Poznań: usługa aktualizacji oprogramowania Simple ERP Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań: usługa aktualizacji oprogramowania Simple ERP Numer ogłoszenia: 377536-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Poznań: usługa aktualizacji oprogramowania Simple ERP Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, Poznań, woj. wielkopolskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa aktualizacji oprogramowania Simple ERP. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: usługa aktualizacji oprogramowania Simple ERP wykorzystywana w jednostkach Dział Rachunkowości, Kadr- Płace, Dział Organizacji, Sekcja Magazynu, Sekcja Zaopatrzenia. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM

2 Informacja na temat wadium: nie wymaga III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający dokonuje oceny spełnienia warunków przez Wykonawcę na podstawie przedłożonych przez wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń zgodnie z art. 44 o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1. Zamawiający oceni wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca dołączy wykaz usług oraz dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

3 III.6) INNE DOKUMENTY nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust 1 spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o spełnieniu tych warunków, zgodnie z art. 44 ustawy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest również dołączyć do oferty: wypełniony Formularz ofertowy załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca w formularzu ofertowym uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego we wzorze którym jest załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (w przypadku, gdy zachodzi taka sytuacja - dokument dołączyć do oferty przetargowej). Wykonawca do oferty dołączy dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa powyżej do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

4 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu wykonania usługi a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie usług w terminie, b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie usług, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a)-b) termin wykonania usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia a) zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością wykonania usług nie wymienionych w Umowie. Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza możliwość wykonania usług zamiennych, równoważnych, ale ich cena nie może przewyższać ceny usług podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszej Umowie, b) zmiany spowodowane nie wykorzystaniem pełnej ilości usług. W powyższym przypadku Umowa może zostać przedłużona do czasu wykorzystania pełnej ilości usług określonych w Umowie. 3. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy a) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania Umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej Umowy, b) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, 4. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego ul. Długa 1/2, Poznań Dział Zamówień Publicznych pokój IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:30, miejsce: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego ul. Długa 1/2, Poznań Dział Zamówień Publicznych pokój IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

5 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ ATUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SIMPLE. Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 1. Zamawiający (nazwa): Część II -- IInfforrmacjje ogóllne Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, ul. Długa ½ Sek. Dyr. tel.(061) (Dział Zamówień Publicznych, tel , tel/fax ; fax. (0-61) ) 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia: A/ Tryb udzielania zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony B/ Przedmiotu zamówienia: Usługa aktualizacji oprogramowania Simple. Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w niniejszej SIWZ w tym w załączniku nr 1 Wykaz przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część SIWZ. Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia posługuje się zamiennie nazwą specyfikacja istotnych warunków zamówienia i skrótem SIWZ. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania się do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Transport na ryzyko Wykonawcy. Koszt transportu należy uwzględnić w cenie oferty, Zamawiający z tego tytułu nie poniesie dodatkowych kosztów.

6 C/ Zadanie jest podzielne. Oferta niezgodna z treścią SIWZ zostanie odrzucona. Wszystkie załączniki od nr 1 do 6 stanowią integralną część SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga. Umowa ramowa Zamawiający nie przewiduje. Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza. Wadium Zamawiający nie wymaga. Zamówienie uzupełniające Zamawiający nie przewiduje. D/ Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa ½ obiekt przy ul. Długa ½ E/ Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2013 roku Część II - Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków. Definicja Wykonawcy - zgodnie z art. 2, pkt 11 ustawy wyżej wymienionej Wykonawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 1. Warunki udziału oraz oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć (dołączyć do oferty) wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania określonych warunków: 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust 1 spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

7 sytuacji ekonomicznej i finansowej. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o spełnieniu tych warunków, zgodnie z art. 44 ustawy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 1.2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają niżej określone warunki: 1) W zakresie wiedzy i doświadczenia - zrealizował co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były usługi o podobnym charakterze. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca dołączy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z wzorem załącznika nr 4 do SIWZ. Wykonawcy, którzy składają ofertę wspólną na podstawie art. 23, warunki określone w pkt. 1) spełniają łącznie O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielanie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 (artykuł wymieniony w ust. 2). W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca przedłoży: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z wzorem załącznika nr 5 b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy. (załącznik 5A) W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o zamówienie publiczne ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 2. Pełnomocnictwo dołączyć do oferty. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 23 ust. 1, wykażą że nie podlegają wykluczeniu poprzez złożenie przez każdego z Wykonawców wymaganego dokumentu. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy występującego samodzielnie. Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać od wykonawców, których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

8 1.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.3 lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty, o których mowa w pkt lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w SIWZ cz. II pkt 1.3 lit. b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawca zobowiązany jest również dołączyć do oferty: 1) wypełniony Formularz ofertowy załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca w formularzu ofertowym uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego we wzorze którym jest załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (w przypadku, gdy zachodzi taka sytuacja dokument dołączyć do oferty przetargowej). 3) Wykonawca do oferty dołączy dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa powyżej do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

9 1.6. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą że spełniają warunki określone przez zamawiającego w SIWZ w części II, ust. 1 Zamawiający dokonuje oceny spełnienia warunków przez Wykonawcę na podstawie przedłożonych przez wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymaganych przez zamawiającego. Zamawiający oceni wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wiedza i doświadczenie wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były usługi o podobnym charakterze. Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonego do oferty wykazu i dokumentu potwierdzającego, o którym mowa w pkt 1.2). Wykonawca, który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, zgodnie z art. 24 ust. 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

10 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Na podstawie art. 24 ust. 2 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy : 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okresu związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust 3 (nie dotyczy, zamawiający nie wymaga), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. O wykluczeniu Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 (brzmienie art. 92 ust. 1 pkt 3 wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę). Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą art. 24 ust 4.

11 Część III - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 1. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 27 oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Powyższy zapis ma zastosowanie również do informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji. 1) Wykonawca na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1) zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1). 4) Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie ( lub w innej formie wymienionej w ust. 1). Zamawiający prześle jednocześnie treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 5) Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania oferty zmienić treść SIWZ, o czym niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści zmianę na stronie internetowej. Wszyscy Wykonawcy będą informowani m.in. o zmianach terminu postępowania, o unieważnieniu postępowania w sposób jak powyżej. 3. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Grażyna Kowalska Fax w godzinach: Jolanta Stachowiak Fax w godzinach:

12 Część IV - Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wadium. Część V - Termin związania ofertą. 1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Część VI - Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust. 1 Pzp). Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 5. Przygotowanie i złożenie oferty oraz wszelkie związane z tym czynności odbywają się na koszt Wykonawcy. 6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być w języku polskim, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania w tym zakresie. 7. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być, opatrzone podpisem osoby uprawnionej do przygotowania oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za braki w ofercie o ile strony nie będą ponumerowane.

13 Wymagania dodatkowe: W przypadku dołączenia do oferty informacji zastrzeżonych Wykonawca przygotuje ofertę w 2 częściach: Część A informacje jawne (informacje podane przez Wykonawcę w tej części oferty zostaną ujawnione wszystkim Wykonawcom, zgodnie z Prawem zamówień publicznych). Część B dokumenty zastrzeżone. Części A i B powinny stanowić odrębne egzemplarze. Wykonawca nie musi dzielić oferty na część A i B w przypadku, gdy cała oferta jest jawna. Wykonawca, zgodnie z art. 8 ustawy nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Część VIIII -- Miiejjsce orraz tterrmiin skłładaniia ii ottwarrciia offerrtt.. 1. Oferty należy składać na adres zamawiającego do r., godz. 09:30, Dział Zamówień Publicznych, pokój 603. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania, niezwłocznie. 2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę na adres Zamawiającego do dnia r., godz. 09:30 3. Oferty można składać w jednej lub dwóch zamkniętych, nieprzejrzystych i prawidłowo oznakowanych kopertach (zalecamy dwie koperty). Koperta zewnętrzna zaadresowana do zamawiającego na adres: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań, ul. Długa ½ i opatrzona napisem: Dział Zamówień Publicznych, pok. 603 Oferta przetargowa Usługa aktualizacji oprogramowania Simple. Nie otwierać przed r.,godz. 10:00 W przypadku dwóch kopert, koperta wewnętrzna zawiera adres wykonawcy oraz zamawiającego. 4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r., godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych, pok W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana. 6. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14 7. Zamawiający, po otwarciu ofert w obecności przedstawicieli Wykonawców przekaże uczestnikom postępowania informacje dotyczące: nazwy wykonawcy, jego adresu, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia.. Część VIII Opis sposobu obliczenia ceny. Cena oferty winna zawierać cenę jednostkową brutto oraz cenę całego przedmioty zamówienia netto i brutto (zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 2 pkt. 1 oraz definicją ceny art. 3 ust. 1 pkt.1 Ustawy o cenach). Cena winna być wyrażona w PLN.. 1) podać cenę jednostkową brutto, stawkę podatku VAT, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (tabela), 2) cena jednostkowa brutto x ilość przedmiotu (jedn. miary)= wartość pozycji brutto, 3) cena całkowita brutto (suma pozycji), zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 4) cena całkowita bez podatku VAT (cena brutto oferty umniejszona o podatek VAT np. przy stawce 23% cena brutto podzielona przez 1,23 ) 5) zgodnie z art. 91 ust. 3a, złożona oferta, której wybór prowadzi do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6) cenę brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, 7) oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek. Sposób poprawiania omyłek rachunkowych przedstawiony poniżej: 1/ w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny 2/ w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia b) jeżeli cenę za części zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny

15 c) jeżeli ani cena za części zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia wyrażone słownie 3/ jeżeli obliczona cena netto oferty (pakietu, zadania) nie odpowiada cenie netto (bez podatku VAT) przyjmuje się cena netto wyliczoną przez Zamawiającego, przy prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawce podatku VAT i cenę brutto oferty (pakietu, zadania). Czzęęśśćć IX I -- Krryytteerri iaa occeenyy offeerrtt 1. Ocena ofert: Kryterium ranga: Cena 100 % (1% = 1pkt) O wyborze oferty najkorzystniejszej decyduje cena oferty Do obliczenia wartości punktowej ceny Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty zgodnie z Prawem zamówień publicznych art. 2 pkt.1 oraz zgodnie z ustawą o cenach art. 3 ust. 1 pkt.1 tzn. cenę jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia. 2. Wartość punktowa ceny wyliczona będzie wg ustalonego algorytmu: W.p. ceny = 100 * Cmin/ Cn W.p Cmin Cn wartość punktowa oferta z najniższą ceną cena oferty obliczanej Oznaczenia: Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosuje zasady określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji.

16 Część X - Informacje o ogłoszeniu wyników postępowania oraz o zawarciu umowy. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, (negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę); 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, b) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w a): - jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, - w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy, 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust W terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrany Wykonawca powinien przybyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy, pod rygorem utraty wadium na rzecz Zamawiającego. Zamawiający może przesłać umowę do siedziby firmy w celu podpisania na pisemną prośbę Wykonawcy. 4. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy zostały określone w załączonym do SIWZ wzorze umowy załącznik nr 6, stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

17 Część -- XII Śrrodki i ochrrony prrawnej j prrzysł ługujące wykonawcom w ttoku posttępowani ia o udzieleni ie zamówienia.. 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Odwołanie Art Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

18 Skarga do sądu 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Część XIIII -- Posttanowi ienia końcowe Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone na zasadach prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Załączniki: 1. Wykaz przedmiotu zamówienia -zał. nr 1 2. Formularz ofertowy - zał. nr 2 3. Oświadczenia zał. nr 3 4. Wykaz wykonanych dostaw zał. nr 4 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 5, 5A 6. Wzór umowy zał. nr 6

19 ... Przewodniczący Komisji Przetargowej. Sekretarz Komisji Przetargowej Zatwierdzam:... Kierownik Jednostki

20 Załącznik nr 1 do SIWZ Wykaz przedmiotu zamówienia A. Zakres usług 1. Aktualizacja oprogramowania Simple ERP Tak 2 Udostępnianie modyfikacji Tak 3 Obowiązuje od r. B. Abonament na nowe wersje i aktualizacja, dostosowanie do zmian przepisów prawa 1 Prawo do nowych standardowych wersji Tak 2. Liczba wersji objętych serwisem 2 wersje Przynajmniej raz podczas trwania umowy przeprowadzenie analizy pracy serwera Prawo do pakietów aktualizacyjnych zawierających zmiany systemowe wynikające ze zmian prawa C. Usuwanie usterek Tak Tak 1. Możliwość zgłaszania usterek SYROP 2. Maksymalny czas reakcji przy usuwaniu usterki 24 godziny robocze 3. Maksymalny czas naprawy Usterki 10 dni roboczych 4. Liczba przyjmowanych zgłoszeń miesięcznie bez limitu 5. Liczba osób uprawnionych do zgłaszania problemów 5 D. Baza wiedzy 1. Dostęp do całotygodniowego całodobowego Internetowego Centrum Pomocy SYROP Tak 2. Aktywacja dostępu do Internetowego Centrum Pomocy SYROP Tak

21 3. Szkolenie z obsługi Internetowego Centrum Pomocy SYROP bezpłatnie 4. Dostęp do bazy wiedzy o aktualizacjach i nowych wersjach Tak E. Wsparcie Dostęp do Telefonicznego Centrum Serwisowego od poniedziałku do piątku w co najmniej godzinach Porady dot. funkcjonowania Oprogramowania Simple ERP i Modyfikacji (co najmniej ilość godzin / rok) F. Warunki Finansowe 8:30 16: Pierwszy termin płatności (od daty wystawienia faktury) 30 dni 2 Możliwość uiszczenia płatności za fakturę w 4 ratach Tak 3 Okres między kolejnymi płaconymi ratami nie mniejsza niż 3 m-ce Tak Wykonawca : Zamawiający :

22 Załącznik nr 2 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Długa 1/2 FORMULARZ OFERTY Dotyczy: Przetarg nieograniczony na usługę aktualizacji oprogramowania SIMPLE ERP Termin wykonania zamówienia: do r. Dane Wykonawcy:... (nazwa firmy)... (adres siedziby)... (województwo, powiat)... (nr telefonu i faxu) nr NIP (adres internetowy, adres ) 2. Cena całkowita zadania bez podatku VAT i z podatkiem VAT (pkt 2.1 i 2.2): a) bez VAT... Słownie zł...

23 b) z VAT Słownie... c) stawka podatku VAT Termin wykonania : do r. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 5. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 6. Lista załączników Podpisy i pieczątka Wykonawcy wypełnić miejsca wykropkowane Załącznik nr 3. Miejscowość, dnia

24 Pieczątka firmy Dotyczy postępowania udzielenie zamówienia na: usługę aktualizacji oprogramowania SIMPLE ERP Zamawiający, na podstawie art. 44 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ( Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759, ze zm.) zwraca się do Wykonawców o złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust 1 ustawy. OŚWIADCZENIE O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust 1 spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczam, że spełniamy warunki art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określone powyżej.

25 data podpis składającego ofertę Załącznik nr 4 Wykonawca posiada wiedzę, doświadczenie i zrealizował co najmniej 2 zamówienia których przedmiotem były usługi o podobnym charakterze. Wykonawca wykaże, że zrealizował minimum dwie dostawy, których przedmiotem były usługi o podobnym charakterze. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca dołączy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Wykonawca do zrealizowanego zamówienia dołączy dokument potwierdzający, że usługa została zrealizowana należycie. Wykonawca dołączy min. 2 zrealizowane zamówienie potwierdzone dokumentem L.p Nazwa podmiotu, instytucji w której realizowano zamówienie Adres Rodzaj usługi Czas realizacji Wartość przedmiotu zamówienia

26 podpis składającego ofertę

27 Załącznik nr 5.. data Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Oświadczam, że nie zachodzą podstawy (brak podstaw) do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy.. Podpis i pieczątka Wykonawcy

28 Załącznik nr 5 A.. data

29 Oświadczenie - dotyczy osoby fizycznej. Oświadczam, że nie zachodzą podstawy (brak podstaw) do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy.. Podpis i pieczątka Wykonawcy

30 Załącznik nr 6 UMOWA Nr../12/EZP- wzór zawarta w dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej:( w zakresie dostaw wewnątrzwspólnotowych numer podatnika VAT UE) reprezentowanym przez: zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą a Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, ul. Długa ½, zarejestrowanym w dniu r. w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS : o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej: PL

31 reprezentowanym przez: Dyrektor Szpitala - lek. med. Jan Talaga zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 1 Wykonawca, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z póź. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązuje się do świadczenia usług utrzymania i aktualizacji oprogramowania/systemu w trakcje eksploatacji programu/systemu SIMPLE ERP, zwanego dalej: Oprogramowaniem, w szczególności polegających na zapewnieniu gotowości Wykonawcy do udostępniania nowych wersji Oprogramowania, uwzględniania sugestii związanych z dodaniem nowych funkcjonalności w Oprogramowaniu i realizacji usług konserwacyjno-serwisowych Oprogramowania lub jego poszczególnych części zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część (obecnie zapis specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznik nr 1) 2 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć przedmiot umowy zgodnie z oferta przetargową W ramach świadczonej usługi Wykonawca zapewni Zamawiającemu m.in.: a. nowe wersje Oprogramowania umożliwiające jego wykorzystanie zgodnie z obowiązującym prawem, b. reakcję na zgłaszane przez Zamawiającego problemy w najkrótszym możliwym czasie, nie dłuższym jednak niż 24 h, c. analizę zgłoszonego Problemu i usunięcie usterki Oprogramowania w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 48 h, d. bezpośredni kontakt telefoniczny, e. w okresie trwania umowy minimum dwa audyty Oprogramowania pod względem wydajnościowym. 2.Wykonawca wszelkie sprawy związane z realizacją przedmiotu umowy uzgadniał będzie z pracownikiem Działu Informatyki Zamawiającego. 4 Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu wykonania usługi a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie usług w terminie, b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie usług, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a)-b) termin wykonania usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BKŚ.I.27.0.204 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-18/15 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, klipsów naczyniowych oraz implantów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego Numer sprawy : AZP-381-19 /15 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SIWZ Usługa administrowania systemem informatycznym KRS i NKW Sądu Rejonowego w Opolu Str. 1 z 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 130

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na: Zakup syntetycznego implantu łąkotki dla Szpitala Solec Sp. z o. o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na: Zakup syntetycznego implantu łąkotki dla Szpitala Solec Sp. z o. o. SZPITAL SOLEC Sp. z o.o. 00-382 WARSZAWA, UL.SOLEC 93 www.cmsolec.pl e-mail:zp@cmsolec.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL./FAX (22) 696 20 04 NIP: 525-24-91-419 REGON: 14268955 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Szpitalna 13 ZNAK: AE/ZP-27-29/14 Tarnów, 2013-04-04 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szymanowo dnia 26.01.2012 r. S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2010 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak Sprawy: PG/ZP/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim PG/ZP/2/2011 1/11 Publiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN

~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN ~L ~(in.instytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej "specyfikacją" lub "SIWZ'') w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Modernizacja

Bardziej szczegółowo

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach autobusami będącymi własnością Zamawiającego.

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach autobusami będącymi własnością Zamawiającego. S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach 25-368 Kielce, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.25.2013.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.kutno.pl Kutno: Zakup i sukcesywna dostawa nowych opon bezdętkowych do autobusów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Usługi modyfikacji, asysty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 400.000 euro, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 02-495 Warszawa NIP 525-22-48-481 tel. (022) 478-60-00, fax. (022) 478-60-11 www.ursus.warszawa.pl e-mail: epastuszko@ursus.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dostawę elektronicznego programu informacji prawnej dla Sądu Okręgowego w Poznaniu wraz z comiesięcznymi aktualizacjami

Dostawę elektronicznego programu informacji prawnej dla Sądu Okręgowego w Poznaniu wraz z comiesięcznymi aktualizacjami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawę elektronicznego programu informacji prawnej dla Sądu Okręgowego w Poznaniu wraz z comiesięcznymi aktualizacjami SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZP-4A/2013

Numer sprawy: ZP-4A/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Rytro Województwo Małopolskie Rytro: Obsługa portalu turystyczno-informacyjnego - dla realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zapobieganie i walka z przestępczością SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 21/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Sukcesywne świadczenie usług polegających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 26/BAF-VI/UE/PN/2 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Sukcesywne świadczenie usług polegających na odbiorze, przewozie i dostarczaniu

Bardziej szczegółowo