Implementacja bibliotek finansowych w systemie XploRe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Implementacja bibliotek finansowych w systemie XploRe"

Transkrypt

1 Implementacja bibliotek finansowych w systemie XploRe Szymon Borak 4 grudnia 2003 roku

2 2

3 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 2 Środowisko Xplore Praca w środowisku XploRe Język programowania Dokumentacja Grafika Biblioteki Rynek finansowy Indeksy giełdowe Rynki walutowe Własności danych finansowych Rozkłady stabilne i ich własności Własności Funkcja charakterystyczna Reprezentacja całkowa Generowanie zmiennych stabilnych Asymptotyka rozkładów α-stabilnych Estymacja Estymacja indeksu ogona Metoda McCullocha Metody próbkowej funkcji charakterystycznej Przykłady zastosowań w finansach 33 A Zaimplementowane quantlety 37 A.1 Gęstości i dystrybuanty A.2 Generownie zmiennych losowych A.3 Estymacja A.4 Przykłady Literatura 43 3

4 4 SPIS TREŚCI

5 Rozdział 1 Wprowadzenie Nie sposób wyobrazić sobie nowoczesną analizę statystyczną bez wsparcia ze strony komputerów zaopatrzonych w odpowiednie oprogramowanie. Większość statystycznych własności pozostałaby jedynie teoretycznym odkryciem, gdyby nie było narzędzi wspomagających złożone obliczenia. Wymagania dzisiejszych czasów przekraczają możliwości ludzkich zdolności rachunkowych. Dlatego rozwija się oprogramowanie wspomagające analizę statystyczną, przez co skomplikowane problemy stają się bardziej przystępne. Jednym z pakietów służących do zaawansowanych obliczeń jest XploRe. Zapewnia on możliwość analizowania zjawisk o bogatej strukturze. Zawiera wiele metod, które można wykorzystać efektywnie w wielu dziedzinach od biologii po ekonomię. Im więcej metod zaimplementowanych jest w takim środowisku tym większe są możliwości jego wykorzystania. Dzisiejsze rynki finansowe są niezwykle rozbudowaną strukturą i dlatego aby sprawnie poruszać się w świecie finansów, potrzeba narzędzia, które ułatwia analizę sporej ilości danych. Takim narzędziem może być XploRe, wspomagając podejmowanie niektórych decyzji bad z też wyznaczając liczbowe charakterystyki pewnych zjawisk. Do opisu skomplikowanej rzeczywistości rynkowej stosuje się elementy teorii prawdopodobieństwa, korzystając z wielu rozkładów. Dobór rozkładu może okazać się kluczowy przy podejmowaniu trafnych decyzji. Analiza danych finansowych nakazuje zwrócić uwagę na takie empiryczne własności jak skośność danych czy grube ogony. Wahania cen instrumentów finansowych nie zachowują się symetrycznie (skośność) oraz występuje stosunkowo wiele odległych obserwacji (grube ogony). Dlatego wydaje się być pożądane, aby biblioteki finansowe zawierały odpowiednie metody pozwalające uchwycić obie te cechy. Takimi metodami są procedury związane z rozkładami α-stabilnymi, które pozwalają modelować zarówno skośność, jak i grubość ogona. Celem niniejszej pracy jest implementacja procedur związanychz rozkładami stabilnymi w systemie XploRe. Mogą one zostać z powodzeniem wykorzystane do wspomagania różnego typu decyzji podejmowanych na rynkach finansowych. Środowisko zostało wzbogacone o nowe metody stając się przez to bardziej funk- 5

6 6 ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE cjonalne. Jako efekt niniejszej pracy powstały funkcje wyznaczające wartości dystrybuant i gęstości rozkładów stabilnych, generatory zmiennych losowych oraz wykorzystujące różne metody estymacji parametrów rozkładu stabilnego. Dodatkową część niniejszej pracy stanowi prezentacja niektórych własności rozkładów α-stabilnych i problemów związanych z estymacją parametrów. Rozdział 2 zawiera krótki opis systemu XploRe. Jego założeniem jest przybliżenie wyłącznie ogólnej struktury programu i jego niektórych możliwości. W celu jego głębszego poznania należy zajrzeć na stronę Rozdział 3 dotyczy rynków finansowych. Przedstawiono w nim dwa indeksy giełdowe, które będą podstawą pó zniejszej analizy, krótki opis rynku walutowego oraz motywację do próby opisania zjawisk związanych z rynkami poprzez rozkłady stabilne. W rozdziale 4 ukazano niektóre własności rozkładów stabilnych. Przedstawiono również metody generowania zmiennych α-stabilnych oraz estymowania parametrów rozkładu. Przedstawiona teoria zobrazowana jest przykładami stworzonymi w języku programowania XploRe, których wynik otrzymuje się przez wywołanie komend z plików XCSstab??.xpl.Symbol oznacza odnośnik do pliku zawierającego odpowiednie komendy. W rozdziale 5 rozważa się możliwość dopasowania rozkładów stabilnych do pewnych danych finansowych. Dopasowanie rozkładem stabilnym jest następnie porównywane z dopasowaniem rozkładem gaussowskim. Wszystkie obliczenia dotyczące rozkładów stabilnych wykonano przy użyciu zaprogramowanych metod. Końcowy dodatek zawiera opis powstałych funkcji i przykładów. Przedstawiono jakie metody zostały zaimplementowane oraz omówiono znaczenie parametrów funkcji.

7 Rozdział 2 Środowisko Xplore XploRe jest profesjonalnym narzędziem do analizy statystycznej, zaawansowanych obliczeń i interaktywnego nauczania. Dzięki sporej liczbie wbudowanych metod ułatwia skomplikowaną analizę statystyczną. Dysponuje językiem programowania pozwalającym użytkownikowi dostosowywać środowisko do własnych potrzeb. Rozbudowana dokumentacja ułatwia znalezienie potrzebnych funkcji. Interaktywna grafika umożliwia prostą prezentację danych nawet o dużym stopniu skomplikowania. Istnieje także możliwość wykorzystania procedur napisanych w innych językach programowania np. C++ lub Fortran skompilowanych do formatu dll. XploRe jest narzędziem pracującym na dowolnej platformie sprzętowej. Może być instalowany zarówno na pojedynczym komputerze PC, jak również w sieci. Serwer Xplore Quantlet Server (wersja sieciowa XploRe) zapewnia dostęp do szerokiej gamy metod dla wszystkich klientów. Wersja sieciowa daje możliwość rozpoczęcia pracy przy użyciu standardowej przeglądarki WWW. Dane importowane są do serwera, na którym dokonuje się odpowiednich obliczeń, po czym wynik przekazywany jest ponownie do komputera klienta. 2.1 Praca w środowisku XploRe Na początku pracy w standardowej wersji XploRe pojawiają się dwa podstawowe okna Output i Input. Okno Output służy do prezentacji otrzymanych wyników, natomiast okno Input do wprowadzania komend. Komendy można równie dobrze wpisywać w edytorze i wywoływać je poprzez kliknięcie polecenia Execute albo skrótem klawiaturowym ALT + E. Edytor służy także do zapisywania dłuższych ciągów instrukcji i oddzielnych funkcji. Wygląd standardowego środowiska XploRe przedstawiono na rys W trakcie pracy dostępnych jest dla użytkownika wiele funkcji i wcześniej zdefiniowanych obiektów. Aby sprawdzić ich własności należy wybrać z menu Main polecenie Functions bądź Objects w celu zobaczenia odpowiednio opisu funkcji lub obiektów. Pojawi się nowe okno prezentujące właściwe objaśnienie. 7

8 8 ROZDZIAŁ 2. ŚRODOWISKO XPLORE Rysunek 2.1: Okna środowiska XploRe. Z prawej strony znajduje się okno Output, z lewej u dołu okno Input a u góry okno edytora Wygląd wspomnianych okien przedstawiono na rys. 2.2 i rys XploRe dysponuje również szeroką gamą zmiennych środowiskowych. Opisują one regionalne ustawienia dotyczące np. miejsca wczytywania i wpisywania danych czy też pobierania i generowania dokumentacji [2]. Użytkownik może je w prosty sposób ustawić wedle własnego uznania. Aby sprawdzić jakie jest obecne ustawienie zmiennych środowiskowych należy z menu Main wybrać polecenie Info. Pojawi się wtedy okno prezentujące aktualne wartości zmiennych jak na rys Przy częstej pracy z systemem XploRe pomocny może być plik startup. Zawiera on zbiór komend, które wywoływane są na samym początku pracy systemu. Należy w nim umieścić wszelkie potrzebne danemu użytkownikowi ustawienia początkowe, aby móc szybciej przystępować do właściwej pracy. Wyczerpujący opis systemu można znaleźć w [5]. 2.2 Język programowania System XploRe zawiera w sobie proceduralny język programowania służący zarówno do efektywnej analizy statystycznej, jak i implementowania własnych metod. Zaprogramowane metody zapisane w plikach o rozszerzeniu.xpl noszą nazwę quantletów. Quantlety można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należy zaliczyć funkcje będące implemenacją określonych algorytmów. Druga grupa to skrypty wykonujące kolejno określone komendy. Quantlety implementujące konkretne algorytmy można grupować w biblio-

9 2.2. JĘZYK PROGRAMOWANIA 9 Rysunek 2.2: Prezentacja dostępnych funkcji Rysunek 2.3: Prezentacja istniejących w danej chwili obiektów

10 10 ROZDZIAŁ 2. ŚRODOWISKO XPLORE Rysunek 2.4: Ustawienie zmiennych środowiskowych teki tematyczne. Ich liczba i zakres określa granice użyteczności systemu. Im więcej quantletów tym większe są możliwości wykorzystania systemu XploRe. Nazwa procedury zwykle jest identyczna z nazwą pliku, choć nie jest to konieczne. Zaleca się również, aby w jednym pliku nie przechowywać kilku funkcji. Quantlety nie będące zapisem konkretnych procedur to najczęściej ciągi komend zebrane w celu szybkiego uruchomienia wielu instrukcji. Najczęściej używane są jako przykłady ilustrujące pewne statystyczne własności. Jako efekt ich działania uzyskuje się wyniki numeryczne lub graficzne w przeciwieństwie do quantletów z pierwszej grupy, gdzie znajduje się tylko zapis algorytmu, a wynik generowany jest przy ich zewnętrznym wywołaniu. Język Xplore jest językiem zorientowanym macierzowo. Nie wymaga deklaracji zmiennych, które dla wygody mogą być pogrupowane w różne struktury. Umożliwia zarówno proste operacje wektorowe, jak również dopasowanie wielowymiarowych modeli. Zapewnia bogatą prezentację otrzymanych wyników zarówno w postaci graficznej, jak i numerycznej. Daje także możliwość zapisu danych do pliku, jak i odczytu z plików o kilku możliwych typach. Szczegółowy opis języka można znaleźć w dokumentacji systemu lub w [5].

11 2.3. DOKUMENTACJA Dokumentacja XploRe posiada także pełną dokumentację (Auto Pilot Support System, APSS) stworzoną w formacie HTML. Zawiera ona opis dostępnych funkcji, własności systemu, jak również bogaty zbiór przykładów. Każda wersja systemu zaopatrzona jest w lokalną wersję APSS. Użytkownik może również wybrać wersję sieciową i korzystać z dokumentacji łącząc się z odpowiednią stroną internetową. APSS zawiera wiele przykładów zastosowania XploRe, które mogą być pomocne przy analizie danych. Bardzo często wystarcza drobna korekta istniejącego przykładu, aby otrzymać pożądany efekt. Metody pogrupowane są zarówno tematycznie, jak i alfabetycznie. Istnieje także szeroki spis słów kluczowych. Pewnym mankamentem może być brak wyszukiwarki ułatwiającej automatyczne znalezienie szukanej funkcji. W prosty sposób użytkownik może uzupełniać dokumentację o swoje funkcje, które mogą się stać integeralną częścią systemu. Poprzez wybór z menu Tools polecenia Insert APSS Template system generuje wzorzec do tworzenia dokumentacji, który należy tylko wypełnić wprowadzając opis parametrów i komentarze, a następnie poprzez odpowiednie komendy wygenerować plik dokumentacji i podłączyć do APSS. Dodatkowo dokumentacja systemu zawiera skrócony opis teorii odnoszącej się do zaimplementowanych funkcji. W sposób zwięzły przedstawia się podstawowe modele oraz możliwości ich wykorzystania. Czyni to z XploRe narzędzie przydatne nie tylko do analizy danych ale również do uczenia statystyki. Podobny charakter ma rozdział Grafika XploRe umożliwia graficzną prezentację danych zarówno dwóch jak i trzech wymiarach. Zawiera standardowe typy wizualizacji pomocne w analizie statystycznej jak np. histogram czy qq-plot. Poprzez umożliwienie efektywnego zarządzania kolorami, kształtami czy też grubością linii daje użytkownikowi swobodę w tworzeniu złożonych wykresów. Otrzymane rysunki mogą być zapisane w formacie.ps bad z.bmp. Mankamentem jest konieczność edycji rysunku z linii komend oraz brak możliwości powiększania wybranych fragmentów. 2.5 Biblioteki XploRe zawiera system bibliotek, w których znajdują się tematycznie pogrupowane funkcje. W celu uruchomienia quantletu należy wcześniej poinformować system w jakiej bibliotece się on znajduje. 1 Czyni to rozpoczynanie pracy z programem nieco uciążliwym. Szczegółowy opis bibliotek można znaleźć w [5]. 1 Wybierając z menu Main komendę Quantlets otrzymuje się podobne okienko, jak w przypadku funkcji i obiektów zawierające opis dostępnych w danej chwili quantletów.

12 12 ROZDZIAŁ 2. ŚRODOWISKO XPLORE Przykładem biblioteki w XploRe jest biblioteka finance. Zawiera funkcje dotyczące wyceny opcji, zabezpieczenia przed ryzykiem czy też symulacji procesów giełdowych. Zaprogramowane funkcje umożliwiają obliczenie ceny opcji europejskich jak i amerykańskich wieloma metodami, jak również wyznaczenie zmienności implikowanej. Niektóre funkcje mogą stać się przydatne przy zarządzaniu ryzykiem pozwalając np. na wyliczenie możliwości arbitrażu czy zwrotu z kontraktu zwanego spread byka. Jako uzupełnienie do wyliczeń finansowych biblioteka zawiera quantlety służące do symulacji procesów giełdowych zgodnie z modelem Blacka-Scholesa, jak również estymacji parametrów modelu z danych rzeczywistych. Ważnym składnikiem biblioteki finance są też metody do estymacji indeksu ogona, zwłaszcza quantlety wyznaczające estymator Hilla. Biblioteka stats zawiera kilka funkcji liczących wartości gęstości i dystrybuant rozkładu dwumianowego oraz Pareto. Znajdują się tam również generatory liczb losowych dla tych rozkładów oraz metody wyznaczające kwantyle. Dla kilku innych rozkładów (normalnego, jednostajnego lub beta) XploRe dysponuje wbudowanymi metodami wyznaczającymi gęstość, dystrybuantę bądź kwantyle. Biblioteka zawiera także wiele innych metod przydatnych w analizie statystycznej np. funkcję wyznaczającą współczynniki regresji liniowej czy też metodę realizującą technikę bootstrap. Na potrzeby niniejszej pracy zaimplementowane quantlety zostały umieszczone w jednej bibliotece stable. Jednakże równie dobrze mogłyby stać się częścią dwóch wspomnianych wyżej bibliotek. Funkcje liczące wartości gęstości i dystrybuant oraz generujące zmienne losowe odpowiadają charakterem funkcjom z biblioteki stats. Metody estymujące parametry mogą stanowić część biblioteki finance. Bibilioteka stable może być pomocna w modelowaniu zjawisk finansowych. Nie zawiera wprawdzie metod, które można zastosować wprost do danych rynkowych, ale jej funkcje pozwalają w prosty sposób takie metody konstruować w zależności od konkretnych potrzeb. Quantlety XCSstab??.xpl pokazują jak możnająwykorzystywać.

13 Rozdział 3 Rynek finansowy Postać dzisiejszych rynków finansowych jest efektem ewolucyjnego przeobrażenia średniowiecznych targowisk, na których początkowo handlowano przede wszystkim towarami i złotem [18]. W miarę upływu czasu zaczęto wprowadzać standaryzację, która legła u podstaw rynku giełdowego. Jako uzupełnienie obrotu towarowego rozwinął się obrót kapitałowy. Zaczęto handlować akcjami, wekslami a z biegiem lat coraz bardziej skomplikowanymi instrumentami finansowymi. Dzięki rewolucji technologicznej i informatycznej rynki pokonały barierę odległości, tworząc pajęczynę powiązań oplatającą obecnie cały glob. Na dzisiejszym rynku finansowym można wyodrębnić kilka segmentów. Rynek pieniężny to rynek, na którym zawierane są transakcje krótkoterminowe, zwyczajowo przyjmuje się termin realizacji nie dłuższy niż jeden rok. Instrumentami na tym rynku są aktywa o dużej płynności jak np.: bony skarbowe, czeki, weksle. Z rynkiem kapitałowym mamy do czynienia przy transakcjach długoterminowych. Za instrumenty tego rynku przyjmuje się głownie akcje i obligacje. Jego celem jest umożliwienie tworzenia kapitałów udziałowych lub pożyczkowych. Rynkiem walutowym nazywamy rynek obejmujący transakcje walutami różnych krajów. Reguluje on zobowiązania płatnicze w określonych walutach. Stosunkowo młodym segmentem jest rynek instrumentów pochodnych. Zapewnia on efektywne zarządzanie ryzykiem chroniąc uczestników przed niekorzystnymi zmianami na rynku podstawowym [1]. Do instrumentów tego rynku należy zaliczyć np. opcje czy też kontrakty futures. Wśród tak bogatej i skomplikowanej struktury można zaobserwować wiele ciekawych własności. Umiejętne wychwycenie kluczowych zależności pozwala na lepszą orientację w skomplikowanej rynkowej rzeczywistości. Dlatego też próbuje się pewne prawa wpleść w matematyczne formuły w nadziei na uzyskanie czytelnego obrazu otaczającego świata. 13

14 14 ROZDZIAŁ 3. RYNEK FINANSOWY DJIA Indeks t Rysunek 3.1: Wartość indeksu DJIA w okresie 6 lipca maja 1996 XCSfin Indeksy giełdowe Jedną z form obrotu na rynku finansowym, która usprawnia jego działanie, są giełdy papierów wartościowych. Organizują one handel instrumentami finansowymi, gdzie kupujący i sprzedający mogą swobodnie dokonywać transakcji i ustalać ceny [17]. Ze względu na zmieniające się warunki ekonomiczne, a może przede wszystkim ze względu na zmieniające się poglądy inwestorów odnośnie przyszłych wydarzeń, ceny ustalane na giełdzie podlegają ciągłym i trudnym do przewidzenia zmianom. Ponieważ na giełdach handluje się jednocześnie bardzo wieloma instrumentami a fluktuacja cen dla każdego aktywu może być inna, nie jest łatwe uchwycenie ogólnej tendencji rynkowej. Wygodną próbą oceny kierunku zmian rynku są indeksy giełdowe. Konstruuje się je jako różnego typu średnie ceny akcji pewnej liczby spółek, którymi handluje się na danej giełdzie. Reprezentatywny indeks powinien rosnąć wraz ze wzrostem cen akcji i maleć gdy większość cen spada. Powinien też zależeć od zmian cen a nie samych cen. Jednym z najbardziej znanych światowych indeksów jest Dow Jones Industrial Average (DJIA). W jego skład wchodzą ceny akcji 30 spółek z nowojorskiej giełdy New York Stock Exchange (NYSE). Jego początki sięgają roku 1884, gdy firma Dow Jones & Co. podała średnią cen 11. akcji giełdy nowojorskiej. Z bie-

15 3.1. INDEKSY GIEŁDOWE 15 DAX Indeks t Rysunek 3.2: Wartość indeksu DAX w okresie 2 stycznia grudnia 2002 XCSfin02 giem czasu indeks zwiększył się do 20 a następnie do 30 spółek. Nie jest on zwykłą średnią arytmetyczną, gdyż taka nie zachowałaby ciągłości indeksu przy zmianie spółek wchodzących w jego skład lub podziale akcji. Dlatego też sumę cen 30 akcji dzieli się przez wartość dzielnika, który wyznacza się oddzielnie. Zachowanie indeksu w okresie 6 lipca maja 1996 przedstawiono na rys Okres ten zawiera w sobie dzień największego krachu w historii NYSE - 19 października Innym przykładem indeksu jest indeks giełdy niemieckiej Duetsche Aktienindex (DAX). Jego wysokość zależy od 30 największych pod względem kapitalizacji i wolumenu spółek giełdowych. W przeciwieństwie do DJIA jest on indeksem kapitałowo-ważonym. Procent udziału spółki w indeksie zależy nie od ceny jej akcji ale od wartości rynkowej spółki. Na rysunku 3.2 pokazano zachowanie indeksu w okresie od 2 stycznia 1995 do 11 grudnia Indeksy giełdowe są prostym ilościowym opisem zjawisk zachodzących na rynku finansowym. Ich prostota i użyteczność uczyniła je ważnym elementem, do którego odnoszą się niemal wszyscy inwestorzy [3]. Dzięki swej popularności stały się również instrumentem podstawowym dla niektórych instrumentów pochodnych. Dlatego jako miary zachowania rynku - mające ponadto charakter pseudoinstrumentu finansowego - podlegają ścisłej analizie, której celem jest jeszcze dokładniejszy opis rynku finansowego.

16 16 ROZDZIAŁ 3. RYNEK FINANSOWY Kurs GBP/USD Kurs t Rysunek 3.3: Kurs funta brytyjskiego do dolara amerykańskiego w okresie 2 stycznia listopada 2000 XCSfin Rynki walutowe Wobec postępującej globalizacji i otwierania się rynków międzynarodowych, coraz większego znaczenia nabierają rynki walutowe. Odpowiedni kurs walutowy odgrywa istotną rolę dla gospodarki danego kraju, wpływając pośrednio na wiele istotnych wskaźników ekonomicznych. Również większość przedsiębiorstw zmuszona jest do szczegółowej analizy zmian zachodzących na rynkach walutowych [10]. Jednakże przewidywanie kierunku zmian kursów wydaje się niemal niemożliwe. Wpływ na zmianę wartości waluty uzależniony jest od bardzo wielu czynników, których zachowanie także trudno antycypować. Na rynku występują zarówno wielkie instytucje finansowe, jak i mniejsi inwestorzy. Każdy z nich ma inne cele i inaczej buduje swoją strategię. Utrudnia to skuteczną prognozę kursów. Uczestnicy rynku chcą jednak zabezpieczać się przed niekorzystnymi i trudnymi do przewidzenia zmianami cen. W tym celu konstruuje się odpowiednie instrumenty finansowe rynku walutowego oraz strategie zarządzania ryzykiem kursowym. Duża zmienność kursów może występować nawet między silnymi i stabilnymi gospodarkami jak gospodarki Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Na rysunku 3.3 przedstawiono zachowanie kursu funta brytyjskiego w sto-

17 3.3. WŁASNOŚCI DANYCH FINANSOWYCH 17 sunku do dolara amerykańskiego w okresie 2 stycznia listopada Widać znaczne wahania i parokrotną zmianę trendu. Podkreśla to znaczenie opisu zjawisk rządzących tym rynkiem. 3.3 Własności danych finansowych Jak już zostało wspomniane powyżej w celu lepszego poruszania się po meandrach rynku finansowego, poszukuje się modeli ilościowych opisujących jego prawa. Wszelkie zmiany są zależne od niewyobrażalnie wielkiej liczby czynników w sposób, który trudno zbadać i przewidzieć. Dlatego opis probabilistyczny wydaje się w tym miejscu odpowiedni. Dane finansowe można traktować wtedy jako realizacje pewnych zmiennych losowych. Powstaje pytanie jaki rozkład należy przyjąć, by jak najlepiej uchwycić rzeczywistość zmian czynników finansowych. Standardowym opisem jest rozkład gaussowski. Przy odpowiednich założeniach może on być otrzymany jako graniczny rozkład sumy zmiennych losowych. Taka własność pomaga budować modele finansowe, gdzie każde zjawisko można interpretować jako efekt działania wielu czynników o mniejszej skali. Przykładowo zwroty z instrumentu finansowego w pewnym horyzoncie czasowym mogą być traktowane jako suma wielu zwrotów w krótszym horyzoncie czasowym. 1 Jednakże pewne empiryczne badania danych finansowych (zwrotów) nakazują patrzeć sceptycznie na możliwości jakie daje opis gaussowski. Daje się np. zaobserwować skośność danych. Rozkład zwrotów nie jest symetryczny wokół swojej średniej i więcej jest zwrotów dodatnich niż ujemnych. Fakt ten można tłumaczyć innym zachowaniem inwestorów w czasie hossy niż w czasie bessy. Problem stanowią także grube ogony rozkładów [18]. Prawdopodobieństwo P(Z t <z), gdzie Z t zwrot w chwili t, jest większe niż dla rozkładu normalnego. Zgodnie z modelem gaussowskim prawdopodobieństwo sporych spadków (wzrostów) jest małe i powinny one występować rzadziej niż na to wskazują dane empiryczne. Model zakłada bowiem zależność wykładniczą dla granicznego prawdopodobieństwa a należałoby raczej zakładać zależność potęgową. Wobec powyższych niedogodności rozkład normalny należałoby zastąpić innym rozkładem. Jedną z propozycji jest rozkład stabilny. Umożliwia on uchwycenie skośności danych, jak również pozwala na manipulację przy grubości ogona. Ponadto zachowuje pozytywną własność sumowania zmiennych losowych o tym samym rozkładzie. Niedogodnością jest nieskończona wariancja dla zmiennych stabilnych. 1 Zwrotem przyjęto nazywać wielkość Z t = St S t 1 gdzie S S t jest ceną instrumentu w t 1 chwili t. Można również mówić o zwrotach logarytmicznych, wtedy Z t =ln St. S t 1

18 18 ROZDZIAŁ 3. RYNEK FINANSOWY

19 Rozdział 4 Rozkłady stabilne i ich własności Rozkłady stabilne zostały zaproponowane przez Paula Levy ego [9] podczas badań nad sumami niezależnych zmiennych losowych. Należy zaznaczyć, że suma dwóch niezależnych zmiennych o rozkładzie α-stabilnym z parametrem α jest dalej zmienną α-stabilną z tym samym parametrem α. Szerzej można przyjąć definicję, że zmienna X ma rozkład α-stabilny wtedy i tylko wtedy gdy istnieją stałe c n > 0id n R takie że: X 1 + X X n = c n X + d n (4.1) i X 1,...X n są niezależnymi kopiami X. Ciągc n jest postaci n 1/α.Własnośćta nie zachowuje się dla różnych wartości α. Dwie niezależne zmienne losowe o różnym indeksie α nie muszą być wcale α-stabilne. Innym sposobem definiowania jest podanie funkcji charakterystycznej, gdyż poza trzema szczególnymi przypadkami rozkłady te nie mają jawnej postaci funkcji gęstości. Można ją jednak aproksymować różnymi metodami numerycznymi. 4.1 Własności Rozkłady α-stabilne wymagają czterech parametrów do pełnego opisu: indeksu stabilności α (0, 2], parametru skośności β [ 1, 1], skali σ>0 oraz położenia µ R. Parametr α określa grubość ogona, patrz rys Kiedy α =2,dostaje się rozkład normalny. Gdy α < 2 wariancja jest nieskończona. Gdy α > 1 średnia istnieje i wynosi µ. Ogólnie istnieje p-ty moment stabilnej zmiennej losowej wtedy i tylko wtedy gdy p < α. Jeśli parametr skośności β jest dodatni to rozkład jest skośny w prawo - prawy ogon jest cięższy, patrz rys Gdy mamy do czynienia z ujemnym parametrem skośności to otrzymuje się rozkład skośny w lewo, a jak β = 0 rozkład symetryczny wokół µ. W miarę jak α zbiega do 2, β traci na znaczeniu i przy rozkładzie gaussowskim nie ma żadnego wpływu. Dwa ostatnie parametry są standardowymi parametrami skali i położenia. 19

20 20 ROZDZIAŁ 4. ROZKŁADY STABILNE I ICH WŁASNOŚCI log(pdf(x)) x Rysunek 4.1: Funkcje gęstośći w skali półlogarytmicznej dla symetrycznych rozkładów stabilnych (β = µ =0,σ = 1). Wartości parametru α =2(cienki czarny), 1.8 (czerwony), 1.5 (cienki, przerywany niebieski) oraz 1 (przerywany zielony). Gęstość gaussowska tworzy parabolę i jest jedyną wśród α-stabilnych o wykładniczym ogonie XCSstab01 PDF(x) x Rysunek 4.2: Funckje gęstośći zmiennych α-stabilnych dla α = 1.2 i β = 0(cienki czarny), 0.5 (czerwony), 0.8 (cienki, przerywany niebieski) oraz 1 (przerywany, zielony) XCSstab02

21 4.2. FUNKCJA CHARAKTERYSTYCZNA 21 PDF(x) x Rysunek 4.3: Jawne wzory na postać funkcji gęstości są znane tylko dla trzech rozkładów stabilnych: normalnego (α = 2; cienki czarny), Cauchy ego (α = 1; czerwony) i Levy ego (α =0.5,β = 1; cienki, przerywany, niebieski). Rozkład Levy ego jest całkowicie skośny. Ogólnie gdy α<1iβ =1( 1) rozkład jest całkowicie skośny w prawo (lewo) XCSstab Funkcja charakterystyczna Z powodu braku jawnych wzorów na postać funkcji gęstości dla wszystkich przypadków oprócz trzech szczególnych (patrz rys. 4.3), najwygodniejszą formą opisu rozkładów stabilnych jest funkcja charakterystyczna φ(t), będąca odwrotną transformatą Fouriera funkcji gęstości. Powstało wiele różnych parametryzacji rozkładów stabilnych, co może prowadzić do drobnej konfuzji. Różnorodność opisu spowodowana jest wieloma historycznymi próbami analizy praw związanych z rozkładami stabilnymi. Konwencją przyjętą w niniejszym opracowaniu jest postać funkcji charakterystycznej zmiennej stabilnej X S α (σ, β, µ) zparametrami α, σ, β i µ użytą również przez Samorodnitsky ego i Taqqu [15] oraz Werona [20]. σ α t α {1 ıβsign(t)tan πα 2 } + ıµt, α 1, log φ(t) = (4.2) σ t {1+ıβsign(t) 2 π log t } + ıµt, α =1. Do celów numerycznych użyteczna jest często inna parametryzacja oznaczona w tekście jako S 0 α (σ, β, µ 0)[4]:

22 22 ROZDZIAŁ 4. ROZKŁADY STABILNE I ICH WŁASNOŚCI Parametryzacja S Parametryzacja S0 PDF(x) PDF(x) x x Rysunek 4.4: Porównanie parametryzacji S i S 0 : α-stabilna gęstośc dla β =0.5 i α =0.5 (cienki czarny), 0.75 (czerwony), 1 (cienki, przerywany niebieski), 1.25 (przerywany zielony) i 1.5 (cienki turkusowy) XCSstab04 σ α t α {1+ıβsign(t)tan πα 2 [(σ t )1 α 1]} + ıµ 0 t, α 1, log φ 0 (t) = σ t {1+ıβsign(t) 2 π log(σ t )} + ıµ 0t, α =1. (4.3) Parametryzacja Sα(σ, 0 β, µ 0 ) jest wariantem (M)-parametryzacji Zolotarieva [21], z funkcjami charakterystycznymi, gęstościami, jak również dystrybuantami ciągłymi w domenie wszystkich czterech parametrów, patrz rys Parametry skali powiązane są ze sobą w następujący sposób: µ = µ 0 βσ tan πα 2 dla α 1 oraz µ = µ 0 βσ 2 π log σ dla α = Reprezentacja całkowa Oprócz funkcji charakterystycznej istnieje opis zmiennych α-stabilnych korzystający z całkowej reprezentacji funkcji gęstości i dystrybuanty. Niech X będzie zmienną z rozkładu S 0 α(1,β,0). Niech ponadto f(x; α, β) oznacza gęstość zmiennej X a F (x; α, β) jej dystrybuantę. Przyjmijmy dodatkowo oznaczenia:

23 4.3. REPREZENTACJA CAŁKOWA 23 V (θ; α, β) = β tan πα 2, α 1, ζ = 0, α =1, θ 0 = 1 α arctan(tan πα 2 ), α 1, π 2, α =1, 1 π ( π 2 θ 0), α < 1, c 1 (α, β) = 0, α =1, (cos αθ 0 ) 1 1, α < 1, α 1 ( cos θ sin α(θ ) α cos(αθ0+(α 1)θ) α 1 0+θ) cos θ, α 1, 2 π ( π 2 +βθ cos θ )exp(1 β ( π 2 + βθ)tanθ), α =1,β 0. Wtedy gęstość f(x; α, β) zmiennej X można zapisać jako: gdy α 1ix>ζ f(x; α, β) = gdy α 1ix = ζ α(x ζ) 1 α 1 π α 1 π 2 V (θ; α, β)exp( (x ζ) α α 1 V (θ; α, β))dθ, θ 0 f(x; α, β) = Γ(1 + 1 α )cos(θ 0), π(1 + ζ 2 ) 1 2α gdy α 1ix<ζ f(x; α, β) =f( x; α, β), gdy α =1 f(x;1,β)= 1 2 β e πx 2β π 2 V (θ;1,β)exp( e πx π 2β V (θ;1,β))dθ, β 0, 2 1 π(1+x 2 ), β =0.

24 24 ROZDZIAŁ 4. ROZKŁADY STABILNE I ICH WŁASNOŚCI Analogicznie dystrybuantę F (x; α, β) zmiennej X wyznacza się jako: gdy α 1ix>ζ F (x; α, β) =c 1 (α, β)+ sign(1 α) π π 2 exp( (x ζ) α α 1 V (θ; α, β))dθ, θ 0 gdy α 1ix = ζ F (x; α, β) = 1 π (π 2 θ 0), gdy α 1ix<ζ gdy α =1 F (x;1,β)= F (x; α, β) =1 F ( x; α, β), 1 π π 2 exp( e πx π 2β V (θ;1,β))dθ, β > 0, π arctan x, β =0, 1 F ( x, 1, β), β < 0. Aby otrzymać wzór dla dowolnej zmiennej α-stabilnej należy mieć na względzie następującą własność: jeżeli X S 0 α(1,β,0) to σ(x β tan πα 2 )+µ 0, α 1, Y = σx + µ 0, α =1, jest z rozkładu X S 0 α(σ, β, µ 0 ). Przedstawione wzory są dość skomplikowane, więc częściej używa się funkcji charakterystycznej do reprezentacji rozkładów stabilnych. Jednakże mogą być pomocne przy numerycznym wyznaczaniu wartości gęstości i dystrybuanty [12]. 4.4 Generowanie zmiennych stabilnych Problem z generowaniem α-stabilnych zmiennych losowych wypływa z braku jawnych wzorów funkcji odwrotnej F 1 do dystrybuanty rozkładu. Pierwsze rozwiązanie tego problemu zostało przedstawione przez Kantera [6], który opisał metodę symulacji zmiennej S α (1, 1, 0) dla α<1. Okazało się, że metoda może być przystosowana do ogólnego przypadku. Algorytm konstrukcji zmiennej X S α (1,β,0), o reprezentacji (4.2), jest następujący [20]:

25 4.5. ASYMPTOTYKA ROZKŁADÓW α-stabilnych 25 wygeneruj zmienną losową V z rozkładu jednostajnego na ( π 2, π 2 )oraz niezależną zmienna losową z rozkładu wykładniczego W o średniej 1; dla α 1 policz: gdzie X = S α,β sin α(v + B α,β) {cos(v )} 1/α [ ] (1 α)/α cos V α(v + Bα,β ), (4.4) W dla α = 1 policz: X = 2 π B α,β = arctan(β tan πα 2 ), α { ( S α,β = 1+β 2 tan 2 πα )} 1/(2α) ; 2 { ( π ) ( π 2 + βv 2 tan V β log W cos V )} π 2 + βv. (4.5) Dzięki opisanej formule generowania standardowej α-stabilnej zmiennej losowej możemy otrzymywać zmienne dla wszystkich wartości parametrów α, σ, β i µ mając na względzie następującą własność: jeżeli X S α (1,β,0) to σx + µ, α 1, Y = (4.6) σx + 2 π βσ log σ + µ, α =1, jest z rozkładu S α (σ, β, µ). Pomimo wielu innych badań opisanych w literaturze powyższa metoda uznawana jest za najszybszą i najdokładniejszą. 4.5 Asymptotyka rozkładów α-stabilnych Levy [9] pokazał, że dla α<2 ogony rozkładu α-stabilnego asymptotycznie odpowiadają ogonowi rozkładu Pareto. W szczególności gdy X S α<2 (1,β,0) to dla x : P (X >x)=1 F (x) C α (1 + β)x α, P (X < x) =F ( x) C α (1 β)x α, (4.7)

26 26 ROZDZIAŁ 4. ROZKŁADY STABILNE I ICH WŁASNOŚCI Ogony stabilne log(1-cdf(x)) log(x) Rysunek 4.5: Prawe ogony dystrybuanty symetrycznego rozkładu α-stabilnego dla α = 2 (cienki czarny), 1.95 (czerwony), 1.8 (cienki, przerywany niebieski) i 1.5 (przerywany zielony) przedstawione w skali podwójnie logarytmicznej. Dla α<2 tworzą linię prostą o nachyleniu α XCSstab05 gdzie C α = ( 2 0 ) 1 x α sin xdx = 1 π Γ(α)sin πα 2. Zbieżność ogona do praw potęgowych zależy od wartości parametru α. Zależność ta przedstawiona jest na rys Zbieżność jest tym wolniejsza im większa jest wartość α. Ponadto można zaobserwować przejście z prawa potęgowego z wykładnikiem α>2 do prawa potęgowego właściwego wykładnika α. Efekt ten staje się widoczny szczególnie przy wartościach bliskich Estymacja Estymacja parametrów rozkładów stabilnych jest utrudniona poprzez brak jawnej postaci funkcji gęstości z wyjątkiem trzech konkretnych rozkładów. Wiele tradycyjnych metod łącznie z metodą największej wiarogodności nie może być w prosty sposób przeniesiona na przypadek stabilny. Istnieją jednak numeryczne algorytmy mogące być w tym miejscu pomocne. Zostaną one poniżej pokrótce

27 4.6. ESTYMACJA 27 przedstawione. Wszystkie z przedstawionych metod działają w miarę poprawnie przy założeniu, że próbka istotnie pochodzi z rozkładu α-stabilnego. Jednakże jeżeli dane pochodzą z innego rozkładu niniejsze procedury mogą być mylące bardzie niż estymator Hilla i metody bezpośredniej estymacji ogonów. Z powodu braku formalnych testów na potwierdzenie stabilności można zasugerować początkową wzrokową ocenę lub nieparametryczne testy w celu stwierdzenie czy empiryczna gęstość przypomina α-stabilną. Dla zadanej próbki x 1,..., x n z rozkładu S α (σ, β, µ), zostaną przedstawione wartości estymatorów ˆα, ˆσ, ˆβ iˆµ odpowiednio parametrów α, σ, β i µ Estymacja indeksu ogona Najprostszą metodą estymacji indeksu ogona jest graficzna obserwacja prawego ogona empirycznej dystrybuanty (1 F (x)) w skali podwójnie logarytmicznej, jaknarys.4.6.dodużychwartościlog(x) i odpowiadającym im wartościom log(1 F (x)) stosuje się regresję liniową, a z uzyskanej prostej estymuje się parametr α, poprzez relację α = nachylenie. Metoda jest bardzo wrażliwa na wielkość próby jak również na liczbę obserwacji użytych w regresji. Ponadto nachylenie około 3.7, co sugerować może brak stabilności, można uzyskać przy rozkładzie α-stabilnym z α 1.9. Aby zilustrować powyższy problem należy wygenerować dwie próbki o rozmiarach N =10 4 i10 6 ze standardowego symetrycznego (β = µ =0,σ =1)α-stabilnego rozkładu z α =1.9. Następnie w skali podwójnie logarytmicznej przedstawić prawy ogon empirycznej dystrybuanty. Wynik takiej procedury przedstawiono w tab. 4.1 oraz na rys Tabela 4.1: Estymacja indeksu α ogona rozkładu Wielkość próbki 10 6 obserwacji 10 4 obserwacji Nachylenie pierwotnego prawa potęgowego Nachylenie ogona XCSstab06 Właściwe zachowanie ogona (4.7) widoczne jest dopiero dla bardzo dużych (co do wartości bezwzględnej) obserwacji. Otrzymane wyestymowane wartości ciągle odbiegają od prawdziwych, co sugeruje, że potrzeba badać próbki nawet o większe liczbie obserwacji niż Na rysunku 4.6 zostało użyte 0.15% największych obserwacji w celu estymowania prawdziwego parametru α. Należy zaznaczyć, że wybór obserwacji do regresji jest subiektywny i może prowadzić do błędów w estymacji. Dobrze znaną metodą do estymowania indeksu ogona jest estymator Hilla. Jest on używany, w przypadku gdy ogon rozkładu można zapisać przy pomocy wzoru: 1 F (x) =Cx α. Podobnie jak metoda opisana powyżej, estymator Hilla

28 28 ROZDZIAŁ 4. ROZKŁADY STABILNE I ICH WŁASNOŚCI 10^6 10^4 log(1-f(x)) log(1-f(x)) log(x) log(x) Rysunek 4.6: Prawy ogon dystrybuanty empirycznej symetrycznego rozkładu 1.9-stabilnego dla próbek wielkości N =10 6 (lewy rysunek) i N =10 4 (prawy rysunek). Cienka czerwona linia otrzymana jest poprzez liniową regresję końcowych obserwacji. Dla mniej licznej próbki otrzymuje się wartość indeksu ogona ˆα =3.73. W przypadku większej próbki estymacja indeksu daje wynik ˆα =3.79 dla mniej skrajnych obserwacji, dopiero dla najbardziej odległych jest on zbliżony (ˆα = 1.93) do prawdziwej wartości α. XCSstab06 przeszacowuje wartość indeksu ogona dla rozkładów stabilnych jeśli α znajduje sięblisko2awielkośćpróbkijestniezbytduża,patrzrys.4.7. Powyższe przykłady pokazują, że prawdziwe zachowanie ogona rozkładu α- stabilnego widoczne jest wyłącznie dla bardzo dużych zbiorów danych. Oznacza to, iż gdy chcemy znale zć wartość α musimy w praktyce posłużyć się bardzo duża liczbą obserwacji (np. częste zwroty w długim horyzoncie czasowym) i ograniczyć się do najbardziej skrajnych. W przeciwnym razie uzyskana wyestymowana wartość α może być myląca a odrzucenie hipotezy o stabilności niewłaściwe Metoda McCullocha Niech x f będzie f tym kwantylem, tak iż S α (σ, β, µ)(x f )=f. Niech ponadto ˆx f będzie odpowiadającym mu kwantylem próbkowym, spełniającym F n (ˆx f )=f. McCulloch [11] analizował kwantyle rozkładów stabilnych i zaproponował zgodne estymatory wszystkich czterech parametrów, z ograniczeniem jednak do

29 4.6. ESTYMACJA 29 alfa ^4 alfa ^6 alfa ^ Statystyki pozycyjne Statystyki pozycyjne Statystyki pozycyjne Rysunek 4.7: Estymator Hilla grubości ogonów dla próbek z rozkładu 1, 8- stabilnego wielkości N =10 4 (lewy rysunek) i N =10 6 (środkowy i prawy rysunek). Pozioma czerwona linia przedstawia prawdziwą wartość α. Dla lepszego zobrazowania środkowy rysunek jest powiększeniem prawego dla małych wartości k.tylkodlak = 500,..., 1300 otrzymuje się bliskie oszacowanie wartości rzeczywistej (k <0.13% wielkości próbki). XCSstab7 α 0.6. Zdefiniujmy v α = x 0.95 x 0.05, x 0.75 x 0.25 niezależne od dwójki σ i µ. Gdyˆv α będzie odpowiadającą wartością próbkową otrzymamy zgodny estymator v α. Ustalmy podobnie v β = x x x 0.50, x 0.95 x 0.05 iniechˆv β będzie odpowiadającą wartością próbkową. v β również nie zależy ani od σ ani od µ. Jako funkcja zależna od α i β, v β ściśle rośnie dla β przy każdej wartości α. Statystykaˆv β jest zgodnym estymatorem v β. Statystyki v α i v β są funkcjami α i β. Relacje można łatwo odwrócić, tak iż parametry α i β mogą być traktowane jako funkcje zależne od wartości v α i v β α = ψ 1 (v α,v β ), β = ψ 2 (v α,v β ).

30 30 ROZDZIAŁ 4. ROZKŁADY STABILNE I ICH WŁASNOŚCI Zastępując v α i v β przez ich wartości próbkowe otrzymuje się estymatory ˆα i ˆβ. Wartościψ 1 (v α,v β )orazψ 2 (v α,v β ) zostały stablicowane przez McCullocha [11]. Dla oszacowania ˆα i ˆβ należy dodatkowo posłużyć się interpolacją liniową odpowiednich wartości z tablicy. Parametry skali σ i przesunięcia µ otrzymuje się podobnie Metody próbkowej funkcji charakterystycznej Mając próbkę niezależnych zmiennych losowych x 1,..., x n rozmiaru n można zdefiniować próbkową funkcję charakterystyczną jako ˆφ(t) = 1 n n e itxj. Dla dowolnego ustalonego t, ˆφ(t) jest średnią niezależnych zmiennych losowych exp(itx j ) o tym samym rozkładzie, których wszystkie momenty są skończone. Z prawa wielkich liczb wynika, że ˆφ(t) jest zgodnym estymatorem funkcji charakterystycznej φ(t). Press [13] zaproponował prostą metodę estymacji, zwaną metodą momentów, która bazuje na przekształceniach funkcji charakterystycznej. Z (4.2) otrzymujemy dla dowolnego α φ(t) =exp( σ α t α ). Stąd, log φ(t) = σ α t α. Zakładając teraz, że α 1, należy wybrać dwie niezerowe wartości t, takie aby t 1 t 2.Wtedy log φ(t k ) = σ α t k α, dla k =1, 2. Rozwiązując powyższe dwa równania ze względu na α i σ, oraz wstawiając ˆφ(t) zaφ(t) dostajesię j=1 oraz ˆα = log log ˆφ(t 1) log ˆφ(t 2) log t1 t 2, log ˆσ = log t 1 log( log ˆφ(t 2 ) ) log t 2 log( log ˆφ(t 1 ) ) log t1 t 2. W celu estymacji β i µ należy zastosować podobną procedurę w stosunku do Im(log φ(t)). Uzyskane estymatory są zgodne, gdyż pochodzą od zgodnych estymatorów φ(t), Imφ(t) i Reφ(t). Jednakże zbieżność do prawdziwych wartości zależy od subiektywnego wyboru t 1,..., t 4. Optymalny wybór tych wartości nie jest łatwy i pozostaje sprawą otwartą. Estymować parametry można także poprzez minimalizację pewnych funkcji zależnych od różnicy pomiędzy próbkową a faktyczną funkcją charakterystyczną. Koutrouvelis [8] przedstawił metodę posługującą się regresją. Startuje ona

31 4.6. ESTYMACJA 31 z początkowych wartości parametrów, które mogą być otrzymane innymi metodami, wykonując kilka iteracji aż do uzyskania zadanego kryterium zbieżności. Każda iteracja składa się z dwóch procedur regresji. Liczba punktów potrzebnych do regresji zależy od wielkości próby, jak również od początkowych wartości α. Zwykle potrzeba nie więcej niż dwóch lub trzech iteracji choć oczywiście szybkość zbieżności zależy od początkowych wartości i kryterium zakończenia iteracji. Metoda regresji oparta jest na poniższych obserwacjach dotyczących funkcji charakterystycznej φ(t). Po pierwsze z równania (4.2) można wyprowadzić oraz log( log φ(t) 2 )=log(2σ α )+α log t. (4.8) Część rzeczywista i urojona φ(t) dlaα 1 jest dana przez [ Re{φ(t)} =exp( σt α )cos µt + σt α βsign(t)tan πα 2 [ Im{φ(t)} =exp( σt α )sin µt + σt α βsign(t)tan πα 2 Dwa ostatnie równania prowadzą do ( ) Im{φ(t)} arctan = µt + βσ α tan πα Re{φ(t)} 2 sign(t) t α. (4.9) Równanie(4.8) zależy tylko od α i σ i umożliwia estymację tych parametrów przez regresję y = log( log φ n (t) 2 )iw =log t wmodelu ], ]. y k = m + αw k + ɛ k, k =1, 2,..., K, gdzie t k jest odpowiednim zbiorem wartości rzeczywistych, m =log(2σ α ), a ɛ k opisuje błąd. Koutrouvelis [8] proponował stosować t k = πk 25,k =1, 2,..., K; z K będącym liczbą naturalną z przedziału [9; 134] odpowiednio dobraną dla różnych wartości α i wielkości próbki. Gdy ˆα iˆσ są już wyznaczone wstawia się je za α i σ oraz przystępuje się do estymacji β i µ używając (4.9). Następnie regresja jest powtarzana w analogiczny sposób z ˆα, ˆσ, ˆβ iˆµ wziętymi jako wartości początkowe. Iteracje kontynuuje się aż do spełnienia zadanego kryterium zbieżności. Kogon i Willianms [7] wyeliminowali wielokrotne iteracje upraszczając przez to metodę Koutrouvelisa. Zrezygnowali z wielokrotnie powtarzanej regresji, gdyż jednokrotne jej użycie daje często zadawalające efekty. Zwiększyli przez to szybkość działania algorytmu. Użyli ponadto ustalonego zbioru 10 równo oddalonych punktów. W przeciwieństwie do pierwotnej metody regresji, gdzie wybór punktów zależał od uzyskanej wartości α, zalecili użyć konkretnego zbioru t = 0.1, 0.2,..., 0.9, 1. Jako parametry początkowe zastosowali wartości uzyskane

32 32 ROZDZIAŁ 4. ROZKŁADY STABILNE I ICH WŁASNOŚCI metodą McCullocha. Należy zaznaczyć, że metoda McCullocha ograniczona jest do wartości α 0.6, dlatego należy liczyć się z sytuacją, iż w pewnych przypadkach początkowe wartości mogą zawierać spory błąd. Istotną zmianą wobec pierwotnej wersji metody jest też przejście do ciągłej parametryzacji (4.3). Równanie (4.8), służące do znalezienia wartości α i σ pozostaje identyczne, natomiast równanie (4.9) przybiera nieco inną postać: arctan ( ) Im{φ(t)} = µ 0 t + βσ α tan πα Re{φ(t)} 2 sign(t) t α [(σ t ) 1 α 1] (4.10) Estymowana jest w tym przypadku wartość parametru µ 0 zamiast µ, więcnależy pamiętać o wzajemnym przeliczeniu obu tych wartości. Przejście do ciągłej parametryzacji powoduje, że dla α =1iβ 0 parametr położenia estymowany jest dokładniej. W innych przypadkach pierwotna metoda Koutrouvelisa daje przeważnie lepsze wyniki, choć nie są one istotnie lepsze.

33 Rozdział 5 Przykłady zastosowań w finansach Założenia odnośnie rozkładów zmiennych opisujących zjawiska finansowe mają istotne znaczenie, gdy podejmowane decyzje opierają się na oczekiwanym zwrocie bad z kalkulacji ryzyka alternatywnych inwestycji. Podejście do problemów typu wybór odpowiedniego portfela, wycena opcji czy zarządzanie ryzykiem zależy ściśle od przyjętego rozkładu w rozpatrywanym modelu. Wiele technik w nowoczesnych finansach opiera się na założeniu o gaussowskim rozkładzie zmiennych losowych podlegających analizie. Jednak obserwowane dane finansowe często nie potwierdzają tego założenia wykazując brak symetrii i ciężkie ogony. Nakazuje to podważyć słuszność założenia normalności. Finansowe zwroty często traktuje się jako wynik wielu czynników, o których informacja napływa prawie w sposób ciągły. Pamiętając dodatkowo o istnieniu zjawisk ekstremalnych, które mogą być modelowane przez grube ogony rozkładów, założenie o stabilności zdaje się być uprawnione. Inne ciężkoogonowe rozkłady, jak np. hiperboliczny, Weibulla czy t Studenta, które mogłyby być w tym przypadku pomocne, nie posiadają pożytecznej własności związanej centralnym twierdzeniem granicznym. Rozkłady stabilne mogą być z powodzeniem dopasowane do zwrotów giełdowych, zwrotów z rynków walutowych, towarowych czy też rynku nieruchomości [14]. Istnieją jednak pewne wątpliwości podważające możliwość użycia modelu stabilnego. Opierają się one na estymacji indeksu ogona. Znaleziona wartość α okazuje się istotnie większa od 2, czyli poza obrębem rozkładów stabilnych. Jednakże należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakty przedstawione w rozdziale Estymacja α dla próbek typowej wielkość używając obserwacji z ogona może być wielce myląca. Nawet spora wartość α nie jest wystarczającą przesłanką do odrzucenia stabilności. W tablicy 5.1 przedstawiono dopasowanie rozkładów stabilnego i gaussowskiego do zwrotów z kursu wymiany funta brytyjskiego do dolara amerykańskiego z okresu od 2 stycznia 1990 do 8 listopada Estymacji parametrów 33

34 34 ROZDZIAŁ 5. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W FINANSACH dokonano metodą regresji przedstawioną w p Porównano dopasowanie przy pomocy statystyki Kołmogorowa i Andersona-Darlinga 1. Z tabeli 5.1 widać, że rozkład 1.71-stabilny znacznie lepiej dopasowuje się do danych niż rozkład normalny. Tabela 5.1: α-stabilne i gaussowskie dopasowanie do zwrotów kursu wymiany GBP/USD z okresu 2 stycznia listopada XCSstab08 parametry α σ β µ α-stabilny gaussowski wartości testowe Anderson-Darling Kołmogorow α-stabilny gaussowski W tablicy 5.2 przedstawiono dopasowanie rozkładów stabilnego i gaussowskiego do zwrotów z indeksu DJIA z okresu 6 lipca maja Należy zwrócić uwagę że okres ten zawiera największy spadek cen akcji w historii Czarny Poniedziałek z 19 pa zdziernika Rozkład 1.67-stabilny zapewnia znacznie lepsze dopasowanie do zwrotów DJIA. Jego przewagę widać jeszcze dobitniej z rys Należy zwrócić uwagę szczególnie na różnice przy dopasowaniu ogonów. Tabela 5.2: α-stabilne i gaussowskie dopasowanie do zwrotów indeksu DJIA z okresu 6 lipca maja XCSstab09 parametry α σ β µ α-stabilny gaussowski wartości testowe Anderson-Darling Kołmogorow α-stabilny gaussowski Dla próby x 1 x 2... x n i dystrybuanty ciągłej F oznaczmy z i = F (x i ). Statystykę Kołmogorowa D wyznacza się wtedy jako: D = max(d +,D ), gdzie D + =max 1 i n [i/n z i ]; D =max 1 i n [z i (i 1)/n]. Statystyka Andersona-Darlinga może być traktowana jako ważona statystyka Kołmogorowa kładąca większe znaczenie na ogony rozkładu. Liczy się ją jako A 2 = { n i=1 (2i 1)[ln z i +ln(1 z n+1 i )]}/n n, patrz[16].

35 35 Zwroty z DJIA - dopasowanie Empiryczne, stabilne i gaussowskie lewe ogony CDF(x) log(cdf(x)) x log(x) Rysunek 5.1: Dopasowanie rozkładów gaussowskiego (przerywany czerwony) i 1.67-stabilnego (turkusowy) do empirycznej dystrybuanty zwrotów DJIA (czarne okręgi) z okresu 6 lipca maja Prawy rysunek przedstawia lewy ogon dopasowania stabilnego i gaussowkiego w skali podwójnie logarytmicnej. XCSstab09 W tablicy 5.3 ukazano dopasowanie dwóch rozkładów do zwrotów z indeksu DAX z okresu 2 stycznia grudnia Podobnie jak w dwóch poprzednich przykładach rozkład stabilny daje lepsze dopasowanie. We wszystkich trzech przypadkach rozkład gaussowski należałoby odrzucić opierając się na dwóch przedstawionych testach. Ponieważ nie są znane wartości krytyczne wspomnianych testów dla rozkładów stabilnych więc nie można podobnego typu decyzji podjąć dla rozkładu stabilnego. Należy jednak zauważyć, że wartości statystyk są znacznie mniejsze dla rozkładu stabilnego, co sugeruje jego znacznie lepsze dopasowanie. Tabela 5.3: α-stabilne i gaussowskie dopasowanie do zwrotów indeksu DAX z okresu 2 stycznia grudnia XCSstab10 parametry α σ β µ α-stabilny gaussowski wartości testowe Anderson-Darling Kołmogorow α-stabilny gaussowski

36 36 ROZDZIAŁ 5. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W FINANSACH Oczywiście żaden z zaprezentowanych faktów nie świadczy o tym, że analizowane próbki pochodzą istotnie z rozkładu stabilnego. Jak już zostało stwierdzone w p , sama estymacja indeksu ogona nie daje wystarczającej podstawy do odrzucenia stabilności. Jednocześnie otrzymanie α istotnie mniejszego od dwóch wcale nie wyklucza niestabilnego rozkładu z indeksem ogona α>2 [19]. Jednakże w przedstawionych przykładach widać, że rozkłady o ciężkich ogonach (jak rozkłady stabilne) lepiej modelują rzeczywistość rynku finansowego. Własności graniczne dla rozkładów stabilnych razem z dobrym opisem zjawisk ekstremalnych stanowią motywację do ich stosowania w finansach. Mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów takich, jak optymalizacja portfela czy wycena opcji [14]. Wyjątkową rolę winny odegrać w wyliczeniach typu Valueat-Risk, gdzie estymacja dolnych kwantyli zwrotów z portfela jest szczególnie istotna.

37 Dodatek A Zaimplementowane quantlety Głównym celem niniejszej pracy była implementacja funkcji związanych z rozkładami stabilnymi. Do systemu XploRe zostały dołączone metody estymacji, symulacji oraz funkcje liczące wartości gęstości i dystrybuanty. Obok quantletów realizujących powyższe procedury napisano również przykłady, które obrazują w jaki sposób działają zaimplementowane funkcje, lecz przede wszystkim przedstawiają własności rozkładów stabilnych. Rysunki i tabele z rozdziałów 4 i 5 mogą zostać uzyskane poprzez wywołanie odpowiednich przykładów. Drobna zmiana pewnych parametrów pozwala użytkownikowi na eksperymenty z rozkładami stabilnymi, co może służyć lepszemu poznaniu ich własności. Quantlety będące realizacją procedur zostały umieszczone w bibliotece stable. Została ona stworzona wyłącznie na potrzeby niniejszej pracy. Praca powstała przy użyciu wersji 4.4, więc opis i implementacja zostały wykonane zgodnie z wymogami tej wersji. Pó zniejsze wersje systemu mogą rozmieścić wspomniane quantlety w innych bibliotekach wiec istnienie samej biblioteki stable będzie zbyteczne. Aby dostosować system XploRe do pracy z metodami stabilnymi należy zawartość kartoteki stable przenieść do kartoteki.../xplore/lib. Po wywołaniu komendy library("stable") wszystkie staną się widoczne dla systemu i można rozpocząć pracę z nimi. W celu wywołania przykładów obrazujących teorię dotyczącą rozkładów stabilnych wystarczy otworzyć potrzebny plik i wywołać wszystkie komendy z danego przykładu. Najwygodniej to zrobić poprzez komendę Execute lub skrót klawiaturowy ALT+E. Przykłady XCSstab08- XCSstab10 wymagają jeszcze dodatkowych czynności. Należy pliki z danymi z kartoteki dane umieścić w kartotece.../xplore/data oraz powiadomić XploRe o quantletach anddar oraz kstat. Można to zrobić poprzez uzupełnienie biblioteki stats dopisując odpowiednie komendy w pliku stats.lib albo przez szybkie uruchomienie kodu tych funkcji. Gdy quantlet jest widoczny dla systemu to jego nazwa w edytorze po- 37

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Instrumenty Rynku Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody Monte Carlo w wycenie opcji finansowych

Zastosowanie metody Monte Carlo w wycenie opcji finansowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki Matematyka Praca magisterska Zastosowanie metody Monte Carlo w wycenie opcji finansowych Marek Śmieja Promotor: dr hab. Armen Edigarian Kraków,

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Koherentne miary ryzyka

Koherentne miary ryzyka Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Instytut Matematyki Koherentne miary ryzyka Autor: Piotr Uniejewski Promotor: dr Rafał Weron Wrocław, 2004 2 Spis treści Wstęp 5 1 Miary

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie strukturalne metody i założenia

Prognozowanie strukturalne metody i założenia Prognozowanie strukturalne metody i założenia Wstęp 1. Prognozowanie na podstawie metod strukturalnych. Wybór zmiennych objaśniających kryteria merytoryczne 3. Wybór predyktorów metodami statystycznymi

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Bożena Mielczarek. Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu Symulacja dyskretna

Bożena Mielczarek. Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu Symulacja dyskretna Bożena Mielczarek Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu Symulacja dyskretna Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2009 Recenzent Edward RADOSIŃSKI Jerzy ŻYŻYŃSKI Opracowanie redakcyjne Maria

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZASTOSOWANIA TEORII KOPUŁ W FINANSACH. SYMULACJE MONTE CARLO Szkic

WYBRANE ZASTOSOWANIA TEORII KOPUŁ W FINANSACH. SYMULACJE MONTE CARLO Szkic WYBRANE ZASTOSOWANIA TEORII KOPUŁ W FINANSACH. SYMULACJE MONTE CARLO Szkic Ryszard Kutner Zakład Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki Doswiadczalnej Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 259 Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych Tomasz Gubiec, Ryszard Kutner, Tomasz Werner Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Testy diagnostyczne dla trzech grup. Zastosowanie pakietu DiagTest3Grp w analizie danych medycznych

Testy diagnostyczne dla trzech grup. Zastosowanie pakietu DiagTest3Grp w analizie danych medycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Kośmińska, Karolina Orczykowska Nr albumu: 311725, 312073 Testy diagnostyczne dla trzech grup. Zastosowanie pakietu DiagTest3Grp

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotezy efektywności rynku przy użyciu metod programowania genetycznego

Weryfikacja hipotezy efektywności rynku przy użyciu metod programowania genetycznego Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Michał Ejdys Nr albumu: 201258 Weryfikacja hipotezy efektywności rynku przy użyciu metod programowania genetycznego Praca magisterska na kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ekonomiczne w zarządzaniu firmami Materiały do wykładu

Modelowanie ekonomiczne w zarządzaniu firmami Materiały do wykładu Modelowanie ekonomiczne w zarządzaniu firmami Materiały do wykładu Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Podstawowe pojęcia statystyczne 2 1.1 Populacja i zbiorowość................................. 2 1.2 Badanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Karol Kański Nr albumu: 248362 Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Praca magisterska na kierunku MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROCEED 1 MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I SYMULACJA ZŁOŻONYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Michał Iwaniec, StatSoft Polska Sp. z o.o. Rozwój przedsiębiorstwa jest konieczny dla zachowania konkurencyjnej pozycji

Bardziej szczegółowo

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Podstawowe pojęcia statystyczne 2 1.1 Populacja i zbiorowość................................. 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE... 3 1. ISTOTA ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 4 2. RYS HISTORYCZNY ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 5 3. KLASYFIKACJA MODELI KLAS UKRYTYCH...

WPROWADZENIE... 3 1. ISTOTA ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 4 2. RYS HISTORYCZNY ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 5 3. KLASYFIKACJA MODELI KLAS UKRYTYCH... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. ISTOTA ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 4 2. RYS HISTORYCZNY ANALIZY KLAS UKRYTYCH... 5 3. KLASYFIKACJA MODELI KLAS UKRYTYCH... 6 4. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MODELU KLAS UKRYTYCH.

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Skrypt do wykładu - Uniwersytet Wrocławski -212/213 2 Spis treści 1 Wprowadzenie 11 2 Rozkłady wielkości portfela 17 2.1 Rozkład wielkości

Bardziej szczegółowo