DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja II"

Transkrypt

1 DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja II Kszta towanie si kursu walutowego Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Zgodnie z zaakceptowanym przez subskrybenta Wy czeniem odpowiedzialno ci zwi zanej z ryzykiem (Polityka prywatno ci), autorzy nie ponosz odpowiedzialno ci za dzia ania podj te po przeczytaniu i zastosowaniu niniejszej publikacji. Wszelkie pytania nale y kierowa na adres Wszelkie prawa zastrze one 2009 Trader Team

2 Rynek walutowy mo na przyrówna do ka dego innego rynku, czy to towarowego czy finansowego. Zarówno na rynkach tradycyjnych jak i na rynku walutowym wyst puj te same sk adniki. Rozumiemy przez to m.in. cen - która liczbowo (kwotowo) wyra a warto danego dobra, które mamy zamiar sprzeda b kupi. W przypadku rynku walutowego cen jest kurs walutowy, okre laj cy ile musimy zap aci jedn walut, chc c kupi inn walut. np. kurs EUR/USD = 1, oznacza, e eby naby jednego Euro musimy dysponowa jednym dolarem ameryka skim. Kolejnymi sk adnikami s kupuj cy i sprzedaj cy, bez których aden rynek nie mo e istnie. Osoby/instytucje, które zamierzaj naby okre lony towar (w naszym przypadku walut ) zg aszaj na niego/ni popyt (ch zakupu). Natomiast druga strona transakcji (sprzedaj cy), którzy dostarczaj okre lonych dóbr na rynek, tym samym kreuj oni poda (ch sprzeda y)na rynku. W momencie zsumowania ca ego popytu i ca ej poda y z danego rynku otrzymuje si obraz przedstawiaj cy tendencje rynkowe - poda owe lub popytowe. Ka dy rynek rz dzony jest przez tzw. prawo tworz ce/ustalaj ce cen. Pe ni ono funkcj kreatora ceny (kursu) poprzez równowa enie si poda y z popytem. Innym s owy mo na powiedzie, e cena jest wtedy, kiedy najwi ksza ilo zamówie po okre lonej cenie zostanie zaspokojona przez najwi ksz ilo poda ow po dok adnie tej samej cenie. Tym sposobem zostanie ustalona cena równowagi, które b dzie pewnym informatorem na rynku sugeruj cym po jakiej cenie powinny by zawierane transakcje.

3 np. Zlecenia kupna: 12 po cenie 1,20z 28 po cenie 1,10z 7 po cenie 1,00z Zlecenie sprzeda y 8 po cenie 1,00z 27 po cenie 1,10z 10 po cenie 1,20z W tym przypadku mo liwe jest sfinalizowanie najwi kszej ilo ci zlece po cenie 1,10z. To ta cena jest najbardziej optymaln cen równowagi i b dzie wskazywa a po jakiej cenie nale y dokonywa transakcji. W momencie gdy ilo ch tnych do zakupów b dzie ros a (ro nie popyt), a ilo sprzedaj cych spada (spada poda ) cena równowagi musi wzrosn aby ilo poda y równie wros a i w dalszym ci gu mog y by realizowane zlecenie w najbardziej optymalnej formie, gdzie ilo ci zlece b si równowa. W przeciwnej sytuacji mamy do czynienia ze spadkiem ceny. Poda ro nie, a popyt maleje, dlatego eby zach ci uczestników rynku do zakupów cena musi zosta obni ona, przez co stanie si dla nich bardziej atrakcyjna. Na rynku walutowym wzrosty kursu walutowego okre la si mianem "aprecjacji" - rosn ce tendencje popytowe, a spadki kursu nazywane "deprecjacj " danej waluty - rosn ce tendencje poda owe.

4 Rynek walutowy jest bardzo p ynnym rynkiem, gdzie ilo zlece ka dego dnia jest ogromna i jednocze nie powoduje to, e jest najwi kszym rynkiem na wiecie o globalnym zasi gu. Dzi ki temu mo liwe jest ustalanie nowych cen (kursów) praktycznie co sekund, wida to doskonale na np. parze walutowej EUR/USD, najcz ciej wybieranej przez inwestorów do zawierania transakcji. Inne segmenty rynku sk adaj ce si z tzw. walut egzotycznych, charakteryzuj cych si mniejsz p ynno ci, gdzie kurs walutowy zmienia si rzadziej. Rys.1 Para EUR/USD - du a p ynno.

5 Rys.2 Para EUR/CZK - ma a p ynno - widoczne du e luki mi dzy poszczególnymi wiecami. Wiemy ju jak kszta tuj si kursy walutowe, gdzie jedyn rol odgrywaj tutaj uczestnicy rynku walutowego, kszta tuj cy odpowiedni popyt i poda. Inwestorzy nie przywi zuj wagi do tego co zosta o wy ej omówione, a skupiaj si przede wszystkim na tym co wp ywa na tak, a nie inn poda i popyt na rynku walutowym. Chc c przewidzie przysz e kszta towanie si kursu walutowego tak na prawd przewidujemy kszta towanie si poda y i popytu na rynku. Odczytuj c ró nego rodzaju sygna y p yn ce z otoczenia podejmowane s okre lone decyzje przez uczestników rynku. Jednym otoczeniem niew tpliwie jest analiza techniczna, która ca swoj genez opiera o zachowania uczestników na rynku. Problem ten na wietli mo na u ywaj c linii wspar i oporów. Gdy du a liczba uczestników widzi to samo na wykresie (t sam lini ) i zgodnie z zasadami analizy technicznej (odbicie od linii) otworzy pozycj, spowoduje to dalszy okre lony przebieg kursu jakim jest odbicie si od linii. Tym samym zostaje potwierdzona

6 ksi kowa definicja zastosowania linii wparcia i oporu. Mówimy wtedy, e to co wydarzy o si na rynku mia o charakter "techniczny". Drugim otoczeniem s wszelkie informacje p yn ce do nas z gospodarek uczestnicz cych w wymianie walutowej. Podstawowym ród em o danej gospodarce/pa stwie s ró nego rodzaju wska niki ekonomiczne (makroekonomiczne). Badaj one procesy zachodz ce w gospodarce i w prostym j zyku (zazwyczaj na podstawie jednej liczby) obrazuj szereg zmian, które mia y miejsce w okre lonym miejscu i czasie. To w nie dzi ki wska nikom ekonomicznych dowiadujemy si o sile danej gospodarki, a co za tym idzie o sile jej kursu walutowego. Waluta dobrze radz cego sobie pa stwa, b dzie lepiej postrzegana przez inwestorów i cz ciej u ywana w transakcjach. Pomijaj c aspekt spekulacyjny, gospodarka o lepszej kondycji dzie mocniej przyci ga kapita zagraniczny do siebie, co b dzie przyczyn umacniania si jej waluty krajowej. Przez nap yw kapita u rozumie si np. wzrost inwestycji w danym kraju przez podmioty zagraniczne, które musz zakupi dan walut (ro nie popyt) w celu sfinalizowania danego przedsi wzi cia. Innym przyk adem jest wzrost konkurencyjno ci produktów danego kraju na arenie mi dzynarodowej, gdzie do ich zakupów potrzebna jest waluta krajowa, co objawia si rosn cym popytem na ni. Na ogólny stan gospodarki ma wp yw wiele czynników. Do g ównych zalicza si polityk ekonomiczn danego kraju, czynniki polityczne oraz tendencje danej gospodarki. Z e zarz dzanie finansami pa stwa, podatkami, wiat, handlem oraz cz ste zmiany systemowe, negatywnie wp ywaj na ca okszta t pa stwa. Ró nego rodzaju wydarzenia jak np. wojna domowa, nag e zmiany ekip rz dowych z powodu problemów pa stwa oraz kataklizmy,

7 odbijaj si negatywnym echem na podmiotach zainteresowanych inwestowaniem w danym pa stwie. Gospodarka o spokojnej historii lepiej jest kojarzona, ni taka gdzie wyst powa y burzliwe procesy, doprowadzaj ce do jej chwiejno ci. Wszystko to ma ogromny wp yw na to jak kto postrzega dany kraj, gdzie u atwieniem w postrzeganiu s wska niki makroekonomiczne. Inwestorzy codziennie, przez 5 dni w tygodniu informowani s przez ró nego rodzaju instytucje statystyczne o zmieniaj cych si wska nikach ekonomicznych b cych odzwierciedleniem stanu okre lonych gospodarek. Informacje te wykorzystywane s na wielu rynkach pocz wszy od rynku akcji, poprzez obligacje, towary i inne, a sko czywszy na rynku walutowym. Znacz ce dane p yn ce z gospodarki wywieraj du a presj na uczestnikach rynku walutowego, a w momencie publikacji mo na spodziewa si du ych ruchów na wykresie, znacznie odbiegaj cych od normy. Do zaobserwowania s trzy mo liwe scenariusze: - Uczestnicy rynku przygotowuj si do publikacji danych ekonomicznych, znaj c wcze niejsze wskazania wska nika oraz wiedz c jak inni uczestnicy prognozuj /oczekuj jego warto. W momencie gdy publikowane dane istotnie odbiegaj od oczekiwa, wyst puj gwa towane ruchy na wykresie. W przypadku gdy dane s lepsze ni oczekiwano nale y spodziewa si wzrostu warto ci danej waluty, a gdy s gorsze nast pi jej os abienie. - Inn mo liwo ci jest lekka ró nica od prognoz, co skutkowa b dzie mniejszymi wahaniami.

8 - Natomiast w przypadku zgodnych danych z tymi prognozowanymi, z du ym prawdopodobie stwem rynek nie zareaguje w ogóle na publikacj danych. Niezmiernie wa ne jest to, e uczestnicy nie zawsze zachowaj si racjonalnie, co mo e spowodowa inn reakcj na rynku ni powy sze. W kolejnych lekcjach zostan zaprezentowane najwa niejsze wska niki makroekonomiczne, a ich znajomo jest niemal e obowi zkowa. Wraz z teoretycznym przedstawieniem wska ników, zostan zaprezentowane przyk ady praktyczne, co u atwi zrozumienie analizy fundamentalnej na rynku walutowym.

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jak by tu zacz, czyli: dlaczego ekonomia?... 10 Wykaz skrótów... 11

Spis treści. Jak by tu zacz, czyli: dlaczego ekonomia?... 10 Wykaz skrótów... 11 Spis treści Jak by tu zacz, czyli: dlaczego ekonomia?................................. 10 Wykaz skrótów......................................................... 11 1. Podstawowe poj cia ekonomiczne........................................

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli.

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli. Wszelkie prawa zastrze one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca o ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Investing with Volume Analysis: Identify, Follow, and Profit from Trends

Tytuł oryginału: Investing with Volume Analysis: Identify, Follow, and Profit from Trends Tytuł oryginału: Investing with Volume Analysis: Identify, Follow, and Profit from Trends Tłumaczenie: Przemysław Janicki Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki

Bardziej szczegółowo

ANALIZY. W odzimierz W sowski

ANALIZY. W odzimierz W sowski W odzimierz W sowski Obecny kryzys gospodarczy jest przedmiotem licznych opracowa i wypowiedzi w mediach. Publikacje na ogó s zbie ne je li chodzi o ukazanie przyczyn kryzysu. Zgodno opinii ko czy si jednak,

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Tytuł oryginału: Technical Analysis For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Oczko ISBN: 978-83-246-3672-3 Original English language edition Copyright 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

Pieniądze leżą na parkiecie. Giełda dla niepokornych

Pieniądze leżą na parkiecie. Giełda dla niepokornych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich

Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją dr. Marka Wigiera

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU KAPITA OWYM Jakub Bana co to jest fundusz inwestycyjny Fundusz inwestycyjny jest instytucj lokuj ca pul zebranych od uczestników rodków pieni nych w ró nego rodzaju

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7658-066-1

ISBN 978-83-7658-066-1 Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewolucji ex-ant i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych w

Bardziej szczegółowo

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Studia i Materia y, 2013 (16): 91 102 ISSN 1733-9758, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.6 Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Tomasz Lechowicz * Trwaj cy w latach 1995 2007

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju rynku finansowego po kryzysie Directions of development of financial market after crisis

Kierunki rozwoju rynku finansowego po kryzysie Directions of development of financial market after crisis Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski Politechnika Warszawska, Wydzia Zarz dzania dr in.

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej

Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej Ewa Drabik Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej Risk cummulation in the financial market as a major threat to the market equilibrium Celem pracy jest pokazanie i pomimo,

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Gie da Energii Strategie Zarz dzania Ryzykiem Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzent: Jacek Malko S owo wst pne: Marek Zerka Projekt

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I FINANSOWANIE SEKTORA NIERUCHOMO CI W POLSCE 1

ROZWÓJ I FINANSOWANIE SEKTORA NIERUCHOMO CI W POLSCE 1 Jacek aszek ROZWÓJ I FINANSOWANIE SEKTORA NIERUCHOMO CI W POLSCE 1 1. TWORZENIE I EWOLUCJA SYSTEMU FINANSOWANIA NIERUCHOMO CI W POLSCE System finansowania nieruchomo ci w Polsce po 24 latach transformacji

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU GOSPODARCZEGO DLA SO ECTW OBSZARU LGD

AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU GOSPODARCZEGO DLA SO ECTW OBSZARU LGD AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU GOSPODARCZEGO DLA SO ECTW OBSZARU LGD 1 SPIS TRE CI I. WST P... 4 II. CHARAKTERYSTYKA GMIN...4 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O OBSZARZE... 5 1.1. Lokalizacja..5 1.2. Walory przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

nr 40 Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2)

nr 40 Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2) nr 40 2012 Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2) Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2) Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIESZKANIOWA I OTOCZENIE REGULACYJNE SEKTORA MIESZKANIOWEGO 1

POLITYKA MIESZKANIOWA I OTOCZENIE REGULACYJNE SEKTORA MIESZKANIOWEGO 1 Hanna Augustyniak Jacek aszek Krzysztof Olszewski Marta Wid ak POLITYKA MIESZKANIOWA I OTOCZENIE REGULACYJNE SEKTORA MIESZKANIOWEGO 1 1. S ABO CI POLSKIEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ Pocz wszy od startu transformacji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem walutowym

Zarz dzanie ryzykiem walutowym Zarz dzanie ryzykiem walutowym Autor: Szymon Okoñ, Mateusz Mat³oka, Agnieszka Kaszkowiak ISBN: 978-83-246-2384-6 Format: 122x194, stron: 152 Bezpieczeñstwo finansowe Twojej dzia³alnoœci Umiejêtne zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA. WYDANIE IV

PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA. WYDANIE IV IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo