.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".

Transkrypt

1 Najciekawsze z najlepszych 2009 ;. <V-J :!^X Sądząc po liczbie zgłoszeń do tegorocznej edycji Najciekawszych z najlepszych wdrożeń IT w przemyśle, kryzys nie odbił się tak mocno na branży, jak prognozowano. Widać, że przy gorszej koniunkturze sektor produkcyjny inwestuje w rozwiązania usprawniające zarządzanie i ograniczenie kosztów. Firmy przemysłowe w mijającym roku inwestowały głównie w projekty rozpoczęte w latach poprzednich, często w 2009 r. finalizując wdrożenia ostatnich etapów. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw dużych, o ustabilizowanej pozycji na rynku. Mniejsze podmioty, nie tylko walczące o usadowienie się na konkurencyjnych rynkach, ale i mierzące się ze skutkami kryzysu, wybierały rozwiązania IT pozwalające im już teraz budować przewagę konkurencyjną i wystartować z mocnej pozycji, kiedy gospodarcza zawierucha trochę straci na sile. Dominują wdrożenia systemów klasy ERP, często projekty obejmowały również digitalizację danych i wirtualizację obiegu dokumentów. Widać wyraźnie, że sektor produkcyjny inwestuje w rozwiązania usprawniające zarządzanie, pozwalające na uproszczenie procedur, ograniczenie kosztów, a w wypadku firm rozproszonych geograficznie, na centralizację zarządzania. Czas spowolnienia gospodarczego to czas rezygnacji z wielu wydatków. Na szczęście dla producentów i integratorów, wydaje się, że w pierwszej kolejności inwestorzy tną koszty np. zakupu czy wymiany sprzętu IT Rozpoczęte projekty, często złożone, wieloetapowe, przewidziane na lata, są raczej niezagrożone. Jednak prawdziwe skutki kryzysu będzie można oszacować dopiero w przyszłym roku, po przeanalizowaniu projektów, których inwestorzy rozpoczęli finansowanie w roku bieżącym, gdy wszyscy odczuli gospodarczą zadyszkę. Grupa CEZ Polska Wdrożenie systemu klasy ERP oraz aplikacji do zarządzania obiegiem spraw i dokumentów Wdrożenie objęło wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy CEZ w Polsce: Elektrownię Skawina, Elektrociepłownię Elcho oraz CEZ Polska i CEZ Trade. Prace rozpoczęto we wrześniu 2006 r., zakończono w styczniu 2009 r. Jedną z kluczowych korzyści jest monitorowanie i weryfikacja wykonania budżetów. Już na etapie składania zapotrzebowania następuje kontrola, czy jest ono zgodne z przyjętym budżetem, kontrolowany jest system zamówień zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Korzyści przyniosło także wprowadzenie wieloetapowego mechanizmu rozliczania kosztów. Poza systemem Microsoft Dynamics AX i aplikacją do zarządzania obiegiem spraw i dokumentów Kom-Bok, Elektrownia Skawina zdecydowała się wdrożyć specjalistyczne rozwiązanie do obsługi gospodarki remontowej. Istotną częścią projektu była więc integracja systemu ERP z systemem remontowym firmy Eurotronic W projekcie uczestniczyły firmy ABG z GK Asseco oraz DST jako podwykonawca w zakresie wdrożenia systemu kadrowoplacowego w Elektrowni Skawina. ArcelorMittal Poland Wdrożenie platformy integracyjnej w obszarze sprzedaży i logistyki W ramach prowadzonego przez firmę ArcelorMittal programu transformacji procesów sprzedaży podjęto w 2008 roku decyzję o wdrożeniu platformy integracyjnej w polskim oddziale firmy, służącej do wymiany danych pomiędzy zakładami produkcyjnymi a spółkami

2 sprzedaży. Zakres projektu objął obsługę zleceń sprzedaży, logistykę, fakturowanie i obsługę należności. Wykorzystano na rzędzia integracyjne platformy SAP oraz aplikacje zewnętrzne obsługujące trans fer danych i elektroniczną archiwizację dokumentów. Powstałe rozwiązanie jest zgodne z architekturą SOA. Umożliwia elektroniczną wymianę danych pomię dzy pięcioma zakładami produkcyjnymi oraz szybki dostęp do bieżącej informacji o statusie realizacji zleceń przez internet, co pozwala na optymalizację logistyki zarówno po stronie ArcelorMittal, jak i odbiorców. Uzyskano też obniżenie kosztów operacyjnych dzięki wprowadze niu elektronicznej wymiany danych oraz dematerializacji obiegu faktur w ramach grupy (e-faktury). Integratorem rozwiązania była firma Accenture, dostawca oprogramowania SAP. Projekt wdrożono między czerwcem 2008 a styczniem 2009 r. Faurecia Wałbrzych System klasy MES śledzenia produkcji mechanizmów pochylających Zakład Mechanizmów Faurecia Wał brzych produkuje dziennie do 88 tys. mechanizmów pochylających do foteli samochodów różnych marek. Zadaniem systemu śledzenia produkcji jest zebranie danych umożliwiających utworzenie ge nealogii w oparciu o partie produkcyjne. Oprócz parametrów charakteryzujących typ wyrobu, z partią wyrobu kojarzone są użyte zasoby ludzkie i sprzętowe oraz wy niki kontroli jakości. Użytkownik systemu ma możliwość wyszukiwania określonej partii na podstawie różnych kryteriów i uzyskania raportu, jak powstała oraz w skład jakiej partii produkcyjnej we szła. Ponadto system dostarcza informacje o wielkości produkcji na poszczególnych zmianach, z podziałem na stanowiska pracy. Wdrożenie przeprowadzono w 2009 r., zastosowano Platformę Systemową Won derware, Wonderware MES, czytniki ko dów kreskowych dostarczone przez Astor. Integratorem była spółka Atempol. Minimax Polska Wdrożenie SAP w polskim oddziale Minimax Minimax Polska specjalizuje się w pro jektowaniu i realizacji skomplikowanych instalacji gaśniczych, a także systemów wykrywania pożarów w zakładach prze mysłowych, centrach handlowych i biu rowcach. Odkąd w Minimax Niemcy wdrożono system SAP, oczywiste było, że także podmioty zależne zaczną ko rzystać z systemu. Jednak doświadczenia z uruchomienia i administracji systemu przez konsultantów z centrali skłoniły kierownictwo polskiej spółki do samo dzielnego wdrożenia systemu. Na dostawcę firma wybrała spółkę 7mi lowy, która dostarczyła Sprint gotowy system SAP dla firm średniej wielko ści. Najważniejszy dla Minimax zakres funkcjonalny SAP to rozwiązania do zarządzania projektami. Za pomocą na rzędzi opracowanych w ramach modułu kontrolingowego spółka kompleksowo nadzoruje budżety realizowanych pro jektów. Wszelkie odchylenia finansowe, np. przekraczanie pozycji kosztowych, są analizowane i weryfikowane w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie produkcji SAP AG wdrożyła między majem a październikiem 2009 r. firma 7milowy z Grupy BCC. POCH SA Wdrożenie systemu Impuls 5 oraz Plan 9000 P O C H SA jest producentem i dostawcą odczynników chemicznych, rozpuszczal ników wysokiej czystości i chemikaliów. Dzięki wdrożeniu systemu Impuls uzy skano możliwość śledzenia pełnej ścież ki produkcyjnej, od zakupu i pobrania surowca, poprzez produkcję i kontrolę jakości, aż do otrzymania serii gotowego wyrobu. Integracja produkcji i logistyki z kontrolą jakości, połączona z rejestracją pełnej ścieżki powiązań pomiędzy su rowcami a wyrobem gotowym, pozwala na ścisłą kontrolę procesów produkcji. Wdrożony system uwzględnia wyma gania dotyczące norm obowiązujących w branży chemicznej. Impuls dostarcza również dane do Specyfikacji Jakościo wych i Atestów Kontroli Jakości, wspiera specyficzne dla branży chemicznej działa nia związane z kontrolą jakości i obsługą laboratorium. Producentami oprogramowania są BPSC SA oraz 4Tech (Plan 9000); firmy prze prowadziły wdrożenie między kwietniem 2006 a czerwcem 2009 r. Katowicki Holding Węglowy SA Wdrożenie rozwiązań z zakresu logistyki wejścia w Kompleksie Logistyki Materiałowej KHW SA przeprowadził wdrożenie roz wiązań z zakresu logistyki wejścia opartych o architekturę korporacyjną i realizowanych w Kompleksie Logistyki Materiałowej (SZYK2/KLM) stanowiącym część syste mu klasy ERP eksploatowanego w korpo racjach górniczych. Modularne narzędzie uwzględnia specyfikę strategii biznesowych branży górniczej w zakresie logistyki wej ścia. SZYK2/KLM, to narzędzie wspoma gające zarządzanie w zakresie zaopatrzenia oraz gospodarki materiałowo-magazynowej, łączące technologie komercyjne i opensource, centralnie zarządzane i pracujące w konwencji internetowej. Umożliwia to wykorzystanie funkcjonalności systemu na platformie SOA oraz integrację z in nymi systemami informatycznymi. Do podstawowych korzyści z realizacji pro jektu zaliczyć można m.in. ujednolicenie procesów logistycznych w skali K H W SA, zwiększenie roli czynników kontrolnych w trakcie realizacji procesów, udostępnie nie bieżącej informacji o stanie realizacji procesów, modelowanie różnych koncepcji zarządzania logistyką wejścia w strukturze wielozakładowej. Testy przedwdrożeniowe sfinalizowano pod koniec 2008 r. Harmonogram reali zowany jest etapowo od początku roku Producentem oprogramowania jest Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA, wykorzystano m.in. technologie IBM i Oracle. Rohlig SUUS Logistics SA Wdrożenie oprogramowania klasy Document Management System do obsługi dokumentów handlowych Zaostrzenie się konkurencji w warun kach kryzysu oraz ekspansja przedsiębior stwa o wielu lokalizacjach spowodowały, że dla Rohlig SUUS Logistics tradycyjne funkcjonowanie w oparciu o dokumenty przewozowe i faktury w wersji papie rowej stało się ograniczeniem. Długie procesowanie dokumentów papierowych, ograniczone możliwości raportowania/ mierzenia, a tym samym zarządzania pro-

3 cesem biznesowym to główne powody wyboru rozwiązania z zakresu digitalizacji dokumentów. Zdecydowano o wdrożeniu Document Management System. Digi talizacja na możliwie wczesnym etapie umożliwiała uproszczenie i skrócenie procesu p r z e t w a r z a n i a d o k u m e n t ó w w rozproszonej geograficznie lokalizacji. Wdrożenie dotyczyło usprawnienia ob szarów Przetwarzania Krajowego Listu Przewozowego (KLP), Faktur Kosztowych Spedycyjnych oraz Faktur Kosztowych Administracyjnych. Korzyści z nowego modelu przetwarzania faktur to przede wszystkim pełna ewidencja oraz kontrola nad ich stanem i czasem akceptacji, eli minacja konieczności przesyłania faktur pomiędzy oddziałami, przejrzystość pro cesu akceptacji kosztu. Wdrożenie, którego producentem jest Comarch, przeprowadzono w ciągu pięciu miesięcy. Cementownia Warta SA Wdrożenie produktu e Faktura w systemie SAP PKP Przewozy Regionalne Cementownia Warta zajmuje się produk cją m.in. klinkieru portlandzkiego i cementu. Projekt objął wdrożenie zarządzania jakością oraz produktu e-faktura, instalację i dosto sowanie aplikacji realizującej kwalifikowany podpis cyfrowy do wymagań klienta w SAP, instalację urządzeń niezbędnych do składania elektronicznego podpisu. Pracowników ob jęto również szkoleniem w zakresie obsługi i użytkowania rozwiązania e-faktura. Dzięki wdrożeniu wyeliminowano opłaty pocztowe i kurierskie, skróceniu uległ czas potrzebny na wystawianie i dystrybucję dokumentów, osiągnięto oszczędność czasu pracowników odpowiedzialnych za składowanie i prze chowywanie dokumentów, możliwe stało się także utrzymanie wartości dowodowej elektronicznie podpisanych dokumentów. Wdrożenie przeprowadzono między stycz niem 2008 a styczniem 2009 r. Projektem zajęła się spółka I C G Wdrożenia SAP. Wdrożenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi Grupa Kopex Projekt realizowany w P K P Przewozy Regionalne dotyczył wdrożenia syste mu SAP H C M (zarządzanie zasobami ludzkimi) zapewniającego obsługę płac ponadtrzytysięcznej grupy maszynistów, przejętych z firmy PKP Cargo. Ze wzglę du na dość specyficzne składniki płacowe przejętej grupy system używany wcześniej przez P K P P R nie był w stanie podo łać wyzwaniu. Nowe narzędzie należało wdrożyć w ciągu miesiąca, aby maszyniści kolejną pensję odebrali w nowej firmie. Składniki płacowe maszynistów zależą od wielu czynników, m.in. od stażu, trybu i czasu pracy, rodzaju i długości pokony wanej trasy. Wyzwaniem była więc duża liczba obsługiwanych przez system I T pozycji płacowych. PKP PR przy współ pracy z firmą Gavdi, która była zaangażo wana we wdrożenie systemu SAP H C M w P K P Cargo, przeniosło kopię systemu razem z przejmowanymi pracownikami. W celu uruchomienia pełnego SAP H R niezbędne było wdrożenie systemów do planowania i rozliczania czasu pracy dla maszynistów. W 84 lokalizacjach zostały jednocześnie uruchomione programy Grafik i Wykaz, w pełni zintegrowane z systemem SAP. Wdrożenie systemu klasy ERP wspomagającego zarządzanie W ramach Grupy Kopex funkcjonuje kilkadziesiąt przedsiębiorstw o różno rodnym profilu działalności. Niektóre z nich wymagają usprawnienia zarządzania projektami, inne optymalizacji procesów produkcyjnych czy okołobudowlanych. Planowana jest też integracja systemu klasy ERP z oprogramowaniem CAD. W 2007 r. podjęto decyzję o wyborze IFS Applications jako systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Wdro żenie ma usprawnić realizację procesów oraz umożliwić zgromadzenie danych dotyczących działalności grupy w jednym miejscu, co ułatwi ich analizę. W 2008 roku w spółkach grupy uruchomiono sys tem, który obsługuje je w obszarze finan sów. W centrali wdrożono także moduły: Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Do kumentacją, Zasoby Ludzkie oraz Płace. W kolejnym etapie rozwiązanie zostało wdrożone w Zabrzańskich Zakładach Mechanicznych ( Z Z M ), zajmujących się produkcją maszyn i urządzeń górniczych w Grupie Kopex. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w kwietniu 2008 roku, start produkcyjny systemu nastąpił w 2009 r. W jego ramach przeprowadzono migra cję danych z systemów funkcjonujących wcześniej w przedsiębiorstwie do IFS Applications. Planuje się, że funkcjonujące w Z Z M moduły zostaną następnie uru chomione w kolejnych spółkach grupy. Zakład Energetyki Cieplnej Starachowice Wdrożenie i integracja systemów ERP, BI oraz systemu telemetrycznego Z E C Starachowice w ciągu dwóch lat wprowadził zmiany w zakresie systemów przemysłowych kontrolujących dosta wy ciepła i systemów wspomagających zarządzanie. Firma wdrożyła E R P i BI oraz kompleksowy system telemetryczny oparty o radiową transmisję danych on line z ciepłomierzy, wodomierzy, liczników prądu elektrycznego, czujek ciśnień i tem peratur oraz dwukierunkową komunikację ze sterownikami i regulatorami. Użycie łączy radiowych zapewniło bezkosztowe utrzymanie systemu oraz bezabonamentową transmisję danych. Telemetria obniżyła koszty - pełne dane spływają automatycznie do centrali. Z poziomu centrali system pozwala na sterowanie i monitorowanie podłączonych do sieci urządzeń. Po połączeniu tych informacji z systemami ERP i BI spółka jest w stanie skutecznie kontrolować koszty. We wdrożeniu, które przeprowadzono między 2008 a 2009 r., brały udział Macrologic SA i W M C Telemetria. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Analiza stanu zarządzania projektami i wypracowanie rekomendacji zmierzających do podniesienia efektywności obszaru zarządzania projektami Przedmiotem projektu było przepro wadzenie analizy obszaru zarządzania projektami w Departamencie Informatyki P G N i G, organizacja warsztatów budują cych wspólną bazę pojęciową z zakresu zarządzania projektami oraz wypraco-

4 wanie rekomendacji zmierzających do podnoszenia efektywności tego obszaru. Stworzenie metodyki zarządzania projek tami pozwoliło na opracowanie podręcz nika kierownika projektu oraz zestawu szablonów dokumentów projektowych. Przygotowany proces jest formalną pod stawą realizacji prac projektowych w De partamencie I T P G N i G. Obejmuje on działania: kierownictwa Departamentu, zespołów projektowych, zespołu wspiera jącego działania projektowe (PMO, Biuro Zakupów), dostawców rozwiązań. Wdro żenie rekomendacji podniesie efektywność prac projektowych. Oszczędności wynikają ze sprawniejszej realizacji business caseow" poszczególnych projektów. Głównym motywem współpracy PGNiG z InfovideMatrbc było coraz większe ukierunkowa nie PGNiG na prace projektowe, a także konieczność standaryzacji zachodzących procesów w dziale IT. Czas trwania przedsięwzięcia przepro wadzonego przez Infovide-Matrix wyniósł 2,5 miesiąca. Grupa Kęty Wdrożenie Infor ERP LN (Baan 6) w spółkach holdingu Grupa Kęty tworzy zdywersyfikowany holding skupiający 22 spółki działające w kraju i za granicą. W czasie szybkiego wzrostu grupy kluczową rolę odegrał roz wój systemów informacyjnych. Głównym celem projektu wdrożenia Infor ERP LN było ujednolicenie systemu zarządzania i możliwość szybszego uzyskania skon solidowanego wyniku grupy. Szczególne wymagania wynikały ze złożonej struktury wielozakładowej, konieczna była też ela styczność w modelowaniu i odwzorowaniu zmiennej struktury w systemie. D o za kończenia na początku 2009 roku projekt objął w sumie dziesięć kluczowych spółek holdingu. Wdrożony system Infor ERP LN 6.1 ujednolica procedury, reguły biznesowe oraz sprawozdawczość finansową na po ziomie całej grupy. Dodatkowo centralny system i jeden zespół obsługujący go uła twia zarządzanie systemem, a także ob niża koszty jego eksploatacji. Rozwinięty elastyczny system parametryzacji pozwala na szybką reakcję na zmiany w strukturze holdingu. Wdrożenie Infor ERP LN 6.1 (Baan 6) przeprowadziła firma S&T Services Polska. Polimex-Mostostal SA I Wdrażane rozwiązania SAP ERP, SAP Document Access by Open Text Polimex-Mostostal jest jedną z najwięk szych w Polsce grup budowlano-inżynieryjnych, w jej skład wchodzi wiele podmiotów, które były włączane w strukturę organi zacyjną grupy. By skutecznie zarządzać procesami biznesowymi we wszystkich podmiotach, kierownictwo spółki zdecy dowało się zainwestować w zintegrowany system ERP. Kluczowym zadaniem systemu jest skuteczne zarządzanie projektami, któ rych jednocześnie może być realizowanych w firmie nawet 7 tys. W tym celu wyko rzystywany jest przede wszystkim moduł SAP PS odpowiedzialny za zarządzanie projektami i inwestycjami. Polimex ma możliwość precyzyjnego rozliczania każ dego z nich, a także wgląd w wielowymia rowe analizy na poziomie przedsięwzięcia, a także poszczególnych jego podprojektów czy etapów. Moduły finansowe dają moż liwość pełnego raportowania finansowego niezbędnego ze względu na obecność firmy na warszawskiej giełdzie. Polimex-Mostostal dysponuje także systemem archiwizacji i obiegu faktur kosztowych, zbudowanym na bazie rozwiązań SAP Document Access by OpenText i PMS Suit firmy PMS Lab. Istotnym elementem rozwiązania jest sys tem zarządzania zasobami ludzkimi. SAP przeprowadził wdrożenie w Polimex-Mostostal między lutym a sierpniem 2009 r. Ebud Przemysłówka sp. z o.o. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego SIMPLE.ERP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ebud Przemysłówka poszukiwało systemu infor matycznego, który mógłby być wykorzy stany do obsługi budów (kontraktów) oraz analizy zaangażowanych w ich realizację ludzi, podwykonawców, sprzętu i mate riałów. Przed firmą Simple, producentem oprogramowania i uczestniczącą w reali zacji spółką Softeam postawiono zadanie wdrożenia systemu informatycznego i jego integracji z aplikacją M S Project. W ra mach kontraktu zrealizowano obsługę: bu dżetów sprzedaży zawierających ustalone z inwestorem etapy realizacji, budżetów kosztów bezpośrednich, budżetów kosztów ogólnych zawierających wszelkie koszty uzupełniające niewbudowane bezpośred nio w inwestycję, rozliczenia kosztów pracy brygad zawodowych w połączeniu z modu łem płacowym. Kierownikom kontraktów udostępniono wynik budowy zrealizowany na podstawie analiz OLAR Zrealizowano budżetowanie całego przedsiębiorstwa: koszty zarządu, koszty warsztatu itp. Wdrożenie, realizowane od listopada 2008 r., jest obecnie na ukończeniu. Aster SA Zintegrowany System Zarządzania Siecią Firma telekomunikacyjna Aster sta ła przed problemem zarządzania coraz bardziej złożoną infrastrukturą pocho dzącą od różnych dostawców i realizującą szereg usług opartych o heterogeniczne systemy. Grupa Sygnity wdrożyła zintegrowany system zarządzania siecią. Rozwiązanie wspiera procesy monitorowania i diagno zowania problemów w infrastrukturze te leinformatycznej, usługowej i aplikacyjnej. Dostarcza narzędzia wspomagające plano wanie sieci i raportowanie spełnienia oraz utrzymania jakości usług informatycznych (SLA). Instalacja bazuje na jednym z naj nowocześniejszych rozwiązań w zakresie NMS, oprogramowaniu z rodziny I B M Tivoli oraz Cisco. Rozwiązanie wdrożone w Aster stanowi zintegrowaną platformę do zarządzania i monitorowania sieci teleinformatycz nych (tzw. rozwiązanie parasolowe), która umożliwia nadzór całej sieci z poziomu pojedynczej konsoli operatora. Zapew nienie bezpiecznego dostępu do systemu daje dodatkowo możliwość operacyjnego wykorzystania poszczególnych funkcjonal ności jednocześnie z poziomu centralnego ośrodka i z oddziałów regionalnych. Przeprowadzone wdrożenie systemu umożliwia automatyzację procesu utrzy mania i monitorowania zasobów syste mowych oraz wykrywanie potencjalnych problemów, podnosi poziom świadczonych usług, odbiera informacje o zdarzeniach ze sprzętu, aplikacji i urządzeń, pozwala ustalić wpływ zdarzenia na jakość świad czonej usługi. Projekt zakończono w czerwcu 2009 r.

5 - LG Electronics Przeniesienie obsługi procesów kadrowo-płacowych do wewnętrznego działu personalnego Firma L G Electronics Wrocław jest częścią międzynarodowego koncernu L G Electronics, działającego na rynku elektroniki użytkowej, sprzętu gospodarstwa domowego, telefonów komórkowych oraz produktów multimedialnych. Głównym celem projektu było przeniesienie obsługi wszelkich pro cesów kadrowo-płacowych realizowanych przez zewnętrzną firmę outsourcingową do wewnętrznego działu personalnego firmy LG. Firma rozpoczęła w 2008 roku prace nad wdrożeniem narzędzi wspomagających obsługę procesów związanych z administracją kadrami, a także z naliczaniem wynagrodzeń. Ich zakończenie nastąpiło w kwietniu 2009 roku. Obecnie L G korzysta również z innych funkcjonalności systemu, m.in. z modułów umożliwiających obsługę umów cywilno prawnych, działalności socjalnej, a także zarządzanie czasem pracy. Uruchomiono również aplikację wspomagającą miękkie" obszary zarządzania kapitałem ludzkim. Wdrożenie we wrocławskiej fabryce lo dówek i telewizorów L C D przeprowadziła T E T A SA. EnergiaPro SA Modernizacja centralnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego w obszarze systemu espim EnergiaPro jako pierwszy w Polsce O S D posiada centralną bazę danych pomiaroworozliczeniowych wielkich odbiorców oraz pomiarów sieciowych. Centrala oraz każdy z pięciu oddziałów dysponował własnymi systemami pomiarowo-rozliczeniowymi, różniącymi się zaawansowaniem techno logicznym oraz sposobem przetwarzania danych. W ramach projektu przeprowadzono centralizację lokalnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych obsługujących pomiary pozyskiwane zdalnie oraz zaimplementowano nową generację systemu do przetwarzania dużych ilości danych. Do tak przygotowanego środowiska informatycznego zmigrowano dane wielkich odbiorców z systemów lokal nych oraz ujednolicono mechanizmy zarzą dzania danymi pomiarowymi. Szczególny nacisk położono na wymagania w zakresie zarządzania i kontroli danych pomiarowo-rozliczeniowych z uwagi na obowiązki Energia Pro jako OSD, w tym Operatora Pomiarów. Pozwoliło to na opracowanie i wdrożenie jed nakowego standardu rozliczania odbiorców w centrali spółki i jej lokalnych oddziałach. Producentem oprogramowania jest Winuel (Grupa Sygnity). Zakłady Azotowe Puławy SA Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP Przedsięwzięcie w Z A Puławy wyróżnia się zakresem wdrożenia realizowanego w ra mach jednego zadania oraz tym, że w ramach jednego etapu wdrożono rozwiązanie wspo magające większość procesów biznesowych realizowanych przez przedsiębiorstwo. System wspiera firmę zarówno w obsza rze branżowymjak i finansowo-księgowym. W części branżowej obejmuje system za opatrzenia w surowce, produkcji, wspieranie gospodarki materiałowej, procesy sprzedaży i dystrybucji wszystkich produktów Z A Puławy oraz wymianę danych ze specja lizowanymi systemami wspierającymi proces sprzedaży. W części finansowej system wspiera procesy w obszarze ewi dencji zdarzeń gospodarczych, działalności sprawozdawczej oraz controllingu. W wy niku realizacji projektu oczekuje się m.in. wsparcia procesów decyzyjnych, uzyskania szybkiego dostępu do informacji, obniżenia kosztów finansowania zapasów, optymali zacji wykorzystania zasobów oraz procesów zaopatrzenia i remontówjak również przy spieszenia realizacji projektów rozwojowych. Wdrożenie zrealizowano w oparciu o system SAPERP na platformie IBM. Na liście firm uczestniczących w pro jekcie są Asseco Poland - jako główny wykonawca, S & T Services Polska oraz IBM Polska. Wdrożenie realizowane jest etapowo od czerwca 2008 r. Kolejny etap przewidziano na III kwartał 2010 r. Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor I Wdrożenie Systemu PDM do zarządzania dokumentacją inżynierską Wdrożenie systemu pozwoliło uspraw nić procedury pracy i zarządzania pełnym procesem projektowania w strukturach za kładowych firmy. Stworzony został cyfrowy kanał komunikacji, dający wszystkim kon struktorom i kierownikom działów dostęp do najbardziej aktualnych informacji o projekcie oraz możliwość pracy współbieżnej. Dzięki wytworzonemu interfejsowi CAD/PDM/ERP, przy konsultacji i współ pracy z firmą IFS Poland, pracownicy firmy Tagor zyskali możliwość bezpośredniego przekazywania informacji o produktach do systemu ERP oraz integrację struktur pro duktowych z zakładowym systemem maga zynowania i zakupów. W wyniku wdrożenia stało się także możliwe automatyczne prze kazywanie informacji o zleceniach zmian konstrukcyjnych z działu produkcyjnego do działu konstrukcyjnego. Wdrożenie Systemu P D M do zarzą dzania dokumentacją inżynierską i in tegracja C A D / P D M / E R P zrealizował autoryzowany partner Autodesk, firma AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie z Warszawy. Projekt rozpoczęto w grudniu 2008 r. - zakończono w sierpniu 2009 r. Immergas Polska I System zaawansowanego zarządzania magazynem Immergas Polska jest producentem kotłów gazowych, podgrzewaczy, grzejników oraz kolektorów słonecznych. Firma zainwesto wała w nowy magazyn wysokiego składo wania o powierzchni 3000 mkw. i obsadzie zaledwie sześciu magazynierów. Jako roz wiązanie do automatyzacji pracy w obiekcie wybrano moduł Zaawansowanego Zarzą dzania Magazynem Oracle J D Edwards (WMS), wspomagany przez rozwiązania mobilne oparte o platformę Agilero. Wdro żona funkcjonalność podniosła wydajność przyjęcia towaru i kompletacji wysyłki do klienta. Dzięki optymalnym procesom oraz identyfikacji produktów przy pomocy kodu kreskowego wyeliminowano problem cza sochłonności potwierdzania przyjęć zleceń zakupu, które niejednokrotnie zawierają po kilkaset różnych produktów. Proces komple tacji zleceń sprzedaży i wydań dla serwisów znacznie obniżył liczbę błędów. Wdrożenie rozwiązania oferowanego przez Oracle między majem a czerwcem 2009 r. przeprowadził Hogart Business Systems. I 4*OPHAC. JAROSŁAW MAŚLANEK OFOTOLIA Wszystkie wdrożenia nadesłane do rankingu prezentujemy w portalu wnp.pl wserwisie it.wnp.pl

Najciekawsze z najlepszych 2008

Najciekawsze z najlepszych 2008 Ranking wdrożeń IT w przemyśle Najciekawsze z najlepszych 2008 +/ i Redakcja Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł po raz kolejny organizuje ranking Najciekawszych z najlepszych wdrożeń systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. w 2009 roku Warszawa, dnia 17 marca 2010 roku Spis treści 1. Przedstawienie Spółki...3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT Międzynarodowe Targi Poznańskie 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA PRZEMYSŁU I ADMINISTRACJI PARTNERZY www.kadry.tv telewizja interaktywna dla mened erów wykorzystaj multimedia w ogl daj prezentacje produktu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Linux. MacOS. Windows. Unix

Linux. MacOS. Windows. Unix do polskich realiów Oprogramowanie na zamówienie AION jest firmą doradczą, specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości usług z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz inżynierii oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

IFS Aktualności IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. 2/2008

IFS Aktualności IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. 2/2008 IFS Aktualności IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. 2/2008 Kopex na światowych rynkach - mówi Wiceprezes Krzysztof Jędrzejewski Wdrożenie IFS Finanse w Południowym Koncernie Energetycznym

Bardziej szczegółowo

Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012. www.msipolska.pl

Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012. www.msipolska.pl Produkty i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych IT Katalog 2011/2012 Budowlana Chemiczna Elektroniczna Energetyczna Farmaceutyczna Maszynowa Metalowa Odzieżowa Papiernicza Samochodowa Spożywcza

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

ECM Optymalizacja procesów w logistyce

ECM Optymalizacja procesów w logistyce ECM Optymalizacja procesów w logistyce www.comarchedi.pl www.dokumentyiprocesy.comarch.pl Comarch wsparciem procesów logistycznych Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw staje się elementem coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla średnich i małych firm.

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO ŹRÓDŁA WZROSTU SEKTORA MOTORYZACJI Polski rynek motoryzacyjny stanowi jeden z najbardziej konkurencyjnych i podatnych na zmiany obszarów

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Warszawa, czerwiec 2012 roku 1. Wprowadzenie W wyniku realizacji strategii ATM S.A. ogłoszonej na lata 2010-2011 nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

TELEINFO 100 WYNIKI BADANIA O STANIE INFORMATYZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI FIRMY I INSTYTUCJE INFORMATYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI 2011 ZINFORMATYZOWANE

TELEINFO 100 WYNIKI BADANIA O STANIE INFORMATYZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI FIRMY I INSTYTUCJE INFORMATYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI 2011 ZINFORMATYZOWANE CENA 35 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1429-155X INDEX 344869 INFORMATYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI 2011 WYNIKI BADANIA O STANIE INFORMATYZACJI POLSKIEJ GOSPODARKI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPIEJ ZINFORMATYZOWANE

Bardziej szczegółowo

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj Raport MSI Polska czerwiec 2010 www.msipolska.pl Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj ERP/MRP, BI Jak zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa z użyciem systemów IT typu ERP/MRP oraz BI Oferta na

Bardziej szczegółowo