Funkcjonowanie euro jako waluty miêdzynarodowej w warunkach kryzysu gospodarczego Funkcjonowanie euro jako waluty miêdzynarodowej...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonowanie euro jako waluty miêdzynarodowej w warunkach kryzysu gospodarczego Funkcjonowanie euro jako waluty miêdzynarodowej..."

Transkrypt

1 Juliusz Gi yñski * Ryszard Wierzba ** Juliusz Gi yñski, Ryszard Wierzba Funkcjonowanie euro jako waluty miêdzynarodowej w warunkach kryzysu gospodarczego Funkcjonowanie euro jako waluty miêdzynarodowej... Wstêp Globalny kryzys gospodarczy, który ulega³ przeobra eniom od 2008 r., mia³ wp³yw na funkcjonowanie waluty euro na arenie miêdzynarodowej. Mo na to by³o zaobserwowaæ zw³aszcza w drugiej po³owie 2011 r., kiedy system finansowy Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) zosta³ zara ony kryzysem zad³u enia, panuj¹cym w czêœci pañstw nale ¹cych do tej Unii. Znaczny wzrost premii za ryzyko na rynku obligacji skarbowych ograniczy³ tym pañstwom dostêp do finansowania. Mimo to miêdzynarodowa pozycja euro nie zosta³a podwa ona. Pieni¹dz ten pozosta³ drug¹ najwa - niejsz¹, po dolarze amerykañskim, walut¹ miêdzynarodow¹ na œwiecie. G³ównym celem opracowania jest scharakteryzowanie poszczególnych funkcji euro jako waluty miêdzynarodowej w warunkach kryzysu gospodarczego. Przeprowadzona analiza dotyczy lat Funkcje euro jako waluty miêdzynarodowej Waluta miêdzynarodowa jest stosowana przez rz¹dy, przedsiêbiorstwa, jednostki indywidualne w trzech funkcjach: œrodka p³atniczego, waluty obrachunkowej oraz waluty rezerwowej (zob. tab. 1). Funkcje te s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane, dlatego nie nale y rozpatrywaæ ich osobno [Papaioannou, Portes, 2008, s. 17]. Dana waluta krajowa mo e staæ siê walut¹ miêdzynarodow¹, wykorzystywan¹ w handlu miêdzynarodowym i miêdzynarodowych transakcjach finansowych, w przypadku gdy istnieje jej pe³na wymienialnoœæ. Jednak e w ostatecznym rozrachunku funkcjonowanie danej waluty jako miêdzynarodowej jest zdeterminowane przez si³y rynkowe. Znaczenie miêdzynarodowe waluty zale y m.in. od takich czynników jak: stopieñ jej stabilnoœci, wielkoœæ gospodarki kraju emituj¹cego tê walutê, a tak e od * Dr, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet Gdañski, ul. Armii Krajowej 101, Sopot ** Prof. dr hab., Katedra Bankowoœci, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet Gdañski, ul. Armii Krajowej 101, Sopot

2 168 Juliusz Gi yñski, Ryszard Wierzba roli danego kraju w szeroko pojêtej wymianie miêdzynarodowej [Misztal, 2011, s ]. Tablica 1. Funkcje waluty miêdzynarodowej funkcja sfera oficjalna sfera prywatna œrodka p³atniczego (ang. medium of exchange) obrachunkowa (ang. unit of account) rezerwowa (ang. store of value) poœrednik wymiany (ang. vehicle currency) w ramach interwencji na rynkach walutowych kotwica dla kursów walutowych (ang. anchor currency) miêdzynarodowe rezerwy walutowe (ang. international reserves) waluta rozliczeniowa (poœrednik wymiany) w handlu dobrami i aktywami waluta fakturowania w handlu dobrami i aktywami waluta inwestycyjna (ang. investment currency) ród³o: [Papaioannou, Portes 2008, s. 17; The international..., 2010, s. 56]. 2. Euro jako œrodek p³atniczy Pieni¹dz euro w funkcji miêdzynarodowego œrodka p³atniczego jest stosowany przede wszystkim w niektórych pañstwach poza stref¹ euro jako pieni¹dz równoleg³y, który funkcjonuje obok pieni¹dza narodowego i w czêœci go zastêpuje [Ma³ecka, Wierzba, 2008, s. 161]. Zasób pieni¹dza euro w formie banknotów znajduj¹cych siê poza obszarem UGW jest trudna do oszacowania. Na podstawie wyliczeñ Europejskiego Banku Centralnego mo na przyj¹æ, i na koniec 2011 r. w obiegu poza stref¹ euro znajdowa³o siê od 20% do 25% pieni¹dza euro. Na uwagê zas³uguje równie fakt, i mimo kryzysu finansów publicznych w kilku krajach strefy euro, który ujawni³ siê wiosn¹ 2010 r., oraz rosn¹cych napiêæ na rynkach obligacji skarbowych w tej strefie w drugiej po³owie 2011 r. popyt na banknoty euro kszta³towa³ siê na wysokim poziomie. Rola euro w funkcji poœrednika wymiany pomiêdzy dwoma ró nymi walutami w transakcjach handlowych b¹dÿ finansowych dwóch partnerów spoza krajów strefy euro po znacz¹cym spadku w 2008 r. zaczê³a wzrastaæ ponownie w 2009 r., by w lipcu 2010 r. przekroczyæ poziom sprzed kryzysu. W drugiej po³owie 2010 r. oraz 2011 r. wartoœæ tych transakcji mia³a trend wzrostowy. Na koniec 2011 r. udzia³ euro jako poœredni-

3 Funkcjonowanie euro jako waluty miêdzynarodowej ka wymiany kszta³towa³ siê na poziomie 40% 1 (zob. rys. 1). Natomiast wiod¹c¹ rolê w ramach tej funkcji odgrywa³ w dalszym ci¹gu dolar [ECB, 2012, July, s ]. Rysunek 1. Udzia³ euro, dolara amerykañskiego i funta brytyjskiego jako poœrednika wymiany w latach (w skali 200%.; wg bie ¹cego kursu wymiany) ród³o: [The international..., 2012, s. 19]. 3. Euro jako waluta obrachunkowa Waluta miêdzynarodowa w funkcji obrachunkowej, okreœlanej równie jako miernik wartoœci, jest stosowana w fakturowaniu sprzeda y dóbr i us³ug. Wykorzystuje siê j¹ tak e w nominowaniu wartoœci aktywów finansowych, tj. w przypadku emisji papierów d³u nych nastêpuj¹cych podmiotów: przedsiêbiorstw, instytucji finansowych oraz pañstw uczestnicz¹cych w rynkach miêdzynarodowych. Funkcja ta ma równie zastosowanie w przypadku ustalania kursu wymiany waluty narodowej (kotwica kursu) przez wyznaczone do tego instytucje urzêdowe [Ma- ³ecka, Wierzba, 2008, s. 161]. 1 W rozliczeniu transakcji zaanga owane s¹ dwie ró ne waluty, dlatego suma udzia³ów wszystkich walut jest równa 200%.

4 170 Juliusz Gi yñski, Ryszard Wierzba Rola euro jako waluty miêdzynarodowej w fakturowaniu miêdzynarodowego handlu w okresie kryzysu gospodarczego by³a zró nicowana. W tablicy 2 zawarto dane dotycz¹ce udzia³u euro jako waluty fakturowania eksportu i importu dóbr i us³ug w wybranych krajach spoza UGW w latach Z danych tych wynika, i w ca³ym analizowanym okresie udzia³ euro, zarówno w rozliczeniach eksportu, jak i importu, zmniejsza³ siê w wiêkszoœci tych krajów. Wyj¹tek stanowi³y Czechy, gdzie oba wskaÿniki kszta³towa³y siê na bardzo zbli onym poziomie (zob. tab. 2). Znaczenie euro w fakturowaniu eksportu jest wiêksze ni w fakturowaniu importu. Wynika to m.in. z tego, e w walucie tej rozlicza siê znaczn¹ czêœæ dóbr, które kupuj¹ kraje spoza strefy euro od pañstw bêd¹cych w tej strefie. Z kolei spory udzia³ w imporcie ma handel surowcami, które rozlicza siê w dolarach amerykañskich [The international..., 2011, s ]. Tablica 2. Udzia³ euro jako waluty fakturowania eksportu i importu w wybranych pañstwach spoza strefy euro w latach eksport Bu³garia 61,5 68,6 62,2 59,0 Czechy 73,6 76,0 76,4 76,0 otwa 66,9 66,4 64,1 62,2 Litwa 55,7 60,5 59,7 57,9 Polska 68,2 66,1 Rumunia 68,5 75,9 71,5 66,5 import Bu³garia 65,7 70,9 62,6 59,7 Czechy 68,3 68,9 68,5 68,0 otwa 67,4 66,1 62,1 63,2 Litwa 55,6 57,2 55,8 54,9 Polska 56,4 54,8 Rumunia 70,9 73,2 66,6 64,4 ród³o: [The international..., 2012, s. 75].

5 Funkcjonowanie euro jako waluty miêdzynarodowej Tablica 3. Udzia³ miêdzynarodowych obligacji i innych papierów d³u nych, wyra onych w euro, dolarach amerykañskich i jenach japoñskich, z podzia³em na regiony œwiata w latach (w %) regiony euro Dania, Szwecja, Wielka Brytania 47,8 48,0 47,9 48,2 inne kraje UE spoza strefy euro 2,9 3,1 3,6 3,7 kraje europejskie spoza UE 4,2 4,0 4,2 4,1 Ameryka Pó³nocna 23,4 23,0 21,6 19,1 Azja i Pacyfik 5,2 4,8 4,8 4,2 Ameryka aciñska 1,5 1,4 1,6 1,5 eksterytorialne centra 8,0 7,2 6,8 6,1 organizacje miêdzynarodowe 6,2 7,7 8,7 12,2 pozosta³e 0,8 0,7 0,9 0,9 dolary amerykañskie strefa euro 24,0 24,3 23,6 23,1 Dania, Szwecja, Wielka Brytania 18,8 18,5 17,9 17,7 inne kraje UE spoza strefy euro 0,2 0,3 0,4 0,5 kraje europejskie spoza UE 2,1 2,0 2,1 2,5 Ameryka Pó³nocna 5,0 5,3 6,1 6,6 Azja i Pacyfik 10,0 10,7 11,0 11,2 Ameryka aciñska 5,9 6,1 6,6 7,2 eksterytorialne centra 24,6 22,7 21,6 20,3 organizacje miêdzynarodowe 5,3 6,1 6,4 6,4 pozosta³e 4,2 4,2 4,3 4,4 jeny japoñskie strefa euro 27,9 26,7 24,7 24,0 Dania, Szwecja, Wielka Brytania 14,7 15,0 17,3 18,2 inne kraje UE spoza strefy euro 1,2 1,2 1,0 1,1 kraje europejskie spoza UE 3,5 4,2 5,0 5,6 Ameryka Pó³nocna 19,3 17,6 16,0 14,1 Azja i Pacyfik 6,4 7,8 8,7 9,2

6 172 Juliusz Gi yñski, Ryszard Wierzba regiony Ameryka aciñska 0,4 0,8 1,0 1,1 eksterytorialne centra 19,0 18,9 18,4 18,4 organizacje miêdzynarodowe 7,2 7,5 7,6 7,7 pozosta³e 0,4 0,4 0,3 0,2 ród³o: [The international..., 2012, s ]. Z kolei udzia³ miêdzynarodowych obligacji i innych papierów d³u - nych, wyra onych w walucie euro, w latach kszta³towa³ siê na wzglêdnie stabilnym poziomie (zob. tab. 3). Papiery te emitowa³y przede wszystkim kraje granicz¹ce z UGW, tzn. Dania, Szwecja i Wielka Brytania. W analizowanym okresie udzia³ obligacji i innych papierów d³u - nych wyra onych w euro w tych krajach zwiêkszy³ siê z 47,8% do 48,2%. Natomiast w regionie Ameryki Pó³nocnej udzia³ ten zmniejszy³ siê o 4,5%. Znaczny spadek zanotowano zw³aszcza w 2011 r. Analizuj¹c funkcjê obrachunkow¹ euro jako kotwicy w ustalaniu kursu walutowego, kluczow¹ zmianê na przestrzeni kryzysu gospodarczego zanotowano w Szwajcarii (zob. tab. 4). Dnia 6 wrzeœnia 2011 r. bank centralny tego kraju og³osi³ jednostronny, minimalny kurs wymiany franka szwajcarskiego na euro w wysokoœci 1,2. Decyzja ta by³a podyktowana siln¹ aprecjacj¹ franka do euro, która wynika³a z wysokiej niepewnoœci na rynkach finansowych, niekorzystnej sytuacji w gospodarce globalnej jako ca³oœci oraz kryzysu niewyp³acalnoœci w niektórych krajach strefy euro. Decyzja banku centralnego Szwajcarii zmniejszy³a przede wszystkim obawy o miêdzynarodow¹ aktywnoœæ handlow¹ tego kraju, u³atwiaj¹c dzia- ³alnoœæ rodzimym firmom silnie zorientowanym na eksport. Warto podkreœliæ, i kurs franka szwajcarskiego w stosunku do euro kszta³towa³ siê w w¹skim przedziale od 1,45 do 1,68 prawie do koñca 2009 r. PóŸniej nast¹pi³a jego znaczna aprecjacja, a szczyt w wysokoœci 1,05 zanotowano 10 sierpnia 2011 r. Aprecjacja franka szwajcarskiego w relacji do euro wynios³a zatem 30% od pocz¹tku 2010 r. Relacja ta by³a wówczas ponad 30% wy sza od przeciêtnej wysokoœci notowanej od 1999 r. [The international..., 2012, s ]. Funkcjonowanie euro jako kotwicy dla innych walut w okresie kryzysu gospodarczego by³o zdeterminowane, tak jak w poprzednich latach, czynnikami geograficznymi oraz instytucjonalnymi. Szczególnie widocz-

7 ne by³o to w krajach s¹siaduj¹cych ze stref¹ euro oraz w tych krajach, które ustali³y specjalne mechanizmy z Uni¹ Europejsk¹ albo z krajami cz³onkowskimi tej Unii (zob. tab. 4). Warto podkreœliæ, i decyzja o przyjêciu euro jako kotwicy dla danego kursu walutowego, z wyj¹tkiem pañstw uczestnicz¹cych w mechanizmie ERM II, jest jednostronna i nie obejmuje adnego zobowi¹zania ze strony Europejskiego Banku Centralnego [The international..., 2010, s. 29; The international..., 2011, s. 15]. Na uwagê zas³uguje tak e fakt, i w latach mechanizm ERM II w wyniku przyst¹pienia do strefy euro opuœci³y takie kraje jak: Cypr, Malta, S³owacja i Estonia. Tablica 4. Kraje i systemy kursowe powi¹zane z walut¹ euro (stan na koniec kwietnia 2012 r.) region systemy kursowe kraje UE (poza krajami UGW) kraje kandyduj¹ce oraz potencjalni kandydaci do UE inne kraje Funkcjonowanie euro jako waluty miêdzynarodowej ERM II zarz¹d walut¹ (ang. currency boards) oparty na euro kurs p³ynny kierowany z euro jako walut¹ referencyjn¹ i celem inflacyjnym pro memoria: kurs p³ynny z celem inflacyjnym jednostronna euroizacja zarz¹d walut¹ oparty na euro kurs sztywny b¹dÿ p³ynny kierowany z euro jako walut¹ referencyjn¹ pro memoria: kurs p³ynny z celem inflacyjnym euroizacja Dania, otwa, Litwa Bu³garia Czechy, Rumunia Wêgry, Polska, Szwecja, Wielka Brytania Kosowo, Czarnogóra Boœnia i Hercegowina Chorwacja, Macedonia Albania, Islandia, Serbia, Turcja San Marino, Watykan, Monako, Andora, francuskie wspólnoty terytorialne, tj. Saint Barthelémy, Saint Martin and Saint-Pierre and Miquelon

8 174 Juliusz Gi yñski, Ryszard Wierzba region systemy kursowe kraje kurs sztywny oparty na euro inne porozumienia, w ramach których euro wystêpuje jako waluta referencyjna ród³o: [The international..., 2012, s. 57]. kurs sztywny b¹dÿ p³ynny kierowany oparty na SDR oraz innych koszykach walut, które zawieraj¹ euro (udzia³ euro) pañstwa strefy franka francuskiego, francuskie terytoria zamorskie, Cape Verde, Comoros, Sao Tomé e Príncipe Szwajcaria Algieria, Bia³oruœ, Botswana, Fid i, Iran, Kuwejt, Libia, Maroko (80%), Federacja Rosyjska (45%), Samoa, Singapur, Syria, Tunezja, Vanuatu Z kolei dolar amerykañski nadal pe³ni³ funkcjê kotwicy w ustalaniu kursów walutowych, zarówno w Azji, jak i w centralnej oraz po³udniowej Ameryce [The international..., 2012, s. 14]. 4. Euro jako waluta rezerwowa Miêdzynarodowa funkcja euro jako waluty rezerwowej przejawia siê w dwóch obszarach: w budowaniu portfeli inwestycyjnych przez podmioty prywatne oraz tworzeniu oficjalnych rezerw 2 dewizowych przez narodowe banki centralne i organizacje miêdzynarodowe [Ma³ecka, Wierzba, 2008, s. 164; ukrowska, 2012, s. 101]. Kryzys na rynku obligacji skarbowych w strefie euro, który wyst¹pi³ pod koniec 2011 r., wywo³a³ spadek popytu zagranicznych inwestorów na papiery wartoœciowe tej strefy odwrotnie ni w 2008 r., kiedy to upad³ jeden z najwiêkszych banków inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Lehman Brothers [The international..., 2012, s. 32]. W szczególnoœci nale y zwróciæ uwagê na wp³yw globalnego kryzysu finansowego na miêdzynarodowe przep³ywy kapita³u. Kryzysowi towa- 2 Rezerwami walutowymi nazywamy takie aktywa zagraniczne (nale noœci od nierezydentów), które s¹ dostêpne i kontrolowane przez w³adze monetarne dla potrzeb sfinansowania deficytu p³atniczego, interwencji walutowych itp. potrzeb. Aktywa rezerwowe musz¹ byæ denominowane w walucie obcej, która jest wymienialna i faktycznie istnieje w danym momencie [Karwowski, 2012, s. 271].

9 Funkcjonowanie euro jako waluty miêdzynarodowej rzyszy³ bowiem znacz¹cy wzrost sk³onnoœci inwestorów do lokowania œrodków w narodowych portfelach inwestycyjnych. Z drugiej zaœ strony nast¹pi³a redukcja tych œrodków w transgranicznych portfelach. Taka sytuacja by³a czêœciowo spowodowana [Milesi-Ferretti, Tille, 2011, s ] szokiem ryzyka (ang. risk shock) w krajach charakteryzuj¹cych siê wiêkszymi zewnêtrznymi zobowi¹zaniami netto oraz w krajach, które uprzednio doœwiadczy³y boomu kredytowego. Kraje te dotkn¹³ znacznie wiêkszy odp³yw kapita³u. Na podstawie alternatywnych pogl¹dów dotycz¹cych transgranicznych przep³ywów kapita³u, w szczególnoœci przep³ywów portfelowych, mo na stwierdziæ, i wzrost globalnej awersji do ryzyka w okresie kryzysu zachêci³ inwestorów do lokowania œrodków w pewniejsze aktywa. Jednoczeœnie inwestorzy ci zaczêli wycofywaæ siê z bardziej z³o onych instrumentów finansowych. Takie stwierdzenie oparto na idei wystêpowania asymetrii informacji miêdzy narodowymi i zagranicznymi inwestorami. Zagraniczni inwestorzy bowiem mieli nietrafnie oceniæ rozwój sytuacji w innych krajach [Van Nieuwerburgh, Veldkamp, 2010, s ]. Kryzys na rynkach obligacji skarbowych w niektórych krajach nale- ¹cych do UGW w latach spowodowa³ wzrost ryzyka w odniesieniu do czêœci papierów d³u nych denominowanych w euro. Inwestorzy prawdopodobnie napotkali na znaczne trudnoœci w ocenie zawi³oœci instytucjonalnej na tych rynkach [The international..., 2012, s. 27]. Zawirowania zwi¹zane z kryzysem zad³u enia w strefie euro w dwóch powy szych latach prowadz¹ do kilku wa nych wniosków. Po pierwsze, gdy rozpatruje siê strefê euro jako ca³oœæ, nie widaæ dowodu na to, e po upadku Lehman Brothers we wrzeœniu 2008 r. zmniejszy³o siê zainteresowanie zagranicznych inwestorów papierami d³u nymi emitowanymi przez kraje cz³onkowskie. Z kolei kryzys, który zaobserwowano w ostatnich dwóch kwarta³ach 2011 r., mia³ odmienny, negatywny wp³yw na zainteresowanie tymi papierami. Warto podkreœliæ, i spadek ten nie ogranicza³ siê jedynie do krajów nale ¹cych do UGW, charakteryzuj¹cych siê wysokim zad³u eniem, ale czêœciowo dotkn¹³ on tak e strefê euro jako ca³oœæ 3. 3 Z drugiej strony, na podstawie danych dotycz¹cych Europejskiego Funduszu Stabilizacyjnego EFS (ang. European Financial Stability Facility), który zosta³ utworzony w 2010 r. w celu ochrony stabilnoœci finansowej w Europie poprzez zapewnienie pomocy finansowej zagro onym krajom strefy euro [The international..., 2012, s ], mo na stwierdziæ, i popyt zagranicznych inwestorów w 2011 r. na obligacje emitowane przez ten fundusz by³ wysoki. Stanowi³ on wiêcej ni po³owê ca³ego popytu na rynku pierwot-

10 176 Juliusz Gi yñski, Ryszard Wierzba Po drugie, pod koniec 2008 r. zagraniczni inwestorzy zmniejszyli swoj¹ ekspozycjê na papiery skarbowe emitowane przez Stany Zjednoczone i Japoniê. Natomiast w latach , kiedy rynek obligacji charakteryzowa³ siê du ¹ niestabilnoœci¹, waluty te ponownie postrzegano jako bezpieczne (ang. safe haven). Po trzecie, zarówno w 2008 r., jak i w 2011 r. zagraniczni inwestorzy wycofywali siê z ryzykownych aktywów, takich jak: obligacje, bilety czy akcje zwyk³e emitowane przez prywatny sektor w innych krajach, z wyj¹tkiem Szwajcarii [The international..., 2012, s. 32]. Udzia³ euro w oficjalnych rezerwach dewizowych w gospodarce globalnej, wed³ug sta³ego kursu wymiany, spad³ nieznacznie, o 0,4 pkt proc., do poziomu 25% na przestrzeni 2011 r. (zob. tab. 5). Z kolei udzia³ rezerw denominowanych w dolarach amerykañskich pozosta³ na stabilnym poziomie, czyli 62,1%. Obni y³ siê on zaledwie o 0,1 pkt proc. rok do roku. Natomiast pozycja japoñskiego jena zmniejszy³a siê o 0,2 pkt proc., z poziomu 3,9% do 3,7%. Warto równie zwróciæ uwagê na znaczenie innych walut (bez SDR-ów 4 i franków szwajcarskich) w globalnych rezerwach. Ich udzia³ wzrós³ o 0,6 pkt proc., tj. z 8,5% do 9,1% na koniec 2011 r., zaœ w latach o 2,4 pkt proc. Tablica 5. Udzia³ walut* w oficjalnych rezerwach dewizowych na œwiecie w latach (w %) waluta/lata EUR 24,8 25,5 25,4 25,0 USD 64,8 63,6 62,2 62,1 JPY 3,7 3,5 3,9 3,7 inne 6,7 7,4 8,5 9,1 *wed³ug kursów sta³ych ród³o: [The international..., 2012, s. 54]. nym. Mimo e ca³kowity wolumen nowych instrumentów d³u nych w strefie euro by³ stosunkowo ma³y w porównaniu z ca³ym rynkiem d³ugu w tej strefie, opieraj¹c siê na danych za 2011 r., mo na by³o stwierdziæ, i zagraniczny popyt na ryzykowne aktywa denominowane w euro pozostawa³ na stabilnym poziomie [The international..., 2012, s. 16]. 4 SDR (ang. Special Drawing Rights Specjalne Prawa Ci¹gnienia) waluta obrachunkowa (rozliczeniowa), któr¹ kreuje Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy, na podstawie koszyka najwa niejszych walut. Na temat historii SDR patrz: [The international..., 2011, s ].

11 Funkcjonowanie euro jako waluty miêdzynarodowej Znaczn¹ dynamikê w przyroœcie rezerw walutowych (w jednostkach SDR) obserwuje siê w krajach rozwijaj¹cych siê. Rezerwy walutowe s¹ bowiem dla nich aktywnym narzêdziem polityki gospodarczej kraju. Najwiêkszymi rezerwami walutowymi charakteryzuj¹ siê takie kraje jak: Chiny, Rosja, Arabia Saudyjska, Brazylia i Indie. Z kolei wysokoœæ chiñskich rezerw (na koniec 2011 r. siega³y ponad 3 bln USD) jest wy sza od ³¹cznego poziomu rezerw Japonii, krajów UGW i Stanów Zjednoczonych [Franek, 2012, s. 311]. Kryzys na rynku obligacji skarbowych w UGW mia³ wp³yw na udzia³ rezerw walutowych denominowanych w euro. Niemniej jednak z dostêpnych danych wynika, i euro wci¹ pe³ni³o funkcjê drugiej, najwa niejszej waluty rezerwowej na œwiecie na koniec 2011 r. Natomiast status dolara amerykañskiego jako wiod¹cej waluty rezerwowej nie zmieni³ siê [The international..., 2012, s ]. Zakoñczenie W œwiatowym systemie walutowym euro wraz z dolarem amerykañskim znajduj¹ siê w uk³adzie dwóch walut dominuj¹cych [ ukrowska, 2012, s. 94]. Jak wynika z badañ przedstawionych w opracowaniu, w latach waluty te dominowa³y w œwiatowym systemie rezerw walutowych i miêdzynarodowych transakcjach. Ponadto by³y one wykorzystywane jako kotwice w ustalaniu kursu walut w innych krajach. Charakterystyczne dla analizowanego okresu jest to, e zagraniczni inwestorzy zareagowali odmiennie na zawirowania na rynkach obligacji skarbowych w strefie euro w 2011 r. w porównaniu z pocz¹tkiem globalnego kryzysu gospodarczego w 2008 r. Inwestorzy ci zmniejszyli bowiem zapotrzebowanie na papiery d³u ne emitowane w strefie euro, w szczególnoœci na te, które charakteryzowa³y siê wysokim ryzykiem emitenta [The international..., 2012, s. 32]. Mimo to miêdzynarodowa pozycja waluty euro nie zmieni³a siê w latach w porównaniu z wczeœniejszym okresem. Waluta ta pozosta³a drug¹, obok dolara amerykañskiego, najwa niejsz¹ walut¹ miêdzynarodow¹. Literatura 1. Franek S. (2012), Interwencje walutowe banków centralnych i zarz¹dzanie rezerwami walutowymi, [w:] Wspó³czesna bankowoœæ centralna, red. W.L. Jaworski, A. Szel¹gowska, CeDeWu, Warszawa.

12 178 Juliusz Gi yñski, Ryszard Wierzba 2. Karwowski J. (2012), Ocena polityki zarz¹dzania rezerwami walutowymi, [w:] Wspó³czesna bankowoœæ centralna, red. W.L. Jaworski, A. Szel¹gowska, CeDeWu, Warszawa. 3. Ma³ecka E., Wierzba R. (2008), Wzrost znaczenia euro jako waluty miêdzynarodowej, [w:] Zarz¹dzanie wartoœci¹ przedsiêbiorstwa w warunkach zak³óceñ na rynkach finansowych, red. J. Bieliñski, M. Czerwiñska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, Sopot. 4. Milesi-Ferretti G.M., Tille C. (2011), The great retrenchment: international capital flows during the global financial crisis, Economic Policy, vol. 26, issue 66, s Misztal P. (2011), Œwiatowe waluty rezerwowe obecna sytuacja i perspektywy, [w:] Wzrost gospodarczy i finanse miêdzynarodowe, red. S.I. Bukowski, J. Misala, CeDeWu, Warszawa. 6. Papaioannou E., Portes R. (2008), The international role of the euro: a status report, European Economy. Economic Papers", April, no The international role of the euro, 2010, European Central Bank, July. 8. The international role of the euro, 2011, European Central Bank, July. 9. The international role of the euro, 2012, European Central Bank, July. 10. Van Nieuwerburgh S., Veldkamp L. (2010), Information Acquisition and Under-Diversification, Review of Economics Studies, no. 77, s ukrowska K. (2012), Znaczenie dwuwalutowoœci w systemie œwiatowym i rola w nim Unii Gospodarczej i Walutowej, [w:] Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, red. J.L. Bednarczyk, W. Przybylska- -Kapuœciñska, CeDeWu.pl, Warszawa. Streszczenie G³ównym celem opracowania jest scharakteryzowanie poszczególnych funkcji euro jako waluty miêdzynarodowej w warunkach kryzysu gospodarczego. Przeprowadzona analiza dotyczy lat Funkcjonowanie danej waluty jako miêdzynarodowej jest w g³ównej mierze zdeterminowane przez si³y rynkowe. Waluta ta, jak ka da waluta krajowa, jest stosowana w trzech funkcjach: œrodka p³atniczego, waluty obrachunkowej oraz waluty rezerwowej. Po pierwsze, znaczenie euro w funkcji œrodka p³atniczego mimo kryzysu gospodarczego w UGW nie zmniejszy³o siê. Po drugie, rola euro jako waluty obrachunkowej w obszarze fakturowania miêdzynarodowego handlu pomiêdzy dwoma krajami spoza UGW by³a zró nicowana. Z kolei udzia³ miêdzynarodowych obligacji i innych papierów d³u nych wyra onych w euro kszta³towa³ siê na wzglêdnie stabilnym poziomie. Natomiast funkcjonowanie euro jako kotwicy dla innych walut by³o zdeterminowane czynnikami geografi-

13 Funkcjonowanie euro jako waluty miêdzynarodowej cznymi i instytucjonalnymi. Po trzecie, euro w funkcji waluty rezerwowej pozosta³o drug¹, obok dolara, najwa niejsz¹ walut¹. Warto podkreœliæ, i zagraniczni inwestorzy zareagowali odmiennie na zawirowania na rynkach obligacji skarbowych w strefie euro w 2011 r. w porównaniu z pocz¹tkiem globalnego kryzysu gospodarczego w 2008 r. Zmniejszyli oni zapotrzebowanie na papiery d³u ne strefy euro. Niemniej jednak waluta euro pozosta³a drug¹ najwa niejsz¹ walut¹ miêdzynarodow¹. S³owa kluczowe euro, waluta miêdzynarodowa, kryzys gospodarczy The Functioning of the Euro as an International Currency in the Time of Economic Crisis (Summary) The main aim of this article is to characterize particular functions of the euro as an international currency in the time of the economic crisis. Conducted analysis concerns the period from 2008 to Functioning of national currency as the international one is determined by the market forces. The currency is used in three functions: as a medium of exchange, as a unit of account and as a store of value. Firstly, the role of euro as the medium of exchange, despite the economic crisis in EMU, has not diminished. Secondly, the unit of account function of the euro in the extent of invoicing the international trade in goods and services between two non euro area countries was differentiated. In case of evaluation of bonds and notes nominated in euro on the international markets, the share of the euro currency was stable. As far as the anchor function for other currencies is concerned, it was determined by the geographical and institutional factors. Thirdly, the euro in function of reserve currency has remained the second, after dollar, most important currency. It has to be mentioned that international investors reacted differently to the sovereign debt crisis in 2011, in comparison to the period which began the global economic crisis in They reduced demand for debt securities of the euro area. Nevertheless, the euro has remained the second, most important international currency. Keywords euro, international currency, economic crisis

14

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Magdalena Markiewicz

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Magdalena Markiewicz A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 INTERNACJONALIZACJA JUANA CHI SKIEGO W KONTEK CIE KRYZYSU FINANSOWEGO WST P Kryzys finansowy, który dotkn bezpo rednio lub

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 B³a ej Lepczyñski* Marta Penczar** B³a ej Lepczyñski, Marta Penczar Polski rynek kredytów korporacyjnych na tle innych pañstw

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Jerzy Ró añski* Jerzy Ró añski Zmiany w przep³ywach bezpoœrednich inwestycji zagranicznych konsekwencje dla Polski i œwiata Zmiany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA STRATEGII LIZBOÑSKIEJ ZA ROK 2008

RAPORT Z WYKONANIA STRATEGII LIZBOÑSKIEJ ZA ROK 2008 POLSKI INSTYTUT SPRAW MIÊDZYNARODOWYCH RAPORT Z WYKONANIA STRATEGII LIZBOÑSKIEJ ZA ROK 2008 Opracowa³ Marcin Koczor Warszawa, 6 marca 2009 r. Redaktor tekstu Ewa Stahnke Redaktor techniczny Dorota Do³êgowska

Bardziej szczegółowo

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii Warszawa 2006 1 Wydaje: Urz¹d Komitetu

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki

Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Gra yna Ancyparowicz * Gra yna Ancyparowicz Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki Wstêp Polska nale y do grupy najwy ej rozwiniêtych krajów, lecz w porównaniu

Bardziej szczegółowo

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda SPIS TREŒCI Wstêp 11 I Pieni¹dz krajowy i pieni¹dz miêdzynarodowy (Gra yna Krasowska-Walczak) 13 1 Istota i funkcje pieni¹dza Organizacja obiegu pieniê nego 13 11 Ewolucja i znaczenie pieni¹dza Teorie

Bardziej szczegółowo

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 756 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 57 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 756 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 57 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 756 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 57 2013 RENATA KNAP HALINA NAKONIECZNA-KISIEL Uniwersytet Szczeci ski REZERWY DEWIZOWE POLSKI NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Jednostronne wprowadzenie euro przez pañstwa ubiegaj¹ce siê o cz³onkostwo w Unii Europejskiej aspekty makroekonomiczne

Jednostronne wprowadzenie euro przez pañstwa ubiegaj¹ce siê o cz³onkostwo w Unii Europejskiej aspekty makroekonomiczne Czêœæ 3. Globalizacja, otwartoœæ i stabilizacja makroekonomiczna Andrzej Bratkowski i Jacek Rostowski [66] Jednostronne wprowadzenie euro przez pañstwa ubiegaj¹ce siê o cz³onkostwo w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 4

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 4 RAPORT ROCZNY 2004 Nasza wspólna odpowiedzialnoœæ Celem Citigroup jest byæ najbardziej szanowan¹ instytucj¹ finansow¹ na œwiecie. Jako du a firma z d³ug¹ i pe³n¹ sukcesów histori¹ odgrywamy bardzo wa n¹

Bardziej szczegółowo

1. Funkcje, cele i zadania Banku Centralnego Islandii

1. Funkcje, cele i zadania Banku Centralnego Islandii Ilona Skibiñska-Fabrowska * Ilona Skibiñska-Fabrowska Rola banku centralnego w czasie kryzysu bankowego na przyk³adzie Banku Centralnego Islandii wnioski dla Polski Rola banku centralnego w czasie kryzysu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów studia podyplomowe MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Małgorzata Gackiewicz Euro jako waluta międzynarodowa praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Niewystarczaj¹ca rola Narodowego Banku Polskiego w rozwoju polskiej gospodarki Niewystarczaj¹ca rola Narodowego Banku Polskiego...

Niewystarczaj¹ca rola Narodowego Banku Polskiego w rozwoju polskiej gospodarki Niewystarczaj¹ca rola Narodowego Banku Polskiego... W³adys³aw Leopold Jaworski * W³adys³aw Leopold Jaworski Niewystarczaj¹ca rola Narodowego Banku Polskiego w rozwoju polskiej gospodarki Niewystarczaj¹ca rola Narodowego Banku Polskiego... Wstêp Celem artyku³u

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA. Gospodarka polska w 2003 roku. Wyniki finansowe Banku.

Spis tresci. List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA. Gospodarka polska w 2003 roku. Wyniki finansowe Banku. raport 2003roczny Raport Roczny 2003 Spis treœci 003 Spis tresci List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA Gospodarka polska w 2003 roku Wyniki finansowe Banku Dzia³alnoœæ Banku Perspektywy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BANKU CENTRALNEGO A BEZPIECZEÑSTWO FINANSOWE PAÑSTWA

POLITYKA BANKU CENTRALNEGO A BEZPIECZEÑSTWO FINANSOWE PAÑSTWA Przegl¹d Strategiczny 2013, nr 1 Ireneusz KRAŒ Akademia im. Jana D³ugosza, Czêstochowa POLITYKA BANKU CENTRALNEGO A BEZPIECZEÑSTWO FINANSOWE PAÑSTWA Bezpieczeñstwo to przedmiot zainteresowañ politologii,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika Kwartalnik 1/2001 (8) Spis treœci POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Czy wprowadzenie wspólnej waluty euro wymaga dalszej politycznej integracji krajów cz³onkowskich Europejskiej Unii Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Pu³apka niskiej inflacji a cel inflacyjny banku centralnego

Pu³apka niskiej inflacji a cel inflacyjny banku centralnego Jan L. Bednarczyk * Jan L. Bednarczyk Pu³apka niskiej inflacji a cel inflacyjny banku centralnego Pu³apka niskiej inflacji a cel inflacyjny banku centralnego Wstêp Cech¹ charakterystyczn¹ dyskusji, jaka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSEKWENCJI CZ ONKOSTWA DLA WYMIANY HANDLOWEJ

ANALIZA KONSEKWENCJI CZ ONKOSTWA DLA WYMIANY HANDLOWEJ Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Ewa Kaliszuk kierownik projektu Marzenna B³aszczuk Wojciech Mroczek Jan Przystupa Aleksandra W³adyniak ANALIZA KONSEKWENCJI CZ ONKOSTWA DLA WYMIANY HANDLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 32 Piotr Szkudlarek Uniwersytet Szczeci ski KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ Streszczenie W artykule skupiono si na jednym z kluczowych

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie listopad 2005 przygotowa³

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2000 2001

Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2000 2001 Raport o stanie a ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2000 2001 Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Warszawa 2002 1 Publikacja przygotowana i wydana w ramach realizacji Kierunków

Bardziej szczegółowo

Copyright Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych 2007

Copyright Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych 2007 Copyright Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych 2007 Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa tel. +48 22 458 84 30, fax +48 22 458 85 55 psik@ppea.org.pl,

Bardziej szczegółowo

Ma³gorzata Markiewicz. Prawne, operacyjne i instytucjonalne aspekty funkcjonowania NBP

Ma³gorzata Markiewicz. Prawne, operacyjne i instytucjonalne aspekty funkcjonowania NBP 2 3 0 Ma³gorzata Markiewicz Prawne, operacyjne i instytucjonalne aspekty funkcjonowania NBP W a r s z a w a, 2 0 0 1 Prezentowane w serii Studia i Analizy stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA EURO BILANS DZIESIĘCIU LAT ISTNIENIA WSPÓLNEGO PIENIĄDZA

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA EURO BILANS DZIESIĘCIU LAT ISTNIENIA WSPÓLNEGO PIENIĄDZA STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 13 Barbara Kurkowiak MIĘDZYNARODOWA POZYCJA EURO BILANS DZIESIĘCIU LAT ISTNIENIA WSPÓLNEGO PIENIĄDZA Wprowadzenie W maju 2008 roku minęło dziesięć

Bardziej szczegółowo

Household Debt In The Eu-15 And New Member States In The Period 2001-2010

Household Debt In The Eu-15 And New Member States In The Period 2001-2010 6 (55) 2011 Sylwester Kozak Zad u enie gospodarstw domowych w UE-15 i nowych pa stwach cz onkowskich UE w latach 2001-2010 Household Debt In The Eu-15 And New Member States In The Period 2001-2010 Okres

Bardziej szczegółowo