniesienia Tryskacze domowe Residential sprinklers Dysze mgłowe Water mist nozzles Pobudzacze Actuators Łączniki ciśnienia Pressure actuators Łączniki przewodów rurowych Pipe couplings Uchwyty przewodów rurowych Pipe hangers Zawory zwrotne Check valves Podręczny sprzęt gaśniczy Portable fire fighting equipment Pianotwórcze środki gaśnicze Foam-forming extinguishing agents Proszki gaśnicze Extinguishing powders Gaśnice Fire extinguishers Gaśnice przewoźne Mobile fire extinguishers Koce gaśnicze Fire blankets Środki ochrony indywidualnej Special personal protective equipment Ubrania specjalne Protective clothing Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem i maski Self-contained open circuit breathing apparatus Ubrania specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi Protective clothing against chemical agents Ubrania specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem Protective clothing against ionizing radiation and fire Pasy strażackie Firefighter s belt Rękawice specjalne Protective gloves Kominiarki Balaclava helmets Buty strażackie Protective footwear Hełmy strażackie Helmets for firefighters Sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej Fire fighting rescue equipment Drabiny przenośne Portable ladders ISO ISO kryteria własne CNBOP-PIB WBO/16/10/CNBOP WBO/16/12/CNBOP ISO :2010 WBO/16/13/CNBOP ISO ISO PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN WBO/09/01/CNBOP PN-EN 615 PN-EN 3-7 PN-EN PN-EN 1869 PN-EN 469 PN-EN ISO 6940 PN-EN ISO 6941 PN-EN 136 PN-EN 137 PN-EN 404 PN-EN PN-EN PN-EN 1486 PN-M PN-EN 659 PN-EN 420 PN-EN PN-EN PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN 443 PN-EN 1147

16 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 16 z 19 Lp. Grupy wyrobów Techniczny dokument odniesienia Linkowe urządzenia do opuszczania i podnoszenia Rescue descending and lifting devices PN-EN 341 PN-EN 1496 Linki strażackie ratownicze PN-M Fire fighting rescue lines PN-EN 364 Zatrzaśniki PN-M Snaphooks PN-EN 362 Pompy pożarnicze Fire fighting pumps Motopompy przenośne i przewoźne PN-EN Portable and transportable pumps PN-EN Narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej Rescue tools and auxiliary equipment for fire brigades Hydrauliczne narzędzia ratownicze Hydraulic rescue tools PN-EN Poduszki pneumatyczne do podnoszenia i korki pneumatyczne do uszczelniania Lifting pneumatic bags and pneumatic caps for sealings PN-EN Topory strażackie Fire axes PN-M Armatura i osprzęt pożarniczy Fire fighting equipment and accessories for delivering of water and of extinguishing agents solutions and remaining related equipment Pożarnicze węże tłoczne do hydrantów Delivery hoses PN-EN Pożarnicze węże ssawne Suction fire hoses PN-EN ISO A1 Łączniki Couplings for fire hoses PN-M Łączniki kątowe 75 Nozzle holders 75 PN-M Nasady Nozzles couplings PN-M Przełączniki Hose adapters PN-M Pokrywy nasad Blank couplings PN-M Zbieracze Collecting breechings PN-M Rozdzielacze Triple head distributors PN-M Smoki ssawne Suction strainers PN-M Zasysacze liniowe In-line inductors PN-M Prądownice wodne do pomp pożarniczych PN-M Hand-held branchpipes for fire fighting pumps PN-EN , -2-3, -4 Prądownice pianowe Foam forming nozzles (hand-held branchpipes) PN-M Wytwornice pianowe Foam generators PN-M Działka wodno-pianowe, wodne i pianowe Water-foam, water and foam branchpipes (cannons) PN-M Urządzenia do wytwarzania piany za pomocą gazów Devices for forming foam by using gases PN-EN 3-7 Stojaki hydrantowe Standpipes PN-M-51154:1973 Armatura i osprzęt pożarniczy Fire fighting equipment and accessories for delivering of water and of extinguishing agents solutions and remaining related equipment Pożarnicze węże tłoczne do hydrantów Delivery hoses PN-EN Pożarnicze węże ssawne Suction fire hoses PN-EN ISO A1 Łączniki Couplings for fire hoses PN-M-51031

17 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 17 z 19 Lp. Grupy wyrobów Techniczny dokument odniesienia Łączniki kątowe 75 Nozzle holders 75 Nasady Nozzles couplings Przełączniki Hose adapters Pokrywy nasad Blank couplings Zbieracze Collecting breechings Rozdzielacze Triple head distributors Smoki ssawne Suction strainers Zasysacze liniowe In-line inductors Prądownice wodne do pomp pożarniczych Hand-held branchpipes for fire fighting pumps Prądownice pianowe Foam forming nozzles (hand-held branchpipes) Wytwornice pianowe Foam generators Działka wodno-pianowe, wodne i pianowe Water-foam, water and foam branchpipes (cannons) Urządzenia do wytwarzania piany za pomocą gazów Devices for forming foam by using gases Stojaki hydrantowe Standpipes Wyroby ratownicze, gaśnicze I pomocnicze Rescue, firefighting and auxiliary products Wózki widłowe i ładowarki teleskopowe Forklifts and telescopic handlers Pojazdy pożarnicze Fire fighting vehicles Samochody ratowniczo-gaśnicze Rescue and fire fighting vehicles Samochody z podnośnikiem hydraulicznym Hydraulic platforms for fire fighting and rescue services Samochody z drabiną mechaniczną Turntable ladder Nośniki kontenerowe Trailers for transporting containers PN-M PN-M PN-M PN-M PN-M PN-M PN-M PN-M PN-M PN-EN , -2-3, -4 PN-M PN-M PN-M PN-EN 3-7 PN-M PN-EN PN-EN PN-EN 1777 PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN 1777 PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN

18 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 18 z 19 Lp. Grupy wyrobów Techniczny dokument odniesienia Inne samochody pożarnicze 1 : - samochody ratowniczo-gaśnicze specjalne - samochody ratownictwa technicznego - samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego - samochody dowodzenia - samochody zaopatrzeniowe Other fire fighting vehicles: - fire fighting and rescue service vehicles - technical rescue vehicles - chemical rescue service vehicles - command vehicles - supply vehicles Inne samochody pożarnicze - Inne specjalne pojazdy samochodowe: Lotniskowy pojazd ratowniczo-gaśniczy (wg EN i wytycznych ICAO) Other fire fighting vehicles other fire appliances: Airport rescue and fire fighting vehicles (according to EN and ICAO guidelines) Inne samochody pożarnicze - Inne specjalne pojazdy samochodowe: Pozostałe Other fire fighting vehicles other fire appliances: Others Znaki bezpieczeństwa i oświetlenie awaryjne Safety signs and emergency lighting Znaki bezpieczeństwa ochrona przeciwpożarowa Safety signs fire protection Znaki bezpieczeństwa ewakuacja Safety signs - evacuation Znaki bezpieczeństwa techniczne środki przeciwpożarowe Safety signs fire fighting equipment PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-N-01256/01 PN-N-01256/02 PN-N Uwaga! W przypadku wyrobów nie wymienionych na powyższej liście istnieje możliwość przeprowadzenia przez CNBOP-PIB procesu certyfikacji dobrowolnej pod warunkiem uzgodnienia przez Jednostkę Certyfikująca i Wnioskodawcę obustronnie akceptowanych kryteriów oceny wyrobu. Procesy takie przeprowadzone są zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Informatorze. Procesy takie nie są objęte zakresem posiadanej przez CNBOP-PIB akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. 1 Grupy pojazdów wg PN-EN / Vehicle groups according to PN-EN

19 Data wydania: r. Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 19 z 19 ZAŁĄCZNIK NR 2 Wyciąg z Cennika Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB, edycja dwunasta styczeń 2013 Lp. Opłaty Koszt w PLN *) 1. Opłata wstępna za formalną analizę i rejestrację wniosku o udzielenie certyfikacji **) **) 2. Przeprowadzenie szczegółowej analizy dokumentacji oraz dokonanie oceny i wydanie decyzji w procesie oceny zgodności wyrobu od 1500 do 8400 (zależnie od rodzaju i złożoności wyrobu) Przeprowadzenie oceny WTO (opłata uzależniona jest od liczby wyrobów oraz od liczby dni niezbędnych do wykonania oceny, z uwzględnieniem czasu podróży służbowej). Analiza i akceptacja przedłożonego przez Wnioskodawcę raportu z oceny WTO w zakładzie produkcyjnym, wykonanej przez CNBOP-PIB na zlecenie innego Wnioskodawcy. (Uwaga! wymagana jest zgoda posiadacza raportu na jego wykorzystanie w procesie certyfikacji). Analiza i akceptacja przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji uzasadniającej możliwość odstąpienia od wykonania oceny WTO z uwagi na dokonanie przez CNBOP-PIB oceny technologii produkcji (np. zbliżonego konstrukcyjnie typu wyrobu) Rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii / orzeczenia przez Komitet Techniczny Podstawowa opłata za rozszerzenie zakresu certyfikatu i/lub wydanie aneksu Wprowadzenie zmian w certyfikacie lub załączniku na życzenie Klienta (Uwaga! Dotyczy tylko zmiany zapisów na certyfikacie i/lub załączniku dokonywanych bez potrzeby przeprowadzania analizy spełnienia wymagań dok. odniesienia oraz innych na podstawie pisemnego uzgodnienia z kierownictwem DC) Wydanie duplikatu lub dodatkowych egzemplarzy certyfikatu Opracowanie tłumaczenia certyfikatu na język obcy 3500 (stawka podstawowa dla jednego wyrobu i jednego dnia oceny) + koszty delegacji członków zespołu oceniającego Zgodnie z poz % opłat z poz koszty tłumaczenia przysięgłego 11. Inne opłaty zgodnie z cennikiem DC *) Do powyższych opłat należy doliczyć 23% podatku VAT od towarów i usług. **) Bez względu na wynik postępowania certyfikacyjnego opłata wstępna nie podlega zwrotowi

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA INFORMATOR CERTYFIKACJA DOBROWOLNA WYROBÓW SŁUŻĄCYCH DO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA INFORMATOR CERTYFIKACJA DOBROWOLNA WYROBÓW SŁUŻĄCYCH DO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Data wydania: 17.11.2015 r. Edycja: trzecia Egzemplarz nr 5 Strona 1 z 21 Data wydania: 17.11.2015 r. Edycja: trzecia Egzemplarz nr 5 Strona 2 z 21 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne... 3 2. Podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

Data wydania: Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 1 z 16. Informator. Krajowa Certyfikacja Zgodności Wyrobów Budowalnych

Data wydania: Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 1 z 16. Informator. Krajowa Certyfikacja Zgodności Wyrobów Budowalnych Data wydania: 30.04.2015 Edycja: druga Egzemplarz nr 5 Strona 1 z 16 Informator Krajowa Certyfikacja Zgodności Wyrobów Budowalnych Opracowali: J. Zboina,, E. Sobór, T. Kiełbasa, A. Kowalczyk Józefów, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 063

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 063 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 3 czerwca 2016 r. AC 063 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

Notyfikacja projektów norm własnych Wrzesień 2012

Notyfikacja projektów norm własnych Wrzesień 2012 Notyfikacja projektów norm własnych Wrzesień 2012 1. prpn-m-51024 Tytuł polski: Sprzęt pożarniczy Pokrywy nasad Tytuł angielski: Fire-fighting equipment Blank couplings Zakres: Normę stosuje się do pokryw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

1438 Informator o procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

1438 Informator o procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych Data wydania: 30.04.2015 r. Edycja: trzecia Egzemplarz nr 5 Strona 1 z 24 1438 Informator o procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych Opracowali: T. Kiełbasa., E.

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 55 poz. 362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 22 kwietnia 1998 r.

Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 55 poz. 362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 22 kwietnia 1998 r. Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 55 poz. 362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

problematyce nowego systemu dopuszczeń wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia.

problematyce nowego systemu dopuszczeń wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia. st. kpt. mgr inż. Jacek ZBOINA Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP ISTOTNE ZMIANY W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI WYROBÓW. Streszczenie Artykuł jest pierwszym z cyklu 4 artykułów poświeconych zmianom w

Bardziej szczegółowo

Informator. o świadectwach dopuszczenia

Informator. o świadectwach dopuszczenia Data wydania: 30.04.2015 Edycja: piąta Egzemplarz nr 5 Strona 1 z 23 Informator o świadectwach dopuszczenia Józefów, kwiecień 2015 r. Data wydania: 30.04.2015 Edycja: piąta Egzemplarz nr 5 Strona 2 z 23

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

STANDARDY CNBOP-PIB OCHRONA PRZECIWPOśAROWA

STANDARDY CNBOP-PIB OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Centrum Naukowo Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka Telefon. (+48) 22 789 11 11 Fax.: (+48) 22 769 33

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB 0015 Wydanie 2, Lipiec 2014 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa System dopuszczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej kontroli jakości WE wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG / rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W ZESPOLE LABORATORIÓW TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W ZESPOLE LABORATORIÓW TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W ZESPOLE LABORATORIÓW TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Badane obiekty / Grupa Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem Maski do aparatów

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.: 42 633 85 97, email: zcw@morate.eu PROGRAM CERTYFIKACJI PC R 01 Zatwierdził Łódź, dnia 06.11.2008 r. Zmiana: A ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA

INFORMATOR DLA KLIENTA INFORMATOR DLA KLIENTA EDYCJA: VII OiB DATA WYDANIA: 11.2014 STRON 12 SPIS TREŚCI Strona 1 Podstawy prawne systemu certyfikacji wyrobów w zakresie OiB 3 2 Wykaz wyrobów certyfikowanych przez ZCW ITB w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ zawarta w dniu 2017r. w Grójcu pomiędzy: Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW PROGRAM CERTYFIKACJI

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW PROGRAM CERTYFIKACJI OŚRODEK CERYFIKACJI WYROBÓW PROGRAM CERYFIKACJI Strona: 1 1. Wymagania ogólne System badań i certyfikacji wyrobów obejmuje certyfikację dobrowolną i obowiązkową wynikającą z dyrektyw Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

STANDARDY CNBOP OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ISBN 978-83-61520-05-4 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka Telefon. (+48) 22 789 11 11 Fax.: (+48) 22 769 33 45 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. Zakład Certyfikacji prowadzi działalność certyfikacyjną dla płyt drewnopochodnych głównie na zgodność z aktualnie

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Regulamin certyfikacji

Regulamin certyfikacji przez ECJiP lub laboratorium znajdujące się na 1. Postanowienia ogólne liście uznanych laboratoriów jednostki ECJiP, 1. Niniejszy dokument reguluje kwestie związane ze d) nadzór nad procesem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

10. 1. Opłata za udzielenie informacji z ewidencji wynosi 20 zł. 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnosi się w znakach

10. 1. Opłata za udzielenie informacji z ewidencji wynosi 20 zł. 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnosi się w znakach Dziennik Ustaw Nr 55-2151 Poz. 361 i 362 6. Po dokonaniu wpisu lub jego wykreśleniu sąd niezwłocznie przesyła do centralnej ewidencji dane z wykazu lub zawiadomienie o wykreśleniu wpisu. 7. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy

PROCEDURA Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy Strona 1/5 1. CEL USTANOWIENIA PROCEDURY Niniejsza procedura podaje kryteria zawieszania i wycofania certyfikatu wydanego przez Bureau Veritas Certification Polska (BVC Polska), jak również unieważnienia

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Rok zał. 1927 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 663-43-14 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl,

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa. Badanie typu WE

Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa. Badanie typu WE Strona 1 Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa Badanie typu WE Egz. nr Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: mgr inż. Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: mgr inż. Szymon Misiołek

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników prac dla pomp pożarniczych i armatury pożarniczej (grupa 2 i 3*)

Zbiorcze zestawienie wyników prac dla pomp pożarniczych i armatury pożarniczej (grupa 2 i 3*) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Zbiorcze zestawienie wyników prac dla pomp pożarniczych i armatury pożarniczej (grupa 2 i 3*) *

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o. o. Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo