KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. PSYCHIATRIA Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. PSYCHIATRIA Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PsiPPs w języku polskim PSYCHIATRIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychiatric USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów Pielęgniarstwo Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia licencjackie Praktyczny Specjalność - Jednostka prowadząca przedmiot Osoba odpowiedzialna za przedmiot- koordynator przedmiotu Termin i miejsce odbywania zajęć Imię i nazwisko Lek. spec. iktor Tołubiński Forma zajęć ykłady Zajęcia bez udziału nauczyciela Instytut Nauk o Zdrowiu Miejsce realizacji Kontakt Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych Instytutu Nauk o Zdrowiu PSZ w Płocku OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Termin realizacji Rok III semestr zimowy Status przedmiotu/przynależność do modułu Język wykładowy Przedmiot obowiązkowy / Nauki w zakresie opieki specjalistycznej Polski Semestry, na których realizowany jest przedmiot Formy zajęć Liczba godzin ymagania wstępne Sposób realizacji zajęć Sposób zaliczenia zajęć Metody dydaktyczne V Podstawy pielęgniarstwa, anatomii i fizjologii człowieka, patologii na poziomie licencjackim. Podstawy badania fizykalnego wiedza z zakresu przedmiotów humanistycznych. FORMY, SPOSOBY I METODY PROADZENIA ZAJĘĆ ykład ćwiczenia lektorat konwersatori um seminarium ZP PZ rok s r s r s r s r s r S r s r s ykłady dla wszystkich studentów, zajęcia bez udziału nauczyciela realizowane indywidualnie przez każdego studenta. ykłady - zaliczenie z oceną po V semestrze Zajęcia bez udziału nauczyciela - zaliczenie prac zleconych przez nauczyciela prowadzącego, ocena podsumowująca po zakończeniu wykonanej pracy przez studenta ykłady: - wykład informacyjny,

2 Przedmioty powiązane/moduł ykaz literatury Uzupełni ająca - wykład problemowy, - dyskusja dydaktyczna - metoda programowana z użyciem komputera. Zajęcia bez udziału nauczyciela: - studiowanie literatury, - prezentacja multimedialna, - dyskusja dydaktyczna. Fizjologia, Anatomia, Pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Baczewska B., Bielemuk A., Cegła B., z pielęgniarstwa. PZL. arszawa 010. Bilikiewicz A., Lewandowski J., Radziwiłowicz P., Psychiatria. Repetytorium. PZL, arszawa Bilikiewicz A., Kompendium psychiatrii, psychoterapii i medycyny psychosomatycznej. PZL. arszawa Heitzman J, (red.), Psychiatria, PZL, arszawa Kimak K., Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego, ydaw. Czelej, Lublin ilczek-różyczka E., Pielęgniarstwo psychiatryczne. yd. Czelej, Lublin Grzywa A., Oblicza psychozy. yd. Czelej, Lublin 005. Płotka A., Zdrowy styl życia psychicznego. yd. Neuro Centrum. Lublin Grzywa A., Oblicza psychozy. yd. Czelej 4. Namysłowska I., Psychiatria dzieci i młodzieży, PZL, arszawa ilczek-różyczka E., Komunikowanie się z chorym psychicznie, Czelej, Lublin Akty prawne 7. Czasopisma CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe) będzie wyposażony w niezbędną wiedzę do rozpoznawania, diagnozowania oraz wdrażania kompleksowego planu opieki nad pacjentem hospitalizowanym z powodu zaburzeń psychicznych. Student : C1. scharakteryzuje organizację opieki psychiatrycznej w Polsce, C. rozpozna i rozwiąże problemy pielęgnacyjne pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, opanuje określone umiejętności diagnostyczno-lecznicze niezbędne do sprawowania opieki nad pacjentem zaburzeniami psychicznymi. Treści programowe z Podstawowa Efekty kształcenia (kody) PsiPPs_01 PsiPPs_0 PsiPPs_03 PsiPPs_04 PsiPPs_U01 PsiPPs_U0 Forma zajęć Temat - Definiowanie choroby psychicznej i zaburzeń psychicznych. Objawy zaburzeń psychicznych. - Definiowanie choroby psychicznej i zaburzeń psychicznych. Objawy zaburzeń psychicznych. Liczba godzin Suma liczby godzin - Lecznictwo psychiatryczne w Polsce. 1 1 ykłady: Lecznictwo psychiatryczne w Polsce. Ośrodki i zakłady terapii osób uzależnionych w Polsce. szystkie zajęcia bez udziału nauczyciela szystkie wykłady

3 PsiPPs_U03 PsiPPs_U04 PsiPPs_U05 PsiPPs_U06 PsiPPs_K01 PsiPPs_K0 PsiPPs_K03 PsiPPs_K04 PsiPPs_K05 PsiPPs_K06 kod - Metody diagnostyczne stosowane w psychiatrii Lecznictwo psychiatryczne w Polsce Lecznictwo psychiatryczne w Polsce Zespół terapeutyczny w oddziale psychiatrycznym. Zaliczenie przedmiotu. szystkie zajęcia szystkie zajęcia szystkie zajęcia szystkie zajęcia szystkie zajęcia szystkie zajęcia Efekty kształcenia Student, który zaliczył przedmiot w zakresie IEDZY PsiPPs_01 definiuje pojęcie zdrowia psychicznego PsiPPs_0 omawia ustawę o ochronie zdrowia psychicznego PsiPPs_03 PsiPPs_04 PsiPPs_U01 PsiPPs_U0 PsiPPs_U03 PsiPPs_U04 PsiPPs_U05 charakteryzuje leki psychotropowe i ich działanie na chorego w różnych schorzeniach psychiatrycznych z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania zna zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego w zakresie UMIEJĘTNOŚCI prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów z zaburzeniami psychicznymi ocenia stan ogólny pacjenta uwzględniając jego reakcję na chorobę i hospitalizację przygotowuje chorego do badań diagnostycznych i stosowanych metod terapii w różnych zaburzeniach psychicznych dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta z zaburzenia psychicznymi, dynamikę jej zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską przewiduje skutki postępowania pacjenta z określonymi zaburzeniami psychicznymi PsiPPs_U06 prowadzi rozmowę terapeutyczną w zakresie KOMPETENCJI PsiPPs_K01 szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece PsiPPs_K0 systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku K_C.47. K_D.U33. K_D.8. K_D.U3. K_B.U. K_D.U1. K_D.U13. K_D.U31. K_D.U. K_D.K1. K_D.K. dla obszaru Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

4 PsiPPs_K03 przestrzega praw pacjenta PsiPPs_K04 rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe PsiPPs_K05 przestrzega tajemnicy zawodowej współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w PsiPPs_K06 rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej Szczegółowe efekty kształcenia i treści programowe Załącznik nr. 1 K_D.K5. K_D.K6. K_D.K7. K_D.K8. Realizacja efektów kształcenia w poszczególnych formach kod Student, który zaliczył przedmiot PsiPPs_01 + PsiPPs_0 + PsiPPs_03 + PsiPPs_04 + w zakresie IEDZY w ćw Lek konwers sem ZP PZ w zakresie UMIEJĘTNOŚCI w ćw Lek konwer sem ZP PZ PsiPPs_U01 + PsiPPs_U0 + PsiPPs_U03 + PsiPPs_U04 + PsiPPs_U05 + PsiPPs_U06 + w zakresie KOMPETENCJI w cw Lek konwer sem ZP PZ BUN PsiPPs_K PsiPPs_K0 + + PsiPPs_K PsiPPs_K PsiPPs_K PsiPPs_K Szczegółowe efekty kształcenia i treści programowe Załącznik nr. 1 Kryteria oceny osiągniętych efektów na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę % pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. Student opanował efekty kształcenia w stopniu dostatecznym 71-75% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. Student opanował efekty kształcenia w stopniu zadowalającym, ale nie używa stosownego słownictwa 76-85% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. Student opanował efekty kształcenia w stopniu dobrym, potrafi się prawidłowo wypowiadać 86-90% pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. Student ma dużą wiedze i umiejętności, ale efekty kształcenia nie wykraczają poza zakres omawianego materiału % pozytywnych odpowiedzi w teście końcowym. Student ma dużą wiedze i umiejętności, samodzielnie myśli i konstruuje problemy badawcze

5 KRYTERIA OCENY ODPOIEDZI USTNYCH STUDENTA NA ZAJĘCIACH TEORETYCZNYCH l.p. KRYTERIA LICZBA PUNKTÓ NAUCZYCIEL STUDENT I. ykazanie wiedzy i zrozumienia tematu II. Zgodność formułowanych wypowiedzi ze stanem aktualnej wiedzy. III. Poprawność terminologiczna i językowa IV. Logiczny układ treści OGÓŁEM LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓ SKALA OCEN G ZDOBYTEJ PUNKTACJI: Poniżej 10 - Niedostateczny 11 1 Dostateczny 13 - Dostateczny plus Dobry 16 - Dobry plus Bardzo dobry KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Z ZAKRESU SAMOKSZTAŁCENIA REALIZOANEGO PRZEZ STUDENTA RAMACH ZAJĘĆ BEZ UDZIAŁU NAUCZYCIELA L.p. KRYTERIA LICZBA PUNKTÓ NAUCZYCIEL STUDENT I. ykazanie wiedzy i zrozumienia tematu II. Zgodność formułowanych wypowiedzi ze stanem aktualnej wiedzy pielęgniarskiej i innej. III. Poprawność terminologiczna i językowa IV. Logiczny układ treści V. Dobór literatury. 0 0 OGÓŁEM LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓ SKALA OCEN G ZDOBYTEJ PUNKTACJI: Poniżej 10 - Niedostateczny 11 1 Dostateczny 13 - Dostateczny plus Dobry 16 - Dobry plus Bardzo dobry Metody oceny (F- formułująca, P- podsumowująca) F1 - zaliczenie prac zleconych przez nauczyciela prowadzącego wykłady P1 - zaliczenie z oceną po V semestrze P - ocena podsumowująca po zakończeniu wykonanej pracy przez studenta. Egzamin Egzamin Zadania Referat/ pisemny/ Projekt Kolokwium ustny domowe prezentacja Zaliczenie F 100% Sprawozdanie Dyskusje P 60% 40% Efekty kształcenia (kody) Egzamin ustny Metody weryfikacji efektów kształcenia Kolokwiu Projekt m Egzamin pisemny/ Zaliczenie PsiPPs_01 04 PsiPPs_U01 U06 PsiPPs_K01 K06 Sprawoz danie Referat/ prezentacja PsiPPs_U01 PsiPPs_K01 K06 Inne

6 Forma aktywności Punkty ECTS Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym: ykłady Konsultacje przedmiotowe Obciążenie studenta Studia Studia stacjonarne niestacjonarne 6h - - Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: Przygotowanie się do egzaminu/zdawanie egzaminu - Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 5h Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury - Przygotowanie prac w zakresie zajęć bez udziału nauczyciela - (raport, projekt, prezentacja, dyskusja i inne) 14h Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy studenta 45h PUNKTY ECTS ZA PRZEDMIOT 1* *1 punkt ECTS = 5-30 godzin pracy przeciętnego studenta. Ilość punktów ECTS = 45 godz.:5 godz. = 1,8 ECTS i 45 godz.:30 godz. = 1,5 ECTS (średnio 1 pkt. ECTS)

7 Załącznik nr. 1 - Szczegółowe efekty kształcenia i treści programowe ykaz uzyskanych się - IEDZA ykaz uzyskanych się UMIEJĘTNOŚCI ykaz uzyskanych się KOMPETENCJE SPOLECZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA YKŁADY 1. wyjaśnia specyfikę oddziału psychiatrycznego,. omawia przygotowanie chorego do leczenia w oddziale psychiatrycznym, 3. charakteryzuje zaburzenia psychiczne, 4. omawia podstawowe zasady pielęgnacji pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, 5. omawia zasady zastosowania przymusu bezpośredniego, 6. omawia zasady pielęgnacji pacjentów z niedorozwojem umysłowym, 7. omawia zasady funkcjonowania społeczności terapeutycznej, 8. omawia zasady edukacji pacjenta i jego rodziny, 9. wyjaśnia przygotowanie pacjenta do samoopieki, 10. wyjaśnia podstawowe zagadnienia z rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi. U1. analizuje stan pacjenta pod kątem patofizjologii, objawów, leczenia, U. samodzielnie tworzy diagnozy pielęgniarskie w oparciu o opis przypadku, U3. formułuje cele opieki projektuje plan opieki pielęgniarskiej, wykona pracę na wybrany przez siebie temat w ciekawej formie. K1. systematycznie wzbogaca wiedzę z zakresu opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, K. wykorzystuje wszystkie możliwości do własnego rozwoju, K3. krytycznie ocenia swoją pracę, dokona samooceny. TREŚCI PROGRAMOE FORMA TEMAT ZAJĘĆ YKŁADY 1. Definiowanie choroby psychicznej i zaburzeń psychicznych. Objawy zaburzeń psychicznych.. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Leczenie psychiatryczne Zespoły zaburzeń psychicznych Metody diagnostyczne stosowane w psychiatrii Zaburzenia świadomości- definicja, ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomości. 6..Schizofrenia-diagnostyka i terapia. Zespoły natręctw, przyczyny, diagnozowanie, rokowanie. 7. Zaburzenia snu, odżywiania-definicje, rozpoznanie, postępowanie medyczne. 8. Zaburzenia osobowości. Upośledzenia umysłowe. Zespoły depresyjne, postępowanie medyczne. Choroby afektywne objawy i postępowanie z chorym. Zaburzenia dysocjacyjne, objawy,postępowanie medyczne. 9. Zaburzenia pod postacią somatyczną- rozpoznanie-postępowanie medyczne. Zaburzenia seksualne-objawy, postępowanie medyczne. 10. Psychozy alkoholowe. Uzależnienia, kwalifikacja, formy terapii. Samobójstwa. 11. Psychiatria sądowa. Opiniowanie sądowo-psychiatryczne Zaburzenia psychiczne wieku dziecięcego i młodzieńczego. 13. Społeczność terapeutyczna w oddziale psychiatrycznym. 14. Lecznictwo psychiatryczne w Polsce Ośrodki i zakłady terapii osób uzależnionych w Polsce. LICZBA SUMA GODZIN GODZIN 6 1

8 ykaz uzyskanych się IEDZA 16. Zespół terapeutyczny w oddziale psychiatrycznym. Zaliczenie przedmiotu. EFEKTY KSZTAŁCENIA ZAJĘCIA BEZ UDZIAŁU NAUCZYCIELA 1. pogłębia i uzupełnia wiedzę zakresu przedmiotu - wykorzystując najnowsze publikacje. ykaz uzyskanych się UMIEJĘTNOŚCI U1. nabędzie umiejętność poszerzania wiedzy tematycznej w formie samodzielnej pracy. ykaz uzyskanych się - KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1. wykazuje postawę twórczą, poszukującą, K. wykazuje postawę aktywności i zaangażowania w samodzielnym poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, K3. reprezentuje twórczą postawę i dzieli się zdobytymi kompetencjami. FORMA ZAJĘĆ TEMAT LICZBA GODZIN SUMA GODZIN ZAJĘCIA BEZ 1. Komunikowanie się z pacjentem z zaburzeniami 4 14 UDZIAŁU psychicznymi. NAUCZYCIELA. Nieprofesjonalne formy pomocy i opieki nad 5 chorymi psychicznie. 3. Terapia zajęciowa w psychiatrii. 5

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Lek. spec. Piotr Mrówczyński

Lek. spec. Piotr Mrówczyński KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ OS-IiPI CHOROBY ENĘTRZNE Internal Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Pr w języku polskim PRAO Nazwa przedmiotu w języku angielskim Law USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu BF w języku polskim BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical study USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. PSYCHOLOGIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Psychology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. PSYCHOLOGIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Psychology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NS-Ps w języku polskim PSYCHOLOGIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Instytut Nauk o Zdrowiu. Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Instytut Nauk o Zdrowiu. Studia pierwszego stopnia CECHA PRZEDMIOTU Jednostka realizująca Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez studenta KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM LICZBA GODZIN -200 godz. ROK II SEMESTR III 40 godz. ROK III SEMESTR IV 160 godz. Zajęcia Praktyczne R III / SV

OGÓŁEM LICZBA GODZIN -200 godz. ROK II SEMESTR III 40 godz. ROK III SEMESTR IV 160 godz. Zajęcia Praktyczne R III / SV KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM LICZBA GODZIN -35 godz. ROK II SEMESTR III 35 godz.

OGÓŁEM LICZBA GODZIN -35 godz. ROK II SEMESTR III 35 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE- L -5s11-2014S Pozycja planu: D11

Kod przedmiotu: IOZPIE- L -5s11-2014S Pozycja planu: D11 Kod przedmiotu: IOZPIE- L -5s11-2014S Pozycja planu: D11 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia,

Bardziej szczegółowo

zajęcia 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/

zajęcia 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/ SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia- profil praktyczny profil

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia/ Seminaria/ Zajęcia praktyczne. 30 80 80 15 15 Suma 220. Zajęcia praktyczne. Ćwiczenia/ Seminaria/

Ćwiczenia/ Seminaria/ Zajęcia praktyczne. 30 80 80 15 15 Suma 220. Zajęcia praktyczne. Ćwiczenia/ Seminaria/ SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Dr J. Zieliński, mgr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/ 2014

SYLABUS na rok 2013/ 2014 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć Waga w % Wykład 25 10 15 Egzamin test wyboru i uzupełnień 50%

Opis modułu kształcenia. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć Waga w % Wykład 25 10 15 Egzamin test wyboru i uzupełnień 50% Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Kod podmiotu IP.1./OS-PSiPPS Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Bardziej szczegółowo

15/40. wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, studium przypadku, ćwiczenia dyskusja dydaktyczna, film, WIEDZA

15/40. wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, studium przypadku, ćwiczenia dyskusja dydaktyczna, film, WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Wyższa

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Kod podmiotu IP.1./OS-PSiPPS Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo