Wymogi Certyfikowanego dealera - SDRF. Certyfikowany Dealer Rynków Finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymogi Certyfikowanego dealera - SDRF. Certyfikowany Dealer Rynków Finansowych"

Transkrypt

1 Certyfikowany Dealer Rynków Finansowych Certyfikowany Dealer Rynków Finansowych powinien legitymować się znajomością zasad działania i specyfiki instrumentów rynku pienięŝnego, walutowego, obligacji i ich pochodnych, posiadać umiejętność wyceny tych instrumentów, znać i umieć stosować róŝne techniki transakcyjne. Szczegółowa prezentacja wiedzy i umiejętności wymaganych po obszarów tematycznych Certyfikacji poniŝej. Certyfikowany dealer rynków finansowych potrafi: Etyka zawodowa dealera określić fundamentalne zasady zachowań etycznych zidentyfikować problemy etyczne, które mogą wystąpić w pracy dealera rozpoznać działania nieetyczne podać przykłady pozaprawnych konsekwencji działań nieetycznych Makroekonomia - Analiza danych makroekonomicznych zdefiniować podstawowe zadania polityki gospodarczej oraz scharakteryzować jej instrumenty (oraz wpływ na rynki finansowe) opisać podstawowe wskaźniki gospodarcze oraz ich wpływ na rynki finansowe opisać ewolucję teorii kryzysów finansowych i doświadczeń empirycznych wynikających z przebiegu dotychczasowych kryzysów finansowych opisać uwarunkowania traktatowe oraz historyczne doświadczenia związane z przystąpieniem do strefy euro Wprowadzenie do rynków finansowych zdefiniować poszczególne segmenty rynku finansowego oraz ich uczestników dokonać podziału rynku finansowego przyporządkować instrumenty finansowe do poszczególnych sektorów rynku finansowego zdefiniować ryzyka związane z rynkiem finansowy Matematyka finansowa scharakteryzować pojęcia takie jak: wartość pieniądza w czasie, oprocentowanie proste, oprocentowanie efektywne, oprocentowanie ciągłe i zaleŝności między nimi, implikowana stopa procentowa, instrumenty dyskontowe, wewnętrzna stopa zwrotu, wewnętrzna stopa zwrotu a rentowność, waluta bazowa i notowana, kursy krzyŝowe stosować w praktyce podstawowe metody matematyki finansowej charakterystyczne dla rynku pienięŝnego, kapitałowego i walutowego Krzywa dochodowości

2 wyznaczyć krzywe dochodowości stosować krzywe do wyceny instrumentów uŝyć krzywe w analizie ryzyka instrumentów stopy procentowej Ryzyko płynności podać definicję płynności bieŝącej, finansowej i rynku wymienić i omówić reguły bankowe wymienić podstawowe metody oceny (analizy) płynności omówić standardowe metody zarządzania płynnością omówić awaryjne metody zarządzania płynnością wymienić i omówić nadzorcze miary płynności (krótko i długoterminowej) Rynek pienięŝny podać definicję rynku pienięŝnego, określić funkcję tego rynku, wymienić uczestników wymienić i podać definicje podstawowych instrumentów oraz konwencję podawania ich cen na rynku wymienić podstawowe indeksy rynku pienięŝnego przeprowadzić podstawowe kalkulacje określić czynniki wpływające na cenę pieniądza Bank Centralny na rynku pienięŝnym opisać cele i instrumenty polityki pienięŝnej wziąć udział w przetargu bonów pienięŝnych zarządzać rezerwa obowiązkową w podstawowym zakresie rozróŝniać operacje kredytowo-depozytowe oraz znać ich zastosowanie aktywnie uczestniczyć w fixingu stawek referencyjnych Rozliczanie operacji scharakteryzować zadania Back Office u w procesie zawarcia transakcji omówić kluczowe elementy procesu rozliczania operacji rynku pienięŝnego i dewizowego, operacji na papierach wartościowych oraz operacji instrumentów pochodnych przedstawić zasady postępowania banku w przypadku reklamacji w procesie rozliczeniowym Giełdowe kontrakty futures zdefiniować giełdowy kontrakt futures opisać sposób zawierania transakcji na giełdach kontraktów terminowych wycenić kontrakt futures na obligację skarbową obliczyć kwotę rozliczenia w ramach dostawy obligacji dokonać wyboru najkorzystniejszej strategii zabezpieczania portfela obligacji przy uŝyciu kontraktów terminowych

3 Zagraniczne rynki instrumentów dłuŝnych rozróŝnić i opisać wybrane odmiany obligacji zagranicznych opisać sposób zawierania transakcji oraz ich rozliczania na rynkach obligacji zagranicznych zdefiniować podstawowe typy euroobligacji scharakteryzować wybrane odmiany transakcji dokonać obliczenia kwoty rozliczenia dla translacji kupna/sprzedaŝy i repo obligacji zagranicznych Kredytowe instrumenty pochodne rozróŝnić i opisać najwaŝniejsze typy kredytowych instrumentów pochodnych opisać sposób zawierania transakcji oraz ich rozliczania wycenić przepływy finansowe związane z rozliczaniem derywatów kredytowych Krajowy rynek obligacji zdefiniować podstawowe rodzaje obligacji i je scharakteryzować opisać funkcjonowanie rynku obligacji w Polsce wycenić obligacje znajdujące się w obrocie na rynku polskim dokonać wyboru właściwej strategii zabezpieczającej Zarządzanie portfelem obligacji zagranicznych wskazać najkorzystniejszą strategię zarządzania portfelem obligacji zagranicznych opisać wybrane strategie inwestycyjne dokonać wyboru optymalnego składu portfela obligacji Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej zdefiniować ryzyko stopy procentowej oraz określić i ocenić czynniki wpływające na wysokość stóp procentowych scharakteryzować i ocenić źródła ryzyka stopy procentowej, w tym m.in. ryzyko niedopasowania, ryzyko krzywej dochodowości, ryzyko bazy zanalizować profil i rodzaje ryzyka oraz zarządzać ryzykiem stopy procentowej przy pomocy analizy luki, duracji, BPV oraz convexity zastosować bucketing w praktyce scharakteryzować i zastosować w praktyce instrumenty słuŝące zabezpieczeniu stopy procentowej, w tym m.in. kontrakty FRA, IRS, CIRS oraz opcje na stopę procentową Zarządzanie aktywami i pasywami zdefiniować pojęcie ALM opisać podstawowe modele ALM opisać znaczenie adekwatności kapitałowej dokonać wyboru instrumentów finansowych do zarządzania ryzykiem luki

4 OIS zdefiniować czym są overnight index swapy opisać moŝliwości ich zastosowania wycenić pojedynczy kontrakt opisać podstawowe techniki tradingowe dokonać wyboru pomiędzy instrumentami pochodnymi rynku pienięŝnego w konkretnej sytuacji Operacje na rynku walutowym podać definicję rynku walutowego opisać strukturę i funkcje uczestników rynku wymienić instrumenty rynku walutowego określić czynniki wpływające na kursy walutowe przeprowadzić podstawowe kalkulacje dla transakcji SPOT prowadzić pozycję walutową i wyliczać zysk/stratę opisać ryzyko w operacjach walutowych składać zlecenia walutowe określić perspektywy rozwoju krajowego rynku walutowego Opcje waniliowe opisać wpływ pozycji opcyjnych na wynik wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z opcjami narysować profile wypłaty opcji rozróŝnić opcje na róŝnych rynkach finansowych opisać podstawowe współczynniki wraŝliwości opcji Opcje egzotyczne narysować profile wypłaty wybranych opcji egzotycznych rozróŝnić opcje egzotyczne opisać wpływ pozycji opcyjnych na wynik zaprezentować moŝliwości wykorzystania opcji egzotycznych zreplikować wybrane opcje egzotyczne za pomocą prostszych instrumentów omówić zasady hedgingu wybranych opcji egzotycznych Strategie opcyjne rozróŝnić podstawowe strategie opcyjne złoŝone z opcji waniliowych i egzotycznych zbudować własne strategie opcyjne dokonać dekompozycji strategii opcyjnej na pojedyncze opcje wykorzystywać strategie opcyjne w zabezpieczaniu ryzyka

5 Rynki towarowe oraz instrumenty finansowe umoŝliwiające zarządzanie ryzykiem ceny surowców zidentyfikować główne rynki towarowe oraz ich indeksy opisać i scharakteryzować zasady funkcjonowania podstawowych rynków towarowych określić charakterystyczne standardy dla instrumentów finansowych stosowanych do zarządzania ryzykiem ceny towarów zastosować przedstawione instrumenty w konkretnych sytuacjach na rynku Instrumenty strukturyzowane omówić zasady konstrukcji produktów strukturyzowanych wymienić rodzaje produktów strukturyzowanych rozpoznać typy instrumentów strukturyzowanych Zarządzanie ryzykiem walutowym obliczyć pozycje pierwotną, walutową netto, całkowitą, globalną netto i globalną brutto opisać zastosowanie metody pozycji wartości zagroŝonej w zarządzaniu ekspozycja walutową banku określić zasady budŝetowania ryzyka i przychodu, zarządzania ekspozycją walutową, i produktem opartym na ryzyku walutowym w Departamencie Skarbu opisać rekomendacje i wymogi nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym omówić róŝnice pomiędzy arbitraŝem, spekulacją i sprzedaŝą w obszarze operacji walutowych wymienić podstawowe techniki arbitraŝu i spekulacji na pozycjach walutowych wymienić i opisać podstawowe typy zleceń w operacjach wymiany walut Lektura uzupełniająca: J. Hull, Options, Futures, & Other Derivatives, 5th Ed., Prentice Hall, M. Choudhry, The Bond and Money Markets: Strategy, Trading, Analysis, Butterworth-Heinemann, G. S. Questa, Fixed-Income Analysis for the Global Financial Market, Wiley, 1999 R. Flavell, Swaps and Other Derivatives, Wiley, N. Anderson, F. Breedon, M. Deacon, A. Derry, G. Murphy, Estimating and Interpreting the Yield Curve, Wiley,1996. T. Webb, The Art and Science of Curve Building Revisited, WILMOTT magazine, July J.J. McCutcheon, W.F. Scott, An introduction to the mathematics of finance, Butterworth-Heinemann, 1991 (reprint). Edited by Israel Nelken, The Handbook of Exotic Options Helyette Geman, Commodities and commodity derivatives Modeling and Pricing foragriculturals, Metals and Energy Nassim Taleb, Dynamic hedging Riccardo Rebonato, Interest-Rate Option Models Satyajit Das, Structured products and hybrid securities

6 Edited by Israel Nelken, The Handbook of Exotic Options Edited by Carol Alexander, Risk Management and Analysis Edited by David F. DeRosa, Currency Derivatives David F. DeRosa, Options on Foreign Exchange Piotr Mielus, Rynek opcji walutowych w Polsce. Wymogi Certyfikowanego dealera - SDRF

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. Komisji Nadzoru Finansowego Nr 9 139 Poz. 40 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2011 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 8 grudnia 2011 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2011 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 8 grudnia 2011 r. 45 KOMUNIKAT Nr 6/2011 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11 Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Standard kwalifikacyjny specjalizacja: ANALIZA KREDYTOWA PODMIOTU GOSPODARCZEGO (SAK)

Standard kwalifikacyjny specjalizacja: ANALIZA KREDYTOWA PODMIOTU GOSPODARCZEGO (SAK) Standard kwalifikacyjny specjalizacja: ANALIZA KREDYTOWA PODMIOTU GOSPODARCZEGO (SAK) A. OPIS STANDARDU: Standard Kwalifikacyjny adresowany jest do analityków posiadających obszerny zakres wiedzy i kilkuletnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy UWAGA: PYTANIA ZAKTUALIZOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU DS. STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ W DNIU 16.02.2010 - OBOWIĄZUJĄ OD 16.02.2010 DLA NOWO ROPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce N a r o d o w y B a n k P o l s k i Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Wstęp Co trzy lata Bank Rozrachunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 5 81 Poz. 26 26 KOMUNIKAT Nr 3/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Obliczanie całkowitej ekspozycji metodą zaangaŝowania

Załącznik Nr 1. Obliczanie całkowitej ekspozycji metodą zaangaŝowania Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2013 r. (poz. ). Obliczanie całkowitej ekspozycji metodą zaangaŝowania 1. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o: Załącznik Nr 1 1) wartości referencyjnej

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PŁASZCZYZNY UŚMIECHU ZMIENNOŚCI NA RYNKU WALUTOWYM

KONSTRUKCJA PŁASZCZYZNY UŚMIECHU ZMIENNOŚCI NA RYNKU WALUTOWYM Piotr Zasępa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie KONSTRUKCJA PŁASZCZYZNY UŚMIECHU ZMIENNOŚCI NA RYNKU WALUTOWYM Wprowadzenie Rynek walutowy (foreign exchange) jest największym rynkiem opcji na świecie.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa

Inżynieria Finansowa Matematyka stosowana Inżynieria Finansowa Włodzimierz Waluś w.walus@mimuw.edu.pl Mariusz Baryło mbarylo@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład przedstawia podstawowe instrumenty

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw Analiza finansowa Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Blok tematyczny Moduł Zakres tematyczny Rachunkowość od podstaw 1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa, zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY I INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WSPÓŁCZESNE METODY I INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 28 Ireneusz Miciuła Uniwersytet Szczeciński WSPÓŁCZESNE METODY I INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe. Plan wykładu. Pojęcie ryzyka. Miara moŝliwości niewystąpienia załoŝonych korzyści

Ryzyko walutowe. Plan wykładu. Pojęcie ryzyka. Miara moŝliwości niewystąpienia załoŝonych korzyści Ryzyko walutowe Plan wykładu Metody wyceny ryzyka kursowego Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym Zarządzanie ryzykiem kursowym Pojęcie ryzyka Miara moŝliwości niewystąpienia załoŝonych korzyści

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo

Nr 8 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 51. Warszawa, dnia 14 grudnia 2007 r. Nr 8

Nr 8 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 51. Warszawa, dnia 14 grudnia 2007 r. Nr 8 Nr 8 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 51 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 grudnia 2007 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKAT KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KURSU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO

I EDYCJA KURSU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO I EDYCJA KURSU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO Instytut Rynku Kapitałowego - WSE Research S.A. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Termin: 23 lipiec 2011 10 grudzień 2011 Psychologia

Bardziej szczegółowo

tytuł podtytuł DD miesiąc 2010

tytuł podtytuł DD miesiąc 2010 tytuł podtytuł DD miesiąc 2010 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Banku Polska SA za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 5. uchwały i decyzje:

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 5. uchwały i decyzje: DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: uchwały i decyzje: 23 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DPF/476/15/20/09/JW uchwała Nr 223/2009 Komisji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Niniejszy raport został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z dnia 20 maja 2008 r.

Niniejszy raport został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z dnia 20 maja 2008 r. Niniejszy raport został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z dnia 20 maja 2008 r. WSTĘP 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM... 5 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I

Bardziej szczegółowo

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo