.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".

Transkrypt

1 Najciekawsze z najlepszych 2009 ;. <V-J :!^X Sądząc po liczbie zgłoszeń do tegorocznej edycji Najciekawszych z najlepszych wdrożeń IT w przemyśle, kryzys nie odbił się tak mocno na branży, jak prognozowano. Widać, że przy gorszej koniunkturze sektor produkcyjny inwestuje w rozwiązania usprawniające zarządzanie i ograniczenie kosztów. Firmy przemysłowe w mijającym roku inwestowały głównie w projekty rozpoczęte w latach poprzednich, często w 2009 r. finalizując wdrożenia ostatnich etapów. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw dużych, o ustabilizowanej pozycji na rynku. Mniejsze podmioty, nie tylko walczące o usadowienie się na konkurencyjnych rynkach, ale i mierzące się ze skutkami kryzysu, wybierały rozwiązania IT pozwalające im już teraz budować przewagę konkurencyjną i wystartować z mocnej pozycji, kiedy gospodarcza zawierucha trochę straci na sile. Dominują wdrożenia systemów klasy ERP, często projekty obejmowały również digitalizację danych i wirtualizację obiegu dokumentów. Widać wyraźnie, że sektor produkcyjny inwestuje w rozwiązania usprawniające zarządzanie, pozwalające na uproszczenie procedur, ograniczenie kosztów, a w wypadku firm rozproszonych geograficznie, na centralizację zarządzania. Czas spowolnienia gospodarczego to czas rezygnacji z wielu wydatków. Na szczęście dla producentów i integratorów, wydaje się, że w pierwszej kolejności inwestorzy tną koszty np. zakupu czy wymiany sprzętu IT Rozpoczęte projekty, często złożone, wieloetapowe, przewidziane na lata, są raczej niezagrożone. Jednak prawdziwe skutki kryzysu będzie można oszacować dopiero w przyszłym roku, po przeanalizowaniu projektów, których inwestorzy rozpoczęli finansowanie w roku bieżącym, gdy wszyscy odczuli gospodarczą zadyszkę. Grupa CEZ Polska Wdrożenie systemu klasy ERP oraz aplikacji do zarządzania obiegiem spraw i dokumentów Wdrożenie objęło wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy CEZ w Polsce: Elektrownię Skawina, Elektrociepłownię Elcho oraz CEZ Polska i CEZ Trade. Prace rozpoczęto we wrześniu 2006 r., zakończono w styczniu 2009 r. Jedną z kluczowych korzyści jest monitorowanie i weryfikacja wykonania budżetów. Już na etapie składania zapotrzebowania następuje kontrola, czy jest ono zgodne z przyjętym budżetem, kontrolowany jest system zamówień zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Korzyści przyniosło także wprowadzenie wieloetapowego mechanizmu rozliczania kosztów. Poza systemem Microsoft Dynamics AX i aplikacją do zarządzania obiegiem spraw i dokumentów Kom-Bok, Elektrownia Skawina zdecydowała się wdrożyć specjalistyczne rozwiązanie do obsługi gospodarki remontowej. Istotną częścią projektu była więc integracja systemu ERP z systemem remontowym firmy Eurotronic W projekcie uczestniczyły firmy ABG z GK Asseco oraz DST jako podwykonawca w zakresie wdrożenia systemu kadrowoplacowego w Elektrowni Skawina. ArcelorMittal Poland Wdrożenie platformy integracyjnej w obszarze sprzedaży i logistyki W ramach prowadzonego przez firmę ArcelorMittal programu transformacji procesów sprzedaży podjęto w 2008 roku decyzję o wdrożeniu platformy integracyjnej w polskim oddziale firmy, służącej do wymiany danych pomiędzy zakładami produkcyjnymi a spółkami

2 sprzedaży. Zakres projektu objął obsługę zleceń sprzedaży, logistykę, fakturowanie i obsługę należności. Wykorzystano na rzędzia integracyjne platformy SAP oraz aplikacje zewnętrzne obsługujące trans fer danych i elektroniczną archiwizację dokumentów. Powstałe rozwiązanie jest zgodne z architekturą SOA. Umożliwia elektroniczną wymianę danych pomię dzy pięcioma zakładami produkcyjnymi oraz szybki dostęp do bieżącej informacji o statusie realizacji zleceń przez internet, co pozwala na optymalizację logistyki zarówno po stronie ArcelorMittal, jak i odbiorców. Uzyskano też obniżenie kosztów operacyjnych dzięki wprowadze niu elektronicznej wymiany danych oraz dematerializacji obiegu faktur w ramach grupy (e-faktury). Integratorem rozwiązania była firma Accenture, dostawca oprogramowania SAP. Projekt wdrożono między czerwcem 2008 a styczniem 2009 r. Faurecia Wałbrzych System klasy MES śledzenia produkcji mechanizmów pochylających Zakład Mechanizmów Faurecia Wał brzych produkuje dziennie do 88 tys. mechanizmów pochylających do foteli samochodów różnych marek. Zadaniem systemu śledzenia produkcji jest zebranie danych umożliwiających utworzenie ge nealogii w oparciu o partie produkcyjne. Oprócz parametrów charakteryzujących typ wyrobu, z partią wyrobu kojarzone są użyte zasoby ludzkie i sprzętowe oraz wy niki kontroli jakości. Użytkownik systemu ma możliwość wyszukiwania określonej partii na podstawie różnych kryteriów i uzyskania raportu, jak powstała oraz w skład jakiej partii produkcyjnej we szła. Ponadto system dostarcza informacje o wielkości produkcji na poszczególnych zmianach, z podziałem na stanowiska pracy. Wdrożenie przeprowadzono w 2009 r., zastosowano Platformę Systemową Won derware, Wonderware MES, czytniki ko dów kreskowych dostarczone przez Astor. Integratorem była spółka Atempol. Minimax Polska Wdrożenie SAP w polskim oddziale Minimax Minimax Polska specjalizuje się w pro jektowaniu i realizacji skomplikowanych instalacji gaśniczych, a także systemów wykrywania pożarów w zakładach prze mysłowych, centrach handlowych i biu rowcach. Odkąd w Minimax Niemcy wdrożono system SAP, oczywiste było, że także podmioty zależne zaczną ko rzystać z systemu. Jednak doświadczenia z uruchomienia i administracji systemu przez konsultantów z centrali skłoniły kierownictwo polskiej spółki do samo dzielnego wdrożenia systemu. Na dostawcę firma wybrała spółkę 7mi lowy, która dostarczyła Sprint gotowy system SAP dla firm średniej wielko ści. Najważniejszy dla Minimax zakres funkcjonalny SAP to rozwiązania do zarządzania projektami. Za pomocą na rzędzi opracowanych w ramach modułu kontrolingowego spółka kompleksowo nadzoruje budżety realizowanych pro jektów. Wszelkie odchylenia finansowe, np. przekraczanie pozycji kosztowych, są analizowane i weryfikowane w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie produkcji SAP AG wdrożyła między majem a październikiem 2009 r. firma 7milowy z Grupy BCC. POCH SA Wdrożenie systemu Impuls 5 oraz Plan 9000 P O C H SA jest producentem i dostawcą odczynników chemicznych, rozpuszczal ników wysokiej czystości i chemikaliów. Dzięki wdrożeniu systemu Impuls uzy skano możliwość śledzenia pełnej ścież ki produkcyjnej, od zakupu i pobrania surowca, poprzez produkcję i kontrolę jakości, aż do otrzymania serii gotowego wyrobu. Integracja produkcji i logistyki z kontrolą jakości, połączona z rejestracją pełnej ścieżki powiązań pomiędzy su rowcami a wyrobem gotowym, pozwala na ścisłą kontrolę procesów produkcji. Wdrożony system uwzględnia wyma gania dotyczące norm obowiązujących w branży chemicznej. Impuls dostarcza również dane do Specyfikacji Jakościo wych i Atestów Kontroli Jakości, wspiera specyficzne dla branży chemicznej działa nia związane z kontrolą jakości i obsługą laboratorium. Producentami oprogramowania są BPSC SA oraz 4Tech (Plan 9000); firmy prze prowadziły wdrożenie między kwietniem 2006 a czerwcem 2009 r. Katowicki Holding Węglowy SA Wdrożenie rozwiązań z zakresu logistyki wejścia w Kompleksie Logistyki Materiałowej KHW SA przeprowadził wdrożenie roz wiązań z zakresu logistyki wejścia opartych o architekturę korporacyjną i realizowanych w Kompleksie Logistyki Materiałowej (SZYK2/KLM) stanowiącym część syste mu klasy ERP eksploatowanego w korpo racjach górniczych. Modularne narzędzie uwzględnia specyfikę strategii biznesowych branży górniczej w zakresie logistyki wej ścia. SZYK2/KLM, to narzędzie wspoma gające zarządzanie w zakresie zaopatrzenia oraz gospodarki materiałowo-magazynowej, łączące technologie komercyjne i opensource, centralnie zarządzane i pracujące w konwencji internetowej. Umożliwia to wykorzystanie funkcjonalności systemu na platformie SOA oraz integrację z in nymi systemami informatycznymi. Do podstawowych korzyści z realizacji pro jektu zaliczyć można m.in. ujednolicenie procesów logistycznych w skali K H W SA, zwiększenie roli czynników kontrolnych w trakcie realizacji procesów, udostępnie nie bieżącej informacji o stanie realizacji procesów, modelowanie różnych koncepcji zarządzania logistyką wejścia w strukturze wielozakładowej. Testy przedwdrożeniowe sfinalizowano pod koniec 2008 r. Harmonogram reali zowany jest etapowo od początku roku Producentem oprogramowania jest Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA, wykorzystano m.in. technologie IBM i Oracle. Rohlig SUUS Logistics SA Wdrożenie oprogramowania klasy Document Management System do obsługi dokumentów handlowych Zaostrzenie się konkurencji w warun kach kryzysu oraz ekspansja przedsiębior stwa o wielu lokalizacjach spowodowały, że dla Rohlig SUUS Logistics tradycyjne funkcjonowanie w oparciu o dokumenty przewozowe i faktury w wersji papie rowej stało się ograniczeniem. Długie procesowanie dokumentów papierowych, ograniczone możliwości raportowania/ mierzenia, a tym samym zarządzania pro-

3 cesem biznesowym to główne powody wyboru rozwiązania z zakresu digitalizacji dokumentów. Zdecydowano o wdrożeniu Document Management System. Digi talizacja na możliwie wczesnym etapie umożliwiała uproszczenie i skrócenie procesu p r z e t w a r z a n i a d o k u m e n t ó w w rozproszonej geograficznie lokalizacji. Wdrożenie dotyczyło usprawnienia ob szarów Przetwarzania Krajowego Listu Przewozowego (KLP), Faktur Kosztowych Spedycyjnych oraz Faktur Kosztowych Administracyjnych. Korzyści z nowego modelu przetwarzania faktur to przede wszystkim pełna ewidencja oraz kontrola nad ich stanem i czasem akceptacji, eli minacja konieczności przesyłania faktur pomiędzy oddziałami, przejrzystość pro cesu akceptacji kosztu. Wdrożenie, którego producentem jest Comarch, przeprowadzono w ciągu pięciu miesięcy. Cementownia Warta SA Wdrożenie produktu e Faktura w systemie SAP PKP Przewozy Regionalne Cementownia Warta zajmuje się produk cją m.in. klinkieru portlandzkiego i cementu. Projekt objął wdrożenie zarządzania jakością oraz produktu e-faktura, instalację i dosto sowanie aplikacji realizującej kwalifikowany podpis cyfrowy do wymagań klienta w SAP, instalację urządzeń niezbędnych do składania elektronicznego podpisu. Pracowników ob jęto również szkoleniem w zakresie obsługi i użytkowania rozwiązania e-faktura. Dzięki wdrożeniu wyeliminowano opłaty pocztowe i kurierskie, skróceniu uległ czas potrzebny na wystawianie i dystrybucję dokumentów, osiągnięto oszczędność czasu pracowników odpowiedzialnych za składowanie i prze chowywanie dokumentów, możliwe stało się także utrzymanie wartości dowodowej elektronicznie podpisanych dokumentów. Wdrożenie przeprowadzono między stycz niem 2008 a styczniem 2009 r. Projektem zajęła się spółka I C G Wdrożenia SAP. Wdrożenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi Grupa Kopex Projekt realizowany w P K P Przewozy Regionalne dotyczył wdrożenia syste mu SAP H C M (zarządzanie zasobami ludzkimi) zapewniającego obsługę płac ponadtrzytysięcznej grupy maszynistów, przejętych z firmy PKP Cargo. Ze wzglę du na dość specyficzne składniki płacowe przejętej grupy system używany wcześniej przez P K P P R nie był w stanie podo łać wyzwaniu. Nowe narzędzie należało wdrożyć w ciągu miesiąca, aby maszyniści kolejną pensję odebrali w nowej firmie. Składniki płacowe maszynistów zależą od wielu czynników, m.in. od stażu, trybu i czasu pracy, rodzaju i długości pokony wanej trasy. Wyzwaniem była więc duża liczba obsługiwanych przez system I T pozycji płacowych. PKP PR przy współ pracy z firmą Gavdi, która była zaangażo wana we wdrożenie systemu SAP H C M w P K P Cargo, przeniosło kopię systemu razem z przejmowanymi pracownikami. W celu uruchomienia pełnego SAP H R niezbędne było wdrożenie systemów do planowania i rozliczania czasu pracy dla maszynistów. W 84 lokalizacjach zostały jednocześnie uruchomione programy Grafik i Wykaz, w pełni zintegrowane z systemem SAP. Wdrożenie systemu klasy ERP wspomagającego zarządzanie W ramach Grupy Kopex funkcjonuje kilkadziesiąt przedsiębiorstw o różno rodnym profilu działalności. Niektóre z nich wymagają usprawnienia zarządzania projektami, inne optymalizacji procesów produkcyjnych czy okołobudowlanych. Planowana jest też integracja systemu klasy ERP z oprogramowaniem CAD. W 2007 r. podjęto decyzję o wyborze IFS Applications jako systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Wdro żenie ma usprawnić realizację procesów oraz umożliwić zgromadzenie danych dotyczących działalności grupy w jednym miejscu, co ułatwi ich analizę. W 2008 roku w spółkach grupy uruchomiono sys tem, który obsługuje je w obszarze finan sów. W centrali wdrożono także moduły: Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Do kumentacją, Zasoby Ludzkie oraz Płace. W kolejnym etapie rozwiązanie zostało wdrożone w Zabrzańskich Zakładach Mechanicznych ( Z Z M ), zajmujących się produkcją maszyn i urządzeń górniczych w Grupie Kopex. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w kwietniu 2008 roku, start produkcyjny systemu nastąpił w 2009 r. W jego ramach przeprowadzono migra cję danych z systemów funkcjonujących wcześniej w przedsiębiorstwie do IFS Applications. Planuje się, że funkcjonujące w Z Z M moduły zostaną następnie uru chomione w kolejnych spółkach grupy. Zakład Energetyki Cieplnej Starachowice Wdrożenie i integracja systemów ERP, BI oraz systemu telemetrycznego Z E C Starachowice w ciągu dwóch lat wprowadził zmiany w zakresie systemów przemysłowych kontrolujących dosta wy ciepła i systemów wspomagających zarządzanie. Firma wdrożyła E R P i BI oraz kompleksowy system telemetryczny oparty o radiową transmisję danych on line z ciepłomierzy, wodomierzy, liczników prądu elektrycznego, czujek ciśnień i tem peratur oraz dwukierunkową komunikację ze sterownikami i regulatorami. Użycie łączy radiowych zapewniło bezkosztowe utrzymanie systemu oraz bezabonamentową transmisję danych. Telemetria obniżyła koszty - pełne dane spływają automatycznie do centrali. Z poziomu centrali system pozwala na sterowanie i monitorowanie podłączonych do sieci urządzeń. Po połączeniu tych informacji z systemami ERP i BI spółka jest w stanie skutecznie kontrolować koszty. We wdrożeniu, które przeprowadzono między 2008 a 2009 r., brały udział Macrologic SA i W M C Telemetria. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Analiza stanu zarządzania projektami i wypracowanie rekomendacji zmierzających do podniesienia efektywności obszaru zarządzania projektami Przedmiotem projektu było przepro wadzenie analizy obszaru zarządzania projektami w Departamencie Informatyki P G N i G, organizacja warsztatów budują cych wspólną bazę pojęciową z zakresu zarządzania projektami oraz wypraco-

4 wanie rekomendacji zmierzających do podnoszenia efektywności tego obszaru. Stworzenie metodyki zarządzania projek tami pozwoliło na opracowanie podręcz nika kierownika projektu oraz zestawu szablonów dokumentów projektowych. Przygotowany proces jest formalną pod stawą realizacji prac projektowych w De partamencie I T P G N i G. Obejmuje on działania: kierownictwa Departamentu, zespołów projektowych, zespołu wspiera jącego działania projektowe (PMO, Biuro Zakupów), dostawców rozwiązań. Wdro żenie rekomendacji podniesie efektywność prac projektowych. Oszczędności wynikają ze sprawniejszej realizacji business caseow" poszczególnych projektów. Głównym motywem współpracy PGNiG z InfovideMatrbc było coraz większe ukierunkowa nie PGNiG na prace projektowe, a także konieczność standaryzacji zachodzących procesów w dziale IT. Czas trwania przedsięwzięcia przepro wadzonego przez Infovide-Matrix wyniósł 2,5 miesiąca. Grupa Kęty Wdrożenie Infor ERP LN (Baan 6) w spółkach holdingu Grupa Kęty tworzy zdywersyfikowany holding skupiający 22 spółki działające w kraju i za granicą. W czasie szybkiego wzrostu grupy kluczową rolę odegrał roz wój systemów informacyjnych. Głównym celem projektu wdrożenia Infor ERP LN było ujednolicenie systemu zarządzania i możliwość szybszego uzyskania skon solidowanego wyniku grupy. Szczególne wymagania wynikały ze złożonej struktury wielozakładowej, konieczna była też ela styczność w modelowaniu i odwzorowaniu zmiennej struktury w systemie. D o za kończenia na początku 2009 roku projekt objął w sumie dziesięć kluczowych spółek holdingu. Wdrożony system Infor ERP LN 6.1 ujednolica procedury, reguły biznesowe oraz sprawozdawczość finansową na po ziomie całej grupy. Dodatkowo centralny system i jeden zespół obsługujący go uła twia zarządzanie systemem, a także ob niża koszty jego eksploatacji. Rozwinięty elastyczny system parametryzacji pozwala na szybką reakcję na zmiany w strukturze holdingu. Wdrożenie Infor ERP LN 6.1 (Baan 6) przeprowadziła firma S&T Services Polska. Polimex-Mostostal SA I Wdrażane rozwiązania SAP ERP, SAP Document Access by Open Text Polimex-Mostostal jest jedną z najwięk szych w Polsce grup budowlano-inżynieryjnych, w jej skład wchodzi wiele podmiotów, które były włączane w strukturę organi zacyjną grupy. By skutecznie zarządzać procesami biznesowymi we wszystkich podmiotach, kierownictwo spółki zdecy dowało się zainwestować w zintegrowany system ERP. Kluczowym zadaniem systemu jest skuteczne zarządzanie projektami, któ rych jednocześnie może być realizowanych w firmie nawet 7 tys. W tym celu wyko rzystywany jest przede wszystkim moduł SAP PS odpowiedzialny za zarządzanie projektami i inwestycjami. Polimex ma możliwość precyzyjnego rozliczania każ dego z nich, a także wgląd w wielowymia rowe analizy na poziomie przedsięwzięcia, a także poszczególnych jego podprojektów czy etapów. Moduły finansowe dają moż liwość pełnego raportowania finansowego niezbędnego ze względu na obecność firmy na warszawskiej giełdzie. Polimex-Mostostal dysponuje także systemem archiwizacji i obiegu faktur kosztowych, zbudowanym na bazie rozwiązań SAP Document Access by OpenText i PMS Suit firmy PMS Lab. Istotnym elementem rozwiązania jest sys tem zarządzania zasobami ludzkimi. SAP przeprowadził wdrożenie w Polimex-Mostostal między lutym a sierpniem 2009 r. Ebud Przemysłówka sp. z o.o. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego SIMPLE.ERP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ebud Przemysłówka poszukiwało systemu infor matycznego, który mógłby być wykorzy stany do obsługi budów (kontraktów) oraz analizy zaangażowanych w ich realizację ludzi, podwykonawców, sprzętu i mate riałów. Przed firmą Simple, producentem oprogramowania i uczestniczącą w reali zacji spółką Softeam postawiono zadanie wdrożenia systemu informatycznego i jego integracji z aplikacją M S Project. W ra mach kontraktu zrealizowano obsługę: bu dżetów sprzedaży zawierających ustalone z inwestorem etapy realizacji, budżetów kosztów bezpośrednich, budżetów kosztów ogólnych zawierających wszelkie koszty uzupełniające niewbudowane bezpośred nio w inwestycję, rozliczenia kosztów pracy brygad zawodowych w połączeniu z modu łem płacowym. Kierownikom kontraktów udostępniono wynik budowy zrealizowany na podstawie analiz OLAR Zrealizowano budżetowanie całego przedsiębiorstwa: koszty zarządu, koszty warsztatu itp. Wdrożenie, realizowane od listopada 2008 r., jest obecnie na ukończeniu. Aster SA Zintegrowany System Zarządzania Siecią Firma telekomunikacyjna Aster sta ła przed problemem zarządzania coraz bardziej złożoną infrastrukturą pocho dzącą od różnych dostawców i realizującą szereg usług opartych o heterogeniczne systemy. Grupa Sygnity wdrożyła zintegrowany system zarządzania siecią. Rozwiązanie wspiera procesy monitorowania i diagno zowania problemów w infrastrukturze te leinformatycznej, usługowej i aplikacyjnej. Dostarcza narzędzia wspomagające plano wanie sieci i raportowanie spełnienia oraz utrzymania jakości usług informatycznych (SLA). Instalacja bazuje na jednym z naj nowocześniejszych rozwiązań w zakresie NMS, oprogramowaniu z rodziny I B M Tivoli oraz Cisco. Rozwiązanie wdrożone w Aster stanowi zintegrowaną platformę do zarządzania i monitorowania sieci teleinformatycz nych (tzw. rozwiązanie parasolowe), która umożliwia nadzór całej sieci z poziomu pojedynczej konsoli operatora. Zapew nienie bezpiecznego dostępu do systemu daje dodatkowo możliwość operacyjnego wykorzystania poszczególnych funkcjonal ności jednocześnie z poziomu centralnego ośrodka i z oddziałów regionalnych. Przeprowadzone wdrożenie systemu umożliwia automatyzację procesu utrzy mania i monitorowania zasobów syste mowych oraz wykrywanie potencjalnych problemów, podnosi poziom świadczonych usług, odbiera informacje o zdarzeniach ze sprzętu, aplikacji i urządzeń, pozwala ustalić wpływ zdarzenia na jakość świad czonej usługi. Projekt zakończono w czerwcu 2009 r.

5 - LG Electronics Przeniesienie obsługi procesów kadrowo-płacowych do wewnętrznego działu personalnego Firma L G Electronics Wrocław jest częścią międzynarodowego koncernu L G Electronics, działającego na rynku elektroniki użytkowej, sprzętu gospodarstwa domowego, telefonów komórkowych oraz produktów multimedialnych. Głównym celem projektu było przeniesienie obsługi wszelkich pro cesów kadrowo-płacowych realizowanych przez zewnętrzną firmę outsourcingową do wewnętrznego działu personalnego firmy LG. Firma rozpoczęła w 2008 roku prace nad wdrożeniem narzędzi wspomagających obsługę procesów związanych z administracją kadrami, a także z naliczaniem wynagrodzeń. Ich zakończenie nastąpiło w kwietniu 2009 roku. Obecnie L G korzysta również z innych funkcjonalności systemu, m.in. z modułów umożliwiających obsługę umów cywilno prawnych, działalności socjalnej, a także zarządzanie czasem pracy. Uruchomiono również aplikację wspomagającą miękkie" obszary zarządzania kapitałem ludzkim. Wdrożenie we wrocławskiej fabryce lo dówek i telewizorów L C D przeprowadziła T E T A SA. EnergiaPro SA Modernizacja centralnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego w obszarze systemu espim EnergiaPro jako pierwszy w Polsce O S D posiada centralną bazę danych pomiaroworozliczeniowych wielkich odbiorców oraz pomiarów sieciowych. Centrala oraz każdy z pięciu oddziałów dysponował własnymi systemami pomiarowo-rozliczeniowymi, różniącymi się zaawansowaniem techno logicznym oraz sposobem przetwarzania danych. W ramach projektu przeprowadzono centralizację lokalnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych obsługujących pomiary pozyskiwane zdalnie oraz zaimplementowano nową generację systemu do przetwarzania dużych ilości danych. Do tak przygotowanego środowiska informatycznego zmigrowano dane wielkich odbiorców z systemów lokal nych oraz ujednolicono mechanizmy zarzą dzania danymi pomiarowymi. Szczególny nacisk położono na wymagania w zakresie zarządzania i kontroli danych pomiarowo-rozliczeniowych z uwagi na obowiązki Energia Pro jako OSD, w tym Operatora Pomiarów. Pozwoliło to na opracowanie i wdrożenie jed nakowego standardu rozliczania odbiorców w centrali spółki i jej lokalnych oddziałach. Producentem oprogramowania jest Winuel (Grupa Sygnity). Zakłady Azotowe Puławy SA Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP Przedsięwzięcie w Z A Puławy wyróżnia się zakresem wdrożenia realizowanego w ra mach jednego zadania oraz tym, że w ramach jednego etapu wdrożono rozwiązanie wspo magające większość procesów biznesowych realizowanych przez przedsiębiorstwo. System wspiera firmę zarówno w obsza rze branżowymjak i finansowo-księgowym. W części branżowej obejmuje system za opatrzenia w surowce, produkcji, wspieranie gospodarki materiałowej, procesy sprzedaży i dystrybucji wszystkich produktów Z A Puławy oraz wymianę danych ze specja lizowanymi systemami wspierającymi proces sprzedaży. W części finansowej system wspiera procesy w obszarze ewi dencji zdarzeń gospodarczych, działalności sprawozdawczej oraz controllingu. W wy niku realizacji projektu oczekuje się m.in. wsparcia procesów decyzyjnych, uzyskania szybkiego dostępu do informacji, obniżenia kosztów finansowania zapasów, optymali zacji wykorzystania zasobów oraz procesów zaopatrzenia i remontówjak również przy spieszenia realizacji projektów rozwojowych. Wdrożenie zrealizowano w oparciu o system SAPERP na platformie IBM. Na liście firm uczestniczących w pro jekcie są Asseco Poland - jako główny wykonawca, S & T Services Polska oraz IBM Polska. Wdrożenie realizowane jest etapowo od czerwca 2008 r. Kolejny etap przewidziano na III kwartał 2010 r. Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor I Wdrożenie Systemu PDM do zarządzania dokumentacją inżynierską Wdrożenie systemu pozwoliło uspraw nić procedury pracy i zarządzania pełnym procesem projektowania w strukturach za kładowych firmy. Stworzony został cyfrowy kanał komunikacji, dający wszystkim kon struktorom i kierownikom działów dostęp do najbardziej aktualnych informacji o projekcie oraz możliwość pracy współbieżnej. Dzięki wytworzonemu interfejsowi CAD/PDM/ERP, przy konsultacji i współ pracy z firmą IFS Poland, pracownicy firmy Tagor zyskali możliwość bezpośredniego przekazywania informacji o produktach do systemu ERP oraz integrację struktur pro duktowych z zakładowym systemem maga zynowania i zakupów. W wyniku wdrożenia stało się także możliwe automatyczne prze kazywanie informacji o zleceniach zmian konstrukcyjnych z działu produkcyjnego do działu konstrukcyjnego. Wdrożenie Systemu P D M do zarzą dzania dokumentacją inżynierską i in tegracja C A D / P D M / E R P zrealizował autoryzowany partner Autodesk, firma AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie z Warszawy. Projekt rozpoczęto w grudniu 2008 r. - zakończono w sierpniu 2009 r. Immergas Polska I System zaawansowanego zarządzania magazynem Immergas Polska jest producentem kotłów gazowych, podgrzewaczy, grzejników oraz kolektorów słonecznych. Firma zainwesto wała w nowy magazyn wysokiego składo wania o powierzchni 3000 mkw. i obsadzie zaledwie sześciu magazynierów. Jako roz wiązanie do automatyzacji pracy w obiekcie wybrano moduł Zaawansowanego Zarzą dzania Magazynem Oracle J D Edwards (WMS), wspomagany przez rozwiązania mobilne oparte o platformę Agilero. Wdro żona funkcjonalność podniosła wydajność przyjęcia towaru i kompletacji wysyłki do klienta. Dzięki optymalnym procesom oraz identyfikacji produktów przy pomocy kodu kreskowego wyeliminowano problem cza sochłonności potwierdzania przyjęć zleceń zakupu, które niejednokrotnie zawierają po kilkaset różnych produktów. Proces komple tacji zleceń sprzedaży i wydań dla serwisów znacznie obniżył liczbę błędów. Wdrożenie rozwiązania oferowanego przez Oracle między majem a czerwcem 2009 r. przeprowadził Hogart Business Systems. I 4*OPHAC. JAROSŁAW MAŚLANEK OFOTOLIA Wszystkie wdrożenia nadesłane do rankingu prezentujemy w portalu wnp.pl wserwisie it.wnp.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji

Efektywne przetwarzanie informacji Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Prowadzący Michał Jaskólski dyrektor sprzedaży i marketingu rozwiązania IT Wsparcie Jakub Michalak konsultant biznesowy www.xsystem.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

SIMPLE systemy zarządzania uczelnią

SIMPLE systemy zarządzania uczelnią S I M P L E - z n a m i b i z n e s j e s t p r o s t s z y! SIMPLE S.A. SIMPLE systemy zarządzania uczelnią 25 lat doświadczenia! SIMPLE od ponad 25 lat współpracuje z uczelniami dostarczając oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie Agenda O firmie Wstęp Ksavi Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor Podsumowanie O firmie Na rynku od 2001 roku 60 zatrudnionych pracowników Dogłębna znajomość branży Projekty informatyczne dla największych

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

integration networking development

integration networking development integration networking development NOWA JAKOŚĆ NA RYNKU IT Być wiarygodnym, zaufanym i kompetentnym partnerem, zarówno dla Klientów, jak i dostawców wiodących światowych technologii informatycznych. Firma

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Plac Grunwaldzki 1. 81-372 Gdynia. www.muzyczny.org

Dane Klienta: Plac Grunwaldzki 1. 81-372 Gdynia. www.muzyczny.org Dane Klienta: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej Plac Grunwaldzki 1 81-372 Gdynia www.muzyczny.org Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni działa na trójmiejskim rynku już kilkadziesiąt lat. Jest

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner

WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner Liliane Preusser - Rödl & Partner - Partner Marzena Rączkiewicz - Rödl & Partner - Associate Partner Bartłomiej Spyrka Historia

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl Dane Klienta: PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. al. Solidarności 16 83-110 Tczew www.pkp-cargo.pl PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową naprawą taboru kolejowego zarówno wagonów,

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie)

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) 10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) SPIS WDROśEŃ CEMAT SILICON SA... 3 GATES POLSKA SP. Z O.O. W LEGNICY... 3 GEA TECHNIKA-CIEPLNA...

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64%

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64% Profil uczestników badania Firma 6,8% 9,1% sektor publiczny służby mundurowe z kapitałem zagranicznym 5 z kapitałem polskim 5 13,6% banki 9,1% instytucje finansowe 4, telekomunikacja Zatrudnienie 2,2 2,2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE OF WODOCIĄGÓW COMARCH I KANALIZACJI W RYBNIKU ERP BILLING PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE OF WODOCIĄGÓW COMARCH I KANALIZACJI W RYBNIKU ERP BILLING PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE OF WODOCIĄGÓW COMARCH I KANALIZACJI W RYBNIKU M2M COMARCH PLATFORM ERP EGERIA ERP BILLING PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 PWIK RYBNIK Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017)

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017) Oferta tematyczna seminariów inżynierskich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego II roku studiów I stopnia inżynierskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line!

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Bank BPH i firma Business Partners excellence zakończyły prace nad projektem, dzięki któremu narzędzie BankConnect Banku

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii 2012 Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii Piotr Przybyłkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Projekt z wykorzystaniem integracji danych Analiza

Bardziej szczegółowo

Siedziba firmy: Tincques. Sektor: Dystrybucja i sprzedaż. Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro. Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników

Siedziba firmy: Tincques. Sektor: Dystrybucja i sprzedaż. Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro. Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników Siedziba firmy: Tincques Sektor: Dystrybucja i sprzedaż Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników Zakres projektu: 14 sklepów Chrétien Matériaux Distribution

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A.

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. APATOR METRIX S.A. to firma z 60-letnim stażem na rynku aparatury pomiarowej, oferująca gazomierze miechowe domowe i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

STAŻ Z TERMIKĄ. PROGRAM STAŻOWY PGNiG TERMIKA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

STAŻ Z TERMIKĄ. PROGRAM STAŻOWY PGNiG TERMIKA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH STAŻ Z TERMIKĄ PROGRAM STAŻOWY PGNiG TERMIKA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH W 2018 roku oferujemy płatne, trzymiesięczne staże dla 10 studentów i absolwentów w 9 jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu ERP Microsoft Dynamics AX w Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Rozwój systemu ERP Microsoft Dynamics AX w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Rozwój systemu ERP Microsoft Dynamics AX w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Doskonałość pojawia się wówczas, gdy spotykają się wielkie cele z daleko posuniętym pragmatyzmem. Peters Tom Skanska jest jedną

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw

Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw Partner wdrożeniowy 2 Nazwa firmy Inter Metal Branża Producent systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego Strona WWW www.intermetal.com.pl SAP

Bardziej szczegółowo

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Marek Dymek Z-ca Dyrektora Wydziału Informatyki CEL Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu ZAMÓWIENIA GIS BY CTI Opis programu 1. Opis programu GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony

Bardziej szczegółowo

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) intermodalnie Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Kilka słów o nas - fakty DOŚWIADCZENIE Mierzone ilością wdrożeń i nowatorskich rozwiązań

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres RAPORT ROCZNY z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2016-31.12.2016 Opole, dnia 31 maja 2017 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 Rynek oprogramowania evolpe Consulting Group Open Source Commercial Open Source Polecane produkty Korzyści z wdrożenia Podsumowanie Pytania 2 evolpe Consulting Group

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Wpływ informatyki na logistykę cz. 12 05.07.2004 r. Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Pełna sprawność systemu informatycznego WMS osiągana jest wtedy, gdy jest on wspomagany

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo