Warszawa, dnia września 2015 r r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia września 2015 r. 2013 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia września 2015 r r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PA FIE Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W związku z Interpelacją nr Pana Posła Kazimierza Ziobro z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wzrostu zjawiska szarej strefy" na rynku wyrobów tytoniowych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Minister Finansów prowadząc politykę podatkową w zakresie akcyzy od wyrobów tytoniowych uwzględnia szereg różnorodnych uwarunkowań. Oprócz zapewnienia osiągnięcia wpływów budżetowych, stanowiących ważną pozycję dochodów budżetowych, bierze pod uwagę wymogi unijne, zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej, oraz realizowaną przez Rząd politykę społeczną i zdrowotną. Należy również wskazać, że w odróżnieniu od Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata aktualna uchwała Nr 48 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata nie zakłada corocznych podwyżek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. Jest to konsekwencją wcześniejszego, niż przewiduje to derogacja, określona na koniec roku 2017, osiągnięcia unijnego minimum podatkowego na papierosy na poziomie 90 EUR na 1000 sztuk papierosów i udziału akcyzy w średniej ważonej cenie detalicznej na poziomie co najmniej 60%. Wcześniejsze osiągnięcie tego minimum spowodowały w dużej mierze podwyżki cen detalicznych papierosów przekraczające poziom wynikający bezpośrednio ze zmiany stawek podatku akcyzowego na papierosy. Obecnie Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac zmierzających do zmiany stawek akcyzy na wyroby tytoniowe. Ewentualne podwyżki tych stawek zależą w znacznej mierze od szeregu czynników, które aktualnie są trudne do przewidzenia (np. poziomu kursu złotego do euro, cen detalicznych, których wzrost jest efektem polityki cenowej producentów, importerów i nabywców wewnątrzwspólnotowych wyrobów tytoniowych, wahań sprzedaży papierosów oraz potrzeb budżetowych). Biorąc pod uwagę powyższe resort finansów będzie kontynuował monitorowanie rynku wyrobów tytoniowych i podejmował stosowne do rozwoju sytuacji decyzje. Na wysokość dochodów budżetowych od wyrobów tytoniowych (głównie papierosów mających największy udział w dochodach z podatku akcyzowego) wynikających z określonej podwyżki akcyzy, ma wpływ sprzedaż, a w zasadzie jej spadek i wzrost cen detalicznych. Wzrost cen detalicznych uzależniony jest od polityki cenowej prowadzonej przez producentów, importerów i nabywców wewnątrzwspólnotowych wyrobów tytoniowych. Podwyższenie cen ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

2 detalicznych wyrobów tytoniowych generuje wyższe wpływy budżetowe, wynikające z części procentowej podatku akcyzowego, wyrażonej w procencie od maksymalnej ceny detalicznej sprzedaży. Natomiast każdy spadek sprzedaży powoduje obniżenie wpływów budżetowych. Na spadek sprzedaży wyrobów tytoniowych w ostatnim okresie miały wpływ trudne do przewidzenia czynniki, a mianowicie wykorzystywanie tytoniu pochodzącego z pseudo cygar do wytwarzania papierosów, samodzielna produkcja papierosów z suszu tytoniowego, odchodzenie konsumentów od palenia, jak również zastępowanie tradycyjnych papierosów coraz to popularniejszymi e-papierosami. Odnosząc się do problemu szarej strefy" na rynku wyrobów tytoniowych należy podkreślić, że działalność jej jest niewątpliwie zagrożeniem nie tylko dla legalnego rynku wyrobów tytoniowych, ale także dla gospodarki i budżetu we wszystkich państwach członkowskich UE. Biorąc pod uwagę krajowe wpływy do budżetu państwa z tytułu akcyzy od wyrobów tytoniowych to w 2014 r. wyniosły one ,7 mln zł i stanowiły 98,4 % wpływów z roku Natomiast szacunkowe straty budżetu z tytułu podatku akcyzowego związane z wprowadzaniem do obrotu papierosów pochodzących z nielegalnych źródeł w 2014 roku stanowiły ok. 13 % akcyzy od wyrobów tytoniowych ogółem. Źródłem zaopatrywania się szarej strefy jest przemyt i nielegalna produkcja. Motorem napędowym przemytu są różnice cenowe występujące między państwami UE, a państwami trzecimi. Różnice te sprawiają, że rynek unijny jest atrakcyjny dla osób zajmujących się obrotem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi, które są przywożone głównie zza wschodniej granicy. Tak więc każda podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe w państwach UE, przyczyniająca się do wzrostu cen detalicznych legalnych wyrobów tytoniowych, wpływa na opłacalność przemytu oraz nielegalnej produkcji i obrotu wyrobami tytoniowymi, bowiem pochodzące z nielegalnych źródeł wyroby tytoniowe nie są obciążone żadnymi należnościami celnymi i podatkowymi. Należy zatem przypuszczać, że dalszy wysoki wzrost cen detalicznych wyrobów tytoniowych, spowodowany podwyższaniem podatku akcyzowego, co zaleca WHO, przyczyni się do znacznie szybszego wzrostu szarej strefy tytoniowej. W konsekwencji możliwość wykorzystania instrumentu podatkowego do regulowania rynku wyrobów tytoniowych jest ograniczona. W związku z powyższym do przeciwdziałania przemytowi i nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi, które to zadanie w ramach resortu finansów realizuje Służba Celna, są wykorzystywane inne instrumenty prawne, poza podatkowe. Działania Służby Celnej mające na celu zwalczanie przestępczości papierosowej realizowane są według Strategii działania Służby Celnej w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi na lata ", która wyznacza kierunki i cele w zakresie przeciwdziałania obrotowi wyrobami tytoniowymi pochodzącymi z nielegalnych źródeł. Działania te zmierzają również do osiągnięcia celów Szefa Służby Celnej, pośród których jednym z najważniejszych jest zwiększenie skuteczności ograniczania szarej strefy w obszarze wyrobów tytoniowych oraz suszu tytoniowego. Realizacja Strategii oraz celów wymaga podejmowania przez organy Służby Celnej określonych działań, które mają na celu zwalczanie nieprawidłowości w obszarach wyrobów tytoniowych i suszu tytoniowego. 2

3 Służba Celna podległa Ministrowi Finansów jest służbą najbardziej skuteczną i ujawnia najwięcej wyrobów tytoniowych oraz suszu tytoniowego wśród innych służb zwalczających przestępczość tytoniową. W 2014 r. zajęła ponad 384 mln szt. papierosów oraz ponad 318 ton tytoniu i suszu tytoniowego. Skuteczność działania służb wynika także z dostosowywania przepisów do aktualnej sytuacji i reagowania na zidentyfikowane zagrożenia. Ministerstwo Finansów, biorąc pod uwagę deregulację rynku tytoniu w Unii Europejskiej, która miała miejsce w 2010 r., zareagowało na narastający problem związany z dostępem do surowca tytoniowego będącego w niekontrolowanym obrocie i Polska, jako pierwszy kraj Unii Europejskiej, wprowadziła regulacje w zakresie obrotu suszem tytoniowym, który od 1 stycznia 2013 roku został opodatkowany podatkiem akcyzowym. Wprowadzone regulacje pozwoliły na prowadzenie skutecznych działań służb zwalczających przestępczość tytoniową. Służba Celna prowadzi systematyczne działania mające na celu zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej, w tym obejmujące m.in. przeciwdziałanie nielegalnemu przywozowi papierosów na ten obszar. W tym zakresie Służba Celna korzysta z uprawnień określonych zarówno przepisami prawa unijnego, jak i krajowego. Zadania w zakresie ograniczania podaży na krajowym rynku tytoniowym wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł, przede wszystkim z przemytu, realizują wszystkie krajowe służby odpowiedzialne za ochronę porządku prawnego. Rolę wiodącą pełni jednak Służba Celna, dla której zwalczanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi jest jednym z priorytetowych zadań. W ostatnich kilku latach papierosy zajęte przez Służbę Celną stanowiły od ok. 70% do 80% wszystkich ujawnień dokonywanych przez służby państwowe w Polsce. Służba Celna podejmuje działania, które są ukierunkowane na przeciwdziałanie przemytowi i nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi na terenie UE, w szczególności: 1. Kontrole w punktach sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych (w okresie od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r.), w wyniku których zabezpieczono 71 maszyn do produkcji papierosów. 2. Kontrole pośredniczących podmiotów tytoniowych (PPT) dokonujących obrotu suszem tytoniowym (od 1 stycznia 2013 r.), które wykazały wysokie ryzyko fiskalne w zakresie działalności tych podmiotów. Nieprawidłowości ujawniono w 104 PPT. 3. Kontrole w siedzibie przedsiębiorcy, w miejscu wykonywania działalności, na drogach i parkingach, na przejściach granicznych kolejowych, drogowych, pieszych z wykorzystaniem m.in. urządzeń RTG do prześwietlania wagonów lub pojazdów ciężarowych i kontenerów oraz psów wyszkolonych do wykrywania wyrobów tytoniowych. 4. Kontrole prowadzone przez Służbę Celną, Straż Graniczną i kontrolę skarbową, we współpracy z organami ścigania (Policją i Strażą Miejską) na bazarach i targowiskach (od 15 marca 2014 r. została uruchomiona stała służba patrolowa). 5. Monitorowanie ofert sprzedaży suszu tytoniowego i wyrobów tytoniowych w mediach i w Internecie oraz ujawnianie sprawców wykorzystujących do nielegalnej dystrybucji wyrobów pocztę i firmy kurierskie. 3

4 6. Współpracę izb celnych z Oddziałami Terenowymi Agencji Rynku Rolnego polegającą na obecności funkcjonariuszy celnych podczas skupu surowca tytoniowego przez pośredniczące podmioty tytoniowe oraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w zakresie wymiany informacji. 7. Kontrole przeprowadzane w ramach międzynarodowych operacji celnych. Ponadto Ministerstwo Finansów podejmuje i uczestniczy w inicjatywach o charakterze legislacyjnym: 1. Zmiana ustawy o podatku akcyzowym Występujące na rynku nieprawidłowości w obszarze wyrobów tytoniowych skłoniły resort finansów do zainicjowania zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). W 2013 r. wprowadzono opodatkowanie akcyzą suszu tytoniowego, w 2014 r. doprecyzowano definicję suszu. Przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. rozszerzają definicję produkcji wyrobów tytoniowych oraz wprowadzają opodatkowanie akcyzą wytwarzania papierosów przez konsumenta przy użyciu maszyny. Wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. przepisy dotyczące opodatkowania wytwarzania papierosów przez konsumenta przy użyciu maszyny umożliwiły organom Służby Celnej rozpoczęcie działań kontrolnych ukierunkowanych na zwalczanie zjawiska nielegalnej produkcji papierosów w punktach handlowych, w których udostępniane były maszyny (urządzenia) do automatycznego nabijania gilz papierosowych. 2. Protokół do Ramowej Konwencji WHO o ograniczaniu użycia tytoniu (FCTC) w sprawie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi Służba Celna reprezentowała resort finansów wspierając resort zdrowia w trakcie negocjacji tekstu protokołu Konwencji FCTC WHO w sprawie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Tekst protokołu został ostatecznie uzgodniony w kwietniu 2012 r., a w listopadzie 2012 r. został przyjęty przez Konferencję Stron FCTC. Inne inicjatywy podjęte przez Służbę Celną: - kontynuowanie współpracy ze służbami krajów Grupy Wyszehradzkiej (V-4) oraz Niemiec, Litwy, Rosji i Ukrainy, zwalczającymi przestępczość akcyzową i celną w zakresie przemytu papierosów i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, - wdrożenie w Służbie Celnej narzędzia jakim jest analiza kryminalna, - zwiększenie dolegliwości kar wymierzanych osobom trudniącym się przemytem niewielkich ilości towarów w przypadku powtarzających się naruszeń prawa. Ponadto, w celu minimalizacji szarej strefy na rynku wyrobów tytoniowych resort finansów kontynuuje kontrole i monitoruje działania w obszarze wyrobów tytoniowych i suszu tytoniowego oraz prowadzi dalsze prace legislacyjne dotyczące m.in. pośredniczących 4

5 podmiotów tytoniowych (PPT). W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności PPT, w ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., zaproponowano wprowadzenie zasad i trybu rejestracji PPT w miejsce obecnego obowiązku powiadamiania o zamiarze prowadzenia działalności jako PPT. Dodatkowo w ww. ustawie przewidziano m.in. objęcie PPT obowiązkiem składania zabezpieczenia akcyzowego oraz prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego. Szereg wskazanych powyżej działań zarówno legislacyjnych jak i organizacyjnych świadczy o systemowym podejściu resortu finansów do ograniczania wzrostu szarej strefy na rynku wyrobów tytoniowych Do wiadomości: - Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Biuro Ministra, w gmachu - a/a 5

Przeciwdziałanie szarej strefie na rynku tytoniu w Polsce w latach

Przeciwdziałanie szarej strefie na rynku tytoniu w Polsce w latach Przeciwdziałanie szarej strefie na rynku tytoniu w Polsce w latach 2014-2020 Wyroby tytoniowe dochody budżetowe 20,00 Dochody z tytułu akcyzy od wyrobów tytoniowych (w mld zł) 18,00 17,44 18,26 18,58 18,21

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

Służba Celna RP. XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r.

Służba Celna RP. XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Służba Celna RP XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Różnice cen jako główny czynnik napędzający przemyt > 7 > 2 < 1 > 7 > 2 > 4 > 5 > 3 > 2 > 3 > 3 Główne kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych *

Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych * C 117 E/226 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.5.2010 Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych * P6_TA(2009)0160 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009

Bardziej szczegółowo

PS Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/ Warszawa

PS Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/ Warszawa Warszawa, czerwca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SEKRETARZ STANU Wiesław Janczyk PS3.054.3.2016 Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/8 00-902 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie szarej strefie Uwagi dotyczące branży spirytusowej

Przeciwdziałanie szarej strefie Uwagi dotyczące branży spirytusowej Przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020 Uwagi dotyczące branży spirytusowej Alkohol etylowy przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 4,56 Dochody budżetowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które zostaną wprowadzone w roku 2015

Zmiany w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które zostaną wprowadzone w roku 2015 Zmiany w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które zostaną wprowadzone w roku 2015 1 Nowelizacja przepisów ustawy o podatku akcyzowym zawarta w ustawie z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 33 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 33 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-112-05 Druk nr 33 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku.

Bardziej szczegółowo

L.dz. /2016/LW Warszawa, 13.01.2016. Dotyczy: Wprowadzenia nadzoru nad rynkiem usług przeładunku paliw ciekłych

L.dz. /2016/LW Warszawa, 13.01.2016. Dotyczy: Wprowadzenia nadzoru nad rynkiem usług przeładunku paliw ciekłych L.dz. /2016/LW Warszawa, 13.01.2016 Szanowny Pan Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dotyczy: Wprowadzenia nadzoru nad rynkiem usług przeładunku paliw ciekłych Polska Organizacja Przemysłu

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Krzysztof Jurgiel Znak sprawy:rr.po RR.po

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Krzysztof Jurgiel Znak sprawy:rr.po RR.po Warszawa, dnia 07 czerwca 2017 maja 2017 r. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Krzysztof Jurgiel Znak sprawy:rr.po.058.5.2017 RR.po.058.5.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP W odpowiedzi na interpelację

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok W 2016 roku wpływy z tytułu podatku akcyzowego wynosiły ponad 2 miliardy 500 milionów złotych, wpływy z podatku VAT wynosiły 412 milionów złotych, a wpływy z

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Białystok, 26 stycznia 2016 r. Izba Celna w Białymstoku Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Pobór należności oraz sprawna obsługa klientów to priorytety działalności podlaskich celników. Podatki

Bardziej szczegółowo

Alkohol a prawo i podatki. Podatek akcyzowy

Alkohol a prawo i podatki. Podatek akcyzowy Alkohol a prawo i podatki Podatek akcyzowy Alkohol etylowy dochody budżetowe 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 4,56 Dochody z podatku akcyzowego od alkoholu etylowego (w mld zł) 4,43 4,61 1.01.2005

Bardziej szczegółowo

Jarosław Rusiecki Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość PANI EWA KOPACZ MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jarosław Rusiecki Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość PANI EWA KOPACZ MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ostrowiec Św., dnia 18 czerwca 2012 r. Jarosław Rusiecki Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość PANI EWA KOPACZ MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu

Bardziej szczegółowo

Więcej pieniędzy dla służb porządku publicznego w 2007 r.

Więcej pieniędzy dla służb porządku publicznego w 2007 r. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/4171,wiecej-pieniedzy-dla-sluzb-porzadku-publicznego-w-2007-r.html Wygenerowano: Środa, 22 czerwca 2016, 16:41 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 03 października

Bardziej szczegółowo

Raport ZPP i FR Szara strefa to nieuczciwa konkurencja

Raport ZPP i FR Szara strefa to nieuczciwa konkurencja Raport ZPP i FR Szara strefa to nieuczciwa konkurencja 1. Szara strefa Ludzie działają w szarej strefie nie dlatego, że są źli tylko dlatego, że nie stać ich na działanie legalne Szara strefa to wybór

Bardziej szczegółowo

Śląski Oddział Straży Granicznej

Śląski Oddział Straży Granicznej Śląski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.slaski.strazgraniczna.pl/sm/komenda/nasza-sluzba/6807,nasza-sluzba.html Wygenerowano: Niedziela, 29 października 2017, 21:32 Autor: 31.08.2016 Jeszcze

Bardziej szczegółowo

Dyrektorzy Izb Celnych wszyscy. Zał. 1 wz. Dyrektora Departamentu p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej /-/ Marek Multan

Dyrektorzy Izb Celnych wszyscy. Zał. 1 wz. Dyrektora Departamentu p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej /-/ Marek Multan MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT KONTROLI CELNO-AKCYZOWEJ Warszawa 2005.04.05 KC-III-8620-100/04 Dyrektorzy Izb Celnych wszyscy W załączeniu przesyłam projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr

Bardziej szczegółowo

SZARA STREFA WYROBÓW TYTONIOWYCH W LATACH 2011-2014. NOWE TRENDY I ZAGROŻENIA RAPORT PRACODAWCÓW RP

SZARA STREFA WYROBÓW TYTONIOWYCH W LATACH 2011-2014. NOWE TRENDY I ZAGROŻENIA RAPORT PRACODAWCÓW RP SZARA STREFA WYROBÓW TYTONIOWYCH W LATACH 2011-2014. NOWE TRENDY I ZAGROŻENIA RAPORT PRACODAWCÓW RP Szara strefa powoduje nie tylko ogromne straty dla polskiej gospodarki, lecz także stanowi nieuczciwą

Bardziej szczegółowo

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT - wielofazowe obciążenie przyrostu wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego, obciążający

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110. Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

Potrzebne są głębsze zmiany, niż proponuje fiskus

Potrzebne są głębsze zmiany, niż proponuje fiskus Potrzebne są głębsze zmiany, niż proponuje fiskus 8 pytań do Szymona Parulskiego, doradcy podatkowego, partnera w Parulski & Wspólnicy 1. Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia do projektu nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r.

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-66-09 Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Służba Celna dla Światowych Dni Młodzieży 2016

Służba Celna dla Światowych Dni Młodzieży 2016 Służba Celna dla Światowych Dni Młodzieży 2016 Światowe Dni Młodzieży są wyjątkowym i bezprecedensowym wydarzeniem w Polsce, które skupi ogromne grupy pielgrzymów z kilkudziesięciu krajów. Przybywający

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym USTAWA Projekt z dnia. 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm. 1 ) w art. 64 po ust. 1a dodaje

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE (w latach: 2006 31.03.2012) Rok 2006 1. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: 20.04.2006r. Miejsce kontroli:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 28.11.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniŝenia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach Służba Celna, w tym Izba Celna w Katowicach, wraz z podległymi urzędami celnymi realizuje szereg zadań o charakterze : KONTROLNYM,

Bardziej szczegółowo

Ocena procesu konsultacji. społecznych

Ocena procesu konsultacji. społecznych Ocena procesu konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów nad Projektem z dnia 18 września 2013 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli oraz realizacji kontroli doraźnych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Departamentu Kontroli Celno - Akcyzowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI z dnia... 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 grudnia 2000 r.

USTAWA z dnia 22 grudnia 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 grudnia 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1323; o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3950 Warszawa, 18 kwietnia 2005 r.

Druk nr 3950 Warszawa, 18 kwietnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-61-05 Druk nr 3950 Warszawa, 18 kwietnia 2005 r. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Uzyskanie/zmiana/cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego 1/5

KARTA USŁUGI. Uzyskanie/zmiana/cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego 1/5 1/5 A Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Uzyskać/zmienić/cofnąć zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Każdego, kto chce prowadzić działalność gospodarczą polegającą na produkcji, magazynowaniu,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. zdnia 2015r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. zdnia 2015r. odpłatnych finanse ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 2015r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usiug do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 97 poz USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1)

Dz.U Nr 97 poz USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385. o cenach 1) Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb kształtowania

Bardziej szczegółowo

ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wspólne badanie Służby Celnej i PwC w zakresie analizy potencjalnych obszarów biurokratycznych w prawie celnym i podatkowym ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (kwestionariusz do wypełnienia dostępny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY

SPIS TREŚCI. Wstęp Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Wstęp....................... 7 Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY Rozdział 1 Współczesny wymiar granic Wspólnoty Europejskiej (wybrane aspekty)... 13 1.1. Granica państwowa ujęcie

Bardziej szczegółowo

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 Sz. Pan Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektorzy Oddziałów Terenowych URE Dotyczy: Weryfikacji koncesji na obrót paliwami ciekłymi w Polsce Polska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Bardziej szczegółowo

Akcyza na papierosy. Wyższa stawka niższe wpływy.

Akcyza na papierosy. Wyższa stawka niższe wpływy. Akcyza na papierosy. Wyższa stawka niższe wpływy. Stawka podatku a wpływy budżetowe Podatki to główne źródło dochodów skarbu państwa to truizm, który jednak wskazuje wagę jaką należy przykładać do stanowienia

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Sp. z o.o. Analiza krajowego rynku wyrobów tytoniowych i perspektywy rozwoju

CASE-Doradcy Sp. z o.o. Analiza krajowego rynku wyrobów tytoniowych i perspektywy rozwoju CASE-Doradcy Sp. z o.o. Analiza krajowego rynku wyrobów tytoniowych i perspektywy rozwoju Dr Andrzej Cylwik Magda Głębocka Branża tytoniowa - ważny element polskiej gospodarki Polska jest największym producentem

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS-023-21316/11, przy którym przesłana została interpelacja panów posłów Krzysztofa Brejzy i Tomasza Lenza z dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. projekt z dnia 9 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2012 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Polityka podatkowa wobec branży tytoniowej

Polityka podatkowa wobec branży tytoniowej Polityka podatkowa wobec branży tytoniowej Prezentacja raportu Fundacji Republikańskiej wrzesień 2012 Kontekst Akcyza i VAT Rynek Zmiany Kontekst podatki w branży tytoniowej a stan finansów państwa System

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE Rok 2006 KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE (w latach: 2006 2010) 1. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: 20.04.2006r. Miejsce kontroli:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Dziennik Ustaw Nr 158 12075 Poz. 1065 1065 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 1595. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

dokonują czynności zaistniał stan faktyczny

dokonują czynności zaistniał stan faktyczny PODATEK AKCYZOWY Podstawa normatywna ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zwana dalej u.p.a"; regulująca opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 35. z dnia 22 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 35. z dnia 22 maja 2015 r. Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 35 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 34 M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 22 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania

Bardziej szczegółowo

Zmiana opodatkowania obrotu suszem tytoniowym akcyzą próbą ograniczenia szarej strefy w Polsce

Zmiana opodatkowania obrotu suszem tytoniowym akcyzą próbą ograniczenia szarej strefy w Polsce Anna Ćwiąkała-Małys Uniwersytet Wrocławski Iwona Piotrowska Izba Skarbowa we Wrocławiu Zmiana opodatkowania obrotu suszem tytoniowym akcyzą próbą ograniczenia szarej strefy w Polsce JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 sierpnia 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS RYNEK WEWNĘTRZNY W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o współpracy w zwalczaniu przestępstw białych kołnierzyków

Porozumienie o współpracy w zwalczaniu przestępstw białych kołnierzyków Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/11769,porozumienie-o-wspolpracy-w-zwalczaniu-przestepstw-bialych-kolnierzykow. html Wygenerowano: Piątek, 30 września 2016, 13:13 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-06-02/2011 P/11/023 Warszawa, dnia 8 lutego 2012 r. Pani Maria Rutka p.o. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Akcyza 2015-06-15 16:10:31

Akcyza 2015-06-15 16:10:31 Akcyza 2015-06-15 16:10:31 2 Od marca 2015 roku wzrósł podatek akcyzowy od wyrobów alkoholowych i tytoniowych na Litwie. Akcyza na piwo zwiększyła się o 14,76 proc., do 3,11 euro za 1 hektolitr produkt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/280/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. Art. 1.

USTAWA. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. Art. 1. Projekt z dnia 10 kwietnia 2009 r. USTAWA z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych Art. 1. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 oraz

Bardziej szczegółowo

Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach i jej skutki ekonomiczne. Andrzej Jagiełło

Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach i jej skutki ekonomiczne. Andrzej Jagiełło Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2000-2010 i jej skutki ekonomiczne Andrzej Jagiełło Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. PODATKI POŚREDNIE W POLITYCE GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-8/2/11 Opole, dnia 13 grudnia 2011 r. Pan Mieczysław

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Druk nr 255 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Jakie istotne zmiany mają nastąpić w tych regulacjach?

Jakie istotne zmiany mają nastąpić w tych regulacjach? Jakie istotne zmiany mają nastąpić w tych regulacjach? Projektodawca w uzasadnieniu określił przedmiotowy projekt jako ustawę okołobudżetową, stanowiący dopełnienie przyjętego 3 września br. przez Rząd

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 3 czerwca 2016 r. Druk nr 206 MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

z dnia o zmianie ustawy o podatku akcyzowym USTAWA Projekt z dnia 14 czerwca 2017 r. z dnia o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43,60 i 937) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE VAT TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH

OPODATKOWANIE VAT TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH OPODATKOWANIE VAT TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH INFORMACJE OGÓLNE Z dniem 1 sierpnia 2016 r. nastąpiły zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług (dalej jako podatek VAT

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/informacje-praktyczne/przepisy-celne/8164,przepisy-celne.html Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:23 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności Warszawa, 25.05.2016 r. Informacja o założeniach reformy systemu bezpieczeństwa żywności 1. Aktualna organizacja nadzoru nad bezpieczeństwem żywności co to jest bezpieczeństwo żywności? Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, z 2013 r. poz. 1012. o Komitecie Stabilności Finansowej Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w akcyzie w 2016 roku

Zmiany w akcyzie w 2016 roku Zmiany w akcyzie w 2016 roku CWW Kancelaria Prawnicza Sp.k. ul. Włodkowica 10/11 (III p.) 50-072 Wrocław tel.: (+48) 71 780 76 00 faks: (+48) 71 780 76 01 e-mail: kancelaria@cww.pl www.cww.pl Krzysztof

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE SŁUŻBY CELNEJ

NOWE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE SŁUŻBY CELNEJ NOWE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE SŁUŻBY CELNEJ Przemyśl - 7 kwietnia 2011 Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej Służba Celna w liczbach - 2010 16 izb celnych, 46 urzędów w celnych, 161 oddziałów w

Bardziej szczegółowo

Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r.

Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-05 Druk nr 244 Warszawa, 10 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 26 LUTEGO 2004 R. I KZP 36/03

POSTANOWIENIE Z DNIA 26 LUTEGO 2004 R. I KZP 36/03 POSTANOWIENIE Z DNIA 26 LUTEGO 2004 R. I KZP 36/03 Podatek według stawki procentowej naliczany być może tylko w wypadkach, gdy cena detaliczna papierosów jest wyznaczona i wydrukowana przez producenta

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2011 r.

U C H W A Ł A N r R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2011 r. U C H W A Ł A N r R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 20 r. Projekt z dnia czerwca 20 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej

Bardziej szczegółowo

BL-112-240-TK/15 Warszawa, 17 grudnia 2015 r.

BL-112-240-TK/15 Warszawa, 17 grudnia 2015 r. BL-112-240-TK/15 Warszawa, 17 grudnia 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 3 MARCA 2015 R. (SYGN. AKT K 39/13) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 18 LUTEGO 1994 R. O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM

Bardziej szczegółowo

sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych jest

sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych jest UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 195, z późn. zm.). Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Informacje o autorach (redaktorach)

Informacje o autorach (redaktorach) Opis Komentarz zawiera praktyczne omówienie problemów występujących w trakcie stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz związanych z tą ustawą aktów wykonawczych. W pracy przedstawiono liczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 8 Dz.U.2004.64.594 art. 2 Dz.U.2004.91.868 art. 2 2004-08-21 Dz.U.2004.173.1808 art. 10 2004-09-03 Dz.U.2004.171.1800

Bardziej szczegółowo

POLSKO HISZPAŃSKA WSPÓŁPRACA PRZY UDZIALE EUROPOLU ZAOWOCOWAŁA ROZBICIEM GRUPY PRZESTĘPCZEJ PRZEMYTNIKÓW HASZYSZU I TYTONIU

POLSKO HISZPAŃSKA WSPÓŁPRACA PRZY UDZIALE EUROPOLU ZAOWOCOWAŁA ROZBICIEM GRUPY PRZESTĘPCZEJ PRZEMYTNIKÓW HASZYSZU I TYTONIU CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI Źródło: http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/140944,polsko-hiszpanska-wspolpraca-przy-udziale-europolu-zaowocowala-rozbiciem-gr upy-p.html Wygenerowano: Niedziela, 21

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Lp. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 1. Tomasz Bolek. Kontakt do Rzecznika. Wspólna Komisja Orzekająca

Lp. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 1. Tomasz Bolek. Kontakt do Rzecznika. Wspólna Komisja Orzekająca Rzecznicy dyscypliny finansów publicznych właściwi w sprawach rozpatrywanych przez Wspólną Komisję Orzekającą, Komisję Orzekającą przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz we Komisje Orzekające

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r. I N F O R M A C J A Ł ó d ź, d n i a 16. 0 1. 2 0 1 2 r z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w ramach

Bardziej szczegółowo

Co zmieniło się w częstotliwości tych sprawozdań, które z nich zostały zlikwidowane?

Co zmieniło się w częstotliwości tych sprawozdań, które z nich zostały zlikwidowane? Co zmieniło się w częstotliwości tych sprawozdań, które z nich zostały zlikwidowane? W dniu 8 lutego 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954,

Projekt. 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,

Bardziej szczegółowo

Szara strefa wyrobów tytoniowych w Polsce 2015

Szara strefa wyrobów tytoniowych w Polsce 2015 Szara strefa wyrobów tytoniowych w Polsce brak systemowej strategii ograniczenia zjawiska Warszawa, sierpień 2015 Nieustanne zwiększanie obciążeń podatkowych W 2015 r., po raz pierwszy od 10 lat Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA. z dnia.

Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA. z dnia. Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA z dnia. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2009 r. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Pakiet tytoniowy zatrzymać szarą strefę

Pakiet tytoniowy zatrzymać szarą strefę Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl Warszawa, 5 czerwca 2017 r. KOALICJA NA RZECZ WALKI Z SZARĄ STREFĄ Pakiet tytoniowy zatrzymać szarą strefę STRESZCZENIE Sektor tytoniowy jest

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku

Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku Analiza dotychczasowej działalności i perspektywy funkcjonowania Paweł Tynel Czy Europa oraz Polska jest atrakcyjnym miejscem na lokalizację inwestycji? Który

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020 Załącznik nr 3 do uchwały nr.. Rady Powiatu w Olkuszu z dnia... Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020 Uchwałą nr KI-412/277/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej

Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej Harmonogram działań ul. Świętokrzyska 12 00-960 Warszawa tel.: +48 22 694 55 58 fax :+48 22 694 44 41 www.sluzbacelna.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

U S T A W A. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Art. 1. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STANOWISKA RP

PROJEKT STANOWISKA RP PROJEKT STANOWISKA RP przygotowany w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji

Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji Prezentacja Danuta Małgorzata Korzeniowska Kierownik Działu Analiz i Opracowań Tematycznych Wsparcie eksperckie Biur Senatorskich przez Prace biura oraz elektroniczny dostęp do prac jest przygotowane

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006).

Uzasadnienie. art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006). Uzasadnienie Projekt ustawy ma na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

PA6.054.1.2016 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP

PA6.054.1.2016 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PA6.054.1.2016 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Odpowiadając na interpelację Panów Posłów Profesora Jerzego Żyżyńskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2012 r.

Wykaz aktów prawnych 2012 r. Wykaz aktów prawnych 2012 r. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianami w zasadach ogłaszania aktów prawnych, które od tego dnia publikowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, Dziennik

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Polityka informacyjna Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Polityka informacyjna Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. 28 marca 2013 r. I. Cel Polityka informacyjna Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE 1. Płyn do papierosów elektronicznych

UZASADNIENIE 1. Płyn do papierosów elektronicznych UZASADNIENIE Przedkładany projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, regulacji w zakresie

Bardziej szczegółowo