Anomiczne podłoże erozji ładu gospodarczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anomiczne podłoże erozji ładu gospodarczego"

Transkrypt

1 Elżbieta Mączyńska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Anomiczne podłoże erozji ładu gospodarczego 1. Wstęp Historia dowodzi, że prawie każdy głęboki przełom, głęboka transformacja, gospodarcza, technologiczna, polityczna czy ustrojowa zwiększa ryzyko anomii. Anomia oznacza sprzeczności, dezorganizację, dezintegrację, niedopasowania występujące w systemie wartości społecznych, w systemie norm i reguł rządzących życiem społecznym i gospodarczym w rozmaitych jego formach. Społeczeństwo w stanie anomii może generować zarówno nadmiar regulacji i norm, co skłania do ich nierespektowania, jak i ich niedostatek. Przełomowe zmiany tworzą niejako naturalne podłoże anomii. Sprawiają bowiem, że stary, tradycyjny system wartości i poszczególne jego elementy słabną. Stare normy i reguły stopniowo przestają być w praktyce przestrzegane, praktycznie (choć niekoniecznie formalnie) przestają obowiązywać, a nowe jeszcze nie zdążyły się ukształtować. W takich warunkach ani stare normy ani nowe nie spełniają swej porządkującej, wartościującej i ocennej roli. To sytuacja niedookreśloności, sytuacja, w której brak jasności, niedookreśloność co do tego, jakie postępowanie w relacjach międzyludzkich, w tym gospodarczych jest właściwe, a jakie nie, co jest dobre, a co złe, co pożądane, a co niepożądane, co przyzwoite, a co nie, co akceptowalne, a co nie. W sytuacji przełomowych przemian w kształtowane w ich wyniku nowe struktury społeczne, instytucjonalne, polityczne i gospodarcze łatwo wpisują się normy, regulacje oraz zasady, które w ostatecznym rachunku mogą przynosić rezultaty inne niż społecznie oczekiwane i pożądane. Ilustracją tego może być chociażby eksponowana w kilku minionych dekadach i uznawana przez znaczną część świata finansów zasada, że chciwość jest dobra. Anomia, jako stan społeczny, a zwłaszcza jego przewlekłość ma cechy kryzysogenne, mogące prowadzić do erozji ładu społeczno-gospodarczego, społecznego, erozji zaufania oraz bazującej na nim demokracji. Tym samym anomia może prowadzić do kryzysogennego nieładu stanowiącego barierę rozwoju społecznego. Występują tu zarazem sprzężenia zwrotne. Kryzysy i nieład społeczno-gospodarczy nasilają bowiem ryzyko i przejawy anomii. W ostatnich latach do obfitości dowodów tego przyczynił się niewątpliwie globalny kryzys, 1

2 zapoczątkowany w 2008 r. w USA kryzysem finansowym, który stopniowo przekształcił się w globalny kryzys gospodarczy, aby w ostatnim stadium przybrać formę globalnego kryzysu zadłużenia. Ten z kolei zagraża dalszymi, nowymi kryzysowymi zjawiskami w gospodarce realnej i uporczywym utrzymywaniem się nierównowagi. Nasilanie się anomii ma obecnie wymiar globalny, choć proanomijne czynniki są wysoce zróżnicowane pod względem ich charakteru, zakresu i siły oddziaływania w poszczególnych krajach. Część z tych czynników ma charakter globalny, zaś części z nich można przypisać znaczenie przede wszystkim regionalne czy lokalne, krajowe. Globalny wymiar czynników proanomijnych jest pochodną doświadczanego przez współczesny świat naruszonej równowagi. Proanomijne zjawiska są zarazem pochodną głębokich zmian, wynikających z dokonującej się na skalę światową rewolucji informacyjnej. Zasadniczo zmienia ona nie tylko formy komunikacji społecznej na rzecz dominacji komunikacji cyfrowej, ale także rzutuje na zmiany w stratyfikacji społecznej i zmiany ról społecznych. Proanomijne cechy rewolucji informacyjnej uwydatniają się spektakularnie w występujących we wszystkich prawie krajach słabościach prawa i nieprzejrzystych jego interpretacjach, w lukach prawnych dotyczących funkcjonowania i wykorzystywania nowych technologii informacyjnych w tym przede wszystkim internetu. Globalny wymiar anomijnych zjawisk ma także podłoże w szerokim implementowaniu i triumfie w wielu krajach począwszy od lat 70. XX, bazującym na monetarystycznym monizmie teoretycznym, neoliberalizmu jako podstawy kształtowania systemów społeczno-gospodarczych. W latach 90. minionego wieku nałożyło się to na procesy transformacji ustrojowej w postsocjalistycznych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Prekursorem takiej transformacji była Polska. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach postsocjalistycznych nieuchronnie musiało dojść do zderzenia się w wymiarze regionalnym oraz krajowym starych i nowych norm regulujących życie społeczne i gospodarcze. Na wymienione czynniki dodatkowo nakładają się, obarczone syndromem anomii, słabości pomiaru dokonań społeczno-gospodarczych, w tym przede wszystkim słabości cechujące główną miarę jaką jest wielkość produktu krajowego brutto (PKB) i jego dynamika. W pomiarze tym uwzględniane są wyłącznie dokonania rynkowe (czyli produkty i usługi będące przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży, z pominięciem tych, które są wynikiem relacji pozarynkowych, np. wolontariatu). Przy tym, zgodnie z obowiązującymi standardami pomiaru PKB, na równi traktowane są dochody rynkowe uzyskiwane w następstwie działań typowych dla zdrowego systemu społeczno-gospodarczego, jak i dochody uzyskiwane w 2

3 następstwie występujących w życiu społeczno-gospodarczym dysfunkcji, w tym np. dochody z prostytucji, przemytu, czy działalności przestępczej. Wymienione główne czynniki proanomijne (globalnie naruszona równowaga, rewolucja naukowo-techniczna, cechy neoliberalizmu i błędy pomiaru) nie wyczerpują oczywiście ich listy. Można ją bowiem znacznie poszerzyć m.in. o czynniki takie jak np. dysfunkcje w polityce, czy w systemie stanowienia i egzekwowania prawa. Ograniczenie analizy tylko do tych czterech czynników uzasadnione jest tym, że stanowią one niejako pierwotne podłoże anomii, generujące kolejne jej źródła. Przy tym między tymi czterema czynnikami występują sprzężenia zwrotne, które synergicznie i na zasadzie efektu domina, niemal epidemicznie nasilają przejawy anomii. Anomia tym samym zwiększa ryzyko erozji ładu społeczno-gospodarczego, a to z kolei tworzy podłoże sprzyjające narastaniu anomii. Spętlenie to wskazuje na znaczenie rozwiązań przeciwdziałających anomii i oraz rozwiązań ukierunkowanych na kształtowanie ładu społeczno-gospodarczego, a zatem znaczenie polityki ustrojowej. Dlatego też celem przedstawianych tu rozważań jest przede wszystkim wskazanie na związki anomii z modelem z cechami systemu/ustroju społeczno-gospodarczego. Taka analiza może bowiem przybliżać do odpowiedzi na pytanie, dlaczego modele ustrojowe, w tym różne modele kapitalizmu, cechuje zróżnicowany stopień podatności na anomię. Podstawą tego opracowania są studia literatury przedmiotu. Potwierdzają one, że anomia zawsze narasta w warunkach głębokich przemian cywilizacyjnych, w tym społecznogospodarczych. Właśnie to wynikające z przemian podłoże anomii, podłoże wynikające z transformacji wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego, jest głównym przedmiotem prezentowanych tu rozważań. Ich przedmiotem jest zatem nie tyle anomia jako taka, co właśnie owe transformacyjne, wywołujące ją czynniki. W rozprawie ograniczam się jedynie do syntetycznej charakterystyki głównych czynników proanomijnych. Na tym tle przedstawiam wybrane przejawy narastania anomii oraz wybrane systemowe możliwości i kierunki przeciwdziałań, rozpatrywanych przede wszystkim w kontekście cech systemu (ustroju) społeczno-gospodarczego 1. Podstawowa teza tego opracowania stanowi, że anomijne zjawiska zwiększają ryzyko nieprawidłowości, nieładu w systemie społeczno-gospodarczym i jego erozji, co zarazem na zasadzie sprzężenia zwrotnego nasila anomię. Współcześnie anomiczne zjawiska w znacznej 1 Kwestie te przedstawione są bardziej szczegółowo, ale przede wszystkim w kontekście kryzysu globalnego w opracowaniu E. Mączyńskiej (2013, s ). 3

4 mierze są konsekwencją aksjonormatywnych cech doktryny neoliberalnej, triumfującej w minionych dekadach i silnie rzutującej na społeczno-gospodarcze przemiany w świecie. Wskazuje to zarazem na potrzebę systemowych, ustrojowych przemian, zorientowanych na przywracanie ładu społeczno-gospodarczego i przeciwdziałanie anomii społecznej. 2. Anomia istota i kontekst ekonomiczny Już czysto etymologiczna analiza pojęcia anomia wskazuje na destrukcyjne cechy tego zjawiska. To pochodzące z greki słowo (a = bez, nomos = prawo ) oznacza bowiem w dosłownym sensie nieobecność prawa (co nie jest jednak równoznaczne z bezprawiem). W takim ujęciu pojęcie to może mieć w mniejszym lub większym stopniu odniesienie niemalże do wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego, życia prywatnego, w tym rodzinnego, małżeńskiego jak też funkcjonowania instytucji oraz całych systemów społecznogospodarczych. Stąd też badacze anomii wyodrębniają kilkanaście jej form (w tym np. anomię polityczną, ale i małżeńską). Głęboka i długo utrzymująca się anomia prowadzi nieuchronnie do erozji i destrukcji obszarów, których dotyczy. Dlatego też anomia jest przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin nauki, w tym filozofii, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa, historii i in. Równocześnie jednak naukowcy zajmujący się anomią zwracają uwagę na złożoność tego pojęcia i w pewnym sensie jego niedookreśloność. Choć łatwo je kreślić etymologicznie (jak wyżej), to trudniej semantycznie. Pojęcie to było używane już przez antycznych filozofów greckich i to w bardzo różnych znaczeniach. Jednak mimo nieprzerwanych badań dotyczących anomii, pozostaje ona w swych konsekwencjach zagadnieniem otwartym, które różni autorzy wypełniali i nadal wypełniają różną treścią (Kosewski 2012, s. 37). Istotny postęp przyniosły podjęte przez francuskiego filozofa i socjologa Emila Durkheima ( ) badania nad anomią (Durkheim 1999; Durkheim 2006). Rozszerzały się one szybko na inne dziedziny. Anomia bowiem dotyczy niemalże wszystkich form życia społecznego, także gospodarczego, Wiąże się m.in. z takimi kategoriami jak te, które znalazły się w wielce wymownym tytule książki, zajmującego się anomią polskiego psychologa Marka Kosewskiego, pt. Wartości, godność i władza. Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem. We wszystkich badaniach dotyczących anomii, począwszy od Durkheima, bez względu na profil naukowy ich autorów, nieuchronnie pojawiają się także aspekty ekonomiczne, dotyczące pieniądza oraz zawodowego i materialnego wymiaru życia. Dotyczy to m.in. anomii pracowniczej czy instytucjonalno-systemowej, związanej ze sferą 4

5 funkcjonowania społeczeństwa oraz wyznaczanych przez nie celów i priorytetów. Zwracał na to uwagę inny prominentny, amerykański badacz anomii Robert K. Merton ( ) notabene ojciec ekonomisty, noblisty Roberta C. Mertona (Merton 2012). Rosnąca bowiem złożoność gospodarki i struktur społecznych oraz podziału pracy, przy postępie deregulacji i ograniczaniu tradycyjnych funkcji państwa, sprzyja niedookreśloności norm i zasad społecznych, czyli anomii. W przypadku np. anomii pracowniczej, przyjmuje ona rozmaite formy m.in. takie jak: pozorowanie pracy, czy pozorowanie płacenia za nią, czyli nieekwiwalentność wynagrodzeń w stosunku do nakładów pracy, korupcja i kradzieże (np. typu: firma w firmie, dwa remonty a jeden budżet, syndrom: ja nic nie widzę i nie chcę widzieć itp.) (Raport Anomia 2012). Tego typu zjawiska anomijne są źródłem napięć społecznych, które w skrajnym przypadku mogą prowadzić do buntu a nawet rewolty, czyli sprzeciwu wobec istniejącego systemu. Jak wynika z cytowanych opracowań anomia jest swego rodzaju chorobą nieskończoności (Durheim 2006; Merton 2012; Kosewski 2012). Jest bowiem następstwem, cechującym życie społeczno-gospodarcze, wiecznej zmiany, stąd niedostosowanie zasad i norm społecznych do celów oraz środków ich realizacji kształtowanych i wymuszanych przez zmieniającą się rzeczywistość. A takie właśnie niedostosowanie stanowi istotę anomii. Anomia zatem (w pewnym uproszczeniu) oznacza rozregulowanie norm, chaos i sprzeczności w systemie wartości i wynikającą z tego niepewność czy trudności oceny, co w postępowaniu ludzi i funkcjonowaniu gospodarki czy systemu społeczno-gospodarczego jest dobre, a co złe, a także co do tego, jakie sposoby dochodzenia do celów są dopuszczalne, a jakie nie, co jest wartością, a co antywartością. Zgodnie z definicją socjologa Piotra Sztompki, anomia to chaos w systemie aksjonormatywnym społeczeństwa, nieokreśloność i wzajemne sprzeczności wśród wartości i norm wskazujących godne cele działań i właściwe sposoby osiągania tych celów (Sztompka 2007, s. 301). Jednym z wielu negatywnych następstw anomii jest upowszechnianie się zjawiska niedotrzymywania różnego rodzaju umów i łamanie zobowiązań podejmowanych na rożnych szczeblach decyzyjnych, na rożnych szczeblach władzy, także na szczeblach ponadnarodowych. Wpływa to destrukcyjnie na społeczny kapitał zaufania, co tym samym zagraża fundamentom społeczeństwa, systemowi społeczno-gospodarczemu i koronnym ideom demokracji (Sztompka 2007). Powstaje jednak pytanie, dlaczego anomijne zjawiska występują z różną częstotliwością w różnych systemach społeczno-gospodarczych i w różnych okresach. 5

6 Problem ten podejmował już Merton, zastanawiając się m.in. nad związkami między cechami systemów społeczno-gospodarczych a zachłannością społeczeństw (Merton 2012). Także Durkheim wskazywał na anomijne fakty społeczne takie jak nagłe zmiany społecznoekonomiczne i związane z tym zmiany w statusie społecznym rożnych grup społecznych (awanse lub degradacje). Zmiany takie doprowadzają do sytuacji, gdy stare normy nie przystają do nowych warunków. Choć w sytuacji ciągłej zmiany anomia jest niemożliwa do wyeliminowania, to jednak możliwe jest jej ograniczanie. Warunkiem tego jest identyfikacja głównych czynników proanomijnych. 3. Główne czynniki proanomijne zarys enumeracyjny Jak wynika ze studiów literatury przedmiotu, każdy głęboki przełom w życiu społeczno-gospodarczym tworzy korzystne podłoże dla nasilania się anomii. Wszystkie wymienione we wprowadzeniu do tego opracowania cztery główne, sprzężone ze sobą i zbiegające się w czasie, czynniki proanomiijne wynikają z głębokiej transformacji w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Te cztery czynniki to: 1) globalnie naruszona równowaga (głównie w wyniku transformacji politycznej); 2) rewolucja informacyjna (transformacja technologiczna); 3) monetarystyczny monizm teoretyczny i neoliberalizm, oraz podporządkowanie tej idei przemian ustrojowych także w krajach postsocjalistycznych (transformacja w teorii ekonomii); 4) błędy pomiaru dokonań społecznogospodarczych, słabości miary jaką jest PKB (transformacja pomiaru, transformacja instytucjonalna). Wymienione cztery proanomijne czynniki tworzą potencjał destrukcji, erozji ładu społeczno-gospodarczego, co zarazem (na zasadzie sprzężenia zwrotnego) zwiększa ryzyko nasilania się anomii. Czynniki te charakteryzowałam bardziej szczegółowo i w szerszym, ale innym kontekście w kilku publikacjach (vide bibliografia), dlatego też w tym miejscu poprzestanę na ich ogólnej enumeracyjnej charakterystyce i to przede wszystkim w kontekście nieuwzględnianej uprzednio anomii Globalnie naruszona równowaga jako czynnik proanomijny Lester Thurow, autor koncepcji globalnie naruszonej równowagi, przedstawił tę kwestię w opublikowanej w oryginale w 1996 r. książce pt. Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Zdaniem Thurowa, gospodarka światowa wykazuje cechy głębokiego nieładu i naruszonej równowagi, zagrażającej harmonijnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Według Thurowa, naruszenie równowagi jest zaś 6

7 następstwem równoczesnych ruchów pięciu tektonicznych płyt ekonomicznych, podskórnych sił przemian (Thurow 1999, s ): upadek komunizmu, co m.in. (zgodnie z koncepcją wahadła) dało podłoże do bezkrytycznej wiary w doktrynę neoliberalizmu; technologiczne przejście w epokę zdominowaną przez gałęzie przemysłu, oparte na ludzkim potencjale intelektualnym, przejście od modelu industrialnego do gospodarki opartej na wiedzy; demografia nigdy wcześniej nie widziana, w tym szybki przyrost ludności w najbiedniejszych krajach, wzrost mobilności ludności, nasilanie się migracji, starzenie się społeczeństw bogatych; postępująca globalizacja i związana z nią rosnąca złożoność i nieprzejrzystość powiązań gospodarczych; zarysowujące się początki ery bez dominującego mocarstwa ekonomicznego, politycznego lub militarnego, co przejawia się w stopniowej utracie przez USA mocarstwowej hegemonii na rzecz innych państw i ich grup 2. Obecnie, po niemalże 20 latach od czasu publikacji Thurowa, do tych pięciu płyt należałoby dodać kolejne, pod wpływem których gospodarka globalna doznaje dodatkowych głębokich wstrząsów. Spektakularnym tego przejawem był wybuch w 2008 r. w USA globalnego kryzysu finansowego. Kryzys ten uwydatnił skalę naruszonej równowagi. Uwydatnił m.in. następstwa postępującego od lat 70. XX w. rozrostu sektora finansowego (finansyzacja gospodarki) i w rezultacie jego przerost w stosunku do rzeczywistych potrzeb gospodarki realnej. Jest to szczególnie trudny do rozwiązania problem (Kleer 2011; Dembiński 2011). Dochodowość sektora finansowego, w tym przede wszystkim rynków walutowych, w znacznej mierze kształtowana jest bowiem przez krótkoterminowe inwestycje spekulacyjne. Zwraca na to uwagę m.in. Joseph E. Stiglitz (w słowie wstępnym do książki Karla Polanyiego pt. Wielka transformacja), podkreślając, że istnieje dostatecznie wiele dowodów na to, że rynki walutowe ( ) wykazują nadmierną niestabilność większą, niż można wytłumaczyć zmianami zachodzącymi w ich podstawach. Istnieje też dostatecznie dużo dowodów, że nadmierne oczekiwania inwestorów mogą dewastować gospodarkę 2 Przykładem przemawiającym za racjami Thurowa m.in. może być grupa krajów rozwijających się BRICS, powołana w 2011 r. (wcześniej, w 2006 r. powołano BRIC). W jej skład wchodzi Brazylia, Rosja, Indie, Chiny oraz od 2011 r. Republiki Południowej Afryki. Celem tej grupy jest m.in. stworzenie nowego systemu walutowego jako przeciwwagi dla rozwiązań rekomendowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (Sixth 2014). 7

8 (Polanyi 2011, s. IX). Jest to stwierdzenie tym bardziej zasadne, że dynamicznemu rozrostowi sektora finansowego towarzyszyło nieprzystające do tradycyjnych wartości i norm hasło: chciwość jest dobra 3. Nawet w kręgach bardzo przychylnych sektorowi finansowemu wskazywano na zagrożenia wynikające z jego przerostu. Przykładem tego są tezy zawarte we wprowadzeniu do opublikowanego w 1994 r. przez prestiżowe wydawnictwo grupy The Economist w serii The Economist Books leksykonu pt. Pocket Finance 4 : Pieniądze rządzą światem (...), zdolnych młodych ludzi pociąga praca na rynkach finansowych. ( ) Mimo to nie powinno się zapominać, że finanse i rynki finansowe są tylko środkami na drodze do celu. Bankierzy, maklerzy i im podobni są tylko»pośrednikami«, przekazującymi pieniądze od oszczędzającego do tego, który je w końcu wykorzysta. Owi»pośrednicy«często próbują sprawiać wrażenie, że są ważniejsi zarówno od ciułacza, jak i od pożyczkobiorcy. Żeby osiągnąć pożądany efekt chwytają się różnych sposobów noszą eleganckie czarne garnitury, mówią z dobrym akcentem, pracują w supernowoczesnych wieżowcach. ( ) Ale prawda jest taka: jeszcze kilka generacji temu bankierzy byli tylko lichwiarzami, a rynki finansowe nie znaczyły więcej od rybnego czy futrzarskiego bazaru (Leksykon. Finanse 1997, s. 21). The Economist już w 1994 r. przestrzegał, że: Pewna grupa instytucji finansowych na Zachodzie przerodziła się niemalże niepostrzeżenie w ogromnego, drzemiącego giganta. Gigant nie dowiódł jeszcze swej siły, ale czasy się zmieniają i wkrótce może się zbudzić. Gdy zacznie naprężać mięśnie na rynkach finansowych, przyniesie to kolosalne i nieprzewidywalne zmiany (Leksykon. Finanse 1997, s. 21). Przestroga ta urzeczywistniła się już w kryzysowym, 2008 r. 5 3 Hasło to wyeksponowane zostało w filmie z 1987 r. Olivera Stonea pt. Wall Street, mającym też w pewnym sensie charakter przestrogi. Także w opartym na faktach i przedstawiającym wydarzenia w przededniu światowego kryzysu finansowego filmie z 2011 r. pt. Chciwość (ang. Margin Call) w reżyserii J.C. Chandora. 4 Polski przekład tej publikacji pt. Leksykon. Finanse, The Economist Books wydany został przez Wydawnictwo Studio EMKA l w Warszawie, w 1997 r. (Leksykon. Finanse 1997) 5 Zaskakujące jest też, że w cytowanym Leksykonie sektor finansowy traktowany jest dość obcesowo, co zwłaszcza zważywszy na probiznesowe uprofilowanie The Economist może być także uznane za pewien przejaw anomii. Świadczy o tym zamieszczony przez to czasopismo następujący tekst: Jaka jest różnica między baranem a bankierem? Odpowiedź 1: baran jest lepiej ubrany. Odpowiedź 2: ty robisz potrawę z barana tylko w niedzielę, bankier robi z ciebie barana każdego dnia. Największe podobieństwo między baranami i bankierami przejawia się w instynkcie stadnym. Bankierzy wolą pracować razem, w największych centrach finansowych świata. A nawet jeśli nie są to centra bankowe, bankierzy łączą się w grupy, sąsiadują ze sobą, przy głównych skrzyżowaniach największych ulic i są członkami tych samych klubów. Potrzeba tworzenia wspólnoty byłaby ich własną sprawą, gdyby tylko ograniczała się do miejsca. Tak jednak nie jest. Bankierzy są wyjątkowo zwarci w robieniu interesów. Pociąga to za sobą niebezpieczne konsekwencje i wydaje się zwyczajem nie do wykorzenienia (Leksykon. Finanse 1997, s. 16). 8

9 Przejawy globalnie naruszonej równowagi, w tym przerostu sektora finansowego znajdują potwierdzenie w wielu badaniach naukowych i publikacjach (m.in. Stiglitz, Bogle, Lewis, Lebor i in.). Dlatego też rezygnuję tu z bardziej szczegółowej prezentacji 6. Wszystkie wymienione czynniki globalnie naruszonej równowagi ( płyty tektoniczne ) napędzają anomię. Przy tym silnym akceleratorem przemian jest rewolucja informacyjna. Zarówno przemiany polityczne jakie nastąpiły pod wpływem rozpadu bloku krajów socjalistycznych i następują pod wpływem zmian układu sił światowych oraz przemiany demograficzne a także postępująca globalizacja oznaczają zderzenie tradycyjnych norm i zasad z nowymi, kształtującymi się w wyniku tych przemian normy, zasady, teorie, ideologie i technologie stare i nowe przestają ze sobą współgrać, nie pasują do siebie. Stare dobrze ugruntowane systemy społeczne muszą zwykle ponieść wyraźną porażkę, zanim będzie możliwe ich przystosowanie do nowego środowiska (Thurow 1999, s. 22) 7. Jednakże jak podkreśla Thurow, po zaistnieniu porażki, kryzysu niezbędne są zmiany, które z reguły okazują się o wiele bardziej bolesne niżby były, gdyby przemiany zostały wcześniej zrozumiane, i niezbędne adaptacje wcześniej dokonane, co mogłoby zapobiec nadmiernym wstrząsom. Spośród wymienionych proanomijnych czynników globalnie naruszonej równowagi szczególne znaczenie ma rewolucja informacyjna jako akcelerator przemian Rewolucja informacyjna. Gospodarka nietrwałości Współczesny świat doświadcza przełomu cywilizacyjnego, związanego z dokonującą się rewolucją informacyjną i rozwojem internetu. W wyniku tego wypierane są dotychczasowe modele nie tylko gospodarki w ogóle, ale i zarządzania, inwestowania, handlu, kształcenia, pracy, zatrudnienia, konsumpcji, a nawet rządów i rodziny. Tradycyjne normy i modele szybko tracą aktualność. Przekształca się większość metod komunikowania się, produkowania i wymiany handlowej. Współczesny rozwój naukowo-techniczny oraz rozstrzygająca rola informacji, wiedzy i kwalifikacji tworzą nowy paradygmat rozwojowy: gospodarkę opartą na wiedzy. Przy tym wiedza w przeciwieństwie do dóbr materialnych i surowców jest niewyczerpywalna. Tworzy to ogromny potencjał produktywności (Toffler, 6 Kwestie te omawiane są obszernie m.in. w książce Paula. H. Dembińskiego, pt. Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu. Używa się w niej terminu finasjalizacja, nie finansyzacja (Dembiński 2011). 7 Nawiązaniem do tej koncepcji Thurowa jest zawarty w książce Roubiniego i Mihma rozdział tektonika płyt i rozdz. pt. Wszystko w rozpadzie (Roubini, Mihm 2011, s ). 9

10 Toffler 1996; Rifkin 2011). Dokonujące się pod wpływem nowych technologii zmiany, mające cechy sprzężeń zwrotnych, skutkują przełomem cywilizacyjnym, wyrażającym się przede wszystkim w wypieraniu cywilizacji przemysłowej przez nową gospodarkę i nowy, wciąż jeszcze nie dodefiniowany jej model 8. Nowe technologie, przede wszystkim informacyjne, technologie internetowe stanowią podłoże kształtowania, gospodarki zwirtualizowanej, wikinomii, z sieciową władzą i usieciowieniem demokracji. Wikinomia to nauka i sztuka masowej współpracy biznesowej, wykorzystująca nowoczesną komunikację internetową. Nauka ta jest podłożem makrowikinomii, czyli zastosowań wikinomii i jej podstawowych zasad we wszystkich dziedzinach życia społecznego i jego instytucjach (Tapscott, Williams 2011, s ). Internet generuje nową tektonikę przemian, przede wszystkim wynikających z impetu rozwoju komunikacji cyfrowej i rosnącej otwartości zasobów informacji. Obecnie dzięki internetowi stare modele industrialne ulegają całkowitemu przenicowaniu (Tapscott, Williams 2011, s. 14). Nowe technologie informacyjne sprawiają, że zmieniają się formy, wielkość struktury i dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Akcent przesuwa się na tzw. miękkie technologie, w tym właśnie informacyjne. Zarazem wynikająca z ich potencjału, przede wszystkim z potencjału internetu, niebywała dynamika przemian sprawia, że gospodarka we współczesnym świecie nabiera w coraz większym stopniu cech gospodarki nietrwałości. Nietrwałe stają się profesje, stanowiska pracy i pozycje w hierarchii menedżerskiej. Nieustannie przy tym kreowane są nowe profesje, nieznane w przeszłości, nawet nieodległej. Zarazem zanika wiele tradycyjnych dla epoki industrialnej zawodów. Charakterystycznemu współcześnie rozwojowi ponadnarodowych fuzji i przejęć towarzyszy kształtowanie się nowej grupy zatrudnionych korporacyjnych cyganów, wędrujących za korporacją, zmieniających miejsce pracy stosownie do korporacyjnych potrzeb i kierunków rozwoju, także geograficznych (Toffler, Toffler 1996). W warunkach kreowanego przez technologie informacyjne nowego wzorca rozwojowego, zmianie ulęgają też stosunki własności, co wynika przede wszystkim z faktu, że rozstrzygające znaczenie ma, nie jak w klasycznym modelu industrialnego kapitalizmu własność środków produkcji, lecz kapitał intelektualny i kreatywność. Kluczową kategorią, staje się dostęp (acces) do wiedzy i informacji, inkluzywność, czego przeciwieństwem jest 8 Jeremy Rifkin określa obecne przemiany mianem trzeciej rewolucji przemysłowej, tworzącej nowe wyzwania i warunki inwestowania, wiążące się ze stopniem racjonalności wykorzystywania nowych technologii (Rifkin 2011). Motorem pierwszej rewolucji przemysłowej był wynalazek maszyny parowej i druku, drugiej silnik spalinowy i nowoczesne media, trzeciej internet i nowe technologie ekologiczne. 10

11 wykluczenie. W warunkach rewolucji informacyjnej szczególnie brzemienne w negatywne skutki jest wykluczenie informacyjne, analfabetyzm cyfrowy. Internet zasadniczo zmienia dotychczasowy model funkcjonowania społeczeństwa i biznesu, model związany z drukiem. Zmienia zrazem stratyfikację społeczną. Alexander Bard i Jan Söderqvist, szwedzcy znawcy internetu, zwracając uwagę, że żyjemy w dwóch epokach jednocześnie, choć mało kto ma tego świadomość. Jedna, przemijająca, to kapitalizm. Druga, związana z rewolucją informatyczną, to epoka internetu. W tamtej, na samym czubku społecznej piramidy mieliśmy fabrykantów i bankierów, a na samym dole proletariat. W epoce, która nadchodzi, na szczytach władzy znajduje się mała liczebnie, ale bajecznie bogata sieciowa netokracja. Podnóże społecznej piramidy zajmuje konsumtariat (Netokracja 2013; Bard, Söderqvist 2006). Konsumtariat to warstwa społeczna, osoby dotknięte w wyniku przemian technologicznych bezrobociem, wykluczeniem i analfabetyzmem cyfrowym. Przy tym najnowsze analizy wykazują wyłanianie się nowych warstw społecznych, określanych jako precariat i kognitariat. Prekariat to przeważnie młodzi ludzie, którzy u progu kariery, mimo posiadanych kwalifikacji, nie są w stanie zdobyć pracy, albo ją pozyskują, ale na bardzo niekorzystnych warunkach, z płacą nieproporcjonalnie niską w stosunku do kwalifikacji (Standing 2011; Perlin 2011) 9. Kognitariat zaś to osoby wysoce wykształcone, a nawet posiadające tytuły naukowe, a mimo to nisko wynagradzane i mające bardzo ograniczone warunki ponoszenia materialnego poziomu życia, doktorzy na głodzie (Szwarc 2012). Technologie informacyjne, internetowe stanowią szczególnie korzystne podłoże dla rozwoju sektora finansowego. Rynki finansowe działające nieprzerwanie w systemie całodobowym, i przez wszystkie dni w tygodniu, realizujące operacje finansowe, w tym walutowe, uruchamiają przepływy pieniężne nieproporcjonalnie duże w stosunku do realnej strony gospodarki. Pokusa łatwych, choć ryzykownych zysków, neutralizuje istotną część zasobów, które mogłyby zostać zużyte na inwestycje produkcyjne (Sachs 1996, s ). Paradoksalnie zatem, mimo że finanse to oczywisty i niezbędny krwiobieg gospodarki, w praktyce dochodzi do dychotomii interesów sektora finansowego i realnego. W zderzeniu tym wyraźnie silniejszy okazuje się sektor finansowy, co potwierdza cytowaną z The Economist tezę, że pieniądz rządzi światem (Leksykon. Finanse 1997, s. 16). Stąd też obecnie w wielu krajach w ich polityce społeczno-gospodarczej podstawowym pytaniem przy podejmowaniu rozmaitych decyzji jest: co na to powiedzą i jak zareagują rynki finansowe oraz agencje 9 To połączenie słów proletariat i precarious (niepewny), wprowadzone zostało do literatury przedmiotu przez G. Standinga (Standing 2011). 11

12 ratingowe. Można to uznać za oznakę wytracania przez rządy wielu krajów suwerenności na rzecz rynków finansowych. Stwarza to ryzyko erozji demokracji. W demokratycznym państwie bowiem podstawowym (z definicji) pytaniem powinno być: co powiedzą wyborcy, a nie: co powiedzą rynki. Taka sytuacja ma także proanomijny kontekst. Zwraca na to uwagę m.in. profesor filozofii Andrzej Szahaj, Nie ma dnia, abym nie usłyszał w telewizji lub w radiu, nie przeczytał w prasie, że tego lub tamtego nie należy robić, bo źle zareagują rynki finansowe, albo, że czekamy na reakcje owych rynków po decyzji gospodarczej jakiegoś rządu. Nikt nie próbuje nam wyjaśnić, czym są rynki finansowe. Sadzę, że ten brak informacji jest nader charakterystyczny. To element strategii mającej na celu przekonanie nas, że istnieją siły poza kontrolą kogokolwiek, dysponujące ogromną mocą, która może nas ukarać, jeśli będziemy niegrzeczni. To klasyczny przypadek naturalizacji sił społecznych, czynienia z możliwych do zidentyfikowania podmiotów społecznych, ekonomicznych, czy politycznych instancji pozostającej poza jakąkolwiek kontrolą, tak jak poza kontrolą ludzką pozostają siły przyrody. Potężne grupy interesu potrafiły narzucić określony język reszcie społeczeństwa, doprowadzić do hegemonii pewnej ideologicznej opowieści w taki sposób, że jej podtrzymywanie stało się elementem zdrowego rozsądku określonej wspólnoty społecznej (Szahaj 2013a, s. 27). Przedstawione zjawiska mają określony kontekst teoretyczny, związany z przemianami w obszarze teorii ekonomii, w tym zwłaszcza z rozwojem monetaryzmu i tzw. szkoły chicagowskiej. Istotne są tu przede wszystkim symptomy swego rodzaju monizmu teoretycznego, tj. zmarginalizowania roli teorii alternatywnych. Neolibaralizm i monetarystyczny monizm teoretyczny Neoliberalizm jako odmiana liberalizmu jest przedmiotem wielu publikacji (Mirowski, Kołodko, Stiglitz, Szahaj, Walicki, Pysz, Mączyńska). Z analiz wynika, że liberalizm niejedno ma imię. Istnieje wiele istotnie różniących się miedzy sobą jego odmian. Nie jest zatem zasadne synonimiczne ich traktowanie, co jednak w rzeczywistości nierzadko ma miejsce. Zaburza to oceny szlachetnej przecież idei liberalizmu w ogóle i jego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy. Niezbędne jest zatem odróżnianie co najmniej trzech typów: liberalizmu klasycznego, neoliberalizmu i ordoliberalizmu (Mączyńska, Pysz 2014) 10. Zważywszy na dostępne publikacje z tego zakresu, w tym miejscu ograniczam się do 10 Te trzy odmiany liberalizmu są szczegółowo charakteryzowane m.in. w pracach E. Mączyńskiej i P. Pysza (Mączyńska, Pysz 2014 i in.). 12

13 prezentacji jedynie wybranych aspektów neoliberalizmu, przede wszystkim z uwzględnieniem kontekstu anomii. Neoliberalizm to koncepcja, która w dekadzie lat 70. minionego wieku wyparła dominującą uprzednio koncepcję opartą na teorii, której podstawy stworzył w latach 30. XX w. John Myrdal Keynes i która przez kilka dekad stanowiła podstawę polityki gospodarczej w krajach Zachodu (Keynes 2003). Teoretyczne podstawy rozwoju neoliberalizmu stanowiły prace naukowców z Wydziału Ekonomii University of Chicago, czyli tzw. chicagowskiej szkoły ekonomii i rozwijanego w jej ramach monetaryzmu, którego głównym twórcą jest Milton Friedman. W myśl szkoły chicagowskiej mechanizm wolnego rynku, zgodnie neoklasyczną teorią cen, najbardziej efektywne alokuje zasoby i kształtuje ich ceny. Dlatego też rola państwa w gospodarce może być zmarginalizowana do niezbędnego minimum. Zgodnie zaś z teorią monetarną i kluczową w niej ilościową teorią pieniądza, fundamentalnym elementem zdrowej gospodarki jest mocny, niezagrożony inflacją pieniądz. Pieniądz w długim okresie jest neutralny i nie wpływa na pobudzanie gospodarki. Jeśli bowiem jego podaż zostanie zwiększona ponad wymiar ukształtowanych przez wolny rynek zasobów realnych, dochodzi do inflacji, a nie do realnego wzrostu gospodarczego. Tak samo kontrefektywna jest ekspansja budżetowa, czyli zwiększanie wydatków publicznych. Takie podejście teoretyczne stało w całkowitej sprzeczności z keynesizmem, uznającym interwencje państwa w gospodarkę za uzasadnione i ważne narzędzie racjonalizacji oraz stymulowania wzrostu gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu. Było też sprzeczne z ordoliberalizmem, przyznającym większą rolę państwa i przykładającym większą wagę do celów społecznych, etyki, moralności i odpowiedzialności (Pysz Neoliberalizm nie przystaje też w pełni do smithowskiej, klasycznej idei liberalizmu. Adam Smith łączył bowiem idę wolnego rynku z moralnością. Swoje dzieło pt. Teoria uczuć moralnych traktował jako nieodłączną podstawę rozważań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. W wolnorynkowej koncepcji neoliberalnej takiej symbiozy brak, co tworzy urodzajne podłoże dla działań nieetycznych, których nasilenie może prowadzić do kryzysu, co potwierdza praktyka (Smith 2012; Smith1989). W koncepcji neoliberalnej nie tylko kwestie społeczne i etyczno-moralne pozostawiane są mechanizmowi wolnego rynku. Dotyczy to też kształtowania celów strategicznych. Bezkrytyczna w neoliberalizmie wiara w wolny rynek oznaczała tym samym marginalizację roli myślenia strategicznego. Według koncepcji neoliberalnej nie jest ono 13

14 niezbędne, ponieważ problemy strategiczne rozwiązuje wolny rynek. Zgodnie z doktryną neoliberalną to co dobre, efektywne dla wolnego rynku jest automatycznie etyczne i moralne oraz zgodne z interesami społecznymi, także długookresowymi. Neoliberalizm był upowszechniany i aplikowany jako uniwersalna recepta na racjonalizację gospodarki wszystkich krajów wymagających reform rynkowych. Zgodnie z fukuyamowską ideą Końca Historii neoliberalny kapitalizm traktowany był jako ostateczna, doskonała koncepcja rozwoju społeczno-gospodarczego i ostateczna, najdoskonalsza forma kapitalizmu, w której nie dochodzi do głębszych załamań kryzysowych, bo zagrożenia kryzysowe eliminuje mechanizm wolnego rynku (Fukuyama 2009). Bezkrytycznej wiary w doskonałość rynku uległ nawet noblista Robert Lucas z Uniwersytetu Chicago. W 2003 r. ocenił, że problem przeciwdziałania depresjom gospodarczym wynikającym z cyklu koniunkturalnego został już dzięki neoliberalnemu modelowi kapitalizmu całkowicie rozwiązany: central problem of depression-prevention [has] been solved, for all practical purposes (cyt za: Krugman 2013, s. 92). Paradoksalnie tego typu oceny dominowały w okresie poprzedzającym kryzys globalny, który jednak wysoce negatywnie zweryfikowała koncepcję neoliberalną. Neoliberalizm był upowszechniany w wyniku działań USA, MFW i Banku Światowego, a przede wszystkim w następstwie przyjęcia tzw. Konsensusu Waszyngtońskiego, zalecającego w ramach polityki stabilizacyjnej wszystkim dotkniętym destabilizacją krajom wolny rynek, deregulację, prywatyzację i ograniczanie roli państwa. Miało to stanowić drogowskaz reform gospodarczych w wielu krajach świata, bez względu na ich kulturowe, historyczne i ekonomiczne uwarunkowania. Eksperyment neoliberalny rozpoczął się w Ameryce Południowej, w Chile i rozszerzał się na inne kraje. Objął też dokonujące transformacji ustrojowej, postsocjalistyczne kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Dotyczyło to także Polski, w której idee neoliberalne wdrażane były w ramach tzw. terapii szokowej. Zważywszy jednak na negatywne, mimo postępu stabilizacji gospodarczej, społeczne następstwa tej terapii, w tym przede wszystkim bezrobocie, Grzegorz Kołodko określa ją krytycznie jako szok bez terapii (W. Kołodko 2014). Zarazem terapia szokowa nie sprzyjała porządkowi instytucjonalnemu, co wykazuje m.in. Maria Lissowska, która stwierdza, że: Projektowanie zmian instytucjonalnych znalazło się na uboczu zainteresowań autorów transformacji (Lissowska 2008, s. 71). Analizując przyczyny tego, dowodzi na podstawie dogłębnych studiów literatury przedmiotu, że nie powinno się rozpoczynać liberalizacji i prywatyzacji bez należytego przygotowania rozwiązań i systemów 14

15 instytucjonalnych. W przeciwnym bowiem razie rynek może zostać zdominowany przez nielegalne (mafijne) struktury współpracy (Lissowska 2008, s. 79). Charakterystyczne dla neoliberalizmu przesunięcie preferencji z rynku pracy i spraw społecznych na stabilizację i utrzymywanie mocnego pieniądza spotykało się z krytyką części ekonomistów, choć neoliberalne nastawienie na monizm teoretyczny i silna pozycja szkoły chicagowskiej nurtu drastycznie ograniczało możliwości takiej krytyki. Jednym z krytyków neoliberalizmu był John Kenneth Galbraith, kreator odmiennej od neoliberalizmu koncepcji godnego społeczeństwa. W 1996 r. wskazywał, że we współczesnym świecie doszło do istotnego przesunięcia preferencji między inflacją a bezrobociem. Niegdyś bezrobocie budziło największe obawy, a pełne zatrudnienie było podstawowym testem osiągnięć gospodarki. Pozostaje nim zresztą w większości poważnych wypowiedzi ekonomicznych. Jednakże złożona rzeczywistość sprawia, że obecnie najbardziej wpływowa część sfer politycznych uważa inflację za główne zagrożenie dla sukcesów gospodarki, a stabilne ceny są celem dominującym. Według tego poglądu bezrobocie stało się narzędziem stabilizacji cen. Jest to odbiciem nowej rzeczywistości, rzadko opisywanej bez osłonek, lecz realnie istniejącej wręcz natrętnie rzucającej się w oczy. Decydującym czynnikiem jest fakt, że we współczesnym życiu gospodarczym i politycznym, ci, którzy mają głos i wpływy polityczne, ponoszą większe szkody na skutek inflacji niż na skutek bezrobocia. Bezrobocie odczuwają ci, którzy są nim dotknięci, i ich rodziny, a ich ból mogą z łatwością znosić ci, którzy go nie odczuwają (Galbraith 2012, s. 45). Neoliberalne idee krytycznie ocenia też Joseph E. Stiglitz. Zwracał uwagę na negatywne następstwa przyjęcia doktryny monetaryzmu i priorytetu dla mocnego pieniądza, a zarazem bezrefleksyjnej wiary w prawdziwość Efficient Market Hypothesis (Stiglitz 2010; Stiglitz 2010). Stiglitz wskazuje na konieczność zmiany preferencji społeczno-gospodarczych na rzecz preferencji dla ograniczania bezrobocia (An ordinary 2012). Neoliberalizm szczególnie krytycznie ocenia historyk idei, Andrzej Walicki, autor książki pt. Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii (Walicki 2013b). Już sam tytuł wyraża ostrość oceny, którą Autor podtrzymuje w innych swoich tekstach, w tym publikacji pt. Neoliberalna kontrrewolucja (Walicki 2013a). Autor ten w odniesieniu do Polski stwierdza, że padliśmy ofiarą ideologicznej ofensywy mniejszości dążącej do stałego mnożenia swych bogactw. Bez względu na wszystko i kosztem wszystkich. ( ) Słowo»liberalizm«bowiem zawłaszczone zostało u nas przez wyznawców liberalizmu jednostronnie ekonomicznego, dla którego właściwym podmiotem wolności nie jest człowiek, 15

16 lecz rynek, demokracja zaś traktowana jest jako»populizm«próbujący wymusić na ustawodawcach ograniczenie wolności rynku w imię respektowania»roszczeń«i»przywilejów«takich czy innych grup społecznych chociażby nawet były to postulaty społecznie i moralnie mocno uzasadnione. ( ) Celem»liberalizacji«jest demontaż instytucji liberalnego państwa opiekuńczego, traktowanego bezpodstawnie jako ograniczenie wolności. Tak jakby wolność możliwa była bez minimum bezpieczeństwa, jakby sprzyjała jej niepewność jutra, strach i nieustanna rywalizacja z innymi ludźmi ( ) Myśl»neoliberalna«(w USA nazywana»neokonserwatywną«) zerwała z troską o zabezpieczenie równowagi między interesami pracy i kapitału, stała się narzędziem pozbawionej skrupułów ofensywy kapitału finansowego, pretendującego do narzucania swych warunków państwom terytorialnym. ( ) Totalnemu urynkowieniu ulec miała również kultura: jeśli gwiazda kultury masowej zarabia miliony, a wybitny twórca marne grosze, to jest to słuszne, bo»kto zwycięża na rynku, temu się należy«. ( ) Harmonizacja interesów na zasadzie wzajemnych, automatycznych przystosowań przekształciła się w lekko tylko zamaskowaną władzę konkretnych osób dysponujących kolosalnymi środkami i dążących bez skrupułów do maksymalizacji własnych zysków. Rezultatem tego stał się, jak wiadomo, kolosalny wzrost nierówności społecznych i kurczenie się klasy średniej, grożące gospodarce świata brzemienną w skutki destabilizacją. (Walicki 2013a). Niemniej krytyczny jest Paul Craig Roberts, (paradoksalnie) jeden z architektów reganomiki. W książce pt. The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West (Upadek kapitalizmu leseferystycznego i ekonomiczna dezintegracja Zachodu) analizuje przyczyny globalnego kryzysu i nieprawidłowości w gospodarce Zachodu. Wskazuje m.in. na fundamentalne znacznie upadku bloku komunistycznego i wynikający z tego brak przeciwwagi, dyscyplinującego punktu odniesienia dla doktryny neoliberalizmu. Koresponduje to z już tu przedstawianymi tezami Thurowa. Roberts w swych ocenach (w tym w wywiadzie z 2014 r. pod symptomatycznym tytułem: Neoliberalizm wprowadził zachodnie gospodarki na ścieżkę samozniszczenia) akcentuje, że: Kłopoty zaczęły się w momencie upadku Związku Radzieckiego. To była kompletna katastrofa dla amerykańskiej gospodarki. (...) Wraz z upadkiem ZSRR, dotychczasowe reguły gry wywróciły się do góry nogami. (...) Chodzi przede wszystkim o gospodarkę. Chcąc nie chcąc, reszta świata musiała bowiem ugiąć kark przed zwycięzcą. I otworzyć się na zachodni kapitał, udostępniając mu ogromne zasoby swojej niesamowicie taniej siły roboczej. Choćby w komunistycznych Chinach czy socjalistycznych Indiach. Towarzyszyło temu powtarzane jak mantra przekonanie, że nie ma 16

17 alternatywy dla zachodniego kapitalizmu. Amerykańskie korporacje musiały z tej okazji skorzystać. Szybko zauważyły, że neoliberalizm daje im niesamowite możliwości maksymalizacji zysków. Czyli również maksymalizacji premii dla najwyższej kadry menedżerskiej (Neoliberalizm 2014). Równie krytyczne oceny wynikają z badań przedstawionych w książce Thomasa Pikettyego pt. Kapitalizm XXI wieku. Ten francuski ekonomista, na podstawie analizy danych za okres ponad 200-letni wykazuje, że dopóki spekulacyjny sektor finansowy będzie zarabiał więcej niż sektor realny, i dopóki wzrost gospodarczy będzie znacznie wyprzedzał wzrost płac, będą narastały nierówności dochodowe, co nieuchronnie będzie prowadzić do nasilania się barier popytu i innych przejawów nierównowagi gospodarczej. Zdaniem Pikettyego, przy utrzymaniu obecnych zasad podziału, jedyną drogą przywracania równowagi będą kryzysy lub wojny. Jako przeciwdziałanie temu, Piketty proponuje zmiany w systemie redystrybucji dochodów, w tym wysoce progresywne opodatkowanie dochodów najwyższych (Piketty 2014). Krytyczne oceny formułuje też Antoni Kukliński, wskazując, że neoliberalizm stał się doktryną quasi-religijną, będącą panteonem czterech bóstw: wolnego rynku, prywatyzacji, świata finansów, transnarodowych korporacji (Kukliński 2010, s. 41). Wybuch zapoczątkowanego w 2008 r. w USA globalnego kryzysu finansowego negatywnie zweryfikował neoliberalne założenia, co potwierdziło racje krytyków neoliberalizmu. Wokół tej kwestii wciąż jeszcze trwają nieprzejednane spory. Ponieważ jednak wyniki badań następstw kryzysu i jego przyczyn wskazują na wysoce negatywny wpływ neoliberalizmu, nurt ten obecnie pozostaje w defensywie, choć wciąż nie brakuje jego obrońców. Tym niemniej wciąż zwiększa się świadomość konieczności odejścia od idei neoliberalizmu. Czasami są to zaskakujące zmiany opinii. Zauważył to już w 2009 r. Dani Rodrik, profesor ekonomii politycznej w Harvard University, wyrażając swoje, zdumienie i traktując niemalże jako sen, to że jeden z czołowych neoliberałów i architektów angloamerykańskiej polityki finansowej Adair Turner, ówczesny (do 2013 r.) szef brytyjskiej Financial Services Authority, czyli głównego organu nadzoru finansowego poparł ideę wprowadzenia antyspekulacyjnego, globalnego podatku od transakcji finansowych. Uzasadniał to tendencjami do nadmiernego rozrostu sektora finansowego a równocześnie często niczym nieuzasadnionego bardzo wysokiego, wręcz nieprzyzwoitego poziomu wynagrodzeń menedżerów tego sektora. Dlatego podatek od transakcji finansowych uznał za remedium na te nieprawidłowości. Dani Rodrik także popiera idee takiego podatku, 17

18 zastrzegając jednak, że podatek taki, choć mógłby zniechęcić inwestorów do krótkoterminowych inwestycji spekulacyjnych, to nie jest w stanie zaradzić wszystkim dysfunkcjom sektora finansowego. Podatek antyspekulacyjny stanowi nawiązanie do słynnej koncepcji takiego podatku, sformułowanej na początku lat 70. minionego wieku przez ekonomistę, noblistę Jamesa Tobina, który metaforycznie określił tę ideę jako sypanie piasku w tryby nadmiernie rozpędzonego sektora finansowego (throwing sand in the wheels). Niestety, podatek Tobina do dziś nie doczekał się realizacji. Dopiero w maju 2014 r. 10 państw członkowskich UE zadeklarowało wprowadzenie bardzo niewielkiego (w wysokości 0,1 proc. wartości akcji i obligacji oraz 0,01 proc. od innych produktów finansowych lub jeszcze mniejszego) podatku od transakcji finansowych (FTT) od 1 stycznia 2016 r. Doświadczenia wynikające z kryzysu globalnego wykazują wyraźnie, że najbardziej zostały nim dotknięte kraje o neoliberalnym modelu ustroju. Stąd też zyskuje na znaczeniu teza, że kryzys globalny nie jest typowym kryzysem koniunkturalnym, lecz kryzysem fundamentalnym, ustrojowym, kryzysem neoliberalizmu i fałszywości hipotezy o efektywności rynku (Efficient Market Hypothesis). Choć chaos i destrukcje oraz nierównowaga społeczno-gospodarcza, jakie obnażył bądź wyeksponował kryzys globalny, zanegowały racjonalność doktryny neoliberalnej, to jednak wiele wskazuje na to, że wciąż jest ona silnym czynnikiem kształtowania rzeczywistości gospodarczej. Potwierdzają to rozmaite zjawiska, w tym przede wszystkim niesłabnąca, utrzymująca się m.in. w wyniku państwowej pomocy pozycja spekulacyjnego sektora finansowego. Pomoc taka stoi zaś w sprzężności z ideami neoliberalizmu, w tym nieingerowania państwa w gospodarce. Wskazuje to tym samym na rozluźnienie norm, co jest jedną z cech anomii. Przeciwdziałaniu anomii nie sprzyja, lecz przeciwnie, nasila ją, system pomiaru dokonań społeczno-gospodarczych i występującymi w nim słabościami Wady pomiaru gospodarki Pomiar dokonań gospodarczych i osiągnięć społecznych jest jednym z najważniejszych zagadnień zarówno w teorii ekonomii, jak i w praktyce gospodarczej 11. Kwestia ta jednak nie dość, że wciąż jeszcze nie znajduje w pełni satysfakcjonującego rozwiązania, to w dodatku w miarę postępu globalizacji i rosnącej złożoności powiązań 11 Bardziej szczegółowo pisałam na ten temat w: E. Mączyńska, Dylematy pomiaru gospodarki globalnej produkt krajowy brutto, s. 11 (Niedoskonała globalizacja 2014) oraz w: E. Maczyńska, Błędy pomiaru w gospodarce. Następstwa i przeciwdziałania (W poszukiwaniu 2013). 18

19 społeczno-gospodarczych coraz bardziej się komplikuje. Stąd też trwają badania i debaty ukierunkowane na doskonalenie miar wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Choć wzrost gospodarczy ma wymiar ilościowy, a ilościowy pomiar jest zawsze łatwiejszy do badania od jakościowego, to i tak występuje tu wiele wątpliwości. Jest ich znacznie więcej przy pomiarze bardziej złożonej kategorii od wzrostu gospodarczego, czyli rozwoju społeczno-gospodarczego. Na tę kategorię składa się bowiem i wzrost gospodarczy, i jakość życia społecznego oraz warunki ekologiczne. Sposób pomiaru działań uczestników rynku zawsze rzutuje na jakość, styl i intensywność pracy, zachowania i decyzje tych, których bezpośrednio lub pośrednio pomiar dotyczy. Jeśli jest błędny lub niepełny może prowadzić do nieprawidłowości w zachowaniach ludzi, w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki. Błąd pomiaru oznacza niezgodność z rzeczywistością, z wielkością prawdziwą, która jednak przeważnie nie jest znana. Tego typu błąd nie jest kwestią zwykłej pomyłki, lecz złożoności samego procesu pomiaru i doboru jego metod (Stiglitz2013 Pomiar dokonań to kwestia, która dotyczy w znacznym stopniu indywidualnych odczuć, ocen, nastrojów ludzi, włączając w to poczucie szczęścia lub braku satysfakcji z życia zawodowego czy osobistego. Dlatego też istotna jest identyfikacja przyczyn, które sprawiają, że odczucia te coraz częściej rozmijają się z ogólnymi ocenami dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych, ocenami opierającymi się głównie na wielkości wytwarzanego w poszczególnych krajach PKB (W. Kołodko 2011). Obecnie podstawową miarą gospodarki jest produkt krajowy brutto (PKB). Jest to miara względnie nowa. Jej ranga gwałtownie wzrosła w neoliberalnej gospodarce. Kategoria ta nie występowała jednak w dziełach klasyków liberalizmu. Nie była też znana ani stosowana przed II wojną światową. Potrzebę, czy wręcz konieczność dysponowania taką miarą umożliwiającą usystematyzowany pomiar kondycji gospodarki uwydatnił Wielki Kryzys okresu międzywojennego, spektakularnie obnażając słabości kondycji gospodarczej najważniejszych krajów świata i ułomności pomiaru gospodarczej kondycji tych krajów. PKB i rachunki narodowe można zatem uznać za kategorię zrodzone z Wielkiego Kryzysu (Drozdowicz-Bieć, 2013). W okresie do II wojny światowej gospodarcza statystyka państwowa w zasadzie prawie nie istniała, nawet w najwyżej rozwiniętych krajach. Ograniczona bowiem była do indeksów giełdowych, informacji o przewozach towarów i bardzo fragmentarycznych, wyrywkowych danych na temat wielkości produkcji. Kiedy w 1931 r. wezwani przed oblicze Kongresu amerykańskiego przedstawiciele administracji 19

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ISSN 1507-1383 BIULETYN Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wydanie specjalne w ramach grantu N N112 180739 realizowanego przez Szkołę Główną Handlową, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedrę Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ArtykuŁy EKONOMIA A PRZEŁOM CYWILIZACYJNY

ArtykuŁy EKONOMIA A PRZEŁOM CYWILIZACYJNY Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 4 (LXII LXIII) 2009 ArtykuŁy Elżbieta Mączyńska * EKONOMIA A PRZEŁOM CYWILIZACYJNY Wprowadzenie Lata 2008 2009 z pewnością przejdą do historii jako okres niebywale

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY POMIARU GOSPODARKI GLOBALNEJ PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

DYLEMATY POMIARU GOSPODARKI GLOBALNEJ PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Elżbieta Mączyńska, prof. dr hab. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa DYLEMATY POMIARU GOSPODARKI GLOBALNEJ PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Artykuł opublikowany w: Cieślik Andrzej., Michałek Jan J. (red.).niedoskonała

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE ISSN 1689-4774

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE ISSN 1689-4774 MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE 4 nr ISSN 1689-4774 Warszawa 2010 MAZOWSZE Studia Regionalne nr 4/2010 Rada Programowa: Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Opolski Członkowie:

Bardziej szczegółowo

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ISSN 1507-1383 ZARZĄD KRAJOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO NobliĂci zbekonomii BIULETYN Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Teoria bezrobocia Christopher A. Pissarides TEORIA BEZROBOCIA W STANIE

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Kongres Ekonomistów Polskich Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych SESJA PLENARNA

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA WYZWANIA I ZAGROśENIA

GLOBALIZACJA WYZWANIA I ZAGROśENIA 1 Zofia Dach GLOBALIZACJA WYZWANIA I ZAGROśENIA 1.1. WPROWADZENIE Globalizacja dokonuje się co najmniej od pięciu wieków, począwszy od ery wielkich odkryć geograficznych (na przełomie XV i XVI w.), poprzez

Bardziej szczegółowo

Globalne pozyskiwanie zasobów zarys problemu 1

Globalne pozyskiwanie zasobów zarys problemu 1 Teresa Pakulska * Małgorzata Poniatowska-Jaksch * Globalne pozyskiwanie zasobów zarys problemu 1 Wstęp Przemiany przełomu XX i XXI wieku, mające swe źródła w rewolucji informacyjnej i postępującej liberalizacji,

Bardziej szczegółowo

Stenogram z Konwersatorium Czwartki u Ekonomistów pt. Czy zmierzamy do ładu ekologiczno-społecznej gospodarki rynkowej - 11 grudnia 2008 r.

Stenogram z Konwersatorium Czwartki u Ekonomistów pt. Czy zmierzamy do ładu ekologiczno-społecznej gospodarki rynkowej - 11 grudnia 2008 r. Stenogram z Konwersatorium Czwartki u Ekonomistów pt. Czy zmierzamy do ładu ekologiczno-społecznej gospodarki rynkowej - 11 grudnia 2008 r. Pani prof. Elżbieta Mączyńska Szanowni Państwo. Dzień dobry.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 107 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

Część IV WYBRANE PROBLEMY Z ZAKRESU EKONOMII STOSOWANEJ

Część IV WYBRANE PROBLEMY Z ZAKRESU EKONOMII STOSOWANEJ Część IV WYBRANE PROBLEMY Z ZAKRESU EKONOMII STOSOWANEJ Nowoczesne systemy zarządzania TENDENCJE DETERMINUJĄCE ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI W DOBIE KRYZYSU ŚWIATOWEGO Henryk PAŁASZEWSKI WOJSKOWA AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. IX Kongres. Ekonomistów Polskich Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. nr 4/2013.

Biuletyn. IX Kongres. Ekonomistów Polskich Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. nr 4/2013. nr 4/2013 Biuletyn Listopad ISSN 1507-1383 polskiego towarzystwa ekonomicznego ISSN 1507-1383 IX Kongres Ekonomistów Polskich Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych

Bardziej szczegółowo

KONTROWERSJE WOKÓŁ ROLI PAŃSTWA WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

KONTROWERSJE WOKÓŁ ROLI PAŃSTWA WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ 1 KONTROWERSJE WOKÓŁ ROLI PAŃSTWA WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ 1.1. WPROWADZENIE W literaturze ekonomicznej wśród funkcji państwa wyróżnia się najczęściej funkcje ekonomiczne, społeczne i polityczne.

Bardziej szczegółowo

Aksjologiczne aspekty teorii i praktyki zarządzania wartością

Aksjologiczne aspekty teorii i praktyki zarządzania wartością In memoriam: Maksymilian Pohorille (1915-2003) Andrzej Herman Aksjologiczne aspekty teorii i praktyki zarządzania wartością 19 Każda teoria naukowa ma tak długo rację bytu, jak długo posiada wystarczające

Bardziej szczegółowo

PROFESOR WITOLD ANDRUSZKIEWICZ

PROFESOR WITOLD ANDRUSZKIEWICZ nr 4/2014 Grudzień ISSN 1507-1383 Biuletyn Polskie Towarzystwo Ekonomiczne polskiego towarzystwa ekonomicznego Transformacja l Finanse Dobrobyt społeczny Biuletyn PTE nr 4 (67)/2014 I 1 POżEGNANIE PROFESOR

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Kultura i Gospodarka Culture and Economy Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji

Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 921 934 Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Kacper Stachowski Praca doktorska Rola związków zawodowych na rynku pracy w Polsce Promotor Dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. nadzw.

Mgr inż. Kacper Stachowski Praca doktorska Rola związków zawodowych na rynku pracy w Polsce Promotor Dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. nadzw. Mgr inż. Kacper Stachowski Praca doktorska Rola związków zawodowych na rynku pracy w Polsce Promotor Dr hab. Nelly Daszkiewicz, prof. nadzw. PG Gdańsk, luty 2015 WSTĘP... 4 ROZDZIAŁ I... 8 TEORETYCZNE

Bardziej szczegółowo

Nowe koncepcje i teorie zarządzania w XXI wieku - uwarunkowania w Polsce

Nowe koncepcje i teorie zarządzania w XXI wieku - uwarunkowania w Polsce Wioletta Wereda Doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej Nowe koncepcje i teorie zarządzania w XXI wieku - uwarunkowania w Polsce Wprowadzenie Naukowcy zajmujący się problematyką zarządzania coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Kryzysy finansowe. Jan Toporowski Paweł Bożyk Adam Gierek. POLSKIEGO TOWARZySTWA EKONOMICZNEGO NR 5/2012. Grudzień ISSN 1507-1383

Biuletyn. Kryzysy finansowe. Jan Toporowski Paweł Bożyk Adam Gierek. POLSKIEGO TOWARZySTWA EKONOMICZNEGO NR 5/2012. Grudzień ISSN 1507-1383 NR 5/2012 Biuletyn Grudzień POLSKIEGO TOWARZySTWA EKONOMICZNEGO ISSN 1507-1383 Kryzysy finansowe Jan Toporowski Paweł Bożyk Adam Gierek 1 Eksperci światowi o makroekonomii Makroekonomia Olivier Blanchard

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE. POLITYKA PAŃSTWA A PROCES GLOBALIZACJI

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE. POLITYKA PAŃSTWA A PROCES GLOBALIZACJI WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE. POLITYKA PAŃSTWA A PROCES GLOBALIZACJI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w dobie globalizacji

Gospodarka światowa w dobie globalizacji Gospodarka światowa w dobie globalizacji Gospodarka światowa w dobie globalizacji redakcja naukowa Marcin Lasoń Kraków 2011 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Klemens

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2011 Nr 3 (51) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Andrzej F. Bocian Globalizacja a etyka... 3 Urszula Gołaszewska-Kaczan Społeczne

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA I PROBLEMY EKONOMICZNE I SPOŁECZNE

WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA I PROBLEMY EKONOMICZNE I SPOŁECZNE WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA I PROBLEMY EKONOMICZNE I SPOŁECZNE P r a c a z b i o r o w a WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA I PROBLEMY EKONOMICZNE I SPOŁECZNE PRACA ZBIOROWA Kraków, wrzesień 2012 3 Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 Katarzyna Barnaś Nr albumu: 2/2015 Ocena pozycji konkurencyjnej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Globalizacja w warunkach różnych cywilizacji

Globalizacja w warunkach różnych cywilizacji Jerzy Kleer Uniwersytet Warszawski Globalizacja w warunkach różnych cywilizacji 1. Wprowadzenie W pierwszej połowie lat 90. XX w. dwie tezy były szczególnie eksponowane w dyskusjach teoretycznych, ale

Bardziej szczegółowo

Wallersteina i Fukuyamy prognozy systemu kapitalistycznego

Wallersteina i Fukuyamy prognozy systemu kapitalistycznego Gabriela ZIEWIEC * Wallersteina i Fukuyamy prognozy systemu kapitalistycznego Wprowadzenie Latem 1989 r. Francis Fukuyama obwieścił koniec historii: nastanie nudnej epoki, w której walka o uznanie, gotowość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo