Gdynia, rok akademicki 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdynia, rok akademicki 2008/2009"

Transkrypt

1 Wydział Zarządzania i Marketingu PROGRAMY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W WYśSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI Gdynia, rok akademicki 2008/2009

2 JĘZYK ANGIELSKI Studia II stopnia Grupa treści ogólnych prowadzący: lmgr Zofia Procajło, mgr Karolina Bałaban, mgr Emilia Brunka, mgr Kamila Cempa, mgr Beata Czajkowska, mgr Jowita Denc, mgr Ewa Karczewska, mgr Danuta Korta, mgr Katarzyna Łokuciejewska NIE Rok studiów: 1, 2 Rok studiów: - Semestr: 1, 2, 3 Semestr: - Punkty ECTS: 3 Punkty ECTS: - Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: - ćwiczenia: 90 - Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: - obowiązkowy - Język wykładowy: Język wykładowy: - CEL PRZEDMIOTU: Poziom A1 i A2 student rozumie i potrafi stosować potoczne wyraŝenia i bardzo proste wypowiedzi dot. konkretnych potrzeb Ŝycia codziennego i kontaktów w pracy. Potrafi przedstawić siebie i innych, potrafi porozumieć się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie. Poziom B1 i B2 student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dot. znanych mu spraw i zdarzeń, typowych dla szkoły, czasu wolnego itp. Potrafi tworzyć wypowiedzi ustne i pisemne, opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje i marzenia. Poziom C1 i C2 student potrafi wyraŝać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie róŝnicując odcienie znaczeniowe. Umie wypowiedzieć się na tematy konkretne i abstrakcyjne. WARUNKI POCZĄTKOWE: Poziomy: A1 nie ma konieczności posiadania jakiejkolwiek wiedzy językowej; A2 podstawy języka, podstawowe słownictwo, budowa zdania, umiejętność zadawania pytań i odpowiedzi na nie, itd. Poziom B1 i B2 poziom średnio-zaawansowany zrozumienie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły itd. Poziom C1 student rozumie szeroki zakres trudnych, dłuŝszych tekstów, dostrzegając ukryte znaczenia wyraŝone pośrednio Poziom C2 na tym poziomie osoba powinna z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Kurs języka angielskiego wykładany jest na trzech poziomach, zaleŝnie od zaawansowania danej grupy: I. Podstawowym A1 (beginner) i A2 (elementary); II. Średnio-zaawansowanym B1 (pre-intermediate) i B2 (intermediate); III. Zaawansowanym C1 (upper-intermediate) i C2 (advanced). Wszystkie poziomy oferują studentom szeroką gamę ćwiczeń i zadań w celu doskonalenia języka i zdobycia 4 podstawowych umiejętności językowych: rozumienia ze słuchu (listening); mówienia (speaking); czytania (reading); pisania (writing). Na wszystkich poziomach wprowadzany jest przede

3 wszystkim język biznesu w związku z charakterem szkoły. Celem kursu językowego jest nauczenie studenta posługiwania się językiem angielskim w szerokim zakresie sytuacji zawodowych, takich jak organizowanie spotkań i zebrań, prowadzenie korespondencji, operowanie informacjami na temat zagadnień związanych z działalnością firmy, umiejętności zdobywania i udzielania informacji na temat produktów i usług, obsługi klienta, itd. Obowiązkowa: Cotton, Falvey, Kent: Market Leader pre-intermediate i intermediate Sue Robbins: First Insights into Business i New Insights into Business Grant i McLarty: Business Basics Hopkins, Potter: Work in Progress i More Work in Progress A. Ashley: Commercial Correspondence (Handbook, Workbook) Patoka i Świda: Basic English for Business (cz. 1, 2 i 3) METODY PRACY: warsztaty / ćwiczenia w całej grupie zajęcia indywidualne lub w małych grupach laboratoria komputerowe praca nad projektem lub praca w terenie Praca własna studenta Ćwiczenia i lektura FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny i ustny Zaliczenie Kolokwia pisemne i ustne, eseje, projekty specjalne i obecność

4 JĘZYK FRANCUSKI Studia II stopnia Grupa treści ogólnych Prowadzący: mgr Krystian Bodnar NIE Rok studiów: 3 Rok studiów: - Semestr: 5, 6 Semestr: - Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: - Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: - ćwiczenia: 60 - Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: - obowiązkowy - Język wykładowy: Język wykładowy: - CEL PRZEDMIOTU: Student rozumie proste zdania i wyraŝenia często uŝywane w języku francuskim, Umie opisać w prosty sposób swoje wykształcenie, sytuację rodzinną i zainteresowania. potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania prostych codziennych czynności. Rozumie proste teksty ze słuchu. Powinien umieć opowiadać o wydarzeniach dotyczących przyszłości i przeszłości. Student powinien znać czasowniki I, II i III koniugacji oraz wybrane czasowniki nieregularne oraz zwrotne, funkcje przyimków i rodzajników, uŝycie czasu present, futur proche, futur simple oraz zaimki dzierŝawcze i wskazujące. Uczy się zaimków osobowych. Student umie się przedstawić, opisać siebie lub inną osobę. Poznaje liczebniki do miliona, miesiące, dni tygodnia, pory roku, sposób zapisywania daty, nazwy członków rodziny. Umie spytać o drogę, poznaje środki transportu. Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania prostych codziennych czynności, wymagających jedynie prostej wymiany informacji. WARUNKI POCZĄTKOWE: Brak Czasowniki I, II i III koniugacji oraz wybrane czasowniki nieregularne oraz zwrotne, funkcje przyimków i rodzajników, uŝycie czasu present, futur proche, futur simple oraz zaimki dzierŝawcze i wskazujące. Zaimki osobowe. Przedstawianie się, opis siebie i innej osoby. Liczebniki do miliona, miesiące, dni tygodnia, pory roku, sposób zapisywania daty, nazwy członków rodziny. Pytanie o drogę, środki transportu. Porozumiewanie się w trakcie wykonywania prostych codziennych czynności, wymagających jedynie prostej wymiany informacji. Konstrukcja: etre en train de oraz czasy przeszłe passe compose i imparfait. WyraŜenia potrzebne w sklepie i w restauracji. Umawianie się na spotkanie. Elementarne słownictwo związane z handlem i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Potrafi opisać w prosty sposób swój dzień, sposób spędzania czasu wolnego i swoje zainteresowania. Formułuje pytania do tekstów. Pod koniec II semestru umie opowiadać o wydarzeniach w przeszłości i w przyszłości. Fakultatywna: A. Berthelet, C. Hugot, Alter Ego 1, CLE international A. Berthelet, C. Hugot, Alter Ego 2, CLE international A. Berthelet, C. Hugot, Alter Ego 3, CLE international A. Monnerie Goarin, Champion 1,CLE international A. Monnerie Goarin Champion 2, CLE international

5 Grammaire progressive du francais niveau debutant, M. Gregoire, CLE Int. Exercices de grammaire en contexte niveau debutant, Hachette Vocabulaire progressif du francais niveau debutant, CLE Int. S. Trevisi i D. Jennepin Cafe Creme Le francais de l entreprise Grammaire exercices niveau debutant et moyen METODY PRACY: warsztaty / ćwiczenia w całej grupie Praca własna studenta Ćwiczenia i lektura FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwia Eseje/referaty Projekty / zadania praktyczne Obecność

6 JĘZYK HISZPAŃSKI Studia II stopnia Grupa treści ogólnych Prowadzący: mgr Magdalena Buchman, mgr Iwona Rozkwitalska NIE Rok studiów: 3 Rok studiów: - Semestr: 5, 6 Semestr: - Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: - Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: - ćwiczenia: 60 - Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: - obowiązkowy - Język wykładowy: Język wykładowy: - CEL PRZEDMIOTU: Student powinien rozumieć proste zdania i wyraŝenia często uŝywane w języku hiszpańskim, umieć opisać w prosty sposób swoje wykształcenie, sytuację rodzinną i zainteresowania. Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania prostych codziennych czynności. Rozumie proste teksty ze słuchu. Powinien umieć opowiadać o wydarzeniach dotyczących przyszłości i przeszłości. WARUNKI POCZĄTKOWE: Brak Czasowniki I, II i III koniugacji oraz wybrane czasowniki nieregularne oraz zwrotne, funkcje przedimka nieokreślonego i określonego, stopniowanie przymiotników, uŝycie czasu presente simple oraz konstrukcję estar + gerundio. Przedstawianie się, opisywanie siebie i innej osoby. Liczebniki do miliona, miesiące, dni tygodnia, pory roku, sposób zapisywania daty, nazwy członków rodziny. Pytanie o drogę, środki transportu. Konstrukcja wyraŝająca przyszłość ir + a + gerundio, czasy przeszłe: preterito perfecto i preterito indefinido. WyraŜenia potrzebne w sklepie i w restauracji. Słownictwo dotyczące artykułów spoŝywczych i ich ilości. Fakultatywna: 1. M. Cerrolaza, O. Cerrolaza, B.Lloret Planeta 1 2. M. Cerrolaza, O. Cerrolaza, B.Lloret Planeta 1 libro gramatical A. Wawrykowicz: Espanol de pe a pa - hiszpański dla początkujących METODY PRACY: warsztaty / ćwiczenia w całej grupie Praca własna studenta Ćwiczenia i lektura FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwia pisemne, obecność, aktywność na zajęciach

7 JĘZYK NIEMIECKI Studia II stopnia Grupa treści ogólnych Prowadzący: mgr Florian Chyła, mgr Magdalena Dumińska-Róg, mgr Katarzyna Gocałek, mgr Maciej Zawisza NIE Rok studiów: 3 Rok studiów: - Semestr: 5, 6 Semestr: - Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: - Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: - ćwiczenia: 60 - Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: - obowiązkowy - Język wykładowy: Język wykładowy: - CEL PRZEDMIOTU: Po zaliczeniu przedmiotu student powinien znać materiał gramatyczny zawarty w programie nauczania. Powinien znać wyraŝenia i typowe zwroty potrzebne w rozmowach ogólnych oraz handlowych. Student powinien przyswoić sobie treści nauczania zawarte w podręcznikach, zgodnie z programem nauczania (tj. teksty, rozmówki, teksty ze słuchu, ćwiczenia gramatyczne). Powinien mieć podstawowe informacje o krajach niemieckojęzycznych. Umieć prowadzić rozmowy na tematy z Ŝycia codziennego, redagować podstawowe listy, rozumieć treści tekstów o charakterze ogólnym. WARUNKI POCZĄTKOWE: Brak Udzielanie informacji o sobie i innych, orientacja w mieści, zamawianie w restauracji, robienie zakupów, spędzanie wolnego czasu, załatwianie spraw w urzędach. Słownictwo umoŝliwiające rozumienie ze słuchu oraz redagowanie podstawowych form listu. Gramatyka zgodna z programem nauczania. W drugim roku wprowadza się słownictwo ekonomiczne, np. informacje o zawodzie, nawiązywanie kontaktów, podstawowe zasady korespondencji handlowej, praca w grupie. Podczas kursu studenci uzyskują informację o krajach niemieckojęzycznych i Unii Europejskiej. Fakultatywna: TANGRAM 1A Deutsch als Fremdsprache, Rosa-Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Kurs und Arbeitsbuch 1A, Max Hueber Vertag Unternehmen Deutscha. Lehrwerk von C. Conlin Arbeitsheft von Ch. Wiseman, Klett Edition Deutsch Grammatik kein Problem! E. Reymont, E. Tomiczek Geschäftskontakte Videosprachkurs für Wirtchafsdeutsch, W. Krause, A. Bayard, Langeuscheidt METODY PRACY: Warsztaty/ćwiczenia w małej grupie Praca własna studenta Ćwiczenia i lektura FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny i ustny Zaliczenie Kolokwia pisemne i ustne, obecność, aktywność na zajęciach

8 Prowadzący: mgr Andrzej Sabura JĘZYK ROSYJSKI Studia II stopnia Grupa treści ogólnych NIE Rok studiów: 3 Rok studiów: - Semestr: 5, 6 Semestr: - Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: - Liczba godzin zajęć: wykłady: 0 Liczba godzin zajęć: - ćwiczenia: 60 - Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: - obowiązkowy - Język wykładowy: Język wykładowy: - CEL PRZEDMIOTU: Poziom A1 i A2 student rozumie i potrafi stosować potoczne wyraŝenia i bardzo proste wyraŝenia dot. konkretnych potrzeb Ŝycia codziennego i kontaktów w pracy. Potrafi przedstawić siebie i innych, potrafi porozumieć się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie. WARUNKI POCZĄTKOWE: Brak Teksty i dialogi obejmujące tematy: dane personalne (imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zawód, miejsce pracy itp), dom, Ŝycie rodzinne (członkowie rodziny, rozkład dnia), świat przyrody (krajobraz, świat zwierząt i roślin),szkoła (plan lekcji, przedmioty nauczania), czas wolny, rozrywka (dyskoteka, kino, teatr itp., wypoczynek, hobby), zdrowie i kultura fizyczna (samopoczucie, choroby, kontakt z lekarzem, części ciała, dyscypliny sportowe, zasady zdrowego trybu Ŝycia), określanie czasu (czas godzinowy-oficjalny, potoczny, pory roku, miesiące, dni tygodnia), komunikacja międzyludzka (korespondencja, rozmowy telefoniczne, zwroty grzecznościowe), zakupy (sklepy i ich rodzaje, podstawowe artykuły, dane produktu cena, waga, miara), restauracja, kawiarnia (rodzaje lokali w Rosji, typowe potrawy, formy grzecznościowe) nauka, technika (komputeryzacja, tel. komórkowy, poczta elektroniczna, Internet), podróŝe, transport i komunikacja (środki lokomocji, mapa, plan miasta, podróŝe, kontakty zagraniczne), Rosja i jej kultura (Moskwa, jej połoŝenie, główne obiekty i zabytki). Fakultatywna: H. Dąbrowska, Mirosław Zybert Новые встречи D. Dziewanowska Грамматика без проблем A. Pado Ты за или против? METODY PRACY: warsztaty / ćwiczenia w całej grupie Praca własna studenta: Ćwiczenia i lektura FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwia, Eseje/referaty, Projekty / zadania praktyczne, Obecność

9 KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Studia II stopnia Grupa treści podstawowych Prowadzący: dr Tomasz Dryl, mgr Roman Czapiewski, mgr Marek Rutka, mgr Marek Szymański NIE Rok studiów: 1 MSU Rok studiów: 1 MSU Semestr: 1 Semestr: 1 Punkty ECTS: 7 Punkty ECTS: 8 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 ćwiczenia: 15 ćwiczenia: 15 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin obowiązkowy obowiązkowy Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: Przedstawienie studentom ewolucji podejść do zarządzania w róŝnych okresach rozwoju nauki i praktyki zarządzania w róŝnych uwarunkowaniach otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji i metod najbardziej przystających do współczesnej rzeczywistości WARUNKI POCZĄTKOWE: Podstawowa wiedza z obszaru nauk o zarząrzaniu zdobyta na przedmiotach Podstawy zarządzania, Nauka o przedsiębiorstwie, Marketing, Zarządzanie strategiczne, Zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zarządzaniu jakością, Zarządzaniu finansami, Projektowaniu struktur organizacyjnych itp, oraz umiejętność rozumienia mechanizmów funkcjonowania organizacji Trendy zmian we współczesnym świecie i przedsiębiorstwach, Kilka uwag na temat klasycznych koncepcji funkcjonowania organizacji, Współczesne koncepcje zarządzania zorientowane na jakość (ISO, TQM, Six Sigma), Koncepcje zorientowane na procesy i na wynik (TOC, BPR), Koncepcje nastawione na JKD Kazein i Lean management, Czas jako strategiczny zasób organizacji (TBM), Nowoczesne formy struktur organizacyjnych elastyczność, decentralizacja i kooperacja Outsourcing jako praktyczny wymiar sieciowości organizacji. Nowoczesne koncepcje zarządzania wiedzą, Benchmarking jako metoda strategicznego rozwoju organizacji. Obowiązkowa: K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa Pr. zbior. pod red. R. Krupskiego Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005 Pr. zbior. pod red. K. Perechudy Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa Fakultatywna: U. R. Muller, Szczupłe organizacje, Placet, Warszawa Przedsiębiorstwo przyszłości, (red.) W. M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa P.M. Senge, Piata dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczącej się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

10 M. Imai, Gemba kazein, MT Busines, Warszawa 2006, J. K. Liker Droga Toyoty, MT Biznes, Warszawa 2005, E. Goldratt Cel. Doskonałość w produkcji, Werbel, Warszawa 2000, Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa Jones D.T.,. Womack J.P., Odchudzanie firm, CIM, Warszawa Kraszewski R., TQM teoria i praktyka, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń M.,Trocki Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa B. Wawrzyniak, G. Gierszewska Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Podtekst, Warszawa METODY PRACY: 1. Wykład (+studia przypadków, rozwiązywanie zadań i problemów), 2. Ćwiczenia - opracowywanie projektów, 3. studiowanie literatury Praca własna studenta Studiowanie literatury oraz realizacja projektów ćwiczeniowych. FORMA ZALICZENIA: Egzamin Pisemny. Zaliczenie Projekty grupowe, obecność, aktywność.

11 MAKROEKONOMIA Studia II stopnia Grupa treści podstawowych Prowadzący: dr hab.stanisław Piocha, dr Jerzy Łuć, mgr Anna Blajer-Gołebiowska, mgr Małgorzata Zielenkiewicz NIE Rok studiów: 1 Rok studiów: 1 Semestr: 1 Semestr: 1 Punkty ECTS: 8 Punkty ECTS: 9 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 ćwiczenia: 15 ćwiczenia: 15 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin obowiązkowy obowiązkowy Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: po ukończeniu przedmiotu student powinien wiedzieć: co jest treścią podstawowych kategorie makroekonomii, w czym przejawia się istota funkcjonowania gospodarki w skali makroekonomicznej, z uwzględnieniem prawidłowości zachowania się gospodarstwa domowego i firm na trzech głównych rynkach, czym róŝnią się główne teorie makroekonomiczne określające zachowanie się gospodarki w krótkim i długim okresie, na czym polega istota polityki makroekonomicznej państwa i głównych instrumentów tej polityki. student powinien umieć: dokonywać wyboru w oparciu o kryteria ekonomiczne na rynku dóbr i pienięŝnym w roli konsumenta, podmiotu sektora publicznego i kierownika firmy oceniać poziom aktywności gospodarczej, w oparciu o poznane kategorie, wykorzystać mierniki makroekonomiczne do określania trendu w gospodarce, uzasadnić ekonomiczne znaczenie handlu zagranicznego, rozwiązywać podstawowe problemy związane z otwartością gospodarki na świat, określać warunki równowagi makroekonomicznej. WARUNKI POCZĄTKOWE: Znajomość podstawowych elementów matematyki szkoły średniej (rachunek róŝniczkowy i całkowy, analiza matematyczna) oraz podstawowe elementy wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej. Wprowadzenie do makroekonomii. Teoria i praktyka ekonomii. Makroekonomiczny system współczesnej gospodarki rynkowej. Rzadkość a moŝliwości produkcyjne gospodarki narodowej. Rachunki w gospodarce narodowej. Miary działalności gospodarczej w makroskali. Rynek globalny. Neoklasyczna teoria równowagi. Model IS- LM jako rozwiniecie teorii keynesowskiej..wzrost i rozwój gospodarczy oraz społeczno-gospodarczy w makroskali. Modele wzrostu (Harroda, Domara, Solowa). System pienięŝny i bankowy w gospodarce rynkowej. Kurs walutowy implikacje dla gospodarki. Zatrudnienie i bezrobocie w gospodarce rynkowej. Makroekonomiczny rynek pracy. Inflacja w gospodarce rynkowej. Krajowe determinanty dochodu narodowego /DN/. Oczekiwania racjonalne w makroekonomii. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji i usług- wpływ na tworzenie DN.

12 Rola handlu zagranicznego w tworzeniu DN. Koniunktura w gospodarce rynkowej. Makrostruktury gospodarcze, rola sektora publicznego w gospodarce rynkowej. Keynesizm, monetaryzm i ekonomia podaŝy wobec głównych problemów makroekonomicznych. Obowiązkowa: 1. Barro R., Makroekonomia PWE, Warszawa Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa Burda M., Wyplosz C., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa Hall R.E, Taylor J.B., Makroekonomia, PWN Warszawa Milewski R. (red), Podstawy ekonomii, PWN Warszawa Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, PWN, Warszawa 1996, t. 1 i 2. Fakultatywna: 1. Ekonomia dla prawników i nie tylko, pod red. M. Bednarskiego i J. Wiklina, LewisNexis Warszawa Kaczmarek T.T., Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa, Difin Warszawa BoŜyk P., Miscala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE Warszawa Grabowski T., Podstawy teorii ekonomii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń METODY PRACY: Przedmiot jest realizowany rozwiązywanie problemów makroekonomicznych w czsie wykładu przez wykładowcę i prezentacje procesu rozwiązywania. W czasie ćwiczeń : rozwiazywanie zadań, studiowanie literatury, przygotowywanie referatów, prezentacje. Praca własna studenta Studiowanie literatury Przygotowanie refaratów FORMA ZALICZENIA: Egzamin egzamin pisemny test, ze standardowymi ocenami. Zaliczenie -na ćwiczeniach merytoryczna ocena studenckich referatów tematycznych i sposobu ich prezentacji; - okresowe sprawdziany znajomości przekazanych bloków tematycznych; - ocena prac kontrolnych; - kolokwium dopuszczające do egzaminu i umoŝliwiające zwolnienie z egzaminu.

13 PRAWO CYWILNE Studia II stopnia Grupa treści podstawowych Prowadzący: prof. Jerzy Młynarczyk, dr Piotr Lewandowski, dr Andrzej Krysiewicz NIE Rok studiów: 1 Rok studiów: 1 Semestr: 1 Semestr: 1 Punkty ECTS: 4 Punkty ECTS: 5 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 ćwiczenia: 0 ćwiczenia: 0 Forma zaliczenia: egzamin Forma zaliczenia: egzamin obowiązkowy obowiązkowy Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: Umiejętność dostrzegania roli prawa cywilnego i jego działów w obrocie prawnym, postługiwanie się podstawymi pojęciami prawa cywilnego, rozróŝnianie podstawowych czynnosci prawnych, rozróŝnianie podstawowych instytucji prawa cywilnego. WARUNKI POCZĄTKOWE: Posiadanie wiedzy ogólnej na podstawowym poziomie. Ogólna kultura obywatelska na podstawowym poziomie. Pojęcie prawa cywilnego, jego miejsce w systemie prawa; Prawo cywilne jako część prawa prywatnego; Źródła prawa cywilnego, Zdarzenia cywilnoprawne, stosunek cywilnoprawny na tle ogólnej koncepcji stosunków prawnych, róŝnice i podobieństwa, pełnomocnictwo, przedstawicielstwo, podstawy prawne, róŝnice, Prawo podmiotowe; naduŝycie prawa; Prawo zobowiązań pojęcie zobowiazania, długu i odpowiedzialności, rodzaje odpwiedzialnośći, odpowiedzialność za działania własne i osób trzecich; Niewykonanie i nienaleŝyte wykonanie zobowiazań odpowiedzialność z tego tytułu; bezpodstawne wzbogacenie się, własność i inne prawa rzeczowe; czyny niedozwolone; czynności prawne na wypadek śmierci i między Ŝyjacymi skutki prawne; sądowe dochodzenie roszczeń; elementy prawa handlowego: rodzaje podmiotów gospodarczych; cywilnoprawna odpowiedzialność kadry kierowniczej podmiotów gospodarczych. Obowiązkowa: Siuda Wojciech: Elementy prawa dla ekonomistów; 2002, Jabłońska Bonca Jolanta, Podstawy Prawa dla ekonomistów; Fakultatywna: System prawa cywilnego, zbior METODY PRACY: Przedmiot realizowany jest w formie wykładu z ilustrowaniem przykładami z praktyki orzeczniczej sądów polskich i orzecznictwa UE. Praca własna studenta Korzystanie z literatury fachowej. FORMA ZALICZENIA: Egzamin: Egzamin pisemny opisowy lub test, poprawka egzamin ustny.

14 STATYSTYKA MATEMATYCZNA Studia II stopnia Grupa treści podstawowych Prowadzący: dr Bogdan Jurkiewicz, mgr Piotr Grzybowski, mgr Olga Komorowska NIE Rok studiów: 1 Rok studiów: 1 Semestr: 2 Semestr: 2 Punkty ECTS: 6 Punkty ECTS: 7 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 ćwiczenia: 15 ćwiczenia: 15 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin obowiązkowy obowiązkowy Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: Celem jest zapoznanie studenta z metodami wnioskowania statystycznego, czyli metodami pobierania prób losowych, szacowania parametrów populacji generalnej na podstawie próby losowej, weryfikacją hipotez dotyczących parametrów oraz rozkładów populacji generalnej na podstawie prób losowych. Student powinien umieć przeprowadzać obliczenia i interpretować wyniki obliczń. WARUNKI POCZĄTKOWE: Opanowanie materiału przedmiotu Statystyka opisowa 1. Zmienne losowe i ich rozkłady Pojęcie próby losowej prostej, pojęcie statystyki z próby, rozkłady statystyk z próby Własności rozkładów: normalnego, t-studenta, chi-kwadrat, F-Snedecora. 2. Wnioskowanie statystyczne (estymacja statystyczna) Estymacja jako rodzaj wnioskowania statystycznego. Pojęcie estymatora. Estymacja punktowa i przedziałowa średniej i proporcji. Wyznaczanie minimalnej liczebności próby 3. Wnioskowanie statystyczne (weryfikacja hipotez statystycznych) Weryfikacja hipotez statystycznych: testy parametryczne (dla 1 i 2 średnich, dla 1 i 2 proporcji, dla 2 wariancji). Testy w analizie korelacji i regresji. Testy nieparametryczne: test losowości (serii Stevensa), testy zgodności (chi-kwadrat, Kołmogorowa), testy jednorodności (chi-kwadrat, Kołmogorowa-Smirnowa, serii, znaków). Obowiązkowa: Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000; Balicki A, Makać W., Metody wnioskowania statystycznego, Wyd. UG, Gdańsk 2002; Gronicki M., Szreder M.., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Wyd. UG, Gdańsk 1992; Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1993; Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2000; Kassyk-Rokicka H., Statystyka. Zbiór zadań, PWE Warszawa 2001; Krzysztofiak M., Makać W., Plenikowska-Ślusarz T., Statystyka, Wyd. PWSPSiG, Starogard Gdański 2003;

15 Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka stosowana, PWE Warszawa 1996; Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D., Metody opisu statystycznego, UG, Gdańsk 2004; Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2000 METODY PRACY: Wykład i ćwiczenia z duŝą liczbą przykładów Praca własna studenta Studenci otrzymają przykładowe zadania rozwiązane do samodzialnej analizy oraz zadania do rozwiązania i interpretacji wyników. FORMA ZALICZENIA: Egzamin Pisemny egzamin testowy Zaliczenie Kolokwium pisemne

16 ETYKA W ZARZĄDZANIU Studia II stopnia Grupa treści podstawowych Prowadzący: prof. Aurelia Polańska, dr Janusz Śniadecki NIE Rok studiów: 2 Rok studiów: 2 Semestr: 3 Semestr: 3 Punkty ECTS: 3 Punkty ECTS: 4 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 ćwiczenia: 0 ćwiczenia: 0 Forma zaliczenia: zaliczenie Forma zaliczenia: zaliczenie obowiązkowy obowiązkowy Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: Po ukończeniu przedmiotu student powinien wiedzieć: Ŝe organizacja, która zdobyła długookresową konkurencyjną pozycję na rynku zawdzięcza ją zarówno profesjonalnemu przywództwu kadry kierowniczej, jak równieŝ przestrzeganiu elementarnych zasad etyki wobec klientów, pracowników, kooperantów i kapitałodawców. student powinien umieć: jakie normy etyczne obowiązują kierownictwo i pracowników, aby przedsiębiorstwo osiągało efektywność ekonomiczną, przyczyniało się do wzrostu dobrobytu społeczeństwa, nie niszczyło środowiska naturalnego i wypełniało obowiązki, określone przes prawo publiczne. WARUNKI POCZĄTKOWE: Student powinien znać zasady gospodarki rynkowej i zarządzania przedsiębiorstwem. Powinien takŝe interesować się praktyką Ŝycia gospodarczego w kraju i w świecie. Wiedzę o praktyce powinien pozyskiwać z gazet i czasopism oraz z własnej dorywczej pracy zarobkowej. Na wykładach student uzyskuje wiedzę o zasadach etyki Ŝycia gospodarczego obowiązujących w przedsiębiorstwach wobec klientów, wykonawców towarów i usług, kapitałowców, społeczeństwa i władz państwa. Na ćwiczeniach student uzyskuje wiedzę o zastosowaniach zasad etyki w praktyce poprzez analizy pozytywnych i negatywnych przypadków. Obowiązkowa: 1. Ricky W. Griffin, Etyczne i społeczne otoczenie organizacji czwarty rozdział podręcznika pt. Zarządzanie organizacjami. Wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, 2. Milton Friedman, Kapitalizm i wolność, rozdziały 8,10,11,12. Wyd. Centrum im. Adama Smitha, Rzeczypospolita, Warszawa 1993, 3. James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, JR, Odpowiedzialność społeczna i etyka czwarty rodział podręcznika pt. Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, Fakultatywna: 1. Michael Gelb, Myśleć jak Leonardo da Vinci. Siedem kroków do genialności na co dzień, Cześć pierwsza Twój mózg działa duŝo sprawniej niŝ myślisz, część druga trzy rozdziały pierwszy: Nienasycona ciekawość, drugi: Droga doświadczeń, siódmy: Myślenie systemowe, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002,

17 2. Aurelia Polańska, Sztuka studiowania, Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Administarcji i Biznesu, Gdynia 1997, 3. Lothar J. Seiwert, Jak organizować czas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, 4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Nardowów Zjednmoczonych na Trzeciej Sesji w ParyŜu 10 grudnia 1948 roku. METODY PRACY: wykłady, konwersatoria, studia przypadków, warsztaty, eseje Praca własna studenta Student opracowuje pisemnie streszczenia literatury fachowej, przedstawia na zajęciach recenzje opracowań, wykorzystuje czas konsultacji FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin ma formę pisemną. Wymaga racjonalnej odpowiedzi na pytania z wiedzy pozyskanej na zajęciach i z literatury. Zaliczenie Student uzyskuje zaliczenie na podstawie indywidualnej pracy pisemnej, jej prezentacji i wyjaśnieniu wątpliwości przedstawionych mu przez nauczyciela.

18 PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU Studia II stopnia Grupa treści kierunkowych Prowadzący: dr hab. M. Lipowski, dr Beata Pawlik-Popielarska NIE Rok studiów: 1 Rok studiów: 1 Semestr: 1 Semestr: 1 Punkty ECTS: 6 Punkty ECTS: 7 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 ćwiczenia: 15 ćwiczenia: 15 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin obowiązkowy obowiązkowy Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami teoretycznymi oraz badaniami wyjaśniającymi funkcjonowanie jednostki na róŝnych stanowiskach w strukturze firmy. WARUNKI POCZĄTKOWE: Znajomość podstawowych zagadnień z psychologii ogónej, w szczególności psychoogii motywacji. Psychologia organizacji, psychologiczne mechanizmy zachowania, człowieka. Czynniki warunkujące zachowania. Kierowanie jako osiąganie celów. Kierowanie a prawidłowości zachowań podwładnych. Istota przywództwa w organizacji. Koncepcje i style przywództwa. Istota motywacji. Wpływ motywacji na zachowanie człowieka. Techniki motywacyjne. Pojęcie konfliktu. Źródła konfliktów. Metody rozwiązywania konfliktów. Istota i sposoby komunikowania się.. Chmiel, N. (2003). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP. Cialdini, R.B. (2001). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP. Falkowski, A., Tyszka, T. (2002) Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP. Ratajczak, Z. (2007). Psychologia pracy i organizacji. Warszawa: PWN. Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar. METODY PRACY: wykład i ćwiczenia Praca własna studenta studiowanie literatury FORMA ZALICZENIA: Egzamin: Test Zaliczenie: Aktywność na ćwiczeniach, pozytywne oceny z zaliczeń cząstkowych

19 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Studia II stopnia Grupa treści kierunkowych Prowadzący: dr hab. Jacek Rybicki, dr Tomasz Białas, dr Sergiusz Grzybek, mgr Marek Szymański NIE Rok studiów: 1 Rok studiów: 1 Semestr: 2 Semestr: 2 Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: 3 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 ćwiczenia: 0 ćwiczenia: 0 Forma zaliczenia: egzamin Forma zaliczenia: egzamin obowiązkowy obowiązkowy Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: Studenci zapoznają się z podstawami zarządzania strategicznego. Głównie dotyczy to róŝnych szkół w zarządzaniu strategicznym: podejście planistyczne, podejście ewolucyjne, podejście pozycyjne i podejście zasobowe. Przedmiot słuŝy opanowaniu teoretycznemu i praktycznemu wykorzystywania róŝnych narzędzi analizy strategicznej, projektowaniu strategii i monitorowaniu stopnia realizacji celów strategicznych. WARUNKI POCZĄTKOWE: Opanowanie materiały z podstaw zarządzania i podstaw marketingu Metody scenariuszowe, Model Portera, Badanie atrakcyjności inwestycyjnej sektorów, Analiza SWOT, Analiza SPACE, Łańcuch wartości, Analiza kluczowych czynników sukcesu, Metody portfelowe, Poziomy strategiczne korporacji, Rodzaje strategii, Proces formułowania strategii, Kontrola strategiczna. Obowiązkowa: 1. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa K.Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa, E. Urbanowska Sojkin, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na przykładach, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań M. Porter, Strategia konkurencji, Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa R. Krupski, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998 METODY PRACY: Wykłady Praca własna studenta Studiowanie literatury FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny

20 PRAWO HANDLOWE Studia II stopnia Grupa treści kierunkowych Prowadzący: dr Joanna Kruczalak-Jankowska NIE Rok studiów: 1 Rok studiów: 1 Semestr: 2 Semestr: 2 Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: 3 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 ćwiczenia: 0 ćwiczenia: 0 Forma zaliczenia: egzamin Forma zaliczenia: egzamin obowiązkowy obowiązkowy Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: Student powinien posiąść podstawowa wiedzę o strukturze organizacyjno-prawnej przedsiebiorców oraz podstawowych umowach zawieranych w obrocie gospodarczym WARUNKI POCZĄTKOWE: Zaliczenie przedmiotu Prawo, obejmujacego podstawy prawa w ogólności oraz podstawy prawa cywilnego 1. Prawo handlowe i jego miejsce w systemie obowiązującego prawa 2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 3. Przedsiębiorcy zagadnienia ogólne 4. Spółki (zagadnienia ogólne; spółka cywilna; osobowe spółki handlowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo akcyjna; spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna; łączenie, podział, przekształcenie) 5. Inni przedsiębiorcy 6. Prawna ochrona przedsiębiorstw i przedsiębiorców 7. Upadłość przedsiębiorców 8. Papiery wartościowe problemy prawne 9. Umowy w obrocie gospodarczym wybrane zagadnienia Obowiązkowa: J. Kruczalak- Jankowska Prawo handlowe w pytaniach i odpowiedziach, wyd. II, LexisNexis, Warszawa 2006; Fakultatywna: K. Kruczalak Zarys prawa handlowego, wyd III, LexisNexis, Warszawa 2004 METODY PRACY: Wykład Praca własna studenta Studiowanie podreczników i literatury wskazanej przez wykładowcę na zajęciach FORMA ZALICZENIA: Egzamin Test

21 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Studia II stopnia Grupa treści kierunkowych Prowadzący: dr hab. Barbara Gierusz, dr Henryk Łubniewski, mgr Irena Myjkowska, mgr Andrzej Płoski NIE Rok studiów: 2 Rok studiów: 2 Semestr: 3 Semestr: 3 Punkty ECTS: 7 Punkty ECTS: 9 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 ćwiczenia: 15 ćwiczenia: 15 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin obowiązkowy obowiązkowy Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: prezentacja metod i wskazanie moŝliwości wykorzystania rachunkowości w zarządzaniu WARUNKI POCZĄTKOWE: zaliczenie rachunkowości finansowej oraz podstaw zarządzania finansami Zakres, cechy i zadania rachunkowości zarządczej Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Nowoczesne modele rachunku kosztów: rachunek kosztów działań i rachunek kosztów docelowych. Proces rozliczenia kosztów, ustalania kosztu wytworzenia oraz kalkulacji wyniku finansowego. Analiza progu rentowności Analiza zaleŝności produkcja koszty zysk Problemy decyzyjne krótkoterminowe Rachunkowość według ośrodków odpowiedzialności Rachunek kosztów standardowych Obowiązkowa: A. Karmańska (red.) Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Diffin, Warszawa, A. Jaruga, W. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G. Świderska, Difin, Warszawa J. Wermut, Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 2005 Fakultatywna: 1. C. Drury, Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996 METODY PRACY: Wykłady, ćwiczenia w całej grupie Praca własna studenta: Rozwiązywanie zadań, studiowanie literatury FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny Zaliczenie Kolokwium pisemne

22 LOGISTYKA Studia II stopnia Grupa treści kierunkowych Prowadzący: prof. Krzysztof Ficoń NIE Rok studiów: 2 Rok studiów: 2 Semestr: 4 Semestr: 4 Punkty ECTS: 4 Punkty ECTS: 5 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 ćwiczenia: 0 ćwiczenia: 0 Forma zaliczenia: egzamin Forma zaliczenia: egzamin obowiązkowy obowiązkowy Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: W wyniku zaliczenia przedmiotu student powinien: znać: cele i zadania logistyki, rynkową misję logistyki, strukturę i klasyfikację logistyki, podstawowe systemy i procesy logistyczne w skali makro i mikro, logistyczny model przedsiębiorstwa, zdania logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, strukturę kosztów procesów logistycznych, tendencje rozwojowe współczesnej logistyki; umieć: analizować potrzeby i procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, projektować strukturę systemu logistycznego przedsiębiorstwa, prognozować potrzeby rynkowe pod kątem procesów logistycznych, prowadzić analizę kosztów procesów logistycznych, optymalizować procesy i systemy logistyczne przedsiębiorstwa, stosować nowoczesne technologie logistyczne w działalności gospodarczej. WARUNKI POCZĄTKOWE: Warunkiem studiowania przedmiotu jest zaliczenie podstawowego kursu z takich przedmiotów jak: ekonomia, zarządzanie i kierowanie, ekonomika przedsiębiorstw lub mikroekonomia, finanse przedsiębiorstw, marketing, statystyka, informatyka. Ponadto wymagana jest znajomość bieŝących problemów polskiej gospodarki rynkowej, zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych, uwarunkowania prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej oraz ogólna klasyfikacja podmiotów gospodarczych na rynku polskim. Wskazane jest bieŝące śledzenie literatury i prasy ekonomicznej, a takŝe rynkowych notowań podmiotów gospodarczych, w tym pozycji małych i średnich przedsiębiorstw Geneza i przyczyny rozwoju logistyki (wojskowy rodowód logistyki, istota i przedmiot logistyki, fazy przepływów fizycznych, informatyka stymulatorem logistyki). Misja współczesnej logistyki (strumienie gospodarcze, procesy logistyczne, systemy logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, piramida logistyki). Infrastruktura logistyki (systemy transportowe, systemy magazynowe, systemy opakowań, systemy informatyczne). Logistyka zapasów (klasyfikacja zapasów w przedsiębiorstwie, przyczyny utrzymywania zapasów, optymalizacja poziomu zapasów, modele sterowania zapasami).

23 Logistyka zaopatrzenia (cele logistyki zaopatrzenia, planowanie potrzeb materiałowych, kryteria wyboru dostawców, system MRP I i MRP II). Logistyka produkcji (cele i zadania logistyki produkcji, metoda Just in Time, metoda KAN_BAN, optymalizacja zapasów w sferze produkcji, system ERP). Logistyka dystrybucji (prognozowanie potrzeb rynkowych, topologia kanałów dystrybucji, nowoczesne kanały dystrybucji, koszty procesów dystrybucji). Koszty procesów logistycznych (struktura kosztów logistyki, koszty stałe i zmienne, koszty transportu, koszty magazynowania, koszty zapasów, koszty fazowe logistyki). Organizacja i kierowanie logistyką w przedsiębiorstwie (marketing logistyczny, słuŝby zaopatrzenia i dystrybucji, słuŝby magazynowo-transportowe, obsługa informatyczna). Obowiązkowa: 1. Abt S., Zarządzanie logistyczne, 2. Abt S., Logistyka w teorii i praktyce, AE Poznań, Berier F., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa, Christopher M., logistyka i zarządzanie łańcuchem podaŝy, PSB, Kraków Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls-Plus Gdynia, Ficoń K., Elementy mikroekonomiki, BEL Studio, Warszawa Gołembska E., Zarządzanie łańcuchem dostaw, AE Poznań, Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa Pfohl H., Systemy logistyczne, ILiM Poznań, Sarjusz-Wolski Z., Skowronek Cz. Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999 Fakultatywna: METODY PRACY: Wykład Praca własna studenta Jaką pracę/jakie zadania student wykonuje poza godzinami zajęć? FORMA ZALICZENIA: Egzamin Egzamin pisemny Zaliczenie Nie dotyczy

24 ZARZĄDZANIE PROCESAMI Studia II stopnia Grupa treści kierunkowych Prowadzący: dr Sergiusz Grzybek, dr Jerzy Górski NIE Rok studiów: 2 Rok studiów: 2 Semestr: 4 Semestr: 4 Punkty ECTS: 6 Punkty ECTS: 7 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 ćwiczenia: 15 ćwiczenia: 15 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin obowiązkowy obowiązkowy Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: Po ukończeniu realizacji programu przedmiotu student powinien umieć stosować: Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem procesami, Rodzaje procesów w organizacji, ZaleŜność i wzajemne oddziaływanie między procesami, Metody opisywania procesów, Podejście procesowe i systemowe Zasady i narzędzia zarządzania procesowego w organizacjach róŝnych branŝ (umiejętność: identyfikowania procesów w organizacjach róŝnych branŝ, mapowania procesów oraz określania celów i miar dla procesów, dokumentowania procesów) WARUNKI POCZĄTKOWE: Do realizacji programu tego przedmiotu konieczna jest znajomość zagadnień z przedmiotu podstawy organizacji i zarządzania (podstawowe pojęcia dotyczące organizacji i zarządzania, teorie zarządzania, funkcje zarządzania, style zarządzania, rodzaje planów organizacyjnych, rodzaje struktur organizacyjnych, rodzaje więzi organizacyjnych, zarządzanie zasobami, teorie motywacji, etapy działania zorganizowanego, pojęcie i rodzaje zmian organizacyjnych, współczesne kierunki w zarządzaniu). Terminologia dotycząca zarządzania procesami. Systemowe, procesowe i funkcjonalne ujęcie organizacji. Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania. Procesy: podział, struktura, procesy w róŝnych branŝach. Modele i standaryzacja procesów. Zarządzanie procesami. Istota i cele. Zarządzanie procesami gospodarczymi. Identyfikacja, definiowanie procesów. Mierniki i narzędzia badania wyników. Zasoby niezbędne w zarządzaniu procesami. Dokumentacja procesów. WdroŜenie podejścia procesowego w organizacji. Formy organizacji procesowej. Outsourcing procesów i zasobów. Metody i techniki usprawniania procesów i zarządzania nimi. Metody heurystyczne i rozwiązywanie problemów (techniki wykorzystywane do rozwiązywania problemów). Mapowanie i doskonalenie procesów (pomiary, analiza, rozwój). Zarządzanie niektórymi aspektami procesów: jakością, środowiskowe, bezpieczeństwem, personelem, zasobami, kosztami, informacją, wiedzą. Obowiązkowa: Adair Ch. B.: Radykalna reorganizacja firmy, PWN, Warszawa 2002

25 Bachman D.: Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006 Grajewski P.: Koncepcja struktury organizacji procesowej. Dom Organizatora, Toruń 2003 Romanowska M.: Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa 2004 Rummler Geary A., Brache Alan P.: Podnoszenie efektywności organizacji. PWN, Warszawa 2002 Szczepańska K.: Techniki menedŝerskie w TQM. Wyd. normalizacyjne Alfa-Wero, Warszawa 1999 Fakultatywna: Manganelli R. L., M. M. Klein: Reengineering. PWE, Warszawa 1998 Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie. 15 efektywnych metod, Wydawnictwo Antykwa, Kraków- Kluczbork 1997 Robbins S.: Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002 Stabryła A.: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2006 METODY PRACY: Wykłady są realizowane z z wykorzystaniem laptopa oraz rzutnika multimedialnego do prezentacji w programie Power Point. Ćwiczenia są realizowane z wykorystaniem rzutnika pisma, tablic korkowych oraz flip-chartów. W trakcie ćwiczeń studenci pracują w grupach, przygotowując projekty elementów dokumentacji procesów oraz rozwiązują problemy dotyczące organizacji działań związanych zpodejściem procesowym. Wykorzystywane są takie formy pracy jak wizualizacja problemów i rozwiązań, budowa metaplanów, ocena prezentacji w grupie. Dodatkową formą pracy studentów jest dyskuscja literatury. Praca własna studenta Studiowanie literatury, norm i materiałów źródłowych oraz opracowanie projektów indywidualnych i grupowych zwiazanych z wdroŝeniem podejścia procesowego. Prace pisemne wykonywane podczas pracy własnej studenta podlegają sprawdzeniu w zakresie samodzielności wykonania. FORMA ZALICZENIA: Egzamin Forma pisemna Zaliczenie Elementy wpływające na ocenę: wyniki kolokwiów pisemnych, wyniki ocen projektów indywidualnych i grupowych, prezentacje, obecność oraz aktywność (udział w dyskusji, referowanie zadań grupowych, zgłaszanie własnych propozycji).

26 NEGOCJACJE Studia II stopnia Grupa treści kierunkowych Prowadzący: dr Mirosław Czapiewski, mgr Wanda Stankiewicz, mgr Radosław Stojek NIE Rok studiów: 2 Rok studiów: 2 Semestr: 4 Semestr: 4 Punkty ECTS: 5 Punkty ECTS: 6 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 ćwiczenia: 15 ćwiczenia: 15 Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin Forma zaliczenia: zaliczenie/egzamin obowiązkowy obowiązkowy Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: Przedmiot przekazuje wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia efektywnych negocjacji oraz zwiększenia kontroli nad procesem negocjacyjnym, poprzez: Budowanie świadomości procesu negocjacyjnego, jako wielopoziomowego procesu komunikowania, nakierowanego na poszukiwanie wspólnych korzyści. Identyfikację i eliminację błędów. Rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych i komunikacyjnych. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania typu i potrzeb partnera negocjacji. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w sytuacji konfliktu. Kształtowanie zdolności radzenia sobie z napięciem i stresem. Doskonalenie umiejętności przekonywania i perswazji. Autodiagnoza własnych predyspozycji wytyczenie indywidualnego planu rozwoju Wymiana doświadczeń i pomysłów pomiędzy studentami. WARUNKI POCZĄTKOWE: Wskazana znajomość zagadnień z psychologii, zarządzania oraz marketingu. Poprzez gry negocjacyjne, symulacje i analizy nagrań na kamerę video studenci otrzymują wiedzę dotyczącą: pojęć określających sytuację negocjacyjną, określania celów i budowania relacji w trakcie negocjacji. Nauczą się przygotowywać do rozmów negocjacyjnych oraz zobaczą samych siebie w rolach negocjatorów. Program przedmiotu jest tak skonstruowany, by ogólniejsze umiejętności (np. techniki przejmowania kontroli nad rozmową, lub wychodzenie z impasu), były ćwiczone w kontekście realistycznych sytuacji biznesowych. Szczególne miejsce zajmie tematyka Impasu w negocjacjach i Sposoby radzenia sobie z trudnymi momentami podczas negocjacji. Zajmiemy się takŝe umiejętnością doboru argumentacji i tym, jak szukać obszarów wspólnych i moŝliwości porozumienia. DuŜo czasu poświęci się tematyce perswazji i wywierania wpływu. Zaprezentowane zostaną taktyki i kontr taktyki negocjacyjne oraz techniki wywierania wpływu. Omówione zostaną gry i manipulacje stosowane w sytuacjach biznesowych. KaŜdy student będzie miał moŝliwość zdiagnozowania w trakcie zajęć swoich silnych stron w w/w temacie oraz wytyczenia obszarów do rozwoju.

27 Obowiązkowa: R. Fischer, W. Ury Dochodząc do Tak negocjowanie bez poddawania się. PWE, Warszawa 1977 W.Ury Odchodząc od Nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. PWE, Warszawa 1977 W. Haman, J.Gut Docenić konflikt. Wyd. Kontrakt, Warszawa 2001 G.I. Nierenberger Sztuka negocjacji. Wyd. Studio Emka, Warszawa 1997 G. Karras Dobić targu. PWE, Warszawa 1977 A. Schopenhauer Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów. Oficyna Wyd. Alma-Press, Warszawa 1983 R. Cialdini Wpływanie na ludzi METODY PRACY: Wykłady, ćwiczenia i warsztaty w całej grupie, ćwiczenia i warsztaty w małej grupie i indywidualne, stuia przypadków, scenki FORMA ZALICZENIA: Egzamin Test pisemny Zaliczenie Kolokwia pisemne, projekty, referaty, obecność, aktywność

28 prowadzący: dr Ryszard Miler WYKŁAD DO WYBORU TYTYŁ WYKŁADU: EUROMARKETING Grupa treści kierunkowych NIE Punkty ECTS: 1 Punkty ECTS: 1 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 Liczba godzin zajęć: wykłady: 15 ćwiczenia: 0 ćwiczenia: 0 Forma zaliczenia: zaliczenie Forma zaliczenia: zaliczenie do wyboru do wyboru Język wykładowy: polski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: Wykazać atrybuty współczesnego marketingu mix na rynku europejskim Dostarczyć metod i narzędzi do pragmatyki działań w ramach euro promocji i dystrybucji Przedstawić narzędzia analizy euro-ceny i metody kształtowania właściwej polityki euro produktu WARUNKI POCZĄTKOWE: Znajomość podstaw marketingu zalecana (ale nie obligatoryjna) Wprowadzenie do przedmiotu- załoŝenia programowe, metodyczne, literatura. Strategie marketingowe na rynku europejskim. Megamarketing - mix na rynku europejskim. Polityka produktu na rynku europejskim. Polityka cenowa na rynku europejskim. Polityka dystrybucji na rynku europejskim. Polityka promocji na rynku europejskim. LITERATURA Obowiązkowa: Grzegorczyk W., Marketing na rynkach zagranicznych, Biblioteka MenedŜera i Bankowca, Warszawa 1998 Komor M., Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, PWN, Warszawa 2000 Fakultatywna: Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1995 Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989 śurawik B., śurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996 Penc-Pietrzak I., Strategiczne zarządzanie marketingiem, Key Text, Warszawa METODY PRACY: Wykład, konwersatorium, case study PRACA WŁASNA STUDENTA: Studium literaturowe oraz przegląd prasy branŝowej (identyfikacja elementów marketingowych w otoczeniu eurorynkowym przykłady implementacji, ocena skutków) FORMA ZALICZENIA: Zaliczenie: test jednokrotnego wyboru, opracowanie pisemne case study w oparciu o literaturę branŝową

29 prowadzący: dr Wojciech Zalewski WYKŁAD DO WYBORU TYTYŁ WYKŁADU: KRYMINOLOGIA Grupa treści kierunkowych NIE Punkty ECTS: 2 Punkty ECTS: 2 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 Liczba godzin zajęć: wykłady: 30 ćwiczenia: 0 ćwiczenia: 0 Forma zaliczenia: zaliczenie Forma zaliczenia: zaliczenie do wyboru do wyboru Język wykładowy: polski/ angielski Język wykładowy: polski CEL PRZEDMIOTU: zapoznanie studentów z historią badań nad etiologią przestępstwa oraz ze współczesnymi teoriami dotyczących przyczyn przestępczości, z uwzględnieniem problematyki populizmu penalnego i sprawiedliwości naprawczej. WARUNKI POCZĄTKOWE: podstawowa wiedza z zakresu nauki o społeczeństwie, oraz prawoznawstwa. I. Pojęcie i przedmiot kryminologii. II. Środki masowego przekazu a przestępczość. III. Teorie kryminologiczne (nurt biologiczny, nurt psychologiczny, nurt socjologiczny) IV. Zapobieganie przestępczości i reakcja na przestępczość. V. Teorie kryminologiczne w zderzeniu z rzeczywistością problem seryjnych zabójców. VI. Podstawowe problemy współczesnej wiktymologii; VI. Przydatność kryminologii w zapobieganiu przestępczości i w zwalczaniu problemów wynikłych z przestępstwa próba oceny. Obowiązkowa: 1. Batawia St., Wstęp do nauki o przestępcy. Warszawa Bieńkowska E., Wiktymologia. Koncepcje, kierunki badań, perspektywy. Wrocław Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia. Gdańsk Bratton W., Knobler P., Przełom. Jak szef Policji Nowojorskiej powstrzymała epidemię przestępstw. Poznań Czapska J., Krupiarz W. (red.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych. Warszawa Czapska J., Kury H. (red.), Mit represyjności, albo o znaczeniu prewencji kryminalnej. Kraków Czarnecka Dzialuk B., Wójcik D., Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary. Warszawa Czerwiński A., Gradoń K., Seryjni mordercy. Warszawa Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa Dutton D.G., Przemoc w rodzinie. Warszawa Falandysz L., W kręgu kryminologii radykalnej. Warszawa Falandysz L., Wiktymologia. Warszawa Foucault M., Nadzorować i karać. Warszawa Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Poznań Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Kraków Gaberle A., Nierozłączna triada. Przestępczość, przestępca, społeczeństwo. Gdańsk 2003 r. 17. Gilligan J., Wstyd i przemoc. Refleksje nad śmiertelną epidemią. Poznań Hołyst B., Kryminologia, Warszawa Kelling G.L., Cole C.M., Wybite szyby. Jak zwalczać przestępczość i przywracać ład w najbliŝszym otoczeniu. Poznań Kosewski M., Agresywni przestępcy. Warszawa Kossowska A., Funkcjonowanie kontroli społecznej analiza kryminologiczna. Warszawa Krajewski K., Teorie kryminologiczne a prawo karne. Warszawa 1994.

Opis. Brak wymagań wstępnych. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Brak wymagań wstępnych. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Zarządzanie... nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Zarządzanie systemami logistycznymi Kod: Gua Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Lean manufacturing - opis przedmiotu

Lean manufacturing - opis przedmiotu Lean manufacturing - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Lean manufacturing Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZAKŁAD ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA EUROPEJCZYK Kod Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Punkty ECTS 2 Łączna liczba godzin: 50, w tym: - wykłady 10 godz. -ćwiczenia 15 godz. -samokształcenie 25 godz. Typ przedmiotu: do wyboru Wymiar godzinowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Procesy naprawcze i rozwojowe w ch Corrective and developmental processes in enterprises Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP.G4.D4K.06 Management and Production

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 2. Kod przedmiotu:

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 2. Kod przedmiotu: Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia Microeconomics Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki.

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-M-Ć-S14_pNadGenPBJP7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek:

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Forma studiów Informatyka Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzD-ZS-Ć-S14_pNadGenA6PI7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka międzynarodowa Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-PIL-W-S15_pNadGen7EYW9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Logistyka - opis przedmiotu

Logistyka - opis przedmiotu Logistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Gry strategiczne - opis przedmiotu

Gry strategiczne - opis przedmiotu Gry strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gry strategiczne Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoD-GS-Ć-S15_pNadGenKROR3 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólne, moduł Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Podstawy i Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Decydowanie polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Decydowanie polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Decydowanie polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_7 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 06.1-WM-BHP-P-55.2_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Bezpieczeństwo i higiena pracy / Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek.

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/O/EWB USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Etyka w biznesie Business Ethics Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WX-AdP-PE-W-14_pNadGen6MJ6B Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja Profil

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji Stacjonarny / niestacjonarny II

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-Mi-W-S14_pNadGenKQISD Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia Profil kształcenia / Forma studiów Obszar kształcenia Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa logistyka/studia

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne

SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. MIKROEKONOMIA... nazwa przedmiotu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Podstawy Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Makroekonomia Macroeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Safety and Work Hygiene Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo