LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD"

Transkrypt

1

2

3 2008 R A P O R T A N N U A L R O C Z N Y R E P O R T

4

5 6 8 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPÓŁKA THE COMPANY 18 WODA WATER 28 ŚCIEKI WASTEWATER 38 USŁUGI DODATKOWE AUXILIARY SERVICES 44 INWESTYCJE INVESTMENTS 56 MARKETING MARKETING 64 FINANSE FINANCES SPIS TREŚCI INDEX

6 PEOPLE ARE AQUANET S STRENGTH

7 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2008 Wielkość pracy zawodowej polegać może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi. A. de Saint-Exupery Doskonale o tym wiemy. W Aquanecie stworzyliśmy zgrany, otwarty na nowe wyzwania zespół. Nasza współpraca opiera się na wzajemnej motywacji, zaufaniu oraz szacunku do posiadanej wiedzy i umiejętności. Działamy sprawnie i efektywnie, a sukces każdego z nas jest sukcesem całej naszej Firmy. The greatness of work may consist above all in the fact that it binds people together. A. de Saint-Exupery We know this very well indeed. At Aquanet we have created an efficient team opened to new challenges. Our co-operation is based on mutual motivation, trust and respect for other people s knowledge and skills. We act effectively and a success of each of us is also a success of the whole Company.

8 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

9 Skład Rady Nadzorczej na 31 grudnia 2008 roku Composition of the Supervisory Board AS at 31 December 2008 Stanisław Tamm Przewodniczący Rady / Chairman of the Board Ryszard Kapturczak Wiceprzewodniczący Rady / Vice-Chairman of the Board Tomasz Cemel Członek Rady / Board Member Maciej Draszkiewicz Członek Rady / Board Member Paweł Leszek Klepka Członek Rady / Board Member Beata Kocięcka Członek Rady / Board Member Jerzy Rykała Członek Rady / Board Member Igor Szymkowiak Członek Rady / Board Member Renata Trybuś Członek Rady / Board Member RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2008 Szanowni Państwo, w minionym roku Rada Nadzorcza wnikliwie nadzorowała wszelkie aspekty działalności Aquanet SA. Równocześnie w oparciu o dialog z Zarządem, uczestniczyła w poszukiwaniu optymalnych sposobów zapewnienia wysokiej jakości usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Szczególnym osiągnięciem Spółki było zrealizowanie, za blisko 400 mln zł., inwestycji budowlanych i modernizacyjnych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków, które pozwoliły na zwiększenie możliwości świadczenia usług i skuteczniejszą ochronę środowiska naturalnego. Przygotowane przez Zarząd sprawozdania za 2008 rok zostały zbadane przez renomowaną firmę ERNST & YOUNG AUDIT Sp. z o.o. i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą. Zrealizowanie w ubiegłym roku ambitnego planu działalności i programu inwestycyjnego wymagało dużego wysiłku, dlatego chciałbym w imieniu Rady Nadzorczej podziękować Zarządowi i pracownikom za zaangażowanie w pracę dla dobra Spółki. Pragnę wyrazić nadzieję, że dalsze rzetelne wypełnianie przez Aquanet obowiązków pozwoli na wzrost zadowolenia klientów i przyczyni się do harmonijnego rozwoju aglomeracji poznańskiej. Stanisław Tamm Ladies and Gentlemen, in the past year the Supervisory Board exercised thorough supervision over all aspects of the operations of Aquanet S.A. At the same time, based on the dialogue with the Management Board, it participated in searching for the optimum ways of ensuring high quality of the water and sewage services provided by the company. A special achievement of the Company has been the implementation, at a cost of nearly PLN 400 million, of construction and upgrading investments projects in the water and sewage systems, water intakes and wastewater treatment plants, which increased the ability of the company to provide services and enhanced natural environment protection. The Management Board s reports for the year 2008 have been audited by ERNST & YOUNG AUDIT Ltd. and approved by the Supervisory Board. The execution last year of an ambitious plan of activities and an extensive investment programme required considerable effort. Therefore, on behalf of the Supervisory Board, I would like to thank the Management Board and the employees for their commitment and work for the good of the Company. I hope that further reliable performance of its obligations by Aquanet will result in even greater customer satisfaction and contribute to a balanced development of the Poznań agglomeration. Stanisław Tamm Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board

10 LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD 8

11 Skład ZARZĄDU na 31 grudnia 2008 roku Composition of the Management Board as at 31 December 2008 Paweł Chudziński Prezes Zarządu / President of the Management Board Włodzimierz Dudlik Wiceprezes Zarządu / Vice-President Michał Fornal Wiceprezes Zarządu / Vice-President RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2008 Szanowni Państwo, trzymacie w ręku kolejne zdjęcie Aquanetu w postaci tego Raportu Rocznego. Jak bardzo zmieniła się w 2008 roku nasza firma? Kim jesteśmy dzisiaj? Najlepiej to widać z perspektywy roku, który minął od ostatniego Raportu. Jesteśmy firmą, która niezmiennie postrzegana jest przez respondentów badań jako stabilna i rzetelna. Bardzo nas cieszy ta opinia, szczególnie teraz, w dobie światowego kryzysu, ponieważ daje naszym klientom, kooperantom oraz pracownikom poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Spotkacie Państwo na stronach tego Raportu dane, będące odwzorowaniem sytuacji Spółki na koniec 2008 roku. Nie wszystko jednak można zobrazować przy pomocy liczb i wykresów. Jesteśmy dumni, że możemy pracować w firmie, która odnosi sukcesy na gruncie inwestycyjnym oraz osiąga dobre wyniki finansowe, choć zdecydowanie większym optymizmem napawa nas fakt, że coraz lepiej oceniają nas nasi klienci, obdarzający nas coraz większym zaufaniem. Właśnie to zaufanie jest wartością, która jest nam szczególnie bliska. Zapewniam Państwa, że będziemy robić wszystko, aby go nie zawieść. Jestem pewien, że przyszłe pokolenia zauważą ten wielki wysiłek, który wkładamy każdego dnia w naszą pracę, by zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa w zakresie nieprzerwanych dostaw zdrowej i smacznej wody. Paweł Chudziński Michał Fornal Paweł Chudziński Ladies and Gentlemen, You are holding in your hands yet another photograph of Aquanet in the form of this Annual Report. How much has our Company changed in 2008? Who are we today? It can be seen the best from the vantage point of the year which has lapsed since the last Report. We are a Company which is perceived by surveys respondents as a stable and reliable firm. We are very happy with this opinion, particularly now, in the age of the global crisis, as it offers our customers, contractors and employees a sense of security and calm. In this Report You will find data reflecting the situation of the Company at the end of the year However, not everything can be illustrated with figures and graphs. We are proud of that we can work in a company which achieves successes in the area of investments and posts good financial results, although our customers give us increasingly better grades, putting their trust in us, is a much more important source of optimism. This trust is a value which we find especially important. I assure you that we shall do our utmost not to let you down. I am certain that the future generations will notice this huge effort which we put into our work every day in order to give the residents a sense of security in terms of uninterrupted supplies of healthy and tasty water. Paweł Chudziński Włodzimierz Dudlik Prezes Zarządu President of the Management Board

12 SPÓŁKA THE COMPANY Ludzie People Kierunki rozwoju Growth Directions Aquanet Krzesinki Sp. z o.o. Aquanet Krzesinki LTD. 10

13 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2008 Jacek Dekowski Dariusz Paczyński Arkadiusz Niziołek A r k a d i u s z N i z i o ł e k monter i konser wator f i t t e r a n d m a i n t e n a n c e t e c h n i c i a n Lubi wyzwania, a jednym z nich jest także jego praca. Zajęcie montera i konserwatora to nie tylko usuwanie usterek i zapobieganie im, ale także wyjazdy do najtrudniejszych i największych awarii wodociągowych. Zawsze uśmiechnięty, jego dobry nastrój udziela się innym. Nie ma śruby ani zasuwy, którym nie dałby rady - wszak jest miłośnikiem kulturystyki. Jego dotychczasowy rekord w wyciskaniu sztangi to 130 kg. He likes challenges, and his work is one of them. Being a fitter and maintenance technician means much more than simply eliminating and preventing breakdowns. It also means attending the most difficult and biggest water system failures. He always smiles and his good mood is contagious. There is no screw or valve which would defeat him. But he is also a bodybuilder and bench-presses 130 kg. J a c e k D e k o w s k i k a n a l a r z s e w e r m a n Wie dobrze, że czysta i zdrowa woda dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej zależy nie tylko od doskonale utrzymanej sieci wodociągowej, ale również od sprawnej kanalizacji. Od trzech lat dba, aby odcinki starych, zużytych rur zostały szybko i skutecznie zastąpione nowymi. Zarówno w pracy, jak i poza nią nie znosi porażek. Dlatego chciałby, by poznański Lech zawsze zwyciężał. Niegdyś sam grał w piłkę, dziś jest wiernym kibicem. Piłkarzy swojej ukochanej drużyny najchętniej dopinguje wprost z trybun, z klubowym szalikiem na szyi. Dariusz Paczyński d y s p o z y t o r d i s p a t c h e r He knows well that pure and healthy water for the population of Poznań agglomeration depends not only on excellent maintenance of the water system, but also on an efficient sewage system. For the last three years his task has been to ensure that sections of old, worn out sewage pipes are efficiently replaced with new ones as fast as possible. He hates defeats, both in and out of work. This is why he would like Lech Poznań to win every game. He used to play football and today he remains a faithful fan. He prefers to support his beloved team from the stands, with the club scarf around his neck. Każdego dnia czuwa nad sprawnością techniczną poznańskiego wodociągu, prowadząc jego nadzór. Na pozór spokojny i małomówny, przy bliższym poznaniu staje się otwarty i bezpośredni. Dzięki temu ma bardzo dobry kontakt ze współpracownikami. Pasjonuje go motoryzacja, szczególnie piękne, stylowe motocykle. Do pracy chciałby wkrótce przyjeżdżać na własnym jednośladzie. Every day, he monitors the technical efficiency of the water system in Poznań. Seemingly quiet and reticent, he opens up when he gets to know someone. Thanks to it he has very good contact with his colleagues. His passion are beautiful, stylish motorcycles. He would like to drive to work on his own bike soon. 11 SPÓŁKA THE COMPANY

14 Regaty Łodzi Smoczych Lech Dragon Boat Cup Ludzie Największą wartością Aquanetu są ludzie. Ich wiedza, doświadczenie i wzajemna motywacja to źródło sukcesu firmy. Stwarzając stabilne warunki zatrudnienia i angażując się w rozwój zawodowy pracowników, inwestujemy w rozwój gospodarczy naszej Spółki. Zatrudnienie w Aquanecie już od lat cechuje się dużą stabilnością. W roku 2008 odnotowaliśmy niewielką dynamikę wzrostu zatrudnienia do poziomu 911 osób (3,1% więcej niż w roku 2007), co wynikało ze zwiększonej liczby zadań nałożonych na Spółkę oraz z rozszerzenia obszaru jej działalności. W procesie rekrutacji pracowników zastosowano nowe metody oparte na wewnętrznej rekomendacji udzielanej przez pracowników oraz na pozyskiwaniu absolwentów w ramach stałej współpracy z biurami karier wiodących uczelni wyższych: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej. W 2008 roku wspieraliśmy rozwój kompetencji pracowników Spółki poprzez liczne szkolenia kształtujące umiejętności zawodowe i społeczne, a także szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestniczyło w nich łącznie około 70% kadry. W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych rozszerzyliśmy ofertę atrakcji rekreacyjnych i kulturalnych. W trosce o poprawę warunków socjalnych pracowników Spółki w marcu 2008 roku podpisaliśmy 3-letnią umowę z wyspecjalizowaną kliniką medyczną na świadczenie usług w ramach medycyny pracy oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej. People People are Aquanet s principal asset. Their competencies, experience and mutual motivation are the major source of the Company s success. By offering stable employment conditions and assisting our employees in their professional development we are investing in the economic growth of our Company. For several years, the employment level in Aquanet has remained stable. In 2008, we noted a slight employment growth up to 911 persons (3.1% more than in 2007), which was due to an increased number of tasks imposed upon the Company and extension of its catchment area. In the recruitment process, new methods were used based on internal recommendations made by employees and on employing university graduates with the regular co-operation with career centres of leading universities, i.e. Poznań University of Life Sciences and Poznań University of Technology. In 2008, we supported career development of the Company s employees by organising numerous training courses aimed at improvement of professional and social skills, as well as occupational safety and health training. In total approximately 70% of the Company s staff participated in these training courses. Within the Company Social Benefits Fund, we extended the offer of recreational and cultural attractions. In order to improve the social conditions of the Company s employees, in March 2008 we signed a three-year contract with 12

15 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2008 Piknik dla pracowników Aquanetu Company picnic for employees of Aquanet Kierunki rozwoju Rozwój Aquanetu odbywa się wielotorowo: poprzez ciągłe inwestowanie w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Poznania i okolicznych gmin, rozszerzanie obszaru działalności Spółki, doskonalenie oferty i jakości świadczonych usług oraz przez podnoszenie potencjału informatycznego firmy. W ten sposób osiągamy sukcesy na wielu płaszczyznach, co jest skutecznym bodźcem do dalszych działań. Konsekwentnie utrzymujemy silną pozycję na rynku krajowych usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2008 roku Spółka posiadała 26 akcjonariuszy, w tym 10 miast i gmin oraz 16 osób fizycznych. Z dniem 30 stycznia 2008 roku nastąpiło obniżenie wysokości kapitału zakładowego Aquanetu do kwoty ,00 zł. Niezwykle ważny w Spółce Aquanet jest rozwój informatyczny. Kluczowym projektem realizowanym w 2008 roku było wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego SAP/ERP obejmującego swym zakresem większość procesów biznesowych przebiegających w firmie. W pierwszym etapie system SAP/ERP został wdrożony w procesach wspierających logistykę (moduł SAP-MM), księgowość i finanse (moduł SAP-FI,SAP-FI/AA) oraz controlling (moduł SAP-CO). Dla zapewnienia spójności z eksploatowanym w Spółce systemem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych niezbędna była przebudowa modułów funkcyjnych Systemu Zarządzania Dokumentami oraz integracja ze środowiskiem SAP/ERP. a specialist medical clinic for providing work medicine services and medical prophylaxis. Growth directions Aquanet s growth takes place in a number of ways: through continuous investing in the water and sewerage infrastructure in the territory of Poznań and neighbouring municipalities, through extension of the Company s catchment area, improvement of its offer and quality of provided services and, finally, through an increased IT potential of the Company. In this way, we are successful in many areas, which is an effective stimulus for further activities. We keep maintaining a very strong position in the domestic water and sewerage services market. As at 31 December 2008, the Company had 26 shareholders, including 10 towns and municipalities and 16 individuals. As of 30 January 2008, Aquanet s share capital was reduced to PLN 759,228, Aquanet puts a great emphasis on IT development. The key project carried out in 2008 was the implementation of an integrated SAP/ERP system covering a majority of business processes taking place in the company. During the first stage, the SAP/ERP system was implemented in the logistic support processes (the SAP-MM module), accounting and finance (the SAP-FI,SAP-FI/AA module) and controlling (the SAP-CO module). In order to ensure compatibility with the electronic financial and accounting documents flow system used by the SPÓŁKA THE COMPANY 13

16 Przepompownia ścieków przy ul. Garbary w Poznaniu Pumping Station at Garbary Street IN POZNAŃ GMINA MOSINA (9,81%) MIASTO PUSZCZYKOWO (5,36%) GMINA CZERWONAK (3,72%) MIASTO LUBOŃ (3,28%) MIASTO POZNAŃ (69,42%) GMINA SUCHY LAS (3,09%) MIASTO I GMINA MUROWANA GOŚLINA (2,62%) MIASTO I GMINA SWARZĘDZ (1,77%) GMINA KÓRNIK (0,85%) GMINA BRODNICA (0,03%) OSOBY FIZYCZNE UPRAWNIENI PRACOWNICY (0,05%) Struktura własnościowa Aquanet SA na 31 grudnia 2008 roku Ownership structure of Aquanet S.A. as at 31 December 2008 Skuteczna działalność wodociągowo-kanalizacyjna Aquanetu dostrzegana jest również poza granicami Wielkopolski. Świadczą o tym wyróżnienia i nagrody, które Spółka co roku zdobywa w krajowych konkursach i rankingach. W 2008 roku po raz szósty otrzymaliśmy certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play oraz Złotą Statuetkę XI edycji Company, reconstruction of the functional modules of the Documents Management System and their integration with the SAP/ERP environment proved necessary. The effective water and sewerage services provided by Aquanet are also appreciated beyond the boundaries of 14

17 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2008 Certyfikat Fair Play Fair Play Certificate programu Przedsiębiorstwo Fair Play. Certyfikat ten przyznawany jest przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność gospodarczą rzetelnie i zgodnie z zasadami etyki, a ich pracownicy stanowią zespół ludzi zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy. W konkursie udział wzięło około 800 firm. W 2008 roku z naszym produktem woda znaleźliśmy się w gronie 54 najwyżej ocenionych produktów XVIII edycji konkursu Teraz Polska, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym są, lub mogą stać się, wzorem dla innych. W edycji udział wzięło ponad 180 firm, Aquanet po raz pierwszy. Zajęliśmy również 855 miejsce wśród 2000 największych polskich firm rankingu Rzeczpospolitej. Z kolei w rankingach szczegółow ych uplasowaliśmy się na 3 miejscu wśród 60 firm innowac yjnych, na 20 miejscu wśród 35 najwięcej inwestując ych firm oraz na 29 miejscu w klasyfikacji 35 najbardziej rentownych firm według wskaźnika EBITDA. Wielkopolska Province. This may be proven by the titles and prizes awarded to the Company every year in numerous competitions and rankings. In 2008, we won for the sixth time the title of a Fair Play Enterprise and the Golden Statuette of the 9th Edition of the Fair Play Enterprise programme. This title is awarded to companies which conduct their business in a fair way in compliance with ethical principles, and whose employees form a team of devoted and creative people, satisfied with their workplace. Approximately 800 companies participated in the competition. In 2008, our product water ranked 54th among the best evaluated products of the 18th edition of the Teraz Polska [ Poland Now ] competition. Products awarded in that competition are or may become examples to be followed by others owing to their quality as well as technological and utility characteristics. Participants of the 2008 edition included 180 companies, with Aquanet entering for the first time. We also ranked 855th among the 2000 largest companies included in the ranking organised by Rzeczpospolita daily. On the other hand, in detailed rankings, we ranked third among 60 innovative companies, 20th among 35 most heavily investing companies and 29th among 35 most profitable companies, based on the EBITDA result. SPÓŁKA THE COMPANY 15

18 Obszar działania Aquanet SA Catchment area of Aquanet S.A. Gmina Ostroróg Gmina Murowana Goślina Gmina Rokietnica Gmina Suchy Las Gmina Czerwonak Gmina Tarnowo Podgórne Miasto Poznań Gmina Swarzędz Czarnków Złotów Piła Chodzież Wągrowiec Gmina Dopiewo Gmina Komorniki Gmina Luboń Gmina Puszczykowo Gmina Kórnik Gmina Kleszczewo Międzychód Szamotuły Nowy Tomyśl Oborniki Poznań Gniezno Września Słupca Konin Koło Gmina Mosina Grodzisk Wlkp Środa Wlkp Wolsztyn Kościan Leszno Śrem Gostyń Jarocin Pleszew Kalisz Turek Gmina Brodnica Krotoszyn Rawicz Ostrów Wlkp GMINY MUNICIPALITIES Ostrzeszów Kępno Obecni akcjonariusze Present shareholders: Poznań, Kórnik, Luboń, Swarzędz, Mosina, Czerwonak, Murowana Goślina, Puszczykowo, Brodnica, Suchy Las Hurtowi odbiorcy wody Wholesale recipients of water: Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica, Tarnowo Podgórne Współpraca na zasadzie kapitałowej Cooperation on capital principle: Ostroróg 16

19 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2008 Aquanet Krzesinki Sp. z o.o. Aquanet Krzesinki Ltd. Aquanet Krzesinki to spółka zależna Aquanet SA wydzielona ze struktur Aquanetu w 2004 roku. Od tego czasu Aquanet Krzesinki Sp. z o.o. systematycznie zwiększa swój potencjał, realizując liczne zlecenia na prace remontowe, ogólnobudowlane w zakresie przesyłowych i rozdzielczych obiektów liniowych oraz wykonawstwa zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Do istotnych zadań realizowanych w 2008 roku przez Aquanet Krzesinki Sp. z o.o. należały prace na ujęciach wody Aquanetu polegające na wykonaniu odwiertów nowych studni oraz ich podłączeniu do rurociągów przesyłowych, a także na budowie sieci wodociągowej i kanałów sanitarnych. W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonywała również prace m.in. w zakresie remontów i napraw przyłączy wodociągowych, montażu zestawów wodomierzowych, budowy nowych przyłączy oraz napraw i modernizacji już istniejących. O zaangażowaniu pracowników w realizację procedur jakości w działaniu Aquanet Krzesinki Sp. z o.o. świadczy fakt, iż Jednostka Certyfikacyjna rekomendowała utrzymanie certyfikatu zgodności systemu Zarządzania Jakością Spółki z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Aquanet Krzesinki is a subsidiary of Aquanet S.A., separated from its structures in Since that time, Aquanet Krzesinki Ltd. keeps increasing its potential, carrying out numerous orders for refurbishment works, general building works concerning transfer and distribution facilities as well as building external water and sewerage networks. Major tasks performed by Aquanet Krzesinki Ltd. in 2008 included works on Aquanet s water intakes, concerning drilling boreholes for the new wells and connecting them to transmission pipelines, as well as building water networks and sanitary sewers. Within its business activity, the Company also performed other works, including among others repairs and overhauls of water service pipes, mounting water meters, building new service pipes and repair and upgrading of the existing ones. The involvement of the employees in ensuring compliance with the quality procedures in the course of business activity of Aquanet Krzesinki Ltd. may be proven by the fact that the Certification Body recommended maintenance of the certificate of compliance of the Company s Quality Management System with the requirements of the standard PN-EN ISO 9001:2001. SPÓŁKA THE COMPANY 17

20 WODA WATER Produkc ja wody Water Production Laboratorium Badań Wody Water Laboratory Sprzeda ż wody Water Sales 18

21 Iwona Lasocka-Gomuła główny specjalista ds. technologii produkcji wody main specialist in water production technology Pracuje w Grupie Specjalistów ds. Wody, którzy na co dzień czuwają nad jakością H 2 O. Współtworzy nowe technologie, które Aquanet wdraża na swoich obiektach, a także prezentuje osiągnięcia Spółki na krajowych i zagranicznych konferencjach. Zanim dołączyła do zespołu Aquanetu, pracowała jako asystentka na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Doświadczenie pedagogiczne to niewątpliwie atut w pracy, która polega również na opiece nad praktykantami. Jednak najważniejsze to poczucie humoru tak przydatne w sytuacjach stresowych. Współpracownicy, poproszeni o kilka słów na jej temat, od razu napisali wiersz. Lubi przyrodę, dobre towarzystwo, a wolny czas spędza wspólnie z mężem i córką Marianką. Iwona works in a Water Specialists Team, which is responsible for daily H 2 O quality monitoring. She contributes to creating new technologies, which are implemented in Aquanet s facilities. She also presents Aquanet s achievements during domestic and foreign conferences. Prior to joining the Aquanet she worked as a lecturer at the Academy of Agriculture in Poznań. Her teaching background is undoubtedly an advantage in her current position, which also includes taking care of trainees. But the most important is her sense of humour which is very helpful in stressful situations. Her colleagues, asked to say a few words about her, immediately wrote a poem. She enjoys outdoors, nature and company of good friends. Her spare time is devoted to her husband and daughter Marianka. WODA WATER RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

22 Produkcja wody Aquanet zaopatruje w wodę ponad 770 tysięcy mieszkańców Poznania i okolicznych gmin: Lubonia, Puszczykowa, Mosiny, Swarzędza, Czerwonaka, Suchego Lasu, Brodnicy, Kórnika, Murowanej Gośliny, Rokietnicy, Tarnowa Podgórnego, Dopiewa, Komornik, Kleszczewa i Obornik Wielkopolskich. Z myślą o nich każdego dnia troszczymy się, aby woda dostarczana była w sposób nieprzerwany, a jej jakość i walory smakowe spełniały oczekiwania odbiorców. Poznański System Wodociągowy tworzą ujęcia i stacje uzdatniania wody zlokalizowane w Poznaniu, Mosinie, Gruszczynie, Murowanej Goślinie oraz gminach Kórnik i Suchy Las. Zdolność produkcyjna wszystkich ujęć w 2008 roku wyniosła m 3 /dobę, zaś roczna produkcja wody tys. m 3. W 2008 roku przeciętne zużycie wody przez jednego mieszkańca ukształtowało się na poziomie około 109,4 litrów dziennie. Z kolei 2081,4 km osiągnęła długość sieci wodociągowej będąca własnością Spółki. Ze względu na ogromne znaczenie wody w naszym życiu, niezwykle ważne dla Aquanetu jest inwestowanie w system wodociągowy, by jego poziom techniczny był jak najwyższy. W 2008 roku wykonano szereg prac inwestycyjnych, remontowych, eksploatacyjnych i naukowo-badawczych na ujęciach i w stacjach uzdatniania wody: w Mosinie kontynuowano prace na ujęciu wody zmierzające do poprawy efektywności przesyłu wody surowej z ujęcia na stację uzdatniania wody w układzie technologicznym rurociągów przesyłowych; Water production Aquanet supplies water to more than 770 thousand inhabitants of the City of Poznań and neigbouring municipalities, including: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Swarzędz, Czerwonak, Suchy Las, Brodnica, Kórnik, Murowana Goślina, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Komorniki, Kleszczewo and Oborniki Wielkopolskie. Having their best interests in mind, in our day-to-day activities we keep focusing on ensuring that water should be supplied in an uninterrupted way and its quality and taste should meet our customers requirements. The Poznań Water Supply System consists of water intake points and water treatment plants located in Poznań, Mosina, Gruszczyn, Murowana Goślina and the municipalities of Kórnik and Suchy Las. In 2008, the production capacity of all the water intakes amounted to 201,965 m 3 /day, whereas the annual water production reached 54,274 thousand m 3. The average per capita daily water consumption in 2008 amounted to approximately litres. The length of the water network owned by the Company reached 2,081.4 km. As water is of paramount importance for human life, Aquanet keeps investing in the water system to ensure its top technical standard. In 2008, numerous investment, refurbishment, maintenance and research and development works were conducted in relation to water intakes and water treatment plants: in Mosina works were continued on the improvement of the efficiency of raw water transfer from water intake 20

23 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2008 Stacja Uzdatniania Wody w Gruszczynie Water Treatment Plant in Gruszczyn w Poznaniu w celu dalszej poprawy warunków eksploatacji stawów infiltracyjnych, na ujęciu wody przeprowadzono badania laboratoryjne i techniczne dotyczące procesu podczyszczania wody z rzeki przed rozprowadzeniem jej na stawy infiltracyjne; Aquanet jest jedyną firmą w Polsce, która wykonuje tego typu badania na tak dużą skalę; w Gruszczynie rozpoczęto kolejny etap modernizacji stacji uzdatniania wody, tj. modernizację ujęcia wody w Promienku w celu zwiększenia jego wydajności; m.in. odwiercono otwory zastępcze dla wyeksploatowanych studni, wykonano nowe odwierty dla zabezpieczenia eksploatacji ujęcia; termin zakończenia prac zaplanowano na październik 2009 roku, a zakres robót obejmie również wykonanie nowych przyłączy wodociągowych, elektrycznych i sterowniczych dla nowych odwiertów, doprowadzenie wszystkich sygnałów do dyspozytorni i wykonanie tablicy synoptycznej; w Murowanej Goślinie wymieniono zużyte rurociągi technologiczne i rurociągi sprężonego powietrza, zamontowano tablicę redukcyjno-sterującą umożliwiającą prawidłowe dawkowanie sprężonego powietrza, co wpływa na poprawę jakości produkowanej wody, zmodernizowano tablicę zasilania energetycznego oraz wprowadzono nowy zakres sterowania pompami głębinowymi za pomocą sond; w gminie Kórnik w celu zwiększenia wydajności Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody Dębiec, zainstalowano nowoczesny zestaw pompowy o wydajności m 3 /h i zdolności podnoszenia słupa wody do metrów. to the water treatment plant using a system of transmission pipelines; in Poznań, in order to further improve the operation of the infiltration ponds, laboratory and technical tests were performed at the water intake concerning the process of pre-treatment of the river water before its subsequent discharge into the infiltration ponds; Aquanet is the only water company in Poland which carries out such tests on a large scale; in Gruszczyn, the next step of the water treatment plant upgrading process was commenced, consisting in the upgrading of Promienno water intake to increase its production capacity. To this end, replacement boreholes were drilled to replace the worn wells; new boreholes were drilled to ensure safe operation of the intake. The works are to be completed in October 2009 and their scope also includes connecting new water service pipes, as well electrical and control service lines for the new boreholes, providing the control room with all the necessary signals and installation of a mimic board; WODA WATER in Murowana Goślina worn carrier piping and compressed air piping were replaced, a control and reduction panel was installed to enable proper compressed air dosage, having an impact on improved water quality, the electrical distribution panel was upgraded and a new deep well pumps control system using probes was introduced; 21

24 Wymieniona armatura oraz nowa sieć wodociągowa bez wątpienia usprawniają zarządzanie magistralami wodociągowymi, zwiększając niezawodność procesów uzdatniania i dostarczania wody, a tym samym przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa obszaru zaopatrywanego w wodę przez Aquanet. W roku 2008 nie odnotowano przerw w dostawie wody dłuższych niż 24 godziny. W ro ku 2008 specjaliści z Zakładu Wo d y S p ó ł ki Aq u a n e t ś w i a d c z y l i l i c z n e u s ł u g i d o radcze n a r ze c z p o d m i o tów ze w n ę t r z nyc h w k we s t i i roz w i ą z a ń te c h - n o l o g i c z nyc h d l a w y b ranyc h p rac modernizac y j nyc h i sytuacji awar yjnych. Laboratorium Badań Wody Laboratorium Badań Wody Aquanet posiada dwie placówki: w Poznaniu i Mosinie. To jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów wodociągowych w Polsce. Wykonuje badania próbek wody w zakresie 113 parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych, podczas gdy obowiązujące w Polsce Rozporządzenie Ministra Zdrowia nakazuje weryfikację 63 parametrów. Rok 2008 był dla Laboratorium Badań Wody pierwszym pełnym rokiem pracy w systemie zarządzania jakością badań (tzw. akredytacji). W dniach maja 2008 roku specjaliści z Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie przeprowadzili w laboratorium audyt w celu potwierdzenia funkcjonowania systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO 17025:2005. Efektem audytu było przyznanie in the municipality of Kórnik in order to increase the production capacity of Dębiec Water Intake and Water Treatment Plant, a state-of-the-art pumping system was installed with the capacity of m 3 /h and water column rising up to metres. The aforementioned equipment and the new water network with no doubt have facilitated the improved water mains management, increasing reliability of the water treatment and supply processes, and consequently contributing to the safety of the area supplied with water by Aquanet. In 2008, there were no interruptions in water supply in excess of 24 hours. In 2008, experts from Aquanet s Water Division provided numerous consultancy services to other companies as regards technological solutions for specific upgrading works and emergency situations. Water Laboratory Aquanet s Water Laboratory has two locations: in Poznań and in Mosina. It is one of the best equipped water laboratories in Poland. The Laboratory tests water samples in terms of 113 physical, chemical and biological parameters, while pursuant to the Minister of Health Regulation currently in force in Poland 63 water parameters must be tested was the first year when the Water Laboratory operated in compliance with the test quality management 22

25 WODA WATER RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT lecie Akcji Edukacyjnej PLUSK (7 czerwca 2008 r.) 10 th anniversary of the SPLASH Educational Campaign (7 June 2008) certyfikatu akredytacyjnego z numerem AB 983, co oficjalnie nastąpiło 17 grudnia 2008 roku. Drugim ważnym certyfikatem zdobytym w 2008 roku przez Laboratorium Badań Wody Aquanet (obowiązuje od 24 marca 2008 roku) było tzw. zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. To upoważnienie władz sanitarnych naszego kraju do pobierania i wykonywania badań próbek wody pitnej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami polskimi i Unii Europejskiej. Laboratorium Badań Wody Aquanet sprawuje kontrolę nad ciągami technologicznymi procesu uzdatniania wody do picia na stacjach produkcyjnych oraz bada wodę w sieciach wodociągowych Spółki na terenie całej aglomeracji poznańskiej. Próbki wody pobierane z sieci pochodzą zarówno z punktów stałych, jak i wybieranych losowo. Częstotliwość pobierania próbek wody, wykonywanie analiz i ich zakres na poszczególnych obiektach są regulowane potrzebami technologów oraz przepisami prawnymi. Zaobserwowano wzrost liczby próbek pobieranych na zlecenie klientów zewnętrznych o 19,3% w stosunku do roku Wzrosła również ogólna liczba wykonanych analiz fizycznochemicznych i biologicznych wody. W roku 2008 wykonano o 15,1% analiz więcej niż w roku Każdego roku Laboratorium Badań Wody rozbudowuje infrastrukturę laboratoryjną i doskonali stosowane techniki badawcze. W 2008 roku wdrożono nowe metody badań: chemicznych w zakresie oznaczania absorbancji wody, system (the accreditation system ). On May 2008, experts from the Polish Accreditation Centre in Warsaw conducted an audit of the Laboratory to confirm proper operation of the management system compliant with the standard PN-EN ISO 17025:2005. As a result of the audit, on 17 December 2008, the Laboratory was awarded the accreditation certificate number AB 983. Another important certificate obtained in 2008 by Aquanet s Water Laboratory (in force as of 24 March 2008) was the approval by the Local Sanitary Inspector in Poznań [Powiatowy Inspektor Sanitarny]. The said approval corresponds to authorisation by Polish sanitary authorities to collect and test samples of potable water in compliance with the applicable Polish and EU standards and legal regulations. Aquanet s Water Laboratory controls the technological process of potable water treatment at the treatment plants and tests water in the Company s water supply system throughout the entire Poznań agglomeration. Water samples are collected from the water system both at predefined points as well as from randomly chosen locations. Frequency of water sample collection, their testing and scope on the particular facilities are determined by process engineers and regulated by the legal regulations in force. In comparison with 2007, we noted a 19.3% increase in the number of water samples collected at the request of external customers. The total number of physical, chemical and biological water tests also increased: in 2008, 15.1% more tests were conducted than in

26 Rodzaj próbek Test Liczba próbek Number of samples Łączna liczba próbek Total number of samples Łączna liczba analiz Total number of tests Ogółem Total bakteriologia bacteriological chemia chemical Łączna liczba próbek i analiz wody Total number of water samples and tests mikrobiologicznych w zakresie oznaczania liczebności bakterii Clostridium perfringens w wodzie. Sprzedaż wody Sprzedaż wody generowana jest przez Klientów Aquanetu z terenu Poznania i okolicznych gmin. Klienci są zdefiniowani w ramach trzech głównych grup odbiorców: gospodarstw domowych, przemysłu i pozostałych odbiorców, a także w ramach utworzonej w 2007 roku dodatkowej grupy pn. woda na cele przeciwpożarowe i inne. Od roku 2007 sprzedaż wody wykazuje tendencję wzrostową. W 2008 roku sprzedaż wody ukształtowała się na poziomie ,5 tys. m 3 i była o 2,5% wyższa niż w roku Utrzymująca się tendencja zwyżkowa sprzedaży wody jest konsekwencją m.in. ciągłego wzrostu liczby nowych odbiorców Spółki, co wiąże się z prowadzonym przez Aquanet procesem rozwoju terytorialnego oraz nowymi inwestycjami. W stosunku do roku 2007 liczba odbiorców Each year, the Water Laboratory extends its laboratory infrastructure and improves the applied testing methods. In 2008, the following new test methods were introduced: chemical - in terms of water absorbance determination, microbiological - in terms of determination of Clostridium perfringens count in water. Water sales Water sales are generated by Aqaunet s Customers from the territory of Poznań and neighbouring municipalities. Customers are classified into three main groups, i.e. households, industry and others. There is also an additional group, introduced in 2007, called water for fire-fighting and other purposes. Since 2007, we have noted a growing trend in water sales. In 2008, water sales amounted to 42,263.5 thousand m 3 and it was 2.5% higher than in The continuing growing trend in water sales is the result, among others, of 24

27 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2008 Zawór wodny Bolts water korzystających z usług wodociągowych i wodociągowo-kanalizacyjnych wzrosła o 4,8%, tj. o 4138 odbiorców. Klientami Aquanetu są odbiorcy z trzech głównych grup: gospodarstw domowych, przemysłu i pozostałych odbiorców. Dodatkowo wielkość sprzedaży wody na cele, takie jak: płukanie sieci czy pobór wody z hydrantów, wykazywana jest w grupie woda na cele przeciwpożarowe i inne, która została wyodrębniona w 2007 roku z pozostałych odbiorców. W ramach poszczególnych grup sprzedaż przedstawia się inaczej, co jest konsekwencją różnych determinantów sprzedaży, np. liczebności grupy czy poziomu a regular increase in the number of new customers of the Company, subsequent to the territorial expansion activities and new investment projects implemented by Aquanet. In comparison with 2007, the number of customers of water and sewerage services increased by 4.8%, i.e. by 4,128 consumers. Aquanet s customers belong to three main groups: households, industry and other customers. Additionally, water sales for such purposes as system rinsing or uptake of water from hydrants is recorded in the group called water for fire-fighting and other purposes, which was Sprzedaż w latach Sales in the years Woda (w tys. m 3 ) Water (thousand m 3 ) Porównanie do roku ubiegłego (w %) Comparison with previous year (%) Rok % (w %) Year % (%) ,5 95,7% 100,0% ,9 100,1% 100,1% ,1 99,3% 99,4% ,5 100,1% 99,5% ,5 102,5% 102,0% Roczny poziom sprzedaży wody w latach Annual water sales in the years WODA WATER 25

28 , , , , , Zmiany poziomu sprzedaży wody w latach (w tys. m 3 ) Changes in water sales over the years (thousand m 3 ) zużycia wody. W stosunku do 2007 roku nastąpiły w ramach grup niewielkie zmiany. W 2008 roku o 1,4% wzrósł udział grupy pozostali odbiorcy, natomiast o 1,1% zmniejszył się udział grupy przemysł. Nie zmienił się za to udział grupy gospodarstwa domowe. identified in 2007 from among other customers. Water sales are different in the particular groups, which is due to a number of factors, such as the size of the group, or the water consumption level. In comparison with 2007, slight changes occurred within the groups. In 2008, the share of other customers increased by 1.4% whereas the share of industry decreased by 1.1%. Households remained on an unchanged level. 26

29 WODA WATER RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2008 Wyszczególnienie Description Wykonanie rok 2007 Actual 2007 Wykonanie rok 2008 Actual 2008 % (3/2) Grupa gospodarstwa domowe Households Grupa przemysł Industry Grupa pozostali odbiorcy Other customers Woda na cele przeciwpożarowe i inne Water for fire-fighting and other purposes Razem Total purposes , ,2 102,1% 4 801, ,2 92,2% 7 332, ,8 110,7%,7 81,3 116,8% , ,5 102,5% Porównanie sprzedaży wody z podziałem na grupy odbiorców w latach (w tys. m 3 ) Water sales comparison divided into customer groups in the years (thousand m 3 ) 27

30 ŚCIEKI WASTEWATER Ocz yszczanie ścieków Wastewater Treatment Laboratorium Badań Ścieków Wastewater Laboratory Sprzeda ż usług kanalizac yjnych Sales of WASTEWATER Services 28

31 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2008 Robert Adamczak kierownik wydziału eksploatacji sieci kanalizacyjnej the sewerage network opertion department manager Jako mały chłopiec dużo czasu spędzał na placu zabaw w parku Sołackim w Poznaniu. Ale zamiast huśtawek wolał rurę, taką o przekroju jajowym. Tak zaczęła się moja przygoda z kanalizacją - wspomina ze śmiechem. Dziś w Aquanecie jest kierownikiem Wydziału Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej i na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za rury znacznie większego kalibru, które tworzą całą sieć kanalizacyjną aglomeracji poznańskiej. Twierdzi, że w życiu jest jak w sporcie: czy zwyciężasz, czy przegrywasz, musisz dać z siebie wszystko. Potrafią to docenić jego podwładni, którzy mówią jednym głosem: najlepszy szef. Jako nastolatek grywał w piłkę nożną w Lidze Ratajskiej, do dziś jest też wiernym fanem poznańskiego Lecha. Jego zdaniem praca, podobnie jak całe życie, pełna jest ciekawych doświadczeń, z których warto później korzystać. As a little boy, he used to spend a lot of time on a playground at Sołacki Park in Poznań. However, instead of swings, he preferred an egg-shaped pipe. This is how my adventure with sewers began he remembers with a smile. Today, he is the Sewerage Network Operation Department Manager and he is responsible for pipes of a much bigger caliber, which make up the entire sewage network of Poznań agglomeration. He claims that life resembles sport: whether you are losing or winning, you must do your level best. His subordinates can appreciate this and unanimously say that he is the best boss. In his youth he played football in the Rataje League and he remains a faithful fan of Lech Poznań. In his opinion, work as life itself is filled with interesting experiences, which should be put into use later. 29 ŚCIEKI WASTEWATER

32 Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach Central Wastewater Treatment Plant in Koziegłowy Oczyszczanie ścieków Niezwykle ważne jest dla nas, aby procesy odbioru i oczyszczania ścieków przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, spełniając najwyższe, ekologiczne standardy. Niezawodność i bezpieczeństwo obsługiwanej przez Aquanet infrastruktury kanalizacyjnej to bez wątpienia priorytet w działalności Spółki. Aquanet obsługuje siedem oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Poznaniu (Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków), Koziegłowach (Centralna Oczyszczalnia Ścieków), Mosinie, Szlachęcinie, Borówcu, Chludowie oraz Głuszynie. W roku 2008 wszystkie oczyszczalnie przyjęły i oczyściły tys. m 3 ścieków. Dopływające do ww. oczyszczalni ścieki, oprócz Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków, czyszczone były w stopniu mechaniczno-biologicznym, spełniając normy określone przez Pozwolenia Wodno-Prawne oraz obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej przepisy ochrony środowiska. W 2008 roku oczyszczalnie ścieków Aquanetu wyprodukowały ,0 Mg odpadów, w tym: 718,3 Mg skratek, 1587,2 Mg piasku oraz ,5 Mg osadów pościekowych (w tym ,0 Mg Centralna Oczyszczalnia Ścieków). W roku 2008, po raz pierwszy od kilku lat, wywieziono i zagospodarowano z Centralnej Oczyszczalni Ścieków więcej osadów niż wyniosła produkcja roczna. Oznacza to, że oprócz osadów wytworzonych w 2008 roku zagospodarowano również część nagromadzonych wcześniej na tymczasowym placu osadowym. Wastewater treatment We attach a great care to ensuring that wastewater collection and treatment processes are carried out in compliance with the environmental regulations in force, meeting the highest environmental standards. With no doubt, safety and reliability of our sewerage infrastructure is a priority of our Company s business. Aquanet operates seven wastewater treatment plants located in Poznań (Left-Bank WWTP), Koziegłowy (Central WWTP), Mosina, Szlachęcin, Borówiec, Chludowo and Głuszyna. In 2008, all the treatment plants received and treated 50,460 thousand m 3 of wastewater. Wastewater received by the aforementioned treatment plants, except for the Left-Bank WWTP, was treated using mechanical and biological methods in compliance with the standards determined in the Water Permit and the environment protection regulations in force in Poland and the European Union. In 2008, Aquanet s wastewater treatment plants generated 106,301.0 Mg wastes, whereof: Mg of screenings, 1,587.2 Mg of sand and 103,995.5 Mg of sludge (whereof sludge from the Central WWTP accounted for 95,950.0 Mg). In 2008, for the first time during several years, an amount of sludge in excess of its annual production was removed from the Central Wastewater Treatment Plant and subsequently utilised. This means that in addition to the sludge produced in 2008, the actually utilised sludge also included earlier deposits of the sludge field. 30

33 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2008 Stacja gazogeneratorów Gas generator station Z kolei łączna produkcja biogazu przez dwie największe oczyszczalnie Aquanetu, tj. Centralną oraz Lewobrzeżną Oczyszczalnię Ścieków, wyniosła tys. m 3. Biogaz zużyto przede wszystkim na cele technologiczne i grzewcze oczyszczalni. Pozyskiwanie zielonej energii z biogazu stanowi istotny cel inwestycyjny Aquanetu. Potwierdzeniem tego jest montaż instalacji do dezintegracji osadu biologicznego na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Inwestycja ma na celu polepszenie procesu fermentacji osadu i zwiększenie produkcji biogazu o około 10-20%. W roku 2008 kontynuowano zadania inwestycyjne w ramach Projektu Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W ramach Kontraktu nr 1 zrealizowano dalsze prace związane z modernizacją i głęboką przebudową Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków. 24 kwietnia 2008 roku w ramach Kontraktu nr 5 całkowicie przejęto Stację Termicznego Suszenia Osadów na Centralnej Oczyszczalni Ścieków, na postawie Świadectwa Przejęcia Całości Robót wystawionego w dniu 19 maja 2008 roku przez Inżyniera Kontraktu. W związku z inwestycją prowadzono intensywne rozruchy technologiczne oraz realizowano zaległe prace budowlano-montażowe. Poza oczyszczaniem ścieków niezwykle ważnym elementem w działalności kanalizacyjnej Spółki Aquanet jest zapewnienie prawidłowej przepustowości sieci kanalizacyjnej i ciągłości w odbiorze i przesyle ścieków. W 2008 roku Aquanet utrzymywał w pełnej sprawności 182 przepompownie ścieków, 4 syfony kanalizacyjne, 8 komór przelewowych, 2 komory zasuw oraz 4 punkty zlewcze. W tym samym roku In turn, the total biogas production by Aquanet s two largest wastewater treatment plants, i.e. Central WWTP and Left-Bank WWTP, amounted to 7,058 thousand m 3. Biogas was primarily consumed for technological and heating purposes of the plant. Generation of green energy from biogas is a very important investment objective of Aquanet. This is confirmed by the installation of the biological sludge disintegration system at the Central Wastewater Treatment Plant. The purpose of that project is to improve the sludge digestion process and increase biogas production by approximately 10 20%. In 2008, investment tasks within the Wastewater Treatment and Water Supply in the City of Poznań Project, funded under the European Union s Cohesion Fund, were continued. Within Contract No. 1, works relating to upgrading and thorough redevelopment of the Left-Bank Wastewater Treatment Plant were implemented. On 24 April 2008, within Contract No. 5, the entirety of works on the Thermal Sludge Drying Plant at the Central Wastewater Treatment Plant was accepted pursuant to the Works Acceptance Certificate issued by the Contract Engineer on 19 May Within that project, technological start-ups and outstanding building and assembly works were completed. In addition to wastewater treatment, Aquanet also focuses on ensuring proper flow capacity of the wastewater system and uninterrupted sewage collection and transfer services. In 2008, Aquanet maintained full operational capacity of 182 sewage pumping plants, 4 drain traps, 8 overflow chambers, 2 gate valve chambers and 4 septage ŚCIEKI WASTEWATER 31

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI INDEX 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report 2009

raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report 2009 spis treści table of contents 2 4 6 14 19 22 30 35 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board Słowo wstępne od Zarządu Foreword

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2012 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board...3 Słowo wstępne od Zarządu / Foreword by the Managment Board...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT

SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT 2 SPIS TREŚCI/TABLE OF CONTENT List Zarządu... 4 Letter of the Management Board... 5 Władze Spółki... 6 Company s Management... 7 Historia Aqua S.A.... 8 The history of Aqua S.A... 9 Podstawowa działalność...10

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SŁOWO PREZESA FOREWORD WŁADZE SPÓŁKI COMPANY S GOVERNING AUTHORITIES DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY S ACTIVITY

SŁOWO PREZESA FOREWORD WŁADZE SPÓŁKI COMPANY S GOVERNING AUTHORITIES DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY S ACTIVITY Annual Report 1 4 8 22 26 34 38 SŁOWO PREZESA FOREWORD WŁADZE SPÓŁKI COMPANY S GOVERNING AUTHORITIES DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI COMPANY S ACTIVITY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MANAGEMENT QUALITY SYSTEM INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC Rokita SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC Rokita: Raport roczny 2013 / Annual Report 2013 3 List Zarządu Letter from the Management Board Rok 2013 w

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual report 2013 1

Raport Roczny Annual report 2013 1 Raport Roczny Annual report 2013 1 2 Przez cały rok dostarczamy naszym odbiorcom przyjazne ciepło All year round we provide our consumers with friendly heat Raport Roczny Annual report 2013 3 4 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Basic Technical Figures 12. Key Projects 15. Human Resources 20. Tariff for Heat 22

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Basic Technical Figures 12. Key Projects 15. Human Resources 20. Tariff for Heat 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 List Prezes MPEC S.A. w Krakowie 2 Misja spółki 4 Statut spółki 6 Władze spółki 7 Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Krakowie 8 Usługi MPEC S.A. w Krakowie 10

Bardziej szczegółowo

2Spis treści / Contents

2Spis treści / Contents 2Spis treści / Contents 3 Wprowadzenie Introduction 4 List Prezesa Letter from the President 6 Struktura organizacyjna Organisational Structure 7 Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Akcjonariat Executive Board,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. RE Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Narutowicza 35 tel. (0-44) 645 05 00 fax (0-44) 647 14 04 ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 List Prezes MPEC S.A. w Krakowie 2 Misja Spółki 4 Statut Spółki 6 Władze Spółki 7 Kadry 8 Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Krakowie 10 Usługi MPEC S.A. w Krakowie

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

Czysta energia bliska każdemu... Raport Roczny. Clean energy close to everyone... E L E K T R O C I E P Ł O W N I A Z I E L O N A G Ó R A S. A.

Czysta energia bliska każdemu... Raport Roczny. Clean energy close to everyone... E L E K T R O C I E P Ł O W N I A Z I E L O N A G Ó R A S. A. Raport Roczny Annual Annual Report Report Czysta energia bliska każdemu... Clean energy close to everyone... E L E K T R O C I E P Ł O W N I A Z I E L O N A G Ó R A S. A. Czysta energia jest znakiem naszych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. ul. Piotrkowska 58 90-950 ŁÓDŹ

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. ul. Piotrkowska 58 90-950 ŁÓDŹ S P I S T R E Ś C I : REJONY ENERGETYCZNE ZEŁ-T S.A. RE Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 35, tel. (0-44) 647 51 41, faks (0-44) 647 14 04 RE Żyrardów 96-300 Żyrardów, ul.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report 2010 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A.

Raport Roczny. Annual Report 2010 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Raport Roczny Annual Report 2010 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Elektrociepłownia Zielona Góra jest właścicielem sieci ciepłowniczej w mieście oraz dystrybutorem i dostawcą ciepła. Jest jedynym źródłem

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 Spis treści Contents Kluczowe INFORMACJE Misja, wizja 6 Kalendarium 2011 8 Nagrody i wyróżnienia 2011 10 Sytuacja makroekonomiczna 12 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

Grupa PUŁAWY ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012 INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012. of the PUŁAWY Group

Grupa PUŁAWY ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012 INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012. of the PUŁAWY Group Grupa PUŁAWY ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2012 INTEGRATED ANNUAL REPORT 2012 of the PUŁAWY Group Wydrukowanie 1 000 kopii niniejszego Raportu na papierze Cocoon Offset 350g/m 2 i 160g/m 2 ma następujący

Bardziej szczegółowo