Macrologic. Kupuj 65,00 zł. Raport analityczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Macrologic. Kupuj 65,00 zł. Raport analityczny"

Transkrypt

1 SEKTOR: IT GPW: MCL REUTERS: MSFT.WA BLOOMBERG: MCL PW DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Macrologic Kupuj 65,00 zł Macrologic Przedmiot działalności Macrologic jest spółką software ową operującą na rynku oprogramowania ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Typowym klientem spółki jest firma średniej wielkości zatrudniająca pracowników i generująca ponad 20 mln zł rocznych przychodów. Głównymi konkurentami na rynku są Comarch, Teta, Simple, sporadycznie Asseco BS lut 23 kwi 6 lip 15 wrz 26 lis 15 lut Macrologic WIG znormalizowany Dane podstaw ow e cena rynkow a (zł) 39,51 kurs docelow y (zł) 65,00 w ycena DCF (zł) 71,77 min 52 tyg (zł) 17,00 max 52 tyg (zł) 39,70 kapitalizacja (mln zł) 74,62 EV (mln zł) 71,11 liczba akcji (mln szt.) 1,89 free float 30,6% free float (mln zł) 22,84 śr. obrót/msc (mln zł) 1,65 Zmiana kursu Macrologic WIG 1 miesiąc 10,8% -7,0% 3 miesiące 32,7% -1,8% 6 miesięcy 14,7% 8,6% 12 miesięcy 105,3% 74,1% Akcjonariat % akcji i głosów B. Michalak 30,79 W. Napiórkow ski 19,66 Aviva Investors 5,72 K. Szczypa 5,57 K. A. Napiórkow ska 5,31 Atuty spółki i ryzyka inwestycyjne Macrologic ma naszym zdaniem szereg atutów, które go wyróŝniają na tle innych firm giełdowych. Zwracamy przede wszystkim uwagę na niską podatność spółki na zmiany koniunkturalne, co wynika zarówno z czynników zewnętrznych (specyfika rynku ERP), jak i wewnętrznych (własny produkt, szeroka baza klientów, lojalna kadra pracowników). Macrosoft ma równieŝ bardzo bezpieczną strukturę finansowania działalności (wysoki udział przychodów powtarzalnych, wysoki cash flow operacyjny, niskie nakłady inwestycyjne w pełni pokryte amortyzacją i brak zadłuŝenia kredytowego), co pozwala kaŝdego roku wypłacać część zysku akcjonariuszom (dywidenda, buy back). Wśród ryzyk inwestycyjnych wymienilibyśmy niską płynność (free float to ok. 30% kapitalizacji firmy) oraz tradycyjną dla branŝy IT sezonowość. Wycena i rekomendacja Celem zarządu jest osiągnięcie 15% rentowności netto przy ok. 10-proc. dynamice sprzedaŝy. Przyjmując, Ŝe w 2010 r. Macrologic zrealizuje swoje cele finansowe, to skonsolidowana sprzedaŝ powinna przekroczyć 60 mln zł, a zysk netto zbliŝyć się do 9 mln zł. Plany te uznajemy za realne, choć ambitne. Przy naszych prognozach na 2010 r. oraz lata kolejne wycena rynkowa spółki Macrologic jest niska, szczególnie na tle innych giełdowych firm z tego sektora (Comarch, ABS). Przy 8,8 mln zł zysku netto wskaźnik P/E kształtuje się poniŝej 10x, podczas gdy dla grupy polskich firm wynosi 15x, a dla firm zagranicznych 14x. Jeszcze większe dyskonto obserwujemy w przypadku wskaźnika EV/EBITDA na 2010 r.: dla MCL wynosi 4,4x, dla polskich firm 7,6x, a dla zagranicznych 9,1x. Na bazie modelu DCF wyceniliśmy 1 akcję na prawie 72 zł. Analiza porównawcza dała podobne wyniki, jeśli odnieść ją do spółek polskich (Comarch, ABS ) - 69 zł. Z kolei zestawienie wskaźników zagranicznych spółek operujących na rynku systemów ERP pozwoliło wycenić 1 akcję Macrologic na 54 zł. Ostatecznie cenę docelową ustaliliśmy na poziomie 65 zł, czyli 70% powyŝej bieŝących notowań. Wydajemy rekomendację Kupuj. Poprzednie rekom. Dom Maklerski PKO BP SA ul. Puławska Warszawa tel. (0-22) Analityk: Michał Sztabler tel. (0-22) data cena doc Informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania Dane finansow e (skonsolidow ane) mln zł p 2010p 2011p 2012p SprzedaŜ 51,44 54,96 60,81 68,46 75,31 EBITDA 11,47 14,36 15,97 17,11 18,37 EBIT 7,28 9,65 10,86 12,00 13,20 Zysk netto 5,72 7,64 8,83 9,94 11,11 Zysk skorygow any 5,72 7,64 8,83 9,94 11,11 EPS (zł) 3,03 4,04 4,68 5,26 5,88 DPS (zł) 2,00 2,12 2,34 2,63 2,94 CEPS (zł) 5,25 6,53 7,38 7,97 8,62 P/E 13,05 9,77 8,45 7,51 6,72 P/BV 3,40 2,89 2,43 2,06 1,76 EV/EBITDA 6,20 4,95 4,45 4,16 3,87 p - prognoza DM PKO BP SA

2 Atuty spółki 1. Niska podatność na zmiany koniunktury a) Specyfika rynku ERP Rynek ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw nie odczuł istotnie ubiegłorocznego załamania koniunktury w IT. Spadek popytu dotyczył przede wszystkim firm dostarczających sprzęt (lub w których ten rodzaj działalność ma duŝe znaczenie, jak np. integratorzy). Klienci w pierwszej kolejności rezygnowali z wymiany hardware u decydując się na przedłuŝenie okresu eksploatacji starych komputerów. Nie ograniczali jednak znacząco wydatków na oprogramowanie, zwłaszcza w sytuacji kiedy dostawca był w stanie precyzyjnie podać korzyści wdroŝenia takich systemów. Ponadto w spółkach software owych część przychodów ma charakter powtarzalny i wynika z opłat licencyjnych (tzw. maintenance rocznie ok. 20% początkowej ceny licencji), a szczególnie w przypadku firm produkujących oprogramowanie klasy ERP, gdzie częste zmiany otoczenia prawnego wymuszają aktualizację systemów. Według danych GUS w segmencie MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) tylko 25% firm ma rozwiązania ERP, a z tych wciąŝ prawie połowa korzysta z prostych rozwiązań DOSowych (głównie programów finansowo-księgowych czy magazynowych). Rynek ten jest systematycznie zagospodarowywany przez produkty o wyŝszym stopniu zaawansowania (jak np. produkty Macrologica). Z uwagi na większą znajomość specyfiki rynku i umiejętność sprawnego reagowania na zmieniające się warunki (prawne, finansowe) rynek systemów ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw zdominowany jest przez krajowe firmy: Comarch, Asseco Business Solutions, Macrologic, Teta, Simple, BPSC. Comarch (Egeria, Optima, Klasyka, XL) 12,0% Producenci oprogramowania dla MSP wg wartości sprzedaŝy licencji (dane za 2008 r.) Sage Symfonia 9,6% Asseco BS (Koma, Safo, Softlab, Wa-Pro) 8,2% MSD (Ax, Nav) 5,4% Macrologic 5,3% Teta 4,4% Asseco BS (Koma, Safo, Softlab, Wa-Pro) 8,1% Comarch (Egeria, Optima, Klasyka, XL) 10,2% Producenci oprogramowania dla średnich firm wg wartości sprzedaŝy licencji (dane za 2008 r.) MSD (Ax, Nav) 7,7% Macrologic 7,6% Teta 6,2% Sage Symfonia 5,1% Exact 4,4% pozostali 43,5% Epicor 2,2% InsERT 3,5% Exact 3,1% BPSC 2,8% Epicor pozostali 3,1% 40,6% Infor GS 3,1% BPSC 3,9% Źródło: Macrologic (na podstawie raportu DIS, 2009), DM PKO BP SA Wartość rynku oprogramowania dla MSP szacowana jest na ok. 400 mln zł (z czego 70%, tj. ok. 280 mln zł, stanowi oprogramowanie dla firm średniej wielkości docelowy rynek dla firmy Macrologic). Prognozy DIS wskazują na systematyczny wzrost rynku w kolejnych latach, jednak dynamiki nie będą wysokie (CAGR =5,3%, dla subrynku firm średnich CAGR=4,9%). Z kolei sprzedaŝ samych licencji powinna rosnąć w tempie 10-15% rocznie do 2012 r. Rynek oprogramowania dla MSP i prognozy jego rozwoju (mln zł) MSP razem średnie firmy CAGR=5,3% CAGR=4,9% P 2010P 2011P 2012P Źródło: Macrologic (na podstawie raportu DIS, październik 2009), DM PKO BP SA 2

3 b) Własny produkt Podstawowym produktem oferowanym przez Macrologic jest pakiet autorskich rozwiązań z rodziny Xpertis, wspierających róŝne dziedziny biznesu: ewidencję i planowanie zasobów (ERP), zarządzanie informacją i wiedzą (KM, CRM) oraz analizy zarządcze (BI). Xpertis jest rozszerzoną kontynuacją programu SKID, oferowane przez Macrologic od 1992 r. Tym co odróŝnia produkt spółki od rozwiązań konkurencji jest oparcie systemu na własnej bazie danych. Pozwala to Macrologicowi uniezaleŝnić się od zagranicznych dostawców (Oracle, Microsoft), jednak rodzi konieczność utrzymywania własnych programistów rozwijających ten fragment systemu. Generalnie oferowanie rozwiązań z obszaru ERP polega na sprzedaŝy licencji na uŝytkowanie oprogramowania oraz usług doradztwa, wdroŝenia oraz serwisu. Struktura sprzedaŝy (mln zł) 6,1 6,8 4,7 3,8 24,1 29,2 17,9 16,2 16,6 20,2 17,0 19,0 20,9 10,7 8,8 8,7 11,7 13,7 14,9 17,1 20,9 18, P Liencje Usługi Pozostałe produkty Tow ary i materiały Źródło: Macrologic, P prognoza DM PKO BP Przyjmuje się, Ŝe ok. 30% pierwszego wdroŝenia stanowi koszt zakupu licencji, a 70% usługa instalacyjna. W kolejnych latach klient uiszcza opłatę za utrzymanie systemu (tzw. maintenance, czyli nabywa prawo do korzystania z uaktualnień oprogramowania itp.), która wynosi ok. 20% kosztu licencji. Generalnie licencja (tj. prawo do uŝytkowania zakupionego na początku oprogramowania) obowiązuje, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych, przez okres 5 lat, a coroczna aktualizacja wydłuŝa okres uŝytkowania o kolejny rok. W opinii przedstawicieli Macrologic niewielu klientów rezygnuje z corocznych opłat utrzymaniowych, gdyŝ częste zmiany w przepisach powodują konieczność bieŝącego uaktualniania systemu. Widoczne jest to szczególnie w programach finansowoksięgowych i kadrowo-płacowych, znacznie rzadziej występuje w programach wspierających sam proces logistyki, czy produkcji. Dla tych rozwiązań atutem korzystania z corocznych aktualizacji jest dostęp do nowych modułów, rozszerzeń raportów itp. udostępnianych w ramach wykorzystywanych aplikacji. Kolejnym waŝnym i w duŝej mierze przewidywalnym źródłem przychodów Macrologic są opłaty za usługi wsparcia (serwis, doradztwo, szkolenia itp.). MoŜna przyjąć, Ŝe kaŝdego roku klient korzysta z usług o wartości ok. 20% początkowej ceny wdroŝenia. Rozwiązanie proponowane przez Macrologic opiera się na stałej opłacie abonamentowej (w przypadku najtańszych pakietów jest to koszt 4-5 tys. zł, średnio ok. 10 tys. zł na rok), płaconej raz do roku (z góry), w ramach której klient ma prawo do określonej liczby godzin serwisowych. Oczywiście pewna część przychodów pochodzi z usług wykonywanych poza abonamentem, jednak ich przewidywalność jest juŝ mniejsza. Dane z ostatnich kilku lat pokazują, Ŝe wartość przychodów z klienta w roku następnym po wykonaniu wdroŝenia stanowi ok % wartości pierwszego kontraktu. Później zdarza się, Ŝe spada, jednak nie poniŝej 30% kwoty początkowej. Typowa wartość pierwszego wdroŝenia to ok tys. zł. Na pierwszy ogień idą najczęściej moduły: Finansowo-księgowy, Magazynowy (Logistyka), Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) i w przypadku spółek produkcyjnych takŝe Produkcja. To oczywiście nie wyczerpuje oferty systemu Xpertis i dlatego w kolejnych latach klienci często dokupują kolejne funkcjonalności i/lub rozszerzają juŝ posiadane. 3

4 Struktura pakietu Xpertis Źródło: Macrologic, DM PKO BP SA Zdecydowanie największy udział w przychodach ze sprzedaŝy licencji mają modułu ERP (88%), moduły wspomagające zarządzanie informacją (CRM) to 4%, analityka zarządcza (BI) zaledwie 1%, hardware ok. 4%. Tak wysoki udział rozwiązań ERP wynika z faktu, iŝ w pierwszej kolejności wybierane są podstawowe narzędzia: moduły wspomagające księgowość, zarządzanie produkcją czy sprawy personalne. Dopiero kolejnym krokiem jest rozbudowa o bardziej wyrafinowane rozwiązania. MoŜna więc oczekiwać, Ŝe w miarę rozwijania się firm klientów spółki, sprzedaŝ systemów CRM czy BI będzie rosła. JuŜ teraz, jak podkreśla zarząd, są one motorem sprzedaŝy (ile trudno jest przekonać decydenta do zamiany jednego systemu FK na inny, to duŝą wartość dodaną dla biznesu mają właśnie rozwiązania CRM czy BI sprzęgnięte z tradycyjnymi systemami ewidencyjnymi). Z kolei niski udział sprzętu to przede wszystkim efekt prowadzonej polityki handlowej, koncentrującej się na świadczeniu usług i sprzedaŝy oprogramowania własnego. c) DuŜa baza drobnych klientów Baza stałych klientów Macrologic to ok. 1,6 tys. firm (mniej więcej tylu firmom wystawiono w ub.r. roku faktury), a liczba podmiotów korzystających z oprogramowania (tj. posiadających waŝną licencję) sięga 2,2 tys. Tak znaczne rozproszenie klientów ma tę zaletę, Ŝe spółka nie jest uzaleŝniona od jednego lub kilku duŝych odbiorców usług, jak teŝ jednej branŝy (np. finansowej czy telekomunikacyjnej). Średniorocznie pozyskiwanych jest ok. 80 nowych klientów, przy czym większy udział w procesie pozyskiwania mają słuŝby handlowe samej spółki Macrologic, niŝ jego partnerzy. Macrologic działa na bazie 10 ośrodków wdroŝeniowych w całej Polsce (dla porównania Teta ma 2, a Comarch korzysta z usług swoich partnerów w terenie). Taki system pozwala zapewnić klientom odpowiedni standard usług, zarówno pod względem czasu reakcji na zgłoszenie (mniejszy obszar pokrywany przez jeden zespół wdroŝeniowy czy serwisowy), jak i przygotowania merytorycznego pracowników (gdyŝ są to pracownicy MCL, a nie zewnętrzni podwykonawcy). Spółka korzysta takŝe w mniejszym stopniu z partnerów lokalnych. d) Lojalna kadra pracowników Tak jak w kaŝdej firmie, której działalność opiera się na usługach i produktach technologicznych, Macrologic naraŝony jest na ryzyko utraty kluczowych pracowników. W opinii zarządu ryzyko takie jest niewielkie, a dowodem ma być duŝe przywiązanie pracowników do firmy (średni okres pracy to 8 lat, a ponad połowa pracowników związana jest ze spółką juŝ 12 lat). Ponadto zagroŝenie, Ŝe grupa pracowników moŝe odejść z firmy i załoŝyć konkurencyjny podmiot (jak miało to miejsce np. w Sygnity) równieŝ nie jest duŝe, z uwagi na niski udział przychodów z pojedynczego klienta/kontraktu oraz prawo własności 4

5 licencji naleŝące do Macrologic. Klienci MCL związani są ze spółką poprzez oprogramowanie jakiego uŝywają, a nie personalne powiązania z pracownikami spółki. Innymi słowy, Macrologic w duŝej mierze sprzedaje produkt opakowany usługą, a nie czystą usługę (jak ma to miejsce w przypadku duŝych kontraktów IT, kiedy tworzony jest produkt na zamówienie). Dodatkowo Macrologic wiąŝe kluczowych pracowników poprzez program motywacyjny oparty na akcjach własnych. 2. Bezpieczna struktura finansowania działalności a) Wysoki udział przychodów powtarzalnych Macrologic (jako producent) jest właścicielem licencji oferowanego systemu Xpertis i czerpie dochody z opłat licencyjnych (tzw. maintenance) oraz opieki nad systemem. Według spółki ok. 48% przychodów ma charakter przewidywalny oparty na opłatach licencyjnych (za korzystanie z oprogramowania) oraz abonamencie (za usługi wsparcia). Pozostała część pochodzi z nowych wdroŝeń i usług dodatkowych. Struktura przychodów Tow ary (w tym licencje obce) 8% Licencje (odnow ienia) 21% Pozostałe usługi (w tym w droŝenia) 26% Now e w drozenia (licencje) 18% Usługi pakietow e (abonametow e) 27% Źródło: Macrologic, DM PKO BP SA b) Wysoki cash flow operacyjny Wysoka rentowność prowadzonej działalności (docelowo 15-16% na poziomie netto) przy zbilansowanym kapitale obrotowym (zapasy i naleŝności finansowane są niemal w całości krótkoterminowymi zobowiązaniami niefinansowymi) pozwala generować dodatnie przepływy operacyjne. Analizując historyczne wyniki spółka tylko w jednym roku zanotowała ujemny cash flow (w 2000 r.: -0,3 mln zł przepływów operacyjnych przy 1,3 mln zł straty netto). Rozwój spółki nie będzie teŝ wymagał wyraźnego zwiększenia nakładów na kapitał obrotowy. c) Wydatki inwestycyjne w pełni pokryte amortyzacją Planowane na 2010 r. wydatki inwestycyjne to kwota ok. 3,5 mln zł (przede wszystkim na rozwój produktów). 25% tej sumy zrefinansowane będzie ze środków unijnych, a więc efektywne zapotrzebowanie na kapitał to 2,5-3 mln zł. Nie przewidujemy zwiększenia tych wydatków w najbliŝszych kilku latach (ewentualne akwizycje nie będą duŝe i nie zmienią znacząco powyŝszych kwot). Co więcej, przyszłe inwestycje powinny być niŝsze niŝ szacowany przez nas poziom amortyzacji w kolejnych 3 latach. d) Brak zadłuŝenia kredytowego Na koniec III kwartału spółka dysponowała 3,5 mln zł środków finansowych przy braku zadłuŝenia kredytowego. 5

6 3. Stabilna polityka dywidendowa Od kilku lat spółka systematycznie przeznacza część zysku dla akcjonariuszy (w formie dywidendy lub buybacku). Za 2008 r. 3,8 mln zł (2 zł/akcję, 75% zysku jednostkowego, DY=4,4%) zostało wypłacone w formie dywidendy. Za 2009 rok kwota ta nie powinna być niŝsza, chociaŝby z uwagi na wzrost zysku. RóŜnica moŝe polegać na tym, iŝ część zysku trafi do akcjonariuszy w postaci dywidendy, a część (ok. 1 mln zł) w formie skupu akcji własnych. Podział zysku MCL w latach P 57% 85% procent w ypłaconego zysku jednostkow ego buyback 50% 1,0 dyw idenda rozw ój spółki 100% 1,0 1,9 75% 3,8 3,0 100% 85% 3,3 3,7 80% 2,1 1,0 0,2 0,4 2,9 1,3 3, P Źródło: Macrologic, P prognoza DM PKO BP Prognozujemy, Ŝe w kolejnych latach spółka utrzyma dotychczasowa politykę wypłat z zysku, przeznaczając dla akcjonariuszy min. 50% wypracowanego zysku skonsolidowanego (czyli ok. 60% wyniku jednostkowego) 4. Niska wycena przy prognozowanej dalszej poprawie wyników Spółka nie odczuła mocno spowolnienia i zmniejszenia wydatków na ERP. Wynikało to m.in. z rynku jaki obsługuje (bazą jest duŝa liczba mniejszych podmiotów: ok. 1,5-2 tys. firm będących stałymi klientami i przychody ok tys. zł od klienta) oraz znaczącego udziału przychodów powtarzalnych (odnowienie licencji, usługi pakietowe łącznie ok. 25 mln zł rocznie). Macrologic zakończył 2009 r. z historycznie najlepszymi przychodami i zyskiem. Powinna być widoczna dwucyfrowa dynamika poprawy marŝ na poziomie operacyjnym i netto. Celem zarządu jest osiągnięcie 15% rentowności netto przy ok. 10-proc. dynamice sprzedaŝy. Skonsolidowane przychody w 2009 r. powinny więc przekroczyć 55 mln zł, jednak spółka przyznaje, Ŝe nie udało się jeszcze wykonać 15% marŝy netto. Zakładamy, Ŝe nie było to duŝo mniej (13-14%) i zysk netto grupy wyniósł 7,5-8 mln zł. Prognozy wzrostu wyników spółki w najbliŝszych latach przewyŝszają szacunki ekspertów dotyczące rozwoju rynku (patrz prognozy DIS prezentowane wcześniej). Analiza historycznych wyników Macrologic wskazuje jednak, Ŝe spółka rozwija się szybciej niŝ rynek, na którym działa. Średnioroczny wzrost przychodów Macrologic w ostatnich pięciu latach wyniósł 11,2%, podczas gdy tak samo liczony wzrost rynku oprogramowania dla średnich firm to 5,3%. Ponadto zarząd spółki wciąŝ dostrzega obszary działalności, w których moŝna poprawić efektywność i tym samym zwiększyć rentowność. Przyjmując, Ŝe w 2010 r. Macrologic zrealizuje swoje cele finansowe, to skonsolidowana sprzedaŝ powinna przekroczyć 60 mln zł, a zysk netto zbliŝyć się do 9 mln zł. Plany te uznajemy za realne, choć ambitne. Przy naszych prognozach na 2010 r. oraz lata kolejne wycena rynkowa spółki Macrologic jest niska, szczególnie na tle innych giełdowych firm z tego sektora (Comarch, ABS). Przy 8,8 mln zł zysku netto wskaźnik P/E kształtuje się poniŝej 10x, podczas gdy dla grupy polskich firm wynosi 15x, a dla firm zagranicznych 14x. Jeszcze większe dyskonto obserwujemy w przypadku wskaźnika EV/EBITDA na 2010 r.: dla MCL wynosi 4,4x, dla polskich firm 7,6x, a dla zagranicznych 9,1x. 6

7 Ryzyka inwestycyjne 1. Niska płynność Ok. 64% akcji naleŝy do kilku osób fizycznych (management spółki), 6% kontroluje Aviva Investors, pozostałe 30% to free float. M.in. z powodu niskiej płynności Macrologic ograniczył środki wydawane na skup akcji własnych (dla porównania w latach cały zysk spółki był przeznaczany na ten cel), kładąc większy nacisk na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Buy back realizowany w 2007 r. (1 mln zł) był juŝ powiązany z programem motywacyjnym dla kluczowych pracowników spółki. W myśl tego programu spółka skupowała akcje z rynku, by później wydać je (odpłatnie, cena sprzedaŝy wynosiła 20 zł) wybranym pracownikom. Akcje te nie były objęte lock-upem i w praktyce częściowo wracały na rynek. Program miał więc w większym stopniu charakter premii dla pracowników, niŝ wiązał na dłuŝszy czas beneficjenta z firmą. Niemniej jednak poprzez ewidentną zaleŝność wysokości bonusa od bieŝących notowań giełdowych działał motywująco (jeśli przyjmiemy generalne załoŝenie, Ŝe kurs giełdowy jest skorelowany z wynikami firmy). RozwaŜany na ten rok buy back (w 2009 r. WZA uchwaliło tylko dywidendę) będzie zapewne zbliŝony w swoich podstawowych parametrach do tego uchwalonego w 2007 r. i nie obniŝy free floatu spółki. 2. Sezonowość Sezonowość wyników jest ściśle związana z branŝą IT. Tradycyjnie najlepszy jest ostatni kwartał, kiedy wykorzystywane są środki załoŝone w budŝetach rocznych. Dla segmentu dostawców systemów ERP, szczególnie oferujących produkt dla MSP, dobry jest takŝe I kwartał, co wynika z zapotrzebowania na aktualizacje oprogramowania (i często doradztwo) związane z rozliczeniem podatkowym (a moduł finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy jest podstawowym fragmentem systemu ERP w mniejszych firmach). Zarząd MCL stara się zminimalizować wpływ sezonowości, m. in. poprzez wprowadzenie opłat abonamentowych stabilizujących sprzedaŝ i pozwalających generować zyski takŝe w chudych okresach (jak np. wakacje). Mimo tego przychody generowane w I i IV kwartale wciąŝ odpowiadają za prawie 60% rocznych przychodów spółki. Sezonowość przychodów 31% 27% 32% 32% 31% 32% 32% 20% 20% 23% 22% 25% 22% 20% 23% 24% 20% 21% 23% 23% 23% 26% 30% 25% 25% 20% 23% 25% P Źródło: Macrologic, P prognoza DM PKO BP I kw artał II kw artał III kw artał IV kw artał Sezonowość jest jeszcze bardziej wyraźna na poziomie EBIT (efekt wysokiej dźwigni operacyjnej, równieŝ charakterystycznej dla branŝy IT), w I i IV kwartale generowane jest łącznie 70-80% wyniku całorocznego. 7

8 Sezonowość zysku operacyjnego 26% 48% 41% 29% 42% 40% 58% 11% 5% 17% 21% 32% 20% 7% 15% 57% 58% 3% 5% 33% 33% 21% 18% 15% 23% 37% -3% -12% P Źródło: Macrologic, P prognoza DM PKO BP I kw artał II kw artał III kw artał IV kw artał 8

9 Rachunek zysków i strat (mln zł) P 2010P 2011P 2012P IVQ 08 I-IVQ 08 IVQ 09 I-IVQ 09 Przy chody netto ze sprzedaŝy 43,08 51,44 54,96 60,81 68,46 75,31 16,62 51,50 16,72 54,96 zmiana 12,3% 19,4% 6,9% 10,6% 12,6% 10,0% 24,0% 19,5% 0,6% 6,7% EBITDA 11,35 11,47 14,36 15,97 17,11 18,37 4,30 11,76 4,89 14,36 zmiana 31,7% 1,1% 25,1% 11,3% 7,1% 7,4% 30,4% 7,1% 13,9% 22,1% EBIT 8,09 7,28 9,65 10,86 12,00 13,20 3,20 7,57 3,59 9,65 zmiana 42,8% -10,0% 32,6% 12,5% 10,5% 10,0% 40,6% -1,9% 12,3% 27,6% Zy sk netto 5,96 5,72 7,64 8,83 9,94 11,11 2,44 5,48 2,91 7,64 zmiana 34,9% -4,1% 33,6% 15,6% 12,5% 11,8% 59,6% -2,7% 19,3% 39,4% Zy sk netto skory gowany 5,96 5,72 7,64 8,83 9,94 11,11 2,44 5,48 2,91 7,64 zmiana 34,9% -4,1% 33,6% 15,6% 12,5% 11,8% 59,6% -2,7% 19,3% 39,4% MarŜa EBITDA 26,3% 22,3% 26,1% 26,3% 25,0% 24,4% 25,9% 22,8% 29,3% 26,1% MarŜa EBIT 18,8% 14,1% 17,6% 17,9% 17,5% 17,5% 19,2% 14,7% 21,5% 17,6% Rentowność netto 13,8% 11,1% 13,9% 14,5% 14,5% 14,8% 14,7% 10,6% 17,4% 13,9% Źródło: Spółka, DM PKO BP SA Wybrane pozycje bilansu i CF (mln zł) P 2010P 2011P 2012P Akty wa ogółem 29,05 33,11 33,95 39,50 46,00 53,01 Akty wa trwałe 18,73 20,29 19,09 17,48 15,87 14,20 Akty wa obrotowe 10,33 12,82 14,86 22,02 30,14 38,81 Kapitał własny 19,37 21,97 25,83 30,66 36,18 42,32 Zobowiązania i rezerwy ogółem 9,32 10,27 7,25 7,97 8,95 9,81 Dług netto 0,10-2,65-4,77-10,86-17,57-24,99 Kapitał obrotowy 2,53 1,04 4,65 5,15 5,78 6,36 Kapitał zaangaŝowany 19,47 19,33 21,06 19,80 18,61 17,33 Środki pienięŝne z działalności operacy jnej 9,45 11,05 9,40 13,59 14,62 15,89 Środki pienięŝne z działalności inwesty cy jnej -7,48-5,19-4,47-9,19-9,68-10,45 Środki pienięŝne z działalności f inansowej -2,57-4,61-5,31-4,00-4,42-4,97 Środki pienięŝne na koniec okresu 2,90 4,15 3,76 4,17 4,69 5,16 Dług netto/ebitda 0,01-0,23-0,33-0,68-1,03-1,36 ROE 31,5% 27,7% 31,9% 31,3% 29,7% 28,3% ROACE 37,6% 30,4% 38,7% 43,1% 50,6% 59,5% Źródło: Spółka, DM PKO BP SA Wycena DCF (mln zł) Prognozy EBIT Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPLAT Amorty zacja Nakłady inwesty cy jne Inwesty cje w kapitał obrotowy FCF Kalkulacja WACC Dług/(Dług+Kapitał) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Stopa wolna od ry zy ka 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Premia ry nkowa 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Koszt długu po opodatkowaniu 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% Koszt kapitału 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% WACC 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% Wycena DFCF Suma DFCF 68 Zdy skontowana wartość rezy dualna 61 realna stopa wzrostu FCF po roku 2018 = 1% Dług netto -5 Kapitały mniejszości 1 Wartość spółki 133 Liczba akcji (mln sztuk) 1,889 Wartość 1 akcji (zł) 70,67 Wartość 1 akcji (zł) 71,77 Źródło: DM PKO BP SA Wycena porównawcza Kraj Kapital. (mln) P/E EV/EBITDA Ticker notow. EUR USD Comarch Polska CMR PW ,29 17,49 14,28 13,38 8,93 7,68 Asseco BS Polska ABS PW ,94 12,20 11,39 6,83 6,37 6,13 SAP Niemcy SAP GR ,43 15,60 13,97 11,43 10,03 9,10 Sage W. Bry taniasage LN ,54 12,62 11,75 9,61 9,15 8,61 Totv s Brazy lia TOTS3 BZ ,60 16,12 13,97 14,86 12,01 10,13 Exact Holandia EXACT NA ,35 11,59 10,92 7,12 7,27 6,84 Epicor USA EPIC US ,26 13,87 12,00 9,84 8,81 8,12 Mediana 16,26 13,87 12,00 9,84 8,93 8,12 Macrologic Polska MCL PW ,77 8,45 7,51 4,95 4,45 4,16 Premia/(dy skonto) w wy cenie ry nkowej spółki -39,9% -39,1% -37,4% -49,7% -50,1% -48,8% Implikowana wartość 1 akcji (zł) 65,73 64,85 63,13 76,65 77,37 75,40 Źródło: Bloomberg, DM PKO BP SA 9

10 Raport analityczny Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15, Warszawa tel. (0-22) , fax (0-22) Telefony kontaktowe Zespół Analiz i Doradztwa Kapitałowego Banki Budownictwo i nieruchomości, hotele Energetyka, przemysł drzewny, płytki ceramiczne Przemysł paliwowy, chemiczny, spoŝywczy Telekomunikacja, handel E-commerce, analiza techniczna Hanna Kędziora (022) Michał Sztabler (022) Bartosz Arenin (022) Monika Kalwasińska (022) Monika Milko (022) Przemysław Smoliński (022) Wydział Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki (0-22) Dariusz Andrzejak (0-22) Piotr Dedecjus (0-22) Marcin Kuciapski (0-22) Krzysztof Kubacki (0-22) Krzysztof Zajkowski (0-22) Magdalena Kupiec (0-22) Objaśnienie uŝywanej terminologii fachowej min (max) 52 tyg - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne naleŝące do spółki, w ogólnej liczbie akcji śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA marŝa brutto na sprzedaŝy - relacja zysku brutto na sprzedaŝy do przychodów netto ze sprzedaŝy marŝa EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaŝy marŝa EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaŝy rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaŝy Rekomendacje stosowane przez DM KUPUJ - uwaŝamy, Ŝe akcje spółki posiadają co najmniej 15% potencjał wzrostu AKUMULUJ - uwaŝamy, Ŝe akcje spółki posiadają potencjał wzrostu nie większy niŝ 15% NEUTRALNIE - oczekujemy względnie stabilnych notowań akcji spółki REDUKUJ - uwaŝamy, Ŝe akcje spółki posiadają potencjał spadku nie większy niŝ 15% SPRZEDAJ - uwaŝamy, Ŝe akcje spółki posiadają co najmniej 15% potencjał spadku Rekomendacje wydawane przez DM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, Ŝe w tym okresie zostaną zaktualizowane. DM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zaleŝności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. ZastrzeŜenie o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, Ŝe horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyŝszonym ryzykiem. Stosowane metody wyceny DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pienięŝnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duŝa wraŝliwość na przyjęte załoŝenia, w szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie moŝna ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezaleŝność w stosunku do bieŝących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, Ŝe bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, Ŝe w danej chwili rynek moŝe nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, Ŝe DM ma zamiar złoŝenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Pozostałe klauzule Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO BP S.A. wyłącznie na potrzeby klientów DM i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem naleŝytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieŝące spółki), jednak DM nie gwarantuje, Ŝe są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu załoŝeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM nie udziela Ŝadnego zapewnienia, Ŝe podane prognozy sprawdzą się. DM moŝe świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

SEKTOR: DRZEWNY GPW: PGD REUTERS: PAGD.WA BLOOMBERG: PGD.PW

SEKTOR: DRZEWNY GPW: PGD REUTERS: PAGD.WA BLOOMBERG: PGD.PW SEKTOR: DRZEWNY GPW: PGD REUTERS: PAGD.WA BLOOMBERG: PGD.PW 28.09.2007 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Paged Kupuj 50,00 zł 80 60 40 Dane podstawowe cena rynkow a (zł) 40,70 kurs docelow y (zł)

Bardziej szczegółowo

KGHM. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Buszujący w złożu

KGHM. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Buszujący w złożu RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 122,20 Cena docelowa (PLN) 140,00 Min 52 tyg (PLN) 117,50 Max 52 tyg (PLN) 198,40 Kapitalizacja (mln PLN) 24440,00 EV (mln PLN) 12002,29 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 137,80 Cena docelowa (PLN) 157,00 Min 52 tyg (PLN) 110,45 Max 52 tyg (PLN) 141,50 Kapitalizacja (mln PLN) 3 484,86 EV (mln PLN) 2 260,81 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³ sektor: us³ugi hotelarskie 5 czerwiec 2002 r. RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail: infobdm@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny SEKTOR: DYSTR. FARMACEUTYKÓW GPW: REUTERS: MDIC.WA BLOOMBERG: PW 18.06.2008 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 67,00 zł 125 100 75 Dane podstaw ow e cena rynkow a (zł) 60,00 kurs docelow

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Aplisens. Kupuj 10,00 zł. Raport analityczny

Aplisens. Kupuj 10,00 zł. Raport analityczny SEKTOR: ELEKTROMASZYNOWY GPW: APN REUTERS: APNP.WA BLOOMBERG: APN PW 11.01.2010 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Aplisens Kupuj 10,00 zł 9,5 7,5 5,5 Aplisens Wyniki 2009 r. Z uwagi na kryzys gospodarczy

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Apator. Kupuj 23,00 zł. Raport analityczny

Apator. Kupuj 23,00 zł. Raport analityczny SEKTOR: ELEKTROMASZYNOWY GPW: APT REUTERS: APOR.WA BLOOMBERG: APT PW 25.10.2010 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Apator Kupuj 23,00 zł 24 20,5 17 Dane podstaw ow e cena rynkow a (zł) 17,50 kurs

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Macrologic Profil firm y marzec 2009 Profil firm y Oferta Tworzymy oprogramowanie dla biznesu pod markąxpertis, obejmujące ERP (ewidencję iplanowanie zasobów),km (zarządzanie informacją iwiedzą),bi(analizy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

ViDiS S.A. WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU. Sierpień 2014

ViDiS S.A. WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU. Sierpień 2014 ViDiS S.A. WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Sierpień 2014 Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Prognoza na 2014/15 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa

Bardziej szczegółowo

GTC. Kupuj 21,90 zł. Raport analityczny

GTC. Kupuj 21,90 zł. Raport analityczny SEKTOR: DEWELOPERZY GPW: REUTERS: E.WA BLOOMBERG: PW 16.12.2008 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Kupuj 21,90 zł 51 36 21 6 30 lis 18 lut 5 maj 16 lip 26 wrz 9 gru WIG znormalizowany Dane podstaw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona)

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona) RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 17.00 Cena docelowa (PLN) 23.87 Min 52 tyg (PLN) 10.83 Max 52 tyg (PLN) 29.45 Kapitalizacja (mln PLN) 895.90 EV (mln PLN) 2100.49 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

Trzymaj, 5926,00 CZK Obniżona z: Kupuj

Trzymaj, 5926,00 CZK Obniżona z: Kupuj Komercni Bloomberg: KOMB CP Equity, Reuters: BKOM.PR Trzymaj, 5926,00 CZK Obniżona z: Kupuj Niskie stopy zostaną z nami dłużej Wydarzenia jakie rozegrały się na arenie banków centralnych w ostatnich tygodniach

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Dalsze odpisy w segmencie przemysłowym. (obniżona do Trzymaj)

Elektrobudowa. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Dalsze odpisy w segmencie przemysłowym. (obniżona do Trzymaj) RAPORT Trzymaj (obniżona do Trzymaj) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 93,55 Cena docelowa (PLN) 100,00 Min 52 tyg (PLN) 93,30 Max 52 tyg (PLN) 165,95 Kapitalizacja (mln PLN) 444,14 EV (mln PLN) 407,81

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie modelu zysków rezydualnych do wyceny banków

Praktyczne zastosowanie modelu zysków rezydualnych do wyceny banków Praktyczne zastosowanie modelu zysków rezydualnych do wyceny banków Iza Rokicka Tel: (22) 697 47 37, Iza.Rokicka@dibre.com.pl 17 października 2011 Dane wsadowe do modelu wyceny 1) Wartość kapitałów za

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q 3 2008

Wyniki finansowe Q 3 2008 Wyniki finansowe Q 3 2008 Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float: 38,88% Ticker:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1 2008

Wyniki finansowe Q1 2008 Wyniki finansowe Q1 2008 Dane rynkowe Rok załoŝenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C WIG/ WIG Informatyka Podstawowy Free Float: 38,88% Ticker: Zarząd:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Producenci AKPiA. Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5 PLN Sonel, Kupuj, cena docelowa 7,5 PLN

Producenci AKPiA. Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5 PLN Sonel, Kupuj, cena docelowa 7,5 PLN 26-7-11 26-8-11 26-9-11 26-10-11 26-11-11 26-12-11 26-1-12 26-2-12 26-3-12 26-4-12 26-5-12 26-6-12 2012-07-25 Producenci AKPiA Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 62.05 Cena docelowa (PLN) 53.95 Min 52 tyg (PLN) 47.52 Max 52 tyg (PLN) 79.78 Kapitalizacja (mln PLN) 6 155.08 EV (mln PLN) 6 664.64 Liczba akcji (mln szt.) 99.20

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite Finanse przedsiębiorstw W świetle teorii JeŜeli przedsiębiorstwo ma przynosić zyski i zwiększać swoją wartość, to musi być dobrze zarządzane. Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Otmuchów Restrukturyzacji ciąg dalszy

Otmuchów Restrukturyzacji ciąg dalszy RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 8.60 Cena docelowa (PLN) 11.72 Min 52 tyg (PLN) 7.00 Max 52 tyg (PLN) 10.78 Kapitalizacja (mln PLN) 109.65 EV (mln PLN) 150.05 Liczba akcji (mln szt.) 12.75 Free

Bardziej szczegółowo

Teta coraz bardziej międzynarodowa

Teta coraz bardziej międzynarodowa Teta S.A. 11 lutego 2008 ticker: TET sektor / branŝa: IT ISIN: PLTETA000010 KUPUJ 20,96 PLN Opis spółki Działalność Teta obejmuje produkcję własnych rozwiązań IT do zarządzania biznesem Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Budimex Zrównoważony wzrost

Budimex Zrównoważony wzrost RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 111,15 Cena docelowa (PLN) 125,00 Min 52 tyg (PLN) 80,14 Max 52 tyg (PLN) 135,73 Kapitalizacja (mln PLN) 2 837,67 EV (mln PLN) 1 613,62 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZPC Otmuchów. Kupuj (niezmieniona) Sektor spożywczy RAPORT. Wiatr w żagle

ZPC Otmuchów. Kupuj (niezmieniona) Sektor spożywczy RAPORT. Wiatr w żagle RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 8.71 Cena docelowa (PLN) 12.26 Min 52 tyg (PLN) 7.00 Max 52 tyg (PLN) 10.78 Kapitalizacja (mln PLN) 111.05 EV (mln PLN) 164.82 Liczba akcji (mln szt.) 12.75 Free

Bardziej szczegółowo

Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, marzec 2012 rok

Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, marzec 2012 rok Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, marzec 2012 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 10 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA

Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA Trzymaj, 34,00 PLN Obniżona z: Kupuj Pod prąd Silny kurs USD, erozja marż na sprzedaży konwencjonalnych liczników energii oraz problemy ze spółką Rector

Bardziej szczegółowo

Raport sektorowy. Sektor detaliczny. 08 grudnia 2015 r. LPP: Za duży rozmiar. CCC: Zdobywanie terenu

Raport sektorowy. Sektor detaliczny. 08 grudnia 2015 r. LPP: Za duży rozmiar. CCC: Zdobywanie terenu Raport sektorowy Sektor detaliczny 08 grudnia 2015 r. Wolniejszy wzrost Ze względu na słabsze perspektywy wzrostu sprzedaży i brak widoków na poprawę marży brutto obniżamy cenę docelową dla LPP do 5 059

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005 Aneks nr 2 Do Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w dniu 23 października 2008 r. decyzją nr DEM/410/78/35/08 dla oferty publicznej Akcji Serii E oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo

Mennica Polska. Neutralnie 127,00 zł. Raport analityczny

Mennica Polska. Neutralnie 127,00 zł. Raport analityczny SEKTOR: METALOWY GPW: MNC REUTERS: MNNP.WA BLOOMBERG: MNC PW 03.08.2010 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Mennica Polska Neutralnie 127,00 zł 170 150 130 Dane podstaw ow e cena rynkow a (zł) 128,00

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Czy dywidendy mogą być wyższe?

Czy dywidendy mogą być wyższe? RAPORT Czy dywidendy mogą być wyższe? Orange Polska Rekomendacja SPRZEDAJ Cena docelowa (PLN) 8, Cena bieżąca (PLN) 1,7 Stopa dywidendy 4,7% Potencjał wzrostu -2,5% Kapitalizacja (mln PLN) 14 42 Free float

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Czy moŝna zarobić na rekomendacjach maklerskich? czyli słów kilka o trafności i skuteczności rekomendacji giełdowych

Czy moŝna zarobić na rekomendacjach maklerskich? czyli słów kilka o trafności i skuteczności rekomendacji giełdowych Czy moŝna zarobić na rekomendacjach maklerskich? czyli słów kilka o trafności i skuteczności rekomendacji giełdowych Prezentację przygotował Piotr Cieślak Analityk SII Co to jest rekomendacja? Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1 5 maja 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 892.5 986.9 Kolejny wzrost wynikäw operacyjnych Wyniki w I kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane Data: 02.09.2009 Rekomendacja: KUPUJ Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Łukasz Rosiński Armatura Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Apator Nabiera odpowiednich kształtów

Apator Nabiera odpowiednich kształtów Dane podstawowe RAPORT Kupuj Cena bieżąca (PLN) 37,60 Cena docelowa (PLN) 43,50 Min 52 tyg (PLN) 31,72 Max 52 tyg (PLN) 42,24 Kapitalizacja (mln PLN) 1 109,52 EV (mln PLN) 1 205,92 Liczba akcji (mln szt.)

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Droga nie usłana różami

Droga nie usłana różami RAPORT Droga nie usłana różami Orange Polska Rekomendacja Włodzimierz Giller (-22) 521-79-17 wlodzimierz.giller@pkobp.pl Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 2-515 Warszawa SPRZEDAJ Cena docelowa

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Apator SA Korekta prognoz zarządu na 2015 r. potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące słabszych perspektyw wzrostu wyników Apatora w kolejnych latach. Reakcja rynku była jednak zbyt gwałtowna i obecnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo